დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, „დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ნოემბერის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, „დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ნოემბერის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/07/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016261
13
20/07/2017
ვებგვერდი, 27/07/2017
190020020.35.156.016261
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, „დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ნოემბერის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №13

2017 წლის 20 ივლისი

ქ. დმანისი

 

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ნოემბერის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2-ე პუნქტების,   „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ნოემბრის №20 დადგენილებაში((www.matsne.gov.ge), 30/11/2016,190020020.35.156.016246) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:


1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს 7242,0 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის:

ა) გადასახადები 1830,0 ათასი ლარი;

ბ) გრანტები 5131,7ათასი ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები 280,3   ათასი ლარი.

2. განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლება 25,0 ათასი ლარის ოდენობით.

3. წლის დასაწყისში არსებული სახსრების ნაშთიდან 465,1 ათასი ლარი მიმართული იქნეს ხარჯების დასაფარავად.

4.დადგენილების მე-17 მუხლით  დამტკიცებული დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 7408,1 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7732,1ათასი ლარის ოდენობით და მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 7732,1 ათასი ლარის ოდენობით. ".

5.დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0101 – მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  „შრომის ანაზღაურების“ მუხლი 245,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 238,4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო”საქონელი და მომსახურების“ მუხლით გათვალისწინებული შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 12,6 ათასი ლარის ოდენობით.

6.დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0102 –  მუნიციპალიტეტის გამგეობის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლი 785,2 ათსი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 629,8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო „საქონელი და მომსახურების” მუხლით გათვალისწინებული შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 197,4 ათასი ლარის ოდენობით;

7.დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0301 – „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის“არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 3038,4 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 3362,4 ათასი ლარის ოდენობით.

8. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელერი ბერუაშვილი
დანართი N1

თავი I
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,009.1

7,510.9

2,500.6

5,010.3

7,242.0

2,262.7

4,979.3

გადასახადები

1,731.6

2,150.0

0.0

2,150.0

1,830.0

0.0

1,830.0

გრანტები

4,082.1

4,530.5

2,500.6

2,029.9

5,131.7

2,262.7

2,869.0

სხვა შემოსავლები

2,195.4

830.4

0.0

830.4

280.3

0.0

280.3

ხარჯები

3,254.5

3,677.3

50.0

3,627.3

3,383.7

50.0

3,333.7

შრომის ანაზღაურება

1,112.5

1,122.0

0.0

1,122.0

922.2

0.0

922.2

საქონელი და მომსახურება

700.8

1,001.3

50.0

951.3

988.5

50.0

938.5

სუბსიდიები

1,090.5

1,318.0

0.0

1,318.0

1,262.0

0.0

1,262.0

გრანტები

169.4

40.0

0.0

40.0

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

173.6

178.0

0.0

178.0

161.5

0.0

161.5

სხვა ხარჯები

7.7

18.0

0.0

18.0

29.5

0.0

29.5

საოპერაციო სალდო

4,754.6

3,833.6

2,450.6

1,383.0

3,858.3

2,212.7

1,645.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,629.8

6,109.8

2,461.8

3,648.0

4,236.4

2,410.4

1,826.0

ზრდა

3,650.5

6,119.8

2,461.8

3,658.0

4,261.4

2,410.4

1,851.0

კლება

20.7

10.0

0.0

10.0

25.0

0.0

25.0

მთლიანი სალდო

1,124.8

-2,276.2

-11.2

-2,265.0

-378.1

-197.7

-180.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,118.5

-1,606.2

-11.2

-1,595.0

-465.1

-265.1

-200.0

ზრდა

1,147.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,147.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

29.2

1,606.2

11.2

1,595.0

465.1

265.1

200.0

ვალუტა და დეპოზიტები

29.2

1,606.2

11.2

1,595.0

465.1

265.1

200.0

ვალდებულებების ცვლილება

-6.3

-30.0

0.0

-30.0

-87.0

-67.4

-19.6

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0.0

 

 

 

 

 

 

კლება

 

30.0

0.0

30.0

87.0

67.4

19.6

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

6.3

30.0

0.0

30.0

87.0

67.4

19.6

 

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8029.8

9127.1

2500.6

6626.5

7732.1

2527.8

5204.3

    შემოსავლები

8009.1

7510.9

2500.6

5010.3

7242.0

2262.7

4979.3

არაფინასური აქტივების
 კლება

20.7

10.0

0.0

10.0

25.0

0.0

25.0

ფინასური  აქტივების
 კლება

0.0

1606.2

0.0

1606.2

465.1

265.1

200.0

გადასახდელები

6905.0

9097.1

2511.8

6585.3

7645.1

2460.4

5184.7

ხარჯები

3254.5

3677.3

50.0

3627.3

3383.7

50.0

3333.7

არაფინასური  აქტივების
 ზრდა

3650.5

5419.8

2461.8

2958.0

4261.4

2410.4

1851.0

ნაშთის ცვლილება

1124.8

30.0

-11.2

41.2

87.0

67.4

19.6

 


მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  7242.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8009.1

7510.9

2500.6

5010.3

7242.0

2262.7

4979.3

გადასახადები

1731.6

2150.0

 

2150.0

1830.0

 

1830.0

გრანტები

4082.1

4530.5

2500.6

2029.9

5131.7

2262.7

2869.0

სხვა შემოსავლები

2195.4

830.4

 

830.4

280.3

 

280.3

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1731.6

2170.0

0.0

2170.0

1830.0

0.0

1830.0

საშემოსავლო გადასახადი

0

450.0

0.0

450.0

280.0

0.0

280.0

ქონების გადასახადი

1731.6

1720.0

0.0

1720.0

1550.0

0.0

1550.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)       

1015.8

1100.0

0.0

1100.0

1060.0

0.0

1060.0

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.1

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

687.6

580.0

0.0

580.0

470.0

0.0

470.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

26.1

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5131.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
გეგმა

2017 წლის
 გეგმა

გრანტები

4082.1

4530.5

5131.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4082.1

4530.5

5131.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1770.3

2029.9

2869.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1655.3

1914.9

2739.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

115.0

115.0

130.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2311.8

2500.6

2262.7

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1653.3

1406.0

1558.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

658.5

600.6

0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან და პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდის თანხები

0.0

 

 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

0.0

380.0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

 

494

324.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 280.3  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2195.4

830.4

0.0

830.4

280.3

0.0

280.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

2110.0

760.0

0.0

760.0

180.0

0.0

180.0

პროცენტები

61.9

50.0

0.0

50.0

0.0

 

0.0

რენტა

2048.1

710.0

0.0

710.0

180.0

0.0

180.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1966.8

650.0

 

650.0

90.0

 

90.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

81.3

60.0

 

60.0

90.0

 

90.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

44.2

30.4

0.0

30.4

52.3

0.0

52.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9.1

11.4

0.0

11.4

17.3

0.0

17.3

სანებართვო მოსაკრებელი

2.7

5.0

 

5.0

2

 

2.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.4

 

0.4

0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.4

6.0

 

6.0

15.3

 

15.3

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

35.1

19.0

0.0

19.0

35.0

0.0

35.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

35.1

19.0

 

19.0

35.0

0.0

35.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

41.0

40.0

 

40.0

25.0

 

25.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.2

0.0

0.0

0.0

23.0

 

23.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3383.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,254.5

3,677.3

50.0

3,627.3

3,383.7

50.0

3,333.7

შრომის ანაზღაურება

1,112.5

1,122.0

 

1,122.0

922.2

 

922.2

საქონელი და მომსახურება

700.8

1,001.3

50.0

951.3

988.5

50.0

938.5

სუბსიდიები

1,090.5

1,318.0

 

1,318.0

1,262.0

 

1,262.0

გრანტები

169.4

40.0

 

40.0

20.0

 

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

173.6

178.0

 

178.0

161.5

 

161.5

სხვა ხარჯები

7.7

18.0

 

18.0

29.5

 

29.5

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება    4236.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4261.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

 
 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

315.2

240.30

102.00

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3306.6

5179.5

4159.4

 

0500

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის სელშეწყობა და სპორტი

28.7

0.0

0.0

 

სულ ჯამი

3650.5

5419.8

4261.4

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 25.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

 
 
 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

20.7

10.0

25.0

 

 

ძირითადი აქტივები

9.5

5.0

20.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

11.2

5.0

5.0

 

 

მიწა

11.2

5.0

5.0

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,950.9   

2,040.7   

1,852.7   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,950.9   

2,040.7   

1,852.7   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

 

 

 

702

თავდაცვა

61.4   

65.0   

65.0   

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

164.7   

0.0   

0.0   

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

164.7   

0.0   

0.0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,228.3   

4,056.4   

3,483.4   

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

 

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

0.0   

 

 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,228.3   

4,056.4   

3,483.4   

 

705

გარემოს დაცვა

216.2   

270.0   

268.0   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

216.2   

270.0   

268.0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,204.7   

1,403.0   

877.0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

240.0   

238.2   

485.9   

 

7063

წყალმომარაგება

219.7   

55.5   

30.5   

 

7064

გარე განათება

2.1   

103.3   

0.0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

742.9   

1,006.0   

360.6   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

48.0   

48.0   

45.0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48.0   

48.0   

45.0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

473.8   

585.0   

514.0   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

153.7   

160.0   

145.0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

320.1   

425.0   

369.0   

 

709

განათლება

315.5   

387.0   

385.0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

264.4   

322.0   

325.0   

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

51.1   

65.0   

60.0   

 

710

სოციალური დაცვა

247.7   

272.0   

242.0   

 

7101

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

79.2   

90.5   

85.0   

 

71011

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

43.2   

48.0   

50.0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

125.3   

133.5   

107.0   

 

 

სულ

6,911.2   

9,127.1   

7,732.1   

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 378,1 ათასი ლარი.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  465,1  ათასი ლარი.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  465,1 ათასი ლარი.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 87,0 ათასი ლარი.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ „საქართველოს 2015 წლის 16 ივლისის №4036 კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდб „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის, მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ გათვალისწინებულ იქნეს დელეგირებული უფლებამოსილებებიდან სავარაუდოდ 18,0 ათასი ლარი  გამგეობის სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაში.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
                    დმანისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.  თავდაცვა

ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის  მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  პრიორიტეტს წარმოადგენს; მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

Ø  არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                         

Ø  საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში  წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

ქ. დმანისში ჭუბერის და ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე  სანიაღვრე არხის მოწყობა. ასევე გაგრძელდება სოფ. ირგანჩაი-საფარლოს, სოფ. კიზილაჯლო-იფნარის გზის 3კმ-იანი მონაკვეთის მოასფალტება და მამულოს მისასვლელი გზის მოასფალტება. გარდა აღნიშნულისა  ქ. დმანისში დაგეგმილია არსებული ქუჩების ასფალტ-ბიტონის გზის და სანიაღვრე არხების სისტემის რეაბილიტაცია, ხოლო  სოფლებში დალარის, გოდაგდაგის, ლოქჭანდარის, ზემო კარაბულახის, გომარეთის და მთის ძირის მისასვლელი გზების მოასფალტება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

Ø რეაბილიტირებული გზების ზრდა 30%-ით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში წყალმომარაგების და გარე განთების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 030201)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობაპროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქ.დმანისში მრავალსართულიანი შენობების საცხოვრებელი ბინების სახლის სახურავების რეაბილიტაცია. ასევე  №1 საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და სპორტული სკოლის, მუსიკალური სკოლის, კულტურის სახლის,კომუნალური სამსახურის და სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობების რეაბილიტაცია.

2.2.3    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა.

2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ დმანისის ცენტრალურ ქუჩებზე ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ხოლო სოფლებში შედარებით  ნაკლები ინტერვალით ნარჩენების გატანა  კვირაში 3 დღე, ასევე  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარაში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში  გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი ბინების სახურავების მოვლა-შენახვა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø  საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობის გაუმჯობესება;

Ø  ქუჩების განათების ზრდა;

Ø  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1  ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის  ქუჩების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

Ø  ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა

Ø   შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;

Ø საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა.    

3.    განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.საანგარიშო წელს გათვალისწინებულია სარკინეთი-განახლება-ველისპირის სოფლებში ერთი  საბავშო ბაღის  მშენებლობა.  აღიჭურვა სათანადო ინვენტარით. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. ყველა ბაღში დაგეგმილია შენობების ცენტრალური გათბობით უზრუნველყოფა და მათი კეთილმოწყობა.

3.1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი 11 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 340  ბავშვის ოდენობით, თითოეულ ჯგუფში დასაშვებია კონტინგენტი არაუმეტეს 35 ბავშვისა, რომელსაც ემსახურება 44 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

Ø  სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø  საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა;

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები.

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურის, ქართული ენის ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობისათვის და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 16 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე, რომლის რაოდენობაც საშუალოდ შეადგენს 154 მოსწავლეს. დმანისის მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.        

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

4.    კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

Ø  სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 204-მდე სპორტსმენს;

4.1.1   სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2017 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2   სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2017 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“  ექვსი ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 96 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფში 20 მოსწავლე, ხოლო  „ქართული ჭიდაობის“,  „ფეხბურთის“, ფრენბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ორთაბძოლა, ტაეკონდოსა და ხრიდოლის  თითო-თითო ჯგუფიში გაერთიანებულია 88 მოსწავლე, სულ 204-მდე  მოსწავლე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

Ø  აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

Ø  სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რომლებიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა სახის წრეები, რომლებშიც სწავლობს 148-მდე მოსწავლე, ხოლო  მუსიკალურ სკოლებში სწავლობს 80-მდე მოსწავლე, სადაც ემსახურება 10 პედაგოგი, რომლის კვირეული დატვირთვა სავარაუდოდ თითოეულ პედაგოგზე შეადგენს 18 საათს და მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს განხრით და  4 ბიბლიოთეკა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1  კულტურის ცენტრის დაფინასება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი,  მუსიკალური სკოლა და  4 ბიბლიოთეკა.

4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02– 05 02 03- 05-02 04)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურის,მუსიკალური სკოლისა და  ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

Ø  კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

Ø  კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის,  არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

Ø  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

Ø  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

Ø  მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

Ø  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე  ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

Ø  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

Ø  მუნიციპალიტეტში  არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით დმანისის

Ø  მუნიციპალიტეტის  დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (მარტოხელა უკიდურესადგაჭირვებული), 42-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერადი  კვება ცხელი კერძებით,  ბენეფიციერებისათვის სახლში გატანებით.

5.2.3    სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა  რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4    სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

Ø სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

Ø იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5    მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერნების და უსინათლოების  მგზავრობის საფასურის  ხარჯების  ნაწილობრივ   ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების და უსინათლოების  უფასო მგზავრობა კვირაში 3 დღე .

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი

Ø  მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონარული დახმარება;

Ø  მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

6,911.2

9,127.1

2,511.8

6,615.3

7,732.1

2,527.8

5,204.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101.0

100.0

0.0

100.0

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

3,254.5

3,677.3

50.0

3,627.3

3,383.7

50.0

3,333.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,112.4

1,122.0

0.0

1,122.0

922.2

0.0

922.2

 

თანამდებობრივი სარგო

870.0

1,010.1

0.0

1,010.1

843.6

0.0

843.6

 

პრემია

242.4

111.9

0.0

111.9

78.6

0.0

78.6

 

საქონელი და მომსახურება

700.8

1,001.3

50.0

951.3

988.5

50.0

938.5

 

სუბსიდიები

1,090.5

1,318.0

0.0

1,318.0

1,262.0

0.0

1,262.0

 

გრანტები

169.4

40.0

0.0

40.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

173.7

178.0

0.0

178.0

161.5

0.0

161.5

 

სხვა ხარჯები

7.7

18.0

0.0

18.0

29.5

0.0

29.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,650.5

5,419.8

2,461.8

2,958.0

4,261.4

2,410.4

1,851.0

 

ძირითადი აქტივები

3,650.5

5,419.8

2,461.8

2,958.0

4,261.4

2,410.4

1,851.0

 

ვალდებულების კლება

6.2

30.0

0.0

30.0

87.0

67.4

19.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,950.9

2,090.6

0.0

2,090.6

1,852.7

0.0

1,852.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95.0

94.0

0.0

94.0

92.0

0.0

92.0

 

ხარჯები

1,635.2

1,850.3

0.0

1,850.3

1,734.7

0.0

1,734.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,056.6

1,066.7

0.0

1,066.7

868.2

0.0

868.2

 

თანამდებობრივი სარგო

826.3

956.7

0.0

956.7

790.2

0.0

790.2

 

პრემია

230.3

110.0

0.0

110.0

78.0

0.0

78.0

 

საქონელი და მომსახურება

539.0

740.6

0.0

740.6

812.5

0.0

812.5

 

სუბსიდია

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

5.0

0.0

5.0

4.5

0.0

4.5

 

სხვა ხარჯები

6.7

18.0

0.0

18.0

29.5

0.0

29.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.2

240.3

0.0

240.3

102.0

0.0

102.0

 

ძირითადი აქტივები

315.2

240.3

0.0

240.3

102.0

0.0

102.0

 

ვალდებულების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

428.3

399.8

0.0

399.8

379.0

0.0

379.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

0.0

15.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

428.3

396.8

0.0

396.8

379.0

0.0

379.0

 

შრომის ანაზღაურება

294.4

258.0

0.0

258.0

238.4

0.0

238.4

 

თანამდებობრივი სარგო

221.5

228.0

0.0

228.0

220.8

0.0

220.8

 

პრემია

72.9

30.0

0.0

30.0

17.6

0.0

17.6

 

საქონელი და მომსახურება

133.9

138.8

0.0

138.8

140.6

0.0

140.6

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,522.6

1,587.8

0.0

1,587.8

1,398.7

0.0

1,398.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

79.0

 

79.0

79.0

0.0

79.0

 

ხარჯები

1,206.9

1,350.5

0.0

1,350.5

1,283.7

0.0

1,283.7

 

შრომის ანაზღაურება

762.2

808.7

0.0

808.7

629.8

0.0

629.8

 

თანამდებობრივი სარგო

604.8

728.7

0.0

728.7

569.4

0.0

569.4

 

პრემია

157.4

80.0

0.0

80.0

60.4

0.0

60.4

 

საქონელი და მომსახურება

405.1

498.8

0.0

498.8

599.9

0.0

599.9

 

სუბსიდია

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

5.0

0.0

5.0

4.5

0.0

4.5

 

სხვა ხარჯები

6.7

18.0

0.0

18.0

29.5

0.0

29.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.2

237.3

0.0

237.3

99.0

0.0

99.0

 

ძირითადი აქტივები

315.2

237.3

0.0

237.3

99.0

0.0

99.0

 

ვალდებულების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

16.0

 

16.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

100.0

0.0

100.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

100.0

0.0

100.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქნილი დავალიანებების დაფარვა

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

226.1

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

226.1

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

შრომის ანაზღაურება

55.8

55.3

0.0

55.3

54.0

0.0

54.0

 

თანამდებობრივი სარგო

43.7

53.4

0.0

53.4

53.4

0.0

53.4

 

პრემია

12.1

1.9

0.0

1.9

0.6

0.0

0.6

 

საქონელი და მომსახურება

7.4

9.7

0.0

9.7

11.0

0.0

11.0

 

გრანტები

160.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

164.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

164.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

თანამდებობრივი სარგო

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პრემია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

160.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61.4

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

61.4

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

შრომის ანაზღაურება

54.0

55.3

0.0

55.3

54.0

0.0

54.0

 

თანამდებობრივი სარგო

41.9

53.4

0.0

53.4

53.4

0.0

53.4

 

პრემია

12.1

1.9

0.0

1.9

0.6

0.0

0.6

 

საქონელი და მომსახურება

7.4

9.7

0.0

9.7

11.0

0.0

11.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,649.3

5,695.5

2,511.8

3,183.7

4,628.4

2,527.8

2,100.6

 

ხარჯები

342.7

486.0

50.0

436.0

398.0

50.0

348.0

 

საქონელი და მომსახურება

126.5

216.0

50.0

166.0

130.0

50.0

80.0

 

სუბსიდია

216.2

270.0

0.0

270.0

268.0

0.0

268.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,306.6

5,179.5

2,461.8

2,717.7

4,159.4

2,410.4

1,749.0

 

ძირითადი აქტივები

3,306.6

5,179.5

2,461.8

2,717.7

4,159.4

2,410.4

1,749.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

30.0

0.0

30.0

71.0

67.4

3.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,228.3

4,022.4

1,901.2

2,121.2

3,483.4

2,331.2

1,152.2

 

ხარჯები

63.1

110.0

0.0

110.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

63.1

110.0

0.0

110.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,165.2

3,887.2

1,901.2

1,986.0

3,362.4

2,263.8

1,098.6

 

ძირითადი აქტივები

2,165.2

3,887.2

1,901.2

1,986.0

3,362.4

2,263.8

1,098.6

 

ვალდებულების კლება

0.0

25.2

0.0

25.2

71.0

67.4

3.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

678.0

667.1

7.8

659.3

784.4

7.8

776.6

 

ხარჯები

249.6

326.0

0.0

326.0

298.0

0.0

298.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.4

56.0

0.0

56.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდია

216.2

270.0

0.0

270.0

268.0

0.0

268.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.4

336.3

7.8

328.5

486.4

7.8

478.6

 

ძირითადი აქტივები

428.4

336.3

7.8

328.5

486.4

7.8

478.6

 

ვალდებულების კლება

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

03 02
 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

219.7

55.5

0.5

55.0

30.5

0.5

30.0

 

ხარჯები

33.4

55.0

0.0

55.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.4

55.0

0.0

55.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.3

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

186.3

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

03 02
02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

240.0

238.3

7.3

231.0

485.9

7.3

478.6

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.0

232.5

7.3

225.2

485.9

7.3

478.6

 

ძირითადი აქტივები

240.0

232.5

7.3

225.2

485.9

7.3

478.6

 

ვალდებულების კლება

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

03 02
 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.1

103.3

0.0

103.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

103.3

0.0

103.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.1

103.3

0.0

103.3

0.0

0.0

0.0

03 02
04

დასუფთავების ღონისძიებები

216.2

270.0

0.0

270.0

268.0

0.0

268.0

 

ხარჯები

216.2

270.0

0.0

270.0

268.0

0.0

268.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

216.2

270.0

0.0

270.0

268.0

0.0

268.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02
05

წისქვილის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

54.8

403.2

0.0

403.2

171.8

0.0

171.8

 

ხარჯები

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.9

403.2

0.0

403.2

171.8

0.0

171.8

 

ძირითადი აქტივები

51.9

403.2

0.0

403.2

171.8

0.0

171.8

03 03
01

მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

2.9

403.2

0.0

403.2

171.8

0.0

171.8

 

ხარჯები

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

403.2

0.0

403.2

171.8

0.0

171.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

403.2

0.0

403.2

171.8

0.0

171.8

03 03
02

ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03
03

სასაფლაოს შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03
04

ქ.დმანისში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

51.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

51.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03
05

სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფ.მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონიძიენბები

688.2

602.8

602.8

0.0

188.8

188.8

0.0

 

ხარჯები

27.1

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.1

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.1

552.8

552.8

0.0

138.8

138.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

661.1

552.8

552.8

0.0

138.8

138.8

0.0

04 00

განათლება

315.5

387.0

0.0

387.0

385.0

0.0

385.0

 

ხარჯები

315.5

387.0

0.0

387.0

385.0

0.0

385.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

315.5

387.0

0.0

387.0

385.0

0.0

385.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

264.4

322.0

0.0

322.0

325.0

0.0

325.0

 

ხარჯები

264.4

322.0

0.0

322.0

325.0

0.0

325.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

264.4

322.0

0.0

322.0

325.0

0.0

325.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

51.1

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

51.1

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

51.1

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები

472.8

585.0

0.0

585.0

514.0

0.0

514.0

 

ხარჯები

444.1

585.0

0.0

585.0

514.0

0.0

514.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

435.6

565.0

0.0

565.0

514.0

0.0

514.0

 

გრანტი

8.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

153.7

160.0

0.0

160.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

125.0

160.0

0.0

160.0

145.0

0.0

145.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

125.0

160.0

0.0

160.0

145.0

0.0

145.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01
01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

125.0

160.0

0.0

160.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

125.0

160.0

0.0

160.0

145.0

0.0

145.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

125.0

160.0

0.0

160.0

145.0

0.0

145.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01
04

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

320.1

425.0

0.0

425.0

369.0

0.0

369.0

 

ხარჯები

320.1

425.0

0.0

425.0

369.0

0.0

369.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

310.6

405.0

0.0

405.0

369.0

0.0

369.0

 

გრანტები

8.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02
 01

ააიპ "დმანსის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

191.0

250.0

0.0

250.0

225.0

0.0

225.0

 

ხარჯები

191.0

250.0

0.0

250.0

225.0

0.0

225.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

190.0

250.0

0.0

250.0

225.0

0.0

225.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02
 02

სსიპ "ზინაიდა კერენჩხილაძის სახ.დმანისის სახელმწიფო დრამატული თეატრიძირითადი აქტივები

10.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტი

8.5

20.0

 

20.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02
03

ააიპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა"

59.1

80.0

0.0

80.0

74.0

0.0

74.0

 

ხარჯები

59.1

80.0

0.0

80.0

74.0

0.0

74.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

59.1

80.0

0.0

80.0

74.0

0.0

74.0

 

გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02
04

ააიპ " დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"

60.0

75.0

0.0

75.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

60.0

75.0

0.0

75.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

60.0

75.0

0.0

75.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

295.6

304.0

0.0

304.0

287.0

0.0

287.0

 

ხარჯები

289.9

304.0

0.0

304.0

287.0

0.0

287.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდია

91.2

96.0

0.0

96.0

95.0

0.0

95.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

170.8

173.0

0.0

173.0

157.0

0.0

157.0

 

ვალდებულების კლება

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

48.0

48.0

0.0

48.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

48.0

48.0

0.0

48.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

48.0

48.0

0.0

48.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

247.6

256.0

0.0

256.0

242.0

0.0

242.0

 

ხარჯები

241.9

256.0

0.0

256.0

242.0

0.0

242.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდია

43.2

48.0

0.0

48.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

170.8

173.0

0.0

173.0

157.0

0.0

157.0

 

ვალდებულების კლება

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

79.1

90.5

0.0

90.5

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

79.1

90.5

0.0

90.5

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79.1

90.5

0.0

90.5

85.0

0.0

85.0

06 02
02

ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
03

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება

66.4

80.5

0.0

80.5

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

60.7

80.5

0.0

80.5

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.7

80.5

0.0

80.5

70.0

0.0

70.0

 

ვალდებულების კლება

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

2.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02
05

ააიპ "დმანისის სათნოების სახლი"

43.2

48.0

0.0

48.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

43.2

48.0

0.0

48.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

43.2

48.0

0.0

48.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
06

სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა

27.9

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

27.9

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების

დოკუმენტი

დმანისის  მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2015-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის  მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

Ø  თავდაცვა;

Ø  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

Ø  განათლება;

Ø  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

Ø  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2015-2016 წლების მოკლე მიმოხილვა

2015 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 8029.7ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 1731.6 ათასი ლარი, გრანტები 4082.1 სხვა შემოსავლები 2195.4 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 20.7 ათასი ლარი. 2015 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1606.2 ათასი ლარი, საიდანაც 11.2 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი.

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5697.3 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1770.3 ათას ლარს, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 1655,3 ათასი ლარი,დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის 115,0 ათასი ლარი.

2016 წლის დმანისის  მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 9127,1  ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2150,0 ათასი ლარი, გრანტები 4530,5 ათასი ლარი,სხვა შემოსავლები 830,4 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები 20,7 ათას ლარი. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5010,3 ათას ლარს,მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერები შეადგენს 115.0 ათას ლარს დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ხოლო გათანაბრებითი ტრანსფერი 1914,9 ათას ლარს.

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
გეგმა

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

2019 წლის
პროგნოზი

2020 წლის
პროგნოზი

შემოსავლები

8,009.1

7,510.9

7,242.0

4,978.8

4,978.8

4,978.8

გადასახადები

1,731.6

2,150.0

1,830.0

2,202.0

2,202.0

2,202.0

გრანტები

4,082.1

4,530.5

5,131.7

2,450.0

2,450.0

2,450.0

სხვა შემოსავლები

2,195.4

830.4

280.3

326.8

326.8

326.8

ხარჯები

3,254.5

3,677.3

3,383.7

3,688.8

3,688.8

3,688.8

შრომის ანაზღაურება

1,112.5

1,122.0

922.2

1,212.8

1,212.8

1,212.8

საქონელი და მომსახურება

700.8

1,001.3

988.5

916.0

916.0

916.0

სუბსიდიები

1,090.5

1,318.0

1,262.0

1,340.0

1,340.0

1,340.0

გრანტები

169.4

40.0

20.0

40.0

40.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

173.6

178.0

161.5

180.0

180.0

180.0

სხვა ხარჯები

7.7

18.0

29.5

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4,754.6

3,833.6

3,858.3

1,290.0

1,290.0

1,290.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,629.8

5,409.8

4,236.4

1,290.0

1,290.0

1,290.0

ზრდა

3,650.5

5,419.8

4,261.4

1,310.0

1,310.0

1,310.0

კლება

20.7

10.0

25.0

20.0

20.0

20.0

მთლიანი სალდო

1,124.8

-1,576.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,118.5

-1,606.2

-465.1

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,147.7

0.0

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1,147.7

0

 

 

 

 

კლება

29.2

1,606.2

465.1

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

29.2

1,606.2

465.1

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-6.3

-30.0

-87.0

 

 

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

საგარეო

 

 

 

 

 

 

საშინაო

 

 

 

 

 

 

კლება

 

0.0

0.0

 

 

 

საგარეო

 

 

 

 

 

 

საშინაო

6.3

30.0

87.0

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

ბალანსი

0.0

 

0.0

 

0.0

0.0

 

N

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020წლის პროგნოზი

 
 

1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1950.9

2090.6

1852.7

2083.8

2083.8

2083.8

 

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

226.1

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

 

3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3649.3

5695.5

4628.4

1550.0

1550.0

1550.0

 

4

განათლება

315.5

387.0

385.0

390.0

390.0

390.0

 

5

კულტურა და სპორტი

472.8

585.0

514.0

600.0

600.0

600.0

 

6

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

296.6

304.0

287.0

310.0

310.0

310.0

 

 

სულ ჯამი:

6911.2

9127.1

7732.1

4998.8

4998.8

4998.8

 

დმანისის  მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. თავდაცვა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

პროგრამ  
  ული კოდი

დასახელება

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020
წლის პროგნოზი

 
 
 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

65.0

65.0

65.0

65.0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65.0

65.0

65.0

65.0

 

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

Ø  არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                         

Ø  საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამული  კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში  წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ  
  ული კოდი

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

 
 
 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4628.4

1550.0

1550.0

1550.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3483.4

1250.0

1250.0

1250.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

784.4

300.0

300.0

300.0

 

03 02
 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

30.5

30.0

30.0

30.0

 

03 02
02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

485.9

0.0

0.0

0.0

 

03 02
 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02
04

დასუფთავების ღონისძიებები

268.0

270.0

270.0

270.0

 

03 02
05

წისქვილის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

171.8

0.0

0.0

0.0

 

03 03
01

მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

171.8

0.0

0.0

0.0

 

03 03
02

ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03
03

სასაფლაოს შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03
04

ქ.დმანისში ეკლესიის
მიმდებარე ტერიტორიის
 კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

188.8

0.0

0.0

0.0

 

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ:

ქ. დმანისში ჭუბერის და ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე  სანიაღვრე არხის მოწყობა. ასევე გაგრძელდება სოფ. ირგანჩაი-საფარლოს, სოფ. კიზილაჯლო-იფნარის გზის 3კმ-იანი  მონაკვეთის მოასფალტება და მამულოს მისასვლელი გზის მოასფალტება. გარდა აღნიშნულისა,  ქ. დმანისში დაგეგმილია არსებული ქუჩების ასფალტ-ბეტონის გზის და სანიაღვრე არხების სისტემის რეაბილიტაცია. ხოლო  სოფლებში დალარის, გოდაგდაგის, ლოქჭანდარის, ზემო კარაბულახის, გომარეთის  და მთისძირის მისასვლელი გზების მოასფალტება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø  საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

Ø  რეაბილიტირებული გზების ზრდით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და  გარე განთების ქსელის გაფართოება და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, ასევე დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 030201)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება. 

2.2.2 ბინათმშენებლობა ( პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანსში მრავალსართულიანი შენობების საცხოვრებელი ბინების  სახურავების რეაბილიტაცია. ასევე  №1 საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და სპორტული სკოლის,მუსიკალური სკოლის,კულტურის სახლის, კომუნალური სამსახურის და სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობების რეაბილიტაცია.

2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანისის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

Ø დმანისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში  მრავალსართულიანი ბინების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø  საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;

Ø  ქუჩების განათება;

Ø  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.4  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ დმანისის ცენტრალურ ქუჩებზე ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ხოლო სოფლებში შედარებით  ნაკლები ინტერვალით ნარჩენების გატანა  კვირაში 3 დღე, ასევე  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარაში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში  გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი ბინების სახურავების მოვლა-შენახვა, გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø  საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობის გაუმჯობესება;

Ø  ქუჩების განათების ზრდა.

Ø  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის  ქუჩების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

      3. განათლება(პროგრამულიკოდი 0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. საანგარიშო წელს გათვალისწინებულია სარკინეთი-განახლება-ველისპირის სოფლებში ერთი  საბავშო ბაღის მშენებლობა, აღჭურვა სათანადო ინვენტარით. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. ყველა ბაღში დაგეგმილია შენობების ცენტრალური გათბობით უზრუნველყოფა და მათი კეთილმოწყობა.

პროგრამ  
  ული კოდი

დასახელება

2017
წლის პროექტი

2017
წლის პროგნოზი

2018
წლის პროგნოზი

2019
 წლის პროგნოზი

 
 
 

04 00

განათლება

385.0

390.0

390.0

390.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

325.0

325.0

325.0

325.0

 

04 02

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება

60.0

65.0

65.0

65.0

 

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი 11 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 340  ბავშვის ოდენობით, თითოეულ ჯგუბში დასაშვებია კონტიგენტი არაუმეტეს 35 ბავშვისა, რომელსაც ემსახურება 44 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

Ø  სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

Ø  საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა;

Ø  კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 16 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე, რომლის რაოდენობაც საშუალოდ შეადგენს 154 მოსწავლეს. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

პროგრამ  
  ული კოდი

დასახელება

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020წლის პროგნოზი

 
 
 

05 00

კულტურა,რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

514.0

600.0

600.0

600.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

145.0

165.0

165.0

165.0

 

05 01 01

ააიპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

145.0

165.0

165.0

165.0

 

05 01 02

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

369.0

435.0

435.0

435.0

 

05 02 01

ააიპ "კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

225.0

255.0

255.0

255.0

 

05 02 02

სსიპ "ზინაიდა კერენჩხილაძის სახ.დმანისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი"

0.0

20.0

20.0

20.0

 

05 02 03

ააიპ „დმანისის სამუსიკო სკოლა"

74.0

80.0

80.0

80.0

 

05 02 04

ააიპ "დმანისის საბიბლიოთეკო
სამასახური

70.0

80.0

80.0

80.0

 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

Ø  სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 204-მდე სპორტსმენს;

4.1.1    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2017 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2    სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2017 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“  ექვსი ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 96 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფში 20 მოსწავლე, ხოლო  „ქართული ჭიდაობის“,  „ფეხბურთის“, ფრენბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ორთაბძოლა, ტაეკვონდოს და ხრიდოლის  თითო-თითო ჯგუფიში გაერთიანებულია 88 მოსწავლე სულ 204-მდე მოსწავლე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

Ø  აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

Ø  სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა სახის წრეები რომელშიც სწავლობს 148-მდე მოსწავლე, ხოლო  მუსიკალურ სკოლებში სწავლობს 80-მდე მოსწავლე, სადაც ემსახურება 10 პედაგოგი,რომლის კვირეული დატვირთვა სავარაუდოდ თითეულ პედაგოგზე შეადგენს 18 საათს და მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს განხრით და 4 ბიბლიოთეკა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი,  მუსიკალური სკოლა და   4 ბიბლიოთეკა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურისა და  ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

Ø  კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

Ø  კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ ული კოდი

დასახელება

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

 
 
 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

287.0

310.0

310.0

310.0

 

06 01

ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

45.0

50.0

50.0

50.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

242.0

260.0

260.0

260.0

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

85.0

92.0

92.0

92.0

 

06 02 02

ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02 03

სოციალურდაუცველთა ოპერაციების
ხარჯები

70.0

80.0

80.0

80.0

 

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

2.0

3.0

3.0

3.0

 

06 02 05

ააიპ "დმანისის სათნოების სახლი"

50.0

50.0

50.0

50.0

 

06 02 06

მუნიციპალური ტრანსპორტით
ვეტერანების და სტუდენტების
უფასო მგზავრობა

35.0

35.0

35.0

35.0

 

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

Ø  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

Ø  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

Ø  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

Ø  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

Ø  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

Ø  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

Ø  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარიულ-ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1.  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2.  უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში),     ხოლო იმ პირებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება, ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3  სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა,  რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე, სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4.სარიტუალომომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

Ø სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

Ø იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5.  მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის   ხარჯების ნაწილობრივ  ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა  კვირაში სამი დღე.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი

Ø მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

Ø  უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონარული დახმარება;

Ø  მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.