საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016255
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
46
22/12/2017
ვებგვერდი, 28/12/2017
190020020.35.130.016255
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2017 - 11/01/2018)

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №46

2017 წლის 22 დეკემბერი

ქ. საჩხერე

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე- 2 პუნქტისა  და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე,  საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საჩხერის   მუნიციპალიტეტის 2018  წლის  ბიუჯეტი  თანდართული დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
2018 წლის 1 იანვრიდან  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  17 იანვრის №1 დადგენილება (სსმ,20/01/2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016211).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან ივანაშვილიდანართი

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,637.0

16,714.1

7,335.1

9,379.0

9,521.2

190.0

9,331.2

გადასახადები

1,256.4

1,330.0

0.0

1,330.0

1,000.0

0.0

1,000.0

გრანტები

12,337.0

13,616.6

7,335.1

6,281.5

7,507.8

190.0

7,317.8

სხვა შემოსავლები

1,043.6

1,767.5

0.0

1,767.5

1,013.4

0.0

1,013.4

ხარჯები

7,798.5

7,957.9

642.3

7,315.6

8,200.0

190.0

8,010.0

შრომის ანაზღაურება

1,988.1

1,832.2

88.5

1,743.7

2,044.8

88.0

1,956.8

საქონელი და მომსახურება

1,258.0

1,434.6

313.7

1,120.9

1,611.7

0.0

1,611.7

სუბსიდიები

3,439.3

3,402.9

95.0

3,307.9

3,483.4

101.0

3,382.4

გრანტები

22.6

22.7

0.0

22.7

1.0

0.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

877.8

685.8

9.6

676.2

887.3

1.0

886.3

სხვა ხარჯები

212.7

579.7

135.5

444.2

171.8

0.0

171.8

საოპერაციო სალდო

6,838.5

8756.2

6692.8

2063.4

1,321.2

0.0

1,321.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,771.9

9987.1

7,132.9

2854.2

1,321.2

0.0

1,321.2

ზრდა

6,868.2

10,007.1

7,132.9

2,874.2

1,334.2

0.0

1,334.2

კლება

96.3

20.0

0.0

20.0

13.0

0.0

13.0

მთლიანი სალდო

66.6

-1,230.9

-440.1

-790.8

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-22.8

-1,640.7

-736.8

-903.9

0.0

0.0

0.0

ზრდა

100.8

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

80.8

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

20.0

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

კლება

123.6

1,864.2

736.8

1,127.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

123.6

1,864.2

736.8

1,127.4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-89.4

-409.8

-296.7

-113.1

0.0

0.0

0.0

კლება

89.4

409.8

296.7

113.1

0.0

0.0

0.0

საშინაო

89.4

409.8

296.7

113.1

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14733.3

16734.1

7335.1

9399.0

9534.2

190.0

9344.2

შემოსავლები

14637.0

16714.1

7335.1

9379.0

9521.2

190.0

9331.2

არაფინანსიური აქტივების კლება

96.3

20.0

0.0

20.0

13.0

0.0

13.0

გადასახდელები

14756.1

18598.3

8071.9

10526.4

9534.2

190.0

9344.2

ხარჯები

7798.5

7,957.9

642.3

7,315.6

8200.0

190.0

8010.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6868.2

10,007.1

7,132.9

2,874.2

1334.2

0.0

1334.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

89.4

409.8

296.7

113.1

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-22.8

-1864.2

-736.8

-1127.4

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 9521.2  ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14637.0

16714.1

7335.1

9379.0

9521.2

190.0

9331.2

გადასახადები

1256.4

1330.0

0.0

1330.0

1000.0

0.0

1000.0

გრანტები

12337.0

13616.6

7335.1

6281.5

7507.8

190.0

7317.8

სხვა შემოსავლები

1043.6

1767.5

0.0

1767.5

1013.4

0.0

1013.4

 


მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

1256.4

1330.0

1000.0

საშემოსავლო გადასახადი

763.6

850.0

500.0

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავალი

763.6

850.0

500.0

ქონების გადასახადი

492.8

480.0

500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

242.6

385.0

380.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

105.0

20.0

45.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

0.1

5.0

10.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

104.9

15.0

35.0

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

37.3

15.0

15.0

ფიზიკური პირებიდან

8.9

10.0

10.0

იურიდიული პირებიდან

28.4

5.0

5.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

107.9

60.0

60.0

ფიზიკური პირებიდან

25.3

10.0

10.0

იურიდიული პირებიდან

82.6

50.0

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გრანტები 7507.8 ათასი ლარის ოდენობით.    

                                                                                                                                                   ათას ლარებში

 

დასახელება

   

2016 წლის ფაქტი

   

2017 წლის გეგმა

   

2018 წლის გეგმა

 

გრანტები

12337.0

13616.6

7507.8

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

12337.0

13616.6

7507.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5959.4

6281.5

7317.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

188.5

190.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6189.1

7145.1

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

8.6

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

3158.2

5332.5

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები

918.5

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები

1637.4

1329.0

0.0

  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

475.0

475.0

0.0

 


მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
    განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1013.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1043.6

1767.5

1013.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

554.4

491.0

471.0

პროცენტები

129.4

90.0

50.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

129.4

90.0

50.0

რენტა

425.0

401.0

421.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

424.9

400.0

420.0

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

0.0

247.0

215.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

70.0

100.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

1.0

2.0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.0

2.0

3.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

424.9

80.0

100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.1

1.0

1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

237.6

1146.5

358.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

179.7

1065.5

258.6

სანებართვო მოსაკრებელი

6.4

6.0

8.0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

6.4

6.0

8.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.1

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.5

0.5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

120.5

1008.9

200.0

სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან

120.5

1008.9

200.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

52.4

50.0

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

57.9

81.0

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

57.9

81.0

100.0

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

57.9

81.0

100.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

142.0

120.0

168.8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

142.0

118.0

168.8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

10.7

10.0

10.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

14.4

15.0

2.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

101.5

85.0

145.0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

78.8

70.0

130.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

22.7

15.0

15.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

0.7

0.0

0.3

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.7

2.0

0.5

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

6.8

5.0

5.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

7.0

1.0

6.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

0.0

1.0

0.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

0.0

1.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

109.6

10.0

15.0

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

109.6

10.0

15.0

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარეჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 8200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,798.5

7,957.9

642.3

7,315.6

8,200.0

190.0

8,010.0

შრომის ანაზღაურება

1,988.1

1,832.2

88.5

1,743.7

2,044.8

88.0

1,956.8

საქონელი და მომსახურება

1,258.0

1,434.6

313.7

1,120.9

1,611.7

0.0

1,611.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

98.9

106.1

0.0

106.1

131.6

0.0

131.6

მივლინება

12.1

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

ოფისის ხარჯები

244.9

232.2

5.5

226.7

281.5

0.0

281.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

32.1

14.5

0.0

14.5

20.5

0.0

20.5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

2.7

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და  მოვლა–შენახვის ხარჯები

91.5

105.5

1.0

104.5

5.2

0.0

5.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

775.8

946.1

307.2

638.9

145.9

0.0

145.9

სუბსიდიები

3,439.3

3,402.9

95.0

3,307.9

997.0

0.0

997.0

გრანტები

22.6

22.7

0.0

22.7

3,483.4

101.0

3,382.4

სოციალური უზრუნველყოფა

877.8

685.8

9.6

676.2

1.0

0.0

1.0

სხვა ხარჯები

212.7

579.7

135.5

444.2

887.3

1.0

886.3

 


მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1321.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1334.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებშია

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

138.2

196.4

0.0

196.4

55.8

0.0

55.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3.1

7.8

0.0

7.8

6.0

0.0

6.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5790.4

8,954.5

6,536.8

2,417.7

933.2

0

933.2

04 00

განათლება

165.6

195.3

133.0

62.3

214.5

0.0

214.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

767.9

653.1

463.1

190.0

124.7

0.0

124.7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ჯამი

6868.2

10,007.1

7,132.9

2,874.2

1334.2

0.0

1,334.2

 

 

 

ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

 

შემოსულობების კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

96.3

20.0

13.0

311

ძირითადი აქტივები

78.3

10.0

3.0

3111

შენობა ნაგებობები

78.3

10.0

3.0

31112

არასაცხოვრებელი შენობები

78.3

10.0

3.0

314

არაწარმოებული აქტივები

18.0

10.0

10.0

3141

მიწა

18.0

10.0

10.0

 


მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,563.9   

2,816.2   

195.4   

2,620.8   

2,890.9   

0.0   

2,890.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,563.9    

2,815.6   

195.4   

2,620.2   

2,870.9   

0.0   

2,870.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,563.9   

2,787.8   

195.4   

2,592.4   

2,770.9   

0.0   

2,770.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

27.8   

0.0   

27.8   

100.0   

0.0   

100.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.6   

0.0   

0.6   

20.0   

0.0   

20.0   

702

თავდაცვა

154.6   

158.7   

94.0   

64.7   

174.3   

88.0   

86.3   

7021

შეიარაღებული ძალები

154.6   

158.7   

94.0   

64.7   

174.3   

88.0   

86.3   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,525.4   

8,158.8   

6,023.4   

2,135.4   

863.2   

0.0   

863.2   

7045

ტრანპორტი

3,702.0   

7,866.9   

5,972.1   

1,894.8   

713.2   

0.0   

713.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,702.0   

7,866.9   

5,972.1   

1,894.8   

713.2   

0.0   

713.2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

823.4   

291.9   

51.3   

240.6   

150.0   

0.0   

150.0   

705

გარემოს დაცვა

995.0   

851.6   

246.2   

605.4   

598.4   

0.0   

598.4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

348.8   

334.7   

0.0   

334.7   

500.0   

0.0   

500.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

315.9   

263.4   

166.9   

96.5   

11.5   

0.0   

11.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

218.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა

112.0   

174.2   

0.0   

174.2   

86.9   

0.0   

86.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,134.8   

859.8   

380.0   

479.8   

312.2   

0.0   

312.2   

7061

ბინათმშენებლობა

6.0   

193.6   

0.0   

193.6   

4.5   

0.0   

4.5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

74.7   

23.1   

0.0   

23.1   

74.9   

0.0   

74.9   

7063

წყალმომარაგება

943.9   

448.1   

380.0   

68.1   

67.0   

0.0   

67.0   

7064

გარე განათება

107.7   

195.0   

0.0   

195.0   

165.8   

0.0   

165.8   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139.7   

237.7   

230.5   

7.2   

101.0   

101.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

102.3   

95.0   

95.0   

0.0   

101.0   

101.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

37.4   

142.7   

135.5   

7.2   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,207.3   

2,068.9   

463.1   

1,605.8   

1,534.9    

0.0   

1,534.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

754.3   

1,129.0   

463.1   

665.9   

682.8   

0.0   

682.8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,413.0   

894.9   

0.0   

894.9   

817.1   

0.0   

817.1   

7084

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

45.0   

0.0   

45.0   

35.0   

0.0   

35.0   

709

განათლება

1,971.8   

2,048.7   

133.0   

1,915.7   

2,124.3   

0.0   

2,124.3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,767.3   

1,702.5   

0.0   

1,702.5   

1,961.9   

0.0   

1,961.9   

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

29.7   

0.7   

0.0   

0.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

174.8   

345.5   

133.0   

212.5   

162.4    

0.0   

162.4   

710

სოციალური დაცვა

974.2   

764.6   

9.6   

755.0   

935.0   

1.0   

934.0   

7101

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

486.5   

419.5   

0.0   

419.5   

545.0   

0.0   

545.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

412.5   

383.8   

0.0   

383.8   

500.0   

0.0   

500.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74.0   

35.7   

0.0   

35.7   

45.0   

0.0   

45.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

16.0   

7.1   

0.0   

7.1   

10.0   

0.0   

10.0   

7103

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

19.0   

15.0   

0.0   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

292.7   

198.6   

8.6   

190.0   

180.0   

0.0   

180.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

5.0   

10.0   

0.0   

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

7107

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

48.1   

54.0   

0.0   

54.0   

64.0   

0.0   

64.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

106.9   

60.4   

1.0   

59.4   

126.0   

1.0   

125.0   

 

სულ

14,666.7   

17,965.0   

7,775.2   

10,189.8   

9,534.2   

190.0   

9,344.2   

                   

 

 

 


თავი IV
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო   -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების   ცვლილება  -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:       

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

ზრდა

100.8

223.5

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

80.8

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

20.0

223.5

0.0

 

 

3. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  კლება  - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ფინანსური აქტივების კლება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

კლება

123.6

1864.2

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

123.6

1864.2

0.0

 


მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა
 განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2018  წლის ბოლოსთვის 617.928  ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2017 წლის ბოლოსათვის

 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხი

617.928

 

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

617.928

 

 


მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი 2018 წლისათვის განისაზღვრა 20.0 ათასი ლარით.                                                                    

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისათვის პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00).

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის მერის სტრუქტურული ერთეულების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საჩხერის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, რაც დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში .

2.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების; წვევამდელთა გაწვევის ორგანიზების, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევის; შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების; რეზერვის აღრიცხვის; გაწვევის ორგანიზებისა და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებას.

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვალდებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დასუფთავების ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას. გაგრძელდება არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, სპორტული მოედნების მოწყობა, არსებული სკვერებისა მოვლა-შენახვა და მოწყობა, გამწვანების სამუშაოები და სხვა.

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე დაგეგმილია მისასვლელ და საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა, ქუჩების რებილიტაცია. მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, ასევე გზის საფარის თოვლისგან გაწმენდა საჭიროების შემთხვევაში.

3.1.1 თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თოვლისაგან გზების გაწმენდა და მოყინულ გზებზე მარილის მოყრა, ამით დაცული იქნება მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილება.

3.1.2 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებულ მდინარეებზე: შუშაზე და იზვარაზე ხიდის, ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ საკოხიაში ხიდბოგირის და სხვა ხიდებისა და ხიდბოგირების რეაბილიტაცია .

3.1.3 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზებზე რკინა-ბეტონის და ასფალტის საფარის მოწყობა; ქ. საჩხერეში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე; ქ. საჩხერეში დოსითეოს წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ქ. საჩხერეში ივ. გომართლის ქუჩაზე ხუთსართულიანი კორპუსის უკანა ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები; ქ. საჩხერეში თამარ მეფის ქუჩაზე ახალ დასახლებაში არსებული ს/გზების რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; ქალაქ საჩხერეში აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის ეზოს მოწყობა და სხვა.

3.1.4 მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

1. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სოფლებში რკინა-ბეტონის გზების მოწყობა და გზების რეაბილიტაციის პროექტირება. რითაც გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფეხითა და ავტომობილით მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. კერძოდ დაგეგმილია შემდეგი სამუშაოები: საჩხერე-ქორეთის, სოფელ სპეთში (ხიდიდან სარიტუალო დარბაზამდე), სოფელ კორბოულში (ჩიჩინას გორიდან იუსტიციის სახლამდე), საავტომობილო გზების პროექტირება. სოფლებში: სხვიტორში, ორღულში, ღონაში, დრბოში, საკოხიაში, პერევში, კორბოულში, შომახეთში, ნიგვზარაში, სარეკში, ბაჯითში, მოხვაში, საირხეში, ჭორვილაში, ქორეთში (გოგატიშვილების უბანში), მერჯევში, ივანწმინდაში, გორისაში, ჯალაურთაში, მოძვში, ჭალოვანში, ღოდორაში, სავანეში, ბახიოთში, იტავაზაში, ეთო-ეხვევში, სპეთში, ცხამში, ჩიხაში (ქვედა სამების ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე ცუხიშვულების უბანში) და სხვა მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა.

3.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და ნაგვის გატანა.

3.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ, საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობა.

3.2.2 საკანალიზაციო სისტემის, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში რუსთაველის ქუჩაზე სადრენაჟო სამუშაოების პროექტირება; სოფელ იცქისის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის პროექტირება (ქსელი და მაგისტრალი) და სხვა.

3.2.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საცხოვრებელო კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია: ქ. საჩხერეში, ბამბეულის დასახლებაში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე და სხვა, რაც შეცვლის ქალაქის იერსახეს.

3.2.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასმელი წყლის პროექტირება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. კერძოდ: ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის პროექტირება, სოფელ ცხამის სასმელი წყლის პროექტირება, ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის პროექტირება, სოფელ შომახეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (ხორციელდება პროექტის „სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში) და სხვა.

3.2.5 გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში არსებულ გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები, ასევე გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა, ქსელის გაფართოების სამუშაოები და სხვა.

3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება; სკვერების მოვლა-პატრონობა და მასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებები, ასევე 2018 წელს დაგეგმილია ახალი სკვერების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა. 

3.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა. გარე-განათების ქსელის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა და სხვა.

3.3.2 სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში ს.დურმიშიძის ქუჩაზე ყოფილი კომისარიატის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ჩიჩინას გორაზე დასასვენებელი სკვერის მოწყობა (სამოქალაქო ბიუჯეტი); ქალაქ საჩხერეში წერეთლის ქუჩაზე ყოფილი სპორტული სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა და სხვა, რაც კომფორტულ გარემოს შეუქმნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას.

3.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჭალასა და გორისაში ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის მშენებლობა და სხვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.

4.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 21 ერთეული საბავშვო ბაღი. რომელიც შედგება 44 სააღმზრდელო ჯგუფისაგან. საბავშვო ბაღებს საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. არსებულ ბაღებში ირიცხება 1371 აღსაზრდელი რომელთა აღზრდას მოემსახურება 326 აღმზრდელი და ტექნიკური მუშაკი.

 სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის მიზანია, აღსაზრდელთა მომზადება სასკოლო ეტაპისათვის . პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა.

4.2 ა(ა) იპ- საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება. აქ ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლის გარეშე განათლებას.

4.3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რებილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მშენებლობა და რებილიტაცია: სოფელ ჭალის, სოფელ სხვიტორის, სოფელ საირხის, სოფელ სარეკის, ქ. საჩხერეში აკ. წერეთლის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია. სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა და სხვა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე ჯილდოების გაცემა.

5.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ: ფეხბურთში, ჭადრაკში, ჩოგბურთში, ძალოსნობაში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან იმედისმომცემ სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა სხვადასხვა სახის ჯილდოები.

5.1.2 ა(ა)იპ-საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქ არსებულ 11 სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 510 ბავშვი.

5.1.3 ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სქოლიოზითა და სხვადასხვა ტრამვებით დაავადებული ბავშვები.

5.1.4 სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 050104)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების რებილიტაცია- ასევე პროექტირება. გაგრძელდება სპორტული მოედნების მოეწყობა. კერძოდ: საჩხერის ცენტრალური სტადიონის პროექტირება; ქ. საჩხერეში მე-3 საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია; სოფელ კორბოულში ტალახაძეებისა, ძაღლიძვლების და სისვაძეების უბნებში სპორტული მოედნის მოწყობა. სოფელ ნიგვზარაში საფეხბურთო და სარაგბო მოედნის მოწყობა და სხვა.

5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და სხვა.

ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 8 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.

5.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, გამოჩენილ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ტრადიციული დღესასწაული საჩხერლობა.

5.5 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას, სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას, ესთეტიკურ აღზრდას, ახალგაზრდების ჩართულობას თავისი ქალაქისა და ქვეყნის განვითარებაში.

5.6 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია-მონასტრების დახმარება.

 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

6.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

6.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

6.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შემდეგი სახის ავადმყოფებზე და შემდეგი ოდენობით:

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბენეფიციარს, რომელსაც ესაჭიროება გეგმური და გადაუდებელი სტაციონარული– ქირურგიული ოპერაცია, თვალის რეფრაქციული ქირურგია, სიელმის ქირურგიული მკურნალობა, თვალის ლაზერული ქირურგია და სხვა სამედიცინო მომსახურეობა, სამედიცინო დაწესებულებაში მომსახურების წილობრივი თანხა ჩაერიცხება, სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშზე, არაუმეტეს 1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით.

2. ბენეფიციარს რომელსაც ესაჭიროება: ლაბორატორიულ- ინსტრუმენტული, პოზიტრონულ-ემისიური და კომპიუტერული ტომოგრაფია (PET/CT), კორონოგრაფია, გასტროფიბროსკოპია, ფიბროსკოპია,ან სხვა სახის კვლევა, სახელმწიფო ან სხვა სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება განესაზღვროს არაუმეტეს 1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით.

3. ქრონიკული დაავადებების მქონე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტინგენტია:

 ა) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე.

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ თირკმლის ტრანსპლანტაციის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიურად 150 (ასრმოცდაათი) ლარამდე.

4. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეებს, რომლებიც დიალეზის მკურნალობის კურსს გადიან სხვადასხვა ქალაქებში მიეცემათ 120 (ასოცი) ლარი ყოველთვიურად, გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვისათვის;

6.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური უზრუნველყოფა, ყრუთა კავშირისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სუბსიდირება.

6.2.2.1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ერჯერადად წელიწადში.

6.2.2.2 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

ამ პროგრამის ფარგლებში უნარშეზღუდულ ბავშვებზე გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვა ხარჯებისათვის.

6.2.3 ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

1. მძიმე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ომის მონაწილე ვეტერანებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა:

ა) სხვა სახელმიფოს ტერიტორიაზე (ავღანეთი,უნგრეთი) მებრძოლ ომის მონაწილეებს;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს;

გ) სამხედრო ძალების ვეტერანებს;

დ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა მარჩენალდაკარგულ პირებს.

წლის განმავლობაში ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 100 (ასი) ლარამდე.

2. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეზე წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა ფულადი დახმარება 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

6.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1.ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება მოხდება, წელიწადში არაუმეტეს 1000 (ერთიათასი) ლარისა თითოეულ დაავადებულზე;

2.ოჯახს, რომელსაც შეეძინა მეექვსე და მეტი შვილი 0–18 წლის ჩათვლით ჩაერიცხება საბავშვო ანაბარზე ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით შესაბამის ბანკში 18 წლის ასაკამდე;

3. ოჯახს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე და მეტი შვილი 0–18 წლის ჩათვლით მიეცემა ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

4. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულებს (90 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად წელიწადში, თანხის ოდენობა შეადგენს 100 (ასი) ლარს;

5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად წელიწადში, თანხის ოდენობა შეადგენს 300 (სამასი) ლარს;

6. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ერთჯერადად გაეწევათ დედით ან მამით ობოლ, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი, 18 წლის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების რომელთაც აქვთ მინიჭებული 57000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა სტუდენტებს, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი;

განსაკუთრებით შემთხვევაში შესაძლებელია დახმარება გაეწიოს ოჯახებს, ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორიათასი) ლარამდე, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

6.2.5 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ,,უფასო სადილით“ უზრნველყოფის მიზნით დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).

6.2.6 სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები თითოეულზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

6.2.7 საჩხერე - პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერედან და პირიქით უფასო საავტობუსო რეისები. ამ მომსახურებით ისარგებლებენ, როგორც პერევის, ასევე მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა.

6.2.8 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა დახმარება ერთჯერადად, შემდეგი კატეგორიების მიხედვით და ოდენობით:

ა) ხანძრის შედეგად მთლიანად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ხანძრის შედეგად დაზიანებული დამხმარე ნაგებობების დაზიანების შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მეწყერის ან სხვა რაიმე ბუნებრივი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი თავისი სახსრებით ცდილობს დაზიანებული ქონების აღდგენას არა უმეტეს 2000 (ორიათასი) ლარის ოდენობით;

დ) ეპიდემიის შედეგად, მასობრივად დაწყვეტილი პირუტყვის (ორი ან მეტი) შემთხვევაში, არა უმეტეს 1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით.

6.2.9 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის გადახდა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა თვეში არ უნდა აღემატებოდეს 130 (ასოცდაათი) ლარს.

6.2.10 ინტეგრირებული დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებულ ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე ზრუნვისათვის ცენტრის სუბსიდირება.


თავი VI
                   საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
  განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მუნიციპალიტეტი სულ

14,776.1

18,598.3

8,071.9

10,526.4

9,534.2

190.0

9,344.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166.0

162.0

0.0

162.0

162.0

0.0

162.0

 

ხარჯები

7,798.5

7,957.9

642.3

7,315.6

8,200.0

190.0

8,010.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,988.1

1,832.2

88.5

1,743.7

2,044.8

88.0

1,956.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,258.0

1,434.6

313.7

1,120.9

1,611.7

0.0

1,611.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

98.9

106.1

0.0

106.1

131.6

0.0

131.6

 

მივლინება

12.1

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

 

ოფისის ხარჯები

244.9

232.2

5.5

226.7

281.5

0.0

281.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

32.1

14.5

0.0

14.5

20.5

0.0

20.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

2.7

2.2

0.0

2.2

5.2

0.0

5.2

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

91.5

105.5

1.0

104.5

145.9

0.0

145.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

775.8

946.1

307.2

638.9

997.0

0.0

997.0

 

სუბსიდიები

3,439.3

3,402.9

95.0

3,307.9

3,483.4

101.0

3,382.4

 

გრანტები

22.6

22.7

0.0

22.7

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

877.8

685.8

9.6

676.2

887.3

1.0

886.3

 

სხვა ხარჯები

212.7

579.7

135.5

444.2

171.8

0.0

171.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,868.2

10,007.1

7,132.9

2,874.2

1,334.2

0.0

1,334.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

89.4

409.8

296.7

113.1

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,572.0

2,834.9

195.4

2,639.5

2,890.9

0.0

2,890.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0

0.0

0.0

0.0

149.0

0.0

149.0

 

ხარჯები

2,425.7

2,619.8

195.4

2,424.4

2,835.1

0.0

2,835.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,859.7

1,709.1

0.0

1,709.1

1,908.4

0.0

1,908.4

 

საქონელი და მომსახურება

446.8

790.5

195.4

595.1

777.8

0.0

777.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

98.9

106.1

0.0

106.1

131.6

0.0

131.6

 

მივლინება

11.3

26.0

0.0

26.0

28.0

0.0

28.0

 

ოფისის ხარჯები

190.4

226.7

0.0

226.7

275.5

0.0

275.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

32.1

14.5

0.0

14.5

20.5

0.0

20.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.0

0.7

0.0

0.7

5.2

0.0

5.2

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

61.9

82.5

1.0

81.5

124.7

0.0

124.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51.2

334.0

194.4

139.6

192.3

0.0

192.3

 

გრანტები

0.0

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.2

26.0

0.0

26.0

38.6

0.0

38.6

 

სხვა ხარჯები

87.0

93.5

0.0

93.5

109.3

0.0

109.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.2

196.4

0.0

196.4

55.8

0.0

55.8

 

ვალდებულებების კლება

8.1

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

01 01

საჩხერის საკრებულო

702.8

604.7

0.0

604.7

651.3

0.0

651.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

0.0

0.0

0.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

635.8

590.4

0.0

590.4

635.9

0.0

635.9

 

შრომის ანაზღაურება

456.0

372.0

0.0

372.0

411.5

0.0

411.5

 

საქონელი და მომსახურება

95.4

127.2

0.0

127.2

134.1

0.0

134.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18.5

17.2

0.0

17.2

14.0

0.0

14.0

 

მივლინება

1.2

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

ოფისის ხარჯები

31.1

53.4

0.0

53.4

56.3

0.0

56.3

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

11.9

2.0

0.0

2.0

5.5

0.0

5.5

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.7

36.5

0.0

36.5

47.8

0.0

47.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

16.1

0.0

16.1

7.5

0.0

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.3

6.0

0.0

6.0

8.7

0.0

8.7

 

სხვა ხარჯები

77.1

85.2

0.0

85.2

81.6

0.0

81.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.2

7.4

0.0

7.4

15.4

0.0

15.4

 

ვალდებულებების კლება

2.8

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

01 02

საჩხერის  მერია

1,869.2

2,201.8

195.4

2,006.4

2,094.5

0.0

2,094.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

0.0

0.0

0.0

127.0

0.0

127.0

 

ხარჯები

1,789.9

2,001.0

195.4

1,805.6

2,054.1

0.0

2,054.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,403.7

1,337.1

0.0

1,337.1

1,496.9

0.0

1,496.9

 

საქონელი და მომსახურება

351.4

635.5

195.4

440.1

518.6

0.0

518.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

80.4

88.9

0.0

88.9

117.6

0.0

117.6

 

მივლინება

10.1

24.0

0.0

24.0

20.0

0.0

20.0

 

ოფისის ხარჯები

159.3

173.3

0.0

173.3

219.2

0.0

219.2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20.2

12.5

0.0

12.5

15.0

0.0

15.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.0

0.7

0.0

0.7

5.2

0.0

5.2

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36.2

46.0

1.0

45.0

76.9

0.0

76.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.2

290.1

194.4

95.7

64.7

0.0

64.7

 

გრანტები

0.0

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.9

20.0

0.0

20.0

29.9

0.0

29.9

 

სხვა ხარჯები

9.9

7.7

0.0

7.7

7.7

0.0

7.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.0

189.0

0.0

189.0

40.4

0.0

40.4

 

ვალდებულებების კლება

5.3

11.8

0.0

11.8

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

27.8

0.0

27.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

27.8

0.0

27.8

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

27.8

0.0

27.8

100.0

0.0

100.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

27.8

0.0

27.8

100.0

0.0

100.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.6

0.0

0.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.6

0.0

0.6

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.6

0.0

0.6

20.0

0.0

20.0

01 05

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.1

0.0

25.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.1

0.0

25.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.1

0.0

25.1

 

მივლინება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

20.1

0.0

20.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

154.6

159.4

94.0

65.4

174.3

88.0

86.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

151.5

150.9

94.0

56.9

168.3

88.0

80.3

 

შრომის ანაზღაურება

128.4

123.1

88.5

34.6

136.4

88.0

48.4

 

საქონელი და მომსახურება

23.1

26.7

5.5

21.2

29.2

0.0

29.2

 

მივლინება

0.8

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

4.8

5.5

5.5

0.0

6.0

0.0

6.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.5

18.0

0.0

18.0

21.2

0.0

21.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.1

0.0

1.1

2.7

0.0

2.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

7.8

0.0

7.8

6.0

0.0

6.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

154.6

159.4

94.0

65.4

174.3

88.0

86.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

151.5

150.9

94.0

56.9

168.3

88.0

80.3

 

შრომის ანაზღაურება

128.4

123.1

88.5

34.6

136.4

88.0

48.4

 

საქონელი და მომსახურება

23.1

26.7

5.5

21.2

29.2

0.0

29.2

 

მივლინება

0.8

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

4.8

5.5

5.5

0.0

6.0

0.0

6.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.5

18.0

0.0

18.0

21.2

0.0

21.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.1

0.0

1.1

2.7

0.0

2.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

7.8

0.0

7.8

6.0

0.0

6.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,723.1

10,389.7

6,882.9

3,506.8

1,773.8

0.0

1,773.8

 

ხარჯები

864.8

915.7

112.8

802.9

840.6

0.0

840.6

 

საქონელი და მომსახურება

735.9

556.9

112.8

444.1

749.2

0.0

749.2

 

ოფისის ხარჯები

49.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

686.2

556.9

112.8

444.1

749.2

0.0

749.2

 

სუბსიდიები

119.0

165.2

0.0

165.2

86.9

0.0

86.9

 

სხვა ხარჯები

9.9

193.6

0.0

193.6

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,790.4

8,954.5

6,536.8

2,417.7

933.2

0.0

933.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

47.9

296.0

233.3

62.7

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,715.6

8,095.1

6,200.3

1,894.8

713.2

0.0

713.2

 

ხარჯები

127.6

171.9

112.8

59.1

86.2

0.0

86.2

 

საქონელი და მომსახურება

127.6

171.9

112.8

59.1

86.2

0.0

86.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

127.6

171.9

112.8

59.1

86.2

0.0

86.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,574.4

7,695.0

5,859.3

1,835.7

627.0

0.0

627.0

 

ვალდებულებების კლება

13.6

228.2

228.2

0.0

0.0

0.0

0.0

001 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

150.5

184.5

131.5

53.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.5

184.5

131.5

53.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

28.0

51.1

0.0

51.1

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

28.0

51.1

0.0

51.1

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.0

51.1

0.0

51.1

60.0

0.0

60.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28.0

51.1

0.0

51.1

60.0

0.0

60.0

03 01 03

ქ. საჩხერეში მოსაცდელი ლაითბოქსების მოწყობა

0.0

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

03 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

189.6

183.6

85.3

98.3

11.9

0.0

11.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

131.0

32.7

98.3

11.9

0.0

11.9

 

ვალდებულებების კლება

13.6

52.6

52.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

4.9

116.9

0.0

116.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

116.9

0.0

116.9

0.0

0.0

0.0

03 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

426.8

739.3

239.5

499.8

201.8

0.0

201.8

 

ხარჯები

17.7

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.7

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.7

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.1

737.0

237.2

499.8

201.8

0.0

201.8

03 01 08

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

2,915.8

6,815.3

5,744.0

1,071.3

439.5

0.0

439.5

 

ხარჯები

77.0

118.5

110.5

8.0

26.2

0.0

26.2

 

საქონელი და მომსახურება

77.0

118.5

110.5

8.0

26.2

0.0

26.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

77.0

118.5

110.5

8.0

26.2

0.0

26.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,838.8

6,521.2

5,457.9

1,063.3

413.3

0.0

413.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

175.6

175.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,994.9

1,758.1

626.2

1,131.9

748.8

0.0

748.8

 

ხარჯები

472.0

568.6

0.0

568.6

654.5

0.0

654.5

 

საქონელი და მომსახურება

448.0

375.0

0.0

375.0

650.0

0.0

650.0

 

ოფისის ხარჯები

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

437.4

375.0

0.0

375.0

650.0

0.0

650.0

 

სუბსიდიები

18.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.0

193.6

0.0

193.6

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,468.6

945.5

626.2

319.3

94.3

0.0

94.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

34.3

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

03 02 01

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

252.6

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216.7

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

030202

დასუფთავების ღონისძიებები

348.8

334.7

0.0

334.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

340.0

285.0

0.0

285.0

500.0

0.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

340.0

285.0

0.0

285.0

500.0

0.0

500.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

340.0

285.0

0.0

285.0

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

49.7

0.0

49.7

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია

315.9

265.9

166.9

99.0

11.5

0.0

11.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.9

263.4

166.9

96.5

11.5

0.0

11.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

030204

ბინათმშენებლობა

6.0

193.6

0.0

193.6

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

6.0

193.6

0.0

193.6

4.5

0.0

4.5

 

სხვა ხარჯები

6.0

193.6

0.0

193.6

4.5

0.0

4.5

03 02 05

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება

114.5

281.6

0.0

281.6

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

18.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

18.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.5

48.1

0.0

48.1

67.0

0.0

67.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

223.5

0.0

223.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

107.7

203.0

0.0

203.0

165.8

0.0

165.8

 

ხარჯები

106.4

90.0

0.0

90.0

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

106.4

90.0

0.0

90.0

150.0

0.0

150.0

 

ოფისის ხარჯები

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.8

90.0

0.0

90.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

105.0

0.0

105.0

15.8

0.0

15.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

209.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

637.3

400.0

380.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

637.3

400.0

380.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სოფელ ივანწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

189.2

204.0

0.0

204.0

161.8

0.0

161.8

 

ხარჯები

101.0

175.2

0.0

175.2

99.9

0.0

99.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

სუბსიდიები

101.0

165.2

0.0

165.2

86.9

0.0

86.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.2

22.1

0.0

22.1

61.9

0.0

61.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

03 03 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

112.0

180.9

0.0

180.9

86.9

0.0

86.9

 

ხარჯები

101.0

165.2

0.0

165.2

86.9

0.0

86.9

 

სუბსიდიები

101.0

165.2

0.0

165.2

86.9

0.0

86.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

030303

სკვერების მოწყობა

74.7

23.1

0.0

23.1

74.9

0.0

74.9

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.7

13.1

0.0

13.1

61.9

0.0

61.9

030304

ქალაქის კეთილმოწყობა

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

823.4

332.5

56.4

276.1

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

164.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

160.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

39.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

121.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

659.2

291.9

51.3

240.6

150.0

0.0

150.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

40.6

5.1

35.5

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,988.3

2,114.3

196.4

1,917.9

2,124.3

0.0

2,124.3

 

ხარჯები

1,806.2

1,853.4

0.0

1,853.4

1,909.8

0.0

1,909.8

 

საქონელი და მომსახურება

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,776.5

1,853.4

0.0

1,853.4

1,909.8

0.0

1,909.8

 

სხვა ხარჯები

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.6

195.3

133.0

62.3

214.5

0.0

214.5

 

ვალდებულებების კლება

16.5

65.6

63.4

2.2

0.0

0.0

0.0

04 01

ა(ა)იპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

1,622.0

1,702.5

0.0

1,702.5

1,759.4

0.0

1,759.4

 

ხარჯები

1,603.5

1,691.7

0.0

1,691.7

1,749.4

0.0

1,749.4

 

სუბსიდიები

1,603.5

1,691.7

0.0

1,691.7

1,749.4

0.0

1,749.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

10.8

0.0

10.8

10.0

0.0

10.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

29.7

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.7

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ა(ა)იპ-მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

174.8

163.0

0.0

163.0

162.4

0.0

162.4

 

ხარჯები

173.0

161.0

0.0

161.0

160.4

0.0

160.4

 

სუბსიდიები

173.0

161.0

0.0

161.0

160.4

0.0

160.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

161.8

248.1

196.4

51.7

202.5

0.0

202.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.3

182.5

133.0

49.5

202.5

0.0

202.5

 

ვალდებულებების კლება

16.5

65.6

63.4

2.2

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,222.5

2,095.9

463.1

1,632.8

1,534.9

0.0

1,534.9

 

ხარჯები

1,439.4

1,415.8

0.0

1,415.8

1,410.2

0.0

1,410.2

 

საქონელი და მომსახურება

45.9

60.5

0.0

60.5

55.5

0.0

55.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38.4

54.0

0.0

54.0

55.5

0.0

55.5

 

სუბსიდიები

1,312.6

1,225.3

0.0

1,225.3

1,316.7

0.0

1,316.7

 

გრანტები

22.6

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

58.3

108.0

0.0

108.0

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767.9

653.1

463.1

190.0

124.7

0.0

124.7

 

ვალდებულებების კლება

15.2

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

754.3

1,129.0

463.1

665.9

682.8

0.0

682.8

 

ხარჯები

588.5

540.4

0.0

540.4

573.3

0.0

573.3

 

საქონელი და მომსახურება

6.6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.6

8.5

0.0

8.5

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

534.7

500.4

0.0

500.4

533.3

0.0

533.3

 

სხვა ხარჯები

47.2

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.8

588.6

463.1

125.5

109.5

0.0

109.5

05 01 01

სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება

53.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

53.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.6

8.5

0.0

8.5

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

47.2

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

050102

ა(ა)იპ -საჩხერის სპორტული სკოლა

319.9

300.0

0.0

300.0

318.3

0.0

318.3

 

ხარჯები

314.1

300.0

0.0

300.0

318.3

0.0

318.3

 

სუბსიდიები

314.1

300.0

0.0

300.0

318.3

0.0

318.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

050103

ა(ა)იპ -საჩხერის საცურაო აუზი

220.6

200.4

0.0

200.4

215.0

0.0

215.0

 

ხარჯები

220.6

200.4

0.0

200.4

215.0

0.0

215.0

 

სუბსიდიები

220.6

200.4

0.0

200.4

215.0

0.0

215.0

050104

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

160.0

588.6

463.1

125.5

109.5

0.0

109.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.0

588.6

463.1

125.5

109.5

0.0

109.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,412.8

894.9

0.0

894.9

798.6

0.0

798.6

 

ხარჯები

795.5

806.9

0.0

806.9

783.4

0.0

783.4

 

საქონელი და მომსახურება

30.3

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.3

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

სუბსიდიები

737.9

689.9

0.0

689.9

748.4

0.0

748.4

 

გრანტები

22.6

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.7

68.0

0.0

68.0

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602.1

64.5

0.0

64.5

15.2

0.0

15.2

 

ვალდებულებების კლება

15.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

50.2

58.5

0.0

58.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.3

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.3

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

სხვა ხარჯები

4.7

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

ვალდებულებების კლება

15.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

050202

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

0.0

72.5

0.0

72.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.5

0.0

12.5

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა(ა)იპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

169.5

160.0

0.0

160.0

160.8

0.0

160.8

 

ხარჯები

157.4

150.9

0.0

150.9

153.8

0.0

153.8

 

სუბსიდიები

157.4

150.9

0.0

150.9

153.8

0.0

153.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

9.1

0.0

9.1

7.0

0.0

7.0

05 02 04

ა(ა)იპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

241.2

228.2

0.0

228.2

244.3

0.0

244.3

 

ხარჯები

241.2

228.2

0.0

228.2

243.1

0.0

243.1

 

სუბსიდიები

241.2

228.2

0.0

228.2

243.1

0.0

243.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 02 05

ა(ა)იპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

26.2

26.1

0.0

26.1

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

26.2

24.9

0.0

24.9

27.0

0.0

27.0

 

სუბსიდიები

26.2

24.9

0.0

24.9

27.0

0.0

27.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

05 02 06

ა(ა)იპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

63.0

55.1

0.0

55.1

58.2

0.0

58.2

 

ხარჯები

63.0

54.1

0.0

54.1

57.0

0.0

57.0

 

სუბსიდიები

63.0

54.1

0.0

54.1

57.0

0.0

57.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

1.2

0.0

1.2

050207

სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

22.6

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.6

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

22.6

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

ა(ა)იპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო  წერეთლების სახელობის მუზეუმი

38.5

30.8

0.0

30.8

32.7

0.0

32.7

 

ხარჯები

33.5

28.1

0.0

28.1

32.7

0.0

32.7

 

სუბსიდიები

33.5

28.1

0.0

28.1

32.7

0.0

32.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

050209

ა(ა)იპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

132.4

134.6

0.0

134.6

153.2

0.0

153.2

 

ხარჯები

132.4

126.0

0.0

126.0

149.2

0.0

149.2

 

სუბსიდიები

132.4

126.0

0.0

126.0

149.2

0.0

149.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.6

0.0

8.6

4.0

0.0

4.0

05 02 10

ა(ა)იპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა

42.5

42.7

0.0

42.7

46.6

0.0

46.6

 

ხარჯები

42.5

41.4

0.0

41.4

44.8

0.0

44.8

 

სუბსიდიები

42.5

41.4

0.0

41.4

44.8

0.0

44.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.3

0.0

1.3

1.8

0.0

1.8

050211

ა(ა)იპ -არგვეთის კულტურის სახლი

42.7

36.3

0.0

36.3

40.8

0.0

40.8

 

ხარჯები

41.7

36.3

0.0

36.3

40.8

0.0

40.8

 

სუბსიდიები

41.7

36.3

0.0

36.3

40.8

0.0

40.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 16

ქ. საჩხერეში სამუსიკო სამხატვრო სკოლის შენობის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა

584.0

28.1

0.0

28.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

584.0

28.1

0.0

28.1

0.0

0.0

0.0

05 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.4

27.0

0.0

27.0

18.5

0.0

18.5

 

ხარჯები

15.4

23.5

0.0

23.5

18.5

0.0

18.5

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

23.5

0.0

23.5

18.5

0.0

18.5

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

18.5

0.0

18.5

18.5

0.0

18.5

 

სხვა ხარჯები

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

05 05

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია

40.0

45.0

0.0

45.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

40.0

45.0

0.0

45.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

40.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,115.6

1,004.1

240.1

764.0

1,036.0

102.0

934.0

 

ხარჯები

1,110.9

1,002.3

240.1

762.2

1,036.0

102.0

934.0

 

სუბსიდიები

231.2

159.0

95.0

64.0

170.0

101.0

69.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

845.6

658.7

9.6

649.1

846.0

1.0

845.0

 

სხვა ხარჯები

34.1

184.6

135.5

49.1

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

102.3

95.0

95.0

0.0

101.0

101.0

0.0

 

ხარჯები

99.3

95.0

95.0

0.0

101.0

101.0

0.0

 

სუბსიდიები

99.3

95.0

95.0

0.0

101.0

101.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

958.9

751.4

9.6

741.8

915.0

1.0

914.0

 

ხარჯები

957.2

749.6

9.6

740.0

915.0

1.0

914.0

 

სუბსიდიები

77.5

49.0

0.0

49.0

49.0

0.0

49.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

845.6

658.7

9.6

649.1

846.0

1.0

845.0

 

სხვა ხარჯები

34.1

41.9

0.0

41.9

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

060201

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

412.7

383.8

0.0

383.8

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

412.5

383.8

0.0

383.8

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

412.5

383.8

0.0

383.8

500.0

0.0

500.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

74.0

35.7

0.0

35.7

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

74.0

35.7

0.0

35.7

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

49.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

15.7

0.0

15.7

25.0

0.0

25.0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

25.0

15.7

0.0

15.7

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

25.0

15.7

0.0

15.7

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

15.7

0.0

15.7

25.0

0.0

25.0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

30.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

30.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

30.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

06 02 02 03

საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი

19.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

16.0

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

16.0

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.0

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

292.7

198.6

8.6

190.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

292.7

198.6

8.6

190.0

180.0

0.0

180.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263.2

178.6

8.6

170.0

160.0

0.0

160.0

 

სხვა ხარჯები

29.5

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 05

უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

19.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

060206

უფასო სასადილოს დაფინანსება

20.7

26.8

0.0

26.8

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

19.2

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

1.5

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

060207

სარიტუალო ხარჯები

1.7

2.0

1.0

1.0

6.0

1.0

5.0

 

ხარჯები

1.7

2.0

1.0

1.0

6.0

1.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

2.0

1.0

1.0

6.0

1.0

5.0

06 02 08

სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

060209

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

28.5

29.0

0.0

29.0

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

28.5

29.0

0.0

29.0

29.0

0.0

29.0

 

სუბსიდიები

28.5

29.0

0.0

29.0

29.0

0.0

29.0

06 02 10

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

88.2

43.4

0.0

43.4

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

88.2

43.4

0.0

43.4

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.6

21.5

0.0

21.5

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

4.6

21.9

0.0

21.9

0.0

0.0

0.0

060211

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

5.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების დაფინანსება

37.4

142.7

135.5

7.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.4

142.7

135.5

7.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

142.7

135.5

7.2

0.0

0.0

0.0

06 04

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

17.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

17.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 17
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 18
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 19
2018 წლის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე პრემიები  და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 
მუხლი 20
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სტრუქტურული ერთეულების სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 0104-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

 წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 190,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად, სამხედრო განყოფილების დასაფინანსებლად და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უპატრონო მიცვალებულთა  სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯებისათვის.
მუხლი 25
2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 


15. 21/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 122 - ვებგვერდი, 24/12/2018 14. 29/11/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 119 - ვებგვერდი, 04/12/2018 13. 29/11/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 120 - ვებგვერდი, 04/12/2018 12. 21/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 116 - ვებგვერდი, 23/08/2018 11. 25/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 108 - ვებგვერდი, 26/07/2018 10. 18/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 107 - ვებგვერდი, 19/07/2018 9. 27/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 101 - ვებგვერდი, 02/07/2018 8. 14/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 99 - ვებგვერდი, 20/06/2018 7. 30/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 98 - ვებგვერდი, 06/06/2018 6. 16/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 97 - ვებგვერდი, 22/05/2018 5. 25/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 86 - ვებგვერდი, 27/04/2018 4. 28/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 83 - ვებგვერდი, 30/03/2018 3. 28/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 69 - ვებგვერდი, 07/03/2018 2. 31/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 60 - ვებგვერდი, 07/02/2018 1. 11/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 55 - ვებგვერდი, 15/01/2018
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.