„დიზაინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„დიზაინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 3279
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/07/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 37, 14/07/2010
სარეგისტრაციო კოდი 300.200.000.05.001.004.082
  • Word
3279
02/07/2010
სსმ, 37, 14/07/2010
300.200.000.05.001.004.082
„დიზაინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„დიზაინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„დიზაინის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №27, 24.05.2010, მუხ. 182) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-3 მუხლის:

ა) მე-5 პუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“;

ბ) მე-8 პუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“.

2. მე-6 მუხლის:

ა) პირველ პუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“;

ბ) მე-3 პუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“.

3. მე-10 მუხლის:

ა) „ბ“ ქვეპუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“;

ბ) „გ“ ქვეპუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღის“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღის“.

4. მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღიდან“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღიდან“.

5. 27-ე მუხლის:

ა) პირველ პუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“;

ბ) მე-2 პუნქტში სიტყვები „პრიორიტეტის დადგენის თარიღამდე“ შეიცვალოს სიტყვებით „პრიორიტეტის თარიღამდე“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 2 ივლისი.

№3279–რს