„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 457
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 06/10/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010040000.10.003.020166
457
06/10/2017
ვებგვერდი, 10/10/2017
010040000.10.003.020166
„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №457

2017 წლის 6 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14/03/2014, 010040000.10.003.017846) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის“ 3.5 პუნქტის:

1. ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სგპ

მოსაზღვრე ქვეყანა

კატეგორია/სტატუსი

● სარფი

თურქეთის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

● ვალე

თურქეთის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

●კარწახი-ახალქალაქი სარკინიგზო

თურქეთის რესპუბლიკა

სარკინიგზო/საერთაშორისო

● ნინოწმინდა

სომხეთის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

● გუგუთი

სომხეთის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

● ახკერპი

სომხეთის რესპუბლიკა

საავტომობილო/სახელმწიფოთაშორისი

● სადახლო

სომხეთის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

● სადახლო

სომხეთის რესპუბლიკა

სარკინიგზო/საერთაშორისო

● წითელი ხიდი

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

● მტკვარი/ვახტანგისი

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

საავტომობილო/სახელმწიფოთაშორისი

● სამთაწყარო

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

საავტომობილო/სახელმწიფოთაშორისი

●ლაგოდეხი/ცოდნა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

საავტომობილო/საერთაშორისო

● გარდაბანი

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

სარკინიგზო/საერთაშორისო

● ყაზბეგი/დარიალი

რუსეთის ფედერაცია

საავტომობილო/საერთაშორისო“.

2. ცხრილის შენიშვნა „1“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1 საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარზე მიმდინარეობს საერთაშორისო სასაზღვრო გამტარი პუნქტის „კარწახის“ (საავტომობილო) მშენებლობა.“.

მუხლი 2
დადგენილება  ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე  და მისი მოქმედება  გავრცელდეს  2017  წლის  5 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი