„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016408
26
18/08/2017
ვებგვერდი, 21/08/2017
190020020.35.122.016408
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2017 წლის 18 აგვისტო

ქ. წყალტუბო

 

,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016377, თარიღი 29/12/2016) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (მ. ღვინიანიძე).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ახალაძედანართი №1  
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 357,2

7 048,5

9 308,7

14 106,1

4 291,5

9 814,6

14 793,4

3 049,2

11 744,2

გადასახადები

1 192,0

0,0

1 192,0

2 532,8

0,0

2 532,8

2 680,0

0,0

2 680,0

გრანტები

13 398,7

7 048,5

6 350,2

10 087,5

4 291,5

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

სხვა შემოსავლები

1 766,5

0,0

1 766,5

1 485,8

0,0

1 485,8

3 411,8

0,0

3 411,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

12 053,5

2 502,2

9 551,3

11 141,8

1 380,1

9 761,7

9 095,6

504,9

8 590,8

შრომის ანაზღაურება

2 164,5

72,1

2 092,5

2 286,8

80,2

2 206,7

1 925,2

71,8

1 853,4

საქონელი და მომსახურება

1 368,0

15,4

1 352,6

1 220,7

17,2

1 203,6

1 288,0

220,9

1 067,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 460,5

59,9

4 400,6

4 373,3

67,5

4 305,8

4 180,6

68,0

4 112,6

გრანტები

215,0

0,0

215,0

270,3

0,0

270,3

1,1

0,0

1,1

სოციალური უზრუნველყოფა

998,8

2,0

996,8

1 210,8

2,5

1 208,3

832,2

5,1

827,1

სხვა ხარჯები

2 846,8

2 352,9

493,9

1 779,8

1 212,8

567,0

868,6

139,1

729,5

საოპერაციო სალდო

4 303,7

4 546,3

-242,6

2 964,3

2 911,4

52,9

5 697,7

2 544,3

3 153,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 483,3

3 449,1

34,2

4 024,6

3 572,1

452,6

7 530,3

3 429,4

4 100,9

ზრდა

3 680,3

3 449,1

231,2

4 908,3

3 572,1

1 336,3

7 630,3

3 429,4

4 200,9

კლება

197,0

0,0

197,0

883,7

0,0

883,7

100,0

0,0

100,0

მთლიანი სალდო

820,3

1 097,2

-276,9

-1 060,3

-660,7

-399,7

-1 832,6

-885,1

-947,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

820,3

1 097,2

-276,9

-1 064,8

-660,7

-404,1

-1 914,0

-888,6

-1 025,3

ზრდა

1 097,2

1 097,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 097,2

1 097,2

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

კლება

276,9

0,0

276,9

1 064,8

660,7

404,1

1 914,0

888,6

1 025,4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

1 064,8

660,7

404,1

1 914,0

888,6

1 025,4

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

-4,4

0,0

-4,4

-81,4

-3,6

-77,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

81,4

3,6

77,8

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

81,4

3,6

77,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16 554,2

7 048,5

9 505,7

16 054,6

4 952,2

11 102,4

16 807,3

3 937,8

12 869,5

შემოსავლები

16 357,2

7 048,5

9 308,7

14 106,1

4 291,5

9 814,6

14 793,4

3 049,2

11 744,2

არაფინანსური აქტივების კლება

197,0

0,0

197,0

883,7

0,0

883,7

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

1 064,8

660,7

404,1

1 914,0

888,6

1 025,4

გადასახდელები

15733,9

5951,3

9782,6

16054,5

4952,2

11102,4

16807,3

3937,8

12869,5

 ხარჯები

12053,5

2502,2

9551,3

11141,8

1380,1

9761,7

9084,6

493,8

8590,8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3680,3

3449,1

231,2

4908,3

3572,1

1336,3

7641,4

3440,5

4200,9

 ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

4,4

81,4

3,6

77,8

ნაშთის ცვლილება

820,3

1 097,2

-276,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 793.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 357,2

7 048,5

9 308,7

14 106,1

4 291,5

9 814,6

14 793,4

3 049,2

11 744,2

გადასახადები

1 192,0

0,0

1 192,0

2 532,8

0,0

2 532,8

2 680,0

0,0

2 680,0

გრანტები

13 398,7

7 048,5

6 350,2

10 087,5

4 291,5

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

სხვა შემოსავლები

1 766,5

0,0

1 766,5

1 485,8

0,0

1 485,8

3 411,8

0,0

3 411,8

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2680.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან

 გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

გადასახადები

11

1 192,0

0,0

1 192,0

2 472,8

0,0

2 472,8

2 680,0

0,0

2 680,0

საშემოსავლო

 გადასახადი

 

0,0

   

900,0

 

900,0

950,0

 

950,0

ქონების 

გადასახადი

113

1 192,0

0,0

1 192,0

1 572,8

0,0

1 572,8

1 730,0

0,0

1 730,0

საქართველოს 

საწარმოთა

 ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)

113111

824,8

 

824,8

1 222,8

 

1 222,8

1 380,0

 

1 380,0

უცხოურ

 საწარმოთა 

ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)

113112

1,5

 

1,5

0,0

   

0,0

   

ფიზიკურ პირთა 

ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)

113113

8,7

0,0

8,7

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

ეკონომიკური

 საქმიანობისთვის 

გამოყენებულ 

ქონებაზე

1131131

4,2

 

4,2

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

არაეკონომიკური

 საქმიანობისთვის 

გამოყენებულ 

უძრავ ქონებაზე

1131132

4,5

 

4,5

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

სასოფლო- სამეურნეო

დანიშნულების 

მიწაზე

113114

181,7

0,0

181,7

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

ფიზიკური

პირებიდან

1131141

148,5

 

148,5

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

იურიდიული

პირებიდან

1131142

33,2

 

33,2

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

არასასოფლო -

სამეურნეო

დანიშნულების 

მიწაზე

113115

175,3

0,0

175,3

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

ფიზიკური

 პირებიდან

1131151

24,2

 

24,2

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

იურიდიული

პირებიდან

1131152

151,1

 

151,1

165,0

 

165,0

165,0

 

165,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 701.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

13 398,7

7 048,5

6 350,2

10 087,5

4 291,5

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული  გრანტები

131

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

13 398,7

7 048,5

6 350,2

10 087,5

4 291,5

5 796,0

8 701,6

3 049,2

5 652,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6 350,2

0,0

6 350,2

5 966,0

170,0

5 796,0

5 822,4

170,0

5 652,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

6 194,2

 

6 194,2

5 796,0

 

5 796,0

5 652,4

 

5 652,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

156,0

 

156,0

170,0

170,0

 

170,0

170,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

7 048,5

7 048,5

0,0

4 121,5

4 121,5

0,0

2 879,2

2 879,2

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

5 978,7

5 978,7

 

2 930,2

2 930,2

 

2 879,2

2 879,2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 069,8

1 069,8

 

1 191,3

1 191,3

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 411.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1 766,5

0,0

1 766,5

1 485,8

0,0

1 485,8

3 411,8

0,0

3 411,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

469,4

0,0

469,4

155,0

0,0

155,0

203,5

0,0

203,5

პროცენტები

1411

392,6

 

392,6

50,0

 

50,0

98,5

 

98,5

დივიდენდები

1412

0,0

   

0,0

   

0,0

   

რენტა

1415

76,8

0,0

76,8

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

76,6

 

76,6

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0,2

 

0,2

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

707,2

0,0

707,2

761,2

0,0

761,2

2 728,3

0,0

2 728,3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

689,1

0,0

689,1

746,2

0,0

746,2

2 713,3

0,0

2 713,3

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

12,8

 

12,8

40,0

 

40,0

20,0

 

20,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

1,8

 

1,8

0,0

   

0,0

   

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

555,0

 

555,0

576,2

 

576,2

2 563,3

 

2 563,3

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

119,5

 

119,5

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

18,1

0,0

18,1

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

18,1

 

18,1

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

0,0

   

499,7

 

499,7

480,0

 

480,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

582,8

 

582,8

0,0

   

0,0

   

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

7,1

 

7,1

69,9

 

69,9

0,0

   

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 084.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 053,5

2 502,2

9 551,3

11 141,8

1 380,1

9 761,7

9 084,6

493,8

8 590,8

შრომის ანაზღაურება

2 164,5

72,1

2 092,5

2 286,8

80,2

2 206,7

1 925,2

71,8

1 853,4

საქონელი და მომსახურება

1 368,0

15,4

1 352,6

1 220,7

17,2

1 203,6

1 288,0

220,9

1 067,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 460,5

59,9

4 400,6

4 373,3

67,5

4 305,8

4 180,6

68,0

4 112,6

გრანტები

215,0

0,0

215,0

270,3

0,0

270,3

1,1

0,0

1,1

სოციალური უზრუნველყოფა

998,8

2,0

996,8

1 210,8

2,5

1 208,3

832,2

5,1

827,1

სხვა ხარჯები

2 846,8

2 352,9

493,9

1 779,8

1 212,8

567,0

857,6

128,1

729,5

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7541.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7641.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

61,5

286,7

104,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,9

0,0

1,3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 521,9

4 476,3

6 594,0

04 00

განათლება

45,1

11,7

666,2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

51,0

122,6

250,4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

11,0

25,5

 

სულ

3 680,3

4 908,3

7 641,4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

197,0

835,7

100,0

ძირითადი აქტივები

92,2

720,7

20,0

არაწარმოებული აქტივები

104,8

115,0

80,0

მიწა

104,8

115,0

80,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 787,2

0,0

2 787,2

3 296,0

0,0

3 296,0

2 718,7

0,0

2 718,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 787,2

0,0

2 787,2

3 296,0

0,0

3 296,0

2 718,7

0,0

2 718,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 787,2

0,0

2 787,2

3 259,0

0,0

3 259,0

2 651,6

0,0

2 651,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

37,0

0,0

37,0

67,1

0,0

67,1

702

თავდაცვა

96,3

85,4

10,9

105,5

97,0

8,5

100,9

97,6

3,4

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

222,7

0,0

222,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

222,7

0,0

222,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 914,3

4 431,9

482,4

3 182,8

2 362,0

820,8

6 331,1

3 509,7

2 821,5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

7045

ტრანსპორტი

3 859,6

3 428,2

431,4

3 097,2

2 362,0

735,2

5 583,3

3 312,9

2 270,4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

და გზები

3 859,6

3 428,2

431,4

3 097,2

2 362,0

735,2

5 583,3

3 312,9

2 270,4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 054,7

1 003,7

51,0

85,6

0,0

85,6

665,5

196,7

468,7

705

გარემოს დაცვა

543,5

0,0

543,5

601,4

0,0

601,4

636,5

0,0

636,5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

543,5

0,0

543,5

585,8

0,0

585,8

622,5

0,0

622,5

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და

ლანდშაფტების დაცვა

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

8,4

14,0

0,0

14,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 254,4

1 105,4

1 149,0

3 976,0

2 420,1

1 555,8

2 167,9

254,1

1 913,8

7061

ბინათმშენებლობა

156,8

0,0

156,8

1 342,1

925,4

416,7

682,4

18,5

663,9

7063

წყალმომარაგება

161,0

0,0

161,0

350,2

291,6

58,6

209,7

115,2

94,5

7064

გარე განათება

326,4

0,0

326,4

316,6

0,0

316,6

440,6

0,0

440,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 610,2

1 105,4

504,8

1 967,0

1 203,1

763,9

835,2

120,4

714,9

707

ჯანმრთელობის

დაცვა

127,1

59,9

67,2

76,3

70,0

6,3

68,0

68,0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

127,1

59,9

67,2

76,3

70,0

6,3

68,0

68,0

0,0

708

დასვენება,

კულტურა და

რელიგია

2 168,9

266,7

1 902,2

1 968,6

0,0

1 968,6

1 482,4

0,0

1 482,4

7081

მომსახურება დასვენებისა

და სპორტის

სფეროში

788,2

0,0

788,2

749,6

0,0

749,6

373,5

0,0

373,5

7082

მომსახურება კულტურის

სფეროში

1 206,0

266,7

939,3

1 035,1

0,0

1 035,1

916,9

0,0

916,9

7084

რელიგიური და

სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

დასვენების, კულტურისა

და რელიგიის

სფეროში

74,7

0,0

74,7

83,9

0,0

83,9

92,0

0,0

92,0

709

განათლება

1 407,1

0,0

1 407,1

1 365,0

0,0

1 365,0

2 121,2

0,0

2 121,2

7091

სკოლამდელი

აღზრდა

1 308,5

0,0

1 308,5

1 365,0

0,0

1 365,0

2 121,2

0,0

2 121,2

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

განათლების

სფეროში

98,6

0,0

98,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

1 212,4

2,0

1 210,4

1 478,7

3,0

1 475,7

1 099,2

5,0

1 094,2

7104

ოჯახებისა და

ბავშვების

სოციალური

დაცვა

70,3

0,0

70,3

83,0

0,0

83,0

78,5

0,0

78,5

7107

სოციალური გაუცხოების

საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

992,6

2,0

990,6

1 221,7

3,0

1 218,7

833,2

5,0

828,2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

სოციალური

დაცვის

სფეროში

149,6

0,0

149,6

174,0

0,0

174,0

187,4

0,0

187,4

 

სულ

15 733,9

5 951,3

9 782,6

16 050,1

4 952,2

11 098,0

16 725,9

3 934,3

12 791,6

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 832,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 1914,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1914,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 67,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

 


მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა    101.5  ათ . ლარი  ( პროგრამული   კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა   101.5  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, წვევამდელთა შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია    9063,5  ლარი ( პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლაშენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა   5  535,4  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, კერძოდ: ქალაქ წყალტუბოში იმერეთის ქუჩის საავტომობილო გზის, ბესიკის ქუჩის საავტომობილო გზის, სოფელ მეორე უბნის საავტომობილო გზის და სოფელ სორმონში წმინდა სამების სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სტიქიისა და თოვლის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზების გაწმენდა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საავტომობილო გზებისა და ტროტუარების მოწყობის საგარანტიო თანხები, მათ შორის, წყალტუბოში ნუცუბიძის, გურამიშვილის, თბილისის, დედა ენის, ნინოშვილის, ლორთქიფანიძის, შარტავას და 9 აპრილის ქუჩებზე ბეტონის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები; . წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარე საყრდენი კედლების, ტროტუარების და მწვანესაფარიანი გაზონების კეთილმოწყობის სამუშაოები; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები; სოფელ ხომულის, ჯიმასტაროს, პირველი წყალტუბოსა და ქვიტირის, ასევე . წყალტუბოში ევდოშვილის, ხანძთელის, ბაგრატისა და 9 აპრილის . მე-3 შესახვევის, რუსთავისა და ტყაბლაძის ქუჩების გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ ოფურჩხეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში ევდოშვილისა და ხანძთელის ქუჩების შემაერთებელი მონაკვეთის, სამაკაშვილის, წითლანაძის ქუჩების, სოფ. ხომულში (თეთრი მღვიმე), სოფელ მაღლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი), ქალაქ წყალტუბოში გვანცელაძის, გამსახურდიას, ახალგაზრდობის, ლორთქიფანიძის მე-7 ჩიხის, სოფელ საყულიაში, სოფელ ზედა ქვილიშორში, სოფელ ბანოჯაში (მელაძეების და საქუსლიას უბნებში), სოფელ გეგუთში (ვარციხჰესების დასახლება), სოფელ ქვილიშორში და სოფ. ბროწეულაში, . წყალტუბოში თბილისის ქუჩის №5 ბინასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; . წყალტუბოში ნინოშვილის ქუჩის №5 ჩიხის, ნინოშვილის ქუჩის №1 ჩიხის, ბესიკის ქუჩის №5,7,9 ბინებთან მისასვლელი გზის, შანიძის ქუჩის №10 ბინასთან მისასვლელი გზის, დადიანის ქუჩის და 26 მაისის ქუჩის №2 ჩიხის, წერეთლის ქუჩის №1, 9 აპრილის ქუჩის №1, №1, №5 ბინებთან მისასვლელი გზების, 9 აპრილის ქუჩის №3 და კოსტავას ქუჩის შემაერთებელი მონაკვეთის, ბარათაშვილის ქუჩის №14 ბინასთან მისასვლელი გზის, ლორთქიფანიძის ქუჩის მე-2 ჩიხის, კლდიაშვილის ქუჩის მონაკვეთის, შევჩენკოს ქუჩის №1 ჩიხის და აღმაშენებლის ქუჩის №1 ჩიხის რეაბილიტაცია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, სოფელ პირველ წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია ცხელი /ბეტონის საფარით, ქალაქ წყალტუბოში ბესიკის ქუჩის №4 ბინასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, ქალაქ წყალტუბოში დედაენის . II ჩიხი №2 ბინასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით, წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩის №9 და №11 ბინის ეზოს და დედაენის ქუჩის №11 და №13 ბინის ეზოს კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბროწეულა-მუხიანის რკინიგზის გადასარბენი 2284კმ-ის პიკეტი 2-ზე პირუტყვის გადასარეკი გვირაბის მოწყობა და ,,საინჟინრო კომუნიკაციისგადაკვეთის, ასევე ხაზობრივ ნაგებობად რეგისტრაციისათვის თანხმობის გაცემის დაფინანსება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ზედა ონჭეიშთან დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია-დემონტაჟი   ახლის მოწყობა, სოფელ გუმათში მთავარანგელოზის ტაძართან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია და სოფელ დღნორისაში ყვავეთის უბნის მოხრეშვის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ათ ლოკაციაზე დანაგვიანების ამკრძალავი ნიშნების განთავსება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფელ ცხუნკურში სასოფლო გზის მოსაწყობად 22 მზა ბეტონის შეძენა, ქალაქ წყალტუბოში 26 მაისის ქუჩის მე-4 ჩიხში გზის და დედა ენის ქუჩა №34 ბინასთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცი, სოფელ რიონის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში რუსთავის ქუჩის პირველ ჩიხში 400 კვ. მეტრი გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში - წერეთლის ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) 7000 კვ. გზის ასფალტო ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია, სოფელ ბანოჯაში სასაფლაოსთან (მაღალების უბანი) გზის მოსაწყობად 16 კბ. მზა ბეტონის შეძენა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის მე-3 ჩიხში 500 მეტრი გზის, ქალაქ წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე №16 და №17 ბინებთან მისასვლელი გზის, სოფელ ფარცხანაყანებში წმ. მატრონას სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი 1200 2  გზის, ქალაქ წყალტუბოში აღმაშენებლისა და სამაკაშვილის ქუჩების შემაერთებელი 400 2  გზის, ქალაქ წყალტუბოში ავალიანის ქუჩის პირველი ჩიხი 240 2  გზის, ქალაქ წყალტუბოში ზაალიშვილის ქუჩაზე 350 2  გზისა და სოფელ წყალტუბოში მე-10 ქუჩაზე 140 მეტრი გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა    2138.4   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. გარე განათების შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1. სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია    141.6  ათ . ლარი ( პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოპიტნარის დასახლებაში, ქალაქ წყალტუბოში ლერმონტოვისა და კოსტავას ქუჩების გადაკვეთაზე 120 მეტრი სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში ყაზბეგის ქუჩაზე  23 და  25 საცხოვრებელ სახლებთან 50 მეტრი და სოფელ ქვიტირში დევნილთა დასახლებაში სანიაღვრე არხებისა და ცხაურების მოწყობა.

2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები    622.5  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვადასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3. შენობების რეაბილიტაცია - კეთილმოწყობა    710.0   ათ . ლარი ( პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ეზოების მოწყობა ბეტონის და ასფალტობეტონის საფარით, სანიაღვრე არხების მოწყობა, ლიფტების რეაბილიტაცია, სადარბაზოების შესასვლელი რკინის კარებების მონტაჟი, სენსორული განათების მოწყობა, სახურავის რეაბილიტაცია, წყალ-საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და სხვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრის ჩამოყალიბების მიზნით ოფისის შეკეთება, კეთილმოწყობა, ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ტყაჩირში საბავშვო ბაღის ეზოს შემორაგვის, სოფელ ოფშკვითში სასოფლო კლუბისა და საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შემოღობვისა და სანკვანძის მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარანტიო თანხები, მათ შორის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში, ფარცხანაყანებში, ქვიტირსა და რიონში საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ასევე სოფელ ჩუნეშში . ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ქალაქ წყალტუბოში  1 ბაგა ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ საყულიაში სასოფლო კლუბის გარე ფასადის რეაბილიტაცია, სპეც. ტექნიკის რეცხვისა და დეზინფექციისათვის სამრეცხაოს და ანტისეპტიკური ჭის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში კოსტავას ქუჩის მრავალსართულიან ბინაში მცხოვრებ მოქალაქე ინეზა კაპანაძის ფართის გადახურვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ გვიშტიბში არსებული შენობის დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობების მიმდებარე ტერიტორიებისა და არხების, ბინებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე დეზინფექცია-დეზინსეცია-დერატიზაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ თერნალში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. ასევე მუნიციპალიტეტის პარკში ფანჩატურის (საპიკნიკე სივრცე) მოწყობა და ქალაქ წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩა №27-ში საკრებულოს ეზოში მდებარე შენობის მოწყობა სასწრაფო დახმარების სამსახურისათვის.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში გურამიშვილის ქუჩა  1- ბინის მთელ პერიმეტრზე სარინელებისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში სანატორიუმმეტალურგისმიმდებარედ სკვერის მოწყობა.

2.2.4. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია    209.7  ათ . ლარი ( პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვილიშორში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა თანადაფინანსებით და სოფელ წყალტუბოს მკვებავი წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამების ფარგლებში მოხდება სოფელ ბანოჯაში არსებული 50-ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის სათავე-ნაგებობის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ გეგუთში ვარციხჰესის დასახლებაში სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა-მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აიპწყალტუბოს კეთილმოწყობის ცენტრისწყალმომარაგების ქსელზე დაერთება და სოფელ ხომულში ჭავჭავაძის მე-3 ჩიხში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია.

2.2.5. გარე განათება  – 440.6  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ ჯიმასტაროში გარე განათების სისტემის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისი-წყალტუბოს საავტომობილო გზის მიმდებარედ არსებული გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში დედა-ენის ქუჩა №15, №17 ბინების მიმდებარედ და ქალაქ წყალტუბოში ქუთაისის ქუჩაზე გარე განათების სისტემის მოწყობა. ხოლო . ტაბიძისა და მარჯანიშვილის ქუჩაზე გარე განათების ელ. ენერგიის სიმძლავრის გაზრდა და სამფაზიანი ორი აღრიცხვის კვანძის მოწყობა, სოფელ ზედა მესხეთში მელაძეების უბანში მინი სპორტული მოედნის გარე განათების ელ. გამანაწილებელ ქსელზე დაერთება აღრიცხვის კვანძის მოწყობა. დედაენის  15 და  17 ბინების, წყალტუბოს-ქუთაისის ქუჩაზე და აიპწყალტუბოს კეთილმოწყობის ცენტრისელ. გამანაწილებელ ქსელზე დაერთება და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა

2.2.6. მაწანწალა ძაღლების იზოლირება  - 14.0 ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები    939.2  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ()იპწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრისსუბსიდირება და არაფინანსური აქტივების შეძენა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ პატრიკეთში, საყულიასა (საბავშვო ბაღთან) და ტყაჩირში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში, ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სასაფლაოს შემორაგვა, სოფელ გვიშტიბში მდებარე ძმათა სასაფლაოზე დაჩენილ საფლავთა კეთილმოწყობა, სოფელ პატრიკეთში არსებული სასაფლაოს ნაწილის (70 მეტრი) მავთულ-ბადით შემორაგვა.

2.4. სოფლის   მხარდაჭერის   პროგრამა    120.4   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

2.5.  საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება    133.4  ათ . ლარი ( პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მომზადდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაცია.

2.6. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება   196.7 ათ . ლარი ( პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

3. განათლება    2 121.2  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება    2 121.2  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება №2 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და სოფელ ოფშკვითის საბავშვო ბაღის განახლებითი სამუშაოების და სოფელ ცხუნკურის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება.

4. კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები   1  633.2  ათ . ლარი ( პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.

4.1. სპორტის   განვითარების ხელშეწყობა   498.2   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ()იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანებისფინანსური მხარდაჭერა, რათა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: სხვადასხვა სპორტული ინიციატივები, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, მკლავჭიდის ტურნირი, გარბენი ქალაქის რკალზე, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, მხიარული სტარტები ბაღებს შორის, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, კობა ნემსიწვერიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი /რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის ფეხბურთის ტურნირი, სპორტული სასკოლო ოლიმპიადა, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა   რეაბილიტაცია, მათ შორის, დევნილთა დასახლებაში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ხოლო მინი სპორტული მოედნის მოწყობა ქალაქ წყალტუბოში, ავალიანის ქუჩაზე და სოფელ მაღლაკში (მიწაწითელის უბანი). ასევე მოხდება სოფელ ფარცხანაყანევში მინი მოედნის შემოღობვა-რეაბილიტაცია, ქალაქ წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე, სოფელ ჟონეთში, ყუმისთავში (სოფლის ცენტრში) და მეორე უბანში (გორისთავის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში ჯურხაძეების, კირთაძეებისა და ჯიმშელეიშვილების უბანში არსებული სპორტული მოედნის შემორაგვისათვის მავთულ-ბადის შეძენა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ()იპსაფეხბურთო კლუბ სამგურალისფინანსური მხარდაჭერა ელექტროენერგიის სიმძლავრის ზრდის მომსახურებისათვის.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა   933.3   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციის ()იპწყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ()იპწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისადა ()იპწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების კოორდინაციის ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება    101,7   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, ტრანსპორტირება, ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ილია ჭავჭავაძის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებული ღონისძიება, 9 აპრილის ღონისძიება, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, წყალტუბოს ეტალონი მოსწავლის გამოსავლენი ინტელექტუალური კონკურსის ნაწილობრივი დაფინანსება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საქართველოს მოხალისე, 2-მაისობა (გვირილობა), ჯანსუღ იოსელიანის სახელობის ფესტივალი, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, გალაქტიონობა, იუმორისტული ფესტივალი, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, 8 აგვისტო, ფერების ფესტივალი, შემოდგომის წყალტუბო, სოხუმის დაცემის დღე, შშმ პირების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საახალწლო ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრების გაცემა, სახალხო მთქმელის მარგო სხირტლაძე - სიმსივეს მცირე ზომის პოეტური კრებულის ბეჭდვა, ციალა ღვინიანიძის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებული ფულადი ჯილდო, სოფელ საგურამოში გასამართ სახალხო დღესასწაულზე ,,ილიაობაში“ ჩართულობა და ,,ახალგაზრდული კარვების ბანაკშითანადაფინანსებით (საწევრო გადასახადი) მონაწილეობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება . წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.

4.4. რელიგიური   ორგანიზაციების ხელშეწყობა   –  100.0 ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი  05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   1  167,2  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი   ჯანდაცვის მომსახურება   68.0   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ()იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისდაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

· ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით.

· გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება.

· დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები.

· გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, მათ შორის შესაბამის, კომპიუტერულ პროგრამაში.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

· ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობით.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება-რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

· სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება.

· ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია).

· საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

· საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

5.2. სოციალური პროგრამები   1  099.2  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა    127.5  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ()იპწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლისსუბსიდირება და არაფინანსური აქტივების შეძენა.

5.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება   3.0 ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის    78.5   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000- ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი.

“, „“, „დაქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებებისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ გარემოებასთან ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში ფულადი დახმარება ერთჯერადად გაიცემა ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ამ სოციალური პროგრამის , , , პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადნენ 2016-2017 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

5.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები   12.0 ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება   357,6   ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100000-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას, დახმარება განესაზღვროს   200 ლარი.

) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 200 ლარი;

) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 200 ლარი;

) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;

) ცერებრალური დამბლით დაავადებული პირის დახმარება – 500 ლარი;

) ()იპსათნოების სახლისბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ  და საახალწლოდ  – 100 ლარი.

) მკვეთრად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მკვეთრად გამოხატული ფორმით უსინათლო პირის დახმარება – 200 ლარი;

) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონულ დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქის დახმარება –1200 ლარი

) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, (გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა)   200 ლარი;

) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება  200  ლარი;

) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება  – თითოეულს  200 ლარი.

) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება   1000 ლარი;

) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 120 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1440 ლარისა.

) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 120 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1440 ლარი.

) ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.

) 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ()იპ – სარეაბილიტაციო ცენტრ „ჩვენი სახლისბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

) სოციალურად დაუცველი ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000- ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება   200 ლარი.

) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65000- ქულის ჩათვლით, უდედმამო ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება   500 ლარი.

) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვია დახმარება   500 ლარი.

) მიმდინარე წლის 20 მაისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით).

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულ შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

5.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება    129.4 ათ .   ლარი ( პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ()იპ „ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“  სუბსიდირება და არაფინანსური აქტივების შეძენა.

5.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 336.2  ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმური და გადაუდებელი სტაციონარული ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის, კოსმეტიკური, სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით) სხვა სამედიცინო მომსახურება (გარდა თერაპიულისა), ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით – არაუმეტეს  1000 ლარი.

5.2.8. სტიქიის , ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება - 55.0 ათ . ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 08)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2017 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის   მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს   2000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2016 წლის 1 დეკემბრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 ბიუჯეტის შესახებწყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №74 დადგენილების მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის 5.2.8. ქვეპუნქტით   „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარებაგათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ეკონომ.

კლას

იფიკ-.

კოდი

ფუნქ-

ციონა

ლური

კოდი

ორგ.

კოდი

წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი

 ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან

 გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

     

წყალტუბოს

მუნიციპალიტეტი

15 733,9

5 951,3

9 782,6

16 054,5

4 952,2

11 102,4

16 807,3

3 937,8

12 869,5

     

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

182,0

0,0

182,0

184,0

0,0

184,0

165,0

0,0

165,0

2

   

ხარჯები

12 053,5

2 502,2

9 551,3

11 141,8

1 380,1

9 761,7

9 084,6

493,8

8 590,8

21

   

შრომის

ანაზღაურება

2 164,5

72,1

2 092,5

2 286,8

80,2

2 206,7

1 925,2

71,8

1 853,4

61

   

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3 680,3

3 449,1

231,2

4 908,3

3 572,1

1 336,3

7 641,4

3 440,5

4 200,9

   

01 00

წარმომადგენლობითი

და 

აღმასრულებელი 

ორგანოების

დაფინანსება

2 787,2

0,0

2 787,2

3 298,9

0,0

3 298,9

2 720,8

0,0

2 720,8

     

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

174,0

0,0

174,0

176,0

0,0

176,0

157,0

0,0

157,0

2

   

ხარჯები

2 725,8

0,0

2 725,8

3 009,2

0,0

3 009,2

2 614,7

0,0

2 614,7

21

   

შრომის

ანაზღაურება

2 088,5

0,0

2 088,5

2 201,4

0,0

2 201,4

1 852,0

0,0

1 852,0

61

   

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

61,5

0,0

61,5

286,7

0,0

286,7

104,0

0,0

104,0

   

01 01

წყალტუბოს

საკრებულო

832,7

0,0

832,7

879,7

0,0

879,7

751,0

0,0

751,0

     

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

34,0

 

34,0

34,0

 

34,0

29,0

 

29,0

2

70111

 

ხარჯები

828,0

0,0

828,0

841,0

0,0

841,0

732,9

0,0

732,9

21

   

შრომის ანაზღაურება

574,0

0,0

574,0

585,1

0,0

585,1

480,3

0,0

480,3

61

70111

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

4,7

0,0

4,7

38,5

0,0

38,5

17,1

0,0

17,1

   

01 02

წყალტუბოს

გამგეობა

1 954,5

0,0

1 954,5

2 382,1

0,0

2 382,1

1 902,1

0,0

1 902,1

     

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

140,0

 

140,0

142,0

 

142,0

128,0

 

128,0

2

70111

 

ხარჯები

1 897,8

0,0

1 897,8

2 131,3

0,0

2 131,3

1 814,7

0,0

1 814,7

21

   

შრომის

ანაზღაურება

1 514,5

0,0

1 514,5

1 616,4

0,0

1 616,4

1 371,7

0,0

1 371,7

61

70111

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

56,8

0,0

56,8

248,2

0,0

248,2

87,0

0,0

87,0

   

01 03

სარეზერვო

ფონდი

0,0

0,0

0,0

37,0

0,0

37,0

67,1

0,0

67,1

2

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

37,0

0,0

37,0

67,1

0,0

67,1

   

01 04

წინა წლებში

წარმოქმნილი 

ვალდებულებების

დაფარვა და

სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების

 აღსრულების

ფინანსური 

უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

   

01 04 02

სასამართლოს

 გადაწყვეტილებების 

აღსრულების

ფინანსური 

უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

   

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და

უსაფრთხოება

319,0

85,4

233,6

105,5

97,0

8,5

101,5

98,2

3,4

     

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

2

   

ხარჯები

318,1

85,4

232,7

105,5

97,0

8,5

99,6

96,3

3,4

21

   

შრომის

ანაზღაურება

76,0

72,1

4,0

85,4

80,2

5,3

73,1

71,8

1,4

61

   

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

   

02 01

საგანგებო

სიტუაციების

მართვის

საქალაქო

სამსახური

222,7

0,0

222,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

0,0

   

0,0

   

0,0

   

2

7032

 

ხარჯები

222,7

0,0

222,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

   

შრომის

ანაზღაურება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

02 02

ქვეყნის 

თავდაცვის-

უნარიანობის

ამაღლების

ხელშეწყობა

96,3

85,4

10,9

105,5

97,0

8,5

101,5

98,2

3,4

     

მომუშავეთა

იცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

2

702

 

ხარჯები

95,3

85,4

9,9

105,5

97,0

8,5

99,6

96,3

3,4

21

   

შრომის

ანაზღაურება

72,1

72,1

0,0

85,4

80,2

5,3

73,1

71,8

1,4

61

702

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

   

03 00

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა,

 რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია

6 657,5

4 533,6

2 123,9

7 741,5

4 782,2

2 959,3

9 063,5

3 766,7

5 296,8

2

   

ხარჯები

3 135,6

1 084,5

2 051,1

3 265,2

1 211,1

2 054,1

2 390,7

324,5

2 066,2

61

   

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3 521,9

3 449,1

72,8

4 476,3

3 571,0

905,3

6 594,0

3 439,2

3 154,8

   

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

და

მოვლა-შენახვა

3 773,0

3 428,2

344,9

3 077,2

2 362,0

715,2

5 535,4

3 315,9

2 219,5

2

   

ხარჯები

331,8

0,0

331,8

187,4

0,0

187,4

88,7

0,0

88,7

61

   

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3 441,3

3 428,2

13,1

2 889,8

2 362,0

527,8

5 395,5

3 312,9

2 082,6

   

03 01 01

საავტომობილო

გზის 

მშენებლობა

რეკონსტრუქცია

და მოვლა-

შენახვა

3 040,1

2 708,4

331,8

2 597,2

1 982,0

615,1

5 475,4

3 314,5

2 160,9

2

70451

 

ხარჯები

331,8

0,0

331,8

187,4

0,0

187,4

88,7

0,0

88,7

61

70451

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2 708,4

2 708,4

0,0

2 409,8

1 982,0

427,7

5 345,5

3 312,9

2 032,6

   

03 01 02

ხიდებისა და

ბოგირების

რეაბილიტაცია

732,9

719,8

13,1

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

61

70451

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

732,9

719,8

13,1

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

   

03 01 03

 ტროტუარების

მოწყობა

0,0

0,0

0,0

400,0

380,0

20,0

10,0

1,4

8,6

61

70451

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

400,0

380,0

20,0

0,0

0,0

0,0

   

03 02

კომუნალური

 ინფრასტრუქტურის

 მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია

1 258,2

0,0

1 258,2

2 603,1

1 217,0

1 386,0

2 138,4

133,7

2 004,7

2

   

ხარჯები

1 243,0

0,0

1 243,0

1 141,0

18,5

1 122,5

1 284,3

18,5

1 265,8

61

   

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

15,2

0,0

15,2

1 462,1

1 198,5

263,6

826,5

115,2

711,4

   

03 02 01

სანიაღვრე

არხების და

ნაპირსამაგრი

ნაგებობების 

რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია

70,6

0,0

70,6

0,0

0,0

0,0

141,6

0,0

141,6

2

70451

 

ხარჯები

70,6

0,0

70,6

0,0

0,0

0,0

59,3

0,0

59,3

61

70421

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,4

0,0

82,4

   

03 02 02

()იპ „წყალტუბოს

 მუნიციპალიტეტის

 დასუფთავება

543,5

0,0

543,5

585,8

0,0

585,8

622,5

0,0

622,5

2

7051

 

ხარჯები

543,5

0,0

543,5

585,8

0,0

585,8

590,0

0,0

590,0

61

7051

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,5

0,0

32,5

   

03 02 03

შენობების

რეაბილიტაცია-

კეთილმოწყობა

156,8

0,0

156,8

1 342,1

925,4

416,7

710,0

18,5

691,5

2

7061

 

ხარჯები

141,6

0,0

141,6

211,3

18,5

192,8

334,7

18,5

316,2

61

7061

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

15,2

0,0

15,2

1 130,8

906,9

223,9

347,7

0,0

347,7

   

03 02 04

წყლის

სისტემის

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

161,0

0,0

161,0

350,2

291,6

58,6

209,7

115,2

94,5

2

7063

 

ხარჯები

161,0

0,0

161,0

18,9

0,0

18,9

8,8

0,0

8,8

61

7063

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

331,3

291,6

39,7

200,9

115,2

85,7

   

03 02 05

გარე განათება

326,4

0,0

326,4

316,6

0,0

316,6

440,6

0,0

440,6

2

7064

 

ხარჯები

326,4

0,0

326,4

316,6

0,0

316,6

277,5

0,0

277,5

61

7064

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163,1

0,0

163,1

   

03 02 06

მაწანწალა

ძაღლების

იზოლირება

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

8,4

14,0

0,0

14,0

2

7056

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

8,4

14,0

0,0

14,0

   

03 03

მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობის

 ღონისძიებები

467,5

0,0

467,5

725,6

0,0

725,6

939,2

0,0

939,2

2

   

ხარჯები

423,0

0,0

423,0

631,4

0,0

631,4

581,4

0,0

581,4

61

   

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

44,4

0,0

44,4

94,2

0,0

94,2

357,8

0,0

357,8

   

03 03 01

მოსაცდელები

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

39,8

0,0

39,8

61

70451

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

39,8

0,0

39,8

   

03 03 03

()იპ 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობა

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

96,5

0,0

96,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7066

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

28,4

0,0

28,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

03 03 05

()იპ 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის

 კეთილმოწყობის

ცენტრი

317,4

0,0

317,4

698,4

0,0

698,4

880,1

0,0

880,1

2

7066

 

ხარჯები

317,4

0,0

317,4

631,4

0,0

631,4

562,2

0,0

562,2

61

7049

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

67,0

0,0

67,0

318,0

0,0

318,0

   

03 03 06

სასაფლაოს

კეთილმოწყობა

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

19,3

0,0

19,3

2

7066

 

ხარჯები

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

19,3

0,0

19,3

   

03 03 07

ცივი ტბის

მიმდებარედ

ბუნებრივი

აირის შიდა

ქსელის

მოწყობა

და დაერთება

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

61

7054

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

   

03 04

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ანსახორციელებელი

  პროექტები

1 082,1

1 082,1

0,0

1 240,7

1 203,1

37,6

120,4

120,4

0,0

2

7066

 

ხარჯები

1 061,2

1 061,2

0,0

1 230,2

1 192,6

37,6

109,3

109,3

0,0

61

7066

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

20,9

20,9

0,0

10,5

10,5

0,0

11,1

11,1

0,0

   

03 05

საპროექტო

დოკუმენტაცია

 და საექსპერტო

მომსახურება

76,6

23,3

53,3

95,0

0,0

95,0

133,4

0,0

133,4

2

7066

 

ხარჯები

76,6

23,3

53,3

75,3

0,0

75,3

130,3

0,0

130,3

61

7066

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

19,7

0,0

19,7

3,1

0,0

3,1

   

03 06

საპროექტო

 დოკუმენტაციისა 

და სამშენებლო

სამუშაოების

ტექნიკური 

ზედამხედველობის 

მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196,7

196,7

0,0

2

7049

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196,7

196,7

0,0

   

04 00

განათლება

1 407,1

0,0

1 407,1

1 365,0

0,0

1 365,0

2 121,2

0,0

2 121,2

2

   

ხარჯები

1 362,0

0,0

1 362,0

1 353,3

0,0

1 353,3

1 455,0

0,0

1 455,0

61

   

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

45,1

0,0

45,1

11,7

0,0

11,7

666,2

0,0

666,2

   

04 01

საბავშვო

ბაღების

გაერთიანება

1 308,5

0,0

1 308,5

1 365,0

0,0

1 365,0

2 121,2

0,0

2 121,2

2

7091

 

ხარჯები

1 263,4

0,0

1 263,4

1 353,3

0,0

1 353,3

1 455,0

0,0

1 455,0

61

7091

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

45,1

0,0

45,1

11,7

0,0

11,7

666,2

0,0

666,2

   

04 02

()იპ 

წყალტუბოს 

სკოლისგარეშე 

დაწესებულებათა 

გაერთიანება

98,6

0,0

98,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7098

 

ხარჯები

98,6

0,0

98,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

05 00

კულტურა,

რელიგია,

ახალგაზრდული

და სპორტული 

ღონისძიებები

3 223,6

1 270,4

1 953,2

1 987,2

0,0

1 987,2

1 633,2

0,0

1 633,2

2

   

ხარჯები

3 172,6

1 270,4

1 902,2

1 864,6

0,0

1 864,6

1 382,8

0,0

1 382,8

61

   

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

51,0

0,0

51,0

122,6

0,0

122,6

250,4

0,0

250,4

   

05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

1 842,9

1 003,7

839,2

753,2

0,0

753,2

498,2

0,0

498,2

2

   

ხარჯები

1 791,9

1 003,7

788,2

684,5

0,0

684,5

305,0

0,0

305,0

61

   

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

51,0

0,0

51,0

68,7

0,0

68,7

193,2

0,0

193,2

   

05 01 01

სპორტულ

ღონისძიებათა

დაფინანსება

45,9

0,0

45,9

11,3

0,0

11,3

10,5

0,0

10,5

2

7081

 

ხარჯები

45,9

0,0

45,9

11,3

0,0

11,3

10,5

0,0

10,5

   

05 01 02

()იპ 

წყალტუბოს

 სასპორტო სკოლა

131,3

0,0

131,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

131,3

0,0

131,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

05 01 03

()იპ 

საფეხბურთო 

კლუბი

 სამგურალი

388,8

0,0

388,8

114,8

0,0

114,8

49,3

0,0

49,3

2

7081

 

ხარჯები

388,8

0,0

388,8

64,7

0,0

64,7

0,0

0,0

0,0

61

7081

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

50,1

0,0

50,1

49,3

0,0

49,3

   

05 01 04

()იპ 

,,სარაგბო

კლუბი

დინოზავრი"

46,8

0,0

46,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

46,8

0,0

46,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

05 01 05

სპორტული

მოედნების

შეკეთება

1 054,7

1 003,7

51,0

18,6

0,0

18,6

134,4

0,0

134,4

2

7049

 

ხარჯები

1 003,7

1 003,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

61

7049

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

51,0

0,0

51,0

18,6

0,0

18,6

132,9

0,0

132,9

   

05 01 06

()იპ 

წყალტუბოს

 მუნიციპალიტეტის

 სპორტული 

კლუბების

 გაერთიანება

175,5

0,0

175,5

338,2

0,0

338,2

304,0

0,0

304,0

2

7081

 

ხარჯები

175,5

0,0

175,5

338,2

0,0

338,2

293,0

0,0

293,0

61

7081

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

   

05 01 07

()იპ 

 ქართული 

ფეხბურთის

განვითარების

ფონდი

0,0

0,0

0,0

270,3

0,0

270,3

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

0