„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/06/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016313
9
31/05/2017
ვებგვერდი, 02/06/2017
190020020.35.132.016313
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №9

2017 წლის 31 მაისი

ქ. ბათუმი

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.132.016303) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და №2 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა სირაბიძედანართი 1

თავი I
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
       1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

115022.2

138249.8

141764.1

 

141764.1

გადასახადები

18819.4

35000.0

31300.0

 

31300.0

გრანტები

63170.7

71733.7

73839.1

 

73839.1

სხვა შემოსავლები

33032.1

31516.1

36625.0

 

36625.0

ხარჯები

78667.6

88231.4

82443.8

 

82443.8

შრომის ანაზღაურება

17672.9

20745.7

20119.8

 

20119.8

საქონელი და მომსახურება

28583.5

30406.4

30444.2

 

30444.2

პროცენტი

2586.9

3475.9

4204.3

 

4204.3

სუბსიდიები

14473.2

12154.3

11937.9

 

11937.9

გრანტები

1830.5

1410.0

10.0

 

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5855.0

6937.8

7519.6

 

7519.6

სხვა ხარჯები

7665.6

13101.3

8208.0

 

8208.0

საოპერაციო სალდო

36354.7

50018.4

59320.3

 

59320.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

44099.6

51043.0

42043.5

 

42043.5

ზრდა

45725.8

57013.0

55773.5

 

55773.5

კლება

1626.2

5970.0

13730.0

 

13730.0

მთლიანი სალდო

-7744.9

-1024.6

17276.8

 

17276.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-17979.2

-13974.0

553.6

 

553.6

ზრდა

2029.0

93.4

657.5

 

657.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

2029.0

93.4

657.5

 

657.5

კლება

20008.2

14067.4

103.9

 

103.9

ვალუტა და დეპოზიტები

20008.2

14067.4

103.9

 

103.9

ვალდებულებების ცვლილება

-10234.3

-12949.4

-16723.2

 

-16723.2

კლება

10234.3

12949.4

16723.2

 

16723.2

საშინაო

10234.3

12949.4

16723.2

 

16723.2

ბალანსი

0

0

0

0

0

 

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

116648.5

144219.8

155494.1

 

155494.1

შემოსავლები

115022.2

138249.8

141764.1

 

141764.1

არაფინანსური აქტივების კლება

1626.2

5970.0

13730.0

 

13730.0

გადასახდელები

136656.7

158287.2

155598.0

 

155598.0

ხარჯები

78667.6

88231.4

82443.8

 

82443.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45725.8

57013.0

55773.5

 

55773.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2029.0

93.4

657.5

 

657.5

ვალდებულებების კლება

10234.3

12949.4

16723.2

 

16723.2

ნაშთის ცვლილება

-20008.2

-14067.4

-103.9

 

-103.9

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 141,764.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

115022.2

138249.8

141764.1

გადასახადები

18819.4

35000.0

31300.0

გრანტები

63170.7

71733.7

73839.1

სხვა შემოსავლები

33032.1

31516.1

36625.0

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 31,300.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

11

გადასახადები

18819.4

35000.0

31300.0

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

 

21000.0

7000.0

1111

ფიზიკური პირებიდან

 

21000.0

7000.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

21000.0

7000.0

113

გადასახადები ქონებაზე

18820.2

14000.0

24300.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

18820.2

14000.0

24300.0

11311

ქონების გადასახადი

18820.2

14000.0

24300.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

16263.1

12430.0

21930.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1117.8

520.0

1020.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1380.1

1050.0

1350.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

59.3

 

 

116

სხვა გადასახადები

-0.8

 

 

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 73,839.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

13

გრანტები

63170.7

71733.7

73839.1

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

63170.7

71733.7

73839.1

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

63170.7

55733.7

38839.1

133111

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

54382.9

55733.7

38839.1

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

52542.3

33642.3

37342.3

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

893.8

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

893.8

 

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების ფონდიდან

893.8

 

 

1331114

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

946.8

22091.4

1496.8

1332112

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

8787.8

 

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

 

16000.0

35000.0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

 

16000.0

35000.0

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 36,625.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

33032.1

31516.1

36625.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

3347.7

2150.0

1125.0

1411

პროცენტები

2430.0

1425.0

400.0

1415

რენტა

917.7

725.0

725.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

284.9

100.0

100.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

632.8

625.0

625.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

22932.9

24550.0

30750.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

22927.1

24550.0

30750.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

525.1

400.0

450.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

525.1

400.0

450.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

3.5

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.4

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

20167.5

21650.0

27800.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1540.0

2000.0

2000.0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

687.5

500.0

500.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.8

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5.8

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5.8

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

4901.6

4000.0

4000.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1849.9

816.1

750.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 82,443.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2

ხარჯები

78667.6

88231.4

82443.8

21

შრომის ანაზღაურება

17672.9

20745.7

20119.8

22

საქონელი და მომსახურება

28583.5

30406.4

30444.2

24

პროცენტი

2586.9

3475.9

4204.3

25

სუბსიდიები

14473.2

12154.3

11937.9

26

გრანტები

1830.5

1410.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

5855.0

6937.8

7519.6

28

სხვა ხარჯები

7665.6

13101.3

8208.0

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 42,043.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,773.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

971.1

1053.2

318.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35364.8

48037.5

47714.0

04 00

განათლება

4014.2

2861.6

2384.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

5329.3

4790.2

5226.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

46.4

270.5

131.5

სულ

45725.8

57013.0

55773.5

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13,730.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

1626.2

5970.0

13730.0

311

ძირითადი აქტივები

242.4

1100.0

2500.0

314

არამწარმოებლური აქტივები

1383.9

4870.0

11230.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 138,217.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

7

სულ

124393.4

145244.4

138217.3

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

11282.6

15260.5

13878.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

8695.7

10640.8

9298.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8695.7

9721.6

8379.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

919.2

919.2

7013

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

396.0

346.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

396.0

346.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2586.9

4193.7

4204.3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

30.0

30.0

702

თავდაცვა

14.7

25.0

21.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

14.7

25.0

21.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1826.0

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

1826.0

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

22667.7

35718.2

38298.7

7045

ტრანსპორტი

21214.8

32684.0

36021.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

21214.8

32684.0

36021.1

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

228.0

 

 

70473

ტურიზმი

228.0

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

1225.0

3034.2

2277.6

705

გარემოს დაცვა

17274.1

9861.3

11353.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

6598.1

7387.7

7358.2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

10676.0

2473.6

3995.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

23508.7

35567.8

26492.3

7061

ბინათმშენებლობა

 

4289.8

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7950.4

12283.4

7920.3

7063

წყალმომარაგება

9326.0

13713.4

12019.3

7064

გარე განათება

4024.5

3871.4

5456.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2207.7

1409.8

1095.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

2620.1

3306.5

3840.3

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

254.1

315.6

402.5

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

254.1

315.6

402.5

7072

ამბულატორიული მომსახურება

137.9

107.7

140.8

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

46.7

23.7

40.9

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

91.1

84.0

99.9

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

284.0

626.6

559.3

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

195.6

409.7

295.5

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

88.4

216.9

263.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

839.1

961.6

1137.6

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1104.9

1295.0

1600.1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

25295.2

23757.2

22459.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

15412.6

17260.1

16330.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

9662.8

6198.9

5847.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

219.8

298.2

281.6

709

განათლება

14083.6

14235.0

13983.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

14005.9

14074.0

13823.6

7094

უმაღლესი განათლება

50.1

101.0

100.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

50.1

101.0

100.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

27.6

60.0

60.0

710

სოციალური დაცვა

5820.8

7512.9

7890.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

51.7

 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

51.7

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

646.6

 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1277.1

1970.4

1918.2

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

3122.1

5542.5

5971.8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

723.4

 

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო 17,276.8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 203.6 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 307.5 ათასი ლარის ოდენობით:

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 103.9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-17979.2

-13974.0

203.6

 

ზრდა

2029.0

93.4

307.5

321

საშინაო

2029.0

93.4

307.5

3215

აქციები და სხვა კაპიტალი

2029.0

93.4

307.5

 

კლება

20008.2

14067.4

103.9

321

საშინაო

20008.2

14067.4

103.9

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

20008.2

14067.4

103.9

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -16,723.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 16,723.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-10234.3

-12949.4

-16723.2

 

კლება

10234.3

12949.4

16723.2

331

საშინაო

10234.3

12949.4

16723.2

 


თავი II
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები შემდეგი რედაქციით:

 

1

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა;

- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა.

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი;

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები;

1.1.2

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი – ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა;

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის მეორე ეტაპი – დ. თავდადებულის და ლერმონტოვის ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა;

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის მესამე ეტაპი – გ. ბრწყინვალეს და ბაგრატიონის ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონავეთების კეთილმოწყობა;

ე.წ. "ჭაობის" დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა (მე-2 ეტაპი, ანდრონიკაშვილის, ბესიკის და ჩაიკოვსკის ქუჩები);

ბარცხანის  ქუჩების კეთილმოწყობა;

ბონის დასახლების  ქუჩების კეთილმოწყობა;

კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა;

სამრეწველო უბნის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა;

მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა;

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა;

ბაგრატიონის ქუჩაზე მდებარე №10 საჯარო სკოლის და მაიაკოვსკის ქ. №56-ში მდებარე №5 საჯარო სკოლის  მიმდებარე ტერიტორიაზე ლითონის დამცავი მოაჯირის მოწყობა;

სამუშოების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები;

გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

1.1.3

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი;

ქუჩების განათების სამუშაოები;

ქუჩების გარე განათების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

1.2

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

-   სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა;

-   მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

1.2.1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ადმინისტრირება და მართვა;

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება;

პარკირების სერვისის ორგანიზება;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

ტბელ-აბუსერიძის ქუჩაზე დაზიანებული შუქნიშნების შეკეთება/აღდგენა.

1.2.2

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტის" სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა).

1.3

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;

- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

1.3.1

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია;

მწვანე კონცხის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია;

გონიოს დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია;

აეროპორტის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია;

კახაბრის დასახლებაში არსებული ქუჩების სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია;

სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაცო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

1.3.2

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" კაპიტალის ზრდა;

1.3.3

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 04)

შპს ”ბათუმის წყლის” სუბსიდირება;

პროექტის ფარგლებში დღგ-ის და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება;

„ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

კანალიზაციის  A და B კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშოების მიზნით გეოლოგიური კვლევის განხორციელება;

მახინჯაურისა და ჩაქვის დასახლებაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა;

1.4

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

-   პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

-   ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები;

-   სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა;;

- ა(ა)იპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი;

- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები.

1.4.1

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები;

ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები;

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა;

ნარჩენების გატანა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება.

1.4.2

 

 

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 04 02)

შაფათავასა და მარუხის ქუჩების კვეთაში არსებული ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა;

„ქ. ბათუმში შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკანა ტერიტორიაზე მოედნისა და მოედანთან მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა;

„პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;

ზუბალაშვილის ქ. №39-ის მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის (დასრულების) სამუშაოები;

ჯავახიშვილის ქუჩა №6ა-ს მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა;

გონიო-კვარიათის დასახლებაში არსებული პრომინადის (ზღვისპირა ბილიკის) დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა.

1.4.3

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 03)

ადმინისტრირება და მართვა;

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები;

სეზონური ყვავილების შეძენა-დარგვა;

სანერგე მეურნეობაში მრავალწლიანი ნერგების გამოყვანა;

ხე-მცენარეების შეძენა-დარგვა;

სასათბურე მეურნეობის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

1.4.4

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა (პროგრამული კოდი 03 04 04)

ადმინისტრირება და მართვა;

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და განვითარება;

6 მაისის პარკის ინფრასტრუქტურის ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა;

ზოოკუთხის მოვლა-პატრონობა;

ზოოკუთხეში ხანძარსაწინაღმდეგო სისტემის მონტაჟი.

1.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პროგრამული კოდი 03 04 05)

ადმინისტრირება და მართვა;

მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები;

ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა;

ბოტანიკურ ბაღში ტურისტული ობიექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები;

შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება;

ეკოსაგანმანათლებლო და კულტურულ-შემეცნებითი პროექტები;

ბოტანიკური ბაღის სტიპენდია;

გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარება;

ქვედა პარკის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია;

ელექტროსადენებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩატანის სამუშაოები, ახალი დეკორატიული ბოძების მონტაჟი;

მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება.

1.4.6

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 04 06)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

დეკორატიული განათების სამუშაოები;

ე. ნინოშვილის ბიუსტის დამზადება-მონტაჟი;

რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობა.

1.5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი.

1.5.1

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ადმინისტრირება და მართვა;

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობა;                

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავებზე თოვლდამჭერების მონტაჟი;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  შეცვლა;

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში არსებული ამორტიზებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურის შეძენა-შეტანა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა-შეტანა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი;

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კალათბურთის მოედნის მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის შადრევანის შეძენა-მონტაჟი;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ასფალტის დაგება;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ფილების დაგება;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბორდიურების მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კორდის მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტროსაკეტების მოწყობა;

შენობების ფასადების შეღებვა;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შესყიდვა;

საცხოვრებელი სახლებისთვის საინფორმაციო ფირნიშების შეძენა-მონტაჟი;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე  განათების მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  ბეტონის საფარის  დაგება;

გადამზადების პროგრამა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისათვის.

1.6

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

-   მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა.

1.6.1

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

ადმინისტრირება და მართვა;

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა;

მწვანე კონცხის დასახლებაში მახინჯაურის სასაფლაოს მიმდებარედ ფერდდამცავი საყდენი კედლის მოწყობა;

ფერიის სასაფლაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

1.6.2

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 06 02)

ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა - სამუშაოების დასრულება;

დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;

1.7

ქალაქის დაგეგმარება (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

- საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა;

-   ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა.

1.7.1

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 07 01)

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების  სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

'სტიქიის შედეგად დაზიანბული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშოები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

1.7.2

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 07 02)

ბოტანიკურ ბაღში მცხოვრებ ოჯახებზე საკომპენსაციო თანხების გაცემა;

უსახური ავტოფარეხების, დამხმარე ნაგებობებისა და სხვა შენობა-

ნაგებობების დემონტაჟის  საკომპენსაციო თანხების გაცემა.

ლეხ და მარია კაჩინსკებისა და ანგისის ქუჩების შემაერთებელი ახალი სავტომობილო გზის მშენებერე ზოლში მდებარე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის კომპენსაცია.

1.7.3

ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა  (პროგრამული კოდი 03 07 06)

მოსამზადებელი სამუშაოები;

აეროფოტოგადაღების სამუშოების განხორციელება;

მონაცემების კამერალური დამუშვება;

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა;

მონაცემების ინტეგრაცია-ადაპტაცია პროგრამულ უზრუნველყოფაში და მათი ერთიან პლატფორმაში მოქცევა, პერსონალის გადამზადება.

 

1.8

მუნიპალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 08)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება.

1.8.1

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი 03 08 01)

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება.

2

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

2.1

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

-   საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია;

2.1.1

ა(ა)იპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

საბავშვო ბაღების მართვა-ადმინისტრირება;

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

საბავშვო ბაღების სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები.

2.1.2

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

სვიშევსკის ქუჩა №1-ში მდებარე №19 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი;

ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი;

'საბავშვო ბაღების შენობების სარეაბილიტაცო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

2.2

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა;

-   ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.

2.2.1

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 01)

უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა;

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

2.2.2

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის (პროგრამული კოდი 04 02 02)

2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა;

2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა.

3

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

3.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

- ა(ა)იპ – ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ – საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ – ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

- ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი.

3.1.1

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

რუსუდან სიხარულიძის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიში;

საერთაშორისო ჩემპიონატი ბილიარდში;

საერთაშოორისო ტურნირი ტაეკვანდოში;

საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ. ალთაბაევის თასზე;

მუხრან ვახტანგაძის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში;

საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე;

საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში;

გ. მენაბდის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ფეხბურთში;

აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი მოზარდებს შორის თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი;

საერთაშორისო ფესტივალი აღმოსავლურ ორთაბროძლებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თასზე.

3.1.2

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

შპს საფეხბურთო კლუბ „ბათუმის დინამო";

შპს სარაგბო კლუბ „ბათუმის" სუბსიდირება;

შპს ფრენბურთის კლუბ „ბათუმის" სუბსიდირება;

შპს საკალათბურთო კლუბ „ბათუმის"  სუბსიდირება;

შპს წყალბურთის კლუბ „ბათუმის" სუბსიდირება;

შპს ხელბურთის კლუბ „ბათუმის" სუბსიდირება;

3.1.3

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა;

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან;

3.1.4

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

აფსაროსის ქუჩის მე-3 შესახვევში არსებული ღია სპორტული მოედნის კაპიტალური რეკონსტრუქცია;

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის დასრულება;

ტბ. აბუსერიძის ქ. №38-ში სპორტული მოედნის მოწყობა;

აკაკი შანიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობა;

ზღვისპირა პარკის ტერიტორიაზე საცხოვრებელ კომპლექს ,,მაგნოლიას" მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ქვიშის მოედნის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ბათუმში ზღვისპირა ზოლში ქვიშის საფარიანი სპორტული სტადიონის კაპიტალური შეკეთება;

ქ. ბათუმში,  ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა №322 მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება;

ქ. ბათუმში, წმიდა თევდორე აჭარელის ქუჩა №2-2ა მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთება;

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

3.1.5

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

მართვა და ადმინისტრირება;

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება.

3.1.6

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ეზოს ფეხბურთი;

ბათუმობის დღესასწაულთან მიღძვნილი გარბენი;

საერთაშორისო სპორტის დღისადმი მიძღვნილი ველო მარათონი;

Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა;

სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის;

საჯარო უწყებებს შორის ტურნირი ფეხბურთში;

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის.

3.1.7

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" (პროგრამული კოდი 05 01 07)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირების ორგანიზება.

3.1.8

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი (პროგრამული კოდი 05 01 08)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა;

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება.

3.1.9

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი (პროგრამული კოდი 05 01 09)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა.

3.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-   საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

-   კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

-   ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი;

-   ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა.

3.2.1

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი;

საავტორო კინოს  ბათუმის  XII  საერთაშორისო ფესტივალი;

ბათუმის ანიმაციური ფილმების IX საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა;

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი.

3.2.2

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება;

3.2.3

ხელოვანთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

დადგენილი კრიტერიუმების გათვალიწინებით კომისიური წესით შერჩეულ ბენეფიციართა დაფინანსება;

3.2.4

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი;

შემოქმედებითი პერსონალის და ანსამბლების შრომის ანაზღაურება;

'საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები;

საზაფხულო თეატრში სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები.

3.2.5

ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება;

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები;

ბეჭდური გამოცემების შეძენა, წიგნადი ფონდის შევსება-განახლება;

ბიბლიოთეკების მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განახლება;

3.2.6

მემორიალების პროექტების შედგენა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

9 აპრილის გმირთა მემორიალის ესკიზისა და  საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზისა და  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

3.3

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;

- სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება.

3.3.1

ახალგაზრდული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ახალგაზრდული ცენტრის საბიბლიოთეკო მასალითა და ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფა;                 

ახალგაზრდული ცენტრის სანიტარიულ-ჰიგიენური მოვლა-პატრონობის, კომუნალური ხარჯების მომსახურების უზრუნველყოფა; საკანცელარიო საქონელი;             

მოლბერტების, საინფორმაციო ხასიათის დაფისა და მანიშნებლის, გისოსების  დამზადება;              

შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება;            

ახალგაზრდობის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

წლის ბოლოსათვის შემაჯამებელი კონფერენციის ორგანიზება.                          

3.3.2

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 02)

ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი);

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (ფინალი)                                    

3.3.3

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

სტუდენტური დასაქმების ინტერნეტ-საიტის შექმნა;

სტუდენტებისათვის კეპების და მაისურების შეძენა;

სტუდენტთა შრომის ანაზღაურება;                                      

4

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

4.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია;

- ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა;

- ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურება;

- C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება;

- შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია;

- ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია;

- ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება;

- ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

- მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება;

- ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება.

4.1.1

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ  პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ  პირთა მატერიალური დახმარება;

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება;

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

4.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკომარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით;

60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია.

4.1.3

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი ამოვარდნილობისა და დისპლაზიის მკურნალობა;

4.1.4

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.

4.1.5

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება;

18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება.

4.1.6

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

სოციალურად დაუცველთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი;

დიაგნოსტიკა და მკურნალობის მონიტორინგი.

4.1.7

შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 07)

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების  და მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურება (ურეკი);

ომის ვეტერანი  ასაკით პენსიონერების,  ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი);

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების ,  შშმ პირების, ომის ინვალიდების, მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების  თანმხლები პირების მომსახურება (ურეკში);

შშმ სტატუსის ბავშვთა,  ომის ინვალიდების და ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, ბენეფიციარების მომსახურება (წყალტუბო);

შშმ სტატუსის ბავშვთა,  ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურება (წყალტუბო);

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურება  (წყალტუბო);

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ვეტერანი პენსიონერების,  ომის ინვალიდების  და თანმხლები პირების  მომსახურება (ბორჯომი);

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურება (ბორჯომი);

ტრანსპორტირების ხარჯი.

4.1.8

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა პირველადი სკრინინგი მუკოვისციდოზზე;

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სკრინინგი მუკოვისციდოზზე;

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება;

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;

ტრენინგ-სემინარების ჩატარება  0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის.

4.1.09

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა.

4.1.10

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 11)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის  საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ  ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა  დახმარების პროგრამა.

4.1.11

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 12)

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის;

ბენეფიციართა  გეგმური ოპერაციული  და ონკოლოგიური  პაციენტების მკურნალობის  თანადაფინანსება.

4.1.12

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება (06 01 13)

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის სახელფასო დანამატი;

სამედიცინო პერსონალის სახელფასო დანამატი;

სამედიცინო პერსონალის შვებულების და  ბიულეტენის ანაზღაურება;

ზაფხულის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 3 დამატებითი  ბრიგადის ხარჯები;

ზამთრის სეზონთან (3 თვე) დაკავშირებით 2 დამატებითი ბრიგადის ხარჯები;

შპს ,,ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა სასწრაფო დახმარების მანქანების და დეფიბრილატორის შეძენის მიზნით.

4.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება;

- მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

- მუნიციპალური უფასო სასადილო;

- დროებითი ღამის თავშესაფარი;

- საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა.

4.2.1

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა;

სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა;

გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე;

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება.

4.2.2

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) მატერიალური დახმარების გაწევა;

ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების გაწევა;

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვების და  მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) წელიწადში 2-ჯერ  დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ მატერიალური დახმარების გაწევა;

ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა;

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე ) ყოველ  ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე ყოვეთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა;

ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.

4.2.3

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა  (მასწავლებელები, საბავშვო ბაღების და ბილიოთეკების თანამშრომლები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და ბილიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 650 ლარს თვეში)  მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსდირება;

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება.

4.2.4

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება;

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება.

4.2.5

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ადმინისტრირება და მართვა;

საკვები პროდუქტების შეძენა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

4.2.7

დროებითი ღამის თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

დროებითი ღამის თავშესაფრის ადმინისტრირება;

სამედიცინო მომსახურება;

საკვები პროდუქტების შესყიდვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

4.2.8

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ბათუმის დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა;

ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;

4.3

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი;

- დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები;

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები.

4.3.1

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ჩამონაბანის აღება;

კალორაჟის განსაზღვრა;

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა;

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა;

სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე;

სადენზიფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა;

მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა;

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში);

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში.

4.3.2

დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ნაგავგამტარების დეზინსექცია, თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად (3 ნგ/ბ 12 თვე);                 ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (3 ნგ/ბ 6 თვე);

მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ. 6 თვე);

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია ყოველთვიურად (1000ც. 12 თვე);

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში  ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6   ჰა. 6 თვე);

ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ. 12 თვე);

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი.

4.3.3

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)

მაწანწალა ცხოველების  პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები.

 


თავი III
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

 


მუხლი 13. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 155,598.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგრა-

მული
კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ  ასიგნებები

136656.7

158287.2

155598.0

 

155598.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2517.0

2665.0

2682.0

 

2682.0

 

ხარჯები

78667.6

88231.4

82443.8

 

82443.8

 

შრომის ანაზღაურება

17672.9

20745.7

20119.8

 

20119.8

 

საქონელი და მომსახურება

28583.5

30406.4

30444.2

 

30444.2

 

პროცენტი

2586.9

3475.9

4204.3

 

4204.3

 

გრანტები

1830.5

1410.0

10.0

 

10.0

 

სუბსიდიები

14473.2

12154.3

11937.9

 

11937.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5855.0

6937.8

7519.6

 

7519.6

 

სხვა ხარჯები

7665.6

13101.3

8208.0

 

8208.0

 

არაფინანსური აქტივები

45725.8

57013.0

55773.5

 

55773.5

 

ფინანსური აქტივები

2029.0

93.4

657.5

 

657.5

 

ვალდებულებები

10234.3

12949.4

16723.2

 

16723.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

21082.1

26025.6

29645.2

 

29645.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

317.0

317.0

317.0

 

317.0

 

ხარჯები

10311.5

13642.1

13066.5

 

13066.5

 

შრომის ანაზღაურება

5482.4

6407.5

5857.9

 

5857.9

 

საქონელი და მომსახურება

1896.1

2107.0

2075.7

 

2075.7

 

პროცენტი

2586.9

3475.9

4204.3

 

4204.3

 

გრანტები

4.5

10.0

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

216.9

55.0

49.2

 

49.2

 

სხვა ხარჯები

124.7

1586.7

869.4

 

869.4

 

არაფინანსური აქტივები

971.1

1053.2

318.0

 

318.0

 

ვალდებულებები

9799.5

11330.3

16260.7

 

16260.7

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1587.4

1852.8

1621.5

 

1621.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

36.0

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

1572.1

1749.8

1613.5

 

1613.5

 

შრომის ანაზღაურება

1097.3

1225.8

1150.0

 

1150.0

 

საქონელი და მომსახურება

345.0

422.1

376.9

 

376.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.4

30.0

14.2

 

14.2

 

სხვა ხარჯები

109.4

71.9

72.4

 

72.4

 

არაფინანსური აქტივები

15.3

102.5

8.0

 

8.0

 

ვალდებულებები

 

0.5

 

 

 

01 02

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

7128.6

7904.6

6757.7

 

6757.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

279.0

281.0

281.0

 

281.0

 

ხარჯები

6152.6

6918.6

6447.7

 

6447.7

 

შრომის ანაზღაურება

4385.1

5181.7

4707.9

 

4707.9

 

საქონელი და მომსახურება

1551.2

1684.9

1677.8

 

1677.8

 

გრანტები

4.5

10.0

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

196.5

25.0

35.0

 

35.0

 

სხვა ხარჯები

15.3

17.0

17.0

 

17.0

 

არაფინანსური აქტივები

955.7

950.7

310.0

 

310.0

 

ვალდებულებები

20.3

35.3

 

 

 

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

12366.1

15488.2

20465.0

 

20465.0

 

ხარჯები

2586.9

4193.7

4204.3

 

4204.3

 

პროცენტი

2586.9

3475.9

4204.3

 

4204.3

 

სხვა ხარჯები

 

717.8

 

 

 

 

ვალდებულებები

9779.2

11294.5

16260.7

 

16260.7

01 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

545.5

212.8

196.6

 

196.6

 

ხარჯები

110.6

72.3

56.3

 

56.3

 

პროცენტი

110.6

72.3

56.3

 

56.3

 

ვალდებულებები

434.9

140.5

140.3

 

140.3

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

11251.9

15275.4

20268.4

 

20268.4

 

ხარჯები

2472.9

4121.4

4148.0

 

4148.0

 

პროცენტი

2472.9

3403.6

4148.0

 

4148.0

 

სხვა ხარჯები

 

717.8

 

 

 

 

ვალდებულებები

8779.0

11154.0

16120.4

 

16120.4

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

568.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

3.4

 

 

 

 

 

პროცენტი

3.4

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

565.4

 

 

 

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

 

750.0

750.0

 

750.0

 

ხარჯები

 

750.0

750.0

 

750.0

 

სხვა ხარჯები

 

750.0

750.0

 

750.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

 

30.0

30.0

 

30.0

 

სხვა ხარჯები

 

30.0

30.0

 

30.0

01 06

წვევამდელთა ტრანსპორტირება

 

 

21.0

 

21.0

 

ხარჯები

 

 

21.0

 

21.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

21.0

 

21.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1840.7

25.0

 

 

 

 

ხარჯები

1840.7

25.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

14.7

25.0

 

 

 

 

გრანტები

1826.0

 

 

 

 

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

14.7

25.0

 

 

 

 

ხარჯები

14.7

25.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

14.7

25.0

 

 

 

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვა

1826.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

1826.0

 

 

 

 

 

გრანტები

1826.0

 

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

71022.9

89228.7

83014.2

 

83014.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

473.0

563.0

578.0

 

578.0

 

ხარჯები

33594.0

39807.8

34801.5

 

34801.5

 

შრომის ანაზღაურება

2951.9

3900.0

3620.2

 

3620.2

 

საქონელი და მომსახურება

15008.0

17755.2

17660.9

 

17660.9

 

სუბსიდიები

8382.3

7175.0

6750.0

 

6750.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

11.8

13.8

 

13.8

 

სხვა ხარჯები

7240.3

10965.8

6756.6

 

6756.6

 

არაფინანსური აქტივები

35364.8

48037.5

47714.0

 

47714.0

 

ფინანსური აქტივები

1749.0

 

44.2

 

44.2

 

ვალდებულებები

315.1

1383.4

454.5

 

454.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

19219.3

30906.8

36110.9

 

36110.9

 

ხარჯები

4420.7

5517.9

5537.3

 

5537.3

 

საქონელი და მომსახურება

4368.8

5517.9

5537.3

 

5537.3

 

სხვა ხარჯები

51.9

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

14650.3

24631.2

30337.4

 

30337.4

 

ვალდებულებები

148.3

757.7

236.2

 

236.2

03 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

 

2000.3

1904.0

 

1904.0

 

ხარჯები

 

1949.3

1884.5

 

1884.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

1949.3

1884.5

 

1884.5

 

ვალდებულებები

 

51.0

19.5

 

19.5

03 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

 

24959.0

28742.6

 

28742.6

 

ხარჯები

 

 

50.0

 

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

24328.4

28483.4

 

28483.4

 

ვალდებულებები

 

630.6

209.2

 

209.2

03 01 03

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

4024.5

3947.5

5464.3

 

5464.3

 

ხარჯები

2935.2

3568.6

3602.8

 

3602.8

 

საქონელი და მომსახურება

2935.2

3568.6

3602.8

 

3602.8

 

არაფინანსური აქტივები

1089.3

302.8

1854.0

 

1854.0

 

ვალდებულებები

 

76.1

7.5

 

7.5

03 01 04

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

15194.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

1485.5

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1433.6

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

51.9

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

13561.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

148.3

 

 

 

 

03 02

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

6168.2

6406.3

5603.2

 

5603.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

70.0

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

6139.0

6001.6

5508.2

 

5508.2

 

შრომის ანაზღაურება

317.6

453.0

343.2

 

343.2

 

საქონელი და მომსახურება

171.3

318.1

365.0

 

365.0

 

სუბსიდიები

5650.2

5225.0

4800.0

 

4800.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

29.2

404.7

95.0

 

95.0

03 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

518.1

1181.3

803.2

 

803.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

70.0

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

488.9

776.6

708.2

 

708.2

 

შრომის ანაზღაურება

317.6

453.0

343.2

 

343.2

 

საქონელი და მომსახურება

171.3

318.1

365.0

 

365.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

29.2

404.7

95.0

 

95.0

03 02 02

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

5650.2

5225.0

4800.0

 

4800.0

 

ხარჯები

5650.2

5225.0

4800.0

 

4800.0

 

სუბსიდიები

5650.2

5225.0

4800.0

 

4800.0

03 03

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

21761.0

16585.1

16267.1

 

16267.1

 

ხარჯები

3164.2

3260.9

3778.2

 

3778.2

 

საქონელი და მომსახურება

1028.4

1154.4

1634.3

 

1634.3

 

სუბსიდიები

1680.0

1950.0

1950.0

 

1950.0

 

სხვა ხარჯები

455.8

156.5

193.9

 

193.9

 

არაფინანსური აქტივები

16837.7

12926.1

12236.4

 

12236.4

 

ფინანსური აქტივები

1749.0

 

44.2

 

44.2

 

ვალდებულებები

10.0

398.1

208.3

 

208.3

03 03 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

9118.9

2772.6

4015.8

 

4015.8

 

ხარჯები

1028.4

1154.4

1634.3

 

1634.3

 

საქონელი და მომსახურება

1028.4

1154.4

1634.3

 

1634.3

 

არაფინანსური აქტივები

8080.5

1319.2

2361.0

 

2361.0

 

ვალდებულებები

10.0

299.0

20.5

 

20.5

03 03 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

917.4

4058.6

232.0

 

232.0

 

არაფინანსური აქტივები

168.4

4058.6

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

749.0

 

44.2

 

44.2

 

ვალდებულებები

 

 

187.8

 

187.8

03 03 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

2567.0

36.7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1567.0

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

1000.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

36.7

 

 

 

03 03 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

9157.6

9717.2

12019.3

 

12019.3

 

ხარჯები

2135.8

2106.5

2143.9

 

2143.9

 

სუბსიდიები

1680.0

1950.0

1950.0

 

1950.0

 

სხვა ხარჯები

455.8

156.5

193.9

 

193.9

 

არაფინანსური აქტივები

7021.8

7548.3

9875.4

 

9875.4

 

ვალდებულებები

 

62.4

 

 

 

03 04

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14232.4

15160.2

14309.9

 

14309.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

261.0

363.0

382.0

 

382.0

 

ხარჯები

11836.8

12573.5

11854.0

 

11854.0

 

შრომის ანაზღაურება

1613.2

2313.1

2208.0

 

2208.0

 

საქონელი და მომსახურება

9192.6

10255.7

9642.2

 

9642.2

 

სუბსიდიები

824.2

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

 

3.8

 

3.8

 

სხვა ხარჯები

205.7

4.7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

2245.6

2418.5

2455.9

 

2455.9

 

ვალდებულებები

150.0

168.2

 

 

 

03 04 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

6640.6

7408.3

7358.2

 

7358.2

 

ხარჯები

6598.1

7387.7

7358.2

 

7358.2

 

საქონელი და მომსახურება

6598.1

7387.7

7358.2

 

7358.2

 

ვალდებულებები

42.5

20.6

 

 

 

03 04 02

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

1663.0

817.5

1063.3

 

1063.3

 

არაფინანსური აქტივები

1587.6

812.6

1063.3

 

1063.3

 

ვალდებულებები

75.5

4.9

 

 

 

03 04 03

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

1978.1

2147.6

2481.8

 

2481.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

68.0

81.0

 

81.0

 

ხარჯები

1780.3

1914.1

1919.8

 

1919.8

 

შრომის ანაზღაურება

729.3

726.4

784.5

 

784.5

 

საქონელი და მომსახურება

1049.9

1187.7

1135.3

 

1135.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

197.8

233.5

562.0

 

562.0

03 04 04

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

 

2348.3

1404.2

 

1404.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

108.0

106.0

 

106.0

 

ხარჯები

 

1679.4

1342.6

 

1342.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

577.7

594.0

 

594.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

1097.0

744.8

 

744.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

3.8

 

3.8

 

სხვა ხარჯები

 

4.7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

668.9

61.6

 

61.6

03 04 05

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

1158.2

1366.7

1409.5

 

1409.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0

187.0

195.0

 

195.0

 

ხარჯები

983.5

1129.1

829.5

 

829.5

 

შრომის ანაზღაურება

883.9

1009.0

829.5

 

829.5

 

საქონელი და მომსახურება

99.6

120.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

174.7

237.6

580.0

 

580.0

03 04 06

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

1730.4

1010.1

592.9

 

592.9

 

ხარჯები

1444.9

463.2

403.9

 

403.9

 

საქონელი და მომსახურება

1444.9

463.2

403.9

 

403.9

 

არაფინანსური აქტივები

285.5

404.2

189.0

 

189.0

 

ვალდებულებები

 

142.7

 

 

 

03 04 07

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

32.1

61.7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

61.7

 

 

 

 

ვალდებულებები

32.1

 

 

 

 

03 04 08

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა

1029.9

 

 

 

 

 

ხარჯები

1029.9

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

824.2

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

205.7

 

 

 

 

03 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

7031.0

14909.3

7279.1

 

7279.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58.0

64.0

64.0

 

64.0

 

ხარჯები

6986.2

10594.2

7274.1

 

7274.1

 

შრომის ანაზღაურება

544.7

687.3

690.5

 

690.5

 

საქონელი და მომსახურება

202.4

278.8

265.1

 

265.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.5

6.3

10.0

 

10.0

 

სხვა ხარჯები

6228.6

9621.8

6308.5

 

6308.5

 

არაფინანსური აქტივები

44.8

4309.8

5.0

 

5.0

 

ვალდებულებები

 

5.3

 

 

 

03 05 01

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

 

4289.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

4289.8

 

 

 

03 05 02

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

7031.0

10619.5

7279.1

 

7279.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58.0

64.0

64.0

 

64.0

 

ხარჯები

6986.2

10594.2

7274.1

 

7274.1

 

შრომის ანაზღაურება

544.7

687.3

690.5

 

690.5

 

საქონელი და მომსახურება

202.4

278.8

265.1

 

265.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.5

6.3

10.0

 

10.0

 

სხვა ხარჯები

6228.6

9621.8

6308.5

 

6308.5

 

არაფინანსური აქტივები

44.8

20.0

5.0

 

5.0

 

ვალდებულებები

 

5.3

 

 

 

03 06

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

1225.0

3034.3

2277.6

 

2277.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

66.0

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

440.4

497.7

426.3

 

426.3

 

შრომის ანაზღაურება

415.2

446.6

378.5

 

378.5

 

საქონელი და მომსახურება

24.8

51.1

47.8

 

47.8

 

სხვა ხარჯები

0.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

784.5

2536.5

1851.3

 

1851.3

 

ვალდებულებები

 

0.1

 

 

 

03 06 01

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

571.1

784.8

434.6

 

434.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

66.0

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

440.4

497.7

426.3

 

426.3

 

შრომის ანაზღაურება

415.2

446.6

378.5

 

378.5

 

საქონელი და მომსახურება

24.8

51.1

47.8

 

47.8

 

სხვა ხარჯები

0.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

130.7

287.0

8.3

 

8.3

 

ვალდებულებები

 

0.1

 

 

 

03 06 02

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

653.8

2249.5

1843.0

 

1843.0

 

არაფინანსური აქტივები

653.8

2249.5

1843.0

 

1843.0

03 07

ქალაქის დაგეგმარება

926.2

2057.5

997.2

 

997.2

 

ხარჯები

305.3

1192.8

254.2

 

254.2

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

10.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

297.8

1182.8

254.2

 

254.2

 

არაფინანსური აქტივები

614.2

810.7

733.0

 

733.0

 

ვალდებულებები

6.8

54.0

10.0

 

10.0

03 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

 

470.9

397.0

 

397.0

 

ხარჯები

 

10.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

10.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

414.7

387.0

 

387.0

 

ვალდებულებები

 

46.2

10.0

 

10.0

03 07 02

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

297.8

1182.8

254.2

 

254.2

 

ხარჯები

297.8

1182.8

254.2

 

254.2

 

სხვა ხარჯები

297.8

1182.8

254.2

 

254.2

03 07 03

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

 

57.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

50.0

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

7.8

 

 

 

03 07 04

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა

553.6

 

 

 

 

 

ხარჯები

2.9

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

544.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

6.8

 

 

 

 

03 07 05

ქალაქის დაგეგმარება

74.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

4.6

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.6

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

70.2

 

 

 

 

03 07 06

ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა

 

346.0

346.0

 

346.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

346.0

346.0

 

346.0

03 08

მუნიპალური სერვისების განვითარება

 

169.2

169.2

 

169.2

 

ხარჯები

 

169.2

169.2

 

169.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

169.2

169.2

 

169.2

03 08 01

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

 

169.2

169.2

 

169.2

 

ხარჯები

 

169.2

169.2

 

169.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

169.2

169.2

 

169.2

03 09

ქალაქის კეთილმოწყობა

459.8

 

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

301.3

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

61.2

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

228.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

158.5

 

 

 

 

03 09 01

ბათუმის განვითარების ფონდი

231.9

 

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

73.4

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

61.2

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

158.5

 

 

 

 

03 09 02

ტურისტული ობიექტების მართვა

228.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

228.0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

228.0

 

 

 

 

04 00

განათლება

14186.3

14332.3

13983.6

 

13983.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1239.0

1269.0

1269.0

 

1269.0

 

ხარჯები

10069.3

11373.4

11599.6

 

11599.6

 

შრომის ანაზღაურება

5759.3

6647.2

6820.0

 

6820.0

 

საქონელი და მომსახურება

4148.1

4455.2

4489.6

 

4489.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.1

110.0

130.0

 

130.0

 

სხვა ხარჯები

84.9

161.0

160.0

 

160.0

 

არაფინანსური აქტივები

4014.2

2861.6

2384.0

 

2384.0

 

ვალდებულებები

102.7

97.3

 

 

 

04 01

 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება      

14108.6

14171.3

13823.6

 

13823.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1239.0

1269.0

1269.0

 

1269.0

 

ხარჯები

9991.7

11212.4

11439.6

 

11439.6

 

შრომის ანაზღაურება

5759.3

6647.2

6820.0

 

6820.0

 

საქონელი და მომსახურება

4148.1

4455.2

4489.6

 

4489.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.1

110.0

130.0

 

130.0

 

სხვა ხარჯები

7.2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4014.2

2861.6

2384.0

 

2384.0

 

ვალდებულებები

102.7

97.3

 

 

 

04 01 01

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

10385.6

11305.1

11460.1

 

11460.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1239.0

1269.0

1269.0

 

1269.0

 

ხარჯები

9991.7

11212.4

11439.6

 

11439.6

 

შრომის ანაზღაურება

5759.3

6647.2

6820.0

 

6820.0

 

საქონელი და მომსახურება

4148.1

4455.2

4489.6

 

4489.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.1

110.0

130.0

 

130.0

 

სხვა ხარჯები

7.2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

347.4

79.1

20.5

 

20.5

 

ვალდებულებები

46.5

13.6

 

 

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

3723.0

2866.2

2363.5

 

2363.5

 

არაფინანსური აქტივები

3666.8

2782.5

2363.5

 

2363.5

 

ვალდებულებები

56.2

83.7

 

 

 

04 02

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

77.7

161.0

160.0

 

160.0

 

ხარჯები

77.7

161.0

160.0

 

160.0

 

სხვა ხარჯები

77.7

161.0

160.0

 

160.0

04 02 01

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა

27.6

60.0

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

27.6

60.0

60.0

 

60.0

 

სხვა ხარჯები

27.6

60.0

60.0

 

60.0

04 02 02

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

50.1

101.0

100.0

 

100.0

 

ხარჯები

50.1

101.0

100.0

 

100.0

 

სხვა ხარჯები

50.1

101.0

100.0

 

100.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

19549.2

17188.3

16398.4

 

16398.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

412.0

421.0

419.0

 

419.0

 

ხარჯები

14212.1

12291.8

10874.4

 

10874.4

 

შრომის ანაზღაურება

2935.4

3040.3

3064.9

 

3064.9

 

საქონელი და მომსახურება

5771.9

3456.3

3330.7

 

3330.7

 

გრანტები

 

1400.0

 

 

 

 

სუბსიდიები

5285.4

4010.2

4042.8

 

4042.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

8.7

14.0

 

14.0

 

სხვა ხარჯები

211.2

376.3

422.0

 

422.0

 

არაფინანსური აქტივები

5329.3

4790.2

5226.0

 

5226.0

 

ფინანსური აქტივები

 

 

290.0

 

290.0

 

ვალდებულებები

7.9

106.3

8.0

 

8.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

11854.7

12057.9

11677.1

 

11677.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55.0

58.0

57.0

 

57.0

 

ხარჯები

6581.6

7698.9

6228.1

 

6228.1

 

შრომის ანაზღაურება

364.5

585.2

533.4

 

533.4

 

საქონელი და მომსახურება

826.5

1657.9

1551.3

 

1551.3

 

გრანტები

 

1400.0

 

 

 

 

სუბსიდიები

5285.4

4010.2

4042.8

 

4042.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

3.7

9.0

 

9.0

 

სხვა ხარჯები

101.7

41.9

91.6

 

91.6

 

არაფინანსური აქტივები

5265.3

4252.7

5152.9

 

5152.9

 

ფინანსური აქტივები

 

 

290.0

 

290.0

 

ვალდებულებები

7.9

106.3

6.1

 

6.1

05 01 01

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

 

476.0

396.4

 

396.4

 

ხარჯები

 

476.0

396.4

 

396.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

476.0

396.4

 

396.4

05 01 02

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

4864.6

4010.2

4332.8

 

4332.8

 

ხარჯები

4864.6

4010.2

4042.8

 

4042.8

 

სუბსიდიები

4864.6

4010.2

4042.8

 

4042.8

 

ფინანსური აქტივები

 

 

290.0

 

290.0

05 01 03

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

 

37.0

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

 

37.0

37.0

 

37.0

 

სხვა ხარჯები

 

37.0

37.0

 

37.0

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5206.9

4327.1

5157.5

 

5157.5

 

არაფინანსური აქტივები

5199.1

4220.8

5151.4

 

5151.4

 

ვალდებულებები

7.9

106.3

6.1

 

6.1

05 01 05

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

1040.6

1180.6

1162.9

 

1162.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

41.0

41.0

 

41.0

 

ხარჯები

1023.2

1163.7

1161.4

 

1161.4

 

შრომის ანაზღაურება

364.5

428.0

395.6

 

395.6

 

საქონელი და მომსახურება

653.5

727.1

751.9

 

751.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

3.7

9.0

 

9.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

4.9

4.9

 

4.9

 

არაფინანსური აქტივები

17.5

16.9

1.5

 

1.5

05 01 06

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

84.0

114.0

 

114.0

 

ხარჯები

 

84.0

114.0

 

114.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

84.0

114.0

 

114.0

05 01 07

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

275.7

338.0

300.3

 

300.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

267.5

338.0

300.3

 

300.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

57.6

57.6

 

57.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

280.4

194.5

 

194.5

 

სუბსიდიები

267.5

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

48.2

 

48.2

 

არაფინანსური აქტივები

8.2

 

 

 

 

05 01 08

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

115.9

131.4

136.2

 

136.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

92.3

116.4

136.2

 

136.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

53.4

53.4

 

53.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

63.0

81.3

 

81.3

 

სუბსიდიები

92.3

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

1.5

 

1.5

 

არაფინანსური აქტივები

23.6

15.0

 

 

 

05 01 09

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი

78.0

73.6

40.0

 

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

61.0

73.6

40.0

 

40.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

46.2

26.8

 

26.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

27.4

13.2

 

13.2

 

სუბსიდიები

61.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

16.9

 

 

 

 

05 01 10

სპორტული ღონისძიებები

273.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

273.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

173.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

100.0

 

 

 

 

05 01 11

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

 

1400.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

1400.0

 

 

 

 

გრანტები

 

1400.0

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

7474.7

4832.2

4439.7

 

4439.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

357.0

363.0

362.0

 

362.0

 

ხარჯები

7410.7

4384.3

4364.7

 

4364.7

 

შრომის ანაზღაურება

2570.9

2455.1

2531.5

 

2531.5

 

საქონელი და მომსახურება

4745.3

1653.8

1567.8

 

1567.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

5.0

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

89.8

270.4

260.4

 

260.4

 

არაფინანსური აქტივები

64.0

447.9

73.1

 

73.1

 

ვალდებულებები

 

 

1.9

 

1.9

05 02 01

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა

629.5

515.0

350.0

 

350.0

 

ხარჯები

629.5

515.0

350.0

 

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

629.5

515.0

350.0

 

350.0

05 02 02

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

126.4

250.0

250.0

 

250.0

 

ხარჯები

126.4

250.0

250.0

 

250.0

 

საქონელი და მომსახურება

36.6

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

89.8

250.0

250.0

 

250.0

05 02 03

ხელოვანთა ხელშეწყობა

 

20.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

 

20.0

10.0

 

10.0

 

სხვა ხარჯები

 

20.0

10.0

 

10.0

05 02 04

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

5961.3

3277.0

3063.1

 

3063.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

280.0

286.0

285.0

 

285.0

 

ხარჯები

5957.4

2888.4

3056.5

 

3056.5

 

შრომის ანაზღაურება

1956.2

1838.8

1913.8

 

1913.8

 

საქონელი და მომსახურება

4001.2

1049.6

1142.7

 

1142.7

 

არაფინანსური აქტივები

3.9

388.6

4.7

 

4.7

 

ვალდებულებები

 

 

1.9

 

1.9

05 02 05

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

757.5

760.2

751.6

 

751.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

77.0

77.0

 

77.0

 

ხარჯები

697.4

710.9

698.2

 

698.2

 

შრომის ანაზღაურება

614.7

616.3

617.7

 

617.7

 

საქონელი და მომსახურება

78.0

89.2

75.1

 

75.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

5.0

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

 

0.4

0.4

 

0.4

 

არაფინანსური აქტივები

60.1

49.3

53.4

 

53.4

05 02 06

მემორიალების პროექტების შედგენა

 

10.0

15.0

 

15.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

10.0

15.0

 

15.0

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

219.8

298.2

281.6

 

281.6

 

ხარჯები

219.8

208.6

281.6

 

281.6

 

საქონელი და მომსახურება

200.1

144.6

211.6

 

211.6

 

სხვა ხარჯები

19.7

64.0

70.0

 

70.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

89.6

 

 

 

05 03 01

ახალგაზრდული ცენტრი

 

195.2

135.1

 

135.1

 

ხარჯები

 

105.6

135.1

 

135.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

41.6

65.1

 

65.1

 

სხვა ხარჯები

 

64.0

70.0

 

70.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

89.6

 

 

 

05 03 02

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

 

18.0

60.5

 

60.5

 

ხარჯები

 

18.0

60.5

 

60.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

18.0

60.5

 

60.5

05 03 03

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

 

85.0

86.0

 

86.0

 

ხარჯები

 

85.0

86.0

 

86.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

85.0

86.0

 

86.0

05 03 04

ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები

219.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

219.8

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

200.1

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

19.7

 

 

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

8975.4

11487.3

12556.6

 

12556.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

95.0

99.0

 

99.0

 

ხარჯები

8639.9

11091.3

12101.8

 

12101.8

 

შრომის ანაზღაურება

543.8

750.7

756.8

 

756.8

 

საქონელი და მომსახურება

1744.6

2607.7

2887.3

 

2887.3

 

სუბსიდიები

805.5

969.1

1145.1

 

1145.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5541.4

6752.3

7312.6

 

7312.6

 

სხვა ხარჯები

4.5

11.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

46.4

270.5

131.5

 

131.5

 

ფინანსური აქტივები

280.0

93.4

323.3

 

323.3

 

ვალდებულებები

9.1

32.1

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

2783.1

3345.6

4079.6

 

4079.6

 

ხარჯები

2501.0

3221.8

3756.3

 

3756.3

 

სუბსიდიები

797.6

961.6

1137.6

 

1137.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1703.4

2260.2

2618.7

 

2618.7

 

ფინანსური აქტივები

280.0

93.4

323.3

 

323.3

 

ვალდებულებები

2.1

30.4

 

 

 

06 01 01

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

281.7

315.6

402.5

 

402.5

 

ხარჯები

281.7

315.6

402.5

 

402.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

281.7

315.6

402.5

 

402.5

06 01 02

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

80.7

40.0

35.1

 

35.1

 

ხარჯები

80.7

40.0

35.1

 

35.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80.7

40.0

35.1

 

35.1

06 01 03

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა

48.9

23.7

40.9

 

40.9

 

ხარჯები

46.7

23.7

40.9

 

40.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46.7

23.7

40.9

 

40.9

 

ვალდებულებები

2.1

 

 

 

 

06 01 04

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია

69.5

95.7

92.5

 

92.5

 

ხარჯები

69.5

86.7

92.5

 

92.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

69.5

86.7

92.5

 

92.5

 

ვალდებულებები

 

9.0

 

 

 

06 01 05

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა

91.1

84.0

99.9

 

99.9

 

ხარჯები

91.1

84.0

99.9

 

99.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91.1

84.0

99.9

 

99.9

06 01 06

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

100.6

348.7

260.4

 

260.4

 

ხარჯები

100.6

348.7

260.4

 

260.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100.6

348.7

260.4

 

260.4

06 01 07

შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

88.4

216.9

263.8

 

263.8

 

ხარჯები

88.4

216.9

263.8

 

263.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.4

216.9

263.8

 

263.8

06 01 08

ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

 

21.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

21.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

21.0

 

 

 

06 01 09

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

64.7

149.8

466.8

 

466.8

 

ხარჯები

64.7

149.8

466.8

 

466.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.7

149.8

466.8

 

466.8

06 01 10

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება

110.4

150.2

166.8

 

166.8

 

ხარჯები

110.4

150.2

166.8

 

166.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110.4

150.2

166.8

 

166.8

06 01 11

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

 

70.0

90.0

 

90.0

 

ხარჯები

 

70.0

90.0

 

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

70.0

90.0

 

90.0

06 01 12

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

755.3

775.0

700.0

 

700.0

 

ხარჯები

755.3

753.6

700.0

 

700.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

755.3

753.6

700.0

 

700.0

 

ვალდებულებები

 

21.4

 

 

 

06 01 13

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

1077.6

1055.0

1460.9

 

1460.9

 

ხარჯები

797.6

961.6

1137.6

 

1137.6

 

სუბსიდიები

797.6

961.6

1137.6

 

1137.6

 

ფინანსური აქტივები

280.0

93.4

323.3

 

323.3

06 01 14

მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

7.9

 

 

 

 

 

ხარჯები

7.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

 

 

 

 

06 01 15

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

6.4

 

 

 

 

 

ხარჯები

6.4

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.4

 

 

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5869.3

7514.6

7890.0

 

7890.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

95.0

99.0

 

99.0

 

ხარჯები

5815.9

7242.4

7758.5

 

7758.5

 

შრომის ანაზღაურება

543.8

750.7

756.8

 

756.8

 

საქონელი და მომსახურება

1421.7

1980.6

2300.3

 

2300.3

 

სუბსიდიები

7.9

7.5

7.5

 

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3838.0

4492.1

4693.9

 

4693.9

 

სხვა ხარჯები

4.5

11.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

46.4

270.5

131.5

 

131.5

 

ვალდებულებები

7.0

1.7

 

 

 

06 02 01

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება

 

708.2

675.3

 

675.3

 

ხარჯები

 

708.2

675.3

 

675.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

708.2

675.3

 

675.3

06 02 02

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

 

1199.0

1242.9

 

1242.9

 

ხარჯები

 

1199.0

1242.9

 

1242.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1189.0

1242.9

 

1242.9

 

სხვა ხარჯები

 

10.0

 

 

 

06 02 03

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება

805.2

1625.4

1908.0

 

1908.0

 

ხარჯები

805.2

1625.4

1908.0

 

1908.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

805.2

1625.4

1908.0

 

1908.0

06 02 04

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

694.6

900.3

856.7

 

856.7

 

ხარჯები

688.1

900.3

856.7

 

856.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

688.1

900.3

856.7

 

856.7

 

ვალდებულებები

6.5

 

 

 

 

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა

62.0

63.2

 

 

 

 

ხარჯები

62.0

63.2

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.0

63.2

 

 

 

06 02 06

მუნიციპალური უფასო სასადილო

1883.3

2836.4

2981.4

 

2981.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.0

94.0

98.0

 

98.0

 

ხარჯები

1836.4

2565.2

2851.4

 

2851.4

 

შრომის ანაზღაურება

535.3

741.4

748.1

 

748.1

 

საქონელი და მომსახურება

1300.1

1816.3

2092.3

 

2092.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

6.0

11.0

 

11.0

 

სხვა ხარჯები

 

1.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

46.4

270.5

130.0

 

130.0

 

ვალდებულებები

0.5

0.7

 

 

 

06 02 07

დროებითი ღამის თავშესაფარი

126.1

174.6

218.2

 

218.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1.0

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

126.1

173.6

216.7

 

216.7

 

შრომის ანაზღაურება

8.5

9.3

8.7

 

8.7

 

საქონელი და მომსახურება

117.6

164.3

208.0

 

208.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

1.5

 

1.5

 

ვალდებულებები

 

1.0

 

 

 

06 02 08

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა

 

7.5

7.5

 

7.5

 

ხარჯები

 

7.5

7.5

 

7.5

 

სუბსიდიები

 

7.5

7.5

 

7.5

06 02 09

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

723.4

 

 

 

 

 

ხარჯები

723.4

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

723.4

 

 

 

 

06 02 10

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

216.1

 

 

 

 

 

ხარჯები

216.1

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

4.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207.2

 

 

 

 

06 02 11

მკურნალობის მიზნით სოციალურად დაუცველ პირთა სამგზავრო-სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.6

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.6

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

 

 

 

 

06 02 12

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

51.7

 

 

 

 

 

ხარჯები

51.7

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.7

 

 

 

 

06 02 13

მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე

19.4

 

 

 

 

 

ხარჯები

19.4

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.4

 

 

 

 

06 02 14

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

450.6

 

 

 

 

 

ხარჯები

450.6

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

3.0

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

443.1

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

4.5

 

 

 

 

06 02 15

მატერიალური დახმარების გაცემა ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით

305.9

 

 

 

 

 

ხარჯები

305.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

305.9

 

 

 

 

06 02 16

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისათვის და მარტოხელა დედების მატერიალური დახმარება

439.2

 

 

 

 

 

ხარჯები

439.2

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

439.2

 

 

 

 

06 02 17

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა

91.2

 

 

 

 

 

ხარჯები

91.2

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

 

 

 

 

06 03

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

323.0

627.1

587.0

 

587.0

 

ხარჯები

323.0

627.1

587.0

 

587.0

 

საქონელი და მომსახურება

323.0

627.1

587.0

 

587.0

06 03 01

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი

77.5

84.7

84.0

 

84.0

 

ხარჯები

77.5

84.7

84.0

 

84.0

 

საქონელი და მომსახურება

77.5

84.7

84.0

 

84.0

06 03 02

დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები

 

 

303.2

 

303.2

 

ხარჯები

 

 

303.2

 

303.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

303.2

 

303.2

06 03 03

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები

 

 

199.8

 

199.8

 

ხარჯები

 

 

199.8

 

199.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

199.8

 

199.8

06 03 04

სანიტარიული დაცვის ღონისძიებები

245.4

542.4

 

 

 

 

ხარჯები

245.4

542.4

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

245.4

542.4

 

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
1. განისაზღვროს  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი  და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის დამტკიცებულ საბიუჯეტო ასიგნებებში.


მუხლი 15. სესხების მომსახურება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 20,465.0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 196.6 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, ხოლო 20,268.4 ათასი ლარი – გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურებისათვის.

მუხლი 16. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 12,019.3 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მიიმართოს ''ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის'' თანადაფინანსებისათვის.

მუხლი 17. კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროქტების ჩამონათვალი განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროების გადახდა განხორციელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის (01 02) მიერ დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა
1. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2017 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები, რისთვისაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.


მუხლი 20. პრემიები, დანამატები და კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები
2017 წლის განმავლობაში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე პრემიების, დანამატებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 21. პროგრამები და ქვეპროგრამები
 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში ცვლილებები, გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ხორციელდება ამ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის გზით.

მუხლი 22. ასიგნებების  გადანაწილება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუქნქტის  და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში  ცვლილებების  შეუტანლად მოახდინოს ცალკეული პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 23. ასიგნებების  დაფინანსება
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.