„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 486
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/10/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.020195
486
30/10/2017
ვებგვერდი, 03/11/2017
470230000.10.003.020195
„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №486

2017 წლის 30 ოქტომბერი

   ქ. თბილისი

 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/02/2013, 470230000.10.003.017200) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3

1. პროგრამით მოსარგებლე პირების იდენტიფიცირების უზრუნველყოფის მიზნით, სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა მიიღოს საჭირო ზომები საქართველოში მოქმედ სადაზღვევო კომპანიებში არსებულ ჯანმრთელობის დაზღვევით მოსარგებლე პირთა შესახებ ინფორმაციაზე სსიპ − სოციალური მომსახურების სააგენტოს შეუფერხებელი წვდომისათვის. ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს დაზღვევით მოსარგებლე პირის სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს, პირად ნომერს, დაზღვევის დასაწყისს, დაზღვევის დასასრულს, დაზღვევის ვადამდე შეწყვეტის თარიღს, დამზღვევს (საბიუჯეტო − დამზღვევი, რომელიც ახორციელებს დაზღვევას საბიუჯეტო სახსრებით; არასაბიუჯეტო), სადაზღვევო კომპანიას, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ურთიერთშეთანხმებული ფორმატით პროგრამის ადმინისტრირების მიზნებისთვის საჭირო სხვა აუცილებელ მონაცემს.

2. პროგრამით გათვალისწინებულ მოსარგებლე პირთათვის პროგრამით დადგენილი პირობების დამატებით ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების გაწევისა და ორმაგი დაზღვევის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი ოდენობის გაანგარიშების მიზნით, საქართველოში მოქმედ სადაზღვევო კომპანიებს მიეცეთ წვდომა პროგრამით მოსარგებლე პირთა კატეგორიისა და სადაზღვევო კომპანიის (სადაც დაზღვეულია მოსარგებლე) შესახებ ინფორმაციაზე. პროგრამის განმახორციელებლის მიერ, ურთიერთშეთანხმებული ფორმატით, უზრუნველყოფილ იქნეს სადაზღვევო კომპანიების წვდომა აღნიშნულ ინფორმაციაზე.

3. სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების ეფექტურად მართვის მიზნით, პროგრამის განმახორციელებლის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სამედიცინო დაწესებულებების წვდომა მოსარგებლე პირების კატეგორიის, აგრეთვე, კერძო დაზღვევის არსებობის შემთხვევაში − სადაზღვევო კომპანიის შესახებ ინფორმაციაზე.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის (საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა):

ა) მე-4 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსისქვეპუნქტი:

„დ) 2018 წლის 1 იანვრიდან თვითმმართველ ქალაქებში – ქ. თბილისში, ქ. ბათუმში, ქ. ქუთაისში გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების მიმწოდებელია პირი, რომელიც ფლობს სტაციონარული დაწესებულების ნებართვასა და სანებართვო დანართებს საქმიანობებში: „რეანიმაციული მომსახურება“ და „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება (EMERGENCY).“;

ბ) მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების მიწოდება ხორციელდება განმახორციელებლის მიერ გაცემული მატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის/თანხმობის წერილის საფუძველზე, პირის მოსარგებლედ ცნობისთვის საჭიროა, ინდივიდმა ან მისმა ნდობით აღჭურვილმა პირმა შესაბამისი პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარადგინოს სამედიცინო საჭიროების დამადასტურებელი ცნობა (ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა – ფორმა №IV-100/ა), პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (18 წლამდე ასაკის მოქალაქეთა შემთხვევაში, დასაშვებია დაბადების მოწმობა) ასლი, ანგარიშფაქტურა, კალკულაცია (საჭიროების შემთხვევაში) ან ინდივიდმა მიმართოს პროგრამის/ქვეპროგრამის მიმწოდებელს. პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მოსარგებლის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებლის ან მიმწოდებლის მიერ, სამედიცინო საჭიროების მიხედვით, სპეციალურ ელექტრონულ სისტემაში ივსება შესაბამისი ფორმის განაცხადი (რეკვიზიტები, სამედიცინო საჭიროების დამადასტურებელი ცნობა (ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა ფორმა №IV-100/ა), კალკულაცია). განაცხადის ფორმას განსაზღვრავს განმახორციელებელი.“;

გ) მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემთხვევის (განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული კოდირების შესაბამისად) შესახებ შეტყობინება გააკეთოს დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს შემთხვევის დადგომიდან 24 საათისა, განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული სპეციალური ელექტრონული პროგრამის საშუალებით. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების მიწოდება ხორციელდება განმახორციელებლის მიერ გაცემული მატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის/თანხმობის წერილის საფუძველზე, მიმწოდებელი ვალდებულია, დამატებით გააკეთოს შეტყობინება დაგეგმილი ჩარევის შესახებ ოპერაციის ჩატარებამდე არაუგვიანეს 12 საათით ადრე, განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული სპეციალური ელექტრონული პროგრამის საშუალებით.“;

დ) მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. თუ მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ მოსარგებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები ან შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია არ ემთხვევა შეტყობინების სისტემაში მიწოდებულ შესაბამის ინფორმაციას (განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული მონიტორინგის წესის გათვალისწინებით) ან შემთხვევის შესახებ შეტყობინების დაფიქსირების დროს დარღვეულია ამ დანართის მე-11 მუხლის პირველი და 11 პუნქტებით განსაზღვრული პირობები ან სახეზეა მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოება ან სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისას პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებაში დაყოვნება 24 საათზე ნაკლებია (გარდა პროგრამით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა), ასეთი შემთხვევები ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.“;

ე) მე-15 მუხლის:

ე.) მე-4 პუნქტისქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) შემთხვევებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ანაზღაურებას, ფორმდება განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის ოქმი, რომლის ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებელთან. შემთხვევ(ებ)ის ანაზღაურებაზე უარის თქმის წერილობითი გადაწყვეტილება გამოიცემა ამ პუნქტით გათვალისწინებული ოქმის მიმწოდებლისათვის გაცნობიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში.“;

ე.) მე-6 პუნქტისქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) თუ პაციენტი თავისი სურვილით შეიცვლის/დატოვებს მომსახურე სამედიცინო დაწესებულებას და მისი დაყოვნება აღნიშნულ დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლებია, მომსახურების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდება, ხოლო მეორე დაწესებულებაში გაწეული მომსახურების დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამავე დადგენილების შესაბამისად;“;

ვ) მე-19 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 23- პუნქტი:

„23. თუ ზედამხედველობის მონიტორინგის ეტაპზე აღმოჩნდება, რომ ვაუჩერის მფლობელი და პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ფაქტობრივად მიმღები სხვადასხვა პიროვნებაა ან მომსახურების მიმღები პიროვნება დაწესებულებაში არ იმყოფებოდა ან სტაციონარული შემთხვევების დროს არ მტკიცდება მოსარგებლის დაწესებულებაში 24 საათზე მეტი დროით მოთავსება, გარდა პროგრამით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა, 1 კალენდარული წლის განმავლობაში ამ ტიპის დარღვევის მეორეჯერ დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ბოლო 12 თვის განმავლობაში შესაბამის კომპონენტში მიღებული თანხის 20%-ის ოდენობით. ამასთან, ერთი მონიტორინგის დროს აღმოჩენილი ორი ასეთი შემთხვევა ჩაითვლება აღნიშნული ჯარიმის საფუძვლად.“;

ზ) 22- მუხლის:

ზ.) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული წესით წარდგენილი ტარიფი უნდა ითვალისწინებდეს პროგრამული შემთხვევის დასაწყისიდან მის დასრულებამდე სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტისთვის აღმოჩენილ ყველა სამედიცინო აუცილებლობით განპირობებულ ჩარევას, მათ შორის, გაუტკივარების, გამოყენებული მედიკამენტების, სხვა სამკურნალო თუ სახარჯი მასალისა და ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების ღირებულებას, პოსტანესთეზიური მოვლისა და ინტენსიური მკურნალობის/მოვლის განყოფილებაში პაციენტის დაყოვნების გათვალისწინებით, როდესაც პაციენტები იმყოფებიან ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის უკმარისობის განვითარების რისკის ქვეშ და ვიტალური ფუნქციების მოსალოდნელი გაუარესების გამო საჭიროებენ მუდმივ ინტენსიურ მეთვალყურეობასა და ფარმაკოლოგიურ ან/და მინიმალურ აპარატურულ მხარდაჭერას.“;

ზ.) 71 და 72 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„71. №1.2 დანართის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით (კრიტიკული მდგომარეობები/ინტენსიური თერაპია) განსაზღვრული მომსახურების (მ.შ. კრიტიკული მდგომარეობების/ინტენსიური თერაპიის საწოლებზე უწყვეტად 14, 21 და 45 დღის შემდეგ დაყოვნება, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია და სისხლისა და სისხლის კომპონენტების გადასხმა) ანაზღაურება ხდება ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით განსაზღვრული ღირებულების შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს №1.2 დანართის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ტარიფისა, რომელიც გამოთვლილია სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების მიერ წარდგენილი ტარიფების გასაშუალოებული სიდიდის შესაბამისად. ამასთან, კრიტიკული მდგომარეობების/ინტენსიური თერაპიის საწოლებზე უწყვეტად 14, 21 და 45 დღის შემდეგ დაყოვნების ტარიფები გამოთვლილია მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით.

72. №1.2 დანართის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი მდგომარეობების (გარდა გადაუდებელი თერაპიისა) მომსახურების ანაზღაურება ხდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ამავე ქვეპუნქტით განსაზღვრული ტარიფისა, რომელიც გამოთვლილია სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების მიერ წარდგენილი ტარიფების მედიანას მიხედვით.“;

ზ.) 72 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 73 პუნქტი:

„73. №1.2 დანართის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების (გადაუდებელი თერაპია), №1.3 დანართის პირველი პუნქტის „გ.ა.ბ“ და მე-2 პუნქტის „გ.ა.ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული (გადაუდებელი თერაპია (გარდა ინფექციური დაავადებებისა)) ანაზღაურება ხდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს №1.2-ის დანართის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ცხრილის 24-ე ქვეპუნქტით განსაზღვრული ტარიფისა, რომელიც გამოთვლილია სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების მიერ წარდგენილი ტარიფების გასაშუალოებული სიდიდის შესაბამისად, ნოზოლოგიურ კოდებზე ბოლო 1 წლის განმავლობაში საშუალო დაყოვნების გათვალისწინებით.“;

თ) 23- მუხლის:

თ.) 41 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„41. 2014 წლის 1 აპრილიდან პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებმა 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გეგმური ამბულატორიული მომსახურებისათვის ახალი მოსარგებლეების რეგისტრაცია უნდა განახორციელონ სპეციალური სააღრიცხვო (მკაცრი აღრიცხვის) დოკუმენტით (მოსარგებლის თანხმობის ფორმა), რომლის ფორმასა და გამოყენების წესს ამტკიცებს სამინისტრო, ხოლო 2014 წლის 1 აპრილამდე დარეგისტრირებული მოსარგებლეების მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტით ხელახალი რეგისტრაცია უნდა დასრულდეს 2018 წლის 1 აპრილამდე. ამასთან, მოსარგებლის თანხმობის ფორმის ბეჭდვას, ტირაჟირებას, აღრიცხვასა და სამედიცინო დაწესებულებებისათვის უსასყიდლო გადაცემას უზრუნველყოფს განმახორციელებელი.“;

თ.) 325 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 326 პუნქტი:

„326. თუ გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულება ვერ აკმაყოფილებს დანართ №1-ის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ პირობებს, 2018 წლის 1 იანვრამდე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დამდგარი გადაუდებელი სტაციონარული შემთხვევები, რომელიც დასრულდა ან გრძელდება 2018 წლის 1 იანვრის შემდგომ პერიოდში, დასრულდეს პროგრამის ფარგლებში იმავე დაწესებულებაში.“;

თ.) 44- პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 45- და 46- პუნქტები:

„45. თუ მიმწოდებელი დაწესებულება 2017 წლის 1 აპრილიდან ყოველი მომდევნო საანგარიშო 6 თვის განმავლობაში მინიმუმ 3 თვის მონაცემებით არ აკმაყოფილებს ამ დადგენილების დანართ №1-ის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ პირობებს, განმახორციელებელი ვალდებულია, დაწესებულებას შესაბამისი კომპონენტის ფარგლებში აღნიშნული საანგარიშო 6 თვის დასრულებიდან მომდევნო 1 წლით შეუწყვიტოს მიმწოდებლის სტატუსი.

46. სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება, რომელსაც ამ მუხლის 45-ე პუნქტის თანახმად შეუჩერდა მიმწოდებლის სტატუსი, უფლებამოსილია, მიმართოს განმახორციელებელს მიმწოდებლის სტატუსის აღდგენის თაობაზე შესაბამისი განცხადებით. განმახორციელებელი ვალდებულია, დაწესებულებას განცხადებიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღეში აღუდგინოს მიმწოდებლის სტატუსი, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართ №1.1-ის (სამედიცინო მომსახურების პირობები ამ დადგენილების დანართ №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის) პირველი პუნქტის.1ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა1) ამ პუნქტის „ბ.ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა დანართ №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტითა და 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.დ.ა“ და „ა.დ.გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისთვის გაწეული მომსახურებისა, რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს;“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართ №1.2-ის (გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების პირობები) მე-2 პუნქტი − „გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურებაჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება:

ა) კრიტიკული მდგომარეობები/ინტენსიური თერაპია:

დასახელება

განმარტება

1

I დონის ინტენსიური მკურნალობა/ მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებიც ვიტალური ფუნქციების მოსალოდნელი გაუარესების გამო, საჭიროებენ მუდმივ ინტენსიურ მეთვალყურეობას და ფარმაკოლოგიურ ან/და მინიმალურ აპარატურულ მხარდაჭერას ან/და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიას**.

ეს პაციენტები იმყოფებიან ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის უკმარისობის განვითარების რისკის ქვეშ, მათ შორის, არიან პაციენტები, რომელთაც მოეხსნათ ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, მაგრამ მათი მდგომარეობა ჯერ კიდევ არასტაბილურია.

ამასთან, ამ სტანდარტის ფარგლებში, განხილულია მხოლოდ

„I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის დაზუსტება“ − ფორმაში მოცემული ნოზოლოგიების ჩამონათვალი და არ ითვალისწინებს პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლები დროით დაყოვნებას.

2

II-III დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

 

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ:

1. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა (გარდა თირკმლის მწვავე უკმარისობისა, რომელიც საჭიროებს მხოლოდ თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიას) და საჭიროებენ ფარმაკოლოგიურ და ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მართვითი სუნთქვა).

2. 2 ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ 2 ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და/ან

3. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და პარენტერალურ კვებას და/ან

4. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა და ნოზოკომიური ინფექცია, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**).

3

თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია

თირკმლის მწვავე უკმარისობის დროს, უშუალოდ დიალიზის ერთი სეანსის ღირებულება

4

სისხლი და სისხლის კომპონენტები

სისხლის და სისხლის კომპონენტების გადასხმის ერთი ტრანსფუზიის სრული ღირებულება

** უშუალოდ დიალიზის სეანსის ღირებულება არ არის გათვალისწინებული (იხ. №3 პუნქტი).

 

I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის დაზუსტება

 

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

დაზუსტება

1

E03.5

მიქსედემური კომა

 

2

E10.0 E11.0

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კომით

 

3

E10.1 E11.1

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

მძიმე დიაბეტური კეტოაციდოზი, ჰემოდინამიკური ან ნევროლოგიური დარღვევებით, რესპირატორული უკმარისობით ან მძიმე აციდოზით

4

E12.0

არასაკმარის კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი, კომით

 

5

E13.0

შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაზუსტებული ფორმები, კომით

 

6

E14.0

შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი, კომით

 

7

R40

ძილიანობა, სტუპორი და კომა

მხოლოდ ახლად აღმოცენებული

8

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

 

9

G41

ეპილეფსიური სტატუსი

 

10

G92

ტოქსიკური ენცეფალოპათია

 ცნობიერების დარღვევა, გულყრა

11

G93.1

თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ცნობიერების დარღვევით

12

I61

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

ცნობიერების დარღვევით / ღეროს ჰერნიაციის მაღალი რისკი ან მწვავე ინსულტი ცნობიერების შეცვლის გარეშე

13

I63

თავის ტვინის ინფარქტი

 

14

S06

ინტრაკრანიალური ტრავმა

ცნობიერების დარღვევით

15

K72.0

ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

პორტოსისტემური ენცეფალოპათია,
ფულმინანტური უკმარისობა

16

R57

შოკი

 

17

T78.2

ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

 

18

T79.4

ტრავმული შოკი

 

19

T80.5

შრატისმიერი ანაფილაქსიური შოკი

 

20

T81.1

შოკი პროცედურის განმავლობაში ან მის შემდეგ, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

21

A48.3

ტოქსიკური შოკის სინდრომი

 

22

S27.7

გულმკერდის ღრუს ორგანოთა მრავლობითი ტრავმა

 

23

S36.7

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა

 

24

T07

მრავლობითი ტრავმები, დაუზუსტებელი

 

25

T29.0

სხვადასხვა მიდამოს თერმული დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის

გართულებული შოკით

26

T75.4

ელექტრული დენის ზემოქმედება

 

27

A41

სეპტიცემია

 

28

D62

მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

 

29

D65

დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედება [დეფიბრინაციული სინდრომი]

 

30

R65

სისტემური ანთებითი პასუხის სინდრომი

გარდა დანართი N1.2--ის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 24-ე ქვეპუნქტში გათვალისწინებული მდგომარეობებისა

31

K65.0

მწვავე პერიტონიტი

 

32

D59.3

ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი

მიმდინარე ჰემოლიზი, თირკმლის ფუნქციის დარღვევით

33

K91.2

პოსტოპერაციული მალაბსორბცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

34

J46

ასთმური სტატუსი (status asthmaticus)

 

35

J80

მოზრდილთა რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი

 

36

J81

ფილტვის შეშუპება

 

37

J96.0

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

 

38

R09.2

სუნთქვის შეჩერება

 

39

A05.1

ბოტულიზმი

 

40

I26

ფილტვის (არტერიის) (ვენის) ემბოლია

მწვავე ფილტვისმიერი გულის დროს

41

A34

სამეანო ტეტანუსი

 

42

A35

ტეტანუსის სხვა ფორმები

 

43

R56.8

დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები

სერიული გულყრები

44

O15

ეკლამპსია

 

45

N17

თირკმელების მწვავე უკმარისობა

ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა

46

N19

თირკმელების უკმარისობა, დაუზუსტებელი

ურემია

47

I46

გულის გაჩერება

 

48

I50

გულის უკმარისობა (მწვავე)

 

49

E27.2

ადისონური კრიზი

 

50

Е05.5

თიროიდული კრიზი ან შეტევა

 

51

G00

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

კრიტიკული მდგომარეობა – ცნობიერების დარღვევით, რესპირატორული უკმარისობით ან მენინგიტი შეცვლილი ცნობიერებით, რესპირატორული დარღვევების გარეშე

52

I21

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

 

53

I44

წინაგულ-პარკუჭოვანი (ატრიო-ვენტრიკულური) და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

მხოლოდ გულის გაჩერების, ასისტოლიის და ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი პაუზების დროს ან მკვეთრი, ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი ბრადიკარდიის დროს

54

I47

პაროქსიზმული ტაქიკარდია

ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით

55

I48

წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით

56

I49.0

პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა

ჰემოდინამიკის დარღვევა

57

I49.5

სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი

მხოლოდ გულის გაჩერების, ასისტოლიის და ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი პაუზების დროს ან მკვეთრი, ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი ბრადიკარდია

58

J05.0

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი)

მძიმე სუნთქვის უკმარისობა, ცენტრალური ციანოზი, სატურაციის დაქვეითება ან სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში

59

J05.1

მწვავე ეპიგლოტიტი

მძიმე სუნთქვის უკმარისობა და ინტოქსიკაცია, ცენტრალური ციანოზი, სატურაციის დაქვეითება ან სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში, მკვეთრი სალივაცია

60

RO4.2

ჰემოპტიზისი [სისხლის ამოხველება]

მასიური

61

N00

მწვავე ნეფრიტული სინდრომი

რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის მწვავე უკმარისობა ან არტერიული ჰიპერტენზია, შეშუპება, ოლიგურია,მაკროჰემატურია

62

N01

სწრაფადპროგრესირებადი ნეფრიტული სინდრომი

რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის ფუნქციის პროგრესირებადი დაქვეითება (ანურია)
ან არტერიული ჰიპერტენზია,მასიური შეშუპება,ოლიგურია,თირკმლის ფუნქციის პროგრესირებადი დაქვეითება,ყველა სხვა შემთხვევა, რომელიც მოითხოვს იმუნოსუპრესიული თერაპიის დაუყოვნებლივ დაწყებას

63

N04

ნეფროზული სინდრომი

ანასარკით გამოწვეული ჰიპოვოლემიური შოკი, თრომბოემბოლიური გართულებები
ან მასიური შეშუპება, ოლიგურია, თირკმლის პრერენული უკმარისობა

64

N18.5

თირკმელების ქრონიკული დაავადება, სტადია 5

კარდიული ასთმა, სიცოცხლისთვის საშიში ჰიპერკალემია და აციდოზი ან ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა

65

T37-T64, W57, W59

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა / უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიკური ეფექტები / კბენა ან დანესტრვა არაშხამიანი მწერის და სხვა არაშხამიანი ფეხსახსრიანების მიერ / სხვა ქვეწარმავლების მიერ მიყენებული კბენა ან დარტყმა

ჰემოდინამიკის არასტაბილურობა, ან მისი განვითარების მაღალი რისკი, ცნობიერების დარღვევა და აირგამტარი გზების დაუცველობა / გულყრა

66

D50-D64

ალიმენტური, ჰემოლიზური, აპლაზიური და სხვა ანემიები (ღრმა ანემიები)

 

67

D69

პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობები

ჰემორაგიული დიათეზი, ღრმა თრომბოციტოპენია

68

D70

აგრანულოციტოზი

ღრმა ლეიკოპენია, ნეიტროპენია

69

G93.6

ცერებრული შეშუპება

 

 

კრიტიკული მდგომარეობები/ინტენსიური თერაპიის ტარიფები (ლარი)

 

 

დაყოვენება

≤ 14 ს/დ

საწოლების რაოდენობა

დაყოვნება

> 14ს/დ ≤ 21ს/დ

დაყოვნება

> 21ს/დ ≤ 45ს/დ

დაყოვნება >45ს/დ

ასაკი ≥18 წელი

ასაკი < 18 წელი

 

დონე

მრავალპრო-ფილური

მონოპრო-ფილური

მრავალპრო-ფილური

მონოპრო-ფილური

მრავალპრო-ფილური

მონოპრო-ფილური

მრავალპრო-ფილური

მონოპრო-ფილური

მრავალპრო-ფილური

მონოპრო-

ფილური

თბილისი

I

300

210

>50

240

168

180

126

90

63

105

73.5

II-III

600

420

480

336

360

252

180

126

210

147

რეგიონი

I

240

168

192

134.4

144

100.8

72

50.4

84

58.8

II-III

480

336

384

268.8

288

201.6

144

100.8

168

117.6

თბილისი

I

270

189

≤50

216

151.2

162

113.4

81

56.7

94

66.15

II-III

540

378

432

302.4

324

226.8

162

113.4

189

132.3

რეგიონი

I

216

151.2

172.8

120.96

129.6

90.72

64.8

45.36

75.6

52.92

II-III

432

302.4

345.6

241.92

259.2

181.44

129.6

90.72

151.2

105.84

ქუთაისი,

ბათუმი

I

250

>50,

<50

200

150

75

87.5

II-III

500

400

300

150

175

ნეონატალური ასაკის (ნეონატალურ ასაკში დაწყებული) ინტენსიური მოვლა/მკურნალობა

 

დონე

დაყოვენება

≤ 14 ს/დ

 

დაყოვნება

> 14ს/ ≤ 21ს/დ

დაყოვნება

> 21ს/ ≤ 45ს/დ

დაყოვნება >45/დ

ქრონიკული მოვლა

სხვა

 

I

250

 

200

150

75

87.5

 

II-III

500

 

400

300

150

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია (1 სეანსი)

120

 

სისხლისა და სისხლის კომპონენტების გადასხმა (ერთი ტრანსფუზია)

80

) გადაუდებელი მდგომარეობები:

N

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

NCSP კოდი

ქირურგიული ჩარევის დასახელება

დაზუსტება

ტარიფი (ლარი)

1.

დიაბეტური / ათეროსკლეროზული / აეროვანი განგრენა

მშრალი განგრენა კრიტიკული იშემიით; სველი განგრენა პერიფოკალური ანთებითი რეაქციით; ცელულიტის გავრცელება; დისტანციაზე გამოხატული ინტოქსიკაცია; ინფექციის გენერალიზაციის მოვლენები; და/ან შაქრიანი დიაბეტის დეკომპენსირება, ლპობით ნეკროზული ფლეგმონა, ჩირქოვანი ართრიტი

 

1.1.

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით

NHSQ

ამპუტაციები კოჭ-წვივზე და ტერფზე

დიაბეტური განგრენა

1320

1.2.

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით (დიაბეტური განგრენა)

NFSQ19

ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია

დიაბეტური განგრენა

1815

1.3.

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით (დიაბეტური განგრენა)

NGSQ19

წვივის ამპუტაცია

დიაბეტური განგრენა

1525

1.4.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NFSQ19

ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

2000

1.5.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NGSQ19

წვივის ამპუტაცია

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

1815

1.6.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NBSQ

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი / მონათესავე ოპერაციები

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

1815

1.7.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NCSQ

წინამხარის ამპუტაცია და მსგავსი ოპერაციები

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

1815

1.8.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NFSS29 / NGSS29

ბარძაყის ძვლის ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა / მუხლის ან წვივის ძვლის ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად კერის რადიკალური დამუშავებით _ ნეკრექტომია, დრენირება

2204

2.

მენინგიტი, ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

 

 

2.1.

G00

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

4290

2.2.

G03

მენინგიტი, გამოწვეული სხვა და დაუზუსტებელი მიზეზებით

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია

ოტოგენური მენინგიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

4290

2.3.

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

4290

2.4.

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია

ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

4290

3.

ინტრაკრანიული, ნერვის ფესვის და წნულის დაზიანებები

 

 

3.1.

G06.0

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

3900

3.2.

G08

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია

სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

4290

3.3.

G08

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი

 

კონსერვატული მკურნალობა

სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

2650

3.4.

G91

ჰიდროცეფალია

AASF00

ვენტრიკულოსტომია

მწვავედ განვითარებული

1650

3.5.

G93.5

თავის ტვინის კომპრესია

AASB

ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება

 

3700

3.6.

G93.6

ცერებრული შეშუპება

AAS

ქირურგიული ჩარევა ქალაზე და ქალასშიდა სტრუქტურებზე

დეკომპრესიული ტრეპანაცია

3200

3.7.

I60

სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა

AASB30

AASC00

AASC40

სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია

ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა

ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

4510

3.8.

I61

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

AASB30

AASC00

AASC40

სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია

ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა

ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

3850

4.

მსხვილი სისხლძარღვების ემბოლია, თრომბოზი და გამსკდარი ანევრიზმები

 

 

4.1.

I71.0

აორტის განშრევება (ნებისმიერი უბანი) (აორტის განშრევებადი ანევრიზმა (გამსკდარი) (ნებისმიერი უბანი))

PASG / PASH

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება

 

7235

4.2.

I71.1

გულმკერდის აორტის ანევრიზმა (გამსკდარი)

PASG / PASH

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება

 

7000

4.3.

I71.3

მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

7000

4.4.

I71.5

თორაკო-აბდომინალური აორტის ანევრიზმა, გასკდომით

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

7700

4.5.

I71.8

აორტის ანევრიზმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, გასკდომით

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

7000

4.6.

I72

ანევრიზმების სხვა ფორმები, გამსკდარი

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

7000

4.7.

I74.0

მუცლის აორტის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE10 / PDXT5Y

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან / აორტის პროთეზირება

 

6600

4.8.

I74.1

აორტის სხვა დაუზუსტებელი უბნის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE/ PDXT5Y

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან და თეძოს არტერიებიდან / აორტის პროთეზირება

 

6600

4.9.

I74.2

ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PBSE

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ზემო კიდურების არტერიებიდან

 

1980

4.10.

I74.2

ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

1900

4.11.

I74.3

ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PESE10

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის არტერიიდან

 

1980

4.12.

I74.3

ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

2100

4.13.

I74.5

თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE30

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია თეძოს არტერიიდან

 

1980

4.14.

I74.5

თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

2225

4.15.

I74.8

სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PFSE

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია მუხლქვეშა არტერიიდან, წვივისა და ტერფის არტერიებიდან

 

1980

4.16.

I74.8

სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

1769

4.17.

I82.2

ღრუ ვენის ემბოლია და თრომბოზი

PHSE30

თრომბექტომია ქვემო ღრუ ვენიდან

 

2550

4.18.

I82.3

თირკმლის ვენის ემბოლია და თრომბოზი

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

2150

4.19.

I82.9

დაუზუსტებელი ვენის ემბოლია და თრომბოზი

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

1530

5.

ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებები

 

 

5.1.

H70.0

მწვავე მასტოიდიტი

DESB10

ატიკო-ანტრო-მასტოიდექტომია

ანტრომასტოიდექტომია

1440

5.2.

J01

მწვავე სინუსიტი

 

კონსერვატული მკურნალობა

რინოგენური ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

580

5.3.

J36

პერიტონზილური აბსცესი

ENSA32

ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის გაკვეთა

აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

410

5.4.

J38.6

ხორხის მწვავე სტენოზი

GBSB00

ტრაქეოსტომია

 

393

5.5.

J39.0

რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

ENSA

ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების გაკვეთა

აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

388

5.6.

R04.0

ცხვირიდან სისხლდენა

DHSF20

ცხვირის უკანა წიაღის ტამპონადა

 

210

6.

ყბა-სახის დაავადებები

 

 

6.1.

K12.2

პირის ღრუს ფლეგმონა და აბსცესი

EDSA00 ან EESA00

ქვედა ყბის გაკვეთა ან ზედა ყბის გაკვეთა

ჩირქგროვის გახსნა, დრენირება, საჭიროების შემთხვევაში, კბილის ექსტრაქცია

729

6.2.

K12.2

პირის ღრუს ფლეგმონა და აბსცესი

QASA10 და

EHSA00

ან/და

ENSA00

ან/და

ECSA99

ან/და

ENSA32

ან/და

EJSA00

თავის და კისრის კანის გაკვეთა და სასის გაკვეთა

ან/და

ხახის შინაგანი გაკვეთა

ან/და

ღრძილის ან ალვეოლუსების სხვა სახის გაკვეთა და ამოკვეთა

ან/და

ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის გაკვეთა

ან/და

ენისა და პირის ღრუს ფსკერის გაკვეთა

პირის ღრუს (ფსკერის) უჯრედისის ფლეგმონა/ სუბმანდიბულარული აბსცესი და ფლეგმონა/ ყბაყურა-საღეჭი მიდამოს ფლეგმონა/ რეტრობულბარული აბსცესი/ფრთა-სასის ფოსოს და საფეთქლის მიდამოს ფლეგმონა/ ხახის გვერდითი კედლის ფლეგმონა/ ენის ძირის ფლეგმონა

ჩირქგროვის გახსნა დრენირება, საჭიროებისას კბილის ამოღება

1700

7.

სისხლდენა, პერფორაცია

 

 

7.1.

I85.0

I86.4

I98.2

საყლაპავის ვარიკოზი სისხლდენით / კუჭის ვენის ვარიკოზი/საყლაპავის ვენების ვარიკოზი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

JCSA / JDSA

ლოკალური ოპერაციები საყლაპავზე / ლოკალური ოპერაციები კუჭზე

პორტული ჰიპერტენზია

1310

7.2.

K22.6

გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით

JDSA00

გასტროტომია

 

1600

7.3.

K22.6

გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით

 

ეზოფაგოგასტრორაფია

 

2280

7.4.

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

JDS

კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ქირურგია

გართულებული სისხლდენით, / პერფორაციით

პერფორირებული წყლულის გაკერვა, სისხლმდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

1980

7.5.

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

JDS

კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ქირურგია

გართულებული სისხლდენით / დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით / პერფორაციით

კუჭის რეზექცია ან ორგანოს დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-პილოროპლასტიკა/თორმეტგოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები / JDSG- ვაგოტომია)

2650

7.6.

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

 

კონსერვატული მკურნალობა

გართულებული სისხლდენით

1028

8.

გაუვალობა

 

 

8.1.

K56.1/

K56.2 / K56.3 / K56.4 / K56.5 / K56.6

ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) / ნაწლავის შემოგრეხა / გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით / ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა / ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით / სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია

JFSB60

JFSB63

JFSC10

JFSC20

JFSC30

JFSD96

JFSF23

JFSF26

JFSF30

JFSA70

JFSA73

JFSB00

JASP00

JFSK10

JFSK20

JFSL

სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება

მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე)

სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები)

კოლო-კოლოსტომია

სხვა სახის Bypass (შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე)

ტრანსვერზოსტომა

სიგმოიდოსტომა

სხვა სახის კოლოსტომები

წვრილი ნაწლავის გაკერვა

წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია

შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან

ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს

შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის მიერთება

ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური კონგლომერატის /შეხორცებების ამოღების გარეშე

მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია, გარდა დამოუკიდებლად 8.2. პუნქტით განსაზღვრული ჩარევების კომბინაციისა

2450

8.2.

K56.1/

K56.2 / K56.3 / K56.4 / K56.5 / K56.6

ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) / ნაწლავის შემოგრეხა / გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით / ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა / ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით / სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია

JASP00

JFSK10

JFSK20

JFSL

სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან

ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს

შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის მიერთება

ოპერაციები ინტესტინალური ობსტრუქციის გამო რეზექციის ან ადჰეზიური კონგლომერატის / შეხორცებების ამოღების გარეშე

ნაწლავის განგრენის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

1815

9.

თიაქარი განგრენით /განგრენის გარეშე

 

 

9.1.

K40.0

ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით განგრენის გარეშე

JASB/JASD

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები/ ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

 

1466

9.2.

K40.1

ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, განგრენით

JASB/JASD

JFSA

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები/ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

1565

9.3.

K40.3

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე

JASB/JASD

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები/ ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

 

1140

9.4.

K40.4

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი, განგრენით

JASB/JASD

JFSA

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები/ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

1337

9.5.

K40.9

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე

JASB/JASD

JASL30

JASW96

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები/ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები;

ომენტექტომია (ბადექონის ამოკვეთა);

სხვა ოპერაციები მუცლის კედელზე, ჯორჯალზე, პერიტონეუმზე და ბადექონზე

 ბადექონის ნეკროზის გამო ჩაჭედვის შემთხვევაში

1031

9.6.

K41.4

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი განგრენით

JASC /JASD

JFSA

ბარძაყის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები / ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

1373

9.7.

K42.1

ჭიპის თიაქარი განგრენით

JASF/JASD

JFSA

ჭიპის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები/ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე (ჩვენების შესაბამისად)

 

1375

9.8.

K43.1

მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით

JASG/JASD

JFSA

სხვა სახის თიაქრების და მუცლის კედლის აღდგენითი ოპერაციები/ჩაჭედილი თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე (ჩვენების შესაბამისად)

 

1480

9.9.

K44.1

დიაფრაგმული თიაქარი განგრენით

GASG

JFSA

ტრანსთორაკალური და თორაკოსკოპიული ოპერაციები დიაფრაგმაზე

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

2373

10.

მწვავე აპენდიციტი

 

 

10.1.

K35.8

მწვავე აპენდიციტი სხვა და დაუზუსტებელი

JESA00/ JESA10

აპენდექტომია / აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად

გართულებების გარეშე

770

10.2.

K35.8

მწვავე აპენდიციტი სხვა და დაუზუსტებელი

ZXZA00

კონსერვატული მკურნალობა, ტკივილის მკურნალობისთვის

პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

800

10.3.

K35.3

მწვავე აპენდიციტი ლოკალიზებული პერიტონიტით

JESA10

აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად

პერიაპენდიკულარული აბსცესი ან დაჩირქებული პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

1150

10.4.

K35.2

მწვავე აპენდიციტი გენერალიზებული პერიტონიტით

JESA10

JASK

აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად/პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

 

2450

11.

მწვავე პერიტონიტი

 

 

11.1.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00

JASK

ლაპაროტომია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი

რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი)

2069

11.2.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00

JASK

ლაპაროტომია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი

ტოქსიკური სტადია ( 25 -72 საათი)

2450

11.3.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00

JASK

ლაპაროტომია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი

ტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი)

2600

11.4.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00

JASK

JFS

JKSA20

ლაპაროტომია, გამომწვევი მიზეზის ლიკვიდაცია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ნაწლავების ქირურგია

ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი

რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი); ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

2450

11.5.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00

JASK

JFS

JKSA20

ლაპაროტომია, გამომწვევი მიზეზის ლიკვიდაცია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ნაწლავების ქირურგია

ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი

ტოქსიკური სტადია (25 -72 საათი) ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

2463

11.6.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი (ჩირქოვანი)

JASH00

JASK

JFS

JKSA20

ლაპაროტომია, გამომწვევი მიზეზის ლიკვიდაცია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ნაწლავების ქირურგია

ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი

ტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი) ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

2550

11.7.

K80.0 / K81.0

ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (გაჟონვით გავრცელებული პერიტონიტი (ნაღვლოვანი)) / მწვავე ქოლეცისტიტი (ნაღვლის ბუშტის აბსცესი, განგრენული, ჩირქოვანი ქოლეცისტიტი, ნაღვლის ბუშტის ემპიემა)

JKSA20

ქოლეცისტექტომია

 

1530

11.8.

K80.3

ნაღვლის სადინრის ქვები ქოლანგიტთან ერთად (სეფსისური ქოლანგიტი გენერალიზებული ინფექციით)

JKSB

JKSA20

JKSE00

JKSD96

ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიით

ტრანსდუოდენური პაპილოტომია

სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

2260

11.9.

N73.3

ქალის მენჯის ღრუს მწვავე პერიტონიტი

(მწვავე პელვეოპერიტონიტი და პერიტონიტი)

JASH00

JASK

ლაპაროტომია

პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

რეაქტიული სტადია

1600

12.

ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა

 

 

12.1.

K80.4

ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლეცისტიტთან ერთად (ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა)

JKSB

JKSA20

JKSE00

JKSD96

ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიით

ტრანსდუოდენური პაპილოტომია

სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

2069

13.

ნაწლავის ინფარქტი

 

 

13.1.

K55.0

ნაწლავის მწვავე სისხლძარღვოვანი ავადმყოფობები (ნაწლავის ინფარქტი)

JASH00

JFSA

JFSB

JFSC

ლაპაროტომია

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

ნაწლავების ნაწილობრივი ამოკვეთა

ნაწლავების ანასტომოზები

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

2478

14.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

 

 

14.1.

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

1100

14.2.

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KBSV00

სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

677

14.3.

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KASC00

ნეფრექტომია

 

1840

14.4.

N20 / N23

თირკმლისა და

შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) /

თირკმლის ჭვალი,

დაუზუსტებელი

KBSV02

სტენტის

ტრასლუმინარული

ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

638

14.5.

N20 / N23

თირკმლისა და

შარდსაწვეთის კენჭები (

ობსტრუქციული უროპათია) /

თირკმლის ჭვალი,

დაუზუსტებელი

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური

ნეფროსტომა

 

1000

14.6.

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSE12

შარდსაწვეთიდან კენჭის ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია

 

1210

14.7.

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSE00

ურეთროლითოტომია

 

1550

14.8.

R33

შარდის შეკავება

KCSJ00

ცისტოსტომა

ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

400

14.9.

N44

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

KFSH20

სათესლე ბაგირაკის დეტორსია და სათესლე ჯირკვლის ფიქსაცია

 

650

14.10.

N44

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

650

14.11.

N45.0

ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით

KFSC60

ეპიდიდიმექტომია

 

650

14.12.

N45.0

ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

700

14.13.

N47

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი

KGSA10

ჩუჩის ჩაჭრა

 

363

14.14.

N47

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი

KGSH10

ასოზე რეკონსტრუქციული ოპერაცია

 

528

15.

გინეკოლოგია

 

 

15.1.

O00.1

ფალოპიუსის მილის ორსულობა

LBSC

ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი ოპერაცია მილოვანი გარე ორსულობის გამო

 

1100

15.2.

O00.1

ფალოპიუსის მილის ორსულობა

LBSD

ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა

 

1100

15.3.

O00.1

ფალოპიუსის მილის ორსულობა

LBSE

ფალოპის მილის ტოტალური ამოკვეთა

 

1100

15.4.

N83.2

საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები

LASC / LASD / LASE / LASF

საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა/ საკვერცხის ნაწილობრივი ამოკვეთა/საკვერცხის სრული ამოკვეთა/საკვერცხის და ფალოპის მილის ამოკვეთა

საკვერცხის კისტის აპოპლექსია

1200

15.5.

N83.5

საკვერცხის, საკვერცხის ფეხის და ფალოპუსის მილის შემოგრეხა

LASC / LASD / LASE / LASF/ LBSD / LBSE

საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა/ საკვერცხის ნაწილობრივი ამოკვეთა/საკვერცხის სრული ამოკვეთა/საკვერცხის და ფალოპის მილის ამოკვეთა/ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა/ფალოპის მილის ტოტალური ამოკვეთა  

 

1200

16.

გულმკერდის, მუცლის, მენჯის ღრუს და სასქესო ორგანოების ტრავმები

 

 

16.1.

S26

გულის ტრავმა

 

 

 

2650

16.2.

S21

გულმკერდის ღია ჭრილობა

GASE03

გულმკერდის კედლის გაკერვა

 

1404

16.3.

S27.0 -S27.3 / S27.6

ტრავმული პნევმოთორაქსი / ტრავმული ჰემოთორაქსი / ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი / ფილტვის სხვა ტრავმები / პლევრის ტრავმა

GASB

GDS

GES

თორაკოტომია

ფილტვების ქირურგია

შუასაყარის ქირურგია

 

2720

16.4.

S27.0 – S27.3 / S27.6

ტრავმული პნევმოთორაქსი / ტრავმული ჰემოთორაქსი / ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი / ფილტვის სხვა ტრავმები / პლევრის ტრავმა

GASE03 GASA

გულმკერდის კედლის გაკერვა ან/და

პლევრის დრენირება

 

1881

16.5.

S27.4

ბრონქების ტრავმა

GASB

GCSA20

თორაკოტომია

ბრონქის გაკერვა ან რეკონსტრუქცია ტრავმის გამო

 

2900

16.6.

S27.5

ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ტრავმა

GASB

GBSA40

თორაკოტომია

ტრაქეის გაკერვა

 

2900

16.7.

S31.2

სასქესო ასოს ღია ჭრილობა

KGSH00

ასოს გაკერვა

დეფექტის აღდგენა

530

16.8.

S31.3

სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა

KFSH

სათესლე პარკზე და სკროტალურ ორგანოებზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები

დეფექტის აღდგენა

740

16.9.

S31.3

სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

631

16.10.

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSW

სხვა ოპერაციები ელენთაზე

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

1788

16.11.

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSA00 JMSA10

ნაწილობრივი სპლენექტომია / ტრასნაბდომინალური ტოტალური სპლენექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

1840

16.12.

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSA99

სხვა სპლენექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

1580

16.13.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSA50

ღვიძლის გაკერვა

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

2100

16.14.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJX010

ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

2273

16.15.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB00

ღვიძლის სოლისებური რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

2450

16.16.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB10

ღვიძლის ატიპიური რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

2453

16.17.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB96

ღვიძლის სხვა რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

2463

16.18.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JKSA20

ქოლეცისტექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

1530

16.19.

S36.2

პანკრეასის ტრავმა

JLS

კუჭუკანა ჯირკვლის ქირურგია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

2450

16.20.

S36.3

კუჭის ტრავმა

JDS

კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია

 

1780

16.21.

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSA70

წვრილი ნაწლავის გაკერვა

 

1540

16.22.

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSA73

წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

 

1650

16.23.

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSB00

წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია

 

1738

16.24.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSA80

მსხვილი ნაწლავის გაკერვა

 

1540

16.25.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSA83

მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

 

1800

16.26.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSB33

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები

 

2350

16.27.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSF30

სხვა სახის კოლოსტომები

 

1700

16.28.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSB63

მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვით

 

2090

16.29.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSC30

კოლო-კოლოსტომა

 

1808

16.30.

S36.6

სწორი ნაწლავის ტრავმა

JHS

ანუსის და პერიანალური ქსოვილების ქირურგია

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, ანალური მიდამოს, შორისის რეკონსტრუქცია

1474

16.31.

S36.7

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა

JKSA20

JDSA

JFSA70

JFSA73

JFSB00

KCSH00

JFSA80

JFSA83

JFSB33

JFSF30

JFSB63

JFSC30

JMSW

JMSA10

JMSA99

JJSA50

JJX010

JJSB00

JJSB10

JJSB96

ქოლეცისტექტომია

ლოკალური ოპერაციები კუჭზე

წვრილი ნაწლავის გაკერვა

წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია

შარდის ბუშტის გაკერვა

მსხვილი ნაწლავის გაკერვა

მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები

სხვა სახის კოლოსტომები

მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვითი

კოლო-კოლოსტომა

შერეული ოპერაციები ელენთაზე

ნაწილობრივი სპლენექტომია

სხვა სპლენექტომია

ღვიძლის გაკერვა

ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება

ღვიძლის სოლისებური რეზექცია

ღვიძლის ატიპიური რეზექცია

ღვიძლის სხვა რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

2841

16.32.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASH00

თირკმლის გაკერვა

ჰემატომის დრენირება და თირკმლის ნახეთქის გაკერვა ან თირკმლის კაფსულის გაკერვა

1800

16.33.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASD00

ნაწილობრივი ნეფრექტომია

 

1840

16.34.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASC00

ნეფრექტომია

 

1840

16.35.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KBSV00

სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

677

16.36.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSH00

შარდსაწვეთის გაკერვა ან ნეფროსტომია

 

1520

16.37.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

968

16.38.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KASJ00

ნეფროსტომა

 

1530

16.39.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSH06

ურეთეროურეთეროსტომა

 

1670

16.40.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSV02

სტენტის ტრანსლუმინალური ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

650

16.41.

S37.2

შარდის ბუშტის ტრავმა

KCSH00

შარდის ბუშტის გაკერვა

 

1440

16.42.

S37.3

შარდსადენის ტრავმა

KDSH00

შარდსადენის გაკერვა

 

1439

16.43.

S37.3

შარდსადენის ტრავმა

KCSJ00

ცისტოსტომა

ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

450

16.44.

S38.0

გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

550

17.

ინტრაკრანიალური ტრავმები

 

 

17.1.

S06.0

თავის ტვინის შერყევა

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

420

17.2.

S06.1

თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

2860

17.3.

S06.3

თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

2970

17.4.

S06.4

ეპიდურული სისხლჩაქცევა

AASD00

ეპიდურალური ჰემატომის ევაკუაცია

 

2970

17.5.

S06.5

ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

AASD05

მწვავე სუბდურალური ჰემატომის ევაკუაცია

 

2970

17.6.

S06.6

ტრავმული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

2508

17.7.

S06.3

S06.6

თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა

ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა

 

კონსერვატული მკურნალობა

თავის ტვინის დაჟეჟილობა

1800

17.8.

S06.7

ქალასშიდა ტრავმა გახანგრძლივებული კომით

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

2970

17.9.

S06.8

სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი

AASB

ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება

 

3300

17.10.

T06.0

თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთად კისრის დონეზე

AASD99

ABSW99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო,

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

3800

18.

თავის ტრავმები

 

 

18.1.

S01

თავის ღია ჭრილობა

QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

200

18.2.

S02.0

ქალასარქველის მოტეხილობა

AASK60

ქალას დაზიანების რეზექცია რეკონსტრუქციით

 

2277

18.3.

S02.0

ქალასარქველის მოტეხილობა

AASK75

თავის ქალას დაზიანების ამოკვეთა

 

2690

18.4.

S02.1

ქალას ფუძის მოტეხილობა

AASK10

თავის ტვინის მაგარი გარსის მთლიანობის აღდგენა

 

2458

18.5.

S02.4

ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

EESC30

ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება

 

770

18.6.

S02.4

ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

EESC35

ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება და ოსთეოსინთეზი

 

990

18.7.

S02.6

ქვედა ყბის მოტეხილობა

EDSC39

ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ფიქსაცია

 

818

18.8.

S02.6

ქვედა ყბის მოტეხილობა

EDSC40

ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ოსტეოსინთეზი

 

990

18.9.

S02.7 / S02.8

ქალასა და სახის ძვლებს მრავლობითი მოტეხილობები / ქალასა და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა

AASD99

EES

EFS

EDS

EGS

EKS

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო

ზედა ყბის ქირურგია

ყბების შერეული ქირურგია

ქვედა ყბის ქირურგია

საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის ქირურგია

ყვრიმალის ძვლის ქირურგია

მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

3090

18.10.

S07

თავის გაჭყლეტა

AASD99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო

 

3500

19.

თვალისა და თავლბუდის ტრავმა

 

 

19.1.

S05.2

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით

CGSF

ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს

 

500

19.2.

S05.3

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე

CGSF

ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს

 

500

19.3.

S05.4

თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე

CDSW

სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე

 

440

19.4.

S05.5

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

CDSB

ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება

 

440

19.5.

S05.6

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე (თვალის გამჭოლი ჭრილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)

CDSW

სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე

 

440

19.6.

S05.7

თვალის კაკლის მოწყვეტა

CDSW

სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე

 

440

20.

სისხლძარღვების ტრავმები

 

 

20.1.

S15.0

საძილე არტერიის ტრავმა

PASN20

საერთო საძილე არტერიის პლასტიკა

 

3300

20.2.

S15.0

საძილე არტერიის ტრავმა

PASN21

შიგნითა საძილე არტერიის პლასტიკა

 

3300

20.3.

S15.1

ხერხემლის არტერიის ტრავმა

PASN40

ხერხემლის არტერიის პლასტიკა

 

3350

20.4.

S15.2

გარეთა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSB99

სხვა ვენის ლიგირება

 

1000

20.5.

S15.3

შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSN99

სხვა ვენის პლასტიკა

 

2640

20.6.

S15.3

შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSB99

სხვა ვენის ლიგირება

 

1980

20.7.

S15.7 / S15.8 / S15.9

სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე / სხვა სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე / დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

3200

20.8.

S15.7 / S15.8 / S15.9

სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე / სხვა სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე / დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

2788

20.9.

S25.0

გულმკერდის აორტის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

3707

20.10.

S25.0

გულმკერდის აორტის ტრავმა

PASH

აორტის რკალისარტერიებისა და მათი ტოტების არტერიების შუნტირება

 

5500

20.11.

S25.1

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

 

2800

20.12.

S25.1

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

3135

20.13.

S25.2

ზედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

3450

20.14.

S25.3

უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

3000

20.15.

S25.7

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

3040

20.16.

S25.7

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

3550

20.17.

S25.8

გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

კენტი ვენა , ძუძუს არტერია ან ვენა

2800

20.18.

S25.8

გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა

PHSB

ვენების ლიგირება

 

2800

20.19.

S35.0

მუცლის აორტის ტრავმა

PASN

PDSN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა /

ინფრარენული მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების პერკუტანული პლასტიკა

ერთი ან რამდენიმე ჩარევის კომბინაცია

4675

20.20.

S35.0

მუცლის აორტის ტრავმა

PDSH

ინფრარენალური მუცლის აორტისა და თეძოს არტერიების შუნტირება

 

5500

20.21.

S35.1

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSN30

ქვემო ღრუ ვენის პლასტიკა

 

3200

20.22.

S35.1

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSB30

ქვემო ღრუ ვენის ლიგირება

 

2800

20.23.

S35.2

ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

კუჭის არტერია, კუჭ-თორმეტგოჯას არტერია, ღვიძლის არტერია, ჯორჯლის არტერია (ზედა) (ქვედა), ელენთის არტერია

2830

20.24.

S35.2

ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

3500

20.25.

S35.3

კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა

PHSN99

სხვა ვენის პლასტიკა

 

3178

20.26.

S35.3

კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა

JMSA

სპლენექტომია

 

1650

20.27.

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

PHSC31

თირკმლის ვენის გაკერვა

 

2220

20.28.

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

PCSN40

თირკმლის არტერიის პლასტიკა

 

3360

20.29.

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

KASC00

ნეფრექტომია

 

1840

20.30.

S35.5

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა

PASB

PCSB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება / ვისცერალური არტერიების ლიგირება

თეძოს სისხლძარღვების დაზიანება, ჰიპოგასტრიული არტერია ან ვენა, თეძოს არტერია ან ვენა, საშვილოსნოს არტერია ან ვენა

ერთი ან რამდენიმე ჩარევის კომბინაცია

2700

20.31.

S35.5

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა

PASN

PDSN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა /

ინფრარენალური მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების პერკუტანული პლასტიკა

ერთი ან რამდენიმე ჩარევის კომბინაცია

5500

20.32.

S35.7

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

 

2640

20.33.

S35.8

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სხვა სისხლძარღვების ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

საკვერცხის არტერია ან ვენა

2640

20.34.

S35.9

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული სისხლძარღვების ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

 

2640

20.35

S35.9

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული სისხლძარღვების ტრავმა

PCSN

ვისცერალური არტერიების პლასტიკა

 

3200

20.36.

S45

სისხლძარღვების ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე

PBSN

PHSN99

ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა ან

ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა და სხვა ვენის პლასტიკა

 

2710

20.37.

S75

სისხლძარღვების ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის დონეზე

PESN

PHSN99

ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა ან

ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა და სხვა ვენის პლასტიკა

 

3135

20.38.

S85

სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

PFSB

PHSN99

მუხლქვეშა არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება ან

მუხლქვეშა არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება და სხვა ვენის პლასტიკა

 

1940

20.39.

S85

სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

PFSN

PHSN99

მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა ან

მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა და სხვა ვენის პლასტიკა

 

2870

21.

ხერხემლის და კიდურების ტრავმები, ღია ჭრილობები, მოტეხილობები, ამოვარდნილობები, ტრავმული ამპუტაციები

 

 

21.1.

S11.7 / S11.9

კისრის მრავლობითი ღია ჭრილობები / კისრის ღია ჭრილობა დაუზუსტებელი ნაწილით

QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

400

21.2.

S12 / S14

ხერხემლის კისრის ნაწილის მოტეხილობა / ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე

NASG70

ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე

 

3570

21.3.

S22.0

გულმკერდის მალის მოტეხილობა

NASG90

ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა და უკანა რედრესაცია/სტაბილიზაცია

 

4840

21.4.

S32.0

წელის მალის მოტეხილობა (ხერხემლის წელის ნაწილის მოტეხილობა)

NASG46

NASG47

ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალაზე მეტი;

ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალა

 

4083

21.5.

S32.3 – S32.5

თეძოს ძვლის მოტეხილობა / ტაბუხის მოტეხილობა / ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

NESJ09

NESJ49

NESJ69

NESJ79

მენჯის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება

მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;

მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით;

მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით;

 

1700

21.6.

S32.7

ხერხემლის გავა-წელის ნაწილის და მენჯის მრავლობითი მოტეხილობა

 

ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია

 

3500

21.7.

S41.1

მხრის ღია ჭრილობა

NBSL

ოპერაციები ბეჭის და ზედა კიდურის კუნთებზე და მყესებზე

 

1320

21.8.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ22

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ლავიწი

 

1000

21.9.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ42 / NBSJ52 / NBSJ62 / NBSJ72 / NBSJ82

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია; ლავიწი

 

1500

21.10.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ23

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ბეჭი

 

900

21.11.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ43 / NBSJ53 / NBSJ63 / NBSJ73 / NBSJ83

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია; ბეჭის ძვალი

 

1700

21.12.

S42.2 – S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ21

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის ძვალი

 

1476

21.13.

S42.2 – S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ41 / NBSJ51 / NBSJ61 / NBSJ71 / NBSJ81

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ; მხრის ძვალი

 

1735

21.14.

S48

მხრის სარტყლისა და მხრის ტრავმული ამპუტაცია

NBSQ

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი/ მონათესავე ოპერაციები

 

1500

21.15.

S52

წინამხრის მოტეხილობა

NCSJ40 – NCSJ40

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია :

იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი / იდაყვის ძვლის დიაფიზი / იდაყვის ძვლის დისტალური ნაწილი / სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი / სხივის ძვლის დიაფიზი / სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი / იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი/

იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები / სხვა ლოკალიზაცია

 

1600

21.16.

S58

წინამხრის ტრავმული ამპუტაცია

NBSQ

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი/ მონათესავე ოპერაციები

 

1400

21.17.

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ02

მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია

 

875

21.18.

S62

მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე

NDSJ10 /

NDSJ20 /

NDSJ12 /

NDSJ22 /

NDSJ14 /

NDSJ24

მაჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით / მაჯის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით /

ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით /

ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით /

ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით /

ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

1410

21.19.

S68.3

S68.4

S68.8

S68.9

თით(ებ)ის (ნაწილის) კომბინირებული ტრავმული ამპუტაცია მაჯის და მტევნის ნაწილებთან ერთად / მტევნის ტრავმული ამპუტაცია მაჯის დონეზე / მაჯის და მტევნის სხვა ნაწილების ტრავმული ამპუტაცია / მაჯის და მტევნის ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე

NBSQ

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი/ მონათესავე ოპერაციები

 

1210

21.20.

S72

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ40 – NFSJ84

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია

 

2310

21.21.

S73.0

ბარძაყის ამოვარდნილობა

NESH09

მენჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება

 

1500

21.22.

S78

მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის ტრავმული ამპუტაცია

NFSQ

მენჯ-ბარძაყის და ბარძაყის ძვლის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები

 

1580

21.23.

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ40 /

NGSJ50/

NGSJ60/

NGSJ70/

NGSJ80

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია: კვირისტავი

 

1550

21.24.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ41/

NGSJ42 /

NGSJ51/

NGSJ52/

NGSJ61/

NGSJ62/

NGSJ71 /

NGSJ72/

NGSJ81/

NGSJ82

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; დიდი წვივი

 

2000

21.25.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ22

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის დიაფიზი

 

1600

21.26.

S82.5 / S82.6

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა / წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ40 /

NHSJ41 /

NHSJ50 /

NHSJ51/

NHSJ60/

NHSJ61/

NHSJ70/

NHSJ71/

NHSJ80/

NHSJ81

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; მედიალური გოჯი / ლატერალური გოჯი

 

1400

21.27.

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NHSJ42 /

NHSJ43 /

NHSJ52 /

NHSJ53/

NHSJ62/

NHSJ63/

NHSJ72/

NHSJ73/

NHSJ82/

NHSJ83

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; ორივე გოჯი, ორივე გოჯი და უკანა კიდე

 

1690

21.28.

S82.4

მხოლოდ მცირე წვივის მოტეხილობა

NGSJ43 /

NGSJ53 /

NGSJ63 /

NGSJ73 /

NGSJ83

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; მცირე წვივი

 

1600

21.29.

S88

წვივის ტრავმული ამპუტაცია

NGSQ

მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები

 

1815

21.30.

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ25

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ქუსლის ძვალი

 

1300

21.31.

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ45 /

NHSJ55 /

NHSJ65 /

NHSJ75 /

NHSJ85

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; ქუსლის ძვალი

 

1430

21.32.

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ24

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია,კოჭის ძვალი

 

1397

21.33.

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ44 /

NHSJ54 /

NHSJ64 /

NHSJ74 /

NHSJ84

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; კოჭის ძვალი

 

1430

21.34.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ26

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

1300

21.35.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ46 /

NHSJ56 /

NHSJ66 /

NHSJ76 /

NHSJ86

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

1430

21.36.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ27

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, მეტატარზალური

 

1000

21.37.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ47 /

NHSJ57 /

NHSJ67 /

NHSJ77 /

NHSJ87

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; მეტატარზალური

 

1300

21.38.

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ28

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ფეხის თითი

 

880

21.39.

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ48 /

NHSJ58 /

NHSJ68 /

NHSJ78 /

NHSJ88

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; ფეხის თითი

 

1200

21.40.

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ29

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

989

21.41.

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ49 /

NHSJ59 /

NHSJ69 /

NHSJ79 /

NHSJ89

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია; სხვა ან დაუზუსტებელი

 

1420

21.42.

S98

კოჭ-წვივის სახსრისა და ტერფის ტრავმული ამპუტაცია

NHSQ

ამპუტაციები და მათთან დაკავშირებული ოეპრაციები კოჭ-წვივზე და ტერფზე

 

1250

21.43.

T02

მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რემდენიმე მიდამოს

NASJ99

ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია

 

4200

21.44.

T06.1

ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმა, რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს

ABSW99

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

3660

21.45.

T08-T09

ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე / ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები დაუზუსტებელ დონეზე

NASG

ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი

 

4708

21.46.

T09.3

ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე

ABSW99

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

3660

21.47.

T05

ტრავმული ამპუტაციები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამდენიმე მიდამოს

NBSQ29

NGSQ

NHSQ29

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება;

მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები;

ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

 

1925

22.

უცხო სხეული

 

 

22.1.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA10

ბრონქის გაკვეთა და უცხო სხეულის ამოღება

 

2850

22.2.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA12

უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით

 

176

22.3.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA12

უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით (0-14 წელი)

 

2069

22.4.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

DHSD40

პენეტრირებული უცხო სხეულის ამოღება ცხვირიდან

 

515

22.5.

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC00

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება

 

200

22.6.

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC!0

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

200

22.7.

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC!0

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

2069

22.8.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA10

ტრაქეოტომია და უცხო სხეულის ამოღება

 

400

22.9.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA12

ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

250

22.10.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA12

ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

2069

22.11.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSB06

ტრაქეოსტომია და უცხო სხეულის ამოღება

 

400

22.12.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JCSA08

საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

225

22.13.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JCSA08

საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

783

22.14.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSA08

კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

240

22.15.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSA08

კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

783

22.16.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSH08

თორემტგოჯა ნაწლავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

200

22.17.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSH08

თორემტგოჯა ნაწლავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

783

22.18.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFE003

უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

240

22.19.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFE003

უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

783

22.20.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFSA12

უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

240

22.21.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFSA12

უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

783

22.22.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JGE003

უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

240

22.23.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JGE003

უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით (0-14 წელი)

 

783

23.

კომბუსტოლოგია

 

 

 

დასახელება

დაზუსტება

ჩარევის დასახელება

 

ტარიფი (ლარი)

 

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (დამწვრობა, მოყინვა) – დაზიანების ხარისხის, ფართობის, ლოკალიზაციის და პაციენტის ასაკის მიხედვით

კრიტიკული მდგომარეობა/ გადაუდებელი ქირურგია

კრიტიკული მდგომარეობის მართვა/შეხვევა, ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა, აუტოდერმოპლასტიკა, ნეკრექტომია, ნეკროტომია, ამპუტაცია

 

 

23.1.

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (კრიტიკული) ინტენსიური თერაპიის საწოლ-დღე

750

23.2.

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (საწოლ-დღე) ქირურგია/კონსერვატიული

მკურნალობა

320

23.3.

ნეკრექტომია უნარკოზოდ

100

23.4.

ნეკრექტომია ნარკოზით

500

23.5.

აუტოტრანსპლანტაცია: კანის ტრანსპლანტაცია (1-5%მდე ფართზე)

450

23.6.

აუტოტრანსპლანტაცია: კანის ტრანსპლანტაცია 1-5%-მდე. ნარკოზით

650

23.7.

აუტოტრანსპლანტაცია: კანის ტრანსპლანტაცია 6-9-%-მდე. ნარკოზით

1000

23.8.

აუტოტრანსპლანტაცია: 10-20% მდე ფართზე; ნარკოზით

1200

23.9.

ოპერაციები სახეზე, მტევანზე, ნარკოზით

1200

23.10.

აუტოჰომოდერმოტრანსპლანტაცია. ამპუტაცია, ეგზარტიკულაცია, ტრეპანაცია ნარკოზით

1800

23.11.

ნაადრევი ნეკრექტომია თანამედროვე მეთოდებით წარმოებული 1 ხელის მტევანზე ან ტერფზე,

1-5%-მდე ფართზე

2000

23.12.

ნაადრევი ნეკრექტომია თანამედროვე მეთოდებით წარმოებული 2 ხელის მტევანზე ან ტერფზე,

5-10%-მდე ფართზე

4000

23.13.

ნაადრევი ნეკრექტომია თანამედროვე მეთოდებით წარმოებული 0-1%-მდე ფართზე

1000

23.14.

კანის გადანერგვა ასოზე

1200

23.15.

მთლიანი კანის გადანერგვა სახსრის არეში

1400

23.16.

ღრმა დეფექტის აღდგენა სისხლძარღვოვან მკვებავ ფეხზე ქსოვილების გადანაცვლებით

2500

23.17.

ნეკროზული უბნების მოცილება მთელი სისქის კანის გადანერგვით 0-1 %-მდე ფართზე

1800

23.18.

პირველადი ქირურგიული ღრმა ნეკრექტომია ზოგადი ანესთეზიით

1600

 

24.

გადაუდებელი თერაპია

 

 

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

ტარიფი

(ლარი)

24.1.

G45.0

ვერტებრო-ბაზილარული არტერიული სინდრომი

725

24.2.

G45.9

გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევა, დაუზუსტებელი

627

24.3.

G46.0*

თავის ტვინის შუა არტერიის სინდრომი (I 66.0+)

966

24.4.

G46.8*

თავის ტვინის სხვა სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური ავადმყოფობის დროს (I 60-I 67+)

887

24.5.

G92

ტოქსიკური ენცეფალოპათია

375

24.6.

G61.0

გიენ-ბარეს სინდრომი

1017

24.7.

J13-J18

პნევმონია

790

24.8.

J20.9

მწვავე ბრონქიტი, დაუზუსტებელი (0-15 წელი)

598

24.9.

J44.1

ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა გამწვავებით, დაუზუსტებელი

727

24.10.

N10

მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი

864

24.11.

N39.0

საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (0-5 წელი; ორსული)

748

24.12.

I20.0

არასტაბილური სტენოკარდია

425

24.13.

R10

მუცლისა და მენჯის ტკივილი (ძლიერი ტკივილი, რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას)

400

25.14.

R11

გულისრევა და პირღებინება (0-5 წელი)

618

25.15.

J21.9

მწვავე ბრონქიოლიტი, დაუზუსტებელი (N1.3 დანართის მოსარგებლეებისთვის)

891

25.16.

I50

გულის უკმარისობა (გულის ქრონიკული უკმარისობა III ან IV კლასი NYHA კლასიფიკაციით) (N1.3 დანართის მოსარგებლეებისთვის)

629

25.17.

 

გულყრის შემდგომი სტაციონარული დაკვირვება (ZYZX80) (N1.3 დანართის მოსარგებლეებისთვის)

711;“.

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართ №1.3-ის (სამედიცინო მომსახურების პირობები ამ დადგენილების დანართ №1-ის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის):

ა) პირველი პუნქტის.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა1) ამ პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად;“;

ბ) მე-2 პუნქტის .1ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა1) ამ პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის 20%-ის თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა ამ დადგენილების №1 დანართის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა (საპენსიო ასაკის პირები), რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს. თანაგადახდას არ ითვალისწინებს კრიტიკული მდგომარეობები, ნეონატალური ასაკი და ამ ასაკში დაწყებული შემთხვევები, ასევე ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატურ მზრუნველობასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაცია 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის, ასევე თანაგადახდას არ ექვემდებარება საპენსიო ასაკის ვეტერანის ან მკვეთრად გამოხატული შშმ ვეტერანისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურება;“.

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართ №1.4-ის (სამედიცინო მომსახურების პირობები ამ დადგენილების დანართ №1-ის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის) პირველი პუნქტის.1ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა1) ამ პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად;“.

 

მუხლი 2
დადგენილება, გარდა პირველი მუხლის პირველი პუნქტისა  და მე-2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებისა, ამოქმედდეს  2017 წლის 1 ნოემბრიდან, ხოლო პირველი მუხლის პირველი პუნქტი და მე-2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.