„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 232
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 06/07/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016994
232
06/07/2017
ვებგვერდი, 07/07/2017
190040000.22.033.016994
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №232

2017 წლის 6 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებით (სსმIII, 29.11.2007წ., 169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ 2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის განმკარგველი 778 – ა(ა)იპ „ვანის სკოლისგარეშე სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

778

4418

ა(ა)იპ – ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველის – 1382 – ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1383

5023

ა(ა)იპ „ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი“

1384

5024

აჭარის ა/რ „ა(ა)იპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი ქუმსიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.