„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 493
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/11/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.020202
493
08/11/2017
ვებგვერდი, 09/11/2017
240140000.10.003.020202
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №493

2017 წლის 8 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“:

1. პირველი მუხლის:

ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, აგრეთვე, ამ პროგრამის მე-8 მუხლის მიზნებისთვის, სახელმწიფო პროგრამის − „აწარმოე საქართველოში“ სოფლის მეურნეობის ნაწილის პროგრამის ბენეფიციარი. პროგრამის ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობის სახით უკვე მიღებული აქვს პროგრამის მე-6 მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 პუნქტით ან/და 61 მუხლის მე-3 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული მაქსიმალური მოცულობა;“;

ბ) „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ) რეფინანსირება − ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებებში, პროგრამის მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული მიზნებისთვის გაცემული კრედიტით პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის გადაფარვა კომერციულ ბანკში ან პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებაში 61 მუხლით განსაზღვრული პირობებით გაცემული მიმდინარე სალიზინგო პროექტის გადატანა პროგრამის მონაწილე სხვა ლიზინგის გამცემთან;“.

2. მე-2 მუხლის:

ა) მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები:

„დ) სახელმწიფო ან/და კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეძენა (ამ პროგრამის მე-7 მუხლით განსაზღვრული უძრავი ქონების გარდა) ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით დროებით სარგებლობაში აღება;

ე) კერძო სამართლის იურიდიული პირის აქციების ან წილების შეძენა ან მართვაში აღება.“;

ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სახელმწიფო პროგრამის − „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში კრედიტ(ებ)ი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში − ლარში. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტის რეფინანსირება ასევე შესაძლებელია იმავე უცხოურ ვალუტაში, თუ რეფინანსირების შედეგად მცირდება კრედიტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი და ამასთანავე არ იზრდება სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების სახით გადასახდელი თანხის ჯამური ოდენობა და თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა.“.

3. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „1. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი მოიცავს კრედიტის, ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულებებს. ამასთან, სასტუმრო ინდუსტრიაში კრედიტის მიმართულების გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ სასტუმროს მესაკუთრე მეწარმე სუბიექტის მიერ. კრედიტისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების, ასევე კრედიტისა და ლიზინგის ან ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის მიმართულებებით სარგებლობა შესაძლებელია ერთდროულად.“;

 ბ) მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ლიზინგის მიმართულების ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარი უზრუნველყოფს:

 ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში წარმოების დაწყებას ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა, ხოლო არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში − ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 12 თვისა;

 ბ) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასტუმრო ინდუსტრიაში საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში, საქმიანობის დაწყებას, ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) წლისა, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე საქმიანობის დაწყების ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში − ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა;

 გ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წარმოების დაწყებიდან ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობის მიზნით დამტკიცებული პროექტის შემთხვევაში, ლიზინგის საგნის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში, წარმოების პროფილის შენარჩუნებას;

 დ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის დაწყებიდან ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების/გადაიარაღების დასრულების შემდგომ, 2 წლის განმავლობაში, საქმიანობის პროფილის შენარჩუნებას.

 6. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულება მოიცავს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის გადახდილი 24 თვის გადასახადის ანაზღაურებას, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, თითოეულ საანგარიშო წელზე, წელიწადში არაუმეტეს 300 000 (სამასი ათასი) ლარისა, სააგენტოსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით. თუ ამ პუნქტით განსაზღვრული ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობა აღემატება წელიწადში 300 000 (სამასი ათასი) ლარს, ამ პროგრამის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულება გავრცელდება მხოლოდ ამ პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე. ამ პუნქტით განსაზღვრული ანაზღაურების ვალდებულება ვრცელდება მხოლოდ სააგენტოსა და ბენეფიციარს შორის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ განხორციელებულ გადახდებზე, მაგრამ არაუმეტეს საერთაშორისო ბრენდის ფარგლებში საქმიანობის დაწყებიდან 24 თვისა. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის პროგრამის ბენეფიციარის მიერ გადახდილი საფასურის სააგენტოს მიერ ანაზღაურება ხდება ეროვნულ ვალუტაში, პროგრამის ბენეფიციარის მიერ თანხის გადახდის დღისთვის ან სააგენტოს მიერ თანხის გადარიცხვის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, იმის მიხედვით, რომელიც არის უმცირესი.“.

4. მე-6 მუხლის:

ა) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად, თუ აღნიშნული პროექტი აკმაყოფილებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს.“;

ბ) მე-12 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა იზრდებოდეს კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის ან/და უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა ან/და სააგენტოს გადასახდელი თანადაფინანსების დარჩენილი ჯამური მოცულობა ან/და უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობის მოცულობა;“;

გ) მე-12 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ი) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-6 მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში დასაშვებია პარალელური კრედიტის გაცემა, რომლის დროსაც კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისა და უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობისათვის განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება ახლიდან. თუ ბენეფიციარს უკვე აღებული აქვს კრედიტი უცხოურ ვალუტაში, პარალელური კრედიტით სარგებლობის შემთხვევაში, კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლების დასადგენად უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტის თანხის ოდენობის დაანგარიშება უნდა მოხდეს პარალელური კრედიტის აღების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.“.

5. 61 მუხლის:

ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. ლიზინგის გამცემის მიერ სალიზინგო პროექტის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგი სახით:

ა) 100,000.0 (ასი ათასი) ლარიდან − 500,000.0 (ხუთასი ათასი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 11 (თერთმეტი) პროცენტისა;

ბ) 500,000.0 (ხუთასი ათასი) ლარიდან − 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 10 (ათი) პროცენტისა;

გ) 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარიდან − 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 9 (ცხრა) პროცენტისა.“;

ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გასაცემი ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად, თუ აღნიშნული პროექტი აკმაყოფილებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს.“;

გ) მე-8 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სალიზინგო პროექტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა გაიზარდოს სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა ან/და სააგენტოს გადასახდელი თანადაფინანსების დარჩენილი ჯამური მოცულობა.“.

6. მე-10 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შესაბამის კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კერძოდ, სესხის გრაფიკით გათვალისწინებული მინიმალური შენატანის 120 (ას ოცი) დღეზე მეტი ვადაგადაცილების ან/და კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააღსრულებო ფურცლის მიღების ან უზრუნველყოფის საგნის გადაცემის შემთხვევაში, სააგენტოს თანადაფინანსება წყდება;“;

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ვალდებულების დარღვევის გამო (მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია, დააბრუნოს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში გადახდილი თანხები (მათ შორის, უზრუნველყოფის გამოყენების შედეგად გადახდილი თანხა).“.

7. 126 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი:

„დ) კონკურსში მონაწილეთა საპროექტო წინადადების ბიუჯეტი.“;

ბ) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. კომისია უფლებამოსილია, კონტრაქტორთა შერჩევის პროცესში დამატებით გამოიყენოს შერჩევის სხვა კრიტერიუმებიც.“.

8. 129 მუხლის „თ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ.ზ) ამ პროგრამის 1211 მუხლის „გ“, „ვ“, „თ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში, დოკუმენტის საბოლოო პროდუქტის საქართველოს ფარგლებს გარეთ 1 (ერთი) ქვეყანაში დისტრიბუციის შესახებ დოკუმენტაცია (სადისტრიბუციო მოთხოვნა);“.

 9. 1213 მუხლის:

 ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალურ ოდენობას ადგენს საქართველოს მთავრობა, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად, თუ აღნიშნული პროექტი აკმაყოფილებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს.“;

 ბ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ მთლიან კვალიფიციურ ხარჯზე ამ პროგრამით გათვალისწინებული ანაზღაურება სააგენტოს მიერ მოხდება საბოლოო პროექტის განხორციელების, ასევე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სავარაუდო კვალიფიციური ხარჯისა და პროექტის განხორციელების შემდეგ დაზუსტებული კვალიფიციური ხარჯის შედარების, შესაბამისი აუდიტორული კომპანიის მიერ დასკვნის (სააგენტოს მოთხოვნის შესაბამისად) სააგენტოს მიერ დადგენილი ფორმით სააგენტოში წარდგენიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.“.

10. დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილიდანართი №2  

კვალიფიციური ხარჯები

კოდი

კვალიფიციური ხარჯის დასახელება

კვალიფიციური ხარჯების ლიმიტი მთლიან კვალიფიციურ ხარჯთან

1

001

აუდიო-ვიზუალური აპარატურის ქირა საქართველოში

100%

2

002

გარდერობის/კოსტუმების დაქირავება

15%

3

003

თმისა და გრიმის სტუდიების მომსახურება

100%

4

004

რეკვიზიტის დაქირავება

100%

5

005

გენერატორების დაქირავება

100%

6

006

გრიმის აღჭურვილობის დაქირავება (თავისი აქსესუარებით)

15%

7

007

განათების აღჭურვილობის დაქირავება (თავისი აქსესუარებით)

15%

8

008

პავილიონების, სტუდიების, სარეპეტიციო დარბაზების, საამქროების (ბუტაფორიული, სადურგლო), სახელოსნოების, სპორტული სასაწყობე ფართების, სცენის, დარბაზების დაქირავება

100%

9

009

საოფისე ფართის დაქირავების, ოფისის ავეჯისა და მოწყობილობების დაქირავება

100%

10

010

საჰაერო და წყლის ტრანსპორტის დაქირავება საქართველოში

15%

11

011

ცხოველების დაქირავება, წვრთნა, კვება, ტრანსპორტირება

100%

12

012

წყლის ავზებისა და მობილური ტუალეტების დაქირავება

100%

13

013

სახელმწიფო და კერძო დაქვემდებარებაში მყოფი სპეცპერსონალისა და სპეცტექნიკის დაქირავება

100%

14

014

სახმელეთო ტრანსპორტის, მანქანებისა და კინოწარმოების ყველა სპეცტრანსპორტის დაქირავება

100%

15

015

უსაფრთხოებისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებები

100%

16

016

კვება და კატერინგის მომსახურება - საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ ეს პირდაპირ კავშირშია საბოლოო პროექტთან

15%

17

017

პროფესიონალური მომსახურება, გაწეული საქართველოში − სადაზღვევო, საბანკო, აუდიტის, საექსპერტო და იურიდიული მომსახურება. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, ურთიერთდამოკიდებული პირის მიერ გაწეული მომსახურებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, საბაზრო ფასის დადგენის მიზნით, ექსპერტის მიერ გაწეული მომსახურება

100%

18

018

სპეცეფექტების მომსახურება - სპეციალისტები და მოწყობილობა

10%

19

019

სპეცმომსახურება − დაივინგი, პარაშუტიდან ხტომა, დელტაპლანისა და ინსტრუქტორის დაქირავება, სამთო მომსახურებასა და კინოწარმოებასთან დაკავშირებული ყველა სპეცმომსახურება

100%

20

020

სამრეცხაოსა და ქიმწმენდის მომსახურება

100%

21

021

გადასაღები ადგილების იჯარა და გადაღების უფლების ღირებულება - აუდიო-ვიზუალურ წარმოებასთან უშუალოდ დაკავშირებული გადასაღები ადგილების მფლობელებისთვის 

(რეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირებისთვის) გადასახდელი თანხები საქართველოს ტერიტორიაზე

100%

22

022

დეკორაციების აშენების ან/და მოწყობის მომსახურება

100%

23

023

საქართველოს ტერიტორიაზე პროგრამის ბენეფიციარის ადმინისტრაციული პერსონალის სამივლინებო ხარჯები - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

1%

24

024

საქართველოში ცხოვრების, ღამისთევის ხარჯები (მ.შ. სასტუმროს ხარჯები) პერსონალისთვის

15%

25

025

პერსონალის ხარჯები, რომელშიც შედის,  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე დაქირავებული პერსონალის (მ.შ. მუშახელის) ხელფასის სახით გაცემული შემოსავლები, რომლებიც არიან საქართველოს რეზიდენტები და მათი საშემოსავლო გადასახადის გადახდა ხდება საქართველოს ბიუჯეტში

60%

 

26

 

026

პროგრამის ბენეფიციარის მიერ წამყვან პოზიციებზე დასაქმებული არარეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად გადახდილი ხელფასი, რომელიც დაბეგრილია საშემოსავლო გადასახადით და გადახდილია საქართველოს ბიუჯეტში.

წამყვან პოზიციებზე დასაქმებულში იგულისხმება: მსახიობი − მთავარი როლის შემსრულებელი ან შემსრულებლები; პროდიუსერი; რეჟისორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

 

 

 

15%

27

027

მგზავრობის ხარჯები (მხოლოდ საქართველოში)

5%

28

028

საწვავის ხარჯები (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 18 აპრილის №230 ბრძანებით დადგენილი წესის მიხედვით)

5%

29

029

კომუნალური ხარჯი

1.5%

30

030

ტელეკომუნიკაციის ხარჯები - ტელეფონის, მობილური ტელეფონის, ინტერნეტისა და ფაქსის გადასახადები საქართველოში;    რაციების დაქირავება

2%

31

031

გამოსახულების მონტაჟი

100%

32

032

ანიმაცია

100%

33

033

ვიზუალური ეფექტების (VFX) მომსახურება

100%

34

034

ფერის კორექცია

100%

35

035

მუსიკის ჩაწერა

100%

36

036

ხმაურების ჩამწერი სტუდიის დაქირავება

100%

37

037

გამოსახულების რენდერი

100%

38

038

ხმის ჩამწერი სტუდიების დაქირავება (ფილმისთვის ხმის ჩაწერა)

100%

39

039

თარგმანი

100%

40

040

სუბტიტრირება

100%

41

041

საქართველოში გაწეული ლაბორატორიული ხარჯები

100%

42

042

დისტრიბუციისა და გაყიდვების კომპანიისათვის მისაწოდებელ ფილმთან დაკავშირებული პაკეტების შექმნა (deliverables)

100%

43

043

კასტინგის მომსახურება

100%

44

044

ტალანტის სააგენტოების მომსახურება

   60%.“.

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.