„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 438
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/09/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.020147
438
26/09/2017
ვებგვერდი, 28/09/2017
330110000.10.003.020147
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №438

2017 წლის 26 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი 3-ის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„1. XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდებისპირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  მესამე ციფრი

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერატორო კომპანიების არჩევის პრეფიქსული კოდი

სახანძრო -

შსს რეზერვი

საავტომ. ტრანსპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე ნომრები არაავტორიზებადი საქმიანობისათვის

მოკლე ნომრები ავტორიზებადი საქმიანობისათ-ვის

რეზერვი

რეზერვი

 

სამაშველო სამსახური

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

შსს-ის საპატრულო პოლიცია

ტაქსის გამოძახება

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა. რ. უმაღლესი საბჭოები

1525

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპაწარმოე საქართველოში

1520-1524, 1526-1529

 

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოე-ბის სამსახური

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებ-რივი ტრანსპორტი) მოძრაობის საინფორმაციო - საცნობარო სამსახურები

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა. რ. მთავრობა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

4

გაზის საავარიო სამსახური

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური (რეზერვი)

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომო-მარაგება, წყალმომარა-გება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიცია

რეზერვი

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ. სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებ-რივი მომსახურება (ევრონომერი)

შსს გენერალური ინსპექცია

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები

საქართველოს   მთავრობის   რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლები

8

გაერთიანებ. საინფორმ- საცნობარო (ევრონომერი)

შსს რეზერვი

რეზერვი

1480

საფოსტო კავშ. ოპერატორების საინფორმაციო სამსახური

 

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1481

 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482-1489

 

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

შსს რეზერვი

რეზერვი

1490-1498

რეზერვი

 

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1499

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  

 სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

10

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო- საცნობარო სამსახურ .

შსს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმმართვე-ლობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

 

2. ნუმერაციის ახალი სისტემა ითვალისწინებს საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების შემდეგ უნიფიცირებულ ერთიან სამნიშნა სპეციალურ მოკლე ნომრებს: სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 111, საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სამნიშნა ევრონომერი – 112, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 113, გაზის საავარიო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 114, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 122, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 123, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 125, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 126 და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს  ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 153.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი