ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016358
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
6
14/11/2017
ვებგვერდი, 17/11/2017
010250050.35.105.016358
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (17/11/2017 - 11/12/2017)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2017 წლის 14 ნოემბერი

ქ.ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ პუნქტის „გ.ბ“ და „დ“ პუნქტის „დ.ე.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 23-ე და 25-ე მუხლების, „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29  სექტემბრის №576 დადგენილების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს და დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგები, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე, აქტის მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 14 ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერია
დანართი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

     

რანგი

კატეგორია

საშტატო ერთეული

სარგო

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

2750

2750

2

 

ვიცე მერი

1

2500

2500

3

 

მერის  მოადგილე

1

2400

2400

ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

5

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

3

1800

5400

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1200

8400

8

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

950

3800

9

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

850

1700

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

10

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

11

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

12

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

13

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

იურიდიული განყოფილება

14

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

15

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1200

7200

16

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

17

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

19

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

20

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

21

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

22

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1200

6000

23

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

24

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის და საპროტოკოლო საკითხთა განყოფილება

25

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

26

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

27

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

28

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

29

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

30

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

31

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

 

ადმინისტრაციული ერთეულები

 

32

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

53

1300

68900

სპეციალისტები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

/წარმომადგენლის ასისტენტი/

33

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

40

850

34000

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

34

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

35

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

36

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

 

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1200

6000

37

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

38

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

39

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1200

7200

40

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

შემოსულობებისა და ქონების აღრიცხვის განყოფილება

41

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

42

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1200

6000

43

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური

44

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

45

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

ინფრასტრუქტურული პროგრამების მართვის განყოფილება

46

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

47

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

48

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

49

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  განყოფილება

50

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

51

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

52

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

53

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახური

54

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

55

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

56

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

57

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

ქონების მართვის განყოფილება

58

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

59

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

60

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

61

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ტრანსპორტის განყოფილება

62

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

63

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

64

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

დარგობრივი ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილება

65

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

66

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილება

67

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

68

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

69

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

70

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

71

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

განათლების განყოფილება

72

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

73

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

74

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

 ძეგლთა დაცვის განყოფილება

75

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

76

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

77

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

   950

950

ახალგაზრდულ და გენდერული თანასწორობის საქმეთა განყოფილება

78

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

79

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

80

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სპორტის განყოფილება

81

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

82

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

83

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

კულტურის განყოფილება

84

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

85

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

86

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახური

87

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

88

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

89

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

90

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

91

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

92

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

სოციალური დაცვის განყოფილება

93

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

94

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1200

8400

95

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

96

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური

97

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

98

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

1800

3600

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

99

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

100

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

9

1200

10800

101

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

102

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

850

1700

საორგანიზაციო განყოფილება

103

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

104

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

105

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

106

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

107

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

108

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

არქიტექტურის განყოფილება

109

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

110

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

111

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

112

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

113

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

1800

შიდა აუდიტის განყოფილება

114

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

115

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

ინსპექტირების განყოფილება

116

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

117

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

შესყიდვების სამსახური

118

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

119

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

1800

სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

120

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

121

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

122

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

950

1900

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

123

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

124

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1200

3600

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

125

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2000

2000

126

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

1800

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

127

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

128

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

129

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

130

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

850

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვისა, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

131

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1500

1500

უფროსი სპეციალისტები

132

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1200

2400

133

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

950

950

                         

 


11. 02/10/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 05/10/2020 10. 04/09/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 08/09/2020 9. 07/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 12/08/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 8. 06/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 12/03/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 7. 07/02/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 13/02/2020 6. 25/07/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 30/07/2019 5. 06/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 66 - ვებგვერდი, 12/07/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 4. 01/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 58 - ვებგვერდი, 11/06/2018 3. 23/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 29/01/2018 2. 05/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 11/01/2018 1. 11/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 15/12/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.