ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6-8
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.016432
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
6-8
15/12/2017
ვებგვერდი, 20/12/2017
190020020.35.101.016432
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/12/2017 - 16/02/2018)

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6-8

2017 წლის  15 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ტყემალაძე
დანართი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

1

შემოსულობები

 798 748,2

 813 165,0

 861 609,0

 

 შემოსავლები

 717 320,1

 746 765,0

 810 109,0

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

 79 261,2

 65 000,0

 50 000,0

 

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 2 159,9

 1 400,0

 1 500,0

 

ვალდებულებების ზრდა

 7,0

 -

 -

2

გადასახდელები

 832 409,5

 818 826,9

 861 609,0

 

 ხარჯები

 617 513,0

 584 105,3

 604 571,5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 107 988,6

 126 031,6

 158 470,2

 

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 97 034,6

 102 277,5

 92 405,7

 

ვალდებულებების კლება

 9 873,4

 6 412,5

 6 161,6

3

ნაშთის ცვლილება

- 33 661,4

- 5 661,9

 -

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

I

შემოსავლები

 717 320,1

 746 765,0

 810 109,0

1.1

 გადასახადები

 326 023,8

 260 000,0

 250 000,0

1.3

 გრანტები

 246 946,8

 333 528,3

 389 329,3

1.4

 სხვა შემოსავლები

 144 349,4

 153 236,7

 170 779,7

II

ხარჯები

 617 513,0

 584 105,3

 604 571,5

2.1

 შრომის ანაზღაურება

 94 307,1

 87 886,6

 82 716,5

2.2

 საქონელი და მომსახურება

 126 130,2

 121 137,9

 136 592,1

2.4

 პროცენტი

 1 893,0

 1 657,7

 1 867,9

2.5

 სუბსიდიები

 90 235,5

 91 306,7

 84 168,7

2.6

 გრანტები

 1 047,0

 29,5

 32,1

2.7

 სოციალური უზრუნველყოფა

 177 391,1

 154 667,0

 155 482,1

2.8

 სხვა ხარჯები

 126 509,1

 127 419,9

 143 712,1

III

საოპერაციო სალდო

 99 807,1

 162 659,7

 205 537,5

IV

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 28 727,4

 61 031,6

 108 470,2

 

 ზრდა

 107 988,6

 126 031,6

 158 470,2

 

 კლება

 79 261,2

 65 000,0

 50 000,0

V

მთლიანი სალდო

 71 079,7

 101 628,1

 97 067,3

VI

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 61 213,3

 95 215,6

 90 905,7

 

 ზრდაDA

 97 034,6

 102 277,5

 92 405,7

 

 კლება

 35 821,3

 7 061,9

 1 500,0

32.1.2

 ვალუტა და დეპოზიტები

 35 317,6

 6 761,9

 1 200,0

32.1.4

 სესხები

 25,7

 300,0

 300,0

32.1.5

 აქციები და სხვა კაპიტალი

 478,0

 -

 

32.1.8

 სხვა დებიტორული დავალიანებები

 -

 -

 

VII

ვალდებულებების ცვლილება

- 9 866,4

- 6 412,5

- 6 161,6

 

 ზრდა

 7,0

 -

 -

33.1

 საშინაო

 7,0

 -

 -

33.2

 საგარეო

 -

 -

 -

 

 კლება

 9 873,4

 6 412,5

 6 161,6

33.1

 საშინაო

 9 873,4

 6 412,5

 6 161,6

33.2

 საგარეო

 -

 -

 -

VIII

 ბალანსი

 0,0

 0,0

0,0

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 810 109,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

 717 320,1

 746 765,0

 810 109,0

11

გადასახადები

 326 023,8

 260 000,0

 250 000,0

13

გრანტები

 246 946,8

 333 528,3

 389 329,3

14

სხვა შემოსავლები

 144 349,4

 153 236,7

 170 779,7

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 250 000,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

 326 023,8

 260 000,0

 250 000,0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 172 691,0

 100 000,0

 90 000,0

11311

 ქონების გადასახადი
 მათ შორის:

 153 332,8

 160 000,0

 160 000,0

113111
113112

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

 123 007,2

 126 400,0

 129 000,0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

 14 828,2

 16 600,0

 16 000,0

113114
113115

 მიწაზე ქონების გადასახადი

 15 497,5

 17 000,0

 15 000,0

1136

 სხვა გადასახადები ქონებაზე

 -

 -

 -

116

 სხვა გადასახადები

 -

 -

 -

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 389 329,3 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

13

 გრანტები

 246 946,8

 333 528,3

 389 329,3

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 -

 31,2

 62,4

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

 246 946,8

 333 497,1

 389 266,9

133111

მიმდინარე

 242 692,6

 332 997,1

 389 266,9

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 242 182,2

 332 182,2

 345 806,9

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

 400,0

 455,9

 460,0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 43 000,0

1331113

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)

 110,4

 359,0

 -

133112

კაპიტალური

 4 254,2

 500,0

 -

1331121

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)

 4 254,2

 -

 -

1331121

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)

 -

 500,0

 -

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 170 779,7 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

14

 სხვა შემოსავლები

 144 349,4

 153 236,7

 170 779,7

141

 შემოსავლები საკუთრებიდან

 7 133,8

 6 823,6

 15 071,2

1411

 პროცენტები

 2 043,9

 2 000,0

 2 000,0

1412

 დივიდენდები

 96,6

 150,0

 200,0

1415

 რენტა

 4 993,2

 4 673,6

 12 871,2

14151

 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

 1 935,4

 1 474,8

 1 400,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 3 057,8

 3 198,8

 11 471,2

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 99 658,9

 111 932,7

 122 475,0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 98 394,7

 110 932,7

 121 175,0

14223

ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

 2 028,7

 1 713,7

 1 850,0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

 1 143,7

 1 213,7

 1 200,0

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

 885,0

 500,0

 650,0

14227

 სახელმწიფო ბაჟი

 0,3

 -

 -

14229

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 4,2

 5,0

 5,0

142212

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 63,0

 70,0

 70,0

142213

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 41 415,9

 53 150,0

 64 000,0

142214

 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 42 499,4

 45 000,0

 45 000,0

142216

 მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 11 988,0

 10 794,0

 10 000,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 395,1

 200,0

 250,0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 1 264,2

 1 000,0

 1 300,0

14232

 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 1 264,2

 1 000,0

 1 300,0

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 1 264,2

 1 000,0

 1 300,0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 28 680,1

 26 500,0

 26 500,0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

 28 680,1

 26 500,0

 26 500,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 94,6

 -

 -

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 8 782,1

 7 980,4

 6 733,4

1454

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

 1 582,1

 1 200,0

 1 200,0

1458

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

 1 272,6

 1 280,4

 433,4

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 5 927,4

 5 500,0

 5 100,0

თავი III

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 604 571,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ხარჯები

 617 513,0

 584 105,3

 604 571,5

შრომის ანაზღაურება

 94 307,1

 87 886,6

 82 716,5

საქონელი და მომსახურება

 126 130,2

 121 137,9

 136 592,1

პროცენტი

 1 893,0

 1 657,7

 1 867,9

სუბსიდიები

 90 235,5

 91 306,7

 84 168,7

გრანტები

 1 047,0

 29,5

 32,1

სოციალური უზრუნველყოფა

 177 391,1

 154 667,0

 155 482,1

სხვა ხარჯები

 126 509,1

 127 419,9

 143 712,1

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 108 470,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 158 470,2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

 37 352,4

 49 999,7

 58 893,7

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

 3 252,0

 2 116,1

 2 065,1

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

 19 634,3

 19 251,2

 25 309,1

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

 1 694,4

 1 086,6

 3 618,5

02 05

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 836,7

 1 670,6

 1 000,0

02 07

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

 792,7

 300,0

 500,0

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 16 176,8

 21 519,8

 22 001,2

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

 579,8

 30,5

 30,5

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 8 387,3

 2 792,3

 -

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

 2 315,7

 791,0

 8 581,8

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

 365,8

 958,0

 1 840,0

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

 -

 90,5

 -

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

 -

 -

 67,6

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

 119,6

 85,0

 40,0

04 12

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

 1 470,0

 1 240,0

 1 500,0

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

 46,5

 -

 -

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

 511,9

 901,3

 1 394,8

06 02

სოციალური დაცვა

 18,7

 -

 -

07 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

 6 639,8

 10 509,8

 20 020,4

07 02

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა

 45,1

 1 542,1

 1 160,0

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

 238,6

 228,7

 173,5

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

 6,4

 1,9

 82,7

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

 412,1

 427,9

 2 243,1

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

 5,5

 16,8

 -

08 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

 -

 113,9

 -

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

 20,8

 28,4

 18,0

08 04

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

 69,8

 1 124,4

 1 302,0

08 05

კულტურის ღონისძიებები

 -

 82,7

 -

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 5 236,2

 7 227,2

 5 918,0

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 29,1

 152,9

 45,6

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

 3,2

 3,4

 -

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

 312,2

 151,8

 145,9

10 01

ქ.თბილისის საკრებულო

 82,5

 50,0

 50,0

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

 1 055,8

 1 232,6

 219,6

10 20

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

 33,7

 -

 -

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

 6,9

 20,0

 35,0

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

 35,5

 48,4

 30,5

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

 30,5

 20,5

 23,0

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

 33,5

 29,6

 19,5

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

 23,4

 47,5

 26,3

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

 11,2

 8,4

 15,0

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

 1,8

 36,8

 29,2

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

 4,8

 22,5

 20,3

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

 26,6

 45,0

 12,2

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

 0,7

 26,4

 38,0

10 40

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

 68,4

 -

 -

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 107 988,6

 126 031,6

 158 470,2

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50 000,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

 79 261,2

 65 000,0

 50 000,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

 15 949,0

 5 000,0

 10 000,0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

 63 080,8

 60 000,0

 40 000,0

 

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

 

 

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 72 260,4

 70 301,8

 70 232,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 65 023,5

 65 066,7

 65 354,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 65 023,5

 61 553,2

 62 834,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 3 513,5

 2 520,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 1 893,0

 1 173,4

 899,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 5 343,9

 4 061,8

 3 979,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 -

 1 599,7

 600,0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 -

 1 599,7

 600,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 95 899,0

 101 544,0

 109 027,8

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

 93 982,2

 100 285,7

 107 537,8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 1 916,8

 1 258,3

 1 490,0

705

გარემოს დაცვა

 12 891,4

 15 128,1

 16 678,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 54,2

 -

 -

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 2 131,3

 2 480,1

 2 500,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 10 705,9

 12 648,0

 14 178,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 193 080,6

 187 093,9

 225 269,3

7061

ბინათმშენებლობა

 92 032,9

 85 244,2

 116 740,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 20 409,8

 21 051,2

 28 197,3

7063

წყალმომარაგება

 379,5

 2 986,0

 610,0

7064

გარეგანათება

 18 712,2

 19 164,6

 20 400,0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 9 049,0

 7 360,9

 10 007,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

 52 497,2

 51 287,1

 49 313,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

 40 658,6

 44 137,8

 47 664,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 29 338,6

 30 785,6

 34 364,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 11 320,0

 13 352,2

 13 300,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 35 221,3

 37 602,4

 38 662,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 2 834,5

 4 065,4

 3 000,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 20 058,0

 18 589,2

 20 120,5

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 893,4

 1 087,2

 1 100,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 11 435,3

 13 860,7

 14 442,3

709

განათლება

 104 555,3

 110 934,1

 113 689,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

 96 789,4

 101 543,9

 101 055,8

7093

პროფესიული განათლება

 64,0

 90,0

 180,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 167,0

 175,0

 195,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 7 534,8

 9 125,2

 12 258,9

710

სოციალური დაცვა

 170 935,0

 141 795,0

 141 217,6

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 44,8

 43,4

 45,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 53 910,0

 41 098,5

 39 402,2

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 6 900,8

 7 739,5

 7 877,7

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 110 079,4

 92 913,6

 93 892,3

 

სულ

 725 501,6

 710 136,9

 763 041,7

თავი IV

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 97 067,3 ათასი ლარის ოდენობით.

 მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 90 905,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 92 405,7 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 97 034,6

 102 277,5

 92 405,7

ვალუტა დეპოზიტები

 -

 -

 -

აქციები და სხვა კაპიტალი

 97 034,6

 102 277,5

 92 405,7

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 500,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 35 821,3

 7 061,9

 1 500,0

ვალუტა დეპოზიტები

 35 317,6

 6 761,9

 1 200,0

სესხები

 25,7

 300,0

 300,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 478,0

 -

 -

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (6 161,6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

 

ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

საშინაო

 7,0

 -

 -

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 6 161,6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 9 873,4

 6 412,5

 6 161,6

საშინაო

 9 873,4

 6 412,5

 6 161,6

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის 93 452,8 ათასი ლარის ოდენობით

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2018 წლის ბოლოსათვის

 

 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება

 7 336,3

 

 

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) ٭

 86 116,5

 

 

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

 93 452,8

 

 

 

 

 

 

 შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 3.1895 ლარი

 

 

თავი V

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,

პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობას, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას და ა.შ. განხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. სატრანსპორტო სისტემის მოსაწესრიგებლად, შეიქმნება სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფცია, რომელიც სავალდებულო იქნება გასათვალისწინებლად სხვადასხვა სახისა და მასშტაბის ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ავტომაგისტრალების მშენებლობისას, სატრანსპორტო მარშრუტების დადგენისას და ა.შ. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მეტროპოლიტენის, ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მომსახურების ხარისხი. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01)

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდაკვარტალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება შემოერთებული ტერიტორიებიდან ქალაქთან მისასვლელი გზები, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ნაკადების მაჩვენებლებზე.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ახალი გზების მშენებლობა და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, შემოერთებული ტერიტორიების ინტეგრაცია ქალაქთან, სატრანსპორტო კვანძების რეაბილიტაცია და სხვა.

გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 0110; 01 01 11; 01 01 12; 01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება (სანიაღვრეს ან ბორდიურის ჩათვლით), ახალი ქვაფენილის მოწყობა, დაზიანებული ქვაფენილის აღდგენა/შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო სისტემის განვითარება თბილისის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება. საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები და შესაბამისი რეგულაციები, ავტოტრანსპორტის რიცხვის ზრდა განაპირობებს საგზაო მოძრაობის გადატვირთვას და საცობების წარმოქმნას. სატრანსპორტო სისტემის მოსაწესრიგებლად, შეიქმნება სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფცია, რომელსაც საფუძვლად დაედება საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები და შესაბამისი რეგულაციები. უზრუნველყოფილი იქნება ავტობაზების მოდერნიზება და თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვა. სრულად განახლდება ავტობუსის გაჩერებები და მოხდება მათი ადაპტირება შშმ პირების საჭიროებებთან. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფას, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, მეტროს ვაგონებისა და მეტროს სადგურების რეაბილიტაციას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას. განვითარდება საბაგირო ტრანსპორტი ტურისტული მიზნებისათვის. მოწესრიგდება პარკირების სისტემა.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმის რეგულირება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილებში მარშრუტებზე მომუშავე M3 კატეგორიის ავტობუსების ფაქტობრივი მიმოსვლის ინტერვალის შესახებ თბილისის მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება. დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე საგზაო ნიშნების, შუქნიშნების, ბოწკინტების, ზღუდარების, ბარიერების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; შუქნიშნის ახალი ობიექტების დაყენება, გზაჯვარედინებზე განთავსებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია და მიერთება მართვის ავტომატიზებულ სისტემაზე, შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია; ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური, თერმოპლასტით და ცივი პლასტით საგზაო მონიშვნის სამუშაოების ჩატარება; თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული დასახლებების, სოფლებისა და დაბის გზებსა და გზაჯვრედინებზე ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-დამონტაჟება; დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებელის დამონტაჟება; თბილისის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე არსებულ მრუდეებზე (მოსახვევებში) სფერული სარკეების მოწყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა და დგარებით დამონტაჟება, ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოების განხორციელება; ავტობუსების გაჩერებებზე მოსაცდელების მოწყობა; ტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურება.

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა (კოდი: 01 02 03)

დღეს არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურების ვესტიბიულები ექვემდებარება გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის მიზანია მათი განახლება, რეკონსტრუქცია.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება (კოდი: 01 02 04 )

ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა.

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 08)

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და ტურიზმის განვითარებამ მოითხოვა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით თბილისის სტუმრების და ტურისტების მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია, ახლის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის და გამონაბოლქვის შემცირებას. პროექტი ითვალისწინებს სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საბაგირო გზის ძველი სადგურიდან მთაწმინდის პარკის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობას. მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საბაგირო გზის ორი სადგურის მოწყობა, ხუთი საყრდენი ანძით, გზის სავარაუდო სიგრძე შეადგენს 980 მეტრს. მგზავრებს მოემსახურებათ 20 გონდოლა, საშუალოდ თითო 6 ადამიანზე. გზის გამტარუნარიანობაა 1100კაც/სთ. საბაგირო გზის ზედა სადგური (მთაწმინდის პარკში) შენდება ახალი თანამედროვე არქიტექტურით ხის მასალით შეფუთული, ქვედა სადგურზე (მეცნიერებათა აკადემიის ეზო) მოხდება ძველი სადგურის შენობის აღდგენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა- რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, ქალაქის დასასვენებელი სივრცეების კეთილმოწყობა. გაგრძელდება საზოგადოებრივი დანიშნულებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელების, პარკებისა და რეკრეაციული ობიექტების და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. შემუშავდება თბილისის იერსახის ერთიანი სტილი. გენერალური გეგმის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თბილისის ყველა უბნის თანაბარ განვითარებას. აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია. ასევე, აქტიურად გაგრძელდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ასევე, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა- რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03; 02 03 01; 02 03 02)

პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების (ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობები) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების (წყალსადენ-კანალიზაცია და სანიაღვრე ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა; ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა (ვიზუალური დაკვირვების მეთოდი) და დასკვნების მომზადება; საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, თბილისში არსებული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ძეგლების მშენებლობისა და აღდგენის ღონისძიებები, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. მათ შორის: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა–პატრონობა; შადრევნ–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება (კოდი: 02 09 08)

ქვეპროგრამის მიზანია მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება და თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება, ახალი შემზღუდავი ჯებირების შეძენა და სხვა ღონისძიებები.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის იერსახის, გარე რეკლამის, გარე ვაჭრობის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ხმაურის ნორმების დაცვისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესების დაცვა. სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი. საჯარიმო სანქციების გამოყენება, სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლი. გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლი. გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი. უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების ფაქტების გამოვლენა და მათი აღკვეთა-სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10; 02 09 11; 02 09 12; 02 09 13; 02 09 14; 02 09 15; 02 09 16; 02 09 17; 02 09 18; 02 09 19).

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების, სკვერების, საყრდენი კედლების, უსაფრთხოების მოაჯირების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სადრენაჟე, საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, გამწვანების ღონისძიებები (ნერგების შესყიდვა, ხეების სხვლა, ფორმირება, მოტეხილი და მოთხრილი ხეების მოჭრა და გატანა, ბალახის თიბვა, გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვა და სხვა), მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (ინდივიდუალური და დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების გაზიფიცირება, შემოერთებული ტერიტორიის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა და სხვა), რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, პანდუსების მოწყობა შშმპ-სათვის და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)

პროგრამის მიზანია ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/ განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი.

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები (კოდი: 02 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის, სხვა სახის ფულადი დახმარებების და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაა. ამისათვის, მომზადდება შესაბამისი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შემუშავდება და განხორციელდება ქალაქის გამწვანებისა და რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-განვითარების მასშტაბური გეგმა. თბილისის დიდი პარკებისთვის შემუშავდება განვითარების ინდივიდუალური კონცეფცია და დაწესდება კეთილმოწყობისა და მართვის მინიმალური სტანდარტი. გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, პარკების განახლება და ახალი გამწვანებული სივრცეების შექმნა. მოეწყობა ახალი სკვერები და დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. გარდა ამისა, განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01)

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება შპს „თბილსერვის-ჯგუფის“ კაპიტალის ზრდა.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარიული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; გაგრძელდება 2017 წელს დაწყებული ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მე-3 უჯრედის მშენებლობა; დაგეგმილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პოლიგონისთვის წყალგამწმენდი დანადგარის შეძენა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პოლიგონისთვის ნაგვის სატკეპნი დანადგარის შეძენა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება შპს "თბილსერვის-ჯგუფის"-ს კაპიტალის ზრდა.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03)

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია ეროვნული და გლობალური საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების გამრავლება და აღდგენა როგორც ტყვეობის პირობებში, ისე ბუნებაში; მსოფლიოს და ადგილობრივი ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით. ზოოლოგიური პარკის ცოცხალი კოლექციის შემდგომი გამდიდრება ხელს შეუწყობს პარკის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების შესაფერისი პირობებით უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყვეობის პირობებში გამრავლებასა და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია – ცხოველების ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია. სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით. ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის განვითარების სტრატეგიული გეგმის (2018-2030) განხორცილებისა და ბაღის ზოგადი საქმიანობის ხელშეწყობა ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭოს (BGCI) აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით. აგრეთვე, ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექციის მოვლისა და დაცვის უზრუნველყოფა, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა, მერქნიან, დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა, ასევე იშვიათ, ენდემურ, სამკურნალო და მაღალი საკონსერვაციო სტუსის მქონე მცენარეთა კოლექციების შევსება, საკონსერვაციო სამუშაოთა მხარდაჭერა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ასევე, ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური-ტექნიკური რესურსების განახლება. გაგრძელდება საერთაშორისო საგრანტო პროექტებით აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ კავკასიის, საქართველოს ფლორის კრიტიკული საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების ex situ კონსერვაცია - თესლის ბანკის შევსების გზით, ათასწლეულის თესლის ბანკის პარტნიორობის ფარგლებში (კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი (დიდი ბრიტანეთი). ბოტანიკური ბაღის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენციები და სამუშო შეხვედრები. გატარდება ღონისძიებები ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდისა და ეკოსაგანმანათლეობლო როლის ზრდის ხელშეწყობის თვალსაზრსით. დაიწყება ბოტანიკური ბაღში ეთნობოტანიკური კუთხის მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები, რომელიც მოიცავს, როგორც კვლევით ისე ინფრასტრუქტურის მოწყობის კომპონენტს. გაგრძელდება ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, სარწყავი წყლის სისტემის დაზიანებული უბნებისა და შენობა-ნაგებობების რემონტი, ცენტრალურ მარშრუტზე მოეწყობა ახალი საპირფარეშო, მომზადდება ბაღისათვის პერსპექტული საპროექტო დოკუმენტაცია. განახლდება ბოტანიკური ბაღის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა. შემუშავდება და განხორციელდება ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას; პროგრამის ამოცანებია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო კურსების ორგანიზება.

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი 04 03)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიების და გეგმების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროგრამები და პროექტები. სტრატეგიების და პროექტების დაგეგმვისათვის საჭირო იქნება კვლევების ჩატარება და ბაზების შექმნა.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა, განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი: 04 07 03)

ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 04 07 05)

ქალაქ თბილისის მუნიციაპლიტეტის მერიის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. ასევე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით სხვა ღონისძიებები.

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა. პროგრამის ამოცანებია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობის ზრდა; პროგრამის ამოცანებია ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა, ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს პოპულარიზაცია/რეკლამირება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რეინვესტირების მოცულობის ზრდა. მიზნების მისაღწევად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები: საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება; ქალაქის ეკონომიკური პროფილის კვლევის საფუძველზე მნიშვნელოვანი საინვესტიციო საჭიროებების დადგენა; მერიის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით საინვესტიციო შეთავაზებების შექმნა; ქალაქის საინვესტიციო გარემოსა და შეთავაზებების რეკლამირება საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინვესტორთა საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მომსახურება და მხარდაჭერა და ა.შ.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 04 10)

პროგრამის მიზანია ქალაქის მასშტაბით ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშეწობა და განვითარება, კერძოდ: 1. ქალაქის მასშტაბით და მუნიციპალურ სერვისებში ინოვაციური პროექტების მომზადება და განხორციელება; 2. ენერგოეფექტური და მდგრად ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა და განხორციელება; 3. საერთაშორისო ვალდებულების „მერების შეთანხმება“ ფარგლებში საპილოტე პროექტების განხორციელება, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქში CO2-ის შემცირება.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი: 04 12)

ქალაქის ტერიტორიის განვითარებისათვის და სამშენებლო პარამეტრების დასაზუსტებლად საჭიროა დეტალური ზონირების რუკის შექმნა, რომლის საფუძველზე არქიტექტურის სამსახური იხემძღვანელებს და უზრუნველყოფს უხარვეზო და ეფექტურ ქალაქმშენებლობით სანებართვო პროცესს. ზემოაღნიშნული რუკის საშუალებით აღმოიფხვრება დეტალური დაგეგმარების დოკუმენტაციის არ არსებობით გამოწვეულ ვაკუუმი. თბილისის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (მგგ), რომელიც შემუშავების პროცესშია, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით დაადგენს ზოგად ფუნქციურ ზონებს, ხოლო არქიტექტურის სამსახურის მიერ სამშენებლო ნებართვების გაცემისათვის აუცილებელია კონკრეტული ფუნქციური ზონები, რომლისთვისაც განაშენიანების რეგულირების წესები განსაზღვრავს კონკრეტულ განვითარების პარამეტრებს. დეტალური ზონირების რუკის შემუშავების შემთხვევაში ქალაქის მასშტაბით დადგენილი იქნება კონკრეტული ფუნქციური ზონები რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს ქალაქის ტერიტორიების განვითარების შესაძლებლობებს, სამსახურისთვის მისი შემუშავება გადაუდებელ პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მერიის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. მათ შორის: მოხდება ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01; 05 01 08; 05 01 0 9; 05 01 10; 05 01 11; 05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევას. თანადაფინანსება განხორციელდება პროცენტულად შემდეგ ღონისძიებებზე: შენობის სახურავის შეკეთება (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთება, შენობების კაპიტალურ გამაგრება, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება, მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟი და სხვა ღონისძიებები.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, თბილისის მერია კვლავაც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდებას თბილისის მოსახლეობისთვის. თბილისელების ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მერიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება. მოსახლეობის სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად, გაგრძელდება და გაფართოვდება ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამები. თბილისი გახდება „ინკლუზიური ქალაქი“ ყველა თაობის შშმ პირისათვის. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალურ დაცვას. მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სერვისების მიწოდების დაფინანსება, თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობების მიერ გაგრძელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერა. მათ შორის: მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებისა და მკურნალობის თანადაფინანსება.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეფექტიანი ფუნქციონირება. საყოველთაო ჯანდაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, გაგრძელდება და გაფართოვდება თბილისის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდების პროგრამები. მათ შორის: ,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირების კვლევების დაფინანსება, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგისა და ტრანსპლანტაციის დაფინანსების ფარგლებში დაემატება ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტი და სხვა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 06 01 01)

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სკრინინგული გამოკვლევების დაფინანსებას. კიბოს სკრინინგის კუთხით პროგრამა მოიცავს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის, კოლორექტული და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგს:

•ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას, ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას და ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას.

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 3 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლპოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

• პროსტატის კიბოს სკრინინგი - სისხლში პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიკური ანტიგენის გამოკვლევას.

• კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.

• ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი - 5 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს ულტრაბგერით გამოკვლევას და ენდოკრინოლოგის კონსულტაციას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას ან/და ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას. ქვეპროგრამის მიზანია: სამიზნე პოპულაციაში კიბოს ადრეული გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდის გზით, კიბოთი გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ეპიდკერაში დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე, მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას. ქვეპროგრამის მიზანია ქ.თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამა გულისხმობს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რისთვისაც ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა), კომპლექსური თერაპიის დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი. ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის გზით.

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)

ქვეპროგრამა გულისხმობს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული დანიშნულების (თარგეტული/დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ამასთან, მედიკამენტები (ტრასტუზუმაბი, პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) Her2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან Her2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ. ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.შ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრესირებასთან. ქვეპროგრამის მიზანია, ძუძუს კიბოს მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ზემოაღნიშნული მედიკამენტებით სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარების უზრუნველყოფის გზით, ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირთა სიცოცხლის გახანგრძლივება/განკურნება.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. ქვეპროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

,, C “ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)

ქვეპროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის, ,,C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა", ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას. აღნიშნული კვლევები მოიცავს, როგორც მკურნალობაში ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში აუცილებლად განსახორციელებელ კვლევებს. ქვეპროგრამის მიზანია: ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის ,,C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ,,C“ ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

ტრანსპლანტაცია (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული მეთვალყურეობის დაფინანსებას და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას. ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შესაბამისი დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის ხშირად გადარჩენის უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის მიზანია: ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი სიცოცხლის დაცვა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამების პარალელურად, მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. მათ შორის: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ბენეფიციარების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონის გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 200000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას. სუბსიდიის ოდენობა და დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02)

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ მიზნით „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი), 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (კოდი: 06 02 03)

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიან ოჯახებს გაეწევათ მატერიალური დახმარების ყოველ მე-3, მე-4, მე-5 და შემდეგ ახალშობილზე. განხორციელდება ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01; 06 02 04 02)

ქვეპროგრამის პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის მიზნით განცხადებები მიიღება 2017 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2017 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება ნაკადების სრულად დაკომპლექტება. ნაკადების დაკომპლექტებისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. პროგრამის მოსარგებლეებს საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ ტენდერით გამოვლენილი მიმწოდებლების მომსახურებით ან ისარგებლონ ვაუჩერული სისტემით, რომლის ფარგლებშიც თავად აირჩევენ მომსახურების მიმწოდებელს. ვაუჩერის ოდენობა და გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით. განცხადების და ვაუჩერის ფორმას ამტკიცებს ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური. საქართველოში, მათ შორის თბილისში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მგომარეობის გამო ოჯახებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები. შეუცვალონ მათ საცხოვრებელი გარემო, რაც აუცილებელია ბავშვების ნორმალური განვითარებისთვის. ამდენად ძალზე აქტუალურია აღნიშნული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვებისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა ზაფხულის გარკვეულ პერიოდში, მათთვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალების მიცემა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, თანატოლებთან მეტი ინტეგრაციის საშუალების მიცემა და აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში", მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლებში, სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე, მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და ამ ომში მარჩენალდაკარგულებისთვის ფინანური დახმარების გაწევა, მათი ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის N667 დადგენილების საფუძველზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებით ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრობისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლება მიეცათ ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე განსახორციელებელია, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილების თანახმად, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება. ასევე უნდა განისაზღვროს M2 კატეგორიის ავტობუსებით ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის უფლების მინიჭება და მგზავრობის ფასის შესავსებად შესაბამისი თანხების ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება.ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) მგზავრთა გადაყვანისას: - უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. (მათ შორის შპს `თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიას-ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება.M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, ქვემოთ აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეებზე შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის უფლების მინიჭება და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიების მოქალაქეებისათვის: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე, დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14; 06 02 14 06; 06 02 14 07; 06 02 14 08; 06 02 14 09; 06 02 14 10; 06 02 14 11; 06 02 14 12; 06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15; 06 02 15 07; 06 02 15 08; 06 02 15 09; 06 02 15 10; 06 02 15 11; 06 02 15 12; 06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის მაათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16; 06 02 16 07; 06 02 16 08; 06 02 16 09; 06 02 16 10; 06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია). ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17; 06 02 17 07; 06 02 17 08; 06 02 17 09; 06 02 17 10; 06 02 17 11; 06 02 17 12; 06 02 17 13; 06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასებასა და მათ მორალურ მხარდაჭერას, ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას და მათ დახმარებას.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07; 06 02 18 08; 06 02 18 09; 06 02 18 10; 06 02 18 11; 06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის რაიონში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის, უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო პირობების გაუმჯობესების, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარების გაცემა. დახმარება შეიძლება განხორციელდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების საფუძველზე, შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსებით. ასევე, გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები. დახმარების გაცემის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 03)

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა.

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, თბილისში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია პალიატიური ზრუნვის და ალკოჰოლდამოკიდებულ პირთათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)   

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მატერიალური დახმარება. თანხების ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 30 თვემდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მშობლებისათის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადების სტიმულირებისთვის მოხდება ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების ჩარიცხვა.

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალურ დახმარება, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს წარმოადგენენ. ქვეპროგრამა გულისხმობს საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად, ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას. პროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს ქ.თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით. ბართელის შკალის შესაბამისად ინდექსის მინიჭების (ფორმის შევსების) ღირებულებაა 8 ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმ პირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა.

7. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით–საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, სხვადასხვა სახის საქალაქო, სასკოლო და საუნივერსიტეტო ტურნირების ორგანიზება, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები და სხვა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმ პირებზე ადაპტირებას და სხვა. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: დასრულდება ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). 2018 წელს დაიწყება დამატებით 10 ახალი ბაღის მშენებლობა.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის მიზნით, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის.

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, რაც ითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მოსწავლეთა ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება, მათ შორის: საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერა; საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად; პროფორიენტაციის ხელშეწყობის მიზნით, დაიგეგმება და განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის მერიის საიტებსა და სერვერებზე ზედამხედველობა, Web-Design-ის შექმნა/განახლება დიზაინერთა ჯგუფის მიერ შექმნილი დიზაინის მიხედვით, ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება, ვებ გვერდების ოპტიმიზაცია პოპულარული ძებნის ძრავებისათვის (https://www.google.ge/?№q=თბილისი), სისტემური ადმინისტრირება, რუკები, GeoServer - ის კლასტერის მონიტორინგი. რუკის სერვერის ტუნინგი, ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდიფიცირება. ონლაინ გადახდების სისტემის გამართულად მუშაობის მონიტორინგი და ბანკებთან კომუნიკაცია, დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება, საინფორმაციო მასალის განთავსება თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, ასევე სხვა ელექტრონულ მედია საშუალებებში, შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, გამგეობების და ქვეუწყების დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და სხვა.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, საინფორმაციო რგოლების დამზადება, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში განთავსება და სარეკლამო კამპანიის წარმოება და სხვა.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 07)

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცირემხედვეთათვის აპარატურის შეძენა და შშმ პირებისთვის განათლების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სასწავლო ცენტრის ამოქმედება, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: ქალაქის ბიბლიოთეკებში დაინერგება თანამედროვე სერვისები და ტექნოლოგიები, ბიბლიოთეკების თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 01)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სერვისების მოწესრიგება და გაუმჯობესება; ბიბლიოთეკის ცნობადობის ამაღლება კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარებით; ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ხელს შეუწყობს ქალაქის მაცხოვრებელთა ინტერესების დაკმაყოფილებას, მათ ჩართულობას კულტურულ ცხოვრებაში, ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით და სხვა.

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 02)

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა მედიათეკა აღიქმებოდეს კულტურულ კერად. წარმოდგენილი მიზნების შესაბამისად, მედიათეკაში ხორციელდება შემდეგი პროგრამები: სეზონური სკოლების პროგრამა 6-15 წლის ასაკის ბავშვთათვის, რაშიც შედის საკვირაო სკოლების პროგრამა უფროსკლასელთათვის; მხატვრული კითხვის საათები უმცროსკლასელთათვის; საგანმანათლებლო სპექტაკლების პროგრამა. ხორციელდება თანამედროვე ავტორებთან შეხვედრების პროგრამა; წარმოებს ლიტერატურული ონლაინ-ბლოგი; საგანმანათლებლო ვიდეო-გაკვეთილების ციკლი; ბლოგი აქტუალურ უცხოენოვან სტატიებზე; ლიტერატურული ანოტაციების პროგრამა; საზოგადოებრივი შეხვედრების პროგრამა; ურბანული ჯგუფების ინიციატივათა წახალისების პროგრამა. ინტერაქტიული ვებპროგრამის შექმნა წიგნადი ფონდის შესავსებად მკითხველთა ჩართულობით.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანამანათლებლო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ზრდასრულთა განათლების სერვისების განვითარება დედაქალაქში და ზრდასრულთა განათლების ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა სახელმწიფო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შექმნა პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების მიზნით. დედაქალაქში მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების და კურსების მხარდაჭერა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელება დედაქალაქში მცხოვრებთათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, დასაქმების ფორუმების განხორციელება და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშვნელოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზრუნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დედაქალაქში განვითარდეს უწყვეტი განათლების სისტემა, შეიქმნას დამატებითი სასწავლო და გადამზადების კურსები დედაქალაქის საჭიროებების და მოთხოვნების გათვალისწინებით, უმაღლესი საგანმნათლებლო დაწესებულებებში განვითარდეს საკარიერო და საკონსულტაციო სერვისები სტუდენტებისთვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტური კლუბების მხარდაჭერა და სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო ოლიმპიადები, კონკურსები და ჩემპიონატები სტუდენტების თვითრეალიზების ხელშეწყობისა და მათი უნარების განვითარების მიზნით. განხორციელდება საზაფხულო და ზამთრის სკოლები სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით. უნივერსიტეტების უწყვეტი განათლების ცენტრებთან თანამშრომლობით განხორციელდება კურსდამთავრებულებისათვის ხელმისაწვდომი სასწავლო და გადამზადების კურსები მათი პროფესიის შესაბამისად, შემუშავდება შერჩევისა კრიტერიუმები და მათი შემდგომი დასაქმების მექნიზმები. ჩამოყალიბდება კერძო სექტორთან სათანადო თანამშრომლობა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების საკარიერო სერვისების განვითარების მიზნით. განხორციელდება უცხოელი პროფესორების ვიზიტები დედაქალაქში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

ქვეპროგრამის მიზნებია: თბილისის მერიაში მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე.

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა, მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, თბილისის მერიისთვის პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსება 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) ჩამოყალიბდება დედაქალაქისათვის პრიორიტეტული მიმართულებები არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით 4) შეიქმნება საკითხის გადაწყვეტისთვის გამჭვირვალე სამართლიანი მექანიზმები და პროცედურები 5) მოხდება ეფექტური უკუკავშირის მექანიზმის შექმნა და ქვეპროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების ანალიზი.

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი: 07 06; 07 06 01; 07 06 02)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესამამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. აღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განsახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, გაგრძელდება კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრების, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; შემუშავდება და განხორციელდება მუნიციპალური მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, თეატრებისა და სახელოვნებო სკოლების მოდერნიზაციისა და მართვის სისტემის რეფორმირების კონცეფცია; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; განხორციელდება მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; განხორციელდება „შემოქმედებითი თბილისის“ პროექტი; განვითარდება კულტურული ტურიზმი, რისთვისაც თბილისი უმასპინძლებს მუსიკალურ, თეატრალურ და კინოფესტივალებს; შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით; აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსები ქალაქის ათივე რაიონში; მოხდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 05; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი ,,გლობუსი“, "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, ტექნიკური აღჭურვილობის და სხვა ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის; ასევე, განხორციელდება მუნიციპალური თეატრებისა და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 08 02)

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

ხელოვნების სკოლების მოსწავლეების და მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/ პროექტები/ პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ხელოვნების სკოლების და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ახალი სასწავლო პროგრამის შემუშავება, ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სახელოვნებო სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი და სხვა ღონისძიებები;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03)

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეას და მუზეუმების გაერთიანების მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის კულტურულ და ტურისტულ ცხოვრებაში მათი როლის გაზრდას; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (კოდი 08 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეას ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ე.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანი და ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა სახვითი ხელოვნებით, ხელშეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა და თვალსაწიერის გაფართოებისა და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობით მოხდება ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა, წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელისშეწყობა. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით.

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 08 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ილია ჭავჭავაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გალაკტიონ ტაბიძის, ვახტანგ ჭაბუკიანის, მერაბ კოსტავას, სოსო წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალების შეგროვებას, აღრიცხვას, დაცვას, მეცნიერულ შესწავლას, ექსპონირებას და მათ საფუძველზე საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოებას; ასევე, თოჯინურ ხელოვნების პოპულარიზაცია; გ) შეაგროვოს და დაიცვას საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული, მაღალმხატვრული ღირებულების თოჯინები, მოძრავ-მექანიზებული სათამაშოები, ხალხური შემოქმედების ნიმუშები, ახალი მოდელები, შეისწავლოს და გამოაქვეყნოს შედეგები; განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: ფონდებში დაცული მასალების მეცნიერული დამუშავება და ამის საფუძველზე სამეცნიერო სტატიების, ანგარიშების, კატალოგების, შრომების, გამოფენის მეგზურების და ბუკლეტების გამოსაცემად მომზადება; სხვადასხვა სახეობის ფონდების სისტემატური შევსება, კოლექციების და ცალკეული საგნების მიღება სახელმწიფო დაწესებულებებისგან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისგან, აგრეთვე კერძო პირებისგან შესყიდვით და შემოწირულობით; ყველა აღრიცხული ერთეულიდან მემორიალური ნივთებისა და მნიშვნელოვანი ექსპონატების ბაზაზე ძირითადი ფონდის შექმნა, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის სამუზეუმო ფონდის შემადგენელ ნაწილს; მოეწყობა სტაციონალური ექსპოზიციები, მოძრავი გამოფენები ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. სამუზეუმო გაერთიანების 2018 წლის მიზანია სამუზეუმო გაერთიანების ინსტიტუციური სრულყოფა, საგამოფენო სივრცეებისა და ექსპოზიციების განახლება, საინფორმაციო ბაზებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მომზადება და სხვა.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რაც გულისხმობს არსებული და მშენებარე კულტურის ობიექტების ადაპტაციას მათ საჭიროებებთან, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა.

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში.

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე (კოდი 08 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის; ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება; ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა; ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა, ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება და სხვა.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მუზეუმები, თეატრები) შენობა - ნაგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის შეძენა, შშმ პირებისათვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის ღონისძიებები (კოდი: 08 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 )

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა ქალაქის ათივე რაიონში.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის თბილისელი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჭადრაკის ხელშეწყობა.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა, თბილისში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება ქალაქის მასშტაბით, საგანმანათლებლო (უნივერსიტეტები, სკოლები) დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგელებში გათვალისწინებულია ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა. ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 3 მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის ასაშენებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აქედან 2 მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დაწყება, ასევე, მოხდება 2017 წელს დაწყებული სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულება, სპორტული ობიექტების ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და სხვა ღონისძიებები.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ასევე, ხორციელდება ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში,აუტიზმის სპექტრის მქონეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში. პარასპორტის ცენტრის მიზანია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08)

პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას; შეიქმნება განათლებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები თბილისის ყველა რაიონში, ახალგაზრდულ ცენტრებში გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია სივრცეებში შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძიებები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (კოდი: 08 08 01)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობას, სოციალური მეწარმეობის წახალისებას, მეწარმეობრივი უნარების განვითარებას, რაც გაზრდის სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში მათ ჩართულობას; ახალგაზრდებისთვის გასართობ, შემეცნებით, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას, სადღესასწაულო ღონისძიებებში, კერძოდ, ახალი წელი, თბილისობა, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და სხვა, მათ მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კოორდინირებული თანამშრომლობის გაღრმავება და საკოორდინაციო შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის იმპლემენტაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება. (შეხვედრებისათვის შესაბამისი ფართის, აპარატურის, საკანცელარიო ნივთებისა და ფურშეტის უზრუნველყოფა). ასევე, გათვალისწინებულია ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პრაქტიკული ტურების ჩატარება, რომლის მეშვეობით ახალგაზრდები, მათი ინტერესების გათვალისწინებით, უკეთ გაიცნობენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და დაქვემდებარებული ორგანიზაციების სტრუქტურასა და მუშაობას. დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები ჩაერთვებიან საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში. დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა, როგორც საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებულ/დაფინანსებულ პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილებისთვის, ისე საჭიროების შემთხვევაში ახალგაზრდული და სტუდენტური ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული პროექტების ტრანსპორტით უზრუნველყოფისთვის.

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება (კოდი: 08 08 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არაფორმალური განათლების პროგრამის გაძლიერებას, რომლის მიზანია: არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და არაფორმალური განათლების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების პრიორიტეტულ მიმართულებებზე დაყრდნობით ახალგაზრდების ინფორმირებულობის და ცოდნის დონის ამაღლება; ახალგაზრდების უწყვეტი განვითარებისა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე ზრუნვა; ახალგაზრდობის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა და თანატოლგანმანათლებლის როლის გაძლიერება; ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარების ხელშემწყობი სასწავლო კურსების ჩატარება. ქვეპროგრამა ასევე, ითვალისწინებს ევროპის ახალგაზრდული დედაქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლას - ახალგაზრდების ჩართულობის სტრატეგიის მომზადებას, საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას; საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა, საერთაშორისო დონეზე ქსელური მუშაობის წახალისება და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება; დაგეგმილია ახალგაზრდების კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერა - ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა, ახალგაზრდული მუსიკალური და საცეკვაო ჯგუფების, პოეტების, მხატვრების, თეატრალური დასების შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და ორგანიზების ხელშეწყობა, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე, იძულებით გადაადგილებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მხარდაჭერა - მიმართულება ითვალისწინებს სამიზნე ჯგუფის ინტეგრაციის ხელშეწყობას საზოგადოებრივ და დედაქალაქის ახალგაზრდულ ცხოვრებაში; სასწავლო კურსების ორგანიზება; „მრგვალი მაგიდების“ მოწყობა; ინფორმაციის მიწოდება მერიის სოციალური და ახალგაზრდული პროგრამების შესახებ; სხვადასხვა ლოკალურ და საერთაშორისო კონკურსებში ჩართვის ხელშეწყობა (ვიდეოები, ესეები, ნახატები, ჩანახატები და სხვა). ასევე, გათვალისწინებულია ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის ფუნქციონირებისთვის და გამართულად მუშაობისათვის საჭირო ხარჯები.

შემოქმედებითი თბილისი (კოდი: 08 09)

პროგრამის - "შემოქმედებითი თბილისი" - მიზანია დედაქალაქში არსებული კრეატიული მეწარმეების ხელშეწყობა და მათი პოტენციალის რეალიზება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად გაზრდის დედაქალაქისა და ქვეყნის კულტურულ და ტურისტულ პოტენციალს. დაგეგმილია კრეატიული ინდუსტრიების დარგების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება, მათ შორის: კულტურული მრავალფეროვნების როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორის მხარდაჭერა ქ. თბილისში მცხოვრები ხალხის კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაძლიერების გზით; შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული მემკვიდრეობის როლის ზრდის ხელშეწყობა; კულტურული ტურიზმის გაძლიერების, კულტურულ ტურიზმში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობით; კულტურულ ინდუსტრიაში ინკლუზიური პროექტების ზრდის ხელშეწყობა კრეატიული პროექტების მხარდაჭერის გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიების გასავითარებლად ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს თანამედროვე დარგების (ანიმაცია, დიზაინი, ფოტოხელოვნება, ციფრული ვიზუალური ხელოვნება და სხვა).

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)

პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე ქართული ცეკვის/ბალეტის მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა, თბილისის როგორც რეგიონის კულტურის ცენტრის პოპულარიზაცია. საგანმანათლებლო პროექტების და მასტერკლასების განხორციელება. საერთაშორისო კავშირების დამყარება. მსოფლიოში მოღვაწე თანამედროვე ქორეოგრაფების მოწვევა და მათ მიერ საბალეტო დასში დადგმების განხორციელება და სხვა ღონისძიებები.

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

ინკლუზიური ხელოვნების გავითარება (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, ინკლუზიური თეატრალური პროექტების, და ა.შ) მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინკლუზიური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება; ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული ღონისძიებების/შემოქმედებითი საღამოების ფესტივალების განხორციელება.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა, განთავსება, გაშვება ან მოკვდინება (ევტანაზია); ურბანულ გარემოში ბინადარი ცხოველების (სახეობების მიხედვით) პოპულაციების მართვა და კონტროლი, თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით, ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; ცხოველების გაჩუქება, მიკედლება ან/და დაინტერესებულ პირთათვის მათი დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში შემდგომში მათი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარიული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება (კოდი 10 41) სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულებები კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით.

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) (კოდი 10 42)

პროგრამა ემსახურება დედაქალაქის სატრანსპორტო პარკის განახლების მიზნით თბილისის მერიის მიერ აღებული სესხის დაფარვას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქალაქო ტრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ევროპული ტიპის (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით.

თავი VI

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

 

 

 

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

 832 409,5

 818 826,9

 861 609,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 5 731

 5 147

 5 144

2

ხარჯები

 617 513,0

 584 105,3

 604 571,5

21

შრომის ანაზღაურება

 94 307,1

 87 886,6

 82 716,5

22

საქონელი და მომსახურება

 126 130,2

 121 137,9

 136 592,1

24

პროცენტი

 1 893,0

 1 657,7

 1 867,9

25

სუბსიდიები

 90 235,5

 91 306,7

 84 168,7

26

გრანტები

 1 047,0

 29,5

 32,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 177 391,1

 154 667,0

 155 482,1

28

სხვა ხარჯები

 126 509,1

 127 419,9

 143 712,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 107 988,6

 126 031,6

 158 470,2

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 97 034,6

 102 277,5

 92 405,7

33

ვალდებულებების კლება

 9 873,4

 6 412,5

 6 161,6

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

 117 659,4

 147 140,7

 130 531,3

2

ხარჯები

 53 377,7

 48 169,8

 46 579,0

22

საქონელი და მომსახურება

 45 235,4

 35 605,5

 41 827,1

28

სხვა ხარჯები

 8 142,3

 12 564,3

 4 752,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 40 604,4

 52 115,8

 60 958,8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 22 563,0

 46 477,5

 22 343,2

33

ვალდებულებების კლება

 1 114,2

 377,5

 650,3

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

 83 535,9

 89 507,2

 95 926,5

2

ხარჯები

 45 118,7

 39 129,9

 36 382,5

22

საქონელი და მომსახურება

 37 026,7

 26 572,9

 31 637,9

28

სხვა ხარჯები

 8 092,0

 12 557,0

 4 744,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 37 352,4

 49 999,7

 58 893,7

33

ვალდებულებების კლება

 1 064,7

 377,5

 650,3

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

 42 674,4

 48 759,3

 54 075,1

2

ხარჯები

 11 743,8

 9 994,7

 8 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

 11 743,8

 9 994,7

 8 500,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 30 038,8

 38 494,6

 45 225,1

33

ვალდებულებების კლება

 891,8

 270,0

 350,0

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

 4 918,2

 4 657,7

 5 001,7

2

ხარჯები

 4 608,1

 1 958,2

 2 305,5

22

საქონელი და მომსახურება

 4 608,1

 21,9

 2 296,9

28

სხვა ხარჯები

 -

 1 936,3

 8,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 310,1

 2 699,4

 2 696,2

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

 3 476,9

 3 852,0

 3 912,0

2

ხარჯები

 1 085,0

 1 491,8

 1 020,6

22

საქონელი და მომსახურება

 1 085,0

 1 491,8

 1 020,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 356,0

 2 360,2

 2 726,0

33

ვალდებულებების კლება

 35,9

 

 165,4

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

 4 033,9

 3 473,1

 3 500,0

2

ხარჯები

 4 033,9

 3 473,1

 3 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 045,7

 3 071,3

 3 500,0

28

სხვა ხარჯები

 988,2

 401,8

 -

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

 3 015,0

 3 250,0

 3 250,0

2

ხარჯები

 3 015,0

 3 250,0

 3 250,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 015,0

 3 113,6

 2 936,9

28

სხვა ხარჯები

 -

 136,4

 313,1

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

 4 408,4

 4 822,0

 4 800,0

2

ხარჯები

 4 305,5

 4 822,0

 4 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

 4 305,5

 4 822,0

 4 800,0

33

ვალდებულებების კლება

 102,9

 

 

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

 4 515,2

 4 800,0

 5 300,0

2

ხარჯები

 2 201,8

 3 154,4

 2 481,3

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 75,0

 100,0

28

სხვა ხარჯები

 2 201,8

 3 079,4

 2 381,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 279,2

 1 538,1

 2 683,8

33

ვალდებულებების კლება

 34,1

 107,5

 134,9

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

 4 145,5

 4 363,2

 4 363,2

2

ხარჯები

 4 145,5

 4 363,2

 4 363,2

22

საქონელი და მომსახურება

 4 145,5

 1 014,3

 4 363,2

28

სხვა ხარჯები

 -

 3 348,9

 -

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

 5 919,4

 5 220,0

 5 264,5

2

ხარჯები

 5 919,4

 3 684,2

 2 802,5

22

საქონელი და მომსახურება

 1 017,4

 30,0

 760,9

28

სხვა ხარჯები

 4 902,0

 3 654,2

 2 041,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 1 535,8

 2 462,0

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

 2 190,1

 2 460,0

 2 460,0

2

ხარჯები

 2 190,1

 2 460,0

 2 460,0

22

საქონელი და მომსახურება

 2 190,1

 2 460,0

 2 460,0

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

 4 238,9

 3 850,0

 4 000,0

2

ხარჯები

 1 870,6

 478,4

 899,4

22

საქონელი და მომსახურება

 1 870,6

 478,4

 899,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 368,3

 3 371,6

 3 100,6

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

 34 123,5

 57 633,5

 34 604,8

2

ხარჯები

 8 259,0

 9 039,9

 10 196,5

22

საქონელი და მომსახურება

 8 208,7

 9 032,6

 10 189,2

28

სხვა ხარჯები

 50,3

 7,3

 7,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3 252,0

 2 116,1

 2 065,1

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 22 563,0

 46 477,5

 22 343,2

33

ვალდებულებების კლება

 49,5

 -

 -

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

 10 898,1

 19 258,0

 12 261,6

2

ხარჯები

 4 523,4

 5 039,9

 6 196,5

22

საქონელი და მომსახურება

 4 473,1

 5 032,6

 6 189,2

28

სხვა ხარჯები

 50,3

 7,3

 7,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 547,9

 2 116,1

 2 065,1

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 3 777,3

 12 102,0

 4 000,0

33

ვალდებულებების კლება

 49,5

 

 

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

 7 500,0

 25 612,7

 -

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 7 500,0

 25 612,7

 

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

 2 000,0

 8 215,0

 10 872,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 2 000,0

 8 215,0

 10 872,0

01 02 04

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება

 3 735,6

 4 000,0

 4 000,0

2

ხარჯები

 3 735,6

 4 000,0

 4 000,0

22

საქონელი და მომსახურება

 3 735,6

 4 000,0

 4 000,0

01 02 05

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

 8 955,7

 -

 -

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 8 955,7

 

 

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

 1 034,1

 547,8

 7 471,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 704,1

 -

 -

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 330,0

 547,8

 7 471,2

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

 169 305,1

 153 492,1

 195 642,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 151

 151

 151

2

ხარჯები

 115 361,9

 105 381,7

 140 116,1

21

შრომის ანაზღაურება

 4 564,7

 4 187,8

 4 366,9

22

საქონელი და მომსახურება

 36 666,3

 37 860,9

 42 351,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,8

 15,0

 18,0

28

სხვა ხარჯები

 74 129,1

 63 318,0

 93 379,9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 48 102,0

 46 651,1

 52 459,3

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 5 125,0

 -

 2 170,7

33

ვალდებულებების კლება

 716,2

 1 459,3

 896,0

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

 20 483,9

 21 264,2

 28 497,3

2

ხარჯები

 775,5

 1 800,0

 2 888,2

22

საქონელი და მომსახურება

 775,5

 1 800,0

 2 888,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 19 634,3

 19 251,2

 25 309,1

33

ვალდებულებების კლება

 74,1

 213,0

 300,0

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

 20 511,2

 17 522,9

 18 098,8

2

ხარჯები

 20 334,6

 17 450,9

 17 798,8

22

საქონელი და მომსახურება

 -

 300,0

 -

28

სხვა ხარჯები

 20 334,6

 17 150,9

 17 798,8

33

ვალდებულებების კლება

 176,5

 72,0

 300,0

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

 7 086,5

 5 820,9

 8 507,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 93,0

 93,0

 93,0

2

ხარჯები

 5 377,4

 4 734,3

 4 889,1

21

შრომის ანაზღაურება

 2 517,0

 2 293,1

 2 375,3

22

საქონელი და მომსახურება

 2 222,4

 1 992,9

 2 146,0

28

სხვა ხარჯები

 638,0

 448,3

 367,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 694,4

 1 086,6

 3 618,5

33

ვალდებულებების კლება

 14,8

 -

 -

02 03 01

საპროექტოსაძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

 1 887,2

 1 179,1

 3 700,0

2

ხარჯები

 658,8

 380,0

 300,0

22

საქონელი და მომსახურება

 57,0

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 601,8

 380,0

 300,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 217,6

 799,1

 3 400,0

33

ვალდებულებების კლება

 10,9

 

 

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

 5 199,3

 4 641,8

 4 807,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 93

 93

 93

2

ხარჯები

 4 718,6

 4 354,3

 4 589,1

21

შრომის ანაზღაურება

 2 517,0

 2 293,1

 2 375,3

22

საქონელი და მომსახურება

 2 165,5

 1 992,9

 2 146,0

28

სხვა ხარჯები

 36,2

 68,3

 67,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 476,8

 287,5

 218,5

33

ვალდებულებების კლება

 3,9

 

 

02 05

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 22 537,2

 20 204,6

 21 100,0

2

ხარჯები

 17 875,5

 17 494,0

 19 400,0

22

საქონელი და მომსახურება

 17 786,9

 17 494,0

 19 400,0

28

სხვა ხარჯები

 88,6

 -

 -

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 836,7

 1 670,6

 1 000,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 3 825,0

 

 600,0

33

ვალდებულებების კლება

 

 1 040,0

 100,0

02 06

 სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

 2 142,8

 2 480,1

 2 500,0

2

ხარჯები

 2 131,3

 2 480,1

 2 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

 2 131,3

 2 480,1

 2 500,0

33

ვალდებულებების კლება

 11,5

 

 

02 07

 ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

 4 473,5

 4 180,7

 4 908,9

2

ხარჯები

 3 680,9

 3 880,7

 3 838,2

22

საქონელი და მომსახურება

 3 680,9

 3 880,7

 3 838,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 792,7

 300,0

 500,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 570,7

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 36 707,8

 39 955,0

 42 671,6

2

ხარჯები

 19 126,8

 18 300,9

 19 474,4

22

საქონელი და მომსახურება

 8 635,5

 9 565,1

 10 817,6

28

სხვა ხარჯები

 10 491,4

 8 735,8

 8 656,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 16 176,8

 21 519,8

 22 001,2

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 1 300,0

 -

 1 000,0

33

ვალდებულებების კლება

 104,2

 134,3

 196,0

02 09 01

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

 4 136,8

 5 316,2

 6 738,0

2

ხარჯები

 2 510,9

 4 306,0

 4 183,0

22

საქონელი და მომსახურება

 2 441,2

 4 306,0

 4 183,0

28

სხვა ხარჯები

 69,7

 -

 -

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 320,4

 955,2

 1 500,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 1 300,0

 

 1 000,0

33

ვალდებულებების კლება

 5,6

 55,0

 55,0

02 09 08

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება

 175,1

 222,5

 316,5

2

ხარჯები

 156,1

 222,5

 316,5

22

საქონელი და მომსახურება

 156,1

 222,5

 316,5

33

ვალდებულებების კლება

 19,0

 

 

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

 77,5

 77,6

 200,0

2

ხარჯები

 77,5

 77,6

 200,0

22

საქონელი და მომსახურება

 77,5

 77,6

 200,0

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

 3 060,0

 3 869,9

 3 869,9

2

ხარჯები

 968,8

 779,3

 1 614,3

22

საქონელი და მომსახურება

 255,1

 268,5

 526,8

28

სხვა ხარჯები

 713,7

 510,8

 1 087,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 091,2

 3 090,6

 2 255,6

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

 2 983,5

 3 148,1

 3 208,1

2

ხარჯები

 1 529,3

 824,9

 1 786,3

22

საქონელი და მომსახურება

 232,2

 303,8

 445,3

28

სხვა ხარჯები

 1 297,1

 521,1

 1 341,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 454,2

 2 323,2

 1 388,9

33

ვალდებულებების კლება

 

 

 32,9

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

 4 397,1

 3 870,3

 3 905,8

2

ხარჯები

 2 973,9

 1 910,3

 2 316,9

22

საქონელი და მომსახურება

 1 772,9

 1 030,3

 1 686,9

28

სხვა ხარჯები

 1 201,0

 880,0

 630,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 423,2

 1 960,0

 1 588,9

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

 2 639,3

 2 933,0

 3 077,6

2

ხარჯები

 1 278,0

 1 262,7

 1 079,3

22

საქონელი და მომსახურება

 524,3

 742,7

 653,3

28

სხვა ხარჯები

 753,7

 520,0

 426,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 361,3

 1 670,3

 1 998,3

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

 2 971,7

 3 428,3

 3 484,7

2

ხარჯები

 822,6

 597,6

 795,6

22

საქონელი და მომსახურება

 460,7

 239,3

 445,6

28

სხვა ხარჯები

 361,9

 358,3

 350,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 149,1

 2 830,7

 2 689,1

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

 3 806,0

 4 156,8

 5 008,8

2

ხარჯები

 1 012,1

 452,0

 842,1

22

საქონელი და მომსახურება

 271,9

 244,0

 532,1

28

სხვა ხარჯები

 740,2

 208,0

 310,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 740,2

 3 625,5

 4 058,6

33

ვალდებულებების კლება

 53,7

 79,3

 108,1

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

 2 139,8

 2 240,0

 2 300,0

2

ხარჯები

 1 204,6

 2 090,0

 893,7

22

საქონელი და მომსახურება

 198,6

 205,4

 142,0

28

სხვა ხარჯები

 1 006,0

 1 884,6

 751,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 913,2

 150,0

 1 406,3

33

ვალდებულებების კლება

 22,0

 

 

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

 4 445,8

 4 434,9

 4 420,7

2

ხარჯები

 2 775,9

 2 113,0

 2 124,0

22

საქონელი და მომსახურება

 360,4

 350,0

 530,0

28

სხვა ხარჯები

 2 415,5

 1 763,0

 1 594,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 669,9

 2 321,9

 2 296,7

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

 2 948,9

 3 249,5

 2 973,7

2

ხარჯები

 1 235,9

 1 260,6

 1 202,9

22

საქონელი და მომსახურება

 763,3

 719,1

 564,1

28

სხვა ხარჯები

 472,6

 541,5

 638,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 709,1

 1 988,9

 1 770,8

33

ვალდებულებების კლება

 3,9

 

 

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

 2 926,3

 3 007,9

 3 167,8

2

ხარჯები

 2 581,3

 2 404,4

 2 119,8

22

საქონელი და მომსახურება

 1 121,3

 855,9

 592,0

28

სხვა ხარჯები

 1 460,0

 1 548,5

 1 527,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 345,0

 603,5

 1 048,0

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

 42 390,1

 37 927,6

 69 016,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 58

 58

 58

2

ხარჯები

 41 810,3

 37 897,1

 68 985,8

21

შრომის ანაზღაურება

 2 047,7

 1 894,7

 1 991,6

22

საქონელი და მომსახურება

 722,1

 348,1

 761,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,8

 15,0

 18,0

28

სხვა ხარჯები

 39 038,6

 35 639,3

 66 214,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 579,8

 30,5

 30,5

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 12 972,1

 4 136,0

 341,7

2

ხარჯები

 4 249,7

 1 343,7

 341,7

22

საქონელი და მომსახურება

 711,8

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 3 537,9

 1 343,7

 341,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8 387,3

 2 792,3

 -

33

ვალდებულებების კლება

 335,1

 

 

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

 84 289,3

 73 017,9

 88 089,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 318

 318

 318

2

ხარჯები

 12 205,8

 15 391,9

 9 709,0

21

შრომის ანაზღაურება

 2 420,6

 2 218,8

 2 620,8

22

საქონელი და მომსახურება

 9 627,5

 12 944,0

 7 008,1

26

გრანტები

 8,8

 8,0

 8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 10,1

 5,0

 15,0

28

სხვა ხარჯები

 138,9

 216,1

 57,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 681,5

 1 749,0

 10 421,8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 69 346,6

 55 800,0

 67 891,8

33

ვალდებულებების კლება

 55,4

 77,0

 66,7

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

 12 358,2

 13 725,0

 20 136,4

2

ხარჯები

 8 390,2

 11 857,0

 5 596,1

22

საქონელი და მომსახურება

 8 385,0

 11 857,0

 5 596,1

28

სხვა ხარჯები

 5,2

 -

 -

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2 315,7

 791,0

 8 581,8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 1 596,9

 1 000,0

 5 891,8

33

ვალდებულებების კლება

 55,4

 77,0

 66,7

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

 67 803,9

 54 800,0

 62 000,0

2

ხარჯები

 54,2

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 54,2

 -

 -

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 67 749,7

 54 800,0

 62 000,0

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

 4 127,2

 4 492,9

 5 952,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 318

 318

 318

2

ხარჯები

 3 761,4

 3 534,9

 4 112,9

21

შრომის ანაზღაურება

 2 420,6

 2 218,8

 2 620,8

22

საქონელი და მომსახურება

 1 242,5

 1 087,0

 1 412,0

26

გრანტები

 8,8

 8,0

 8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 10,1

 5,0

 15,0

28

სხვა ხარჯები

 79,5

 216,1

 57,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 365,8

 958,0

 1 840,0

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობ

 2 744,6

 3 184,1

 3 660,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 150

 150

 150

2

ხარჯები

 2 643,8

 2 421,1

 2 558,9

21

შრომის ანაზღაურება

 1 487,7

 1 378,1

 1 378,1

22

საქონელი და მომსახურება

 1 079,4

 940,0

 1 121,3

26

გრანტები

 8,8

 8,0

 8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 10,1

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 57,9

 95,0

 51,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 100,8

 763,0

 1 102,0

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობ

 1 382,6

 1 308,8

 2 292,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 168

 168

 168

2

ხარჯები

 1 117,6

 1 113,8

 1 554,0

21

შრომის ანაზღაურება

 932,9

 840,7

 1 242,7

22

საქონელი და მომსახურება

 163,1

 147,0

 290,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 5,0

 15,0

28

სხვა ხარჯები

 21,6

 121,1

 5,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 265,0

 195,0

 738,0

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

 3 820,9

 2 798,3

 2 990,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 5

 -

 -

2

ხარჯები

 2 227,0

 1 382,9

 1 382,4

21

შრომის ანაზღაურება

 246,4

 -

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 1 960,6

 1 363,9

 1 338,5

26

გრანტები

 18,8

 19,0

 21,6

28

სხვა ხარჯები

 1,2

 -

 22,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 589,6

 1 415,5

 1 607,6

33

ვალდებულებების კლება

 4,3

 -

 -

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

 7,7

 100,0

 50,0

2

ხარჯები

 7,7

 100,0

 50,0

22

საქონელი და მომსახურება

 7,7

 100,0

 50,0

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

 17,8

 -

 180,0

2

ხარჯები

 17,8

 -

 180,0

22

საქონელი და მომსახურება

 17,8

 -

 180,0

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

 420,8

 458,3

 380,0

2

ხარჯები

 420,8

 458,3

 380,0

22

საქონელი და მომსახურება

 401,4

 439,3

 358,4

26

გრანტები

 18,8

 19,0

 21,6

28

სხვა ხარჯები

 0,6

 -

 -

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

 265,2

 157,0

 310,0

2

ხარჯები

 265,2

 66,5

 310,0

22

საქონელი და მომსახურება

 265,2

 66,5

 287,7

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 22,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 90,5

 -

04 07 01

ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში

 51,8

 -

 -

2

ხარჯები

 51,8

 -

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 51,8

 -

 -

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

 65,3

 16,3

 50,0

2

ხარჯები

 65,3

 16,3

 50,0

22

საქონელი და მომსახურება

 65,3

 16,3

 50,0

04 07 03

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

 2,1

 10,0

 10,0

2

ხარჯები

 2,1

 10,0

 10,0

22

საქონელი და მომსახურება

 2,1

 10,0

 10,0

04 07 04

სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება

 47,2

 -

 -

2

ხარჯები

 47,2

 -

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 47,2

 -

 -

04 07 05

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები

 98,8

 130,7

 250,0

2

ხარჯები

 98,8

 40,2

 250,0

22

საქონელი და მომსახურება

 98,8

 40,2

 227,7

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 22,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 90,5

 -

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

 52,3

 80,0

 80,0

2

ხარჯები

 52,3

 80,0

 12,4

22

საქონელი და მომსახურება

 52,3

 80,0

 12,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 67,6

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

 533,5

 150,6

 450,0

2

ხარჯები

 529,1

 150,6

 450,0

22

საქონელი და მომსახურება

 529,1

 150,6

 450,0

33

ვალდებულებების კლება

 4,3

 

 

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

 325,4

 312,5

 40,0

2

ხარჯები

 205,8

 227,5

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 205,8

 227,5

 -

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 119,6

 85,0

 40,0

04 12

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

 1 899,8

 1 540,0

 1 500,0

2

ხარჯები

 429,8

 300,0

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 429,8

 300,0

 -

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1 470,0

 1 240,0

 1 500,0

04 13

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

 298,7

 -

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 5

 

 

2

ხარჯები

 298,7

 -

 -

21

შრომის ანაზღაურება

 246,4

 -

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 51,6

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 0,6

 -

 -

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

 29 339,5

 29 865,7

 29 925,7

2

ხარჯები

 29 261,7

 29 865,7

 29 925,7

22

საქონელი და მომსახურება

 186,7

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 29 074,9

 29 865,7

 29 925,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 46,5

 -

 -

33

ვალდებულებების კლება

 31,3

 -

 -

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

 29 339,5

 29 865,7

 29 925,7

2

ხარჯები

 29 261,7

 29 865,7

 29 925,7

22

საქონელი და მომსახურება

 186,7

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 29 074,9

 29 865,7

 29 925,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 46,5

 -

 -

33

ვალდებულებების კლება

 31,3

 -

 -

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

 1 878,6

 2 180,0

 2 180,0

2

ხარჯები

 1 878,6

 2 180,0

 2 180,0

28

სხვა ხარჯები

 1 878,6

 2 180,0

 2 180,0

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

 3 072,9

 2 850,0

 2 900,0

2

ხარჯები

 3 072,9

 2 850,0

 2 900,0

28

სხვა ხარჯები

 3 072,9

 2 850,0

 2 900,0

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

 3 445,0

 3 098,0

 3 098,0

2

ხარჯები

 3 445,0

 3 098,0

 3 098,0

28

სხვა ხარჯები

 3 445,0

 3 098,0

 3 098,0

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

 3 357,3

 3 443,0

 3 458,0

2

ხარჯები

 3 357,3

 3 443,0

 3 458,0

28

სხვა ხარჯები

 3 357,3

 3 443,0

 3 458,0

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

 2 534,0

 2 758,0

 2 758,0

2

ხარჯები

 2 534,0

 2 758,0

 2 758,0

28

სხვა ხარჯები

 2 534,0

 2 758,0

 2 758,0

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

 4 184,9

 3 440,0

 3 400,0

2

ხარჯები

 4 138,4

 3 440,0

 3 400,0

22

საქონელი და მომსახურება

 186,7

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 3 951,6

 3 440,0

 3 400,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 46,5

 -

 -

05 01 14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

 3 101,3

 3 350,0

 3 350,0

2

ხარჯები

 3 101,3

 3 350,0

 3 350,0

28

სხვა ხარჯები

 3 101,3

 3 350,0

 3 350,0

05 01 15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

 2 687,9

 2 644,0

 2 644,0

2

ხარჯები

 2 687,9

 2 644,0

 2 644,0

28

სხვა ხარჯები

 2 687,9

 2 644,0

 2 644,0

05 01 16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

 1 792,6

 2 279,7

 2 484,7

2

ხარჯები

 1 761,3

 2 279,7

 2 484,7

28

სხვა ხარჯები

 1 761,3

 2 279,7

 2 484,7

33

ვალდებულებების კლება

 31,3

 

 

05 01 17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

 3 285,0

 3 823,0

 3 653,0

2

ხარჯები

 3 285,0

 3 823,0

 3 653,0

28

სხვა ხარჯები

 3 285,0

 3 823,0

 3 653,0

6

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 208 503,8

 188 926,2

 189 539,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 1 432

 1 397

 1 397

2

ხარჯები

 207 904,7

 188 008,9

 188 096,8

21

შრომის ანაზღაურება

 23 980,4

 23 970,3

 23 993,5

22

საქონელი და მომსახურება

 5 147,4

 5 787,1

 7 499,6

25

სუბსიდიები

 977,6

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 175 341,4

 153 362,0

 153 916,2

28

სხვა ხარჯები

 2 458,0

 4 889,4

 2 687,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 530,6

 901,3

 1 394,8

33

ვალდებულებების კლება

 68,5

 16,1

 47,9

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

 40 705,4

 44 137,8

 47 694,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 1 432

 1 362

 1 362

2

ხარჯები

 40 146,8

 43 236,5

 46 269,2

21

შრომის ანაზღაურება

 23 980,4

 23 443,5

 23 440,4

22

საქონელი და მომსახურება

 5 005,7

 4 773,0

 6 479,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 10 775,4

 14 416,0

 15 580,0

28

სხვა ხარჯები

 385,4

 604,0

 769,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 511,9

 901,3

 1 394,8

33

ვალდებულებების კლება

 46,8

 -

 30,0

06 01 01

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

 28 945,5

 29 490,0

 31 852,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 1 310

 1 310

 1 310

2

ხარჯები

 28 419,0

 28 598,4

 30 959,2

21

შრომის ანაზღაურება

 22 751,2

 22 964,5

 22 952,6

22

საქონელი და მომსახურება

 4 662,8

 4 729,9

 6 437,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 620,0

 300,0

 800,0

28

სხვა ხარჯები

 385,0

 604,0

 768,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 479,7

 891,6

 862,8

33

ვალდებულებების კლება

 46,8

 

 30,0

06 01 02

დაავადებათა სკრინინგი

 1 148,4

 787,2

 2 030,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 72

 

 

2

ხარჯები

 1 128,3

 783,8

 1 500,0

21

შრომის ანაზღაურება

 824,8

 -

 -

22

საქონელი და მომსახურება

 302,6

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 0,5

 783,8

 1 500,0

28

სხვა ხარჯები

 0,4

 -

 -

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 20,1

 3,4

 530,0

06 01 03

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

 439,9

 508,5

 512,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 50

 52

 52

2

ხარჯები

 427,9

 502,1

 510,0

21

შრომის ანაზღაურება

 404,4

 479,0

 487,8

22

საქონელი და მომსახურება

 23,5

 23,1

 21,8

28

სხვა ხარჯები

 -

 -

 0,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 12,1

 6,4

 2,0

06 01 04

ორთოპედიულ დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია

 330,8

 -

 -

2

ხარჯები

 330,8

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 330,8

 -

 -

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

 1 799,1

 2 677,0

 3 300,0

2

ხარჯები

 1 799,1

 2 677,0

 3 300,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 799,1

 2 677,0

 3 300,0

06 01 07

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

 1 316,7

 3 443,5

 2 600,0

2

ხარჯები

 1 316,7

 3 443,5

 2 600,0

22

საქონელი და მომსახურება

 16,8

 20,0

 20,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 299,9

 3 423,5

 2 580,0

06 01 08

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

 109,0

 320,0

 400,0

2

ხარჯები

 109,0

 320,0

 400,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 109,0

 320,0

 400,0

06 01 09

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია

 316,3

 196,7

 -

2

ხარჯები

 316,3

 196,7

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 316,3

 196,7

 -

06 01 12

,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

 2 360,5

 2 215,0

 1 000,0

2

ხარჯები

 2 360,5

 2 215,0

 1 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 360,5

 2 215,0

 1 000,0

06 01 13

ტრანსპლანტაცია

 3 939,3

 4 500,0

 6 000,0

2

ხარჯები

 3 939,3

 4 500,0

 6 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 3 939,3

 4 500,0

 6 000,0

06 02

სოციალური დაცვა

 167 798,4

 144 788,4

 141 845,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 -

 35,0

 35,0

2

ხარჯები

 167 757,9

 144 772,3

 141 827,6

21

შრომის ანაზღაურება

 -

 526,8

 553,1

22

საქონელი და მომსახურება

 141,7

 1 014,1

 1 020,0

25

სუბსიდიები

 977,6

 -

 -

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 164 566,0

 138 946,0

 138 336,2

28

სხვა ხარჯები

 2 072,6

 4 285,4

 1 918,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18,7

 -

 -

33

ვალდებულებების კლება

 21,7

 16,1

 17,9

06 02 01

კომუნალური სუბსიდირება

 25 624,8

 10 850,0

 8 560,0

2

ხარჯები

 25 624,8

 10 850,0

 8 560,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 25 624,8

 10 850,0

 8 560,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

 7 724,1

 7 910,0

 8 000,0

2

ხარჯები

 7 724,1

 7 910,0

 8 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 7 724,1

 7 910,0

 8 000,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთაერთჯერადი მატერიალური დახმარება

 408,8

 400,0

 400,0

2

ხარჯები

 408,8

 400,0

 400,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 408,8

 400,0

 400,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა

 1 615,7

 1 532,2

 1 352,2

2

ხარჯები

 1 615,7

 1 532,2

 1 352,2

22

საქონელი და მომსახურება

 21,9

 25,0

 25,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 593,8

 1 507,2

 1 327,2

06 02 04 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება

 719,6

 782,2

 842,2

2

ხარჯები

 719,6

 782,2

 842,2

22

საქონელი და მომსახურება

 21,9

 25,0

 25,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 697,7

 757,2

 817,2

06 02 04 02

ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები

 896,1

 750,0

 510,0

2

ხარჯები

 896,1

 750,0

 510,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 896,1

 750,0

 510,0

06 02 05

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება

 43,0

 35,0

 38,0

2

ხარჯები

 43,0

 35,0

 38,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 43,0

 35,0

 38,0

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

 2 411,3

 2 436,5

 2 559,0

2

ხარჯები

 2 409,5

 2 436,5

 2 559,0

22

საქონელი და მომსახურება

 79,4

 142,3

 215,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 206,5

 2 266,5

 2 309,0

28

სხვა ხარჯები

 123,6

 27,7

 34,6

33

ვალდებულებების კლება

 1,8

 -

 -

06 02 06 01

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში

 580,4

 610,9

 633,5

2

ხარჯები

 580,4

 610,9

 633,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 580,4

 610,9

 633,5

06 02 06 02

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

 932,5

 945,7

 942,0

2

ხარჯები

 930,7

 945,7

 942,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 930,7

 945,7

 942,0

33

ვალდებულებების კლება

 1,8

 

 

06 02 06 03

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

 695,4

 710,0

 733,5

2

ხარჯები

 695,4

 710,0

 733,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 695,4

 710,0

 733,5

06 02 06 04

სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

 203,0

 170,0

 250,0

2

ხარჯები

 203,0

 170,0

 250,0

22

საქონელი და მომსახურება

 79,4

 142,3

 215,4

28

სხვა ხარჯები

 123,6

 27,7

 34,6

06 02 07

სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება

 366,7

 -

 -

2

ხარჯები

 366,3

 -

 -

28

სხვა ხარჯები

 366,3

 -

 -

33

ვალდებულებების კლება

 0,4

 

 

06 02 08

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა

 18,0

 18,0

 -

2

ხარჯები

 18,0

 18,0

 -

28

სხვა ხარჯები

 18,0

 18,0

 -

06 02 09

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

 16 566,2

 11 500,0

 13 494,9

2

ხარჯები

 16 566,2

 11 500,0

 13 494,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 16 141,7

 11 500,0

 13 494,9

28

სხვა ხარჯები

 424,5

 -

 -

06 02 10

ომის ვეტერანების დახმარება

 268,5

 218,7

 189,0

2

ხარჯები

 268,5

 218,7

 189,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 268,5

 218,7

 189,0

06 02 11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება

 64 376,3

 60 122,8

 60 000,0

2

ხარჯები

 64 376,3

 60 122,8

 60 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 64 376,3

 60 122,8

 60 000,0

06 02 13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

 1,8

 8,4

 7,4

2

ხარჯები

 1,8

 8,4

 7,4

22

საქონელი და მომსახურება

 1,4

 8,1

 7,1

28

სხვა ხარჯები

 0,5

 0,3

 0,3

06 02 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

 14 509,2

 16 303,6

 16 830,1

2

ხარჯები

 14 490,5

 16 287,6

 16 812,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 14 490,5

 16 287,6

 16 812,2

33

ვალდებულებების კლება

 18,7

 16,1

 17,9

06 02 14 06

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

 2 453,8

 2 705,4

 2 791,0

2

ხარჯები

 2 440,4

 2 705,4

 2 791,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 440,4

 2 705,4

 2 791,0

33

ვალდებულებების კლება

 13,4

 

 

06 02 14 07

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

 2 538,9

 2 864,8

 2 989,5

2

ხარჯები

 2 538,9

 2 864,8

 2 989,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 2 538,9

 2 864,8

 2 989,5

06 02 14 08

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

 859,0

 942,4

 947,5

2

ხარჯები

 859,0

 942,4

 947,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 859,0

 942,4

 947,5

06 02 14 09

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

 1 331,5

 1 327,9

 1 335,2

2

ხარჯები

 1 331,5

 1 327,9

 1 335,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 331,5

 1 327,9

 1 335,2

06 02 14 10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

 599,7

 683,5

 693,0

2

ხარჯები

 598,0

 683,5

 689,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 598,0

 683,5

 689,2

33

ვალდებულებების კლება

 1,7

 

 3,8

06 02 14 11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

 716,7

 748,2

 795,8

2

ხარჯები

 713,0

 732,1

 781,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 713,0

 732,1

 781,7

33

ვალდებულებების კლება

 3,7

 16,1

 14,1

06 02 14 12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

 1 857,1

 2 025,4

 2 067,4

2

ხარჯები

 1 857,1

 2 025,4

 2 067,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 857,1

 2 025,4

 2 067,4

06 02 14 13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

 1 905,0

 2 607,6

 2 622,1

2

ხარჯები

 1 905,0

 2 607,6

 2 622,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 905,0

 2 607,6

 2 622,1

06 02 14 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

 1 265,9

 1 400,8

 1 455,8

2

ხარჯები

 1 265,9

 1 400,8

 1 455,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 265,9

 1 400,8

 1 455,8

06 02 14 15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

 981,7

 997,8

 1 132,7

2

ხარჯები

 981,7

 997,8

 1 132,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 981,7

 997,8

 1 132,7

06 02 15

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

 95,2

 103,8

 133,4

2

ხარჯები

 95,2

 103,8

 133,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

 95,2

 103,8

 133,4

06 02 15 07

 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

 11,2

 10,9

 14,0

2

ხარჯები

 11,2

 10,9

 14,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა