საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1721-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.018695
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1721-Iს
13/12/2017
ვებგვერდი, 22/12/2017
190020010.05.001.018695
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 13.12.2018, №3948)

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

 


თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები  

 

 მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

8,580,032.1

9,750,327.0

10,463,098.0

10,325,000.0

138,098.0

გადასახადები

7,986,750.3

8,991,307.5

9,690,000.0

9,690,000.0

0.0

გრანტები

296,827.1

350,602.4

338,098.0

200,000.0

138,098.0

სხვა შემოსავლები

296,454.8

408,417.1

435,000.0

435,000.0

0.0

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

319,523.0

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,385,370.0

1,425,619.1

1,425,036.1

583.0

საქონელი და მომსახურება

1,117,790.3

1,248,448.0

1,216,512.1

1,191,314.1

25,198.0

პროცენტი

397,707.3

476,606.7

520,938.0

520,938.0

0.0

სუბსიდიები

333,993.0

486,262.3

424,208.0

356,026.0

68,182.0

გრანტები

960,452.6

1,346,158.8

1,578,103.2

1,465,508.2

112,595.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,150,058.1

3,324,267.1

3,492,758.0

3,492,758.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,329,537.0

1,104,977.1

1,257,404.9

1,144,439.9

112,965.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

332,473.6

157,729.5

164,710.0

100,320.0

64,390.0

საოპერაციო სალდო

-161,798.7

378,237.0

547,554.8

728,979.8

-181,425.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

416,109.4

874,149.4

1,392,639.8

888,784.8

503,855.0

ზრდა

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

503,855.0

კლება

246,291.0

97,606.1

100,000.0

100,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-577,908.0

-495,912.4

-845,085.0

-159,805.0

-685,280.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

488,643.9

640,305.1

210,503.0

-28,987.0

239,490.0

ზრდა

577,361.1

905,602.2

333,735.0

94,245.0

239,490.0

ვალუტა და დეპოზიტები

81,789.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

285,239.1

309,672.5

219,290.0

0.0

219,290.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

210,332.1

595,929.7

114,445.0

94,245.0

20,200.0

კლება

88,717.2

265,297.1

123,232.0

123,232.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

146,170.3

23,232.0

23,232.0

0.0

სესხები

87,994.3

96,104.5

90,000.0

90,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

718.5

23,018.3

10,000.0

10,000.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.4

4.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,066,552.0

1,136,217.5

1,055,588.0

130,818.0

924,770.0

ზრდა

1,458,983.7

1,651,605.2

1,804,770.0

880,000.0

924,770.0

საშინაო

378,381.9

399,493.9

425,000.0

425,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

378,381.9

399,493.9

425,000.0

425,000.0

0.0

საგარეო

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

455,000.0

924,770.0

სესხები

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

455,000.0

924,770.0

კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

749,182.0

0.0

საშინაო

59,945.4

61,334.9

35,082.0

35,082.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

966.8

2,080.0

82.0

82.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,978.6

24,254.9

0.0

0.0

0.0

საგარეო

332,486.2

454,052.7

714,100.0

714,100.0

0.0

სესხები

307,538.2

427,428.7

714,100.0

714,100.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,948.0

26,624.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

10,374,024.0

11,618,665.1

12,467,868.0

11,405,000.0

1,062,868.0

შემოსავლები

8,580,032.1

9,750,327.0

10,463,098.0

10,325,000.0

138,098.0

არაფინანსური აქტივების კლება

246,291.0

97,606.1

100,000.0

100,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

88,717.2

119,126.8

100,000.0

100,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,458,983.7

1,651,605.2

1,804,770.0

880,000.0

924,770.0

გადასახდელები

10,292,234.1

11,764,835.4

12,491,100.0

11,428,232.0

1,062,868.0

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

319,523.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

503,855.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

495,571.2

905,602.2

333,735.0

94,245.0

239,490.0

ვალდებულებების კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

749,182.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

81,789.9

-146,170.3

-23,232.0

-23,232.0

0.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.
 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები  

 

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,463,098.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                             ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,580,032.1

9,750,327.0

10,463,098.0

   გადასახადები

7,986,750.3

8,991,307.5

9,690,000.0

   გრანტები

296,827.1

350,602.4

338,098.0

   სხვა შემოსავლები

296,454.8

408,417.1

435,000.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

 

გადასახადები

7,986,750.3

8,991,307.5

9,690,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,034,072.9

3,282,526.2

3,580,000.0

გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1,978,136.4

2,525,970.7

2,840,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

1,978,136.4

2,525,970.7

2,840,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

1,055,936.5

756,555.5

740,000.0

მოგების გადასახადი

1,055,936.5

756,555.5

740,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,356,051.5

5,573,534.7

5,870,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,286,393.4

4,122,612.8

4,430,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,286,393.4

4,122,612.8

4,430,000.0

აქციზი

1,069,658.1

1,450,921.9

1,440,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

70,040.6

71,618.9

70,000.0

იმპორტის გადასახადი

70,040.6

71,618.9

70,000.0

სხვა გადასახადები

526,585.3

63,627.6

170,000.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 338,098.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

296,827.1

350,602.4

338,098.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

202,229.5

188,947.4

164,598.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

153,390.7

141,195.6

137,000.0

EU

97,318.2

72,157.1

137,000.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

8,346.3

11,938.5

0.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

11,128.4

15,154.2

10,500.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

0.0

17,909.5

20,200.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

0.0

27,155.0

0.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

7,737.6

0.0

11,700.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

16,692.6

0.0

18,500.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

17,941.6

0.0

22,100.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

10,432.9

0.0

27,000.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)

25,038.9

0.0

27,000.0

სხვადასხვა დონორი

56,072.4

69,038.5

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

56,072.4

69,038.5

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

48,838.9

47,751.8

27,598.0

E5P

5,806.1

13,004.5

2,100.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

5,806.1

13,004.5

0.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

2,100.0

IFAD

399.3

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

399.3

0.0

0.0

SIDA

2,423.1

3,919.1

11,150.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

2,423.1

3,919.1

11,150.0

CNF

996.0

1,094.9

1,223.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

996.0

1,094.9

1,223.0

WB-TF

882.9

1,534.9

2,050.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

882.9

1,534.9

2,050.0

EU

29,536.4

18,429.6

7,150.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

9,231.0

2,945.9

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

3,851.3

2,733.2

1,400.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)

9,838.7

11,630.3

4,750.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

1,615.7

1,120.2

1,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

4,999.7

0.0

0.0

EC

8,352.2

2,199.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)

8,352.2

2,199.0

0.0

GEF

442.9

1,801.1

3,925.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

442.9

1,801.1

3,925.0

EBRD

0.0

5,768.7

0.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

0.0

488.3

0.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

5,280.4

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

94,597.6

100,938.3

110,500.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

94,597.6

100,938.3

110,500.0

MCC

53,218.4

87,061.9

86,490.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

53,218.4

87,061.9

86,490.0

KfW

17,811.6

13,437.1

23,485.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

10,065.2

7,026.3

7,015.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)

402.7

0.0

0.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

2,177.5

77.5

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

600.2

1,551.2

9,300.0

ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)

354.6

0.0

0.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა – II ფაზა (KfW)

369.2

232.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW)

3,842.2

4,550.1

7,170.0

USAID

21,993.9

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

21,993.9

0.0

0.0

ORIO

434.2

45.2

525.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

434.2

45.2

525.0

ORET

1,139.5

394.1

0.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

1,139.5

394.1

0.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

0.0

60,716.7

63,000.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.
 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 435,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

296,454.8

408,417.1

435,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

71,727.2

141,778.7

188,000.0

პროცენტები

50,282.6

57,811.2

100,000.0

დივიდენდები

717.1

66,356.1

71,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

717.1

1,356.1

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

0.0

65,000.0

70,000.0

რენტა

20,727.5

17,611.5

17,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

80,627.4

99,671.9

81,100.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

76,316.5

95,882.8

77,500.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

421.4

12,577.2

600.0

სანებართვო მოსაკრებელი

54,046.4

60,983.6

54,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,921.4

1,757.9

1,800.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,280.4

17,353.7

18,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,348.7

1,616.7

1,800.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

900.2

1,043.7

900.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

398.0

550.0

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,310.9

3,789.1

3,600.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

65.7

61.6

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,223.6

3,710.6

3,500.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

21.6

17.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

57,418.7

55,258.2

75,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

23,054.8

19,588.2

2,400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

63,626.7

92,120.0

88,500.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.


თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9,915,543.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

8,741,830.8

9,372,090.0

9,915,543.2

9,596,020.2

319,523.0

შრომის ანაზღაურება

1,452,292.5

1,385,370.0

1,425,619.1

1,425,036.1

583.0

საქონელი და მომსახურება

1,117,790.3

1,248,448.0

1,216,512.1

1,191,314.1

25,198.0

პროცენტი

397,707.3

476,606.7

520,938.0

520,938.0

0.0

სუბსიდიები

333,993.0

486,262.3

424,208.0

356,026.0

68,182.0

გრანტები

960,452.6

1,346,158.8

1,578,103.2

1,465,508.2

112,595.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,150,058.1

3,324,267.1

3,492,758.0

3,492,758.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,329,537.0

1,104,977.1

1,257,404.9

1,144,439.9

112,965.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,392,639.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,492,639.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

662,400.4

971,755.5

1,492,639.8

988,784.8

503,855.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,053.2

2,604.0

8,396.1

8,396.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

278.6

104.9

198.0

198.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

38.9

25.9

0.0

0.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

1,201.9

337.0

470.0

470.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1,164.0

391.7

100.0

100.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,578.9

2,085.2

986.0

986.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

179.2

381.7

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

274.2

461.3

83.0

83.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,638.0

5,240.2

9,455.0

9,455.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

133.9

61.4

55.0

55.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

4.7

12.6

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

35.5

1.4

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.0

3.8

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

5.0

3.1

6.0

6.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.0

3.8

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

7.8

5.3

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

3.0

7.0

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

33.2

23.2

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

12.0

5.0

5.0

5.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2,521.3

6,161.4

11,200.0

11,200.0

0.0

21 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

5,332.3

3,558.7

24,906.0

24,906.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

19.6

228.5

25.0

25.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2,383.6

8,875.2

16,085.0

16,085.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

10,873.6

2,721.1

4,085.0

2,925.0

1,160.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

407,117.3

656,666.0

936,439.0

439,659.0

496,780.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

8,018.9

6,842.6

4,835.0

4,835.0

0.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

15,497.8

21,127.2

24,142.0

24,142.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,544.4

1,181.3

19,342.0

19,342.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

38,174.5

49,205.2

135,426.7

135,426.7

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

11,122.4

25,123.9

64,636.0

64,636.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

15,871.2

14,867.1

13,489.0

7,759.0

5,730.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

43,752.4

45,309.1

61,425.0

61,240.0

185.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

5,741.0

16,783.6

32,459.0

32,459.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

46,762.9

65,565.4

104,865.0

104,865.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

24,380.2

21,274.4

3,094.0

3,094.0

0.0

36 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

333.3

212.3

0.0

0.0

0.0

37 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

697.2

1,422.1

900.0

900.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

8.6

581.0

541.0

541.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,970.7

3,814.0

3,544.0

3,544.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

247.5

103.8

290.0

290.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

3,859.7

6,156.3

7,618.0

7,618.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

78.3

5.4

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

94.5

39.9

30.0

30.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

2,680.8

1,825.4

1,535.0

1,535.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

0.0

0.0

1,500.0

1,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

19.2

21.6

40.0

40.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

145.3

37.4

0.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

6.5

5.6

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

180.7

50.5

5.0

5.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

210.5

216.2

222.0

222.0

0.0

52 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

6.4

2.8

15.0

15.0

0.0

57 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

9.9

2.4

0.0

0.0

0.0

58 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

15.2

0.0

0.0

0.0

0.0

59 00

სსიპ – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“

64.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

6.1

1.0

0.0

0.0

0.0

61 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

63 00

სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

246,291.0

97,606.1

100,000.0

ძირითადი აქტივები

71,300.4

59,271.8

81,000.0

მატერიალური მარაგები

0.0

34.1

0.0

არაწარმოებული აქტივები

174,990.6

38,300.2

19,000.0

მიწა

3,340.0

5,306.4

7,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

171,650.6

32,993.8

12,000.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

171,650.6

32,981.2

12,000.0

სხვა, დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები

0.0

12.6

0.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

9,404,231.2

10,343,845.6

11,408,183.0

10,584,805.0

823,378.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,749,818.6

1,877,344.3

2,325,374.4

2,325,374.4

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

326,546.4

333,008.8

427,527.2

427,527.2

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

176,116.4

175,936.7

173,583.0

173,583.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

32,954.0

31,719.1

97,947.2

97,947.2

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

117,476.0

125,353.0

155,997.0

155,997.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

40,059.2

35,070.8

31,455.0

31,455.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,173.4

1,410.7

1,400.0

1,400.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

7,888.6

7,772.0

8,500.0

8,500.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

30,997.3

25,888.2

21,555.0

21,555.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

397,647.5

476,557.2

530,900.0

530,900.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

903,690.6

941,817.4

1,258,000.0

1,258,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

81,874.9

90,890.1

77,492.2

77,492.2

0.0

7.2

თავდაცვა

678,554.4

689,686.7

734,362.0

712,362.0

22,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

24,003.4

63,316.8

321,818.0

321,818.0

0.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

39,159.5

38,422.5

40,445.0

40,445.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

34,700.6

28,878.0

28,322.0

28,322.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

580,690.9

559,069.4

343,777.0

321,777.0

22,000.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,010,806.3

1,061,351.1

1,150,770.0

1,150,770.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

565,282.8

580,958.6

635,770.0

635,770.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

58,918.6

61,340.7

82,300.0

82,300.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

110,690.8

117,190.5

131,480.0

131,480.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

129,092.0

130,581.5

138,600.0

138,600.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

146,822.2

171,279.7

162,620.0

162,620.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,122,593.1

1,565,661.0

1,707,025.0

1,030,395.0

676,630.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

68,498.3

175,205.4

66,520.0

66,520.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

66,307.4

172,749.8

62,445.0

62,445.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,190.9

2,455.6

4,075.0

4,075.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

235,378.2

207,166.9

203,381.0

192,181.0

11,200.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

235,378.2

207,166.9

203,381.0

192,181.0

11,200.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

17,984.4

12,341.7

8,700.0

8,150.0

550.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

4,087.6

6,668.6

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

13,896.7

5,673.1

700.0

150.0

550.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,174.7

1,069.5

33,710.0

33,710.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,174.7

1,069.5

33,710.0

33,710.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

647,290.3

947,836.9

1,126,230.0

541,380.0

584,850.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

623,007.1

925,473.7

1,118,730.0

534,880.0

583,850.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

48.9

48.5

0.0

0.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,276.5

4,659.0

6,000.0

6,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

19,957.7

17,655.7

1,500.0

500.0

1,000.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

121,326.0

195,547.4

230,555.0

155,125.0

75,430.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

400.2

658.8

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

33,948.2

51,137.1

52,115.0

52,115.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

86,977.6

143,751.5

178,130.0

102,700.0

75,430.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

30,941.2

26,493.3

37,929.0

33,329.0

4,600.0

7.5

გარემოს დაცვა

57,668.5

58,001.3

59,489.0

50,096.0

9,393.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

18,800.9

9,531.0

1,000.0

0.0

1,000.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

945.8

904.3

1,100.0

1,100.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

18,826.7

20,298.7

25,738.0

17,345.0

8,393.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

19,095.2

27,267.3

31,651.0

31,651.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

51,407.1

23,108.8

38,619.7

9,754.7

28,865.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

20,299.1

11,523.5

21,019.7

4,704.7

16,315.0

7.6.3

წყალმომარაგება

27,438.2

6,502.8

3,300.0

1,900.0

1,400.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,669.8

5,082.5

14,300.0

3,150.0

11,150.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,024,691.3

1,066,313.2

1,087,020.0

1,087,020.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

7,131.1

11,693.2

25,500.0

25,500.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

7,131.1

11,693.2

25,500.0

25,500.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

722,162.8

752,153.2

749,450.0

749,450.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

706,114.2

734,735.3

730,000.0

730,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

16,048.6

17,417.9

19,450.0

19,450.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

168,458.5

173,730.0

167,401.0

167,401.0

0.0

7.7.3.1

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

7,039.3

6,144.4

6,540.0

6,540.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

155,736.7

163,682.3

153,335.0

153,335.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,682.5

3,903.2

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,156.9

37,154.6

49,460.0

49,460.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

91,782.0

91,582.2

95,209.0

95,209.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

274,522.9

284,479.6

341,878.0

341,878.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

83,133.1

116,059.0

165,020.0

165,020.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

107,026.3

87,406.7

108,920.0

108,920.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45,200.3

47,571.8

53,522.0

53,522.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,650.5

962.0

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

37,512.7

32,480.2

13,454.0

13,454.0

0.0

7.9

განათლება

1,024,002.0

1,172,525.9

1,236,634.0

1,150,144.0

86,490.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

0.0

140.0

140.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

523,688.2

587,381.7

611,880.0

611,880.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

523,688.2

587,381.7

611,880.0

611,880.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

25,995.4

36,873.5

45,960.0

45,960.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

139,155.2

140,041.6

163,962.0

163,962.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

14,487.2

12,807.4

14,413.0

14,413.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

124,668.0

127,234.2

149,549.0

149,549.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,955.1

1,493.6

2,500.0

2,500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

75,376.5

76,350.7

94,829.0

94,829.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

65,067.9

63,718.0

41,770.0

41,770.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

192,763.7

266,666.9

275,593.0

189,103.0

86,490.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,410,167.0

2,545,373.8

2,727,011.0

2,727,011.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,414.9

5,919.6

7,248.0

7,248.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

116.7

133.1

198.0

198.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,298.2

5,786.5

7,050.0

7,050.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,579,764.3

1,714,206.8

1,730,961.0

1,730,961.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

660,232.3

659,974.3

694,068.0

694,068.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

9,797.3

10,900.4

12,194.0

12,194.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

107,437.6

100,312.5

134,730.0

134,730.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

46,520.6

54,060.2

147,810.0

147,810.0

0.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა  და ვალდებულებების ცვლილება  

 

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-845,085.0) ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

 მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 210,503.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 333,735.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

577,361.1

905,602.2

333,735.0

ვალუტა და დეპოზიტები

81,789.9

0.0

0.0

სესხები

285,239.1

309,672.5

219,290.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

210,332.1

595,929.7

114,445.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 123,232.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

88,717.2

265,297.1

123,232.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

146,170.3

23,232.0

სესხები

87,994.3

96,104.5

90,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

718.5

23,018.3

10,000.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.4

4.0

0.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,055,588.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,804,770.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,458,983.7

1,651,605.2

1,804,770.0

საშინაო

378,381.9

399,493.9

425,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

378,381.9

399,493.9

425,000.0

საგარეო

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

სესხები

1,080,601.8

1,252,111.3

1,379,770.0

 

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 425,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მთავრობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მისაღები სახსრები – 187,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75,500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 147,500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 ე) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 45,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

 ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 924,770.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

კრედიტები

822,450.7

957,779.4

924,770.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

94,799.2

104,173.9

121,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

231.0

4,508.6

23,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

5,434.1

13,740.7

10,100.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი  I (კახეთი) (WB)

8,370.5

8,515.7

800.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

13,870.0

11,006.1

1,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

12,788.2

19,354.0

17,250.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD, ADB, WB)

51,038.1

28,693.4

14,150.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

1,042.5

6,047.6

9,700.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

0.0

37,967.8

22,500.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB)

60,832.6

2,141.9

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

13,138.4

7,895.0

5,150.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

 

7,000.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

3,378.3

1,356.8

1,500.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

359.0

742.2

5,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

0.0

10,528.4

1,810.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

0.0

40.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)

34,158.8

45,611.9

20,690.0

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)

4,940.1

0.0

0.0

თბილისი სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის ხევიუბის ს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

0.0

66,150.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

334.8

988.5

4,600.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისიაგარა), დამატებითი დაფინანსება (WB)

9,741.8

0.0

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

539.1

473.2

0.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

0.0

4,888.3

20,300.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური რიკოთი) (EIB, WB)

850.7

49,752.0

48,900.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

119.8

0.0

0.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

800.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

32,735.4

58,521.9

39,100.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

8,752.9

10,950.0

12,800.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

32,180.1

30,910.7

20,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია III ფაზა (KfW, EU)

13,069.2

9,302.9

10,000.0

თბილისი სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB)

0.0

0.0

130.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

14,810.2

56,858.7

0.0

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

82,377.8

99,079.5

22,000.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

0.0

137.1

0.0

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

35,553.1

48,692.0

24,475.0

ბათუმი (ანგისა)– ხალციხის საავტომობილო გზის ხულო ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

0.0

49.1

7,250.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)

71,056.5

86,446.8

56,100.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

0.0

5,120.7

0.0

თბილისი სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისი– ძირულს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

0.0

0.0

205,795.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

14,735.4

12,332.8

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია II ფაზა (KfW)

5,644.6

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

41,962.1

43,060.4

16,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

39,436.5

36,706.9

1,600.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

5,207.2

8,343.8

20,950.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

18,582.7

13,327.1

7,500.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

83,908.6

68,605.2

50,250.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული მოლითი–ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

0.0

6,863.7

1,250.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

6,471.4

4,084.3

7,330.0

სენაკი ფოთისარფის საავტომობილო გზის კმ 48–კმ 64, გრიგოლეთიჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

0.0

0.0

20,800.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 749,182.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

ვალდებულებების კლება

392,431.7

515,387.7

749,182.0

საშინაო

59,945.4

61,334.9

35,082.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

სესხები

966.8

2,080.0

82.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

23,978.6

24,254.9

0.0

საგარეო

332,486.2

454,052.7

714,100.0

სესხები

307,538.2

427,428.7

714,100.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,948.0

26,624.0

0.0

 

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ. 

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 18 292.7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 14 367.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 925.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის

ათას ლარებში

კრედიტორი 

 საპროგნოზო  ნაშთი 

( 31.12.2018)

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო  კრედიტების ზღვრული მოცულობა

14,367,726

მრავალმხრივი კრედიტორები

10,239,383

1

მსოფლიო ბანკი  (WB)

5,222,157

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

81,733

3

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

128,500

4

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

333,171

5

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

3,022,920

6

ევროპის საინვესტიციო ბანკი  (EIB)

1,296,432

7

ევროკავშირი (EU)

114,388

8

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)

0

9

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

40,082

10

გარემოს  დაცვის სკანდინავიური საფინანსო  კორპორაცია  (NEFCO)

0

ორმხრივი კრედიტორები

2,352,350

1

ავსტრია

52,620

2

აზერბაიჯანი

20,806

3

თურქმენეთი

562

4

თურქეთი

39,968

5

ირანი

15,964

6

რუსეთი

163,374

7

სომხეთი

22,999

8

უზბეკეთი

374

9

უკრაინა

341

10

ყაზახეთი

46,811

11

ჩინეთი

4,596

12

გერმანია

856,841

13

იაპონია

553,302

14

ქუვეი

27,473

15

ნიდერლანდი

2,174

16

ამერიკის შეერთებული შტატები

53,870

17

საფრანგეთი

490,275

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,330,550

 

ევრობონდები

1,330,550

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

4,871

 

გერმანია

4,871

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 

440,572

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

3,925,000

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

280,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

563,442

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

2,256,387

5

ისტორიული ვალი

672,325

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

18,292,726

შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი №3960 –  ვებგვერდი, 19.12.2018წ.
 

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

  მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

     განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავ დაცული იქნება  სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯების გაწევისაგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო-კერძო პარტნიორობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებაში.

განხორციელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზედაც შემცირდება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯები.

დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკისთვის პრიორიტეტული იქნება. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.

გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც  ყველა პაციენტს ექნება; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას, ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი  განვითარებისათვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.

საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს.

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად განხორციელდება  სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელებით, აგრეთვე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწით.

დაიწყება  ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.

სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის პირობები გამოწვევების შესაბამისი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა, რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.

სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა.

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება ამ სისტემის ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ფუნქციონირება, რათა გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები. გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.

დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია გახდება. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.

შეისწავლება შრომის ბაზრის მოთხოვნები და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო სამუშაოს მაძიებლებს გაუწევს ინფორმაციულ დახმარებას პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების სფეროში. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების პროფესიული გადამზადების პროცესში მონაწილეობას.

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის:   ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

1.1.2

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

 

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

1.1.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, თავშესაფრით უზრუნველყოფა და სხვადასხვა სერვისით მომსახურება;

 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ბენეფიციარებისთვის კომპენსაციის გაცემა;

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, მათი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

 

სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ პირთა ინსტიტუციური პატრონაჟი − მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება.

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

 

გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული და სტაციონარული სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

 

დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

 

მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და გავრცელების შეზღუდვის მიზნით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი – 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი – 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი – 50-დან 70 წლის ჩათვლით ქალებსა და მამაკაცებში, 50-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცების სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში);

 

1-დან 6 წლამდე ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

 

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

 

დღენაკლულთა რეტინოპათიის საპილოტე სკრინინგი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების (მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

 

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

 

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

 

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და  „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე გაცემა-განაწილება;

 

წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

 

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინაციისადმი დაქვემდებარებულ პირთა აცრა.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

 

რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე არსებული ჯანმრთელობის დაცვის სამედიცინო ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

 

მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური პარაზიტული დაავადებების (დენგეს, ზიკას, ჩიკუნგუნიას, ყირიმ-კონგოს ცხელება, ლეიშმანიოზი  და სხვა) პრევენცია და კონტროლი;

 

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

 

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეულ ძირითად ბაზაში (ინფექციური პროფილის სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებს); ჰოსპიტალიზებულ 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

 

გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მათ შორის, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე და ათაშანგზე;

 

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა;

 

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და დონორთა მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.

1.2.2.5

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

 

დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით;

 

უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

1.2.2.6

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

 

მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

 

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

1.2.2.7

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით);

 

ლაბორატორიული მართვა;

 

ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

 

სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი);

 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მათ შორის, პირველი რიგის და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა); მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

 

ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.8

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

 

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

 

აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა (სრული ღირებულების არაუმეტეს 25 პროცენტის ანაზღაურებით).

1.2.2.9

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

 

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

1.2.2.10

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

 

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.11

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

 

ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

 

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

 

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერებადამოკიდებულების პრევენცია;

 

 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.

1.2.2.12

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)

 

სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობის დაწყებამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა;

 

C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, ჰარვონი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა;

 

მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

 

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

 

არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა მისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების (მათ შორის, სასწრაფო – გადაუდებელ შემთხვევებში პირველადი სამედიცინო მომსახურებების) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

 

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

 

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

 

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)

 

18 წლამდე ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)

 

ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

 

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

 

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

 

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2.3.8

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)

 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

 

სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

 

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება.

1.2.3.9

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

 

მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.2.3.10

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)

 

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.3.11

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 03 03 11)

 

სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ: გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, მე-2 ტიპის დიაბეტი;

 

ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯების ანაზღაურება, მისი მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება და პროგრამით მოსარგებლეებისთვის გაცემა.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)

 

იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება, და აღნიშნული სპეციალობებისთვის გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა;

 

იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებელთა დაფინანსება;

 

მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით.

1.3

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მისი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, აგრეთვე სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების გაწევა, მათ შორის, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია;

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა;

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთათვის (მეორე და მეორისშემდგომი კონტრაქტების შემთხვევაში) ფინანსური დახმარების გაწევა;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის დასკვნის შედეგად ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, აგრეთვე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახებისთვის, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ფულადი დახმარებების გაცემა.

1.4

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

 

შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;

 

ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება;

 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი;

 

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება;

 

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება და გადასინჯვა;

 

სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;

 

საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა;

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და დამტკიცება, მათი განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;

 

ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და ზედამხედველობა;

 

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა;

 

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა.

1.5

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება;

 

სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და მათი  ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

1.6

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)

 

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;

 

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

 

საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;

 

სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა;

 

სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა.

1.7

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

 

შრომის ბაზარზე შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა;

 

შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა;

 

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციების გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა;

 

ავტორიზებულ და აკრედიტებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების მომზადება და გადამზადება.

1.8

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა როგორც სსიპ-ის ბაზაზე, ისე სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ); საჭიროების შემთხვევაში, მოსამსახურეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საჭიროების შემთხვევაში, დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის და ევაკუაციის ორგანიზება სანიტარიული დანაკარგის მინიმუმამდე შესამცირებლად;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი.

1.9

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; 

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობასთან, უზრუნველყოფს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური უბედურებების და ტექნოგენური კატასტროფების დროს, ადეკვატურად უპასუხებს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას.

უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომლებიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორების შესაბამის სამხედრო შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ქვეყნის ნატოში გაწევრებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია.

ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის განხორციელების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება სამხედრო ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე სამხედრო ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით:

– სტრატეგია და მართვა – თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების ხარისხის ამაღლება რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით მიმართვის და ეფექტიანად გადანაწილების მიზნით;

– ძალების ოპტიმიზაცია – სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;

– ძალების მზადყოფნა – სისტემური განვითარების მიმართულებით შემდეგ კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება, წვრთნა და მდგრადობა;

– ინსტიტუციური რეფორმები – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;

– საერთაშორისო ჩართულობა – სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გასაზრდელად საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.

პენიტენციური სისტემის გაუმჯობესების მიზნით:

– უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის გახდება ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლება; შესაძლებელი იქნება  დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში უმაღლესი განათლების მიღება; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის, პროგრამები;

– სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი  სახე – შინაპატიმრობა, რომლის აღსრულების კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; შინაპატიმრობა გამოყენებული იქნება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;

– დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება – წინასასამართლო პრობაცია, რაც, საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;

– გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიების მსჯავრდებულებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;

– შეიქმნება ახალი პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის კატეგორიების მსჯავრდებულებს;

– გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;

– გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;

– გაგრძელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა; გაგრძელდება მუშაობა პენიტენციური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდების გასაუმჯობესებლად;

– გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაიხვეწება უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის (ასაკის) გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.

პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად დაიხვეწება პროკურორის თანამდებობაზე დანიშვნის, წახალისების (მათ შორის, დაწინაურების), დისციპლინური პასუხისმგებლობის და გათავისუფლების სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.

გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. გაიზრდება საპოლიციო საქმიანობაში ტექნოლოგიების როლი, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის პრევენციას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხს და განავითარებს პოლიციის შესაძლებლობებს.

განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც აამაღლებს ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების დონეს და შეამცირებს გზებზე უბედური შემთხვევების რაოდენობას.

ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.

დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.

დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციას და სწრაფ რეაგირებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ მხრივ სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებას და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.

გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით – ევროპოლთან.

პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას.

გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გასაწევი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე ამ სფეროს განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურებების შეთავაზების მიზნით.

უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა.

2.1

საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის უზრუნველყოფა; პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;

 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

 

სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;

 

საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;

 

ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;

 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ვიდეოანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფით აღჭურვილი ერთიანი ვიდეომონიტორინგის სისტემის დანერგვა და ეტაპობრივი განვითარება;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული/დაცული ინფორმაციის სწრაფი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ანალიტიკურ პროგრამებთან ინტეგრირება, ეტაპობრივი განვითარება და მართვა;

 

უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფ უცხოელთა გაძევების პროცედურების განხორციელება, აგრეთვე უცხო ქვეყნებში უკანონოდ მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა დასაბრუნებლად რეადმისიის შეთანხმებათა იმპლემენტაცია;

 

საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებსა და ორგანოებთან საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებით, პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განვითარება  როგორც ოპერატიული, ისე არაოპერატიული მიმართულებით;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შესაქმნელად სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ან/და შევსება, სამინისტროს ბალანსზე არსებული ზოგიერთი შენობა-ნაგებობის მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ახალი შენობა-ნაგებობების აშენება.

2.2

თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)

 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა; ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და დაგეგმვა;

 

პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო) ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საერთაშორისო დახმარებების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება.

2.3

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების განხორციელება.

2.3.1

პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01)

 

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

 

პენიტენციური სისტემისთვის საჭირო კვებითი მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

პენიტენციური სისტემისთვის საჭირო უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი  საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომით საქმიანობაში და პროფესიულ/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობის გაზრდა);

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება.

2.3.2

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)

 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ;

 

პენიტენციური ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული (პროფილაქტიკური) ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

2.3.3

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)

 

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება და მათი შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა.

2.4

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)

 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ლოჯისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.

2.5

თავდაცვის შესაძლებლობათა შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)

 

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონალური და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვით შესაძლებლობათა განვითარება;

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობათა განვითარებისათვის.

2.6

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)

 

საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისაგან;

 

სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;

 

ტერორიზმთან  ბრძოლა;

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

 

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

 

კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.

2.7

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)

 

ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობა;

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში – EUTM RCA-ში და მალიში – EUTM MALI-ში) მონაწილეობა;

 

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო ქონებისა და სხვა ნივთების შეძენის და ინტერნეტით მომსახურების ხარჯების) ანაზღაურება;

 

ქვედანაყოფების გადასროლისწინა მომზადებისათვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენის ხარჯების ანაზღაურება.

2.8

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)

 

იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;

 

ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;

 

ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება;

 

საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული ეთიკის კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;

 

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია;

 

პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმების სრულყოფა;

 

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში პროკურატურის ცნობადობისა და როლის გაზრდა;

 

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა; არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;

 

პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების სწორი იმპლემენტაციისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფით;

 

თანამიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.

2.9

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)

 

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონალური და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვით შესაძლებლობათა განვითარება;

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობათა განვითარებისათვის.

2.10

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეების და სამოქალაქო პირების გამართული და სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის (საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები, საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა, კვების ობიექტები, საცხოვრებელი ბინები, საინჟინრო კომუნიკაციები, საპარკო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, სასაწყობო მეურნეობა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა) შენარჩუნება და განვითარება.

2.11

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)

 

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და შესაბამის სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;

 

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების აღსაკვეთად; პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთისთვის;

 

საქართველოში და უცხო ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა.

2.12

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 20 03)

 

უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით ღონისძიებების განხორციელება;

 

„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;

 

სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

2.13

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)

 

კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებებისაგან ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონების და პირადი დაცვის უზრუნველყოფა;

 

დასაცავი ობიექტებიდან შეუფერხებელი, ხარისხიანი სიგნალის მიწოდების უზრუნველსაყოფად დასაცავი ობიექტების ციფრული კავშირგაბმულობისა და თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;

 

ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფების, აგრეთვე დასაცავი ობიექტების თანამედროვე საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ავტოპარკის მუდმივი განახლება;

 

სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

2.14

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)

 

კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარების, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდაჭერა;

 

კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა, აგრეთვე ERP-სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ავტოპარკის, ლოჯისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნესპროცესების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების შემუშავებასა და დანერგვას.

2.15

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 09)

 

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;

 

ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;

 

ნატოს წევრ სახელმწიფოებსა და პროგრამაში „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;

 

ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის.

2.16

სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;

 

სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერთა ჩართვა;

 

მსჯავრდებულთა სასჯელის სახის – შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.

2.17

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 01)

 

სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის საკითხებზე უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებათა მომზადება;

 

სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

 

საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა;

 

ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.

2.18

დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 07)

 

საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია;

 

რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციის მიზნით ღონისძიებების განხორციელება ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარებისათვის;

 

დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შესამცირებლად ბენეფიციართა ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყოფილ პატიმართა ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრა;

 

ყოფილ პატიმართათვის შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციის გაწევა;

 

განრიდებისა და მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა;

 

საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება.

3

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზაცია. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები.

საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს – ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებაზე, არამედ გაზრდის ქვეყნის როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოჯისტიკურ „ჰაბად“. გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა.

მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. იგი ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი.

აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება-კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი.

ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები. უზრუნველყოფილი იქნება არსებული ნაგავსაყრელების საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ისინი ეტაპობრივად დაიხურება. ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი რეგიონული სანიტარიული ნაგავსაყრელები. დაინერგება ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების სისტემები.

ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება 8000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ინტერნეტს დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს და იგი ქვეყნის მოსახლეობის 90 პროცენტზე მეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებით, მათი მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციით.

საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გასაუმჯობესებლად. გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილ სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებს.

ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით მოხდება:

– იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური  ათვისებით;

– ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების ხელშეწყობა;

– ინფრასტრუქტურის განვითარება გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად.

ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ქვეყანაში ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. ტურიზმი  ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, განვითარებისათვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

– მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის სტიმულირებას;

– გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეტი უცხოელი ტურისტის და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას;

– გაფართოვდება დაცული ტერიტორიები და ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმს, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;

– ხელი შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო, სპორტულ, ღვინის და სხვა ტიპის ტურიზმს);

– ტურიზმის პოლიტიკის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;

– ზამთრის კურორტები განვითარდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;

– ხელი შეეწყობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის მიზნით;

– აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა, რომლებიც შემუშავებულია თითოეული რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015–2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“. ზემოაღნიშნული მიდგომების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს 2018–2020 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის რეგიონებში დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისკენ;

– გაგრძელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა, ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრებთა კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვა. 

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)

 

საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრაციის, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის ამაღლების, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარების და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდის უზრუნველყოფა, მათ შორის, 300 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა, სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესების და მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ბაღდათი–აბასთუმნის 45-კილომეტრიანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, ზემო იმერეთის (საჩხერე) და რაჭის დამაკავშირებელი 50-კილომეტრიანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, სნო–ჯუთა–როშკა–შატილი–ომალო–ხადორის ხეობა–ბაწარა–ახმეტის 200-კილომეტრიანი საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;

 

მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპის შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

3.1.1

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)

 

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.

3.1.2

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია;

 

საავტომობილო გზების პერიოდული – მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება;

 

ავტომაგისტრალის განათება;

 

სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

3.1.3

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)

 

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო დერეფნებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.

3.2

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03)

 

მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

 

სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;

 

ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისათვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

 

დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მომზადებისათვის  საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი.

3.3

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)

 

კომპეტენციის ფარგლებში:

– მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;

– საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;

– მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

– ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

3.4

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.

3.4.1

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)

 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება;

 

220-კილოვოლტიანი ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (პირველი ფაზა, სიგრძე – 142 კმ): „ბათუმი–შუახევი“ (სიგრძე – 52 კმ), „შუახევი–ახალციხე“ (მე-2 ფაზა, სიგრძე – 90 კმ; ჯამურად 250 ანძის დამონტაჟება).

3.4.2

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02)

 

500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა, რომლის საშუალებით მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა დარიალის, ლარსის მშენებარე და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი ქსელთან მიერთება;

 

220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგა“ მშენებლობა, რომლის საშუალებით მოხდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა.

3.5

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)

 

საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;

 

ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშრუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური საინფორმაციო მასალის მომზადება);

 

მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

3.6

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 24 13)

 

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება;

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია, მათ შორის, ენგურჰესის 15-კილომეტრიანი  სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია, ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების აღდგენა, ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება, ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია, ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების შესრულება.

3.7

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05)

 

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა;

 

ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.

3.8

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12)

 

საქართველოში ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს:

– რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის  შექმნას;

– ციფრული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის გამოყენების დონის ამაღლებას;

– მომავლის სპეციალობებში კვალიფიციური კადრების გადამზადებას;

– დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობას;

 

ინოვაციების დაფინანსებით პროდუქტების (სერვისების), პროცესების, ტექნოლოგიების განვითარების, დანერგვისა და კომერციალიზაციის ხელშეწყობა.

3.9

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01)

 

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;

 

მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;

 

მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად;

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი;

 

კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;

 

სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;

 

მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია;

 

არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა);

 

კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა.

3.10

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.

3.11

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)

 

საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა;

 

დაგეგმილი პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველყოფა.

3.12

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)

 

ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით;

 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით;

 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით.

3.13

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლების გაზიფიცირება და ელექტრიფიცირება.

 

4

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

 

განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. შეიქმნება ისეთი საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვასა და მათთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად უზრუნველყოფს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების განვითარების საწინდარი იქნება.

მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება განათლების სფეროში სისტემურ ცვლილებებს განახორციელებს, რათა განათლებისა და მეცნიერების სისტემა ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი საფუძველი გახდეს. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა ორიენტირებული იქნება ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის პოზიცია დაიკავოს და ქვეყანა რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად იქცეს.

გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი დაწესებულებების  დაფუძნება.

ხელი შეეწყობა წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისგან შემდგარი სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირებას როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე.

ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, უსაფრთხო, ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული  საგანმანათლებლო გარემო. განათლების ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები.

განათლების ხარისხის ასამაღლებლად შეიქმნება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I–VI კლასებში უკვე 2017-2018 სასწავლო წელს დაიწყება და რომლებიც შემდგომ ეტაპობრივად დაინერგება ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე.

სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, სახელოვნებო, სახელობო საგნების გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით.

განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გაიზრდება გამოცდების ჩატარების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.

საქართველოს ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარებით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემის და სამოტივაციო პაკეტების განვითარება.

სწავლა-სწავლების პროცესის და სკოლების მართვის გასაუმჯობესებლად 2017 წლიდან გაგრძელდება მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამების განხორციელება.

თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეთა ინტერესებზე იქნება მორგებული, სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდება. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ ანალიტიკური, შემოქმედებითი (კრეატიული) და ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, აგრეთვე სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში დაეხმარება, წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს და სპორტულ აქტივობებს.

სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების და დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალის და განმავითარებელი თამაშების სახით. შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დაინერგება ქართული ენის, საქართველოს გეოგრაფიისა და ისტორიის გაკვეთილების დისტანციური სწავლება.

უახლესი სტანდარტების შესაბამისად სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, მათ შორის, ახალი სკოლების მშენებლობაში, მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება. 2017 წლიდან,  სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება „ათასწლეულის გამოწვევის“ კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის  სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს. ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდისკენ მიმართული სამუშაოები. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი რეგიონების და სოფლის სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას.

პროფესიული განათლების სისტემაში დაინერგება დუალური მიდგომა, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება საჯარო-კერძო პარტნიორობით. ამ მიდგომით კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი – პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება ისეთი მიდგომის დანერგვა, რომელიც ითვალისწინებს მოქნილ, მოდულურ სწავლებას. ეს მიდგომა ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის, ხოლო ზრდასრულებს – ცალკეული მოდულების  შედარებით მცირე დროში გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს, სწავლის დასრულების შემდეგ კი გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. ამის შედეგად გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.

შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ მიმართულებებს და უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, აგრეთვე  სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში.

პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. ამასთანავე, შეიქმნება პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაზე გადასვლის მოქნილი მექანიზმები, განათლების სისტემა უფრო ღია და ინკლუზიური გახდება.

დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერებისათვის პრიორიტეტული იქნება სამეწარმეო განათლება. პროფესიის დაუფლებასთან ერთად სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი, რომელიც, დასაქმების გარდა, შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფოს და ბიზნესსექტორის მიერ განხორციელებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები, „სტარტაპების“ წახალისება) და ბიზნესი დაიწყოს  საკუთარი პროფესიით.

ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული დაწესებულებების გეოგრაფიული არეალი.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა. წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების ანალიზს.

დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რომლებიც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრების და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული.

დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები. ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები მიმართული იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფისკენ. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.

დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესებისათვის. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული, 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც სახელმწიფო დააფინანსებს და რომლებიც ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას.

ხელი შეეწყობა სპეციალურ პროგრამებს საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციისათვის.

სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის გაზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას.

საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად წარმოსაჩენად განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  მოზიდვის  მასშტაბური  პროექტი – „ისწავლე საქართველოში“.

ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნების და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიცირება და მათი გაძლიერების ხელშეწყობა.

ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების მიერ საქართველოში და ქართველი მეცნიერების მიერ მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში განხორციელებულ სამეცნიერო კვლევებს, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევრებთან თანამშრომლობით ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება მეცნიერებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით.

4.1

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)

 

ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის;

 

საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა;

 

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;

 

ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;

 

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეების, კერძო სკოლების იმ მოსწავლეების, რომლებიც სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან არიან, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;

 

იმ მოსწავლეთა სკოლებში ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებებში (სოფელი, დაბა), სადაც სკოლები არ ფუნქციონირებს და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, აგრეთვე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები;

 

ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;

 

სასკოლო ინიციატივების წახალისება;

 

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეების და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება;

 

საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა;

 

ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა;

 

სკოლებში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესის მიმართ ინტერესის გაზრდა, განათლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება;

 

მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემოს უზრუნველყოფა;

 

მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარებით;

 

ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;

 

შესაბამის საფეხურზე მოსწავლეთა ზოგადი განათლების ხელშეწყობისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით და სამუშაო რვეულებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეთა უფასო ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;

 

ყველა საჯარო სკოლაში თავისუფალი გაკვეთილების დანერგვა;

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა.

4.1.1

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივით და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისთვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით.

4.1.2

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულთა, მათ შორის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული პირების (დირექტორების, მასწავლებლების), აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების  მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა;

 

სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება;

 

მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებით და ინტერვენციების განხორციელებით.

4.1.3

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)

 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;

 

ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლების მიღებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა;

 

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეების და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

4.1.4

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)

 

მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების, მოსწავლეთა შესაძლებლობების კონკურენტულ გარემოში რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე  წარმოჩენისათვის ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;

 

სკოლებისათვის თემატური და კალენდარული დღეებისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.

4.1.5

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)

 

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა მათი ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

4.1.6

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)

 

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეების, კერძო სკოლების იმ მოსწავლეების, რომლებიც სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან არიან, აგრეთვე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა.

4.1.7

დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07)

 

აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სოციალური და საგნობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა;

 

საზაფხულო სკოლებში მოსწავლეთა შეჯერებული პროგრამებით და დღის მეორე ნახევრის აქტივობებით უზრუნველყოფა; არასასკოლო, არაფორმალურ გარემოში დასვენება; თანატოლებთან ურთიერთობა და სხვადასხვა მიმართულებით მეტი ინფორმაციის მიღება;

 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი მეცნიერებების და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისათვის მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება;

 

კულტურათაშორისი დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.1.8

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)

 

გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონში ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.

4.1.9

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.1.10

ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10)

 

ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესების მხარდასაჭერად სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა;

 

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.

4.1.11

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11)

 

ისეთ დასახლებებში (სოფელი, დაბა), სადაც სკოლები არ ფუნქციონირებს და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, მცხოვრებ მოსწავლეთა სკოლებში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

4.1.12

სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)

 

მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნა და სკოლების გაძლიერება;

 

სპორტის, წიგნიერების, კულტურის, ხელოვნების და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებებით თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების ხელშეწყობა, რომლებიც გულისხმობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებული კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს. შინაარსითა და სწავლების მეთოდოლოგიით იგი განსხვავდება საგაკვეთილო პროცესისგან, არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და არ აქვს გაკვეთილის სახე.

4.1.13

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13)

 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა;

 

სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;

 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიერ ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობის და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნების, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა;

 

საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთათვის და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის სწავლება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად;

 

საქართველოს ეროვნული ინტელექტჩემპიონატის ხელშეწყობა.

4.1.14

ელექტრონული სწავლება (eLearning) (პროგრამული კოდი 32 02 14)

 

კონკურსების ჩატარებით ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა;

 

ელექტრონული სწავლების ხელშეწყობა;

 

საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია, მათი საქართველოსთან დაახლოების ხელშეწყობა;

 

დიასპორის წარმომადგენლების დისტანციური სწავლების ხელშეწყობა.

4.1.15

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 15)

 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების გაცნობა და მათი დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;

 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვისათვის, განვითარებისა და გაუმჯობესებისათვის სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების მონიტორინგი;

 

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების პერსონალის მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების განხორციელება და  მათი განვითარების მხარდაჭერა.

4.2

უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო გამოცდების და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით და სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;

 

წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

 

უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსაზიდად პროექტის „ვისწავლოთ საქართველოში“ განხორციელება;

 

საქართველოს საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორების გაძლიერება მაღალკვალიფიციური კადრებით, საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.2.1

გამოცდების ორგანიზება  (პროგრამული კოდი 32 04 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო  გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;

 

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელი სტუდენტის მიერ საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას;

 

საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;

 

მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.

4.2.2

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)

 

პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესაბამისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების მოთხოვნათა დაკმაყოფილება;

 

სასწავლო პროცესში სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა და წახალისება;

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

 

მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული საქმიანობისათვის მომზადება;

 

ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების სფეროში სწავლის გასაგრძელებლად.

4.2.3

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)

 

საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის, ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, განხორციელება და მათი  შესრულების მონიტორინგი;

 

ვებგვერდ www.geofl.ge-ს („ქართული როგორც უცხო ენა“) ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივი შევსება და განახლება;

 

ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;

 

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა;

 

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის პირადობის/ბინადრობის მოწმობის საფუძველზე ზოგიერთი საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურებაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

4.2.4

საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)

 

უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;

 

საქართველოს საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორების გაძლიერება მაღალკვალიფიციური კადრებით, საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით;

 

საქართველოს ახალგაზრდების საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;

 

უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში.

4.2.5

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05)

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემის ხელშეწყობა.

4.3

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 32 09)

 

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მათი თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა;

 

საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო საგნების, მათემატიკის და ინგლისური ენის პედაგოგების, ყველა საჯარო სკოლის დირექტორებისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორების ინტენსიური გადამზადება;

 

ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება;

 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მეშვეობით კადრების მომზადება საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგებისთვის (ინჟინერია, ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი);

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა;

 

საქართველოში ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება.

4.4

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)

 

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველსაყოფად სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

 

საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების პერსონალური კომპიუტერებით („ნეტბუკებით“) უზრუნველყოფა, წარჩინებული ახალგაზრდების კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოება;

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მათი ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა;

 

საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება.

4.4.1

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 07 01)

 

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით;

 

საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების პორტატიული კომპიუტერებით („ნოუტბუკებით“) უზრუნველყოფა, წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების კომპიუტერული ტექნიკით წახალისება.

4.4.2

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მათი ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა;

 

სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებული სისტემიდან ახალ სისტემაზე გადასვლის ხელშეწყობა.

4.4.2.1

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 01)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.4.2.2

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 02)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის, მათ შორის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის, გაზრდისათვის არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი  კოლეჯების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.4.2.3

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 03)

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსება რეაბილიტაციისა და სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფისთვის.

4.4.2.4

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 04)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.4.2.5

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 05)

 

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა;

 

საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობისათვის პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება.

4.5

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)

 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

 

აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, აგრეთვე მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;

 

სამეცნიერო საგრანტო დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;

 

პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა;

 

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსებით უზრუნველყოფა;

 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;

 

საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრების და ქართველოლოგიის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება;

 

ინოვაციური პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.

4.5.1

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01)

 

ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკური, ეკონომიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური პროგრესის ხელშეწყობა;

 

მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევების, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა;

 

მეცნიერების პოპულარიზაცია;

 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;

 

საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, კვლევითი ინსტიტუტები, ცენტრები და სხვა), აგრეთვე მეცნიერების მენეჯმენტში ჩართული სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის (საჯარო სამართლის იურიდიული პირები – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“) მსოფლიოს დიდი ელექტრონული ჟურნალების მონაცემთა ბაზების (Elsevier BV, Thomson Reuters/Clarivate Analytics) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი მხარდაჭერა.

4.5.2

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)

 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;

 

სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;

 

საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების ჩატარება.

4.5.3

სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)

 

აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა;

 

აგრონომიულ, აგროსაინჟინრო, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვისა და გადამუშავების, მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვების წარმოების, ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის საკითხებზე სამეცნიერო შეხვედრების ორგანიზება და მათში მონაწილეობა;

 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება.

4.5.4

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)

 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობისათვის სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

 

სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობისთვის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისთვის, საჭირო ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა;

 

კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა.

4.5.5

მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)

 

მეცნიერების პოპულარიზაციის ხელშეწყობისათვის საქართველოში ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება,  რომლის მიზანია სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენა, ფართო საზოგადოებისათვის ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობა, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოება.

4.6

პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით კადეტთა ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;

 

აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

 

კადრების პროფესიული გადამზადებისთვის სპეციალიზებული მოკლე- და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, აგრეთვე გამოცდილების გასაზიარებლად შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება;

 

თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოსაყალიბებლად სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;

 

ქვეყნის გარეთ როგორც სამხედრო მოსამსახურეთათვის, ისე სამოქალაქო პირთათვის პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება.

4.7

პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)

 

პროფესიულ განათლებაზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების და პროფესიული კარიერის ხელშეწყობა;

 

პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

 

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

 

სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაფუძნებულ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსების უზრუნველყოფა;

 

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013–2020 წლები) და მისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება;

 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა საქართველოს  სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტების მოხელეთა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება.

4.7.1

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)

 

საქართველოს პროფესიული განათლების