„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/06/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016218
26
02/06/2017
ვებგვერდი, 07/06/2017
190020020.35.174.016218
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2017 წლის 2 ივნისი

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.174.016192) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 859,4

18,779.8

3,156.0

15,623.8

18,136.4

2,334.4

15,802.0

გადასახადები

1 431,7

3,879.1

0.0

3,879.1

4,050.0

0.0

4,050.0

გრანტები

12 961,3

12,467.0

3,156.0

9,311.0

11,820.2

2,334.4

9,485.8

სხვა შემოსავლები

2 466,4

2,433.7

0.0

2,433.7

2,266.2

0.0

2,266.2

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

12,434.6

210.0

12,224.6

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1,730.6

74.2

1,656.4

1,683.5

70.7

1,612.8

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1,471.4

0.7

1,470.7

1,496.1

16.8

1,479.3

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2 388,2

8,306.9

125.0

8,181.9

7,327.6

112.5

7,215.1

გრანტები

1 354,3

1,061.4

0.0

1,061.4

74.0

0.0

74.0

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

660.9

7.8

653.2

670.7

10.0

660.7

სხვა ხარჯები

617,6

1,139.8

469.1

670.7

1,182.7

0.0

1,182.7

საოპერაციო სალდო

2 800,8

4,407.7

2,479.2

1,928.5

5,701.8

2,124.4

3,577.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 141,6

3,735.8

2,827.4

908.4

7,255.5

2,151.7

5,103.8

ზრდა

4 551,3

4,509.1

2,827.4

1,681.7

7,585.5

2,151.7

5,433.8

კლება

409,7

773.3

0.0

773.3

330.0

0.0

330.0

მთლიანი სალდო

-1 340,8

671.9

-348.1

1,020.0

-1,553.7

-27.3

-1,526.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 558,6

567.1

-391.9

959.1

-1,627.5

-67.9

-1,559.6

ზრდა

0.0

959.1

0.0

959.1

0.0

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

959.1

 

959.1

0.0

0.0

0.0

კლება

1 558,6

391.9

391.9

0.0

1,627.5

67.9

1,559.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1 558,6

391.9

391.9

 0.0

1,627.5

67.9

1,559.6

ვალდებულებების ცვლილება

-217,7

-104.8

-43.8

-61.0

-73.8

-40.6

-33.2

კლება

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

საშინაო

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 269,1

19,553.1

3,156.0

16,397.1

18,466.4

2,334.4

16,132.0

შემოსავლები

16 859,4

18,779.8

3,156.0

15,623.8

18,136.4

2,334.4

15,802.0

არაფინანსური აქტივების კლება

409,7

773.3

0.0

773.3

330.0

0.0

330.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18 827,7

18,986.0

3,547.9

15,438.0

20,093.9

2,402.4

17,691.6

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

12,434.6

210.0

12,224.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 551,3

4,509.1

2,827.4

1,681.7

7,585.5

2,151.7

5,433.8

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

ნაშთის ცვლილება

-1 558,6

567.1

-391.9

959.1

-1,627.5

-67.9

-1,559.6

“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 434,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

12,434.6

210.0

12,224.6

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1,730.6

74.2

1,656.4

1,683.5

70.7

1,612.8

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1,471.4

0.7

1,470.7

1,496.1

16.8

1,479.3

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2 388,2

8,306.9

125.0

8,181.9

7,327.6

112.5

7,215.1

გრანტები

1 354,3

1,061.4

0.0

1,061.4

74.0

0.0

74.0

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

660.9

7.8

653.2

670.7

10.0

660.7

სხვა ხარჯები

617,6

1,139.8

469.1

670.7

1,182.7

0.0

1,182.7

“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 255,5  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 585,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,1

84.9

161.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 495,2

4,295.6

5,180.5

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

847,9

23.3

571.0

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

161,8

105.4

1,672.9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

0,0

0.0

სულ ჯამი

4 551,3

4,509.1

7,585.5

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 330,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

409,7

773,3

330,0

ძირითადი აქტივები

8,3

50,0

30,0

არაწარმოებული აქტივები

401,1

723,3

300,0

               მიწა

401,1

723,3

300,0

“;

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 241,6   

2,369.5   

2,529.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 221,3   

2,368.4   

2,529.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 221,3   

2,368.4   

2,509.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0.0   

20.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

20,3   

1.1   

 

702

თავდაცვა

88,1   

92.1   

91.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

712,7   

0,0   

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

712,7   

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 400,3   

6,101.8   

6,698.9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

37,2   

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

37,2   

 

 

7045

ტრანსპორტი

1 963,9   

3,653.7   

3,764.5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 963,9   

3,653.7   

3,764.5   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

16,9   

 

 

70473

ტურიზმი

16,9   

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1 382,3   

2,448.1   

2,934.3   

705

გარემოს დაცვა

1 477,1   

536.1   

160.7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

68,8   

128.6   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 408,3   

407.5   

160.7   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

983,6   

967.4   

907.7   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

388,8   

284.9   

256.0   

7063

წყალმომარაგება

96,0   

104.6   

95.9   

7064

გარე განათება

402,0   

458.0   

470.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

96,8   

119.8   

85.8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

232,7   

232.4   

209.7   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

107,9   

107.4   

97.2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,8   

125.0   

112.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 772,1   

5,378.1   

5,530.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 558,0   

3,017.5   

4,259.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 184,3   

2,330.7   

1,144.5   

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29,9   

29.9   

27.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

0.0   

100.0   

709

განათლება

3 094,9   

2,415.1   

3,056.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 049,5   

2,367.3   

3,007.0   

7092

ზოგადი განათლება

45,4   

38.9   

35.6   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

45,4   

38.9   

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

9.0   

14.0   

710

სოციალური დაცვა

606,7   

788.6    

835.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

209,2   

264.8   

268.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

174,0   

214.3   

216.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,2   

50.5   

52.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

44,1   

44.4   

44.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

54,5   

63.5   

65.2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

42,9   

63.0   

63.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256,1   

352.9   

394.6   

სულ ჯამი

18 609,9   

18,881.2   

20,020.1   

 

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 553,7 ათასი ლარის ოდენობით.“;

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 627,5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 627,5 ათასი ლარის ოდენობით.“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ლ) ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნესსექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცია და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში. ტურიზმსა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტების, სტრატეგიისა და წინადადებების შემუშავება. ახალი ტურისტული ადგილების შექმნისათვის რეკომენდაციების მომზადება და მრავალფეროვანი ტურისტული პროგრამების შექმნა და შეთავაზება.

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს „ბ.ლ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ლ) სამუზეუმო შენობის ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამუზეუმო შენობის – ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია.

კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქი გორი

18 827,7

18,986.0

3,547.9

15,438.0

20,093.9

2,402.4

17,691.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

135.0

0.0

135.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

14 058,6

14,372.1

676.8

13,695.3

12,434.6

210.0

12,224.6

 

შრომის ანაზღაურება

4 420,6

1,730.6

74.2

1,656.4

1,683.5

70.7

1,612.8

 

საქონელი და მომსახურება

4 745,7

1,471.4

0.7

1,470.7

1,496.1

16.8

1,479.3

 

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2 388,2

8,306.9

125.0

8,181.9

7,327.6

112.5

7,215.1

 

გრანტები

1 354,3

1,061.4

0.0

1,061.4

74.0

0.0

74.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

511,9

660.9

7.8

653.2

670.7

10.0

660.7

 

სხვა ხარჯები

617,6

1,139.8

469.1

670.7

1,182.7

0.0

1,182.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 551,3

4,509.1

2,827.4

1,681.7

7,585.5

2,151.7

5,433.8

 

ვალდებულებების კლება

217,7

104.8

43.8

61.0

73.8

40.6

33.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 457,1

2,414.3

0.0

2,414.3

2,551.2

0.0

2,551.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

128.0

0.0

128.0

128.0

0.0

128.0

 

ხარჯები

2 204,5

2,284.6

0.0

2,284.6

2,368.3

0.0

2,368.3

 

შრომის ანაზღაურება

1 602,7

1,651.9

0.0

1,651.9

1,612.8

0.0

1,612.8

 

საქონელი და მომსახურება

543,6

585.3

0.0

585.3

709.5

0.0

709.5

 

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

15.9

0.0

15.9

12.0

0.0

12.0

 

სხვა ხარჯები

29,9

30.6

0.0

30.6

34.0

0.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,1

84.9

0.0

84.9

161.1

0.0

161.1

 

ვალდებულებების კლება

215,5

44.8

0.0

44.8

21.8

0.0

21.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

508,2

428.4

0.0

428.4

500.5

0.0

500.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

24.0

 

24.0

24.0

 

24.0

 

ხარჯები

504,4

428.4

0.0

428.4

476.4

0.0

476.4

 

შრომის ანაზღაურება

373,9

332.7

0.0

332.7

356.5

0.0

356.5

 

საქონელი და მომსახურება

103,9

65.0

0.0

65.0

93.9

0.0

93.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3.6

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

26,6

27.1

0.0

27.1

24.0

0.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0.0

0.0

0.0

23.1

0.0

23.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 713,0

1,950.6

0.0

1,950.6

2,022.7

0.0

2,022.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104,0

104.0

 

104.0

104.0

 

104.0

 

ხარჯები

1 679,8

1,855.1

0.0

1,855.1

1,871.9

0.0

1,871.9

 

შრომის ანაზღაურება

1 228,8

1,319.1

0.0

1,319.1

1,256.3

0.0

1,256.3

 

საქონელი და მომსახურება

439,7

520.3

0.0

520.3

595.6

0.0

595.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,9

12.3

0.0

12.3

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

3,3

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,3

84.9

0.0

84.9

138.0

0.0

138.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

10.6

0.0

10.6

12.7

0.0

12.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,9

35.3

0.0

35.3

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

20,3

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

215,5

34.2

0.0

34.2

8.0

0.0

8.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

802,0

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

800,8

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

შრომის ანაზღაურება

86,9

78.7

74.2

4.5

70.7

70.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,3

13.4

0.0

13.4

20.6

16.8

3.8

 

გრანტები

698,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

713,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

712,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

698,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

88,1

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

88,1

92.1

74.2

17.9

91.3

87.5

3.8

 

შრომის ანაზღაურება

75,0

78.7

74.2

4.5

70.7

70.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

13,1

13.4

0.0

13.4

20.6

16.8

3.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 862,0

7,649.1

3,305.4

4,343.7

8,099.1

1,137.3

6,961.8

 

ხარჯები

2 365,8

3,309.7

469.8

2,839.9

2,876.8

0.0

2,876.8

 

შრომის ანაზღაურება

414,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1 484,7

797.5

0.7

796.8

654.8

0.0

654.8

 

სუბსიდიები

14,7

1,639.4

0.0

1,639.4

1,715.1

0.0

1,715.1

 

გრანტები

26,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

426,0

872.8

469.1

403.7

506.9

0.0

506.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 495,2

4,295.6

2,791.8

1,503.8

5,180.5

1,096.6

4,083.9

 

ვალდებულებების კლება

1,0

43.8

43.8

0.0

41.8

40.6

1.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 963,9

3,697.5

2,494.6

1,202.9

3,765.1

1,081.9

2,683.3

 

ხარჯები

3,2

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

3,483.8

2,450.8

1,033.0

3,749.5

1,081.9

2,667.7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

43.8

43.8

0.0

0.6

0.0

0.6

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 960,7

3,697.5

2,494.6

1,202.9

3,765.1

1,081.9

2,683.3

 

ხარჯები

0,0

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

169.8

0.0

169.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

3,483.8

2,450.8

1,033.0

3,749.5

1,081.9

2,667.7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

43.8

43.8

0.0

0.6

0.0

0.6

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

3,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 575,7

1,514.0

341.0

1,173.1

1,211.4

55.4

1,156.1

 

ხარჯები

1 079,9

996.1

0.0

996.1

926.8

0.0

926.8

 

შრომის ანაზღაურება

26,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

595,4

601.3

0.0

601.3

600.9

0.0

600.9

 

სუბსიდიები

14,7

88.6

0.0

88.6

25.0

0.0

25.0

 

გრანტები

26,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

416,7

306.2

0.0

306.2

301.0

0.0

301.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 495,9

517.9

341.0

176.9

243.8

14.8

229.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

40.8

40.6

0.2

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

402,0

458.0

0.0

458.0

470.2

0.0

470.2

 

ხარჯები

402,0

458.0

0.0

458.0

470.0

0.0

470.0

 

საქონელი და მომსახურება

402,0

458.0

0.0

458.0

470.0

0.0

470.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

68,8

128.6

0.0

128.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68,8

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

68,8

18.7

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

109.9

0.0

109.9

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 408,3

407.5

341.0

66.5

95.3

55.4

40.0

 

ხარჯები

0,0

34.6

0.0

34.6

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

34.6

0.0

34.6

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 408,3

372.9

341.0

31.9

19.7

14.8

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

40.6

40.6

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

96,0

104.6

0.0

104.6

95.9

0.0

95.9

 

ხარჯები

96,0

89.9

0.0

89.9

95.9

0.0

95.9

 

საქონელი და მომსახურება

96,0

89.9

0.0

89.9

95.9

0.0

95.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14.7

0.0

14.7

0.0

0.0

0.0

03 02 06

ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,4

89.9

0.0

89.9

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

55,4

88.6

0.0

88.6

25.0

0.0

25.0

 

შრომის ანაზღაურება

26,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

88.6

 

88.6

25.0

 

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

102,3

40.5

0.0

40.5

69.0

0.0

69.0

 

ხარჯები

68,9

21.4

0.0

21.4

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

14,7

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

გრანტები

26,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27,9

21.4

0.0

21.4

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,4

19.1

0.0

19.1

24.0

0.0

24.0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

388,8

284.9

0.0

284.9

256.0

0.0

256.0

 

ხარჯები

388,8

284.9

0.0

284.9

256.0

0.0

256.0

 

სხვა ხარჯები

388,8

284.9

0.0

284.9

256.0

0.0

256.0

03 02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

37,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

16,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 11

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 322,3

2,437.6

469.8

1,967.8

3,072.5

0.0

3,072.5

 

ხარჯები

1 282,7

2,143.8

469.8

1,674.0

1,885.0

0.0

1,885.0

 

შრომის ანაზღაურება

387,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

886,1

26.4

0.7

25.7

38.9

0.0

38.9

 

სუბსიდიები

0,0

1,550.9

0.0

1,550.9

1,690.2

0.0

1,690.2

 

სხვა ხარჯები

9,3

566.6

469.1

97.5

155.9

0.0

155.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,6

293.8

0.0

293.8

1,187.2

0.0

1,187.2

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

28,0

18.6

0.0

18.6

28.9

0.0

28.9

 

ხარჯები

28,0

18.6

0.0

18.6

28.9

0.0

28.9

 

საქონელი და მომსახურება

28,0

18.6

0.0

18.6

28.9

0.0

28.9

03 03 02

შადრევნის რეაბილიტაცია

0,0

0.0

0.0

0.0

106.0

0.0

106.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

106.0

0.0

106.0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

0,0

214.4

0.0

214.4

510.0

0.0

510.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

214.4

0.0

214.4

500.0

0.0

500.0

03 03 04

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის

 შეძენა

0,0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

03 03 05

მუნიციპალიტეტის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების,  ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

8,2

561.9

469.8

92.1

242.6

0.0

242.6

 

ხარჯები

8,2

561.9

469.8

92.1

68.9

0.0

68.9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

8,2

561.2

469.1

92.1

68.9

0.0

68.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

173.7

0.0

173.7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0,0

0.0

0.0

0.0

290.0

0.0

290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

290.0

0.0

290.0

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

29,0

80.0

0.0

80.0

117.5

0.0

117.5

 

ხარჯები

3,7

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,7

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,3

67.6

0.0

67.6

117.5

0.0

117.5

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 08

ა(ა)იპ – სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

96,8

119.8

0.0

119.8

35.8

0.0

35.8

 

ხარჯები

96,8

119.8

0.0

119.8

35.8

0.0

35.8

 

შრომის ანაზღაურება

62,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

119.8

 

119.8

35.8

 

35.8

03 03 09

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის გამწვანების და სანერგე მეურნეობა

84,0

84.0

0.0

84.0

153.2

0.0

153.2

 

ხარჯები

79,5

77.7

0.0

77.7

153.2

0.0

153.2

 

შრომის ანაზღაურება

46,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

77.7

 

77.7

153.2

 

153.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

17,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

7,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

03 03 12

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

1 059,2

1,358.8

0.0

1,358.8

1,234.2

0.0

1,234.2

 

ხარჯები

1 049,4

1,353.3

0.0

1,353.3

1,233.9

0.0

1,233.9

 

შრომის ანაზღაურება

272,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

776,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

1,353.3

 

1,353.3

1,233.9

 

1,233.9

 

სხვა ხარჯები

1,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,8

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

03 03 14

ა(ა)იპ – სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

267.3

0.0

267.3

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

267.3

0.0

267.3

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

267.3

 

267.3

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

04 00

განათლება

3 094,9

2,415.1

3.8

2,411.4

3,056.6

188.5

2,868.1

 

ხარჯები

2 247,0

2,391.8

0.0

2,391.8

2,485.6

0.0

2,485.6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

2 213,8

2,353.0

0.0

2,353.0

2,430.0

0.0

2,430.0

 

სხვა ხარჯები

33,2

38.9

0.0

38.9

35.6

0.0

35.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,9

23.3

3.8

19.5

571.0

188.5

382.5

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 049,5

2,367.3

3.8

2,363.5

3,007.0

188.5

2,818.5

 

ხარჯები

2 201,5

2,344.0

0.0

2,344.0

2,436.0

0.0

2,436.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

2 201,5

2,344.0

 

2,344.0

2,416.0

 

2,416.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847,9

23.3

3.8

19.5

571.0

188.5

382.5

04 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

45,4

38.9

0.0

38.9

35.6

0.0

35.6

 

ხარჯები

45,4

38.9

0.0

38.9

35.6

0.0

35.6

 

სუბსიდიები

12,2

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

33,2

38.9

0.0

38.9

35.6

0.0

35.6

04 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

9.0

0.0

9.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0,0

9.0

0.0

9.0

14.0

0.0

14.0

 

სუბსიდიები

0,0

9.0

 

9.0

14.0

 

14.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 772,1

5,378.1

31.9

5,346.3

5,243.6

866.6

4,377.0

 

ხარჯები

5 610,4

5,272.7

0.0

5,272.7

3,567.7

0.0

3,567.7

 

შრომის ანაზღაურება

2 170,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2 617,8

75.3

0.0

75.3

91.2

0.0

91.2

 

სუბსიდიები

61,3

4,055.4

0.0

4,055.4

2,972.8

0.0

2,972.8

 

გრანტები

629,4

1,061.4

0.0

1,061.4

74.0

0.0

74.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

118,8

80.6

0.0

80.6

429.7

0.0

429.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,8

105.4

31.9

73.5

1,672.9

866.6

806.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3 295,6

2,751.9

31.9

2,720.0

3,048.0

794.4

2,253.6

 

ხარჯები

3 277,6

2,683.2

0.0

2,683.2

1,660.6

0.0

1,660.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 045,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2 096,1

14.1

0.0

14.1

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

22,5

2,244.6

0.0

2,244.6

1,449.6

0.0

1,449.6

 

გრანტები

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

112,7

31.5

0.0

31.5

181.0

0.0

181.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

68.6

31.9

36.8

1,387.5

794.4

593.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

44,9

44.7

0.0

44.7

181.0

0.0

181.0

 

ხარჯები

44,9

44.7

0.0

44.7

181.0

0.0

181.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22,5

13.2

 

13.2

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

22,4

31.5

0.0

31.5

181.0

0.0

181.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

921,5

960.7

0.0

960.7

950.2

0.0

950.2

 

ხარჯები

919,6

953.9

0.0

953.9

948.7

0.0

948.7

 

შრომის ანაზღაურება

644,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

200,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

953.9

 

953.9

948.7

 

948.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

73,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

6.8

0.0

6.8

1.4

0.0

1.4

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების

ხელშეწყობა

24,8

14.1

0.0

14.1

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

11,5

14.1

0.0

14.1

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

11,5

14.1

0.0

14.1

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა(ა)იპ – „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია

2,8

61.8

31.9

30.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

61.8

31.9

30.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეხბურთის კლუბი გორი“-ს ხელშეწყობა

2 100,9

1,074.2

0.0

1,074.2

438.0

0.0

438.0

 

ხარჯები

2 098,1

1,074.2

0.0

1,074.2

410.5

0.0

410.5

 

შრომის ანაზღაურება

290,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1 793,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

1,074.2

 

1,074.2

410.5

 

410.5

 

სხვა ხარჯები

14,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0.0

0.0

0.0

27.5

0.0

27.5

05 01 06

ა(ა)იპ – ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

199,3

196.0

0.0

196.0

94.4

0.0

94.4

 

ხარჯები

199,3

196.0

0.0

196.0

90.3

0.0

90.3

 

შრომის ანაზღაურება

108,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

91,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

196.0

 

196.0

90.3

 

90.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

05 01 07

ა(ა)იპ – „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

1,4

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,4

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

7.3

 

7.3

0.0

 

 

05 01 08

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0,0

393.0

0.0

393.0

0.0

0.0

0.0

05 01 09

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0.0

0.0

0.0

1,354.4

794.4

560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

1,354.4

794.4

560.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 301,6

2,419.6

0.0

2,419.6

2,029.6

72.2

1,957.4

 

ხარჯები

2 157,8

2,382.8

0.0

2,382.8

1,741.2

0.0

1,741.2

 

შრომის ანაზღაურება

992,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

486,8

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

სუბსიდიები

38,8

1,604.1

0.0

1,604.1

1,457.2

0.0

1,457.2

 

გრანტები

629,4

668.3

0.0

668.3

74.0

0.0

74.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

5,6

49.1

0.0

49.1

148.7

0.0

148.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143,8

36.8

0.0

36.8

285.5

72.2

213.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

396,8

313.8

0.0

313.8

322.5

72.2

250.3

 

ხარჯები

274,5

313.1

0.0

313.1

97.7

0.0

97.7

 

შრომის ანაზღაურება

244,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

313.1

 

313.1

97.7

 

97.7

 

სხვა ხარჯები

0,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,2

0.7

0.0

0.7

222.5

72.2

150.3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

119,9

130.0

0.0

130.0

39.9

0.0

39.9

 

ხარჯები

118,6

127.2

0.0

127.2

39.9

0.0

39.9

 

შრომის ანაზღაურება

110,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

127.2

 

127.2

39.9

 

39.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

489,8

489.4

0.0

489.4

182.2

0.0

182.2

 

ხარჯები

481,7

482.4

0.0

482.4

179.5

0.0

179.5

 

შრომის ანაზღაურება

325,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

148,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

482.4

 

482.4

179.5

 

179.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,1

7.0

0.0

7.0

2.1

0.0

2.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

05 02 05

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

140,9

202.5

0.0

202.5

186.9

0.0

186.9

 

ხარჯები

137,9

192.8

0.0

192.8

181.9

0.0

181.9

 

შრომის ანაზღაურება

106,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

31,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

192.8

 

192.8

181.9

 

181.9

 

სხვა ხარჯები

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

9.8

0.0

9.8

5.0

0.0

5.0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

2,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ა(ა)იპ – ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

36,5

37.1

0.0

37.1

11.5

0.0

11.5

 

ხარჯები

36,5

37.1

0.0

37.1

11.5

0.0

11.5

 

შრომის ანაზღაურება

30,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

37.1

 

37.1

11.5

 

11.5

05 02 08

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

29,9

29.9

0.0

29.9

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

29,9

29.9

0.0

29.9

27.0

0.0

27.0

 

შრომის ანაზღაურება

20,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

29.9

 

29.9

27.0

 

27.0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

ხარჯები

61,2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61.2

0.0

61.2

61.2

0.0

61.2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

52,0

86.1

0.0

86.1

162.7

0.0

162.7

 

ხარჯები

52,0

86.1

0.0

86.1

162.7

0.0

162.7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

38,8

23.1

 

23.1

0.0

 

 

 

გრანტები

13,1

13.9

0.0

13.9

14.0

0.0

14.0

 

სხვა ხარჯები

0,2

49.1

0.0

49.1

148.7

0.0

148.7

05 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

551,5

589.5

0.0

589.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

551,5

589.5

0.0

589.5

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

551,5

589.5

0.0

589.5

0.0

0.0

0.0

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

155,8

214.4

0.0

214.4

114.5

0.0

114.5

 

ხარჯები

151,4

212.9

0.0

212.9

114.5

0.0

114.5

 

შრომის ანაზღაურება

37,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

49,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

148.0

 

148.0

54.5

 

54.5

 

გრანტები

64,9

64.9

0.0

64.9

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 02 13

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

262,4

265.7

0.0

265.7

241.6

0.0

241.6

 

ხარჯები

257,6

250.7

0.0

250.7

241.6

0.0

241.6

 

შრომის ანაზღაურება

117,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

139,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

250.7

 

250.7

241.6

 

241.6

 

სხვა ხარჯები

0,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

05 02 14

სამუზეუმო შენობის-ერეკლეს აბანოს რეაბილიტაცია

0,0

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

05 02 15

ა(ა)იპ – ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

524.5

0.0

524.5

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

523.6

0.0

523.6

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

523.6

 

523.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

05 02 16

ა(ა)იპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

 

100.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

შრომის ანაზღაურება

132,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ა(ა)იპ  ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს  ხელშეწყობა

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

175,0

206.7

0.0

206.7

66.0

0.0

66.0

 

შრომის ანაზღაურება

132,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

34,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

206.7

 

206.7

66.0

 

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

839,4

1,037.3

132.7

904.6

1,052.2

122.5

929.7

 

ხარჯები

830,2

1,021.1

132.7

888.3

1,044.9

122.5

922.4

 

შრომის ანაზღაურება

146,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

84,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

98,4

259.1

125.0

134.1

209.7

112.5

97.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

491,2

645.0

7.8

637.3

658.7

10.0

648.7

 

სხვა ხარჯები

9,7

117.0

0.0

117.0

176.5

0.0

176.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

16.2

0.0

16.2

7.3

0.0

7.3

06 01

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურება

124,8

125.0

125.0

0.0

112.5

112.5

0.0

 

ხარჯები

124,1

125.0

125.0

0.0

112.5

112.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

94,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

125.0

125.0

 

112.5

112.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ა(ა)იპ – ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

107,9

107.4

0.0

107.4

97.2

0.0

97.2

 

ხარჯები

107,9

107.4

0.0

107.4

97.2

0.0

97.2

 

შრომის ანაზღაურება

52,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

55,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

107.4

 

107.4

97.2

 

97.2

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

597,3

788.6

7.8

780.9

842.5

10.0

832.5

 

ხარჯები

597,3

788.6

7.8

780.9

835.2

10.0

825.2

 

სუბსიდიები

98,4

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

489,7

645.0

7.8

637.3

658.7

10.0

648.7

 

სხვა ხარჯები

9,2

117.0

0.0

117.0

176.5

0.0

176.5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

7.3

0.0

7.3

06 03 01

მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

0,0

29.8

0.0

29.8

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

29.8

0.0

29.8

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29.8

0.0

29.8

30.0

0.0

30.0

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

1,6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

 

ხარჯები

1,6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

1.6

0.0

1.6

1.6

0.0

1.6

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

33,0

37.3

0.0

37.3

37.7

0.0

37.7

 

ხარჯები

33,0

37.3

0.0

37.3

37.7

0.0

37.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,0

37.3

0.0

37.3

37.7

0.0

37.7

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

30,8

47.0

0.0

47.0

48.2

0.0

48.2

 

ხარჯები

30,8

47.0

0.0

47.0

48.2

0.0

48.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,8

47.0

0.0

47.0

48.2

0.0

48.2

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6,3

7.8

7.8

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

6,3

7.8

7.8

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

7.8

7.8

0.0

10.0

10.0

0.0

06 03 09

სტუდენტების დახმარება

9,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

9,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სხვა ხარჯები

9,0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

71,1

121.8

0.0

121.8

122.1

0.0

122.1

 

ხარჯები

71,1

121.8

0.0

121.8

122.1

0.0

122.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71,1

121.8

0.0

121.8

122.1

0.0

122.1

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

172,3

177.1

0.0

177.1

178.0

0.0

178.0

 

ხარჯები

172,3

177.1

0.0

177.1

178.0

0.0

178.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172,3

177.1

0.0

177.1

178.0

0.0

178.0

06 03 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

1,7

7.4

0.0

7.4

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

1,7

7.4

0.0

7.4

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

7.4

0.0

7.4

8.0

0.0

8.0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

98,4

136.1

0.0

136.1

171.9

0.0

171.9

 

ხარჯები

98,4

136.1

0.0

136.1

168.0

0.0

168.0

 

სუბსიდიები

98,4

26.6

 

26.6

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

109.5

0.0

109.5

168.0

0.0

168.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

06 03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

28,4

30.5

0.0

30.5

30.5

0.0

30.5

 

ხარჯები

28,4

30.5

0.0

30.5

30.5

0.0

30.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,4

30.5

0.0

30.5

30.5

0.0

30.5

06 03 15

ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)

4,6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4,6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

21,3

25.7

0.0

25.7

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

21,3

25.7

0.0

25.7

26.0

0.0

26.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,3

25.7

0.0

25.7

26.0

0.0

26.0

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

4,5

3.5

0.0

3.5

3.8

0.0

3.8

 

ხარჯები

4,5

3.5

0.0

3.5

3.8

0.0

3.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

3.5

0.0

3.5

3.8

0.0

3.8

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

42,5

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

 

ხარჯები

42,5

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,5

42.8

0.0

42.8

42.8

0.0

42.8

06 03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

3,8

3.3

0.0

3.3

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

3,8

3.3

0.0

3.3

3.5

0.0

3.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

3.3

0.0

3.3

3.5

0.0

3.5

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

29,4

46.2

0.0

46.2

56.4

0.0

56.4

 

ხარჯები

29,4

46.2

0.0

46.2

53.0

0.0

53.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,4

46.2

0.0

46.2

53.0

0.0

53.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

38,3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

38,3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,2

0.5

0.0

0.5

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0,2

0.5

0.0

0.5

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

0,2

0.5

0.0

0.5

1.5

0.0

1.5

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,2

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0,2

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

9,4

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ როსებაშვილი