„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 3055
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 04/05/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 26, 20/05/2010
სარეგისტრაციო კოდი 140.120.000.05.001.004.037
  • Word
3055
04/05/2010
სსმ, 26, 20/05/2010
140.120.000.05.001.004.037
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

�იარაღის შესახებ� საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. �იარაღის შესახებ� საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №14, 3.06.2003, მუხ. 90) მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის �კ� ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�კ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს უფლებამოსილ მოხელეებს;�.

მუხლი 2 . ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ��������������������������������������მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2010 წლის 4 მაისი.

№3055�Iს