გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250030.35.148.016392
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
8
14/11/2017
ვებგვერდი, 16/11/2017
010250030.35.148.016392
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (16/11/2017 - 21/12/2017)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2017 წლის 14 ნოემბერი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ.ვ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და დამტკიცდეს საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა დანართი №1-ის შესაბამისად. 
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 14 ნოემბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა

რანგი

კატეგორია

თანამდებიბა

რაოდენობა

სარგო

1

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი  საკრებულოს

თავმჯდომარე

1.0

      2 750,00

2

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი  საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილე

1.0

      2 210,00

3

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი  საკრებულოს

კომისიის თავმჯდომარე

5.0

      1755,00

4

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირი  საკრებულოს

ფრაქციის თავმჯდომარე

3.0

      1755,00

5

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  უფროსის თანამდებობა

 საკრებულოს აპარატის უფროსი

1

      1 490,00

6

 III  რანგი  (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

უფროსი სპეციალისტი

17

         790,00

7

 IV  რანგი  (უფროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

უმცროსი სპეციალისტი

1

         728,00

8

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის კონსულტირების, საკრებულოს აპარატის გამართული და ეფექტური მუშაობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის; ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი რედაქტირების საკითხებში

1

      1 000,00

9

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა  კომისიის კონსულტირების საკითხებში

1

790,00

10

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისიის კონსულტირების საკითხებში

1

790,00

11

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი   მძღოლი

1

790,00

 


11. 22/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 25/12/2023 10. 30/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 30/12/2022 9. 11/02/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 15/02/2022 8. 14/01/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 18/01/2022 7. 24/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 27/12/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 6. 10/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 14/12/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 5. 11/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 13/03/2019 4. 13/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 19/04/2018 3. 09/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 15/02/2018 2. 18/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 23/01/2018 1. 21/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 26/12/2017