კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე

კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 173/04
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 18/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 220020200.18.011.016262
173/04
18/12/2017
ვებგვერდი, 21/12/2017
220020200.18.011.016262
კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება №173/04

2017 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე

  „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის, მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისა  და 21-ე მუხლის და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ოქტომბრის №100/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების“ 82 მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
კონტრციკლური კაპიტალის ბუფერის განაკვეთად განისაზღვროს 0%.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.