„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016369
17
11/12/2017
ვებგვერდი, 15/12/2017
010250050.35.105.016369
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2017 წლის 11 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 17/11/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.105.016358) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:                                                                                                                                          

   „დანართი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა და საშტატო ნუსხა

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

     

რანგი

კატეგორია

საშტატო ერთეული

სარგო

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

2750

2750

2

 

ვიცე მერი

1

2500

2500

3

 

მერის მოადგილე

1

2400

2400

ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

5

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

3

1800

5400

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1200

8400

8

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

950

3800

9

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

850

1700

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

10

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

11

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

12

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

13

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

იურიდიული განყოფილება

14

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

15

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1200

7200

16

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

17

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

19

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

20

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

21

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

22

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1200

6000

23

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

24

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის და საპროტოკოლო საკითხთა განყოფილება

25

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

26

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

27

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

28

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

29

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

30

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

31

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

 

ადმინისტრაციული ერთეულები

32

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

53

1300

68900

სპეციალისტები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

(წარმომადგენლის ასისტენტი)

33

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

39

850

33150

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

34

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

35

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

36

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

37

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1200

6000

38

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

39

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

40

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1200

7200

41

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

შემოსულობებისა და ქონების აღრიცხვის განყოფილება

42

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

43

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1200

6000

44

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური

45

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

46

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

ინფრასტრუქტურული პროგრამების მართვის განყოფილება

47

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

48

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

49

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

50

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება

51

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

52

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

53

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

54

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახური

55

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

56

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

57

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

58

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

ქონების მართვის განყოფილება

59

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

60

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

61

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

62

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ტრანსპორტის განყოფილება

63

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

64

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

65

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

დარგობრივი ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილება

66

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

67

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილება

68

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

69

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

70

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

განათლებისძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

71

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

72

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

3

1800

5400

განათლების განყოფილება

73

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

74

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

75

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

 ძეგლთა დაცვის განყოფილება

76

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

77

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

78

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

ახალგაზრდულ და გენდერული თანასწორობის საქმეთა განყოფილება

79

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

80

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

81

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სპორტის განყოფილება

82

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

83

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

84

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

კულტურის განყოფილება

85

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

86

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

87

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

88

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

89

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

90

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

91

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

92

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

93

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

სოციალური დაცვის განყოფილება

94

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

95

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1200

8400

96

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

97

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური

98

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

99

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

100

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

101

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

9

1200

10800

102

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

103

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

850

1700

საორგანიზაციო განყოფილება

104

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

105

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

106

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

107

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

108

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

109

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

არქიტექტურის განყოფილება

110

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

111

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

112

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

113

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

114

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

1800

შიდა აუდიტის განყოფილება

115

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

116

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

ინსპექტირების განყოფილება

117

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

118

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

შესყიდვების სამსახური

119

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

120

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

1800

სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

121

II რანგიმეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

122

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

123

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

950

1900

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

124

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

125

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

126

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

127

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

1800

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

128

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

129

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

130

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

131

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

132

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

133

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

134

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.