„სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვარის №01-2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვარის №01-2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 01-45/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 17/07/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 26/03/2019
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.016459
01-45/ნ
17/07/2017
ვებგვერდი, 18/07/2017
470230000.22.035.016459
„სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვარის №01-2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-45/ნ

2017 წლის 17 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვარის №01-2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვარის №01-2/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge; 20/01/2016; 470230000.22.035.016371) შეტანილ იქნეს ცვლილება  და ბრძანებით დამტკიცებული:
1. 4 დანართის „ელექტრონული ანგარიშგების ფორმები/რეგისტრების“ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტები:

„ვ) C ჰეპატიტის სკრინინგის აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული) (ფ. IV-16);

ზ) სისხლის დონაციებისა და ტრანსფუზიების აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული) (ფ. IV-14/1).”.

2. 5 დანართს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 და მე-4 პუნქტები:

„3. ელექტრონული ანგარიშგების „C ჰეპატიტის სკრინინგის აღრიცხვის ფორმა“ (ელექტრონული მოდული) (ფ. IV-16) განთავსებულია ინტერნეტში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში სამინისტრო) ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის პორტალზე, ფინანსური აღრიცხვისა და მართვის კატეგორიაში: ehealth.moh.gov.ge /reporting.gov.ge.22.

4. ელექტრონული ანგარიშგების „სისხლის დონაციებისა და ტრანსფუზიების აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული) (ფ. IV-14/1) განთავსებულია ინტერნეტში,  სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის პორტალზე, ფინანსური აღრიცხვისა და მართვის კატეგორიაში: ehealth.moh.gov.ge /reporting.gov.ge.22.“.

3. 6 დანართის:
ა) ცხრილი ელექტრონული ანგარიშგების ფორმები/რეგისტრები“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ელექტრონული ანგარიშგების ფორმები/რეგისტრები

ფორმის №

ფორმის დასახელება

წარდგენის

ვადა (არაუგვიანეს)

წარდგენის

ადგილი

ფ. IV-066

სტაციონარიდან გასული ავადმყოფის აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული)

მომდევნო თვის 10 რიცხვი

დკსჯეც

ფ. IV-025

ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში რეგისტრირებული დაავადებების აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული)

მომდევნო თვის 10 რიცხვი

დკსჯეც

ფ. IV-30

კიბოს რეგისტრის ფორმა ონკოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის

მომდევნო თვის 10 რიცხვი

დკსჯეც

ფ. IV-30/1

კიბოს რეგისტრის ფორმა პათოლოგიურ-ანატომიური ლაბორატორიებისათვის/ ცენტრებისთვის

მომდევნო თვის 10 რიცხვი

დკსჯეც

 

ფ. IV-20

ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის რეგისტრი (ელექტრონული მოდული)

სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან 24 საათის განმავლობაში

დკსჯეც

ფ. IV-16

C ჰეპატიტის სკრინინგის აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული)

სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან 72 საათის განმავლობაში

დკსჯეც

ფ. IV-14/1

სისხლის დონაციებისა და ტრანსფუზიების აღრიცხვის ფორმა (ელექტრონული მოდული)

ყოველდღიურად დონაციასთან/ ტრანსფუზიასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებიდან არა უგვიანეს 24 საათის განმავლობაში

დკსჯეც

.“;

ბ) მე-2 მუხლის შემდეგ არსებული „ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის რეგისტრის (ელექტრონული მოდულის) წარმოების წესის“ სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის რეგისტრის (ელექტრონული მოდულის) წარმოების წესი“.

4. 6 დანართს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 მუხლები:

„მუხლი 4. C ჰეპატიტის სკრინინგის აღრიცხვის ფორმის (ელექტრონული მოდულის) წარმოების წესი

1. C ჰეპატიტის სკრინინგის აღრიცხვის ფორმის (ელექტრონული მოდულის) (შემდგომში მოდული) წარმოებაში ჩართული სუბიექტები არიან:

ა) ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისის მიმწოდებელი სუბიექტები (მ.შ. ფიზიკური პირი სოფლის ექიმები/ექთნები და C ჰეპატიტის სკრინინგის მიმწოდებელი სხვა ტიპის დაწესებულებები);

ბ) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი;

გ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური/საქალაქო სამსახურები;

დ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (შემდგომში ცენტრი) შესაბამისი სამსახურები;

ე) საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზიის მქონე სამედიცინო დაწესებულებები  (შემდგომში სისხლის ბანკები).

2. მოდულის წარმოებისას ამავე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული სერვისის მიმწოდებელი სუბიექტები ვალდებულნი არიან:

ა) მოდულში დაარეგისტრირონ ინფორმაცია C ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარების შესახებ;

ბ) სკრინინგით საეჭვო დადებით პირებს მიაწოდონ ინფორმაცია C ჰეპატიტზე შემდგომი ჩაღრმავებული ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების აუცილებლობაზე და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობაზე.

3. მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების მიზნით, ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული სერვისის მიმწოდებელი სუბიექტები, ასევე, ის სუბიექტები, რომლებიც ახორციელებდნენ C ჰეპატიტის სკრინინგს ამ ბრძანების ამოქმედებამდე, ვალდებულნი არიან, მოახდინონ C ჰეპატიტზე ჩატარებული სკრინინგის თაობაზე სხვადასხვა ელექტრონულ სისტემებში (მ.შ. დაწესებულებების დონეზე არსებული ლოკალური საინფორმაციო სისტემებიდან) არსებული/ხელმისაწვდომი მონაცემების ინტეგრირება მოდულში.

4. მოდულში დარეგისტრირებული ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზს უზრუნველყოფს ცენტრი.

5. C ჰეპატიტის სკრინინგის სერვისის მიმწოდებელი ვალდებულია, მოახდინოს ინფორმაციის მოდულში რეგისტრაცია, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან 72 საათის განმავლობაში.

მუხლი 5. სისხლის დონაციებისა და ტრანსფუზიების აღრიცხვის ფორმის (ელექტრონული მოდულის) წარმოების წესი

1. სისხლის დონაციებისა და ტრანსფუზიების აღრიცხვის ფორმის (ელექტრონული მოდულის) (შემდგომში მოდული) წარმოებაში ჩართული სუბიექტები არიან:

ა) სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი სუბიექტები (შემდგომში სამედიცინო დაწესებულებები), სადაც ხორციელდება სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ტრანსფუზია;

ბ) სისხლის ბანკები;

გ)  ცენტრის შესაბამისი სამსახურები.

2. მოდულის წარმოებისას სამედიცინო დაწესებულებები ვალდებულნი არიან მოდულში დაარეგისტრირონ:

ა) სისხლისა და სისხლის კომპონენტების მიღების თარიღი და ზუსტი დრო (საათისა და წუთის მითითებით);

ბ) ტრანსპორტირების (თუ ეს ხორციელდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ), სამედიცინო დაწესებულებაში მიღების და შენახვის პერიოდში „ცივი ჯაჭვის“ პირობების ტემპერატურული ყოველდღიური მონიტორინგის შედეგები;

გ) სისხლისა და სისხლის კომპონენტების რეციპიენტის პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი), ტრანსფუზიის თარიღი და ზუსტი დრო (საათისა და წუთის მითითებით);

დ) ვადის ან/და სხვა მიზეზით გაუვარგისების გამო სისხლისა და სისხლის კომპონენტების განადგურების თარიღი და ზუსტი დრო (საათისა და წუთის მითითებით);

ე) სხვა სამედიცინო დაწესებულებისათვის სისხლის კომპონენტის გადაცემის ან სისხლის ბანკისათვის სისხლის კომპონენტის დაბრუნების მიზეზი და დრო.

3. მოდულის წარმოებისას სისხლის ბანკები ვალდებული არიან, მოდულში დაარეგისტრირონ/შეავსონ:

ა) დონორის პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და სტატუსი (უანგარო, ნათესავი, ანაზღაურებადი);

ბ) დონორის ბარათის ნომერი;

გ) დონორის სელექციისათვის მოდულში არსებული კითხვარი;

დ) დონორის პირველადი ლაბორატორიული (ფენოტიპის განსაზღვრა ABO და რეზუს სისტემითა და სისხლში ჰემოგლობინის შემცველობის დადგენა) და სამედიცინო გამოკვლევის შედეგები;

ე) დონორის სისხლის აღების თარიღი და ზუსტი დრო (საათისა და წუთის მითითებით);

ვ) დონორის სისხლის B და C ჰეპატიტებზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე იმუნოფერმენტული (ან უფრო მაღალტექნოლოგიური), ხოლო სიფილისზე ჰემაგლუტინაციის მეთოდით (ТРНА) კვლევის შედეგები;

ზ) დონაციისათვის, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის, სისხლისა და სისხლის კომპონენტების დამზადებისათვის გამოყენებული ფარმაცევტული პროდუქტების დეტალური მონაცემები (მწარმოებელი ქვეყანა/კომპანია, ზომის ერთეული, გამოშვების თარიღი, სერია/ნომერი,  მგრძნობელობა/სენსიტიურობა, ვარგისიანობის ბოლო თარიღი);

თ) დონორის სისხლიდან დამზადებული სისხლისა და სისხლის კომპონენტების დასახელება, დამზადების თარიღი და ზუსტი დრო (საათისა და წუთის მითითებით), კომპონენტების  მოცულობების, მაიდენტიფიცირებელი ნომრების და ვარგისიანობის ვადების მითითებით;

ი) დამზადებული სისხლისა და სისხლის კომპონენტების შენახვის „ცივი ჯაჭვის“ დაცვის ტემპერატურული რეჟიმის ყოველდღიური მონიტორინგის შედეგები;

კ) სამედიცინო დაწესებულებებისათვის მიწოდებული სისხლისა და სისხლის კომპონენტების დასახელებები, მოცულობები, მაიდენტიფიცირებელი ნომრები, ვარგისიანობის ვადები, მიწოდების თარიღი და ზუსტი დრო (საათისა და წუთის მითითებით);

ლ) სამედიცინო დაწესებულებებში სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ტრანსპორტირების შემთხვევაში, ტრანსპორტირების დაწყების ზუსტი დრო და სატრანსპორტო ყუთში ტემპერატურული მონიტორინგის შედეგი.

4. სისხლის ბანკები და სამედიცინო დაწესებულებები ვალდებული არიან, მოახდინონ ინფორმაციის მოდულში რეგისტრაცია ყოველდღიურად, ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებიდან არაუგვიანეს 24 საათის განმავლობაში.”.

მუხლი 2
ბრძანება, გარდა ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული 4 დანართის („ელექტრონული ანგარიშგების ფორმები/რეგისტრები“) „ზ“ ქვეპუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო ბრძანების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული 4 დანართის („ელექტრონული ანგარიშგების ფორმები/რეგისტრები“) „ზ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2017 წლის 15 აგვისტოდან.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიდავით სერგეენკო