ქ. ბორჯომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის, სასარგებლო წიაღისეულის გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) „სადგერის“ მიწისქვეშა სუბთერმულ-მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ქ. ბორჯომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის, სასარგებლო წიაღისეულის გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) „სადგერის“ მიწისქვეშა სუბთერმულ-მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1849
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024536

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1849

2017 წლის 31 აგვისტო

ქ. თბილისი

. ბორჯომის მიმდებარე ტერიტორიაზე , ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის, სასარგებლო წიაღისეულის გარეგანი მოხმარების ( სამკურნალო აბაზანები ) „ სადგერის მიწისქვეშა სუბთერმულ - მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1. „ ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის 171 მუხლისა და სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 31 მუხლის საფუძველზე , საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მიეცეს თანხმობა , . ბორჯომის მიმდებარე ტერიტორიაზე , ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის , გასცეს სასარგებლო წიაღისეულის გარეგანი მოხმარების ( სამკურნალო აბაზანები ) „ სადგერის მიწისქვეშა სუბთერმულ - მინერალური წყლის მოპოვების ლიცენზია შპს პარკ ჰოტელზე“ ( / კ: 405030327) პირდაპირი წესით .

2. სუბთერმულ - მინერალური წყლის მოსაპოვებელი მოცულობა განისაზღვროს წელიწადში 62 050 ( სამოცდაორი ათას ორმოცდაათი ) კუბური მეტრით.

3. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია :

) ლიცენზიის მიღებიდან 2 ( ორი ) წლის ვადაში უზრუნველყოს №10 ჭაბურღილის წყლის მარაგის გამოთვლა და შესაბამის ორგანოში დასამტკიცებლად წარდგენა ;

) მარაგების დამტკიცების შემდგომ, ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის მიზნით, მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულის გაზრდილ ოდენობაზე ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში ) გადაიხადოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 71 მუხლის მე -10 პუნქტის შესაბამისად დაანგარიშებული თანხა ;

) მარაგების დამტკიცების შემდგომ უზრუნველყოს საბადოს მარაგის მთლიანი რესურსის ათვისება ;

) სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობა განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობითა და სამკურნალო კატეგორიას მიკუთვნებული წყლის ობიექტის ნუსხისა და მინერალური წყლის ხარისხისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 5 ნოემბრის №310/ ბრძანებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად .

4. ლიცენზიის მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2041 წლის 30 დეკემბრამდე.

5. „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 31 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემისათვის სალიცენზიო ფასი განისაზღვროს 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარის ოდენობით , რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს ამ განკარგულების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში .

პრემიერ - მინისტრი                                             გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.