„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 193
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 14/06/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/06/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016984
193
14/06/2017
ვებგვერდი, 14/06/2017
190040000.22.033.016984
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №193

2017 წლის 14 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ბიუჯეტის განმკარგველი – 96 – სსიპ – „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

96

0706

სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

 

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

441

4081

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სასპორტო სკოლა

442

4082

ა (ა) იპ – ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი  

„ტონთიო “

443

4083

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

444

4084

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

445

4085

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მწერალთა სახლი

448

4088

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ანსამბლი „გორი“

452

4092

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ვ. მურადელის სახ. სამუსიკო სკოლა

453

4093

ა (ა) იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

454

4094

ა(ა)იპ –  ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტის  მუნიციპალური  განვითარების სააგენტო

458

4098

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის გრაფიკული ვიზუალიზაცია

459

4099

ა(ა) იპ  –   ქალაქ   გორის   მუნიციპალიტეტის   კრივის  სპეციალიზებული სპორტული სკოლა

460

4100

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა

462

4102

ა(ა)იპ  –  ქალაქ  გორის  მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე- ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

1278

4918

ა(ა)იპ –  გორის თვითმმართველი  თემის  კრივის  სპეციალიზებული  სპორტული სკოლა

 

გ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 1378 – „ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება“ – შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1379

5019

ა(ა)იპ – „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრი“

1380

5020

ა(ა)იპ – „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლების გაერთიანება“

1381

5021

ა(ა)იპ – „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

1382

5022

ა(ა)იპ – „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“

 

2. დანართ №3-ში ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდის 3270 – შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახაზინო კოდის წინ დაემატოს ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი შემდეგი კოდი:  

3550

„შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში სამართალდარღვევების გამო“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი თაბუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.