,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 019002020.35.170.016256
34
02/06/2017
ვებგვერდი, 05/06/2017
019002020.35.170.016256
,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2017 წლის 2 ივნისი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად და  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №588 განკარგულების საფუძველზე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge,  30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016222) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის:

ა.ა) პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“, ,,ა.ბ“ და ,,ა.გ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.ა) შემოსულობები 23 634.9 ათასი ლარი;

ა.ბ) გადასახდელები 24 023.7 ათასი ლარი;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 15 124.9 ათასი ლარი.“.

ა.ბ) ,,ა.გ.გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ა.გ.დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.გ.დ)  ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 12,4  ათასი ლარი.“; 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

23 334,9

4 592,7

18 742,2

გადასახადები

1 042,1

4 428,0

0,0

4 428,0

4 900,0

0,0

4 900,0

გრანტები

17 569,3

19 985,2

8 853,0

11 132,2

15 124,9

4 592,7

10 532,2

სხვა შემოსავლები

2 650,7

2 383,7

0,0

2 383,7

3 310,0

0,0

3 310,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15 085,1

19 985,2

8 853,0

11 132,2

15 124,9

4 592,7

10 532,2

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

1 908,7

0,0

1 908,7

2 774,1

11,5

2 762,6

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1 717,7

12,4

1 705,3

ძირითადი

კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

6 823,0

0,0

6 823,0

გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1 269,0

19,5

1 249,5

სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

642,5

58,5

584,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6 177,0

6 811,7

0,0

6 811,7

8 210,0

0,0

8 210,0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 788,9

10 579,4

9 235,6

1 343,8

9 565,6

4 823,3

4 742,3

ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9 865,6

4 823,3

5 042,3

კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

მთლიანი სალდო

 

388,1

 

-3 767,7

-9 235,6

5 467,9

-1 355,6

-4 823,3

3 467,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 071,4

-472,4

-382,6

-89,8

-388,8

-321,0

-67,8

ზრდა

1 071,4

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 071,4

 

 

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

ვალუტა და დეპოზიტები

 

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 

-546,8

 

-554,4

0,0

-554,4

-608,9

0,0

-608,9

ზრდა

0.0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

 

546,8

 

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017წლის

 გეგმა

სულ

მათ

შორის

 

სულ

მათ

შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოს

ავლები

შემოსულობები

22 082,5

27 200,4

8 853,0

18 347,4

23 634,9

4 592,7

19 042,2

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

23 334,9

4 592,7

18 742,2

არაფინანსური აქტივების

კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

ფინანსური აქტივების

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

გადასახ

დელები

 

22 241,2

 

27 922,8

9 248,1

18 674,7

24 023,7

4 913,7

19 110,0

ხარჯები

15 085,1

 

 

16 135,5

0,0

16 135,5

13 549,2

90,4

13 458,8

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6 609,3

 

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9 865,6

4 823,3

5 042,3

ფინანსური აქტივების

ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ნაშთის ცვლილება

 

-158,7

 

-722,4

-395,1

-327,3

-388,8

-321,0

-67,8

მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23334,9 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

დასახელება

2015წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის 

გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ

შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოს

ავლები

შემოსავლები

 

21 262,1

 

26 796,9

8 853,0

17 943,9

23 334,9

4 592,7

18 742,2

გადასახადები

 

1 042,1

 

4 428,0

0,0

4 428,0

4 900,0

0,0

4 900,0

გრანტები

 

 

17 569,3

 

19 985,2

8 853,0

11 132,2

15124,9

4 592,7

10 532,2

სხვა

შემოსავლები

 

2 650,7

 

2 383,7

0,0

2 383,7

3 310,0

0,0

3 310,0

“;

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები  15124,9 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის 

გეგმა

სულ

მათ

შორის

 

სულ

მათ

შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გრანტები

17 569,3

19 985,2

8 853,0

11 132,2

15 124,9

4 592,7

10 532,2

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერი

 

17 569,3

 

19 985,2

8 853,0

11 132,2

15 124,9

4 592,7

10 532,2

გათანაბრებითი

ტრანსფერი

11 729,9

11 005,2

0,0

11 005,2

10 405,2

0,0

10 405,2

მიზნობრივი

ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

95,0

127,0

0,0

127,0

127,0

0,0

127,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

300,0

0,0

0,0

0,0

12,4

12,4

0,0

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერი                              

0

8 853,0

8 853,0

0,0

4 580,3

4 580,3

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი                                         

5444,4

8 853,0

8 853,0

 

4 580,3

4 580,3

 

“;

ბ.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს  ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  13549,2   ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2015წლის

ფაქტი

2016

წლის

ფაქტი

2017

წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13 549,2

90,4

13 458,8

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2 762,6

0,0

2 762,6

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1 717,7

12,4

1 705,3

პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

6 823,0

0,0

6 823,0

გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1 269,0

19,5

1 249,5

სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

642,5

58,5

584,0

“;

ბ.დ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია

 

  დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის 

გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა-

ვლები

 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 937,7

 

4 250,4   

0,0   

4 250,4   

3 905,0   

0,0   

3 905,0   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

3 640,6   

0,0   

3 640,6   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

3 540,6   

0,0   

3 540,6   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

100,0   

0,0   

100,0   

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

433,8   

 

333,4   

0,0   

333,4   

264,4   

0,0   

264,4   

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0   

0,0   

0,0

 

702

თავდაცვა

 

189,8   

 

203,7   

0,0   

203,7   

180,5   

0,0   

180,5   

 

703

საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო

დაცვა

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 

5 837,6   

 

10 481,1   

8 160,5   

2 320,6   

8 750,0   

3 790,7   

4 959,3   

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4   

12,4   

0,0   

 

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4   

12,4   

0,0   

 

7045

ტრანსპორტი

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

635,7   

180,7   

455,0   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

635,7   

180,7   

455,0   

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

 

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

4 847,6   

 

9 577,2   

7 537,8   

2 039,4   

8 101,9   

3 597,6   

4 504,3   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 447,8   

3 778,6   

612,7   

3 165,9   

3 468,8   

563,8   

2 905,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

568,7   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

 

7064

გარე განათება

 

1 180,5   

 

1 659,3   

612,7   

1 046,6   

1 405,3   

505,3   

900,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 698,6   

2 118,5   

0,0   

2 118,5   

2 063,5   

58,5   

2 005,0   

 

707

ჯანმრთელობის

დაცვა

86,0   

100,8   

0,0   

100,8   

70,0   

0,0   

70,0   

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

27,0   

26,5   

0,0   

26,5   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0   

74,3   

0,0   

74,3   

70,0   

0,0   

70,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 405,2   

3 956,1   

15,0   

3 941,1   

2 718,8   

0,0   

2 718,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 130,6   

2 293,2   

15,0   

2 278,2   

1 461,1   

0,0   

1 461,1   

7082

მომსახურებაკულტურის სფეროში

1 160,4   

1 529,7   

0,0   

1 529,7   

1 094,7   

0,0   

1 094,7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობადა საგამომცემლო საქმიანობა

14,2   

13,2   

0,0   

13,2   

20,0   

0,0   

20,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

100,0   

120,0   

0,0   

120,0   

143,0   

0,0   

143,0   

709

განათლება

2 892,7   

2 909,8   

447,4   

2 462,4   

3 042,7   

539,7   

2 503,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 492,0   

1 951,1   

0,0   

1 951,1   

2 088,0   

0,0   

2 088,0   

7092

ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

50,0   

0,0   

50,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

50,0   

0,0   

50,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 335,5   

917,8   

447,4   

470,4   

904,7   

539,7   

365,0   

710

სოციალური დაცვა

940,9   

1 428,4   

0,0   

1 428,4   

1 269,0   

19,5   

1 249,5   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

 

71011

ავადმყოფთა

სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0   

1,0   

0,0   

1,0   

5,0   

0,0   

5,0   

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8   

37,4   

0,0   

37,4   

35,0   

0,0   

35,0   

 

7104

ოჯახებისა და

ბავშვების სოციალური დაცვა

36,6   

75,3   

0,0   

75,3   

55,0   

0,0   

55,0   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

29,1   

 

37,8   

0,0   

37,8   

130,0   

0,0   

130,0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

735,0   

1 177,2   

0,0   

1 177,2   

929,0   

19,5   

909,5   

 

 

სულ

21 694,4   

27 108,9   

9 235,6   

17 873,3   

23 414,8   

4 913,7   

18 501,1   

 

 

             ";

ბ.ე) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19042,0 ათ.ლარის  ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

 

 

 

 

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016

წლის

გეგმა

 

 

2017  წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი

შემო-

სავლები

1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

22 241,2

27 922,8

9 248,1

18 674,7

24 023,7

4 913,7

19 110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13 549,2

90,4

13 458,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2 762,6

0,0

2 762,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

9 865,6

4 823,3

5 042,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების

კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 484,5

 

4 814,3

0,0

4 814,3

4 513,9

0,0

4 513,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

144,0

0,0

144,0

144,0

0,0

144,0

 

ხარჯები

3 803,7

4 181,8

0,0

4 181,8

3 895,0

0,0

3 895,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 656,8

2 953,9

0,0

2 953,9

2 632,1

0,0

2 632,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

68,6

0,0

68,6

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების

კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 01

ქალაქის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

924,4

932,7

0,0

932,7

846,5

0,0

846,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

881,4

911,1

0,0

911,1

846,5

0,0

846,5

 

შრომის ანაზღაურება

707,8

733,2

0,0

733,2

657,5

0,0

657,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,9

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების

კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქის

მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის

სამსახურები

2 581,6

2 984,3

0,0

2 984,3

2 694,1

0,0

2 694,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

2 488,5

2 937,3

0,0

2 937,3

2 684,1

0,0

2 684,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 949,0

2 220,7

0,0

2 220,7

1 974,6

0,0

1 974,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,1

47,0

0,0

47,0

10,0

0,0

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

978,5

897,3

0,0

897,3

873,3

0,0

873,3

 

ხარჯები

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

 

ვალდებულებების კლება

544,7

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 146,5

203,7

0,0

203,7

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

1 132,7

197,3

0,0

197,3

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

169,4

165,2

0,0

165,2

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის

თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა

189,8

203,7

0,0

203,7

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

176,0

197,3

0,0

197,3

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

147,6

165,2

0,0

165,2

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 285,4

14 259,7

8 773,2

5 486,5

12 228,8

4 354,5

7 874,3

 

ხარჯები

3 845,0

4 261,3

0,0

4 261,3

3 677,9

70,9

3 607,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 440,4

9 998,4

8 773,2

1 225,2

8 550,9

4 283,6

4 267,3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა

(გზები და ხიდები)

983,7

825,4

622,7

202,7

480,7

180,7

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

825,4

622,7

202,7

480,7

180,7

300,0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და

983,7

798,6

622,7

175,9

480,7

180,7

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

798,6

622,7

175,9

480,7

180,7

300,0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

3 582,0

3 791,5

612,7

3 178,8

3 435,3

505,3

2 930,0

 

ხარჯები

2 434,8

2 940,6

0,0

2 940,6

2 600,0

0,0

2 600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 147,2

850,9

612,7

238,2

835,3

505,3

330,0

03 02 01

გარე განათების

მოწყობა, რეაბილიტაცია

და ექსპლუატაცია

1 180,5

1 659,3

612,7

1 046,6

1 405,3

505,3

900,0

 

ხარჯები

166,8

808,4

0,0

808,4

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 013,7

850,9

612,7

238,2

805,3

505,3

300,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა ააიპ ,,ზუგდიდდასუფთავების" ბაზაზე

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

1 650,0

0,0

1 650,0

 

ხარჯები

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

1 640,0

0,0

1 640,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

03 02 03

ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

67,6

0,0

67,6

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

67,6

0,0

67,6

200,0

0,0

200,0

03 02 04

ლიფტების რეაბილიტაცია

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

შენობა-ნაგებობების

ფასადებისა და

სახურავების რეაბილიტაცია

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

124,8

184,8

0,0

184,8

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

124,8

184,8

0,0

184,8

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

03 02 07

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

03 02 08

ქ. ზუგდიდში, რუსთაველის

ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა

გადასასვლელის რეაბილიტაცია

 

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 447,8

1 992,8

692,1

1 300,7

1 315,9

242,9

1 073,0

 

ხარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 007,0

0,0

1 007,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,8

692,1

692,1

0,0

308,9

242,9

66,0

03 03 01

მრავალსართულიანი

სახლების ეზოების

კეთილმოწყობა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

03 03 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ააიპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 013,0

0,0

1 013,0

 

სარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 007,0

0,0

1 007,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

03 03 03

ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

პარკების, სკვერების,  მოედნების და ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 04

სანიაღვრე არხების

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

628,0

812,6

606,9

205,7

75,7

0,0

75,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

628,0

812,6

606,9

205,7

75,7

0,0

75,7

03 05

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები

6,3

78,5

0,0

78,5

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

 

18,2

0,0

18,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

60,3

0,0

60,3

155,0

0,0

155,0

03 06

ყინულის მოედნის მშენებლობა

936,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

936,6

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 08

ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

96,6

22,6

0,0

22,6

121,9

49,1

72,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,6

22,6

0,0

22,6

121,9

49,1

72,8

03 09

 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

346,2

349,7

17,8

331,9

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

346,2

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

347,9

17,8

330,1

150,0

0,0

150,0

 03 10

საფეხბურთო სტადიონის

მშენებლობა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

3 290,6

3 290,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

3 290,6

3 290,6

0,0

03 11

სტიქიის შედეგების

სალიკვიდაციო

ღონისძიებების

განხორციელებისათვის

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

03 12

რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი

პროექტების თანადაფინანსება

0,0

149,9

149,9

0,0

3 062,8

15,0

3 047,8

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

149,9

149,9

0,0

3 062,8

15,0

3 047,8

03 13

შენობა-ნაგებობების

ფასადების რეაბილიტაცია

 

0,0

0,0

0,0

58,5

58,5

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

58,5

58,5

0,0

03 14

აზიური პაროსანას

წინააღმდეგ გასატარებელი

ღონისძიებების დაფინანსება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4

12,4

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4

12,4

0,0

04 00

განათლება

2 892,7

2 909,8

447,4

2 462,4

3 042,7

539,7

2 503,0

 

ხარჯები

1 871,6

2 392,2

0,0

2 392,2

2 345,0

0,0

2 345,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 021,1

517,6

447,4

70,2

697,7

539,7

158,0

04 01

სკოლამდელი

აღზრდის ხელშეწყობის

პროგრამა

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

2 088,0

0,0

2 088,0

 

ხარჯები

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

1 930,0

0,0

1 930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

158,0

0,0

158,0

04 02

საჯარო სკოლების

ხელშეწყობის

პროგრამა

65,2

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

65,2

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ააიპ ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის" ბაზაზე

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

04 04

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

04 05

მოსწავლე ახალგაზრდობის

სასახლის რეაბილიტაცია

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

ქ. ზუგდიდში

საბავშვო ბაღების

რეაბილიტაცია

212,6

305,6

235,4

70,2

539,7

539,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,6

305,6

235,4

70,2

539,7

539,7

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია,

ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

3 405,2

4 206,1

27,5

4 178,6

2 718,8

0,0

2 718,8

 

ხარჯები

3 405,2

3 573,7

0,0

3 573,7

2 111,8

0,0

2 111,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

382,4

15,0

367,4

607,0

0,0

607,0

 

ფინანსური

აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

2 130,6

2 543,2

27,5

2 515,7

1 461,1

0,0

1 461,1

 

ხარჯები

2 130,6

1 925,3

0,0

1 925,3

960,8

0,0

960,8

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

367,9

15,0

352,9

500,3

0,0

500,3

 

ფინანსური

აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

699,8

647,3

0,0

647,3

1 210,0

0,0

1 210,0

 

ხარჯები

699,8

647,3

0,0

647,3

910,0

0,0

910,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება

45,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

45,0

43,0

0,0

43,0

50,8

0,0

50,8

05 01 03

მინი-სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

307,9

0,0

307,9

200,3

0,0

200,3

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

307,9

0,0

307,9

200,3

0,0

200,3

05 01 04

საფეხბურთო

კლუბ ,,ზუგდიდის" ფინანსური ხელშეწყობა

1 385,8

1 545,0

27,5

1 517,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 385,8

1 235,0

0,0

1 235,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

60,0

15,0

45,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური

აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის

განვითარების ხელშეწყობა

1 174,6

1 542,9

0,0

1 542,9

1 114,7

0,0

1 114,7

 

ხარჯები

1 174,6

1 528,4

0,0

1 528,4

1 008,0

0,0

1 008,0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0,0

14,5

0,0

14,5

106,7

0,0

106,7

05 02 01

სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

119,5

132,6

0,0

132,6

194,7

0,0

194,7

 

ხარჯები

119,5

125,0

0,0

125,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,6

0,0

7,6

74,7

0,0

74,7

05 02 02

სამხატვრო სკოლის

დაფინანსება

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

05 02 03

მუსიკალური

სკოლების დაფინანსება

291,6

352,9

0,0

352,9

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

291,6

352,9

0,0

352,9

310,0

0,0

310,0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

05 02 04

საბიბლიოთეკო

დარგის განვითარების

პროგრამა

320,6

370,0

0,0

370,0

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

320,6

370,0

0,0

370,0

328,0

0,0

328,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 02 05

კულტურული

ღონისძიებების

დაფინანსება

64,6

168,4

0,0

168,4

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

64,6

161,5

0,0

161,5

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,9

0,0

6,9

10,0

0,0

10,0

05 02 06

საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობა

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების

ხელშეწყობის

პროგრამა

შ.დადიანის სახ.

თეატრის ბაზაზე.

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

05 03

საცხენოსნო

კლუბ,,ხარებას"

ფინანსური ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

05 04

ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და  სოციალური

უზრუნველყოფა

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 339,0

19,5

1 319,5

 

ხარჯები

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 339,0

19,5

1 319,5

06 01

საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის მომსახურება

59,0

74,3

0,0

74,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

59,0

74,3

0,0

74,3

70,0

0,0

70,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 124,0

19,5

1 104,5

 

ხარჯები

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 124,0

19,5

1 104,5

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა

სოციალური დაცვის პროგრამა

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

06 05 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

06 03 06

ხანდაზმულთა

სოციალური დაცვა

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

06 03 07

სადღესასწაულო

დღეების დახმარების

პროგრამა

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

 

ხარჯები

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

06 03 08

ტრანსპორტით

შეღავათიანი  მგზავრობის

თანადაფინანსების პროგრამა

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

06 03 09

უსახლკაროდ

დარჩენილთა

სოციალური დაცვა

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

06 03 12

სამედიცინო

დახმარების პროგრამა.

406,0

806,9

0,0

806,9

517,5

17,5

500,0

 

ხარჯები

406,0

806,9

0,0

806,9

517,5

17,5

500,0

06 04

პროგრამა

,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

06 05

ქალაქ ზუგდიდის

ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

 

 ხარჯები

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

06 06

სოციალურად დაუცველი  ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

                                ". 

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია შეროზია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.