მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 265
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/05/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010110020.10.003.019974
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №265

2017 წლის 29 მაისი

   ქ. თბილისი

 

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების პირველ მუხლში აღნიშნული მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 ივლისის  დადგენილება №316  – ვებგვერდი, 04.07.2017წ.

მუხლი 21
დაევალოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, მოიძიოს შესაბამისი რესურსი მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებების გაზრდის მიზნით.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 ივლისის  დადგენილება №316  – ვებგვერდი, 04.07.2017წ.

მუხლი 3
დაევალოს სსიპ − სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის  განხორციელება, ხოლო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს  − ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.  
მუხლი 4
ეთხოვოთ ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტებს პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.  
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.   

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილიმაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების  სახელმწიფო  პროგრამა

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა (შემდგომში – პროგრამა) წარმოადგენს მაღალმთიან რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერის ერთ-ერთ ღონისძიებას.

2. პროგრამის მიზანია მაღალმთიან რეგიონებში:

ა) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბებისა და საძოვრების რაციონალურად ათვისება;

ბ) მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა;

გ) მსხვილფეხა პირუტყვის მაღალპროდუქტიული ჯიშების შერჩევა და აპრობირება;

დ) ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;

ე) წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება;

ვ) მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა.

მუხლი 2. პროგრამის განმახორციელებელი

1. პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2. პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო).

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

ა) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი – იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და რომელსაც „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი;

ბ) პრეტენდენტი – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელიც პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით წარადგენს განაცხადს;

გ) მონაწილე − სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელთანაც გაფორმებულია სამმხრივი ხელშეკრულება;

დ) ხელშეკრულება − სააგენტოსა და მონაწილეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც განსაზღვრავს პროგრამის ფარგლებში მხარეთა მიერ შესასრულებელ ვალდებულებებს;

ე) სამმხრივი ხელშეკრულება – სააგენტოს, მონაწილესა და მომწოდებელს (პირი, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვის ფარგლებში ახორციელებს საჭირო საქონლის ან/და მომსახურების მიწოდებას) შორის გაფორმებული ხელშეკრულება დანართ №2-ითა და №3-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობის შესყიდვაზე;

ვ) იჯარის ხელშეკრულება – სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და მონაწილეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბითა და საძოვრით სარგებლობის შესახებ;

ზ) რძის გადამამუშავებელი საწარმო – ამ პროგრამის მიზნებისთვის ნედლი რძის გადამუშავებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა დანართ №1-ით განსაზღვრული აღჭურვილობით;

თ) აღჭურვილობა – ამ პროგრამის დანართ №1-ით, №2-ითა და №3-ით გათვალისწინებული ტექნიკა, დანადგარები და აღჭურვილობა;

ი) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბი – სათიბი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში იჯარით გადაეცემა მონაწილეს;

კ) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვარი – საძოვარი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში იჯარით გადაეცემა მონაწილეს;

ლ) ნედლი რძე – რძე, რომელსაც არ გაუვლია 400 C -ზე მაღალ ტემპერატურაზე თერმული (თბური) დამუშავება, ან სხვაგვარი დამუშავება, რომელიც მისი შემადგენელი კომპონენტ(ებ)ის ცვლილებას გამოიწვევს;

მ) მაღალპროდუქტიული ფური – ამ პროგრამის ფარგლებში, მაღალმთიანი რეგიონებისთვის აპრობირებული ჯიშის ფური, რომლის წველადობა ლაქტაციის პერიოდში შეადგენს არანაკლებ 3500 კგ-ს;

ნ) ლაქტაციის პერიოდი – წველადობის პერიოდი, რომელიც იწყება ხბოს მოგებისას და სტანდარტული ხანგრძლივობა შეადგენს 305 დღეს;

ო) დეკეული – უშობელი პირველი ხბოს მოგებამდე.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება №360 – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  27 დეკემბრის  დადგენილება № 570  – ვებგვერდი, 28.12.2017წ.

მუხლი 4. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვები

1. ამ პროგრამის დანართ №1-ით, №2-ითა და №3-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობისა და ამ პროგრამის მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 20 სული მაღალპროდუქტიული ფურის სახელმწიფო შესყიდვას ახორციელებს სააგენტო.

2. №2 და №3 დანართებით გათვალისწინებული აღჭურვილობისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება სააგენტოს მიერ ამ პროგრამაში რეგისტრაციის დაწყების პარალელურად, ხოლო ამ პროგრამის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, რძის გადამამუშავებელ საწარმოსთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოების დანართი №1-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობისა და მაღალპროდუქტიული ფურების შესყიდვა განხორციელდება 2018 წელს.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება №360 – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

მუხლი 5. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად დადგენილი პირობები

1. პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებიც პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადის წარდგენისას აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

ა) განაცხადის წარდგენისას სააგენტოსაგან არ აქვს მიღებული რეკომენდაცია საქმიანობაში ხარვეზის გამოსწორების შესახებ. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კოოპერატივს მსგავსი რეკომენდაცია მიღებული აქვს და განაცხადის წარდგენამდე აღმოფხვრილი აქვს აღნიშნული ხარვეზი;

ბ) მეპაიეთა რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 11-ს ან თუ მეპაიეები არიან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, ამ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა რაოდენობა ჯამურად შეადგენს არანაკლებ 11-ს  ისე, რომ ერთი ფიზიკური პირი, რომელიც რამდენიმე კოოპერატივის წევრია, ჩაითვლება ერთ მეპაიედ;

გ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული არანაკლებ 11 მეპაიე  ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი რეგისტრირებულია ამავე პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან დასახლებებში, რომელიც მიეკუთვნება იმ ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელშიც რეგისტრირებულია პრეტენდენტი;

დ) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა მფლობელობაში არსებული ფურების ან/და დეკეულების რაოდენობა ჯამურად შეადგენს არანაკლებ 200 სულს, გარდა ამ პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა და იდენტიფიცირებულია სსიპ –სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;

1) თუ ფურები ან/და დეკეულები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიე ფიზიკურ პირთა მფლობელობაშია, ეს მეპაიეები რეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელშიც რეგისტრირებულია პრეტენდენტი;

ე) იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებმა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ან მიიღებენ „რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №150 დადგენილებით დამტკიცებულ სახელმწიფო პროგრამაში, პროგრამაში მონაწილეობისათვის უნდა გაზარდონ არსებული ფურების რაოდენობა არანაკლებ 200 ფურით ან/და დეკეულით;

ვ) მსხვილფეხა საქონლის სადგომი/დროებითი სადგომი რეგისტრირებულია სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;

ზ) რეგისტრირებულია წალკის, თეთრიწყაროს, დმანისის, ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის, მცხეთის, ყაზბეგის, თიანეთის, დუშეთის, კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურის, საგარეჯოს, ახმეტის, ხარაგაულის, საჩხერის, ჭიათურის, წყალტუბოს, ჩოხატაურის, ამბროლაურის, ცაგერის, ლენტეხის, მესტიის, ხულოს მუნიციპალიტეტების იმ დასახლებებში, რომლებზეც ვრცელდება „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №671 დადგენილება;

თ) არ გააჩნია საგადასახადო დავალიანება;

ი) არ არის აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში;

კ) შერჩეული აქვს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარის უფლებით მისაღები, სათიბი ან საძოვარი ან ორივე ერთად ერთ სულ ფურზე ან/და დეკეულზე  არანაკლებ 1,5 ჰა-ისა და არაუმეტეს 4 ჰა-ისა;

ლ) ამ პროგრამით განსაზღვრული სათიბი ან/და საძოვარი მონაწილეზე იჯარით გაიცემა მხოლოდ იმ ფურების ან/და დეკეულების რაოდენობის მიხედვით, რომელთა მფლობელი რეგისტრირებულია იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც რეგისტრირებულია პრეტენდენტი ან/და რომლებიც პრეტენდენტის მფლობელობაშია.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირობების დასადასტურებლად პრეტენდენტმა რეგისტრაციისას სააგენტოს უნდა წარუდგინოს:

ა) ცნობა სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოდან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა მფლობელობაში არსებული:

ა.ა) ფურების ან/და დეკეულების შესახებ;

ა.ბ) მსხვილფეხა საქონლის სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის შესახებ;

ბ) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი);

გ) ცნობა სსიპ – შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არქონის თაობაზე;

დ) ცნობა სსიპ – აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ;

ე) პრეტენდენტის მეპაიეთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან იმავე ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც რეგისტრირებულია პრეტენდენტი.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება №360 – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №496 – ვებგვერდი, 16.11.2017წ.

მუხლი 6. პროგრამაში მონაწილეობაზე ელექტრონული განაცხადის წარდგენა

1. პროგრამაში მონაწილეობისათვის რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონული ფორმით, სააგენტოს მიერ წინასწარ განსაზღვრულ პერიოდში, რომელიც არ უნდა იყოს 30 სამუშაო დღეზე ნაკლები.

2. რეგისტრაცია შესაძლებელია სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით (www.acda.gov.ge). რეგისტრაციის ფორმას განსაზღვრავს სააგენტო.

3. რეგისტრაციის დროს პრეტენდენტის მიერ შესაბამისი მონაცემების არასწორად წარდგენის შემთხვევაში, მას სააგენტო უგზავნის შეტყობინებას ხარვეზის არსებობასთან დაკავშირებით, რომლის გამოსასწორებლად განესაზღვრება არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა. შეტყობინების გაგზავნა ხდება პრეტენდენტის ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. ხარვეზის გამოსასწორებლად განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება შეტყობინების გაგზავნის მომდევნო სამუშაო დღეს.

4. ხარვეზის არასათანადოდ აღმოფხვრის შემთხვევაში, სააგენტო პრეტენდენტს დამატებით უგზავნის შეტყობინებას ხარვეზის თაობაზე და განუსაზღვრავს 5 სამუშაო დღეს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.

5. ხარვეზის აღმოსაფხვრელად დოკუმენტების სააგენტოსათვის წარდგენა შესაძლებელია როგორც მატერიალურად, ისე სააგენტოს ოფიციალური ელფოსტის მეშვეობით (info@acda.gov.ge).

მუხლი 7. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბებისა და საძოვრების იჯარით გადაცემის წესი და პირობები

1. პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბი და საძოვარი, ამ მუხლით დადგენილი წესითა და პირობებით, აუქციონის გარეშე, საქართველოს მთავრობის თანხმობით.

2. მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე სააგენტო პრეტენდენტის მიერ რეგისტრაციისას წარდგენილ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი) წარუდგენს სსიპ − სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, ამავე სათიბისა და საძოვრის პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაცემის საკითხის საქართველოს მთავრობის წინაშე ინიციირების შესაძლებლობის დადგენის მიზნით.

3. მონაწილესა და სააგენტოს შორის ხელშეკრულება ფორმდება სსიპ − სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ მოძიებული, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გადაცემის საკითხის საქართველოს მთავრობის წინაშე ინიციირების შესაძლებლობის საკითხის შეთანხმების შემდგომ.

4. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის იჯარის უფლებით მიღების მიზნით, პროგრამის მონაწილე შესაბამისი განაცხადით, სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის მონაწილისათვის გადაცემის შესახებ სააგენტოს შუამდგომლობითა და იჯარის უფლებით გადასაცემი სათიბისა და საძოვრის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციით მიმართავს სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს (შემდგომში – ქონების ეროვნული სააგენტო).

5. პროგრამით განსაზღვრული პირობებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის იჯარით გადასაცემად, სააგენტოს შუამდგომლობის საფუძველზე, ქონების ეროვნული სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას.

6. პროგრამის მონაწილეს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იჯარით გადაეცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბი და საძოვარი შემდეგი პირობებით:

ა) იჯარის ვადა − 25 წელი;

ბ) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის იჯარის წლიური ღირებულება – იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებიდან პირველ და მეორე წელს 1 ჰა-ზე 1 ლარი, მესამე და შემდგომ წლებში 1ჰა-ზე 15 ლარი;

გ) იჯარის უფლების მესამე პირისთვის დათმობა/უფლებრივად დატვირთვა, ქვეიჯარით გაცემა დაუშვებელია.

7. იჯარის საფასურის გადახედვა შესაძლებელია 5 წელიწადში ერთხელ, რომელიც, როგორც სათიბის, ისე საძოვრის შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესაბამის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის წლიურ საწყის საფასურს.

8. ამ პროგრამაში ჩართულ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სათიბებამდე და საძოვრებამდე გზის მიყვანას განახორციელებენ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და შესაბამისი მუნიციპალიტეტები.

9. თუ პრეტენდენტის მიერ რეგისტრაციისას სააგენტოსათვის წარდგენილი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის იჯარით გადაცემა შეუძლებელია, ქონების ეროვნული სააგენტო მონაწილესთან შეთანხმებით უზრუნველყოფს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის ჩანაცვლებას ან/და კორექტირებას ამ პროგრამით დადგენილი ფართობების ფარგლებში.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  27 დეკემბრის  დადგენილება № 570  – ვებგვერდი, 28.12.2017წ.

მუხლი 8. პროგრამის ფარგლებში რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება და მონაწილისათვის გადაცემა

1. ამ პროგრამის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება და დანართი №1-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობით დაკომპლექტება. რძის გადამამუშავებელი საწარმოს შენობა-ნაგებობის ფართობი შეადგენს 300 მ2-ს.

2. სააგენტოს მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენების მიზნით, სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით, 2017 წლის განმავლობაში ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაუცემელი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოძიება, რომლის ფართობიც შეადგენს არანაკლებ 1000 მ2-ს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სარგებლობის უფლებით, გადაეცემა სააგენტოს.

4. რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის დასრულებისა და დანართ №1-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობით დაკომპლექტების შემდეგ, ამ პროგრამის მე-5 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობა აღჭურვილობასთან ერთად გადაეცემა დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს პირდაპირი მიყიდვის წესით.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირდაპირი მიყიდვის წესით პრივატიზებისას საპრივატიზებო თანხა შეადგენს რძის გადამამუშავებელი საწარმოსათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობისა და დანართ №1-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობის საერთო საბაზრო ღირებულების 23%-ს, რომლის გადახდა ხდება 8 წლის განმავლობაში შემდეგი გრაფიკით: პირველ წელს – 0,5%, მე-2 წელს – 2%, მე-3 წელს – 5%, მე-4 წელს – 7,5%, მე-5 წელს – 15%, მე-6 წელს – 20%, მე-7 წელს – 25% და მე-8 წელს – 25%.

6. დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული რძის გადამამუშავებელი საწარმოსი, საკუთრებაში გადაეცემა:

ა) დამხმარე მეურნეობის მოსაწყობად განკუთვნილი უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია პრეტენდენტმა სააგენტოს უნდა წარუდგინოს პროგრამაში რეგისტრაციის ეტაპზე;

ბ) დანართი №2-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობა სამმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, მონაწილის მხრიდან 10%-იანი თანადაფინანსებით;

გ) 20 სული მაღალპროდუქტიული ფური მონაწილის მხრიდან 10%-იანი თანადაფინანსებით.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროგრამის ფარგლებში შესასყიდი ფურების ჯიშები განისაზღვრება სსიპ – სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან შეთანხმებით.

8. სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე მონაწილემ უნდა წარადგინოს ხელშეკრულება ვეტერინარიული მომსახურების შესახებ.

9. რძის გადამამუშავებელი საწარმოს წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენციის ფარგლებში, განახორციელებენ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება №360 – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

მუხლი 9. მონაწილისათვის დანართ №3-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობის გადაცემის წესი და პირობები

1. ამ პროგრამის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტებში (გარდა დუშეთისა) რეგისტრირებულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს მე-5 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, 10%-იანი თანადაფინანსებით, გრანტის სახით გადაეცემათ დანართ №3-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობა.

2. ერთ მუნიციპალიტეტში დაკმაყოფილდება ერთი განაცხადი. ერთი მუნიციპალიტეტიდან ორი ან მეტი განაცხადის დაფიქსირების შემთხვევაში პირველ რიგში დაკმაყოფილდება იმ კოოპერატივის განაცხადი, რომლის მეპაიეთა საერთო რაოდენობიდან უფრო მეტი მეპაიეა რეგისტრირებული იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც რეგისტრირებულია პრეტენდენტი. თუ ასეთი მეპაიეების რაოდენობა ერთმანეთის ტოლია, მაშინ განაცხადები დაკმაყოფილდება რიგითობის მიხედვით.

21. მუნიციპალიტეტ(ებ)ში ერთზე მეტი განაცხადის დაკმაყოფილება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ პროგრამის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ რომელიმე მუნიციპალიტეტში არ დაკმაყოფილდება არცერთი განაცხადი. განაცხადების დაკმაყოფილების რიგითობა განისაზღვრება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, ისე, რომ მუნიციპალიტეტებში განაცხადების დაკმაყოფილებისას პროგრამაში ჩასართავი პრეტენდენტების რაოდენობის ზრდა მოხდება თანაბარი (პროპორციული) პრინციპით.

3. სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე მონაწილემ უნდა წარადგინოს ხელშეკრულება ვეტერინარიული მომსახურების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება №360 – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ნოემბრის დადგენილება №496 – ვებგვერდი, 16.11.2017წ.

მუხლი 10. მონაწილის მიერ პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი ვალდებულებები

1. ამ პროგრამის მე-8 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მონაწილე ვალდებულია, 8 წლის განმავლობაში:

ა) არ დაუშვას ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული აღჭურვილობის გასხვისება;

ბ) არ დაუშვას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეთა რაოდენობის შემცირება;

გ) შეინარჩუნოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი;

დ) აწარმოოს ნედლი რძის მიღების აღრიცხვის დოკუმენტაცია;

ე) წარუდგინოს სააგენტოს კვარტალური ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის არაუგვიანეს 15 რიცხვისა და წლიური ანგარიში ყოველი მომდევნო წლის არაუგვიანეს 15 თებერვლისა;

ვ) 2018 წლის 1 იანვრიდან უზრუნველყოს ყოველწლიურად ფურების ან/და დეკეულების საწყისი რაოდენობის გაზრდა არანაკლებ 10%-ით ისე, რომ 2024 წელს ფურების ან/და დეკეულების საწყისი რაოდენობა გაორმაგდეს;

ზ) 2018 წლის 1 იანვრიდან ყოველწლიურად უზრუნველყოს არსებული მსხვილფეხა საქონლის არანაკლებ 10%-ის დაგრილება მხოლოდ ხელოვნური განაყოფიერების გზით. აწარმოოს ჩანაწერები და აღნიშნულის შესახებ სააგენტოს წლიურ ანგარიშთან ერთად წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტი (თარიღისა და ჯიშის მითითებით);

თ) დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებები წარმოადგენს, როგორც ხელშეკრულების, ისე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის სარგებლობის პირობებსა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას საპრივატიზებო პირობებს.

3. ამ პროგრამის მე-9 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მონაწილე სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 8 წლის განმავლობაში ვალდებულია:

ა) არ დაუშვას ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული აღჭურვილობის გასხვისება;

ბ) არ დაუშვას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეთა რაოდენობის შემცირება;

გ) შეინარჩუნოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი;

დ) წარუდგინოს სააგენტოს კვარტალური ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის არაუგვიანეს 15 რიცხვისა და წლიური ანგარიში ყოველი მომდევნო წლის არაუგვიანეს 15 თებერვლისა;

ე) უზრუნველყოს ფურების ან/და დეკეულების საწყისი რაოდენობის გაზრდა არანაკლებ 400 სულამდე, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებები წარმოადგენს, როგორც ხელშეკრულების, ისე ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და მონაწილეს შორის გაფორმებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და საძოვრის სარგებლობის პირობებს.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება №360 – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

მუხლი 11. მონიტორინგი

1. პრეტენდენტის მიერ განაცხადით წარდგენილი მოთხოვნების შესაბამისობისა და მონაწილესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების საველე ან/და დოკუმენტურ მონიტორინგს ახორციელებს სააგენტო.

2. მონაწილესთან გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ქონების ეროვნული სააგენტო.

მუხლი 12. საინფორმაციო კამპანია

1. პროგრამის შესახებ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას ახორციელებს სააგენტო საინფორმაციო კამპანიის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს ინფორმაციის მიწოდებას მედიასაშუალებების, მოსახლეობასთან შეხვედრებისა თუ სხვა საშუალებების გამოყენებით.

2. მოსახლეობასთან შეხვედრების მიზანს წარმოადგენს რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წევრებთან/ პოტენციურ წევრებთან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის ძირითადი დანიშნულებისა და პრინციპების, ასევე პროგრამის არსისა და მასში მონაწილეობის პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

მუხლი 13. მონაწილის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის სამართლებრივი შედეგები

1. პროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნაწილობრივ ან/და სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მონაწილეს განესაზღვრება შესაბამისი ვალდებულების შესრულებისათვის დამატებითი ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 6 თვისა. პროგრამის მონაწილე ვალდებულია, აღნიშნულ ვადაში უზრუნველყოს დაფიქსირებული ხარვეზის აღმოფხვრა.

2. დაწესებული ვადის უშედეგოდ გასვლა წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულების, იჯარის ხელშეკრულებისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის საფუძველს.

 

დანართი №1

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება № 360  – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

 

საწარმოს აღჭურვილობა

რაოდენობა

ელექტროსასწორი (500 ლიტრი )

1

გამაციებელი რეზერვუარი  (1000 ლიტრი )

2

ყველის სახარში აბაზანა    ( ხანგრძლივი პასტერიზების აბაზანა )    (500 ლიტრი )

2

საწნეხი ურიკა (500 ლიტრი )

1

პნევმატური წნეხი ( ყველის ფორმებში დამწნეხი დანადგარი )

1

ყველის კვერეულის ფორმები  ( ადგილობრივი მარილწყლოვანი ყველის კვერეულებისთვის )

50

ყველის კვერეულის ფორმები  ( ევროპული ყველის კვერეულებისთვის )

30

სამაცივრე სისტემა მარილწყლის აბაზანებისთვის  (140 კუბ . .)

1

ყველის მოსამწიფებელი ავზები        (2000 X800 მმ )

10

სეპარატორი  (1000 / სთ )

1

ორთქლის წარმომქმნელი დანადგარი

1

ხანგრძლივი პასტერიზების აბაზანა ნადუღისთვის ფრთისებური შემრევით

1

ნადუღის შემკრები რეზერვუარი ერთკედლიანი  (50 ლიტრი )

1

ნაღების შემკრები რეზერვუარი  (200 ლიტრი )

2

ხანგრძლივი პასტერიზების აბაზანა ხაჭოსთვის და ნაღებისთვის  (200 ლიტრი )

1

კარაქის სადღვები (120 ლიტრი )

1

კარაქის დასამუშავებელი დანადგარი

1

რძის ტუმბო    (3000 / სთ )

6

მაცივარი (0 ; -180C,  9600 ლიტრი )

1

მაცივარი (0 ; +20C,  14600 ლიტრი )

1

რძის შუალედური ავზი (1000 ლიტრი )

1

სამაცივრე სისტემა მაგარი ტიპის ყველისთვის  (140 კუბ . .)

1

CIP რეცხვის სისტემა

1

უჟანგავი ფოლადის სამუშაო მაგიდა  (2000 X 800 X 850 მმ )

3

კალორიფერი დამბალხაჭოს მოსამწიფებელი ოთახისთვის

1

დამბალხაჭოს დასავარგებელი დერგები

20

ყველის მოსამწიფებელი თაროები  

160 კვ .

წყლის რეზერვუარი    (2000 ლიტრი )   ჩართვა - გამორთვის ავტომატური სისტემით

1

ქნიკური წყლის რეზერვუარი     (500 ლიტრი )

1

წყლის ტუმბო     (1000 / სთ )

2

ვაკუუმ - შესაფუთი დანადგარი

1

წყლის გამაცხელებელი    (200 ლიტრი )

1

სასწორი  (200 კგ )

1

სასწორი  (30 კგ ) პოლიეთილენის მასალით შესაფუთი ფუნქციით , მასის   და თარიღის საბეჭდი სისტემით

1

ყველის გადასატანი ურიკა

1

ურიკა პალეტებისთვის

1

რძის ანალიზატორი

1

გენერატორი ( ნომინალური სამუშაო სიმძლავრე 50 კვტ )                       

1

სამრეწველო არმატურა   მილები  ( მეტრი )

100

ონკანი

10

მუხლი

40

გადამყვანი

7

სწრაფჩამხსნელი

30

ტრანსფორმატორი

100 კვტ

სასილოსე / სასენაჟე მასის სათიბ - დამქუცმაცებელ - დამტვირთველი   აგრეგატი .

1

სილოსის / სენაჟის შესაფუთი აგრეგატი ,    დაფასოება  30 - 70   კგ ტომრებში ,   ტომრებში დაფასოებული მასის დამწნეხით ,    პოლიეთილენის ტომრების თავის მოკვრის ნახევრადავტომატური   მექანიზმით .              

 1

საწარმოო დანიშნულების ავტომანქანები

 

ავტომანქანა ცისტერნით (2 სექციით , 2- ხიდიანი , 2.0 ტონა )

1

სადისტრიბუციო მანქანა რეფრეჟერატორით

1

ხელოვნური განაყოფიერების აღჭურვილობა

 

მაკეობის დიაგნოსტიკის ულტრაბგერითი აპარატი

1

სტაციონარული დიუარის ჭურჭელი            

1

მობილური დიუარის ჭურჭელი                      

1

ახურების დეტექტორი

1

ხელოვნური განაყოფიერების იარაღები

1

ხელოვნური განაყოფიერების ტექნიკოსის წინსაფარი

1

სპეცტანსაცმელი

1

თხევადი აზოტის დონის საზომი ხელსაწყო

1

ცოცხალი მასის განმსაზღვრელი ბაფთა

1

 

დანართი №2

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება № 360  – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 აგვისტოს დადგენილება № 402  – ვებგვერდი, 17.08.2017წ.

 

სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკა

რაოდენობა

ტრაქტორი არანაკლებ 80 / (58.8 კვტ ) სიმძლავრის ; აღჭურვილი ჰაერის კომპრესორით და ბალონით ; გაგრილების სისტემა : სითხით გაგრილება ( ანტიფრიზით ); საწვავის ტიპი : დიზელი ; ძრავის ტიპი : ევრო 3 ან ევრო 4; სავალი ნაწილი : თვლიანი , 4X4; გადაცემათა კოლოფი : მწარმოებლის სტანდარტი ; გადაცემათა რიცხვი წინ : მწარმოებლის სტანდარტი ; გადაცემათა რიცხვი უკან : მწარმოებლის სტანდარტი ; მაქსიმალური სიჩქარე : არანაკლებ 25 კმ / სთ ; მინიმალური სიჩქარე არაუმეტესი 2 კმ / სთ ; უკანა საკიდი სისტემა : 3- წერტილიანი , კატეგორია მე -2, სატრანსპორტო საშუალების ჩასაბმელი მოწყობილობით ; სიმძლავრის ამრთმევი ლილვი ( უკანა ): I ბიჯი : არანაკლებ 540 ბრ / წთ ., II ბიჯი : არანაკლებ 1000 ბრ / წთ ; საგზაო საშუქი არაუმეტეს 480 მმ ; ღარების ( შლიცი ) რაოდენობა : 6 ( დამატებით კომპლექტაციაში : 1 ერთეული 8- ღარიანი ); ტრაქტორის მინიმალური საექსპლუატაციო მასა ( ბალასტების გარეშე ): არანაკლებ 3400 კგ ; დამატებით აღჭურვილი ბალასტებით წინ ჩარჩოზე არანაკლებ 200 კგ , უკანა თვლებზე : მწარმოებლის სტანდარტი ; თვლებს შორის მანძილი ( ნაკვალევი ) რეგულირებადი : წინა თვლებზე მწარმოებლის სტანდარტი , უკანა რეგულირებადი მაქსიმალური ნაკვალევი ( უკანა საბურავებს ცენტრებს შორის მანძილი ) არანაკლები 1800 მმ ; ასევე უნდა ქონდეს უკანა თვლებზე შეწყვილების შესაძლებლობა ( შეწყვილების მექანიზმი : მწარმოებლის სტანდარტი ), დამატებით მომყოლი ორი საბურავით და დისკებით ; კაბინა : ერგონომიული , სარკმლის გაღების შესაძლებლობით , აღჭურვილი : ოპერატორის დამცავი ROPS/FOPS უსაფრთხოების სისტემით , დენის წყაროს როზეტი მისბმელისათვის , უკანა ხედვის სარკეებით , ღამით სამუშაოდ წინა და უკანა დამატებითი ფარებით , ვენტილაციით , გათბობის სისტემით და ცეცხლმაქრით ; უკანა ჰიდრავლიკური სარქველები მისაბმელების სამუხრუჭე სისტემისათვის ; ჰიდრავლიკური დომკრატი , ხელსაწყო - ინსტრუმენტების ნაკრები ( მწარმოებლის სტანდარტი ), ტრაქტორის აღწერილობის , ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე , სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე ; საგარანტიო ვადა : არანაკლებ 1000 მოტო - საათი ან 12 თვე ; პირველი სარეგლამენტო მომსახურება შედის მოწოდების ღირებულებაში .

1

ტრაქტორი არანაკლებ 60 / (44 კვტ ), სიმძლავრის ; აღჭურვილი ჰაერის კომპრესორით და ბალონით ; გაგრილების სისტემა : სითხით გაგრილება ( ანტიფრიზით ); საწვავის ტიპი : დიზელი ; ძრავის ტიპი : ევრო 3 ან ევრო 4; სავალი ნაწილი : თვლიანი , 4X4; გადაცემათა კოლოფი : მწარმოებლის სტანდარტი ; გადაცემათა რიცხვი წინ : მწარმოებლის სტანდარტი ; გადაცემათა რიცხვი უკან : მწარმოებლის სტანდარტი ; მაქსიმალური სიჩქარე : არანაკლებ 25 კმ / სთ ; მინიმალური სიჩქარე არაუმეტესი 2 კმ / სთ ; უკანა საკიდი სისტემა : 3 - წერტილიანი , კატეგორია მე -2, სატრანსპორტო საშუალების ჩასაბმელი მოწყობილობით ; სიმძლავრის ამრთმევი ლილვი ( უკანა ): I ბიჯი : არანაკლებ 540 ბრ / წთ , II ბიჯი : არანაკლებ 1000 ბრ / წთ ; საგზაო საშუქი არაუმეტეს 450 მმ ; ღარების ( შლიცი ) რაოდენობა : 6 ( დამატებით კომპლექტაციაში : 1 ერთეული 8 - ღარიანი ); ტრაქტორის მინიმალური საექსპლუატაციო მასა ( ბალასტების გარეშე ): არანაკლებ 2400 კგ ; დამატებით აღჭურვილი ბალასტებით წინ ჩარჩოზე არანაკლებ 150 კგ , უკანა თვლებზე : მწარმოებლის სტანდარტი ; თვლებს შორის მანძილი ( ნაკვალევი ) რეგულირებადი : წინათვლებზე მწარმოებლის სტანდარტი , უკანა რეგულირებადი მაქსიმალური ნაკვალევი ( უკანა საბურავებს ცენტრებს შორის მანძილი ) არანაკლები 1700 მმ ; ასევე უნდა ქონდეს უკანა თვლებზე შეწყვილების შესაძლებლობა ( შეწყვილების მექანიზმი : მწარმოებლის სტანდარტი ), დამატებით მომყოლი ორი საბურავით და დისკებით ; კაბინა : ერგონომიული , სარკმლის გაღების შესაძლებლობით , აღჭურვილი : ოპერატორის დამცავი ROPS/FOPS უსაფრთხოების სისტემით , დენის წყაროს როზეტი მისბმელისათვის , უკანა ხედვის სარკეებით , ღამით სამუშაოდ წინა და უკანა დამატებითი ფარებით , ვენტილაციით , გათბობის სისტემით და ცეცხლმაქრით ; უკანა ჰიდრავლიკური სარქველები მისაბმელების სამუხრუჭე სისტემისათვის ; ჰიდრავლიკური დომკრატი , ხელსაწყო - ინსტრუმენტების ნაკრები ( მწარმოებლის სტანდარტი ), ტრაქტორის აღწერილობის , ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე , სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე ; საგარანტიო ვადა : არანაკლებ 1000 მოტო - საათი ან 12 თვე ; პირველი სარეგლამენტო მომსახურება შედის მოწოდების ღირებულებაში .

1

გუთანი 3 - კორპუსიანი; საკიდი, ერთჩარჩოიანი, განკუთვნილი ქვიან და მძიმე ნიადაგებში სამუშაოდ ; კორპუსების რიცხვი : 3;. გუთანი აღჭურვილი : წინმხვნელებით , ბელტის გადამწვენითა და საცვლელი სატეხით; სამუშაო სიღრმე : არანაკლებ 25 სმ; ერთი კორპუსის მოდების განი : არანაკლებ 35 სმ; მართკუთხა ჩარჩოს შემთხვევაში : კედლის სისქე არანაკლებ 8 მმ ; საკიდი სისტემა : 3 - წერტილიანი , მე-2 კატეგორია ; გუთანი აღჭურვილი : სიღრმის მარეგულირებელი თვალით; მასა : არანაკლებ 350 კგ ; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები : კორპუსის დამცავი ელემენტები : ჭანჭიკები 6 ცალი , საცვლელი სატეხები: 6 ცალი ; გარანტია : არანაკლებ 12 თვე.

1

სათიბელა სეგმენტური, თითებიანი; მოდების განი: არანაკლებ 1800 მმ; ჭრის სიმაღლე რეგულირებადი, მინიმალური არაუმეტეს 6 სმ; სამუშაო ორგანოების აძვრა: ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილვიდან (540 ან 1000 ბრ/წთ); აკეცვის მექანიზმი: ჰიდრავლიკური; საკიდი სისტემა: სამწერტილიანი, მე-2 კატეგორია (უკან გვერდითი); გარეთა ქუსლზე უნდა ჰქონდეს ღვარეულის სიგანის მარეგულირებელი დაფა; სათადარიგო ნაწილები: ერთი ცალი მთლიანად აწყობილი ცელი, 10 ცალი სეგმენტი, 50 ცალი მოქლონი; სათიბელას აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: ექსპლუატაციაში შესვლიდან არანაკლებ 12 თვე.

1

სათიბელა როტაციული მოდების განი: არანაკლებ 2000 მმ; ტიპი: როტაციული (დისკებიანი); დისკების რიცხვი: მოდების განის მიხედვით; ჭრის სიმაღლე რეგულირებადი, მინიმალური არაუმეტეს 6 სმ; სამუშაო ორგანოების აძვრა: ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილვიდან (540 ან 1000 ბრ/წთ); აკეცვის მექანიზმი: ჰიდრავლიკური; საკიდი სისტემა: 3 - წერტილიანი, მე-2 კატეგორია (უკან გვერდითი); მჭრელი აპარატი აღჭურვილი უსაფრთხოების დამცავი შალითით; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: საჭრელი დანები 10 ერთეული; საგარანტო ვადა: არანაკლებ 12 თვე.

1

უნივერსალური ფოცხი; მოდების განი: არანაკლებ 4 მ; შესასრულებელი სამუშაოები: მოფოცხვა-ღვარეულების გაკეთება, მოთიბული ზოლების და ღვარეულების გადაბრუნება; ბორბალ-თითების რაოდენობა: მოდების განის მიხედვით; ტრაქტორთან აგრეგატირება: საკიდი ან ნახევრად საკიდი; საკიდი სისტემა: 3 - წერტილიანი, მე-2 კატეგორია; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: არანაკლებ 12 თვე.

1

მოთიბული მასის ამკრებ-დამწნეხი; მოდების განი: არანაკლებ 1500მმ ; ბარდანის ტიპი: მართკუთხა ; ბარდანის განივი კვეთის ზომები: არანაკლებ 360 X 460მმ ; . ბარდანის სიგრძე რეგულირებადი: 800 მმ-დან 1300 მმ-მდე ; ბარდანის საშუალო მასა: 20-35 კგ; აძვრის სისტემა: ტრაქტორის ძალამრთმევი ლილვი; კარდანული გადაცემა დამცავი ქუროთი; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: ნემსები 2 ერთეული, ამკრეფი თითები 10 ერთეული, დგუშის დამცავი თითები 10 ერთეული ; გარანტია: არანაკლებ 12 თვე .

1

მისაბმელი ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის; თვითმცლელი, ტვირთის დაცლა ჰიდრავლიკური,

3 გვერდიდან; ღერძების რაოდენობა: 2; დაკიდების სისტემა: რესორული; მისაბმელის მასა: არანაკლებ 1600 კგ, არაუმეტეს 1900 კგ; ტვირთამწეობა: არანაკლებ 4000 კგ, არაუმეტეს 4500 კგ; გადაადგილების სიჩქარე: არანაკლებ 25 კმ/სთ; ნაკვალევის სიგანე: არანაკლებ 1800 მმ; ელექტროსისტემა: 12 ვოლტი ძაბვის მუდმივი დენის წყარო ტრაქტორიდან; სამუშაო სამუხრუჭე სისტემა: ჰიდრავლიკური; სამუხრუჭე სისტემა დგომის დროს: მექანიკური, ხელის ბერკეტით; ძარა: დამზადებული ფოლადის პროფილური ფურცლებით, კოროზიისგან სრულად დაცული, აღჭურვილი დამატებითი გვერდებით ან მეტალის ბადის გვერდებით; მისაბმელის პლატფორმის აწევის კუთხე ტვირთის უკან დაცლისას: არანაკლებ 500; მისაბმელის პლატფორმის აწევის კუთხე ტვირთის გვერდებიდან დაცლისას: არანაკლებ 450; ძარის მოცულობა დამატებითი გვერდების გარეშე: არანაკლებ 5 მ3; ძარის მოცულობა დადგმული გვერდებით ან მეტალის ბადის გვერდებით: არანაკლებ 10 მ3; მისაბმელის ძარის სიგრძე: არაუმეტეს 6 მ;

მისაბმელის ძარის სიგანე: არანაკლებ 2.3 მ; ხელსაწყო ინსტრუმენტების სრული კომპლექტი და სათადარიგო საბურავი დისკით; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: არანაკლებ 12 თვე.

1


დანართი №3
 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის დადგენილება № 360  – ვებგვერდი, 26.07.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 აგვისტოს დადგენილება № 402  – ვებგვერდი, 17.08.2017წ.

 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა

რაოდენობა

ტრაქტორი არანაკლებ 80 / (58.8 კვტ ) სიმძლავრის ; აღჭურვილი ჰაერის კომპრესორით და ბალონით ; გაგრილების სისტემა : სითხით გაგრილება ( ანტიფრიზით ); საწვავის ტიპი : დიზელი ; ძრავის ტიპი : ევრო 3 ან ევრო 4; სავალი ნაწილი : თვლიანი , 4X4; გადაცემათა კოლოფი : მწარმოებლის სტანდარტი ; გადაცემათა რიცხვი წინ : მწარმოებლის სტანდარტი ; გადაცემათა რიცხვი უკან : მწარმოებლის სტანდარტი ; მაქსიმალური სიჩქარე : არანაკლებ 25 კმ / სთ ; მინიმალური სიჩქარე არაუმეტესი 2 კმ / სთ ; უკანა საკიდი სისტემა : 3 წერტილიანი , კატეგორია მე -2, სატრანსპორტო საშუალების ჩასაბმელი მოწყობილობით ; სიმძლავრის ამრთმევი ლილვი ( უკანა ): I ბიჯი : არანაკლებ 540 ბრ / წთ ., II ბიჯი : არანაკლებ 1000 ბრ / წთ ; საგზაო საშუქი არაუმეტეს 480 მმ ; ღარების ( შლიცი ) რაოდენობა : 6 ( დამატებით კომპლექტაციაში : 1 ერთეული 8 ღარიანი ); ტრაქტორის მინიმალური საექსპლუატაციო მასა ( ბალასტების გარეშე ): არანაკლებ 3400 კგ ; დამატებით აღჭურვილი ბალასტებით წინ ჩარჩოზე არანაკლებ 200 კგ , უკანა თვლებზე : მწარმოებლის სტანდარტი ; თვლებს შორის მანძილი ( ნაკვალევი ) რეგულირებადი : წინა თვლებზე მწარმოებლის სტანდარტი , უკანა რეგულირებადი მაქსიმალური ნაკვალევი ( უკანა საბურავებს ცენტრებს შორის მანძილი ) არანაკლები 1800 მმ ; ასევე უნდა ქონდეს უკანა თვლებზე შეწყვილების შესაძლებლობა ( შეწყვილების მექანიზმი : მწარმოებლის სტანდარტი ), დამატებით მომყოლი ორი საბურავით და დისკებით ; კაბინა : ერგონომიული , სარკმლის გაღების შესაძლებლობით , აღჭურვილი : ოპერატორის დამცავი ROPS/FOPS უსაფრთხოების სისტემით , დენის წყაროს როზეტი მისბმელისათვის , უკანა ხედვის სარკეებით , ღამით სამუშაოდ წინა და უკანა დამატებითი ფარებით , ვენტილაციით , გათბობის სისტემით და ცეცხლმაქრით ; უკანა ჰიდრავლიკური სარქველები მისაბმელების სამუხრუჭე სისტემისათვის ; ჰიდრავლიკური დომკრატი , ხელსაწყო - ინსტრუმენტების ნაკრები ( მწარმოებლის სტანდარტი ), ტრაქტორის აღწერილობის , ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე , სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე ; საგარანტიო ვადა : არანაკლებ 1000 მოტო - საათი ან 12 თვე ; პირველი სარეგლამენტო მომსახურება შედის მოწოდების ღირებულებაში .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

გუთანი 3 - კორპუსიანი; საკიდი, ერთჩარჩოიანი, განკუთვნილი ქვიან და მძიმე ნიადაგებში სამუშაოდ ; კორპუსების რიცხვი : 3; გუთანი აღჭურვილი : წინმხვნელებით , ბელტის გადამწვენითა და საცვლელი სატეხით; სამუშაო სიღრმე : არანაკლებ 25 სმ; ერთი კორპუსის მოდების განი : არანაკლებ 35 სმ; მართკუთხა ჩარჩოს შემთხვევაში : კედლის სისქე არანაკლებ 8 მმ ; საკიდი სისტემა : 3 - წერტილიანი , მე-2 კატეგორია ; გუთანი აღჭურვილი : სიღრმის მარეგულირებელი თვალით; მასა : არანაკლებ 350 კგ ; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები : კორპუსის დამცავი ელემენტები : ჭანჭიკები 6 ცალი , საცვლელი სატეხები: 6 ცალი ; გარანტია : არანაკლებ 12 თვე.

 

 

 

 

1

სათიბელა სეგმენტური, თითებიანი; მოდების განი: არანაკლებ 1800 მმ; ჭრის სიმაღლე რეგულირებადი, მინიმალური არაუმეტეს 6 სმ; სამუშაო ორგანოების აძვრა: ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილვიდან (540 ან 1000 ბრ/წთ); აკეცვის მექანიზმი: ჰიდრავლიკური; საკიდი სისტემა: სამწერტილიანი, მე-2 კატეგორია (უკან გვერდითი); გარეთა ქუსლზე უნდა ჰქონდეს ღვარეულის სიგანის მარეგულირებელი დაფა; სათადარიგო ნაწილები: ერთი ცალი მთლიანად აწყობილი ცელი, 10 ცალი სეგმენტი, 50 ცალი მოქლონი; სათიბელას აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: ექსპლუატაციაში შესვლიდან არანაკლებ 12 თვე.

 

 

1

სათიბელა როტაციული მოდების განი: არანაკლებ 2000 მმ; ტიპი: როტაციული (დისკებიანი); დისკების რიცხვი: მოდების განის მიხედვით; ჭრის სიმაღლე რეგულირებადი, მინიმალური არაუმეტეს 6 სმ; სამუშაო ორგანოების აძვრა: ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილვიდან (540 ან 1000 ბრ/წთ); აკეცვის მექანიზმი: ჰიდრავლიკური; საკიდი სისტემა: 3 წერტილიანი, მე-2 კატეგორია (უკან გვერდითი); მჭრელი აპარატი აღჭურვილი უსაფრთხოების დამცავი შალითით; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: საჭრელი დანები 10 ერთეული; საგარანტო ვადა: არანაკლებ 12 თვე.

 

 

 

 

1

უნივერსალური ფოცხი; მოდების განი: არანაკლებ 4 მ; შესასრულებელი სამუშაოები: მოფოცხვა-ღვარეულების გაკეთება, მოთიბული ზოლების და ღვარეულების გადაბრუნება; ბორბალ-თითების რაოდენობა: მოდების განის მიხედვით; ტრაქტორთან აგრეგატირება: საკიდი ან ნახევრად საკიდი; საკიდი სისტემა: 3 წერტილიანი, მე-2 კატეგორია; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: არანაკლებ 12 თვე.

 

 

 

1

მოთიბული მასის ამკრებ-დამწნეხი; მოდების განი: არანაკლებ 1500მმ ; ბარდანის ტიპი: მართკუთხა ; ბარდანის განივი კვეთის ზომები: არანაკლებ 360 X 460მმ ; . ბარდანის სიგრძე რეგულირებადი: 800 მმ-დან 1300 მმ-მდე ; ბარდანის საშუალო მასა: 20-35 კგ; აძვრის სისტემა: ტრაქტორის ძალამრთმევი ლილვი; კარდანული გადაცემა დამცავი ქუროთი; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: ნემსები 2 ერთეული, ამკრეფი თითები 10 ერთეული, დგუშის დამცავი თითები 10 ერთეული ; გარანტია: არანაკლებ 12 თვე .

 

 

 

1

მისაბმელი ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის; თვითმცლელი, ტვირთის დაცლა ჰიდრავლიკური, 3 გვერდიდან; ღერძების რაოდენობა: 2; დაკიდების სისტემა: რესორული; მისაბმელის მასა: არანაკლებ 1600 კგ, არაუმეტეს 1900 კგ; ტვირთამწეობა: არანაკლებ 4000 კგ, არაუმეტეს 4500 კგ; გადაადგილების სიჩქარე: არანაკლებ 25 კმ/სთ; ნაკვალევის სიგანე: არანაკლებ 1800 მმ; ელექტროსისტემა: 12 ვოლტი ძაბვის მუდმივი დენის წყარო ტრაქტორიდან; სამუშაო სამუხრუჭე სისტემა: ჰიდრავლიკური; სამუხრუჭე სისტემა დგომის დროს: მექანიკური, ხელის ბერკეტით; ძარა: დამზადებული ფოლადის პროფილური ფურცლებით, კოროზიისგან სრულად დაცული, აღჭურვილი დამატებითი გვერდებით ან მეტალის ბადის გვერდებით; მისაბმელის პლატფორმის აწევის კუთხე ტვირთის უკან დაცლისას: არანაკლებ 500; მისაბმელის პლატფორმის აწევის კუთხე ტვირთის გვერდებიდან დაცლისას: არანაკლებ 450; ძარის მოცულობა დამატებითი გვერდების გარეშე: არანაკლებ 5 მ3; ძარის მოცულობა დადგმული გვერდებით ან მეტალის ბადის გვერდებით: არანაკლებ 10 მ3; მისაბმელის ძარის სიგრძე: არაუმეტეს 6 მ;

მისაბმელის ძარის სიგანე: არანაკლებ 2.3 მ; ხელსაწყო ინსტრუმენტების სრული კომპლექტი და სათადარიგო საბურავი დისკით; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: არანაკლებ 12 თვე.

 

 

 

1

 


totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.