თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 291
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 15/06/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/06/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020000.10.003.020000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
291
15/06/2017
ვებგვერდი, 16/06/2017
190020000.10.003.020000
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (16/06/2017 - 29/07/2019)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №291

2017 წლის 15 ივნისი

ქ. თბილისი

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილისა და 153-ე მუხლის მე-9 ნაწილის საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესი“.

 

მუხლი 2
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ივნისის №144 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილითავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის  დაბეგვრის წესი

მუხლი 1. ზოგდი დებულებები

1. ეს წესი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-9 ნაწილის შესაბამისად, განსაზღვრავს თავისუ­ფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებული­ საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის ხელფასის სახით განაცემის საშემოსავლო გადასა­ხადით დაბეგვრის წესს.

2. თავისუ­ფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებული­ საქართველოს არარეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის ხელფასის სახით განაცემის საშემოსავლო გადასა­ხადით დაბეგვრის წესი განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

ამ წესის მიზნებისათვის გამოყენებული ტერ­მინების მნიშვნელობებია:

ა) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო – ნე­ბის­მიერი სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელიც რეგის­ტრირებულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, საქარ­თვე­ლოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

ბ) დაქირავებული – საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც დაქირა­ვებულია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ. ამასთან, დაქირავებულად არ ითვლება ფიზიკური პირი, რომე­ლიც ამ საწარმოსათვის ახორციელებს ხელშეკრულების ფარ­გლებში მომსახურების მიწოდებას, მათ შორის, ქონების იჯა­რით (ქირით) გადაცემას;

გ) ხელფასი – საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური (სარგებელი), რო­მელიც საკასო მეთოდით განისაზღვრება საქართველოს საგა­დასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად და საგა­დასახადო მიზნებისათვის მიიჩნევა ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად.

 

მუხლი 3. საშემოსავლო გადასახადის გადახდის წესი

1. ამ წესით განსაზღვრული ხელფასის მიმართ თავისუ­ფა­ლი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს (შემდგომში – საწარ­მო) არ ეკისრება საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო აგენტის ფუნქციის შესრულება.

2. დაქირავებულის მიერ საწარმოში მიღებულ შემოსა­ვალ­ზე საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება ყოველთვიურად, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.

მუხლი 4. საგადასახადო ანგარიშგება

1. დაქირავებული ვალდებულია, ყოველწლიურად, საანგა­რი­შო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. საწარმო ვალდებულია, საგადასახადო წლის დამთავ­რებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო ლიკვიდაციის შემთხვევაში – ლიკვიდაციის თაობაზე გადა­წყვე­ტილების მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში საგა­დასახადო ორგანოს წარუდგინოს ინფორმაცია დაქირავებულ­ზე გაცემული ანაზღაურების თანხების, დაქირა­ვებულების გვარის, სახელისა და საიდენტიფიკაციო ნომრის თაობაზე (და­ნართი №1).

3. ამ წესით განსაზღვრული ხელფასის მიმართ საგადა­სა­ხადო ვალდებულების ცენტრალიზებულად შესრულების მიზ­ნით, საწარმოს შეუძლია, დაქირავებულის თანხმობით, ნება­ყოფ­ლობით შეასრულოს გადასახადის გამოანგარიშების, და­კა­ვებისა და ბიუჯეტში გადახდის ვალდებულებები, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. საწარმომ საგადასახადო აგენტის ფუნქციების დაკისრების  შე­სახებ წინასწარ უნდა აცნობოს საგადასახადო ორგანოს. ამასთან, ამ ფუნქციის შესრულებასთან დაკავშირებული საგა­დასახადო სამართალდარღვევისათვის მის მიმართ არ გამო­იყენება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XL თავით განსაზღვრული პასუხისმგებლობის ზომები, მათ შორის, საგა­დასახადო სანქციები. ასეთ შემთხვევაში, საგადასა­ხადო პასუ­ხისმგებლობის სუბიექტად ითვლება დაქირავე­ბუ­ლი, რომლის მაგივრადაც საწარმომ შეასრულა საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულება.

მუხლი 5. პასუხისმგებლობა

ამ წესით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა შეუსრულებლობისათვის დაქირავებულს პასუხისმგებლობა ეკისრება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.


დანართი

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში ფიზიკურ პირებზე (დაქირავებულებზე) ხელფასის სახით განაცემების შესახებ

 

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს:

 

დასახელება _____________________________________

 

 

               

  საიდენტიფიკაციო ნომერი №

 

დაქირავებულის სახელი და გვარი

დაქირავებულის საიდენტიფიკაციო (პირადი) ნომერი

ფიზიკურ პირზე გაცემული ხელფასი თვეების მიხედვით (ლარი)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

საწარმოს პასუხისმგებელი პირი _________________________    

                            (ხელმოწერა)

 

                                                       ბ. ა.

           

შენიშვნა: ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოს წარედგინება საგადასახადო წლის დამთავრებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში,  ხოლო ლიკვიდაციის შემთხვევაში – ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვე­ტილების მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.