,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 61
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/11/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016283
61
03/11/2017
ვებგვერდი, 07/11/2017
190020020.35.170.016283
,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №61

2017 წლის 3 ნოემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge,  30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.170.016222) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათშ ორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

23 905,8

5 163,6

18 742,2

გადასახადები

1 042,1

4 428,0

0,0

4 428,0

4 900,0

0,0

4 900,0

გრანტები

17 569,3

19 985,2

8 853,0

11 132,2

15 695,8

5 163,6

10 532,2

სხვა შემოსავლები

2 650,7

2 383,7

0,0

2 383,7

3 310,0

0,0

3 310,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15 085,1

19 985,2

8 853,0

11 132,2

13 891,7

221,2

13 670,5

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

1 908,7

0,0

1 908,7

2 762,6

0,0

2 762,6

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1 737,2

141,0

1 596,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

7 161,3

12,4

7 148,9

გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

92,8

0,0

92,8

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1 288,7

19,5

1 269,2

სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

584,7

48,3

536,4

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6 177,0

10 661,4

8 853,0

1 808,4

10 014,1

4 942,4

5 071,7

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 788,9

10 579,4

9 235,6

1 343,8

9 794,0

5 263,4

4 530,6

ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

10 094,0

5 263,4

4 830,6

კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

მთლიანი სალდო

 

388,1

 

82,0

-382,6

464,6

220,1

-321,0

541,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 071,4

-472,4

-382,6

-89,8

-388,8

-321,0

-67,8

ზრდა

1 071,4

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 071,4

 

 

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

ვალუტა და დეპოზიტები

 

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 

-546,8

 

-554,4

0,0

-554,4

-608,9

0,0

-608,9

ზრდა

0.0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

 

546,8

 

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფლი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

22 082,5

27 200,4

8 853,0

18 347,4

24 205,8

5 163,6

19 042,2

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

23 905,8

5 163,6

18 742,2

არაფინანსური აქტივების კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

22 241,2

 

27 922,8

9 248,1

18 674,7

24 594,6

5 484,6

19 110,0

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13 891,7

221,2

13 670,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

10 094,0

5 263,4

4 830,6

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ნაშთის ცვლილება

 

-158,7

 

-722,4

-395,1

-327,3

-388,8

-321,0

-67,8

“;

ბ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7.  ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს  ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13891,7 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13 891,7

221,2

13 670,5

     შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2 762,6

0,0

2 762,6

   საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1 737,2

141,0

1 596,2

        პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

        სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

7 161,3

12,4

7 148,9

          გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

92,8

0,0

92,8

  სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1 288,7

19,5

1 269,2

       სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

584,7

48,3

536,4

 

მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10094,0 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

6 609,3

 

10 973,4

9 235,6

1 737,8

10 094,0

5 263,4

4 830,6

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

134,0

 

68,6

0,0

68,6

10,0

0,0

10,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

13,8

 

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

5 440,4

 

9 998,4

8 773,2

1 225,2

8 726,3

4 723,7

4 002,6

განათლება

 

1 021,1

 

517,6

447,4

70,2

697,7

539,7

158,0

კულტურა, რელიგია ,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

382,4

15,0

367,4

660,0

0,0

660,0

 

მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების  ზრდის კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 937,7

 

4 250,4   

0,0   

4 250,4   

3 850,5   

0,0   

3 850,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

3 586,1   

0,0   

3 586,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

3 515,6   

0,0   

3 515,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70,5   

0,0   

70,5   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

433,8   

 

333,4   

0,0   

333,4   

264,4   

0,0   

264,4   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0   

0,0   

0,0

702

თავდაცვა

 

189,8   

 

203,7   

0,0   

203,7   

180,5   

0,0   

180,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 

5 837,6   

 

10 481,1   

8 160,5   

2 320,6   

9 125,4   

4 376,9   

4 748,5   

7045

ტრანსპორტი

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

704,4   

180,7   

523,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

704,4   

180,7   

523,7   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

4 847,6   

 

9 577,2   

7 537,8   

2 039,4   

8 421,0   

4 196,2   

4 224,8   

705

გარემოს დაცვა

 

 

 

 

10,0   

0,0   

10,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 447,8   

3 778,6   

612,7   

3 165,9   

3 689,0   

548,5   

3 140,5   

7061

ბინათმშენებლობა

568,7   

0,0   

0,0   

0,0   

58,6   

0,0   

58,6   

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

7064

გარე განათება

 

1 180,5   

 

1 659,3   

612,7   

1 046,6   

1 400,2   

500,2   

900,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 698,6   

2 118,5   

0,0   

2 118,5   

2 230,2   

48,3   

2 181,9   

707

ჯანმრთელობის

დაცვა

86,0   

100,8   

0,0   

100,8   

92,8   

0,0   

92,8   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

27,0   

26,5   

0,0   

26,5   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0   

74,3   

0,0   

74,3   

92,8   

0,0   

92,8   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 405,2   

3 956,1   

15,0   

3 941,1   

2 707,8   

0,0   

2 707,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 130,6   

2 293,2   

15,0   

2 278,2   

1 469,1   

0,0   

1 469,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 160,4   

1 529,7   

0,0   

1 529,7   

1 075,7   

0,0   

1 075,7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

14,2   

13,2   

0,0   

13,2   

20,0   

0,0   

20,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

100,0   

120,0   

0,0   

120,0   

143,0   

0,0   

143,0   

709

განათლება

2 892,7   

2 909,8   

447,4   

2 462,4   

3 041,0   

539,7   

2 501,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 492,0   

1 951,1   

0,0   

1 951,1   

2 088,0   

0,0   

2 088,0   

7092

ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

48,3   

0,0   

48,3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

48,3   

0,0   

48,3   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 335,5   

917,8   

447,4   

470,4   

904,7   

539,7   

365,0   

710

სოციალური დაცვა

940,9   

1 428,4   

0,0   

1 428,4   

1 288,7   

19,5   

1 269,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0   

1,0   

0,0   

1,0   

5,0   

0,0   

5,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8   

37,4   

0,0   

37,4   

35,0   

0,0   

35,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,6   

75,3   

0,0   

75,3   

55,0   

0,0   

55,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

29,1   

 

37,8   

0,0   

37,8   

130,0   

0,0   

130,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

735,0   

1 177,2   

0,0   

1 177,2   

948,7   

19,5   

929,2   

 

სულ

21 694,4   

27 108,9   

9 235,6   

17 873,3   

23 985,7   

5 484,6   

18 501,1   

“;

 ) მე-10 მუხლის 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 3.0, 3.2, 3.2.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,1.0 12824,4 ათასი ლარი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა. ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა.

ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და  კაპიტალური შეკეთება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.“;

,,1. 1. 569,4 ათასი ლარი –  გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

(პროგრამული კოდი 03 0101)

ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა, გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმული) შეკეთება, არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია, ავტოსამანქანო გზების პრობლემურ ქანობიან მონაკვეთებზე რკინა-ბეტონის მონოლითური საფარის მოწყობა.

ასფალტობეტონის საფარის ორმული შეკეთება: თამარ მეფის ქუჩა; ჯანაშიას ქუჩა; ესებუას ქუჩა; დემეტრე თავდადებულის ქუჩა; ხელაიას ქუჩა; შარტავას ქუჩა; ფაზისის ქუჩა; ქუთაისის ქუჩა; მესხიას ქუჩა; პუშკინის ქუჩა; მოსკოვის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; ბაკურიანის ქუჩა; ნიკოლაძის ქუჩა; დარასელის ქუჩა; ლევან II დადიანის ქუჩა; გრ. ქობალიას ქუჩა; მარჯვენა სანაპიროს ქუჩა; ილ. ჭავჭავაძის ქუჩა; გოროზიას ქუჩა; ყურწუას ქუჩა; გორკის ქუჩა; მაცხოვრის კარის ქუჩა; ცისკარიშვილის ქუჩა; ნინოშვილის ქუჩა; ყაზბეგის ქუჩა; თბილისის ქუჩა; ქირიას ქუჩა; ლაზის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; თავისუფლების ქუჩა; დოჩიას ქუჩა; ბარამიას ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; გორის ქუჩა; კედიას ქუჩა; ზვიად გამსახურდიას ქუჩა; კ. გამსახურდიას ქუჩა; მეუნარგიას ქუჩა; კიკალიშვილის ქუჩა.

ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია: კავკასიონის ქუჩა; ტექსელის ქუჩა; 25 დეკემბრის ქუჩა; ბუქარესტის ქუჩა; ბაგრატიონის ქუჩა; ჟვანიას ქუჩა; წერეთლის ქუჩის მეორე შესახვევი; ხერგიანის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩის შესახვევები და ბოლო ნაწილი; ცაბაძის ქუჩის შესახვევი; ლაღიძის ქუჩა; ლაღიძის ქუჩის შესახვევი (დევნილთა ახალი დასახლება); თაბუკაშვილის ქუჩა; სოხუმის ქუჩის მეორე შესახვევის ბოლო მონაკვეთი; ფირცხალავას ქუჩა; კრილოვის ქუჩა; თათარიშვილის ქუჩა; ჩიქობავას ქუჩა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ნაწილობრივ გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

წლის განმავლობაში ასფალტირებული გზების ორმული შეკეთების საერთო ფართობი 5000 კვ.მ. წლის განმავლობაში არაასფალტირებული გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების საერთო სიგრძე 12 კმ.“;

„1.2. 3657,8 ათასი ლარი კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა, ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება, მუნიციპალური სერვისების განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან ქალაქის დასაცავად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, შეკეთდება ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადები და სახურავები. ამავე პროგრამით განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

კეთილმოწყობილი და განათებული ქალაქი;

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

ქალაქის ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;

ქალაქის დასუფთავებული ქუჩები, პარკები და სკვერები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განათებული ქუჩების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;

რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობრივი ზრდა.“;

„1.2.2. 1901.9 ათასი ლარი - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის

 დასუფთავების პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური მომსახურების, კერძოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ხელმისაწვდომი, ეფექტური და მდგრადი განვითარების პრაქტიკის დამკვიდრება ქ.ზუგდიდის ტერიტორიების ნარჩენებისგან გაწმენდა, დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა მოსახლეობიდან, კომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, ტურისტული ობიექტებიდან, სასტუმროებიდან, სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებებიდან. ქ.ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილის, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დასუფთავება და წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელში უტილიზაცია. ნარჩენების სეპარაციისა და გადამუშავების წინაპირობების შექმნა და ამით ქალაქის ეკოლოგიური უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქალაქ ზუგდიდში, რომლის ფართობი 17 კვადრატული კილომეტრია, არის 450-ზე მეტი ქუჩა, სადაც ცხოვრობს თითქმის 13 ათასი კომლი. ერთი მაცხოვრებლის მიერ წლიურად საშუალოდ წარმოიქმნება 231 კილოგრამი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი, სულ კი 10 ათას ტონაზე მეტი. დაახლოებით ამდენივე წარმოიქმნება სამრეწველო და კომერციული საქმიანობიდან. 8-9 ათასი ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი წარმოიშობა ქალაქის დასუფთავებისა და სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციის შედეგად. სულ წელიწადში ქალაქის ტერიტორიაზე წარმოიშობა 40–44 ათასი მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი, რომლის რაოდენობა პროგრესირებადია ქალაქის ეკონომიკის განვითარების, ურბანიზაციის პროცესების მიმდინარეობისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების კვალობაზე, რომელსაც ემატება მოსახლეობის მოთხოვნა, მიიღოს მომსახურების უფრო მაღალი სტანდარტები და მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე, დღის წესრიგში დგას 2017 – 2020 წლებში მომსახურების ახალ სტანდარტებზე გადასვლა. 2017 – 2020 წლები განიხილება როგორც გარდამავალი პერიოდი ნარჩენების მართვის ისეთი ეტაპის დანერგვისათვის, როგორიცაა სეპარაცია-დახარისხება და მეორადი გადამუშავება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქ ზუგდიდში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სანიტარიულად და ჰიგიენურად მიმზიდველი გახდება ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ტროტუარები, სკვერები, გაზონები, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, ტურისტული ობიექტების, სასტუმროების, კაფეების, ცენტრალური სუპერმარკეტის, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მიმდებარე ტერიტორიები, ქალაქის შემოსასვლელები და გასასვლელები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქის მოსახლეობის მომსახურების უზრუნველყოფა 100%-ით; დასუფთავების კუთხით მომსახურების გაწევა 500-მდე კომერციული სტრუქტურისა და 20-მდე სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის; წლის განმავლობაში საშუალოდ 50,0 ათასი მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენისა და ნაგავის გატანა; ერთ სულ მოსახლეზე მომსახურების დანახარჯის გაზრდა საშუალოდ 4 ლარამდე; ფინანსური და მატერიალური წინაპირობების შექმნა ნარჩენების სეპარაციისა და მეორადი გადამუშავებისათვის.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ()იპ ,,ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი“.“;

„1.2.3 125.0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის და განახლებისთვის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის გადახურვის სამუშაოებს (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ეზოების კეთილმოწყობას, ლიფტების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, სადარბაზოებში სხვადასხვა სახის კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელებას და ა.შ. აღნიშნული ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან განხორციელდება პროცენტულად, შემდეგი პროპორციით 90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, ხოლო ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირებისათვის (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) გაწეული ხარჯები 100%-ით დაფინანსდება ბიუჯეტიდან. პროგრამით გათვალისწინებულია: ახალი ლიფტის მოწყობა 1 კორპუსი, წყალგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაცია 10 კორპუსი, კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია 9 კორპუსი, სადარბაზოების კეთილმოწყობა 8 კორპუსი, მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირება (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) – 20 კორპუსი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

გაუმჯობესებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების ინფრასტრუქტურა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა 28 პროექტი. 

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.2.5. 7.1 ათასი ლარი არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების და აუდიტორული დასკვნების შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის დაგეგმარების და პერსპექტიული განვითარების გეგმის შესაბამისად, მიწის ნაკვეთების (არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო) შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საბალანსო, საბაზრო და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით აუდიტორული დასკვნების შედგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალური ქონების დაცვის, მართვისა და პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების რეგისტრაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შემოსავალი მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვიდან.

80 ერთეული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება.

25 აუდიტორული დასკვნის მომზადება.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.3. 1760.3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება. პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის სათანადო სამუშაოების ჩატარებას, ქალაქის პარკების, სკვერების, გაზონების გამწვანების კეთილმოწყობას, მრავალბინიანი სახლების მიმდებარე ეზოების კეთილმოწყობას,სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლითი და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებას, ავარიული და გამხმარი ხეების გადაბელვას და ახლის დარგვას, შადრევნების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

კეთილმოწყობილი ქალაქი და მისი გალამაზებული იერსახე;

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი და ეკოლოგიური გარემო;

ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა ქალაქის ტერიტორიაზე;

შადრევნების გამართული ფუნქციონირება;

გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიების ზრდის მაჩვენებელი;

ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის და რისკების შემცირების მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.3.1. 1057.4 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა

უზრუნველყოფის პროგრამა ა(ა) ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 03 03 02)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სანიაღვრეების ექსპლოატაცია, ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების გამწვანება, მწვანე საფარის მოვლა, შადრევნების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ბოტანიკური ბაღის მოვლითი სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის მორთვა და სხვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირება;

ქალაქის ცენტრისა და სხვა დასახლებული უბნების გაუმჯობესებული იერსახე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის, ექსპლუატაციის და კეთილმოწყობისთვის საბიუჯეტო ასიგნებების ზრდის მაჩვენებელი. მოქალაქეთა შენიშვნების რაოდენობის კლება საქალაქო კომუნალური მეურნეობის გაუმართავი ფუნქციონირების თაობაზე. მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების დაკმაყოფილების რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ()იპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“.“;

 „1.4. 23.0 ათასი ლარი - სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დახურული და ღია სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამით გათვალისწინებულია: ღელე ,,ვაჟიას“ რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი ზაქარაიას ქუჩის ჩიხიდან ფირცხალავას ქუჩამდე 350 გრძ/მ არხის დაზიანებული კედლებისა და ფსკერის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ჭაბუკიანის ქუჩამდე (სოფ. ახალსოფლამდე) 470 გრძ/მ ღია ტიპის არხის რეაბილიტაცია; ლევან II დადიანის ქუჩა ლევან II დადიანის ქუჩიდან ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებულ არხამდე ღია და დახურული ტიპის 170 გრძ/მ არხის მოწყობა, ასევე ლევან II დადიანის ქუჩაზე პაიჭაძის ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩამდე სანიაღვრე რკინა/ბეტონის ჭებისა და ცხაურების მოწყობა; ლომოურის, გოროზიასა და რიგის ქუჩები - აღნიშნულ ქუჩებზე 140 გრძ/მ დახურული არხის მოწყობა დ-500მმ პოლიეტილენის მილით და 440 გრძ/მ ღია მონოლითური რკინა/ბეტონის არხის მოწყობა. გრიბოედოვის და გორის ქუჩები - გრიბოედოვისა და გორის ქუჩის მონაკვეთზე 300 გრძ/მ ღია არხის და გრიბოედოვის ქუჩის II შესახვევში 100 გრძ/მ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა; რუსთაველის ქუჩაზე, სანკტ-პეტერბურგიდ ქუჩის შესახვევიდან რკინიგზის სადგურის შესახვევამდე 200 გრძ/მ ღია სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემები.

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სტიქიური მოვლენებისგან (წყალდიდობა) დაცული მოსახლეობის რაოდენობა.

2170 გრძ/მ რეაბილიტირებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემა.“;

„1.5. 135.0 ათასი ლარი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების

ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მოიცავს შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟს, გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოებს, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერების შეძენას, გზაჯვარედინების მოწესრიგებას, სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამით გათვალისწინებულია 145 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი, 40 ცალი საორიენტაციო პლასტმასის ძელის (ბოძკინტი) შეძენა, 100 გრძ/მ სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერების მოწყობა, 33 ცალი ვიდეო-სათვალთვალო კამერის შეძენა, 15 ლოკაციაზე ქვეითთა გადასასვლელების (ე.წ. ,,ზებრა“) და 7 ლოკაციაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის (ავტობუსი) გაჩერების ადგილების მონიშვნის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა.მგზავრთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება. საცობების შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ და ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობის 7 უბანში მოწყობილი სიჩქარის იძულებით შემზღუდავი ბარიერი (ბორცვი). საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.6. 82.4 ათასი ლარი - ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მდინარეებზე ნაპირდამცავი კედლებისა და ჯებირების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გიორგი ბრწყინვალის ქუჩაზე საავტომობილო გზის გასწვრივ, მდ. სინწას მარცხენა ნაპირზე დაახლოებით 140 გრძ/მ ნაპირსამაგრის მოწყობა გაბიონებითა და დეზებით. ასევე, გიორგი ბრწყინვალის ქ. №47-ის მიმდებარედ, მდ. სინწას მარჯვენა ნაპირზე 120 გრძ/მ დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ნაპირდამცავი სისტემები. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობის რაოდენობა.

მოწყობილი ნაპირდამცავი ჯებირების საერთო სიგრძე 260 გრძ/მ.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.7. 150.8 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი (პროგრამული კოდი 03 08)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ადვილად შეღწევადობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ზუგდიდში, კოსტავას ქუჩა 58-ში განთავსებული ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის შესასვლელის ფოიეს, კიბის უჯრედის და საბავშვო განყოფილების წიგნსაცავი ოთახების რეაბილიტაცია და ქალაქ ზუგდიდის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის შენობის არარეაბილიტირებული ნაწილის (უკანა ფლიგელი) რემონტი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანმანათლებლო და კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული განათლებისა და კულტურის 2 დაწესებულება.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.8. 262.9 ათასი ლარი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 09)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, მათი ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით, საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომზადებული პროექტების რაოდენობის ზრდა.

მომზადებული პროექტების გაუმჯობესებული ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

„1.9. 2200.4 ათასი ლარი რგფ-დან და მგფ-დან განსახორციელებელი

პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 12)

პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

 ,,2.0. 3041,0 ათასი ლარი განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლე ახალგაზრდობის, ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად, ნორჩი თაობის აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ეტაპობრივად განხორციელებას. სკოლამდელ დაწესებულებათა ფუნქციონირებაში საკუთარი უფლებამოსილებების სრულად განხორციელებას, სკოლისგარეშე დაწესებულებათა თანადაფინანსებას და ზოგადი განათლების ფინანსურ მხარდაჭერას.“;

„2.2 . 1,7 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერა, მოზარდებში წიგნის კულტურის დანერგვა, გუნდური თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. ქალაქის სკოლის მოსწავლეების სასწავლო-შემეცნებითი დონის ამაღლება. მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ქალაქის თვალსაჩინო ადამიანების საქმიანობის გაცნობა და კვლევა. შემეცნებითი ინტელექტუალური თამაშების, კონკურსების, ორგანიზების ხელშეწყობა. სკოლის კურსდამთავრებულთა წახალისება. შემოსული მცირე პროექტების დაფინანსება. საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების სოციალურად დაუცველი და წარმატებული მოსწავლეებისათვის. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება. საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე მონაწილეობისათვის ზუგდიდელი მოსწავლეების დაფინანსება. საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის დაწყების აღნიშვნა. შშმ მოსწავლეების საოჯახო ნივთებით დასაჩუქრება, რომელთაც ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. ხელს უწყობს სკოლას სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროგრამების განხორციელებაში, იღებს ზომებს სკოლიდან გარიცხული მოსწავლეების განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად. კონკრეტულად 2017 წლის განმავლობაში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: თებერვალი, აპრილი, ნოემბერი განათლების განყოფილების ინიციირებული ღონისძიება „ესეების კონკურსი“ საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის. აპრილი ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი ღონისძიება დედამიწის დღესთან დაკავშირებით „ნარჩენებიდან ნაკეთობამდე“. სექტემბერი, ოქტომბერი, აპრილი იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები (სასწავლო წლის დაწყება, გარდაცვალების თარიღი, დედაენის დღე) მაისი-„ილია ჭავჭავაძე 180“ იუბილესადმი მიძღვნილი ღნისძიება (კვირეული) მაისი ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი კონკურსი „მე ზუგდიდელი ვარ“ მაისი ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი  კრებული „ახალი სახეების“ გამოცემა. ივნისი სასწავლო ექსკურსია ქუთაისში ივნისი-საჯარო სკოლების მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება. აგვისტო საზაფხულო ბანაკებში ურეკი საჯარო სკოლების მე-9, მე-10, მე-11 წარმატებული მოსწავლეების, დასვენება (5 დღე, ორ ნაკადად). ოქტომბერი დედ-მამით ობოლი მოსწავლეების დაჯილდოება. იმ მოსწავლეების ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რომლებიც სკოლიდან გაირიცხნენ და ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა. შშმ პირების უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის ღონისძიება. მედიაპროექტი „ეტალონი“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხელშეწყობა და კლასგარეშე კითხვის ორგანიზება. მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროცესებში. მოსწავლეთა  მოტივაციის ამაღლების მიზნით მათი აკადემიური მოსწრების წახალისება და წარჩინებული მოსწავლეების პიროვნული უნარებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების, დამატებითი განათლების მიცემის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლების მაჩვენებელი. მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარება.“;

,,3. 0. 2707,8 ათასი ლარი კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში კულტურული და სპორტული ცხოვრების მკვეთრად გაუმჯობესებას, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციის დაფინანსებას.“;

 „3.2. 1095,7 ათასი ლარი კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვას და ჩატარებას, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, გამოფენა-გაყიდვების, კონცერტების დაგეგმვას და ორგანიზებას; მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნას, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენას და პოპულარიზაციას; წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისადმი, მიძღვნილი დღესასწაულის აღნიშვნას ღონისძიებებით; თეატრის, კინოს, კლასიკური და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას, ტრადიციების შენარჩუნებას, დაცვას და პოპულარიზაციას; თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარებას; ,,მწერალთა ხეივნის’’ შექმნას, მწერალთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნას; ხელოვანების საღამოების მოწყობას, კონკურსების ჩატარებას.“;

 „3.2.1. 188,7 ათასი ლარი სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ისტორიულ,არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ-ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ-ტექნიკურ და სხვა ღირებულებათა შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და განახლება, შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. ქალაქის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარება და მისი პოპულარიზაცია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში სხვადასხვა კონფერენციის ორგანიზება. ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მეგზურების, გზამკვლელის, საცნობარო რუკების და ბროშურების გამოცემა.კულტურული მემკვიდრეობისადმი საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამების ჩამონათვალი:

თავისუფალი კომპოზიცია კოლხურ თემატიკაზე.

ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა;

იონა მეუნარგიას სახელობის სკვერის მიმდებარედ პანოს მოწყობა;

ვლაქერნობის დღესასწაულის აღნიშვნა;

სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,ევროპა ქართულ რეალობაში“;

ტურიზმის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა;

ნიშნულების და საინფორმაციო დაფების დამზადება;

ტურიზმის სფეროში სამოქალაქო ინიციატივების და მცირე პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

კულტურული მემკვიდრეობით საზოგადოების დაინტერესებული ფენებისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი და კულტურული დონის ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით, ტურისტული პროდუქტის წინ წამოწევა და პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახლად გამოვლენილი და აღრიცხული კულტურული მემკვიდრეობის მატერიალური ძეგლების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ-მუზეუმები; 

ჩატარებულ ღონისძიებათა და მოწყობილი გამოფენების რაოდენობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებელი;

ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილი ეფექტური გარემო.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 24594,6 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

22 241,2

27 922,8

9 248,1

18 674,7

24 594,6

5 484,6

19 110,0

 

მომუშავეთა 

რიცხოვნობა

142,0

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13 891,7

221,2

13 670,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2 762,6

0,0

2 762,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

10 094,0

5 263,4

4 830,6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 484,5

 

4 814,3

0,0

4 814,3

4 459,4

0,0

4 459,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

144,0

0,0

144,0

144,0

0,0

144,0

 

ხარჯები

3 803,7

4 181,8

0,0

4 181,8

3 840,5

0,0

3 840,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 656,8

2 953,9

0,0

2 953,9

2 632,1

0,0

2 632,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

68,6

0,0

68,6

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 01

ქალაქის  მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

924,4

932,7

0,0

932,7

846,5

0,0

846,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

881,4

911,1

0,0

911,1

846,5

0,0

846,5

 

შრომის ანაზღაურება

707,8

733,2

0,0

733,2

657,5

0,0

657,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,9

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტი

მერია და მერიის სამსახურები

2 581,6

2 984,3

0,0

2 984,3

2 669,1

0,0

2 669,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

2 488,5

2 937,3

0,0

2 937,3

2 659,1

0,0

2 659,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 949,0

2 220,7

0,0

2 220,7

1 974,6

0,0

1 974,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,1

47,0

0,0

47,0

10,0

0,0

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

70,5

0,0

70,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

70,5

0,0

70,5

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

978,5

897,3

0,0

897,3

873,3

0,0

873,3

 

ხარჯები

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

 

ვალდებულებების კლება

544,7

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 146,5

203,7

0,0

203,7

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

1 132,7

197,3

0,0

197,3

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

169,4

165,2

0,0

165,2

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების

მართვა

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

189,8

203,7

0,0

203,7

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

176,0

197,3

0,0

197,3

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

147,6

165,2

0,0

165,2

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 285,4

14 259,7

8 773,2

5 486,5

12 824,4

4 925,4

7 899,0

 

ხარჯები

3 845,0

4 261,3

0,0

4 261,3

4 098,1

201,7

3 896,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 440,4

9 998,4

8 773,2

1 225,2

8 726,3

4 723,7

4 002,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

983,7

825,4

622,7

202,7

569,4

180,7

388,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

825,4

622,7

202,7

569,4

180,7

388,7

03 01 01

გზების მშენებლობა  რეაბილიტაცია და  მოვლა-შენახვა

983,7

798,6

622,7

175,9

569,4

180,7

388,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

798,6

622,7

175,9

569,4

180,7

388,7

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 582,0

3 791,5

612,7

3 178,8

3 657,8

500,2

3 157,6

 

ხარჯები

2 434,8

2 940,6

0,0

2 940,6

2 835,5

0,0

2 835,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 147,2

850,9

612,7

238,2

822,3

500,2

322,1

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

1 180,5

1 659,3

612,7

1 046,6

1 400,2

500,2

900,0

 

ხარჯები

166,8

808,4

0,0

808,4

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 013,7

850,9

612,7

238,2

800,2

500,2

300,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა ა...ზუგდიდდასუფთავებისბაზაზე

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

1 901,9

0,0

1 901,9

 

ხარჯები

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

1 891,9

0,0

1 891,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

03 02 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის

პროგრამა

0,0

67,6

0,0

67,6

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

0,0

67,6

0,0

67,6

125,0

0,0

125,0

03 02 04

ლიფტების რეაბილიტაცია

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

შენობა-ნაგებობების და

სახურავების რეაბილიტაცია

559,8

0,0

0,0

0,0

58,6

0,0

58,6

 

ხარჯები

559,8

0,0

0,0

0,0

58,6

0,0

58,6

03 02 06

ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

124,8

184,8

0,0

184,8

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

124,8

184,8

0,0

184,8

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

03 02 07

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

7,1

0,0

7,1

 

ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

03 02 08

ქ.ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია

 

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 447,8

1 992,8

692,1

1 300,7

1 760,3

255,3

1 505,0

 

ხარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 051,4

12,4

1 039,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,8

692,1

692,1

0,0

708,9

242,9

466,0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

03 03 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ...,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 057,4

12,4

1 045,0

 

სარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 051,4

12,4

1 039,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

03 03 03

ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

პარკების,სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

460,0

0,0

460,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

460,0

0,0

460,0

03 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

628,0

812,6

606,9

205,7

666,5

447,8

218,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

628,0

812,6

606,9

205,7

666,5

447,8

218,7

03 05

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები

6,3

78,5

0,0

78,5

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

 

18,2

0,0

18,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

60,3

0,0

60,3

135,0

0,0

135,0

03 06

ყინულის მოედნის მშენებლობა

936,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

936,6

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

03 08

ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

96,6

22,6

0,0

22,6

150,8

46,5

104,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,6

22,6

0,0

22,6

150,8

46,5

104,3

03 09

 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

346,2

349,7

17,8

331,9

262,9

141,0

121,9

 

ხარჯები

346,2

1,8

0,0

1,8

162,9

141,0

21,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

347,9

17,8

330,1

100,0

0,0

100,0

 03 10

საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

3 290,6

3 290,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

3 290,6

3 290,6

0,0

03 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

03 12

რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

149,9

149,9

0,0

2 200,4

15,0

2 185,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

149,9

149,9

0,0

2 200,4

15,0

2 185,4

03 13

შენობა-ნაგებობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

0,0

0,0

0,0

58,5

58,5

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

58,5

58,5

0,0

04 00

განათლება

2 892,7

2 909,8

447,4

2 462,4

3 041,0

539,7

2 501,3

 

ხარჯები

1 871,6

2 392,2

0,0

2 392,2

2 343,3

0,0

2 343,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 021,1

517,6

447,4

70,2

697,7

539,7

158,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

2 088,0

0,0

2 088,0

 

ხარჯები

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

1 930,0

0,0

1 930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

158,0

0,0

158,0

04 02

საჯარო სკოლების  ხელშეწყობის პროგრამა

65,2

40,9

0,0

40,9

48,3

0,0

48,3

 

ხარჯები

65,2

40,9

0,0

40,9

48,3

0,0

48,3

04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ...,,მოსწავლე- ახალგაზრდობის სასახლის"ბაზაზე

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

04 04

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

04 05

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

212,6

305,6

235,4

70,2

539,7

539,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,6

305,6

235,4

70,2

539,7

539,7

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 405,2

4 206,1

27,5

4 178,6

2 707,8

0,0

2 707,8

 

ხარჯები

3 405,2

3 573,7

0,0

3 573,7

2 047,8

0,0

2 047,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

382,4

15,0

367,4

660,0

0,0

660,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 130,6

2 543,2

27,5

2 515,7

1 469,1

0,0

1 469,1

 

ხარჯები

2 130,6

1 925,3

0,0

1 925,3

960,8

0,0

960,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

367,9

15,0

352,9

508,3

0,0

508,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

699,8

647,3

0,0

647,3

1 210,0

0,0

1 210,0

 

ხარჯები

699,8

647,3

0,0

647,3

910,0

0,0

910,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება

45,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

45,0

43,0

0,0

43,0

50,8

0,0

50,8

05 01 03

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

307,9

0,0

307,9

208,3

0,0

208,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

307,9

0,0

307,9

208,3

0,0

208,3

05 01 04

საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდი“-ს ფინანსური ხელშეწყობა

1 385,8

1 545,0

27,5

1 517,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 385,8

1 235,0

0,0

1 235,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

15,0

45,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 174,6

1 542,9

0,0

1 542,9

1 095,7

0,0

1 095,7

 

ხარჯები

1 174,6

1 528,4

0,0

1 528,4

944,0

0,0

944,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,5

0,0

14,5

151,7

0,0

151,7

05 02 01

სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.

119,5

132,6

0,0

132,6

188,7

0,0

188,7

 

ხარჯები

119,5

125,0

0,0

125,0

114,0

0,0

114,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,6

0,0

7,6

74,7

0,0

74,7

05 02 02

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

05 02 03

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

291,6

352,9

0,0

352,9

348,3

0,0

348,3

 

ხარჯები

291,6

352,9

0,0

352,9

328,3

0,0

328,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

320,6

370,0

0,0

370,0

398,7

0,0

398,7

 

ხარჯები

320,6

370,0

0,0

370,0

351,7

0,0

351,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

47,0

0,0

47,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

64,6

168,4

0,0

168,4

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,6

161,5

0,0

161,5

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

 

6,9

0,0

6,9

10,0

0,0

10,0

05 02 06

საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობა

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა .დადიანის სახ. თეატრის ბაზაზე.

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

05 03

საცხენოსნო კლუბ ,,ხარებას“ ფინანსური ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

05 04

ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 381,5

19,5

1 362,0

 

ხარჯები

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 381,5

19,5

1 362,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0

74,3

0,0

74,3

92,8

0,0

92,8

 

ხარჯები

59,0

74,3

0,0

74,3

92,8

0,0

92,8

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 143,7

19,5

1 124,2

 

ხარჯები

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 143,7

19,5

1 124,2

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

06 05 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

 

ხარჯები

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

06 03 08

ტრანსპორტით შეღავათიანი  მგზავრობის თანადაფინანსებ პროგრამა

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური

დახმარების პროგრამა

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა.

406,0

806,9

0,0

806,9

537,2

17,5

519,7

 

ხარჯები

406,0

806,9

0,0

806,9

537,2

17,5

519,7

06 04

პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

06 05

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

 

 ხარჯები

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

06 06

სოციალურად დაუცველი  ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია შეროზია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.