ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/09/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.132.016337
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
29/09/2017
ვებგვერდი, 04/10/2017
010250020.35.132.016337
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (04/10/2017 - 26/12/2017)

 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №33

2017 წლის 29 სექტემბერი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

 „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანო­ნის, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილებით დამ­ტკი­ცებული „ტექნიკური რეგლამენტი – დასახლებათა ტერი­ტორიების გამოყე­ნებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებუ­ლე­ბების“ 23-ე და 24-ე მუხ­ლების და „ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენე­რალური გეგმის გეგმა­რებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნი­ციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინის­ტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპა­ლი­ტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის №45 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. დამტკიცდეს „ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება“, დანართის შესაბამისად.

2. წინამდებარე დადგენილება საჯაროდ გაცნობის მიზნით, მისი ძალაში შეს­ვლის შემდეგ, საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით გამოქვეყნდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინტერნეტგვერდზე.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა სირაბიძედანართი

 

ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

გეგმარებითი დავალება


ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება შემუშავდა კანონმდებლობით განსაზღვრული წინასაპროექტო კვლევის იმ შედეგების გათვალისწინებით, რომლებიც აუცილებელია დაგეგმარებითი ამოცანებისათვის. წინასაპროექტო კვლევისთვის, დაგეგმარებითი ამოცანებიდან გამომდინარე, ასევე განისაზღვრა სხვა დამატებითი მონაცემები, რაც კანონმდებლობით არ არის მოთხოვნილი, თუმცა დაშვებულია.      

ქ. ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების მიზანია ქ.ბათუმის თანამედროვე მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება.

ქ. ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება უნდა შემუშავდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის №1-1/1254 ბრძანებით „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულების დამტკიცების თაობაზე“ განსაზღვრული შემადგენლობის შესაბამისად და დამტკიცდეს ამავე ბრძანებით განსაზღვრული პროცედურების დაცვით.

ქ. ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება მოიცავს შემდეგ ნაწილებს.                    

                                                                         

ზოგადი ნაწილი


მუხლი 1. ტექსტში გამოყენებული ძირითადი ცნებები
1. ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია – ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებული პროექტისწინა და საპროექტო დოკუმენტების ერთიანი სისტემა, რომელიც წარმოადგენს დასახლებათა სამართლებრივ, ტერიტორიულ-სივრცითი და ფუნქციური განვითარების საფუძველს.

2. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა – ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) და განაშენიანების ძირითად პარამეტრებს, კეთილმოწყობის, გარემოსა და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ სივრცით-ტერიტორიულ პირობებს, საინჟინრო, სატრანსპორტო და სოციალური ინფრასტრუქტურის, ასევე ეკონომიკური განვითარების სივრცით ასპექტებს და განსახლების ტერიტორიულ საკითხებს.

3. ჩარჩო გეგმა – ფუნქციურად და გეგმარებითად ერთიანი დიდი ქალაქთმშენებლობითი ერთეულის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი არასამართლებლივი დოკუმენტი. დადგენილი პროცედურის და პირობების ფარგლებში განსაზღვრავს განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს.

4. განაშენიანების რეგულირების გეგმა – ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, რომელიც დასახლებათა ტერიტორიებისთვის ადგენს მიწათსარგებლობის ზონებს (ქვეზონებს) ან/და აზუსტებს ცალკეული გეგმარებითი ერთეულების, განაშენიანების არქიტექტურულ-გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით მახასიათებლებს, შენობების განთავსებას, მათ გეგმარებით პარამეტრებს, აზუსტებს უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ქალაქთმშენებლობით მახასიათებლებს, რელიეფის ორგანიზებას, ტერიტორიების კეთილმოწყობასა და გამწვანებას, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას.

5. განაშენიანების რეგულირების ხაზ(ებ)ი (წითელი ხაზ(ებ)ი) – მიწის ნაკვეთისათვის (ნაკვეთებისათვის) ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტით დადგენილი წარმოსახვითი მიჯნა, რომლის მიღმაც უნდა განთავსდეს შენობა-ნაგებობები, მიწის ნაკვეთისათვის (ნაკვეთებისათვის) დგინდება ერთი ან რამდენიმე წითელი ხაზი.

6. განაშენიანების სავალდებულო ხაზები (ლურჯი ხაზები) – მიწის ნაკვეთისათვის (ნაკვეთებისათვის) ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტით დადგენილი წარმოსახვითი მიჯნა, რომელზედაც უნდა განთავსდეს შენობა-ნაგებობები და ადგენს ქუჩის უწყვეტი განაშენიანების მიჯნას.

7. განაშენიანების გეგმარებითი სტრუქტურა – ტერიტორიებისა და მატერიალური გარემოს ჩამოყალიბებული და/ან ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციით განსაზღვრული ურთიერთმიმართება.

8. განაშენიანების (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ინტენსივობა – უფლებრივი ზონირების წესებით განსაზღვრული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის მაჩვენებლით განპირობებული ტერიტორიების განაშენიანების ინტენსივობა.

9. განაშენიანების სივრცით-გეგმარებითი წყობა – ტერიტორიებისა და განაშენიანებული გარემოს ჩამოყალიბებული ან/და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციით განსაზღვრული ურთიერთმიმართება, სტრუქტურა და მახასიათებელთა სისტემა.

10. ქალაქთმშენებლობითი ზონირება – ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმარების დროს მოქმედი ნორმატივებითა და უფლებრივი ზონირების წესებით განსაზღვრული მახასიათებლებით დასახლების ტერიტორიების იდენტიფიცირება.

11. ფუნქციური ზონირება – ქალაქთმშენებლობითი ზონირების ნაწილი, რომელიც ახდენს ქალაქის ტერიტორიების იდენტიფიცირებას მათი გამოყენების დომინირებული სახეობის მიხედვით.

12. ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების მიხედვით ტერიტორიების ზონირება – ქალაქთმშენებლობითი ზონირების ნაწილი, რომელიც ახდენს ტერიტორიების იდენტიფიცირებას ქალაქთმშენებლობითი ღირებულების მიხედვით.

13. უფლებრივი ზონირება – საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დასახლებათა ტერიტორიების ცალკეული ზონებისთვის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების პირობების დადგენა.

14. უფლებრივი ზონირების დეტალური რუკა – უფლებრივი ზონირების რუკის სახეობა, რომელიც ადგენს „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებით” განსაზღვრული ქვეზონების შესაძლო სახეობებს და მათი ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების პარამეტრებს.

15. ზონირება გეგმარების შემზღუდავი პირობების საფუძველზე – ქალაქთმშენებლობითი ზონირების ნაწილი, რომელიც ახდენს ქალაქის ტერიტორიების იდენტიფიცირებას იმ ფაქტორების მოქმედებათა არეალის მიხედვით, რომლებიც ზღუდავენ უძრავი ობიექტების ქალაქთმშენებლობითი განვითარების შესაძლებლობებს.

16. ზონის ტერიტორიის გამოყენების სახეობა – გამოყენების სახეობა, რომელიც განისაზღვრება ზონის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურის სახეობით; ზონის ფუნქცია ერთგვაროვანია, თუკი მასზე განთავსებული ნაკვეთების ან ინფრასტრუქტურის მინიმუმ 75% გამოყენებულია იდენტური ფუნქციით (დომინირებული სახეობა); ზონის ფუნქცია შერეულია, თუკი მის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაკვეთების 25%-ზე მეტი გამოყენებულია განსხვავებული ფუნქციით.

17. მიწის ნაკვეთი – საკადასტრო ერთეული, შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი ოფიციალური საზღვრებით (საკადასტრო საზღვარი), სარგებლობის, განკარგვისა და განვითარებისათვის.

18. სამშენებლო მიწის ნაკვეთი – საკადასტრო ერთეული, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო ან/და საქართველოს მოქალაქეების, კომლების, ოჯახების კერძო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, მათ შორის საკომლო მეურნეობის მიწის ნაკვეთი, რომელზეც მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულია სამშენებლო სამუშაოების (შენობა-ნაგებობების) გარკვეული ტიპები, ხოლო საზოგადოებრივ ადგილებში სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილი დაწესებულების ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გადაწყვეტილების საფუძველზე მშენებლობისათვის განსაზღვრული ტერიტორია.

19. მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი – მიწის ნაკვეთის გამწვანებული ზედაპირის ფართობის შეფარდება მიწის ნაკვეთის ფართობთან მეათედის სიზუსტით.

20. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ფართი – სახელმწიფო ნორმატივების და წესების შესაბამისად განსაზღვრული მიწის ნაკვეთის განაშენიანებული ნაწილის ფართობი.

21. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტი – მიწის ნაკვეთის განაშენიანებული ზედაპირის ფართობის შეფარდება მიწის ნაკვეთის ფართობთან მეათედის სიზუსტით.

22. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი – მიწის ნაკვეთზე განთავსებული კაპიტალური შენობა-ნაგებობების სართულების ჯამური ფართის შეფარდება მიწის ნაკვეთის ფართობთან მეათედის სიზუსტით.

23. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების საზღვრები – მიწის ნაკვეთზე ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციით დადგენილი საზღვრები, რომლის ფარგლებშიც ნებისმიერად არის დაშვებული შენობა-ნაგებობების განთავსება.

24. მიწის ნაკვეთის ფართობი – ნაკვეთის საზღვრებით შემოფარგლული ტერიტორიის ორთოგონალური პროექციის ფართობი.

25. მიწის ნაკვეთის გამოყენების სახეობა – მიწის ნაკვეთის არსებული ან ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციით განსაზღვრული გამოყენების სახეობა.

26. დასახლება – განსახლების განსხვავებული ფორმების (ტიპების) საერთო სახელწოდება (ქალაქი, დაბა, სოფელი).

27. დასახლებათა განვითარება – დასახლებათა (ქალაქის, დაბის, სოფლის) ტერიტორიების ფიზიკური გარემოსა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესი ან/და მართვა, რომელიც აისახება ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმარების დოკუმენტებში.

28. ქალაქის გეგმარებითი კარკასი – ქალაქის ცენტრალურ, შუალედურ და პერიფერიულ ზონებში, ქალაქის მატერიალური გარემოს ათვისების მაღალი ხარისხის, სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების კონცენტრაციის, ტერიტორიების გამოყენების ინტენსივობის, არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი ანსამბლებისა და მოცულობითი აქცენტების, საზოგადოებრივი ცენტრების, აქტიური საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი გარემოს გამოყოფილი სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც ყალიბდება საერთო საქალაქო მნიშვნელობის უწყვეტი და რეგულირებადი, აგრეთვე რაიონული მნიშვნელობის სატრანსპორტო-საფეხმავლო მაგისტრალებისა და ქუჩების გასწვრივ და რომელიც, როგორც წესი, მოიცავს ნაკვეთების პირველ რიგს, თუ არ არის დადგენილი დეტალური გეგმარების პროექტებითა და უფლებრივი ზონირების სავალდებულო რუკებით.

29. საზოგადოებრივი სივრცე – განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში მდებარე ქუჩა, მოედანი, ხიდი, სკვერი, პარკი, ბაღი, წყლის ზედაპირი და მისი სანაპირო ზოლი, ბუნებრივი ან ხელოვნური ლანდშაფტი, მიწის ნაკვეთებს შორის გასასვლელი და სხვა მსგავსი ტიპის სივრცეები.

30. ქუჩა – განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში არსებული გადაადგილებისათვის განკუთვნილი საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც შესაძლებელია შედგებოდეს მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთა სავალი ნაწილისგან (ტროტუარისაგან), მხოლოდ ტრანსპორტისათვის განკუთვნილი სავალი ნაწილისაგან ან ტრანსპორტისათვის განკუთვნილი სავალი ნაწილისაგან და ქვეითად მოსიარულეთა სავალი ნაწილისგან (ტროტუარისაგან).

31. ინფრასტრუქტურა – საინჟინრო-ტექნიკური და სოციალური მომსახურების, ნაგებობათა და საკომუნიკაციო ობიექტების კომპლექსი.

32. ისტორიული განაშენიანების რაიონი – ტერიტორია, რომელსაც აქვს ოფიციალური დოკუმენტებით დადგენილი საზღვარი და, რომლის ფარგლებში განთავსებულ ნაგებობებს და ადგილებს აქვთ კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული არქიტექტურული და სხვა საზოგადოებრივი ღირებულება.

33. წყლის ზედაპირის დამცავი ტერიტორია – ზღვის, ტბის, წყალსაცავის და მდინარის მიწისზედა წყლის ზედაპირები, აგრეთვე მათი არსებობისათვის აუცილებელი სანაპირო ზოლების, ჭალების და მიწისქვეშა წყალშემკრები სისტემის ტერიტორიები.


მუხლი 2. საფუძვლები და პრინციპები
1. ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის დადგენილება №51-ით დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ზონირების ნაწილის ზოგადი ზონირების რუკაში გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი გეგმარებითი დოკუმენტების დებულებები და რეკომენდაციები:

- თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული გეგმა;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემა.

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავებისას გამოყენებული უნდა იყოს საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების მოთხოვნები და ანალოგიური გეგმარებითი სამუშაოების გამოცდილება.

2. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა მოიცავდეს ბათუმის მთელ ტერიტორიას „ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების პროექტის განხილვის შესახებ” საქართველოს პარლამენტის დადგენილება თვითმმართველი ბათუმის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ 2008 წლის 16 დეკემბრის №743-რს და 2009 წლის 26 ივნისის №1363 დადგენილებით დამტკიცებულ საზღვრებში.

3. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, როგორც ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, განსაზღვრავს ტერიტორიების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) და განაშენიანების ძირითად პარამეტრებს, სივრცითი კეთილმოწყობის, გარემოსა და უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ სივრცით-ტერიტორიულ პირობებს, სატრანსპორტო, საინჟინრო და სოციალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური განვითარების სივრცით ასპექტებს, აგრეთვე განსახლების ტერიტორიულ საკითხებს და მოქმედებს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

4. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა სტრატეგიულ დონეზე ეყრდნობა, წარმოაჩენს და ორიენტირებულია ქალაქის განვითარების შემდეგ ძირითად ბუნებრივ, გეოპოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ, გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით პრინციპებს.

5. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ქალაქთმშენებლობითი პოლიტიკის გატარებისას ეყრდნობა შემდეგ ძირითად პრიორიტეტებს:

ა) ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქგეგმარებითი კვლევის საფუძველზე გამოვლენილ მემკვიდრეობითობას და შემოქმედებით განვითარებას;

ბ) ისტორიული ტერიტორიის მკაცრი დაცვის ზონაში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ნაწილის ისტორიული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და აღდგენას;

გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ურბანული ტერიტორიის თანაბარუფლებიან განვითარებას ტერიტორიის და ინფრასტრუქტურის რეორგანიზაციის, მისი ფუნქციის, ხარისხის და, შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გაზრდილი ტერიტორიის განვითარებას;

დ) საცხოვრებელ რაიონებში სრულფასოვანი საქალაქო გარემოს შექმნას, ვინაიდან, ახალი შემოერთებული ტერიტორიები არ აკმაყოფილებს ქალაქის ძირითად ფუნქციებს;

 ე) ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური ღირებულებების გამოვლენასა და გაძლიერებას;

ვ) ტრანზიტული სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას;

ზ) ურბანული კულტურულ-საზოგადოებრივი და საქმიანი სივრცის განვითარებას;

თ) თავისუფალი ტერიტორიების ათვისების სანაცვლოდ, ტერიტორიის სტრუქტურული, ფუნქციური და სივრცითი რეორგანიზაციის განხორციელებას ამავე საზღვრებში არსებული ტერიტორიული რესურსების გამოვლენას და მათი სავარაუდო ფუნქციების განსაზღვრას (ვინაიდან ბათუმის ცენტრალურ უბნებში ბოლო 10 წლის მანძილზე მოხდა ქაოტური განაშენიანება, რამაც გამოიწვია სიმჭიდროვის გაზრდა და მიმდებარე აუთვისებელი ან არსებული განაშენიანებული მიწის ნაკვეთების რესურსის მთლიანად ათვისება, განისაზღვროს პრიორიტეტად ასეთი ტერიტორიების ჩარჩო-გეგმის ან განაშენიანების რეგულირების გეგმის მიხედვით განვითარება);

ი) დასავლეთის მიმართულებით მახინჯაურის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიულ განვითარებასთან ერთად, აღმოსავლეთის მიმართულებით ხელვაჩაურისა და გონიოს სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გაძლიერების ტენდენციის ხელშეწყობას;

კ) მუნიციპალური არეალის, ურბანული ტერიტორიის და საზოგადოებრივ-საქმიანი სივრცის საზღვრების დადგენას, ამ სივრცეების ძირითადი სივრცითი კავშირების და ტერიტორიული რეზერვების გამოვლენას, რაც ხელს შეუწყობს ცენტრალური ნაწილის განტვირთვას.

6. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოადგენდეს ქალაქგანვითარების მართვის ძირითად ინსტრუმენტს, რომელიც აგებული იქნება თანამედროვე ინფორმაციულ და ტექნოლოგიურ სისტემებზე.

7. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა აღწერდეს და ეყრდნობოდეს ტერიტორიების არსებულ ფუნქციურ, გეგმარებით-სტრუქტურულ და სივრცით-მოცულობით მდგომარეობას.

8. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოაჩენდეს და ადგენდეს სამშენებლო ტერიტორიების განვითარების ზოგად და ცალკეულ შემთხვევებში კონკრეტულ პირობებს, ხოლო სამშენებლო განვითარება განხორციელდება მხოლოდ ზოგადი და კონკრეტული პირობების შესაბამისი შემდეგი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაციის დამუშავების მეშვეობით:

ა) „ჩარჩოგეგმა” – ფუნქციურად და გეგმარებითად ერთიანი დიდი ქალაქთმშენებლობითი ერთეულის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის სქემის სახით დამუშავებული ქალაქთმშენებლობითი არასამართლებლივი დოკუმენტი, რომელიც დადგენილი პროცედურისა და პირობების ფარგლებში განაშენიანების რეგულირების გეგმისათვის განსაზღვრავს გეგმარებით მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს;

ბ) განაშენიანების რეგულირების გეგმა (გრგ) – ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, რომელიც დასახლებათა ტერიტორიებისთვის ადგენს მიწათსარგებლობის ქვეზონებს (რიგ შემთხვევებში, ზონებსაც) ან/და აზუსტებს ცალკეული გეგმარებითი ერთეულების, განაშენიანების არქიტექტურულ-გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით მახასიათებლებს, შენობების განთავსებას, მათ გეგმარებით პარამეტრებს, აზუსტებს უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ქალაქთმშენებლობით მახასიათებლებს, რელიეფის ორგანიზებას, ტერიტორიების კეთილმოწყობასა და გამწვანებას, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას.

9. ქ. „ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის ზოგადი ზონირების რუკა” განსაზღვრავს მხოლოდ ზონის (რიგ შემთხვევებში ქვეზონების) სახეობასა და საზღვრებს და მოიცავს უძრავი ობიექტების სამშენებლო განვითარების შემდეგ ძირითად პარამეტრებს:

ა) მიწის ნაკვეთების მაქსიმალური განაშენიანების კოეფიციენტს;

ბ) მიწის ნაკვეთების მაქსიმალური განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტს.


მუხლი 3. ფუნქციური ზონები
1. უფლებრივი ზონირების დოკუმენტების განხორციელების მიზნით თვითმმარ­თ­ვ­ელი ქ.ბათუმის ტერიტორია იყოფა შემდეგ ზონებად:

 ა) ზოგად ფუნქციურ ზონებად:

       ა.ა) ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა – (ლსზ);

       ა.ბ) სასოფლო-სამეურნეო ზონა – (სოფზ);

       ა.გ) სარეკრეაციო ზონა – (რზ);

       ა.დ) საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა – (სრზ);

       ა.ე) სპეციალური ზონა – (სპეცზ);

       ა.ვ) საცხოვრებელი ზონა – (სზ);

       ა.ზ) სატრანსპორტო ზონა – (ტზ);

       ა.თ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – (სსზ);

       ა.ი) სამრეწველო ზონა – (ს);

       ა.კ) სანიტარიული ზონა (სანზ);

       ა.ლ) სამხედრო დანიშნულების ზონა (სდზ).

 ბ) კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებად:

       ბ.ა) ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა' – (ლსზ');

       ბ.ბ) სასოფლო-სამეურნეო ზონა' – (სოფზ');

       ბ.გ) სარეკრეაციო ზონა' – (რზ');

       ბ.დ) საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა 2 – (სრზ-2)

       ბ.ე) სპეციალური ზონა' – (სპეცზ');

       ბ.ვ) საცხოვრებელი ზონა 3 – (სზ-3);

       ბ.ზ) საცხოვრებელი ზონა 5 – (სზ-5);

       ბ.თ) საცხოვრებელი ზონა 6 – (სზ-6);

       ბ.ი) სატრანსპორტო ზონა 1 – (ტზ-1);

       ბ.კ) სატრანსპორტო ზონა 2 – (ტზ-2);

      ბ.ლ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1 – (სსზ-1);

      ბ.მ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 – (სსზ-2);

      ბ.ნ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 3 – (სსზ-3);

      ბ.ო) სამრეწველო ზონა 1 – (ს-1);

      ბ.პ) სამრეწველო ზონა 2 – (ს-2).

      ბ.ჟ) სანიტარიული ზონა (სანზ);

      ბ.რ) სამხედრო დანიშნულების ზონა (სდზ).

2. ტერიტორიის ზოგად ფუნქციურ ზონებად დაყოფა აისახება მიწათსარ­გებ­ლო­ბ­ის გენერალური გეგმის     შესაბამისი მიწათსარგებლობის ზოგადი უფლებრივი ზონ­ი­რების დოკუმენტში.

3. ტერიტორიის კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებად დაყოფა აისახება განაშენია­ნ­ე­ბის რეგულირების გეგმის    შესაბამისი მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებ­რი­ვი ზონი­რე­ბის დოკუმენტში.


მუხლი 4. კონკრეტული ფუნქციური ზონების კოეფიციენტები
კონკრეტული ფუნქციური ზონებისათვის დადგინდეს შემდეგი კოეფიციენტები:

4.1. საცხოვრებელი ზონა – 3 (სზ-3), დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა:

ა) განაშენიანების დომინირებული სახეობა – საცხოვრებელი სახლები;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,5;

გ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-2 = 1,3-მდე;

დ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,2.

4.2. საცხოვრებელი ზონა – 5 (სზ-5), საშუალო ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა:

ა) დომინირებული სახეობა – საცხოვრებელი სახლები;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,5;

გ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-2 = 1,8-მდე;

დ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,1.

4.3. საცხოვრებელი ზონა – 6 (სზ-6), მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა:

ა) განაშენიანების დომინირებული სახეობა – საცხოვრებელი სახლები;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,5;

გ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-2 = 2,2-მდე;

დ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,1.

4.4. საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 1 (სსზ-1), საშუალო ინტენსივობის საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა:

ა) განაშენიანების დომინირებული სახეობის გარეშე  (შერეული ზონა);

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,6;

გ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-2 = 3,0-მდე;

დ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,1.

4.5. საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 2 (სსზ-2), განაშენიანების მაღალი ინტენსი­ვო­ბ­ის ზონა:

ა) დომინირებული სახეობა – საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,7;

გ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-2 = 4,0-მდე;

დ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,1.

4.6. საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 3 (სსზ-3), განაშენიანების მაღალი ინ­ტე­ნ­სი­ვო­ბ­ის ზონა:

ა) დომინირებული სახეობა – საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,7;

გ) მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების მაქსიმალური სიმაღლე – 15 მეტრი;

დ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,1.

4.7. საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა-2 (სრზ-2):

ა) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-1 = 0,3;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ-2 = 3,0-მდე;

გ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი კ-3 = 0,1.

4.8. ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ), სარეკრეაციო ზონა (რზ), სამრე­წ­ვ­ელო ზონა 1 (ს-1), სამრეწველო ზონა 2 (ს-2), სპეციალური ზონა (სპეცზ), სასოფ­ლო-სამეურნეო ზონა (სოფზ), სატრანსპორტო ზონა 1 (ტრ-1) და სატრანსპორტო ზონა 2 (ტრ-2), სამხედრო ზონა(სდზ), სანიტარიული ზონა (სანზ): კოეფიციენტები არ დგინდება. 

4.9. კონკრეტული ფუნქციური ზონებისათის მაქსიმალური კოეფი­ც­ი­ენ­ტის და­დ­გ­ე­ნა, დამკვეთს არ ავალდებულებს სრულად აითვისოს დადგენილი კოეფი­ცი­ენ­ტი, ხო­ლო მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უფლებამოსილ პირს არ ავალდებულებს უპი­რობოდ დაამტკიცოს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები და შეითანხმოს პროე­ქ­ტი.


მუხლი 5. კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე სამშენებლო მიწის ნაკვეთ­ზე შენობის მაქსიმალურად დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის ფორმულის (H=L/Y) Y კოეფიციენტის მნიშვნელობა დგინდება შემდეგი მონაცემების თანახმად:
ა) საცხოვრებელი ზონა – 3 (სზ-3) = 0,4;

ბ) საცხოვრებელი ზონა – 5 (სზ-5) = 0,4;

გ) საცხოვრებელი ზონა – 6 (სზ-6) = 0,4;

დ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 1 (სსზ-1) = 0,35;

ე) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 2 (სსზ-2) = 0,35;

ვ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 3 (სსზ-3) = 0,35;

ზ) საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა – 2 (სრზ-2) = 0,4;

თ) ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა¢ (ლსზ¢)= 0,4;

ი) სარეკრეაციო ზონა¢ (რზ¢) = 0,4;

კ) სამრე­წ­ვ­ელო ზონა 1 (ს-1) = 0,25; 

ლ) სამრეწველო ზონა 2 (ს-2) = 0,25;

მ) სპეციალური ზონა’ (სპეცზ’) = 0,4;

ნ) სასოფ­ლო-სამეურნეო ზონა’ (სოფზ’) = 0,4; 

ო) სატრანსპორტო ზონა 1 (ტრ-1) = 0,4;

პ) სატრანსპორტო ზონა 2 (ტრ-2) = 0,4;

ჟ) სანიტარიული ზონა (სანზ) = 0,4;

რ) სამხედრო ზონა (სანზ) = 0,4.


მუხლი 6. კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე ტერიტორი­ი­ს­ათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები (ნებადართული) სახეობების ჩამონა­თ­ვა­ლი
 დამტკიცდეს კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე ტერიტორი­ი­ს­ათვის უძ­რ­ა­ვი ქონების (ობიექტების) დასაშვები (ნებადართული) სახეობების ჩამონა­თ­ვა­ლი:

 6.1. საცხოვრებელი ზონა – 3 (სზ-3):

ა) ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• საბავშვო მოედნები;

• მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები;

• ინდივიდუალური სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობის სახელოსნოები საცხოვრებელ სახლებში სამეზობლო თმენისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;

• საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის სხვა დაწესებულებები;

• დაწყებითი სკოლები;

• საშუალო სკოლები;

• ღია საცურაო აუზები;

• სპორტული მოედნები;

• ამბულატორიები;

• აფთიაქები;

• კლუბები (მრავალფუნქციური დარბაზები შეხვედრებისათვის, გამოფენებისათ­ვ­ის­);

• პირველადი მოხმარების საქონლის მაღაზიები;

• სასურსათო მაღაზიები;

• საფოსტო განყოფილებები, კავშირგაბმულობის განყოფილებები;

• ბანკების ფილიალები/ განყოფილებები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები, ცალკე მდგო­მი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები;

• ავტოგასამართი სადგურები ან/და სატრანსპორტო ტექმომსახურების ობიექტები;

• პარკები;

• ბულვარები;

• ორანჟერეები და სათბურები;

• ინდივიდუალური სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე ნაგებობები;

• კიოსკები, დროებითი პავილიონები, საცალო ვაჭრობისა და მომსახურებისათვის;

• სანოტარო კანტორები;

• კომუნალური და საინჟინრო-ტექნიკური ობიექტები;

ბ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონ­მდე­ბ­ლო­ბით დადგენილი წესით მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთებზე, მათ შორის იმ მიწის ნა­კვ­ე­თ­ებზე, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მო­ხ­და მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძრავი ქო­ნების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• პარკები;

• საბავშვო მოედნები;

• სპორტული მოედნები;

• სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების საფუძველზე არსებული ობიექტების რეკონსტრუქცია;

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმ­ყ­ო­ფი სხვა ობიექტი;

გ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე მიშენება ან/და დაშენება დასაშვებია მხოლოდ ერთიანი პროექტის საფუძველზე. ერთიანი პროექტი ნიშნავს ეზოს მხარეს არსებულ ფასადზე ცალკეულ, მაგრამ ერთიან მიშენებას, ხოლო ქუჩის მხარეს არსებულ ფასადზე მთელს ფასადზე ერთიან მიშენებას;

დ) ზონის ტერიტორიისათვის, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, მათ შორის იმ მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგ­რ­ამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძ­რავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ (ზო­ნალურ) შეთანხმებას:

• პოლიკლინიკები;

• სპორტული დარბაზები;

• კინოთეატრები;

• საინფორმაციო ცენტრები;

• საგამოფენო დარბაზები;

• საცეკვაო დარბაზები-დისკოთეკები;

• ბარები;

• კაფეები;

• სწრაფი კვების ობიექტები;

• საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები;

• საეკლესიო ობიექტები;

• პოლიციის განყოფილებები.

6.2. საცხოვრებელი ზონა – 5 (სზ-5):

ა) ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები: 

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• საბავშვო მოედნები;

• მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები;

• ინდივიდუალური სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობის სახელოსნოები საცხოვრებელ სახლებში და ცალკე მდგომი, სამეზობლო თმენისა და სანიტარიულ-ჰიგი­ე­ნუ­რი ნორმების დაცვით; 

• საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის სხვა დაწესებულებები;

• დაწყებითი სკოლები;

• საშუალო სკოლები;

• პოლიკლინიკები;

• ამბულატორიები;

• აფთიაქები;

• სპორტული დარბაზები;

• ღია საცურაო აუზები;

• სპორტული მოედნები;

• კლუბები (მრავალფუნქციური დარბაზები შეხვედრებისათვის, გამოფენებისათ­ვ­ის);

• კინოთეატრები;

• საინფორმაციო ცენტრები;

• საგამოფენო დარბაზები;

• პირველადი მოხმარების საქონლის მაღაზიები;

• სამრეწველო საქონლის მაღაზიები;

• სასურსათო მაღაზიები;

• უნივერსალური მაღაზიები;

• ბარები;

• კაფეები;

• სწრაფი კვების ობიექტები;

• საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები;

• საფოსტო განყოფილებები, კავშირგაბმულობის განყოფილებები;

• ბანკების ფილიალები, განყოფილებები;

• იურიდიული კონსულტაციები;

• სანოტარო კანტორები;

• ცალკე მდგომი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები;

• კომუნალური და საინჟინრო-ტექნიკური ობიექტები;

• საქალაქო ბიბლიოთეკები;

• არქივები;

• მუზეუმები;

• ავტოგასამართი სადგურები ან/და სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტები.

ბ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანო­ნ­მდებლო­ბით დადგენილი წესით მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთებზე, მათ შორის იმ მიწის ნაკვ­ე­თ­ე­ბზე, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მო­ხ­და მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძრავი ქო­­ნების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• პარკები;

• საბავშვო მოედნები;

• სპორტული მოედნები;

• სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების საფუძველზე არსებული ობიექტების რეკონსტრუქცია;

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმ­ყ­ო­ფი სხვა ობიექტი.

გ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე მიშენება ან/ და დაშენება დასაშვებია მხოლოდ ერთიანი პროექტის საფუძველზე.

დ) ზონის ტერიტორიისათვის, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, მათ შორის იმ მიწის ნაკ­ვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგ­რ­ამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძ­რა­ვი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ (ზო­ნალურ) შეთანხმებას:

• საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებები;

• მოხუცთა ინტერნატები;

• საავადმყოფოები;

• საცურაო აუზები;

• თეატრები;

• საცეკვაო დარბაზები – დისკოთეკები;

• რესტორნები;

• კიოსკები, დროებითი პავილიონები, საცალო ვაჭრობისა და მომსახურებისათვის;

• ბანკები;

• მართვის დაწესებულებები და ორგანიზაციები;

• ოფისები და კანტორები;

• სასამართლოები;

• საეკლესიო ობიექტები;

• პოლიციის განყოფილებები;

• სახანძრო დეპოები;

• საზოგადოებრივი ტუალეტები;

6.3. საცხოვრებელი ზონა – 6 (სზ-6):

ა) ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• საბავშვო მოედნები;

• მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები;

• ინდივიდუალური სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობის სახელოსნოები საცხოვრებელ სახლებში და ცალკე მდგომი, სამეზობლო თმენისა და სანიტარიულ-ჰიგიე­ნუ­რი ნორმების დაცვით;

• საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის სხვა დაწესებულებები;

• დაწყებითი სკოლები;

• საშუალო სკოლები;

• საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებები;

• უმაღლესი სასწავლებლები;

• პოლიკლინიკები;

• ამბულატორიები;

• აფთიაქები;

• სპორტული დარბაზები;

• საცურაო აუზები;

• ღია საცურაო აუზები;

• სპორტული მოედნები;

• კლუბები;

• კინოთეატრები;

• საქალაქო ბიბლიოთეკები;

• საინფორმაციო ცენტრები;

• საგამოფენო დარბაზები;

• პირველადი მოხმარების საქონლის მაღაზიები;

• სამრეწველო საქონლის მაღაზიები;

• სასურსათო მაღაზიები;

• უნივერსალური მაღაზიები;

• ბარები;

• კაფეები;

• სწრაფი კვების ობიექტები;

• საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები;

• საფოსტო განყოფილებები, კავშირგაბმულობის განყოფილებები;

• ბანკების ფილიალები, განყოფილებები;

• იურიდიული კონსულტაციები;

• სანოტარო კანტორები;

• ცალკე მდგომი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები.

• ავტოგასამართი სადგურები ან/და სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტები.

ბ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონ­მდებ­ლო­­ბით დადგენილი წესით მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთებზე, მათ შორის იმ მიწის ნაკ­ვე­თე­ბზე, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მო­ხ­­და მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძრავი ქო­ნების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• პარკები;

• საბავშვო მოედნები;

• სპორტული მოედნები;

• სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების საფუძველზე არსებული ობიექტების რეკონსტრუქცია;

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმ­ყ­ო­ფი სხვა ობიექტი.

გ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე მიშენება ან/ და დაშენება დასაშვებია მხოლოდ ერთიანი პროექტის საფუძველზე.

დ) ზონის ტერიტორიისათვის, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, მათ შორის იმ მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრა­ცია, უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ სპე­ცი­ა­ლურ (ზონალურ) შეთანხმებას:

• მოხუცთა ინტერნატები; 

• საავადმყოფოები;

• სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურები;

• თეატრები;

• არქივები;

• მუზეუმები;

• საცეკვაო დარბაზები – დისკოთეკები;

• რესტორნები;

• კიოსკები, დროებითი პავილიონები, საცალო ვაჭრობისა და მომსახურებისათვის;

• ბანკები;

• მართვის დაწესებულებები და ორგანიზაციები;

• ოფისები და კანტორები;

• სამეცნიერო და საპროექტო ორგანიზაციები;

• სასამართლოები;

• საეკლესიო ობიექტები;

• პოლიციის განყოფილებები;

• სახანძრო დეპოები;

• საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• კომუნალური და საინჟინრო-ტექნიკური ობიექტები.

6.4. საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 1 (სსზ-1):

ა) ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• საბავშვო მოედნები;

• მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, მრავალფუნქციური შენობები (საცხოვრებელი, ოფისები და სხვა);

• საბავშვო ბაღები და სკოლამდელი აღზრდის სხვა დაწესებულებები;

• დაწყებითი სკოლები;

• საშუალო სკოლები;

• საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებები;

• უმაღლესი სასწავლებლები;

• პოლიკლინიკები;

• ამბულატორიები;

• აფთიაქები;

• სპორტული დარბაზები;

• საცურაო აუზები;

• კლუბები;

• კინოთეატრები;

• თეატრები;

• საქალაქო ბიბლიოთეკები;

• არქივები;

• საინფორმაციო ცენტრები;

• მუზეუმები;

• საგამოფენო დარბაზები;

• საცეკვაო დარბაზები – დისკოთეკები;

• სამრეწველო საქონლის მაღაზიები;

• სასურსათო მაღაზიები;

• უნივერსალური მაღაზიები;

• ბარები;

• კაფეები;

• რესტორნები;

• სწრაფი კვების ობიექტები;

• საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები;

• საფოსტო და კავშირგაბმულობის განყოფილებები;

• ბანკების ფილიალები, განყოფილებები;

• ბანკები;

• მართვის დაწესებულებები და ორგანიზაციები;

• ოფისები და კანტორები;

• სამეცნიერო და საპროექტო ორგანიზაციები;

• სასამართლოები;

• იურიდიული კონსულტაციები;

• სანოტარო კანტორები;

• სასტუმროები;

• ცალკე მდგომი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები.

• ავტოგასამართი სადგურები ან/და სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტები;

• კომუნალური და საინჟინრო-ტექნიკური ობიექტები.

• მრავალფუნქციური შენობები (საცხოვრებელი, ოფისები და სხვა);

• სავაჭრო ცენტრები;

• კიოსკები, დროებითი პავილიონები საცალო ვაჭრობისა და მომსახურებისათვის;

• პოლიციის განყოფილებები.

ბ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონ­მდებ­ლო­ბით დადგენილი წესით მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთებზე, მათ შორის იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტ­რა­ცია, უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• პარკები;

• საბავშვო მოედნები;

• სპორტული მოედნები;

• სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების საფუძველზე არსებული ობიექტების რეკონსტრუქცია;

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმ­ყ­ო­ფი სხვა ობიექტი.

გ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე მიშენება ან/ და დაშენება დასაშვებია მხოლოდ ერთიანი პროექტის საფუძველზე.

დ) ზონის ტერიტორიისათვის, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, მათ შორის იმ მიწის ნაკ­ვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრა­ცია, უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ სპე­ცი­ა­ლ­ურ (ზონალურ) შეთანხმებას:

• საავადმყოფოები;

• სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურები;

• ღია საცურაო აუზები;

• სპორტული მოედნები;

• საკონცერტო დარბაზები;

• უნივერსალური სპორტულ-სამაყურებლო დარბაზები;

• საეკლესიო ობიექტები;

• სახანძრო დეპოები;

• საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• რკინიგზის სადგურები და ავტოსადგურები;

6.5. საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 2 (სსზ-2):

ა) ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, მრავალფუნქციური შენობები (საცხოვრებელი, ოფისები და სხვა);

• აფთიაქები;

• კლუბები;

• კინოთეატრები;

• თეატრები;

• საკონცერტო დარბაზები;

• უნივერსალური სპორტულ-სამაყურებლო დარბაზები;

• საქალაქო ბიბლიოთეკები;

• არქივები;

• საინფორმაციო ცენტრები;

• მუზეუმები;

• საგამოფენო დარბაზები;

• საცეკვაო დარბაზები – დისკოთეკები;

• უნივერსალური მაღაზიები;

• სავაჭრო ცენტრები;

• ბარები;

• კაფეები;

• რესტორნები;

• სწრაფი კვების ობიექტები;

• საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები;

• საფოსტო და კავშირგაბმულობის ობიექტები;

• ბანკების ფილიალები, განყოფილებები;

• ბანკები;

• მართვის დაწესებულებები და ორგანიზაციები;

• ოფისები და კანტორები;

• სამეცნიერო და საპროექტო ორგანიზაციები;

• სასამართლოები;

• იურიდიული კონსულტაციები;

• სანოტარო კანტორები;

• სასტუმროები;

• ჩაშენებული საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• ცალკე მდგომი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები.

• დაწყებითი სკოლები; 

• საშუალო სკოლები;

• საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებები;

• უმაღლესი სასწავლებლები;

ბ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონ­მ­დე­ბ­ლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთებზე, მათ შორის იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგის­ტრა­ცია, უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• პარკები;

• საბავშვო მოედნები;

• სპორტული მოედნები;

• სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების საფუძველზე არსებული ობიექტების რეკონ-სტრუქცია;

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმ­ყ­ო­ფი სხვა ობიექტი.

გ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე მიშენება ან/ და დაშენება დასაშვებია მხოლოდ ერთიანი პროექტის საფუძველზე.

დ) ზონის ტერიტორიისათვის, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, მათ შორის იმ მიწის ნა­კ­ვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საც­ხო­ვ­რე­ბელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერ­თ­ე­ულად რეგისტრა­ცია, უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები, რო­მ­ლე­ბიც საჭიროებენ სპე­ცი­ა­ლურ (ზონალურ) შეთანხმებას:

• პოლიკლინიკები;

• კიოსკები, დროებითი პავილიონები საცალო ვაჭრობისა და მომსახურები­სათვის;

• საეკლესიო ობიექტები;

• პოლიციის განყოფილებები;

• რკინიგზის სადგურები და ავტოსადგურები;

• ავტოგასამართი სადგურები ან/და სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტები;

• კომუნალური და საინჟინრო-ტექნიკური ობიექტები.

6.6. საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა – 3 (სსზ-3):

ა) ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, მრავალფუნქ­ცი­უ­რი შენობები (საცხოვრებელი, ოფისები და სხვა);

• აფთიაქები;

• კლუბები;

• კინოთეატრები;

• თეატრები;

• უნივერსალური სპორტულ-სამაყურებლო დარბაზები;

• საქალაქო ბიბლიოთეკები;

• არქივები;

• საინფორმაციო ცენტრები;

• მუზეუმები;

• საგამოფენო დარბაზები;

• საცეკვაო დარბაზები – დისკოთეკები;

• უნივერსალური მაღაზიები;

• სავაჭრო ცენტრები;

• ბარები;

• კაფეები;

• რესტორნები;

• სწრაფი კვების ობიექტები;

• საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები;

• საფოსტო და კავშირგაბმულობის ობიექტები;

• ბანკების ფილიალები, განყოფილებები;

• ბანკები;

• მართვის დაწესებულებები და ორგანიზაციები;

• ოფისები და კანტორები;

• სამეცნიერო და საპროექტო ორგანიზაციები;

• სასამართლოები;

• იურიდიული კონსულტაციები;

• სანოტარო კანტორები;

• სასტუმროები;

• ჩაშენებული საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• ცალკე მდგომი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები.

ბ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონ­მდებ­ლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთებზე, მათ შორის იმ მიწის ნაკ­ვე­თე­ბზე, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მო­ხ­და მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძრავი ქო­ნების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• ბაღები;

• სკვერები;

• პარკები;

• საბავშვო მოედნები;

• სპორტული მოედნები;

• სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების საფუძველზე არსებული ობიექტების რეკონსტრუქცია;

• მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმ­ყ­ო­ფი სხვა ობიექტი.

გ) ზონის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე მიშენება ან/ და დაშენება დასაშვებია მხოლოდ ერთიანი პროექტის საფუძველზე.

დ) ზონის ტერიტორიისათვის, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, მათ შორის იმ მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მა­გ­რ­ამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, უძ­რავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ (ზონალურ) შეთანხმებას:

• დაწყებითი სკოლები; 

• საშუალო სკოლები;

• საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებები;

• უმაღლესი სასწავლებლები;

• პოლიკლინიკები;

• კიოსკები, დროებითი პავილიონები საცალო ვაჭრობისა და მომსახურები­სათ­ვ­ის;

• საეკლესიო ობიექტები;

• პოლიციის განყოფილებები;

• რკინიგზის სადგურები და ავტოსადგურები;

• ავტოგასამართი სადგურები ან/და სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტები;

• კომუნალური და საინჟინრო-ტექნიკური ობიექტები;

• საკონცერტო დარბაზები;

6.7. ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა¢ (ლსზ¢):

ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• სანაპირო პლაჟები;

• დეკორატიული გაფორმების ობიექტები;

• მცირე არქიტექტურული ფორმები (საპარკო პავილიონები, როტონდები, კიოს­კე­ბი, შადრევნები, დეკორატიული აუზები, წყლის სასმელები, კასკადები, არხები და სხვა);

• საწყალოსნო ობიექტები (ნავსადგომები, პირსები, ელინგები);

• გასახდელები, საშხაპეები, საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• პლაჟის ინვენტარის ღია საწყობები;

• სამაშველო სამსახურის სადგურები;

• პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტები.

6.8. სარეკრეაციო ზონა¢ (რზ¢):

ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დასაშვები სახეობები:

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• დეკორატიული გაფორმების ობიექტები;

• მცირე არქიტექტურული ფორმები (საპარკო პავილიონები, როტონდები, კიოსკები, შადრევნები, დეკორატიული აუზები, წყლის სასმელები, კასკადები, არხები და სხვა);

• სპორტული მოედნები;

• პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტები;

• სავაჭრო პავილიონები;

• ატრაქციონები;

• საწყალოსნო ობიექტები (ნავმისადგომები, პირსები, ელინგები);

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები;

• საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• სამაყურებლო ობიექტები (ესტრადები, ამფითეატრები, საგამოფენო დარბაზები, კინოთეატრები);

• სპორტულ-ფიზკულტურული ნაგებობები (სტადიონები, სპორტდარბაზები, ღია და დახურული საცურაო აუზები);

• სათამაშო ავტომატების დარბაზები, საბილიარდოები და ა.შ.;

• ზოოპარკები;

• კაფეები, რესტორნები;

• საეკლესიო ობიექტები;

• სკოლამდელი ასაკის საბავშვო სპეციალიზერებული დაწესებულებები;

• ადმინისტრაციის შენობები.

6.9. საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა-2 (სრზ-2):

• პარკები;

• ბაღები;

• სკვერები;

• ბულვარები;

• დეკორატიული გაფორმების ობიექტები;

• საერთო სარგებლობის ღია მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ავტოსადგომები;

• მცირე არქიტექტურული ფორმები (საპარკო პავილიონები, როტონდები და სხვა);

• სპორტული მოედნები;

• პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტები;

• სავაჭრო პავილიონები, კიოსკები;

• ატრაქციონები;

• საწყალოსნო ობიექტები (ნავმისადგომები, ელინგები);

• საზოგადოებრივი ტუალეტები;

• სამაყურებლო ობიექტები (ესტრადები, ამფითეატრები, საგამოფენო დარბა­ზები, კინოთეატრები);

• სპორტულ-ფიზკულტურული ნაგებობები (საწვრთნელი ბაზები, სტადიონები, სპორტდარბაზები, ღია და დახურული საცურაო აუზები);

• ზოოპარკები;

• კაფეები, რესტორნები;

• საეკლესიო ობიექტები;

• სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა აგარაკები;

• დასვენების ბანაკები და ბაზები;

• დასასვენებელი სახლები;

• სანატორიუმები;

• სასტუმროები;

• მუხუცთა ინტერნატები;

• საავადმყოფოები;

• სამეურნეო ობიექტები (ადმინისტრაციის შენობები; საყოფაცხოვრებო სათავსები, სახელოსნოები, ცალკე მდგომი მრავალსართულიანი ავტოსადგომები).

6.10. სამრეწველო ზონა 1 (ს-1), სამრეწველო ზონა 2 (ს-2), სპეციალური ზონა’ (სპეცზ’), სასოფლო-სამეურნეო ზონა’ (სოფზ’), სატრანსპორტო ზონა 1 (ტრ-1) და სატ­რა­ნ­ს­პორტო ზონა 2 (ტრ-2), სამხედრო ზონა (სდზ), სანიტარიული ზონა (სანზ):

 სამრეწველო ზონა 1 (ს-1)-ის, სამრეწველო ზონა 2 (ს-2)-ის, სპეციალური ზონის’ (სპეცზ’), სასოფლო-სამეურნეო ზონის’ (სოფზ’), სატრანსპორტო ზონა 1 (ტრ-1)-ის და სატრანსპორტო ზონა 2 (ტრ-2)-ის სამხედრო ზონის (სდზ), სანიტარული ზონის (სანზ) ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) და­საშვები სახეობები განისაზღვროს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინ­ი­სტრის 2008 წლის 08 ივლისის №1-1/1254 ბრძანებით დამტკიცებული „დასახლება­თა ტე­რი­ტო­რი­ების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებუ­ლე­ბებით“.

6.11. კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე ტერიტორიისათვის უძრავი ქო­ნ­ე­­ბის (ობიექტების) დასაშვები (ნებადართული) სახე­ო­ბ­­ების ჩამონა­თ­ვა­ლი ვრცელდება როგორც ახალმშენებლობაზე, ისე არსებულის რეკო­ნ­ს­ტრუქციაზე.


მუხლი 7. კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე ტერიტორი­ი­ს­ათვის უძრავი ქონების (ობიექტების) დაუშვებელი (აკრძალული) სახეობების ჩამონა­თ­ვა­ლი 
დამტკიცდეს კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე ტერიტორი­ი­ს­ათვის უძ­რ­ავი ქონების (ობიექტების) დაუშვებელი (აკრძალული) სახეობების ჩამონა­თ­ვა­ლი:

7.1. კონკრეტული უფლებრივი ზონირების დოკუმენტში ასახული ყველა ზონის ტერიტორიისათვის დაუშვებელი (აკრძალული) უძრავი ქონების (ობიექტების) სახეობებია:

ა) უძრავი ქონებები (ობიექტები), რომელთა შესაბამის ზონის ტერიტორიაზე გან­თა­ვსებაც (მშენებლობაც) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის კონკრეტული უფ­ლ­ე­ბრივი ზონირების რუკაში ასახული ზონის ტერიტორიისათვის უძრავი ქონების (ობ­იექტების) დასაშვები (ნებადართული) და დაუშვებელი (აკრძალული) სახეობების ჩამონათვალით (რე­გლამენტით), მათ შორის სპეციალური (ზონალური) შეთანხმ­ე­ბ­ით, დასაშვები არ არის;

ბ) ხის საცხოვრებელი სახლები, მათ შორის კომბინირებული (ხის და  სხვა სა­მ­შ­ე­ნ­ე­ბ­ლ­ო მასალის ერთობლიობა) საცხოვრებელი სახლები;

გ) ხის სხვა შენობა-ნაგებობები, მათ შორის კომბინირებული (ხის და  სხვა სამ­შ­ე­ნე­ბ­ლო მასალის ერთობლიობა) შენობა-ნაგებობები, გარდა:

გ.ა) მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული სასოფლო-სა­მე­ურნეო ზონის ტერიტორიაზე’ (სოფზ’) მდებარე მიწის ნაკვეთის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმყოფი შენობა-ნაგებობებისა;

გ.ბ) მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული ყველა ზონ­ის ტერიტორიაზე ქარხნული წესით დამზადებული საცხოვრებელი, კომერციული და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები, სტაციონარული არქიტექტურული ფორმების, კაფე-ბარის, რესტ­ო­რნის, ბუნგალოს და სხვა მსგავსი ტიპის საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექ­ტე­ბი­სა და მა­თი ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმყოფი შენობა-ნაგებობებისა.

7.2. კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარე ტერიტორიისათვის უძრავი ქო­ნ­ე­­ბის (ობიექტების) დაუშვებელი (აკრძალული) სახე­ო­ბ­­ების ჩამონა­თ­ვა­ლი ვრცელდება როგ­ორც ახალმშენებლობაზე, ისე არსებულის რეკო­ნ­ს­ტრუქციაზე.


მუხლი 8. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრინციპები
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის მზარდი პოტენციალის გამოყენება, ადგილობრივი ინტერესების გათვალისწინება. საბაზრო ეკონომიკის ფუნდამენტურ მოთხოვნა-მიწოდების პრინციპების გათვალისწინება მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის პროგნოზზე ორიენტირებული ქალაქის სამშენებლო განვითარების გრძელვადიანი დაგეგმვა.

ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით აქტუალურია მხოლოდ საცხოვრებელი ტერიტორიის სამოსახლო რესურსის პოტენციური შესაძლებლობების გამოვლენა და განაშენიანების რიგითობა. თავად მშენებლობის მოცულობა და ხანგრძლივობა მხოლოდ საინვესტიციო შესაძლებლობებზე და მოთხოვნა-დაკმაყოფილების პროცესზეა დამოკიდებული.

განაშენიანების სავარაუდო ტიპების და შესაბამისი სიმჭიდროვის მიხედვით, ბათუმის მუნიციპალიტეტის სამოსახლო ტერიტორიების რესურსი რეკონსტრუქციის, სიმჭიდროვის გაზრდის და აუთვისებელი ტერიტორიების გამოყენების ხარჯზე უზრუნველყოფს 200000-მდე მოსახლის განთავსებას.

მოსახლეობის ეს რაოდენობა მხოლოდ მათი განთავსების პოტენციურ შესაძლებლობებზე მიგვითითებს, გამოხატავს არსებული განაშენიანების საზღვრებში ბათუმის მუნიციპალიტეტის სამოსახლო რესურსს, არ არის დაკავშირებული საპროგნოზო მონაცემებთან და გვაძლევს საშუალებას, ქალაქის განვითარება შევინარჩუნოთ არსებულ საზღვრებში, რაც ამავე დროს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობითი განვითარების პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით სოციალური სფეროს განვითარება ორიენტირებულია ეკონომიკის ძირითად სექტორებზე (სამეცნიერო-საწარმოო, სოციალური, კომერციულ-საქმიანი და ტურისტული), სადაც დასაქმებისა და ძირითადი ფონდების უპირატესი ზრდა სოციალურ და კომერციულ-საქმიან სექტორში იქნება მიმართული. კერძოდ:

ა) სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში მუნიციპალიტეტის ინტერესები უკავშირდება დაწესებულებათა შემდეგ ტიპებს – პენსიონერთათვის, ინვალიდთათვის, სტუდენტური ოჯახებისათვის, ლტოლვილთათვის, უსახლკაროთათვის, ზრუნვამოკლებულ პირთათვის;

ბ) ამ ტიპის დაწესებულებათა რიგში გათვალისწინებული იქნება სოციალური დაცვის ტერიტორიული ცენტრები, დროებითი და მუდმივი სტაციონარები, სანატორიუმები, საზაფხულო-გამაჯანსაღებელი ბანაკები, პროფესიული სწავლებისა და სოციალურ-პროფესიული რეაბილიტაციის ცენტრები, სანიტარიულ-ჰიგიენური ორგანიზაციები, თავშესაფრები;

გ) განათლების სფეროში პერსპექტიული განვითარება ორიენტირებული უნდა იყოს სასწავლებლების მრავალფეროვან ტიპებზე, მოსწავლეზე, ნორმატიული 10-16 მ2/1 ფართით;

დ) კულტურისა და გართობა-დასვენების სფეროში ყურადღება გამახვილდება უბნებში მინიმალურ გარანტირებულ მომსახურებაზე, მათ შორის მხატვრული და ტექნიკური შემოქმედების, კლუბების, საგამოფენო დარბაზების, საბავშვო პარკებისა და დასვენების ცენტრების და საინფორმაციო ცენტრების განვითარებაზე.

9. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით ბათუმის მუნიციპალიტეტის საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალის პოლიფუნქციური – ადმინისტრაციული, საქმიანი, საფინანსო, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და კულტურული ხასიათი განაპირობებს მის გარდაუვალ რეორგანიზაციას, რაც გულისხმობს ქალაქის ფარგლებიდან სამეურნეო და სპეცდანიშნულების ფუნქციათა დიდი ნაწილის გადინებას პერიფერიულ ზონებში.

10. ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით ბათუმის მუნიციპალიტეტის მრეწვე­ლობის საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალი, მისი რესტრუქტურიზაციის გზები და ქალაქწარ­მომქმნელი ფაქტორები, ქვეყნის რეგიონალიზაციის გათვალისწინებით და საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალის მეორადი სექტორის დარგების რეორიენტაციის პირობებში, მიმართულია შემდეგ ტენდენციებზე:

ა) ქალაქის ფარგლებში წარმოების განთავსება ხორციელდება “თანაბარი” პრინციპზე დაყრდნობით;

ბ) წარმოების განვითარების დროს უპირატესობა ენიჭება იმ საწარმოებს, რომლებიც გამოირჩევიან ტექნოლოგიურობით, ენერგომომჭირნეობით და მასალის დანახარჯის სიმცირით. ასეთი ტიპის საწარმოები უმეტესად ეკოლოგიური სისუფთავით გამოირჩევიან და სავსებით შესაძლებელია მათი განთავსება საზოგადოებრივ-საქმიანი სივრცის ფარგლებში.


მუხლი 9. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური  გარემოს დაცვა და განვითარება
1. ქალაქმშენებლობით განვითარებაში ეკოლოგიური პოლიტიკის სრულყოფის ძირითად მიზანს წარმოადგენს გარემოზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ეკოლოგიურად დასაშვებ დონემდე შემცირება.

2. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა საერთო საქალაქო ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებში ასრულებს კომპლექსური საკოორდინაციო დოკუმენტის ფუნქციას და ეყრდნობა ისეთ ურბანულ ინდიკატორებს, რომლის საშუალებითაც განხორციელდება ბუნებრივი ლანდშაფტის ეკოლოგიური მონიტორინგი, რომელსაც განახორციელებს როგორც რეგიონალური, ასევე მუნიციპა­ლიტეტის შესაბამისი სამსახურები.

3. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით ხორციელდება:

  • ქალაქის არსებული ეკოლოგიური სიტუაციის ანალიზი.
  •  ზღვის დაბინძურების გამომწვევი მიზეზების მოკვლევა და აღმოფხვრა.
  •  ნავთობტერმინალის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და დაბინძურების გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა.
  • ნარჩენების მართვის რეგიონული გეგმის შემუშავება და კონკრეტული ადგილისთვის გზშ-ს დამუშავება.
  • სანაპირო ზოლის მორეცხვის აღკვეთის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
  • ჰაერის დაბინძურების გამომწვევი მიზეზების მოკვლევა და აღმოფხვრა.

ა) გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური უსაფრთხოება, ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნება და აღდგენა – განიხილება არა მხოლოდ მიმდინარე საკითხებთან ერთობლიობაში, არამედ მომავალი თაობების უფლებების გათვალისწინებით – სრულად გამოიყენონ ბუნებრივი რესურსების პოტენციალი (მდგრადი განვითარების ფუნდამენტური პრინციპი);

ბ) ბათუმის მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური გარემო წარმოადგენს ერთიან ბუნებრივ-ეკოლოგიურ კარკასს, რომლის შემდგომი განვითარება-ჩამოყალიბება განიხილება ცალკეული ბუნებრივი და გამწვანებული ტერიტორიების გამაერთიანებელი მდინარეებისა და ტბების ერთიანი ქსელის სახით;

გ) ქალაქის ეკოსისტემის მდგრადობა ეყრდნობა გამწვანებული სივრცეების და ხევების შემკრები ადგილობრივი მდინარეების ბუნებრივ-ლანდშაფტური კარკასის - ქალაქის ტერიტორიის ბუნებადამცავი და რეკრეაციული, ფუნქციური ქვესისტემის შენარჩუნებას, განვითარებას, ვიზუალური გახსნასა და აქცენტების გაძლიერებას;

დ) პრიორიტეტულია ქალაქის ირგვლივ ბუფერული გამწვანების ზონის შემდგომი განვითარება, დეგრადირებული ტერიტორიების, მწვანე ნარგავებისა და ლანდშაფტური სივრცეების აღდგენა;

ე) გარემომცველ რეკრეაციულ ტერიტორიებზე სააგარაკო და საბაღე ნაკვეთებისათვის ახალი ტერი­ტორიების გამოყოფა ორიენტირებულია მხოლოდ მათი განაშენიანების სისტემური ორგანიზაციის ფარგლებში;

ვ) ფუნქციაშეცვლილი საწარმოო და სხვა უსარგებლო ტერიტორიების რეკულტივაცია და სანაცია განხორციელდება მხოლოდ სპეციალური პროგრამების მეშვეობით, მისი შემდგომი უფრო ღირებული ფუნქციისათვის გამოყენების მიზნით;

ზ) საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დამარხვის, გაუვნებელყოფის და უტილიზაციის მიზნით განვითარდება შესაბამისი საქალაქო ინფრასტრუქტურა;

თ) პრიორიტეტულია საზოგადოებრივ და საცხოვრებელ ტერიტორიებზე, რეკრეაციულ ზონებში აკუსტიკური დისკომფორტის ლიკვიდაცია ტერიტორიის ფუნქციური ზონირების, გამწვანების, განაშენიანების თანამედროვე მეთოდების, მოძრაობის ორგანიზაციის, სპეციალური საინჟინრო ნაგებობების, ძირითადი მაგისტრალებისა და რკინიგზის გასწვრივ ხმაურდამცავი ფარების მოწყობის საშუალებით;

ი) პრიორიტეტულია საცხოვრებელ ტერიტორიებზე უხიფათო გარემოს შექმნა ეკოლოგიურად მავნე და ტექნოლოგიურად მოძველებული საწარმოების პროფილის შეცვლის, მოდერნიზაციის და ლიკვიდაციის და საწარმოსა და საცხოვრებელ ტერიტორიებს შორის მწვანე ბუფერული ზონის ორგანიზაციის ხარჯზე.


მუხლი 10. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა
საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით 2007 წელს „გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრ გეოგრაფიკმა“ და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდმა შეიმუშავეს „ქ. ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა“

ამ ნაშრომში აქცენტი გაკეთებულია ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის ანუ ე.წ. „ძველი ბათუმის“ ურბანული მემკვიდრეობის დაცვა-განვითარების პირობების შემუშავებაზე; ჩამოყალიბებულია ქალაქის ისტორიული ნაწილის დაცვა. რეაბილიტაციის ძირითადი პრინციპები გაანალიზებულია XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედისა და XX საუკუნის ბათუმის ურბანული განვითარების საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა; ქალაქის არქიტექტურულ-მხატრული სახე, სივრცითი წყობა და ა.შ.

 ქ. ბათუმის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დებულებები მოიცავს ისეთ ნაწილებს, როგორიცაა:

• დებულება რეაბილიტაციისა და განვითარების შესახებ;

• დაცვითი ზონების საზღვრების აღწერა;

• დაცვითი ზონების რეჟიმი;

• მითითებები ახალმშენებლობების გეგმარებითი პარამეტრების დასადგენად;

• ისტორიული ნაწილის სრული ინვენტარიზაცია და მხატვრული მნიშვნელობის ობიექტების სია.

ზემოაღნიშნული ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა დაცვისა და რეგულირების საზღვრებით დაფიქსირებულია ქ. ბათუმის ბოლო თაობის ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციაში, რომელიც დამტკიცებულია 2009 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის საზღვრები დამუშავებულია კოორდინატებში და საჭიროებს მხოლოდ ექსპერტიზას და ოფიციალურ დამტკიცებას, დღემდე ქალაქის ურბანული განვითარებისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი ეს საკითხი არ არის ბოლომდე მიყვანილი და საჭიროებს გადაუდებელ ყურადღებას.

1. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენისას, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული, კულტურული და ისტორიული ღირებულებები განხილული უნდა იქნეს, როგორც მუდმივი და აუცილებელი ბარიერი ყველა იმ ძალისხმევის მიმართ, რომელიც მაქსიმალური ეკონომიკური ეფექტის მიღების მცდელობისას უგულვებელყოფენ ქალაქის კონტექსტს.

2. ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ისტორიულ-კულტურულ მემკვირეობას მიიჩნევს, როგორც ქალაქის და მისი იერსახის განვითარების ყველა ასპექტზე აქტიური გავლენის მქონე უმნიშვნელოვანეს ქალაქმაფორმირებელ ფაქტორს და ამდენად, ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა და განსაკუთრებულ შემთხვევებში ხელახლა შექმნა მის პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და რეგენერაციაში, შესაბამისი მნიშვნელობის ამოცანის ფართო წრის გადაჭრის დროს იგულისხმება არა მხოლოდ ცალკეული კომპონენტების, არამედ მათ კომპოზიციური, სივრცობრივი, ხედვითი ურთიერთკავშირების დაცვა. ამ თვალსაზრისით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქგეგმარებითი განვითარება ეყრდნობა:

ა) ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსურ რეაბილიტაციას;

ბ) ქალაქის ყველა ისტორიული, გეგმარებითი, ლანდშაფტური, კომპოზიციური, არქეოლოგიური და გარემოს შემქმნელი საფუძვლების, მათ შორის, რელიეფის, საქალაქო თუ ბუნებრივი ლანდშაფტების ისტორიული მახასიათებლების, ქუჩების ისტორიული ქსელის, მოედნების, ქალაქთმშენებლობითი ანსამბლების, დომინანტების, აქტიური ხედვის წერტილების, კულტურის უძრავი ძეგლების და ისტორიული განაშენიანების გამოვლენას, აქცენტირებასა და შენარჩუნებას;

გ) საქალაქო სივრცის ისტორიული მორფოტიპების, ტერიტორიის გეგმარებითი სტრუქტურის, ისტორიული ლანდშაფტის ელემენტების შენარჩუნებას;

დ) იმ ტერიტორიებზე, რომლებმაც შეინარჩუნეს ერთანი ისტორიული ხასიათი ან ისტორიული ლანდშაფტის, გეგმარებისა და განაშენიანების ტიპური ნიშნები, დაკარგული ან დარღვეული ისტორიული იერსახის აღდგენას.