ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი ნ-12
დოკუმენტის მიმღები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიღების თარიღი 18/08/2017
დოკუმენტის ტიპი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/07/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010240080.64.076.016021
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
ნ-12
18/08/2017
ვებგვერდი, 23/08/2017
010240080.64.076.016021
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/08/2017 - 08/11/2017)

 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ-12
2017 წლის 18 აგვისტო
ქ. თბილისი

 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში მოხელედ მიღებასთან დაკავშირებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-9 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები“.
მუხლი 2
ამ ბრძანებით გათვალისწინებული უმაღლესი განათლება მოიცავს ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის აკადემიურ ხარისხს ან მათთან გათანაბრებულ ხარისხს.

მუხლი 3

ამ ბრძანებაში მითითებულ დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

მუხლი 4

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 29 სექტემბრის №2 ბრძანება.

მუხლი 5

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2017 წლის 1 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსიიური დოლიძებუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

თავი I. აპარატი

 

მუხლი 1. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ა)   უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) იურისტად მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება (მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება);

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს შრომის კოდექსი, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა.

მუხლი 2. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (იურისტი)

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“ I და II თავები, საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა; 

დ) ინგლისური ენის  B1 დონეზე ცოდნა.

მუხლი 3. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საქართველოს კონსტიტუცია პირველი თავი, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი III და IV თავები, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ I და IV თავები,   საქართველოს    ფინანსთა  მინისტრის   2016    წლის 14  სექტემბრის №223  ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა; 

დ) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა.

მუხლი 4. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს  კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს შრომის კოდექსი, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

დ) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა.

მუხლი 5. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მთარგმნელობითი პროგრამული მომსახურების მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ)  საქართველოს კონსტიტუცია I თავი, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’,   საქართველოს    ფინანსთა    მინისტრის   2016    წლის   14   სექტემბრის   №223  ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

გ) დამხმარე მთარგმნელობითი პროგრამის – SDL Trados Studio ძალიან კარგი ცოდნა, ასევე, საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

დ) ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა.

თავი II. აუდიტის და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტი

მუხლი 6. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) აუდიტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება (მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება);

გ) საქართველოს  კონსტიტუცია,  საქართველოს  კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,   ანგარიშგებისა და  აუდიტის   შესახებ”,   საქართველოს   კანონი  ,,საჯარო   სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (ISQC1), აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA), ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“;

დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ვ) ინგლისური ენის  B2 დონეზე ცოდნა.

მუხლი 7. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) აუდიტის ან საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღრიცხვა, ანგარიშგების ან/და აუდიტის სწავლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის   შესახებ”,   საქართველოს   კანონი  ,,საჯარო   სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (ISQC1), აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA), ფინანსური  ანგარიშგების  საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ვ) ინგლისური ენის B2 დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 8. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი)

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საჯარო სექტორში სამართალშემოქმედებითი მუშაობის გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული  აქტების  შესახებ“,  საქართველოს  კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ’’, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’,  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის  ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 9. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (აუდიტის და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) აუდიტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური ანგარიშგების სფეროში,  ან  საერთაშორისო  სტანდარტების  შესაბამისად  აღრიცხვა, ანგარიშგების  ან/და აუდიტის სწავლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,   ანგარიშგებისა   და  აუდიტის შესახებ”, საქართველოს   კანონი  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (ISQC1), აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA), ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის  სამსახურის უფროსის  2016 წლის 28  ოქტომბრის  №17 ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“;

დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ვ) ინგლისური ენის B1 დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 10. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ვებგვერდისა და რეესტრების წარმოების მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) აუდიტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური ანგარიშგების სფეროში ან საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღრიცხვა, ანგარიშგების ან/და აუდიტის სწავლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,   ანგარიშგებისა  და  აუდიტის   შესახებ”,   საქართველოს   კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (ISQC1), ეთიკის კოდექსი სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,  ანგარიშგებისა  და აუდიტის  ზედამხედველობის სამსახურის  დებულების დამტკიცების თაობაზე’’,  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის  ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“;

დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ვ) ინგლისური ენის B1 დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 11. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (იურისტი)

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს  კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი   „ნორმატიული   აქტების    შესახებ“,  საქართველოს   კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ’’, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“ I და II თავები, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის   უფროსის   2016   წლის  28   ოქტომბრის   №17   ბრძანება   „ვებგვერდისა  და რეესტრის ელექტრონული  ფორმით წარმოების,  მისი  სტრუქტურის,  ფორმის,  მასში  ასახული  ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი  ცოდნა;

დ) ინგლისური ენის B1 დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 12. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ვებგვერდისა და რეესტრების წარმოების საკითხებში კონსულტაციების მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) საქართველოს კონსტიტუცია I თავი, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“,  საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის  შესახებ”,  საქართველოს  კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ I  და  IV თავები,  საქართველოს   კანონი  ,,მეწარმეთა შესახებ“, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო  სტანდარტები (ISQC1),  ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული   აღრიცხვის,   ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების  თაობაზე’’, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის  სამსახურის უფროსის  2016   წლის  28 ოქტომბრის  №17  ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“.

გ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სერტიფიკატის ფლობა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე  ცოდნა.

თავი III. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტი

მუხლი 13. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ა)    უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) ფინანსური მენეჯმენტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური ანგარიშგების სფეროში, აუდიტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება (მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება);

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის  წესის  შესახებ“,  საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის  შესახებ,  საქართველოს კანონი  ,,საჯარო  სამსახურის  შესახებ“, საქართველოს  კანონი „მეწარმეთა  შესახებ“, ფინანსური  ანგარიშგების  საერთაშორისო  სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ვ) ინგლისური ენის B2 დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 14. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი)

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საჯარო სექტორში სამართალშემოქმედებითი მუშაობის გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი  „ნორმატიული    აქტების    შესახებ“,    საქართველოს   კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ’’, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,  ანგარიშგებისა  და აუდიტის  ზედამხედველობის სამსახურის  დებულების დამტკიცების თაობაზე’’ ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის  B1 დონეზე   ცოდნა.

მუხლი 15. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის მიმართულება)

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) ფინანსური მენეჯმენტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების სფეროში, აუდიტის სფეროში ან საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღრიცხვა,  ანგარიშგების  ან/და  აუდიტის  სწავლების  სფეროში  მუშაობის  არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის  წესის  შესახებ“,  საქართველოს  კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის  შესახებ,  საქართველოს კანონი  ,,საჯარო  სამსახურის  შესახებ“,  საქართველოს  კანონი ,,მეწარმეთა  შესახებ“,  ფინანსური  ანგარიშგების  საერთაშორისო  სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’;

დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ვ) ინგლისური ენის  B1დონეზე  ცოდნა.

მუხლი 16. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

ბ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის  წესის  შესახებ“,  საქართველოს კანონი ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის  შესახებ,  საქართველოს კანონი  ,,საჯარო  სამსახურის  შესახებ“,  საქართველოს  კანონი ,,მეწარმეთა  შესახებ“, ფინანსური  ანგარიშგების  საერთაშორისო  სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’ ცოდნა;

გ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე  ცოდნა.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.