საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულებების შესახებ

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1824
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024491

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1824

2017 წლის 30 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულებების შესახებ

1. „აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი დაწესებულებებისა და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გრანტებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 14 მარტის №126 დადგენილების შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს:

ა) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ფ/პ ვაჟა მანიას შორის გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულება;

ბ) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ფ/პ სალომე ჟორდანიას შორის გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულება.

2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საგრანტო დოკუმენტებში შესაბამისი პირობების დაზუსტება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ან საგრანტო დოკუმენტის მოქმედებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების კორექტირება, გარდა გრანტის მიღების მიზნის, მოცულობისა და სახსრების (ფულადი თუ ნატურალური ფორმით) გამოყენების კონკრეტული მიმართულების ცვლილებისა, მის ხელმოწერამდე ან ხელმოწერის შემდგომ, გადაწყდეს ხელშეკრულების მხარეთა შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობასთან დამატებით შეთანხმების გარეშე.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.