„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/06/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.173.016165
14
02/06/2017
ვებგვერდი, 05/06/2017
190020020.35.173.016165
„ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2017 წლის 2 ივნისი

ქ. ახალციხე

 

,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 22 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2016 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.173.016139) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე
თავი I
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

IV ცვლილება

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 634.4

1 755.8

7 878.6

9 028.9

1 279.9

7 749.0

გადასახადები

2 406.0

0.0

2 406.0

2 150.0

0.0

2 150.0

გრანტები

6 274.4

1 755.8

4 518.6

5 977.9

1 279.9

4 698.0

სხვა შემოსავლები

954.0

0.0

954.0

901.0

0.0

901.0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7 584.0

0.0

7 584.0

6 652.5

49.5

6 603.0

შრომის ანაზღაურება

1 420.0

0.0

1 420.0

1 114.7

0.0

1 114.7

საქონელი და მომსახურება

1 524.0

0.0

1 524.0

1 650.7

0.0

1 650.7

პროცენტი

16.6

0.0

16.6

0.9

0.0

0.9

სუბსიდიები

3 173.4

0.0

3 173.4

2 138.6

0.0

2 138.6

გრანტები

125.0

0.0

125.0

85.0

0.0

85.0

სოციალური უზრუნველყოფა

350.8

0.0

350.8

329.5

0.0

329.5

სხვა ხარჯები

974.2

0.0

974.2

1 333.2

49.5

1 283.7

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 050.4

1 755.8

294.6

2 376.4

1 230.4

1 146.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 015.3

1 761.3

3 254.0

5 029.4

1 230.4

3 799.1

ზრდა

5 158.7

1 761.3

3 397.4

5 054.4

1 230.4

3 824.1

კლება

143.4

0.0

143.4

25.0

0.0

25.0

მთლიანი სალდო

-2 964.9

-5.5

-2 959.4

-2 653.1

0.0

-2 653.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 972.7

-5.5

-2 967.2

-2 720.2

-1.7

-2 718.5

კლება

2 972.7

5.5

2 967.2

2 720.2

1.7

2 718.5

ვალუტა და დეპოზიტები

2 972.7

5.5

2 967.2

2 720.2

1.7

2 718.5

ვალდებულებების ცვლილება

-7.8

0.0

-7.8

-67.2

-1.7

-65.4

კლება

7.8

0.0

7.8

67.2

1.7

65.4

საშინაო

7.8

0.0

7.8

67.2

1.7

65.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წ. პროექტი( ცვლილება IV)

სულ           

მათ შორის

სულ           

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 777.8

1 755.8

8 022.0

9053.9

1279.9

7 774.0

შემოსავლები

9 634.4

1 755.8

7 878.6

9028.9

1279.9

7 749.0

არაფინანსური აქტივების კლება

143.4

0.0

143.4

25.0

0.0

25.0

გადასახდელები

12 750.5

1 761.3

10 989.2

11774.1

1281.6

10492.5

ხარჯები

7 584.0

0.0

7 584.0

6652.5

49.5

6603.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 158.7

1 761.3

3 397.4

5054.4

1230.4

3824.1

ნაშთის ცვლილება

-2 972.7

-5.5

-2 967.2

-2720.2

-1.7

-2718.5

 


მუხლი 3. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  9053.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წ. პროექტი( ცვლილება IV)

სულ       

მათ შორის

სულ      

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 777.8

1 755.8

8 022.0

9053.9

1279.9

7 774.0

შემოსავლები

9 634.4

1 755.8

7 878.6

9028.9

1279.9

7 749.0

არაფინანსური აქტივების კლება

143.4

0.0

143.4

25.0

0.0

25.0

ფინანსური აქტივების კლება

2972.7

5.455

2967.21

2720.2

1.7

2718.5

 


მუხლი 4. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
 განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2150.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი( ცვლილება IV)

სულ     

მათ შორის

სულ      

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

2 406.0

0.0

2 406.0

2 150.0

0.0

2 150.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

1 500.0

0.0

1 500.0

1 430.0

0.0

1 430.0

ქონების გადასახადი

113

906.0

0.0

906.0

720.0

0.0

720.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

771.0

 

771.0

600.0

 

600.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.000

 

 

0.000

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

7.0

 

7.000

0.0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

3.0

 

3.000

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.000

 

 

0.000

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატაღლებზე)

1131134

0.000

 

 

0.000

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.000

 

 

0.000

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

0.000

 

 

0.000

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

5.0

0.0

5.000

5.0

0.0

5.000

ფიზიკური პირებიდან

1131141

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

120.0

0.0

120.0

115.0

0.0

115.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

20.0

 

20.0

5.0

 

5.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

100.0

 

100.0

110.0

 

110.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.000

 

 

0.000

 

 

 


მუხლი 5. ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს  ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5977.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

2017 წ. პროექტი (ცვლილება IV)

სულ

მათ შორის

სულ   

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

გრანტები

13

6 274.4

1 755.8

4 518.6

5977.9

1279.9

4 698.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6 274.4

1 755.8

4 518.6

4 698.0

0.0

4 698.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4 518.6

0.0

4 518.6

4 698.0

0.0

4 698.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4 351.6

 

4 351.6

4 531.0

 

4 531.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

167.0

 

167.0

167.0

 

167.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1 755.8

1 755.8

0.0

1279.9

1279.9

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

1 755.8

1 755.8

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 901.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

2017 წ. პროექტი( ცვლილებაIV)

სულ         

მათ შორის

სულ          

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

954.0

0.0

954.0

901.0

0.0

901.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

280.0

0.0

280.0

180.0

0.0

180.0

პროცენტები

1411

200.0

 

200.0

100.0

 

100.0

დივიდენდები

1412

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

50.0

 

50.0

60.0

 

60.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

30.0

 

30.0

20.0

 

20.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

299.0

0.0

299.0

370.0

0.0

370.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

279.0

0.0

279.0

340.0

0.0

340.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

9.0

 

9.0

10.0

 

10.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

 

 

0.0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

 

 

0.0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

170.0

 

170.0

220.0

 

220.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

100.0

 

100.0

110.0

 

110.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

 

 

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

20.0

 

20.0

30.0

 

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

370.0

 

370.0

350.0

 

350.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

5.0

 

5.0

1.0

 

1.0

 


მუხლი 7. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები              
 განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6652.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წ. პროექტი( ცვლილებაIV)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 584.0

0.0

7 584.0

6652.5

49.5

6603.0

შრომის ანაზღაურება

1 420.0

0.0

1 420.0

1114.7

0.0

1114.7

საქონელი და მომსახურება

1 524.0

0.0

1 524.0

1650.7

0.0

1650.7

პროცენტი

16.6

0.0

16.6

0.9

0.0

0.9

სუბსიდიები

3 173.4

0.0

3 173.4

2138.6

0.0

2138.6

გრანტები

125.0

0.0

125.0

85.0

0.0

85.0

სოციალური უზრუნველყოფა

350.8

0.0

350.8

329.5

0.0

329.5

სხვა ხარჯები

974.2

0.0

974.2

1333.2

49.5

1283.7

 


მუხლი 8. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5029.4  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5054.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი( ცვლილება  IV)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

414.4

0.0

414.4

19.7

0,0

19.7

თავდაცვა და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4687.0

1761.3

2925.7

5010.0

1230.4

3779.6

განათლება

45,9

0,0

45,9

17.7

0,0

17.7

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

11.4

 

11.4

7.1

0

7.1

სულ

5 158.7

1761.3

3397.4

5054.4

1230.4

3824.1

 

 ბ) განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 25.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი( ცვლილება IV)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

143,4

0,0

143,4

25,0

0,0

25,0

ძირითადი აქტივები

47,9

 

47,9

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

95,5

0,0

95,5

25,0

0,0

25,0

მიწა

95,5

 

95,5

25,0

 

25,0

 


მუხლი 9. განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის      ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

IV ცვლილება

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 701.7   

0.0   

2 701.7   

1 609.4   

0.0   

1 609.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 698.2   

0.0   

2 698.2   

1 609.4   

0.0   

1 609.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 578.2   

0.0   

2 578.2   

1 518.5   

0.0   

1 518.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

120.0   

0.0   

120.0   

90.9   

0.0   

90.9   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

3.5   

0.0   

3.5   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

60.0   

0.0   

60.0   

59.0   

0.0   

59.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 230.2   

1 761.3   

2 468.9   

4 444.7   

1 117.1   

3 327.6   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

32.8   

0.0   

32.8   

18.1   

0.0   

18.1   

70421

სოფლის მეურნეობა

32.8   

0.0   

32.8   

18.1   

0.0   

18.1   

7045

ტრანსპორტი

3 969.2   

1 761.3   

2 207.9   

4 190.9   

1 117.1   

3 073.8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 969.2   

1 761.3   

2 207.9   

4 190.905   

1 117.1   

3 073.8   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

228.2   

0.0   

228.2   

235.7   

0.0   

235.7   

705

გარემოს დაცვა

671.0   

0.0   

671.0   

778.0   

0.0   

778.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

671.0   

0.0   

671.0   

778.0   

0.0   

778.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 682.0   

0.0   

1 682.0   

2 018.2   

164.6   

1 853.6   

7061

ბინათმშენებლობა

809.3   

0.0   

809.3   

1 503.0   

49.5   

1 453.4   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

16.0   

0.0   

16.0   

7064

გარე განათება

872.8   

0.0   

872.8   

499.2   

115.0   

384.2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

109.5   

0.0   

109.5   

102.0   

0.0   

102.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

109.5   

0.0   

109.5   

102.0   

0.0   

102.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 343.1   

0.0   

1 343.1   

994.0   

0.0   

994.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

307.1   

0.0   

307.1   

247.0   

0.0   

247.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

811.3   

0.0   

811.3   

603.5   

0.0   

603.5   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

224.8   

0.0   

224.8   

143.5   

0.0   

143.5   

709

განათლება

1 428.6   

0.0   

1 428.6   

1 326.2   

0.0   

1 326.2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 417.6   

0.0   

1 417.6   

1 316.2   

0.0   

1 316.2   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

11.0   

0.0   

11.0   

10.0   

0.0   

10.0   

710

სოციალური დაცვა

516.7   

0.0   

516.7   

442.7   

0.0   

442.7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

271.4   

0.0   

271.4   

239.8   

0.0   

239.8   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

240.8   

0.0   

240.8   

210.0   

0.0   

210.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

30.6   

0.0   

30.6   

29.8   

0.0   

29.8   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

245.3   

0.0   

245.3   

202.9   

0.0   

202.9   

 

სულ

12 742.7   

1 761.3   

10 981.4   

11 774.1  

1 281.6   

10 492.5   

 


მუხლი 10.   ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2653.1 ათასი ლარით.

მუხლი 11. ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2720.2 ათასი ლარით.

მუხლი 12. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -67.2 ათასი ლარით.  

მუხლი 13. ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 167,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 102.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 59.0  ათასი ლარი;

გ)  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა,  იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება – 6.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისად.

თავი II
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 59.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სამხედრო ძალებში გაწვეული ახალგაზრდების რაოდენობა.
 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 7240.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 4190.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 პროგრამის მიზანია გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქუჩების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობის ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება.

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და ასფალტბეტონის საფარი,სანიაღვრე არხების მოწყობა განხორციელდება ქალაქ ახალციხეში ვაჟა-ფშაველას, ჭყონდიდელის, გვარამაძის, სულხან-საბას, შალვა ახალციხელის, გამრეკელის, ილია მართლის, მღვდელი თეოდორეს, ჯავახიშვილის მესხეთის, წერეთლის, ბაღინაშვილის, გორგასლის, ზედგინიძის, სამსონიძის, ხარისჭირაშვილის,გოგებაშვილის, ხმალაძის,თაბუკაშვილის №20, თამარაშვილის  №5, №7, ქუჩების, შპს „კეთილმოწყობის საქმიანი ეზოს“ რეაბილიტაცია, ასევე რუსთაველის ქუჩაზე დაგეგმილია სკვერისა და ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების, კოსტავას ქუჩის  №1,  №12,  №18,  №77, №41,  №43 და  №45, ვარძის ჩიხი  №2, პეტრე იბერის ეზოების რეაბილიტაცია, ასევე დაგეგმილია თამარაშვილის ქუჩაზე გადასასვლელის (წრიული მოძრაობის მიმდინარედ კუნძულების მოწყობა. სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ივანე ახალციხელის რკინიგზის ხიდის ქვეშ,თამარაშვილის ქუჩის იუსტიციის სახლის მიმდებარედ,კოსტავასა და ორბელიანის ქუჩის კვეთაში, კოსტავასა და თაბუკაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე, ასპინძის ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრეები, გაგრძელდება ქეთევან დედოფლის, ჩოლოყაშვილის, ბარათაშვილის, კლდიაშვილის, დანიელაშვილის, ახვლედიანის ქუჩების, კლინიკა „იმედის“ მისასვლელი ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც დაგეგმილი იყო და სამუშაოები მიმდინარეობდა 2016 წელს. 

 განხორციელდება ქალაქის ქუჩების იერსახის შენარჩუნებისა და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები; განხორციელდება ქუჩების ორმული შეკეთება; განთავსდება საგზაო ნიშნები; ვიდეომეთვალყურეობის კამერები, უსაფრთხო და კომფორტული გახდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მოქალაქეთა გადაადგილება.

 • პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის გარკვეულ უბნებში ქუჩები, ასევე შეკეთდება კორპუსების ეზოები და ტროტუარები; განხორციელდება ქუჩების ორმული შეკეთება; განთავსდება საგზაო ნიშნები, რითაც მნიშვნელოვლად გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა და უსაფრთხო და კომფორტული გახდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მოქალაქეთა გადაადგილება;
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება, მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2814.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებები, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები, კორპუსებისა და კორპუსის ტიპის შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

ბ.ა) დასუფთავება - 778.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. დასუფთავებისათვის ავტოტრანსპორტის შეძენა, რათა შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.

 • პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან მაქსიმალურად გათავისუფლებული ქალაქი;

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 499.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. ასევე ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე 37,5 კვ.ტ. საპილოტე სოლარული ფერმის მოწყობისათვის, ახალ რეაბილიტირებულ უბნებში ძველი გარე განათების ქსელის მონტაჟი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: განახლდება და გაუმჯობესდება მოსახლეობის კომუნალური და საყოფაცხოვრებო პირობები; ქალაქის იერსახის გალამაზება;

 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი;

ბ.გ) სახურავების, ფასადების რეაბილიტაცია – 1140,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 •  განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია; დაემატა ფარნავაზ მეფის  №4, სულხან-საბას  №1, კოსტავას  №12 სახურავების რეაბილიტაცია, კორპუსის ტიპის შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 9 აპრილის ქუჩის  № 1,2,4,5,6,7,9,12,13, კოსტავას ქუჩაზე  №77, გაგრძელდება ზარზმელის, ახალციხელის, ნათენაძის საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, თამარაშვილის ქუჩაზე კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, რომელიც დაგეგმილი იყო და მიმდინარეობდა 2016 წელს.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: განახლდება და გაუმჯობესდება მოსახლეობის კომუნალური და საყოფაცხოვრებო პირობები,ქალაქის იერსახის გალამაზება;
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული კომუნალური და საყოფაცხოვრებო პირობები, ქალაქის გალამაზებული იერსახე;

ბ.დ) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (არასაცხოვრებელი) (პროგრამული კოდი 03 02 04) – 380,9 ათ. ლარი.

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ – ტბის ადმინისტრაციული შენობის აშენება, რაბათის გასასვლელი ხიდის მიმდინარედ საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწყობა, რაბათის ციხის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები,მერიის ადმინისტრაციული შენობის სათათბირო დარბაზის მოწყობა, სასპორტო სკოლის კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია, სამხატრო სკოლის ,მძლეოსნობის კლუბის ,ჯანდაცვის ცენტრისა და ბიბლიოთეკების გათბობის სისტემის მოწყობა

 გაგრძელდება არასაცხოვრებელი საოფისე ფართის მშენებლობა ეგრეთ წოდებული ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე 150 კვ. მეტრზე.ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფიზიკური პირის (ნ. ოქრომელიძის) საკუთარი ქონების აღდგენა, რომელიც დაგეგმილი იყო და სამუშაოები მიმდინარეობდა 2016 წელს.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ინფრასტრუქტურის განვითარება; მშენებლობა ტბის მიმდებარედ; ქალაქის გარეუბნის განაშენიანება;
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული ქალაქის გალამაზებული იერსახე;

ბ.ე) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) – 16,0 ათ. ლარი

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარედ კოლექტორისა და საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 231,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

 •  განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. განხორციელდება არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა;

 გ.ა) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

 •  განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ პარკებში, სკვერებსა და დასასვენებელ ადგილებში საყვავილეების მოწყობა.

 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული ქალაქის გალამაზებული იერსახე;

 გ.ბ) ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების და საბავშო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03) – 208,9 ათ. ლარი.

 • განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. განხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები; მოზარდებისათვის მოეწყობა მინისტადიონები და გასართობი ინფრასტრუქტურა; შეიქმნება დასვენებისათვის სასიამოვნო და კომფორტული გარემო; ქალაქის იერსახის გალამაზება;

 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული ქალაქის გალამაზებული იერსახე;

დ) ააიპ – ქალაქ ახალციხის მერიის მდგრადი განვითარების სააგენტო – 4.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

 • განმახორციელებელი: ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის მერიის მდგრადი განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილია პროგრამის ფარგლებში ენერგოეფექტურ საკითხებზე მომუშავე მაკოორდინირებელი რგოლის ჩამოყალიბება, რომელიც მუდმივ რეჟიმში იმუშავებს მდგრადი ენერგეტიკის კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე.

3. განათლება -1326,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.
პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მათი საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა, დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა და ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 ბაგა-ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1300-მდე ბავშვი.

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წარჩინებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდიის დანიშვნა, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო პროცესის მიმართ. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება.

ა) სკოლამდელი განათლება – 1298.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები – 1294,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება;

ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300-მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე და კაპიტალურ ხარჯებს.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სასკოლო ასაკის ყველა ბავშვის ინტელექტუალური, ფიზიკური, სოციალური და ემოციური განვითარების დონის ამაღლება. გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განხორციელებული აქტივობების მიმართ დადებითად განწყობილი მშობლების რაოდენობა

 ა.ბ.)სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა – 21,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ახალციხის  №1 საბავშო ბაგა-ბაღის ეზოს ღობის რეაბილიტაცია

 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ინფრასტრუქტურის მოწყობა

ბ) ქ. ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს (პროგრამული კოდი 04 02) 10.0 ათ. ლარი.

 • განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის კულტურის,განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვის ახალგაზრდობის საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური;

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წარჩინებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდიის დანიშვნა, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო პროცესის მიმართ. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ნიჭიერი მოსწავლეებისა და სტუდენტების წარმოჩენა და წახალისება.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სტიპენდიის მიმღებ მოსწავლეთა, სტუდენტთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი – 1022,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

 ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 247.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აიპ – სპორტული სკოლის და აიპ – მძლეოსანთა სპორტული კლუბის აიპ – ს/ჯ რეგიონალურ სარაგბო კლუბ „ტაოს“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა)  ა(ა)იპ  – ქალაქ ახალციხის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) – 106.0 ათ. ლარი

 • განმახორციელებელი: ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის სასპორტო სკოლა.

აღნიშნული სკოლის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება, კერძოდ, ფუნქციონირებს სპორტის შემდეგი სახეობები: მძლეოსნობა, ძალოსნობა, კრივი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, თავისუფალი ჭიდაობა, კიგბოქსინგი, ველოსპორტი და კალათბურთი.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივ და საქალაქთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვების რაოდენობა.

ა.ბ) ა(ა)პ – ქალაქ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი (პროგრამული კოდი 05 01 02) – 121.0 ათ. ლარი

 • განმახორციელებელი: ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი.

 ქვეპროგრამის მიზანია მძლეოსნობისა და რაგბის პოპულარიზაცია და განვითარება, პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. მძლეოსნობაში ფუნქციონირებს სამი ასაკობრივი ჯგუფი.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მძლეოსნობაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.

ა.გ) ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო“ (პროგრამული კოდი 05 01 03) – 20,0 ათ. ლარი;

 • განმახორციელებელი ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო“.

ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და განვითარება, პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა.

 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: რაგბში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 603,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

 კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება – 151,5 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

 • განმახორციელებელი: ა(ა)იპ – ქალაქ ახალციხის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება.

 ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის კულტურული, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების (კულტურის სახლი, ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რაბათის ბიბლიოთეკა) საქმიანობის ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფოლკლორულ ანსამბლ „მესხეთის“ და ქორეოგრაფიული ანსამბლის საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე მკითხველთათვის საბიბლიოთეკო მასალების ხელმისაწვდომოვის უზრუნველყოფა, სამეცნიერო რესურსების მიღება, შეგროვება, დაცვა და პოპულარიზაცია.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრების ამაღლება.

 ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები – 120.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. კულტურის დღეების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის კულტურული ცხოვრების გააქტიურება; კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის ზრდა; კულტურის განვითარება და პოპულარიზაცია
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;

ბ.გ) თეატრები - 65.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

 • განმახორციელებელი: სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი.
 • სსიპ მესხეთის(ახალციხის)პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი სპექტაკლების დაფინანსებით.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: თეატრის როლი ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარებაში.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ჩატარებული სპექტაკლების რაოდენობა, ხარისხი.

ბ.გ) ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 88,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

 • განმახორციელებელი: ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა

 სუბსიდირების წესით ფინანსდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც, ირიცხება და სწავლობს 211 მოსწავლე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება. სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა მხარდაჭერა სხვადასხვა კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სახელოვნებო განათლების დონის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების სისტემის მოწესრიგება, წარმატებული შედეგების პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში სახელოვნებო განათლების მიმართ ინტერესის გაღრმავება.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: კონკურსებში, ფესტივალებსა და საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა.

ბ.ე) ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 22,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

 • განმახორციელებელი: ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა

 სუბსიდირების წესით ფინანსდება ახალციხის სამხატვრო სკოლა, სადაც ირიცხება და სწავლობს 219 მოსწავლე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სახელოვნებო განათლების დონის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების სისტემის მოწესრიგება, წარმატებული შედეგების პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში სახელოვნებო განათლების მიმართ ინტერესის გაღრმავება.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: კონკურსებში, ფესტივალებსა და საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა.

ბ.ვ) ა.ი.პ. ახალციხის ციხე” - 100.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)

 განმახორციელებელი: ა.ი.პ. „ახალციხის ციხე“

სუბსიდირების წესით ფინანსდება რეაბილიტირბული კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. „ახალციხის ციხე“ მოვლა-პატრონობა. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და ტურისტული პოტენციალის ზრდა და განვითარება.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ისტორიული ძეგლის მოვლა-შენახვა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდა.

ბ.ზ). ა.ი.ქალაქ ,,ახალციხის ტბა“ 57.0 ათ. ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)

 • განმახორციელებელი: აიპ ქალაქ „ახალციხის ტბა“

 სუბსიდირების წესით ფინანსდება ა.ი.პ. ქალაქ „ახალციხის ტბა“, ტბის ტერიტორიის მოვლა-შენახვა ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა, კულტურული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა, ტურისტული პოტენციალის განვითარება .

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის გარეუბნის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-შენახვა, კულტურულ-სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდა.

გ) სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები (ორგანიზაციული კოდი 05 03) 28.8 ათ. ლარი

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერია

 პროგრამის ფარგლებში შეღავათები გაეწევათ მოსწავლეებს კატეგორიების მიხედვით: მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100%-იანი შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისთვის და 40%-იანი შეღავათი სამუსიკო სკოლის IV-VI კლასების მოსწავლეებს.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება, ხელოვნების სფეროში მათი აქტიური ჩართვა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 100%-იანი შეღავათით ისარგებლებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მოსწავლე; 40%-იანი შეღავათით ისარგებლებს სამუსიკო სკოლის მოსწავლე.

დ) რელიგიული, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 143,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური.

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების მომზადება-გავრცელება, ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება; ტურისტული პროდუქტების შექმნა.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: წარმატებული ახალგაზრდების ცნობადობის გაზრდა ქალაქის ფართო საზოგადოების წინაშე; ინტელექტუალური დონის ამაღლება; თვისობრივად და ხარისხობრივად განხორციელებული პროექტები; შიდა და საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ზრდა.რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობა; განხორციელებული ინიციატივების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები;ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა; ტურისტული პოტენციალით დაინტერესების ზრდის მაჩვენებელი; ტურისტულ ბაზარზე ქალაქის ცნობადობის დონის მაჩვენებელი. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 515,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 102,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

 • განმახორციელებელი:ა(ა)იპ ქალაქ ახალციხის ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ქალაქში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ასევე ქალაქ ახალციხის ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სკოლამდელი და სასკოლო (ათ წლამდე) ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკის და მკურნალობის ხელშეწყობა.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გადამდები ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა; საერთო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაავადებათა პრევენცია;
 • მშობლებისა და ბავშვების ინფორმირებულობი სამაღლება ჰელმინთოზებზე;
 • სამიზნე ჯგუფების ჰელმინთოზებით დაავადების შემცირება.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა; პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 413.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება- 6.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300,0 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება - 29,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალურ დახმარებას.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები ყოველთვიურად მიიღებენ კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის 25 ლარს, ხოლო საახალწლოდ ერთჯერადად მიიღებენ სოციალურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით;
  მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები, რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს ან სხვა პირის დახმარებას მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მებრძოლი მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები ყოველთვიურად მიიღებენ კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის 25 ლარს და 14 აგვისტოს 200 ლარს თითოეული.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სოციალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ.გ) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება კატეგორიების მიხედვით

- 46,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 •  განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ დახმარებას კატეგორიების მიხედვით.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ერთჯერადად პირველ ახალშობილზე 100 ლარი, მეორე ახალშობილზე 125 ლარი, მესამე ახალშობილზე 150 ლარი და მეოთხე და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე 200 ლარს მიიღებენ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საცხოვრებელი ბინის მესაკუთრეს (ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის) მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მიყენებული ზარალის გათვალისწინებით, არაუმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარისა. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ვეტერანები 9 მაისის დღესთან დაკავშირებით მიიღებენ 200 (ორას) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ავღანეთის ომში დაღუპული ვეტერანთა ოჯახები (6 მაისი, გიორგობის დღესასწაული) ერთჯერადად მიიღებენ 200 (ორას) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებულთა და სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ოჯახები (უფასო სასადილოში კვებაზე მყოფ ბენეფიციართა ოჯახები) სააღდგომოდ ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებულთა და სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ოჯახები (უფასო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციართა ოჯახები) ზამთრისათვის, გათბობის უზრუნველსაყოფად ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 100 (ასი) ლარის ოდენობით. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახები საახალწლოდ ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სოციალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ.დ) ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - (პროგრამული კოდი 06 02 04)- 22.0 ათასი ლარი.

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად ქალაქის წრიული მარშრუტის მოსარგებლე მოსახლეობა გადაიხდის მგზავრობის ღირებულების 50%-ს, რაც გააუმჯობესებს მათ სოციალურ მდგომარეობას.
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობა ქალქის მოსახლეობის 70%.

ბ.ე) ა.ი.პ. „ქალაქ ახალციხის სათნოების სახლი- 99.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 • განმახორციელებელი: ა.ი.პ. „ქალაქ ახალციხის სათნოების სახლი“

 ქვეპროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თავშესაფრით, საკვებით და ჰიგიენის საშუალებებით ბენეფიციართა კატეგორია, როგორიცაა: მარტოხელა პენსიონერები; უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელთაც არ აქვთ საკვების შეძენის შესაძლებლობა და რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000; მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ თავშესაფარი.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ.ვ) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა 210.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 • განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.

 ქვეპროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; ბენეფიციართა გარკვეული ჯგუფების (მაგ.: ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება; გეგმური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა მკურნალობის დაფინანსება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება;

. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;

 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველსაყოფად სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა.


მუხლი 17. ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

IV ცვლილება

სულ      

მათ შორის

სულ      

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტი

12 750.5

1 761.3

10 989.2

11 774.1

1 281.6

10 492.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

0.0

86.0

89.0

0.0

89.0

 

ხარჯები

7 584.0

0.0

7 584.0

6 652.5

49.5

6 603.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 420.0

0.0

1 420.0

1 114.7

0.0

1 114.7

 

საქონელი და მომსახურება

1 524.0

0.0

1 524.0

1 650.7

0.0

1 650.7

 

პროცენტი

16.6

0.0

16.6

0.9

0.0

0.9

 

სუბსიდიები

3 173.4

0.0

3 173.4

2 138.6

0.0

2 138.6

 

გრანტები

125.0

0.0

125.0

85.0

0.0

85.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

350.8

0.0

350.8

329.5

0.0

329.5

 

სხვა ხარჯები

974.2

0.0

974.2

1 333.2

49.5

1 283.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 158.7

1 761.3

3 397.4

5 054.4

1 230.4

3 824.1

 

ძირითადი აქტივები

5 155.7

1 761.3

3 394.4

5 054.4

1 230.4

3 824.1

 

არაწარმოებული აქტივები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.8

0.0

7.8

67.2

1.7

65.4

 

საშინაო

7.8

0.0

7.8

67.2

1.7

65.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 698.2

0.0

2 698.2

1 609.4

0.0

1 609.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

0.0

83.0

86.0

0.0

86.0

 

ხარჯები

2 281.3

0.0

2 281.3

1 575.4

0.0

1 575.4

 

შრომის ანაზღაურება

1 383.7

0.0

1 383.7

1 077.0

0.0

1 077.0

 

საქონელი და მომსახურება

853.7

0.0

853.7

391.7

0.0

391.7

 

პროცენტი

16.6

0.0

16.6

0.9

0.0

0.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

12.3

0.0

12.3

90.9

0.0

90.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

414.4

0.0

414.4

19.7

0.0

19.7

 

ძირითადი აქტივები

411.4

0.0

411.4

19.7

0.0

19.7

 

არაწარმოებული აქტივები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

2.5

14.3

0.0

14.3

 

საშინაო

2.5

0.0

2.5

14.3

0.0

14.3

01 01

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

633.3

0.0

633.3

404.8

0.0

404.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

 

16.0

16.0

 

16.0

 

ხარჯები

575.7

0.0

575.7

404.8

0.0

404.8

 

შრომის ანაზღაურება

382.5

0.0

382.5

296.9

0.0

296.9

 

საქონელი და მომსახურება

187.2

0.0

187.2

102.8

0.0

102.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.5

0.0

57.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

57.5

0.0

57.5

0.0

0.0

0.0

01 02

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

1 944.9

0.0

1 944.9

1 113.7

0.0

1 113.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67.0

 

67.0

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

1 585.5

0.0

1 585.5

1 079.8

0.0

1 079.8

 

შრომის ანაზღაურება

1 001.2

0.0

1 001.2

780.0

0.0

780.0

 

საქონელი და მომსახურება

546.4

0.0

546.4

288.9

0.0

288.9

 

პროცენტი

16.6

0.0

16.6

0.9

0.0

0.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356.9

0.0

356.9

19.7

0.0

19.7

 

ძირითადი აქტივები

353.9

0.0

353.9

19.7

0.0

19.7

 

არაწარმოებული აქტივები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

2.5

14.3

0.0

14.3

 

საშინაო

2.5

0.0

2.5

14.3

0.0

14.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

120.0

0.0

120.0

90.9

0.0

90.9

 

ხარჯები

120.0

0.0

120.0

90.9

0.0

90.9

 

საქონელი და მომსახურება

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

90.9

0.0

90.9

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

63.5

0.0

63.5

59.0

0.0

59.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

59.0

0.0

59.0

 

შრომის ანაზღაურება

36.3

0.0

36.3

37.7

0.0

37.7

 

საქონელი და მომსახურება

23.7

0.0

23.7

21.3

0.0

21.3

 

ვალდებულებების კლება

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

63.5

0.0

63.5

59.0

 

59.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

59.0

 

59.0

 

შრომის ანაზღაურება

36.3

0.0

36.3

37.7

 

37.7

 

საქონელი და მომსახურება

23.7

0.0

23.7

21.3

 

21.3

 

ვალდებულებების კლება

3.5

0.0

3.5

0.0

 

0.0

 

საშინაო

3.5

0.0

3.5

0.0

 

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 591.0

1 761.3

4 829.7

7 240.9

1 281.6

5 959.2

 

ხარჯები

1 904.0

0.0

1 904.0

2 182.0

49.5

2 132.5

 

საქონელი და მომსახურება

455.0

0.0

455.0

1 059.5

0.0

1 059.5

 

სუბსიდიები

670.2

0.0

670.2

4.3

0.0

4.3

 

სხვა ხარჯები

778.9

0.0

778.9

1 118.2

49.5

1 068.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 687.0

1 761.3

2 925.7

5 010.0

1 230.4

3 779.6

 

ძირითადი აქტივები

4 687.0

1 761.3

2 925.7

5 010.0

1 230.4

3 779.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

48.9

1.7

47.2

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

48.9

1.7

47.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 969.2

1 761.3

2 207.9

4 190.9

1 117.1

3 073.8

 

ხარჯები

180.0

0.0

180.0

210.0

0.0

210.0

 

საქონელი და მომსახურება

180.0

0.0

180.0

210.0

0.0

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 789.2

1 761.3

2 027.9

3 977.6

1 115.3

2 862.2

 

ძირითადი აქტივები

3 789.2

1 761.3

2 027.9

3 977.6

1 115.3

2 862.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

3.4

1.7

1.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

3.4

1.7

1.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 385.9

0.0

2 385.9

2 814.3

164.6

2 649.7

 

ხარჯები

1 660.8

0.0

1 660.8

1 947.8

49.5

1 898.2

 

საქონელი და მომსახურება

270.0

0.0

270.0

829.5

0.0

829.5

 

სუბსიდიები

650.0

0.0

650.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

740.8

0.0

740.8

1 118.2

49.5

1 068.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

725.1

0.0

725.1

821.0

115.0

706.0

 

ძირითადი აქტივები

725.1

0.0

725.1

821.0

115.0

706.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

45.5

0.0

45.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

45.5

0.0

45.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

671.0

0.0

671.0

778.0

0.0

778.0

 

ხარჯები

650.0

0.0

650.0

598.0

0.0

598.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

598.0

0.0

598.0

 

სუბსიდიები

650.0

 

650.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.0

0.0

21.0

180.0

0.0

180.0

 

ძირითადი აქტივები

21.0

0.0

21.0

180.0

0.0

180.0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

872.8

0.0

872.8

499.2

115.0

384.2

 

ხარჯები

270.0

0.0

270.0

231.5

0.0

231.5

 

საქონელი და მომსახურება

270.0

0.0

270.0

231.5

0.0

231.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602.8

0.0

602.8

262.2

115.0

147.2

 

ძირითადი აქტივები

602.8

0.0

602.8

262.2

115.0

147.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

03 02 05

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

03 02 03

სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია

707.9

0.0

707.9

1 140.2

49.5

1 090.6

 

ხარჯები

707.9

0.0

707.9

1 100.1

49.5

1 050.6

 

სხვა ხარჯები

707.9

0.0

707.9

1 100.1

49.5

1 050.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

03 02 04

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (არასაცხოვრებელი) 

134.2

0.0

134.2

380.9

0.0

380.9

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

18.1

0.0

18.1

 

სხვა ხარჯები

32.8

0.0

32.8

18.1

0.0

18.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.3

0.0

101.3

362.8

0.0

362.8

 

ძირითადი აქტივები

101.3

0.0

101.3

362.8

0.0

362.8

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

177.7

0.0

177.7

231.4

0.0

231.4

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.7

0.0

172.7

211.4

0.0

211.4

 

ძირითადი აქტივები

172.7

0.0

172.7

211.4

0.0

211.4

03 03 01

პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

22.5

0.0

22.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

03 03 03

ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების და საბავშო ატრაქციონების მოწყობა

172.7

0.0

172.7

208.9

0.0

208.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.7

0.0

172.7

208.9

0.0

208.9

 

ძირითადი აქტივები

172.7

0.0

172.7

208.9

0.0

208.9

03 03 04

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები და დოკუმენტაციის  შედგენა

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

03 05

აიპ ქალაქ ახალციხის მერიის  მდგრადი განვითარების სააგენტო

20.2

0.0

20.2

4.3

0.0

4.3

 

ხარჯები

20.2

0.0

20.2

4.3

0.0

4.3

 

სუბსიდიები

20.2

 

20.2

4.3

 

4.3

03 04

კულტურული მემკვიდრეობის  განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა

38.1

0.0

38.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38.1

0.0

38.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.1

0.0

38.1

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1 428.6

0.0

1 428.6

1 326.2

0.0

1 326.2

 

ხარჯები

1 381.7

0.0

1 381.7

1 304.5

0.0

1 304.5

 

სუბსიდიები

1 371.7

0.0

1 371.7

1 294.5

0.0

1 294.5

 

სხვა ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

0.0

45.9

17.7

0.0

17.7

 

ძირითადი აქტივები

45.9

0.0

45.9

17.7

0.0

17.7

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

 

საშინაო

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 417.6

0.0

1 417.6

1 316.2

0.0

1 316.2

 

ხარჯები

1 371.7

0.0

1 371.7

1 294.5

0.0

1 294.5

 

სუბსიდიები

1 371.7

0.0

1 371.7

1 294.5

0.0

1 294.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

0.0

45.9

17.7

0.0

17.7

 

ძირითადი აქტივები

45.9

0.0

45.9

17.7

0.0

17.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

1 377.6

0.0

1 377.6

1 294.5

0.0

1 294.5

 

ხარჯები

1 371.7

0.0

1 371.7

1 294.5

0.0

1 294.5

 

სუბსიდიები

1 371.7

 

1 371.7

1 294.5

 

1 294.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების
მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა

40.0

0.0

40.0

21.7

0.0

21.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

0.0

40.0

17.7

0.0

17.7

 

ძირითადი აქტივები

40.0

0.0

40.0

17.7

0.0

17.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

04 02

ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 375.1

0.0

1 375.1

1 022.8

0.0

1 022.8

 

ხარჯები

1 363.7

0.0

1 363.7

1 015.7

0.0

1 015.7

 

საქონელი და მომსახურება

191.7

0.0

191.7

178.2

0.0

178.2

 

სუბსიდიები

889.0

0.0

889.0

638.4

0.0

638.4

 

გრანტები

125.0

0.0

125.0

85.0

0.0

85.0

 

სხვა ხარჯები

158.1

0.0

158.1

114.1

0.0

114.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

0.0

11.4

7.1

0.0

7.1

 

ძირითადი აქტივები

11.4

0.0

11.4

7.1

0.0

7.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

307.1

0.0

307.1

247.0

0.0

247.0

 

ხარჯები

307.1

0.0

307.1

227.0

0.0

247.0

 

სუბსიდიები

287.1

0.0

287.1

227.0

0.0

227.0

 

გრანტები

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

20.0

05 01 01

ა()იპ ქალაქ ახალციხის სასპორტო სკოლა

153.4

0.0

153.4

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

153.4

0.0

153.4

106.0

0.0

106.0

 

სუბსიდიები

153.4

 

153.4

106.0

 

106.0

05 01 02

ა()იპ ქალაქ ახალციხის მძლეოსნობის   სპორტული კლუბი

133.8

0.0

133.8

121.0

0.0

121.0

 

ხარჯები

133.8

0.0

133.8

121.0

0.0

121.0

 

სუბსიდიები

133.8

 

133.8

121.0

 

121.0

05 01 03

ა()იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბიტაო“

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

გრანტები

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

811.3

0.0

811.3

603.5

0.0

603.5

 

ხარჯები

799.9

0.0

799.9

596.4

0.0

596.4

 

საქონელი და მომსახურება

83.0

0.0

83.0

119.7

0.0

119.7

 

სუბსიდიები

601.9

0.0

601.9

411.4

0.0

411.4

 

გრანტები

105.0

0.0

105.0

65.0

0.0

65.0

 

სხვა ხარჯები

10.0

0.0

10.0

0.3

0.0

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

0.0

11.4

7.1

0.0

7.1

 

ძირითადი აქტივები

11.4

0.0

11.4

7.1

0.0

7.1

05 02 01

ა()იპ ქალაქ ახალციხის კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება

160.9

0.0

160.9

151.5

0.0

151.5

 

ხარჯები

160.9

0.0

160.9

144.4

0.0

144.4

 

სუბსიდიები

160.9

 

160.9

144.4

 

144.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

7.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

7.1

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

93.0

0.0

93.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

93.0

0.0

93.0

120.0

0.0

120.0

 

საქონელი და მომსახურება

83.0

0.0

83.0

119.7

0.0

119.7

 

სხვა ხარჯები

10.0

0.0

10.0

0.3

0.0

0.3

05 02 03

თეატრები

105.0

0.0

105.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

105.0

0.0

105.0

65.0

0.0

65.0

 

გრანტები

105.0

0.0

105.0

65.0

0.0

65.0

05 02 04

ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

94.7

0.0

94.7

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

94.7

0.0

94.7

88.0

0.0

88.0

 

სუბსიდიები

94.7

 

94.7

88.0

 

88.0

05 02 06

აიპ „ქალაქ ახალციხის ტბა“

134.1

0.0

134.1

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

122.7

0.0

122.7

57.0

0.0

57.0

 

სუბსიდიები

122.7

 

122.7

57.0

 

57.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

23.5

0.0

23.5

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

23.5

0.0

23.5

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

23.5

 

23.5

22.0

 

22.0

05 02 08

ააიპ „ახალციხის ციხე“

200.0

0.0

200.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

200.0

0.0

200.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

200.0

 

200.0

100.0

 

100.0

05 03

სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები

32.0

0.0

32.0

28.8

0.0

28.8

 

ხარჯები

32.0

0.0

32.0

28.8

0.0

28.8

 

სხვა ხარჯები

32.0

0.0

32.0

28.8

0.0

28.8

05 05

რელიგიული, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

224.8

0.0

224.8

143.5

0.0

143.5

 

ხარჯები

224.8

0.0

224.8

143.5

0.0

143.5

 

საქონელი და მომსახურება

108.7

0.0

108.7

58.5

0.0

58.5

 

სხვა ხარჯები

116.1

0.0

116.1

85.0

0.0

85.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

594.2

0.0

594.2

515.9

0.0

515.9

 

ხარჯები

593.4

0.0

593.4

515.9

0.0

515.9

 

სუბსიდიები

242.6

0.0

242.6

201.4

0.0

201.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.8

0.0

335.8

314.5

0.0

314.5

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

109.5

0.0

109.5

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

109.5

0.0

109.5

102.0

0.0

102.0

 

სუბსიდიები

109.5

0.0

109.5

102.0

0.0

102.0

06 01 01

ჯანდაცვის  მუნიციპალური პროგრამები

109.5

0.0

109.5

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

109.5

0.0

109.5

102.0

0.0

102.0

 

სუბსიდიები

109.5

 

109.5

102.0

 

102.0

06 02

სოციალური პროგრამები

484.7

0.0

484.7

413.9

0.0

413.9

 

ხარჯები

483.9

0.0

483.9

413.9

0.0

413.9

 

სუბსიდიები

133.1

0.0

133.1

99.4

0.0

99.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.8

0.0

335.8

314.5

0.0

314.5

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

06 02 01

სარიტუალო მომსახურება

3.0

0.0

3.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

6.0

0.0

6.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა სოციალური დახმარება

30.6

0.0

30.6

29.8

0.0

29.8

 

ხარჯები

30.6

0.0

30.6

29.8

0.0

29.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.6

0.0

30.6

29.8

0.0

29.8

06 02 03

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება კატეგორიების მიხედვით

55.2

0.0

55.2

46.7

0.0

46.7

 

ხარჯები

55.2

0.0

55.2

46.7

0.0

46.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.2

0.0

40.2

46.7

0.0

46.7

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

06 02 07

ა... ქალაქ ახალციხის  „სათნოების  სახლი“

133.1

0.0

133.1

99.4

0.0

99.4

 

ხარჯები

133.1

0.0

133.1

99.4

0.0

99.4

 

სუბსიდიები

133.1

 

133.1

99.4

 

99.4

06 02 08

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა

240.8

0.0

240.8

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

240.0

0.0

240.0

210.0

0.0

210.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

240.0

0.0

240.0

210.0

0.0

210.0

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0