"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/05/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016228
8
25/05/2017
ვებგვერდი, 29/05/2017
190020020.35.136.016228
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №8

                2017 წლის 25 მაისი

                 დაბა ხულო

 

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ"  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №28 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიოთარ ცეცხლაძედანართი 1
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

10 234 500

გადასახდელები

483 199

3 121 395

3 247 000

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

340 000

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 134 586

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 968 211

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 320 001

პროცენტი

 

 

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

გრანტები

542 663

369 311

230 000

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

360 039

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

253 335

საოპერაციო სალდო

3 514 902

6 218 620

4 099 914

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 940 329

5 973 863

4 672 864

ზრდა (შეძენა)

4 943 808

5 978 476

4 672 864

კლება (გაყიდვა)

3 479

4 613

0

მთლიანი სალდო

-1 425 427

244 757

-572 950

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

214 290

-668 795

ზრდა

2 695

214 290

6 500

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

214 290

6 500

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

0

675 295

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

0

675 295

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 760

-30 467

-95 845

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

30 467

95 845

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 817 150

13 273 665

10 234 500

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

10 234 500

არაფინანსური აქტივების კლება

3 479

4 613

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11 245 337

13 059 375

10 909 795

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 134 586

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

5 978 476

4 672 864

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

6 500

ვალდებულებების კლება

2 760

30 467

95 845

ნაშთის ცვლილება

-1 428 187

214 290

-675 295

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10 234 500  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 817 150

13 273 665

10 234 500

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

10 234 500

გადასახადები

483 199

3 121 395

3 247 000

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

340 000

არაფინანსური აქტივების კლება

3 479

4 613

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 247 000  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

483 199

3 121 395

3 247 000

საშემოსავლო გადასახადი

365 481

430 000

ქონების გადასახადი

483 199

2 755 914

2 817 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

460 634

2 446 301

2 800 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 648

1 603

2 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 172

179

 

 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                

19 745

307 831

15 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 323 500

5 986 000

3 506 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 300 000

2 635 642

3 141 500

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

199 700

237 829

 

სპეციალური ტრანსფერი

909 061

819 195

0

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

909 061

819 195

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 340 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

340 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

343 669

235 877

245 000

პროცენტები

203 526

128 924

130 000

რენტა

140 143

106 953

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

129 489

102 153

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10 654

4 800

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

9 227

5 014

5 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 227

5 004

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

4 391

1 288

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

21

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 815

3 716

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

10

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

10

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

51 501

35 547

30 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

80 000

40 000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

113 814

152 553

60 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 126 926 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 134 586

21

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 968 211

22

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 320 001

24

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

26

გრანტი

542 663

369 311

230 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

360 039

28

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

253 335

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 672 864 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 672 864 ლარის ოდენობით;

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

103 386

32 598

45 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2 081

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 593 008

4 280 963

3 147 240

05 00

განათლება

967 094

879 773

785 000

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

272 308

775 256

648 824

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 931

9 886

46 800

 

სულ ჯამი

4 943 808

5 978 476

4 672 864

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

3 479

4 613

0

311

ძირითადი აქტივები

764

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

2 715

4 613

0


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 807 450  ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 242 949

2 245 645

2 117 683

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 153 322

2 245 645

2 117 683

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 153 322

2 245 645

2 057 683

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

702

თავდაცვა

83 388

8 912

7 000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

405 624

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

405 624

0

0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

72 353

796 274

1 241 373

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 403

22 195

40 000

70421

სოფლის მეურნეობა

6 403

22 195

40 000

7045

ტრანსპორტი

65 950

774 079

1 201 373

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

21 234

660 618

1 156 093

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

44 716

113 461

45 280

705

გარემოს დაცვა

317 471

801 002

254 000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

119 597

472 175

184 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

197 874

328 827

70 000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 792 186

3 568 200

2 569 732

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

482 373

460 745

1 146 760

7063

წყალმომარაგება

1 982 264

1 670 766

862 515

7064

გარე განათება

177 504

309 996

275 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 150 045

1 126 693

285 457

707

ჯანმრთელობის დაცვა

150 266

178 048

414 410

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

150 266

178 048

414 410

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 411 526

2 367 352

1 686 724

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

477 289

704 017

567 079

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

925 651

1 638 870

1 099 645

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 586

24 465

20 000

709

განათლება

2 171 878

2 275 335

2 216 328

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

899 959

1 133 725

1 147 010

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 271 919

1 141 610

1 069 318

710

სოციალური დაცვა

594 936

788 140

300 200

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

35 176

36 600

36 500

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

559 760

751 540

263 700

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 242 577

13 028 908

10 807 450

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 572 950 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  668 795 ლარის ოდენობით.
  2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 675 295 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

214 290

-668 795

ზრდა

2 695

214 290

6 500

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

214 290

6 500

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

0

675 295

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

 

675 295

სესხები

0

0

0


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  95 845  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-2 760

-30 467

-95 845

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

30 467

95 845

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი
აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს„აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ, სადაც ალიანსის პირველი წლის ფუნქციონირებისათვის საპროგნოზო ექსპლოატაციის ხარჯებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტის წილი განისაზღვრა (5%) 6 500 ლარის ოდენობით.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე არხების, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული ოდი 03  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, კურორტ ბეშუმისა და მუნიციპალიტეტში არსებული სახიდე გადასასვლელების და შიდა გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) (პროგრამული ოდი 03  01 03)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის. 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, ხოლო 2017 წელს მთლიანად დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.1.3 ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ირემაძეებში (სკვანის უბანი) არსებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაციას, რომელიც ამორტიზებულია და საჭიროებს აუცილებელ შეკეთებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.  

2.1.4 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიდაჭარაში არსებული მოსახლეობისათვის საჭირო ობიექტებამდე და ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობას, რომელიც აუცილებელია როგორც სოფლის მოსახლეობისათვის, ასევე ტურისტების გადაადგილებისათვის.

2.1.5 დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) (პროგრამული ოდი 03  01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანას წყალთან არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ხიდით სარგებლობს სოფლის დიდი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. დაგეგმილია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია.

2.2. ()იპხულო-თაგოს" ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია  საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექსპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 82 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა, რაც უზრუნველყოფს აღნიშნულ მთებში არსებული მოიალაღეების კეთილდღეობას. ასევე დასრულდება 2016 წელს დაწყებული მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

2.3.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, განხორციელდება სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა და შემდგომ მისი ქალაქ ბათუმში ტრანსპორტირება. ასევე ხორციელდება მწვანე საფარის დასუფთავება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ხორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                     

2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 7 სოფელში (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური).

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს.

- ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა არსებული წყალსადენი საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას, რაც აუცილებელია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველსაყოფად.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.3.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი) დაგეგმილია სანიაღვრე არხების შეძენა  აგარისა და პანტნარის სოფლებისათვის, ხოლო მოწყობა განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის თანამონაწილეობით, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში სანიაღვრე-საკანალიზაციო  სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები, ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ვიზიტორთა სიმრავლით, რისთვისაც აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა სოფლის მოსახლეობის როგორც უხუცესი, ისე ახალგაზრდა თაობა თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს ატარებენ სოფლის ცენტრში, სადაც არარი ელემენტარული პირობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ჩამოსხდომა და დასვენება.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა.

- დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტეს წარმოადგენს მოსახლეობის სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, მათ შორის შშმ პირებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. აღნიშნული მიმართულებით დაგეგმილია დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა, რაც უზრუნველყოფს შშმ პირების გადაადგილების გამარტივებულ საშუალებას, რათა მათაც მიეცეთ საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის საშუალება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება, მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

- დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში განხორციელდა უამრავი ინფრასტრუქტურული, გასართობი და დასვენების ობიექტების მშენებლობა, რომელიც სამომავლოდ მუნიციპალიტეტს გახდის კიდევ უფრო მიმზიდველს ტურისტებისათვის. ხოლო დაბის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშო ნაწილობრივ ამორტიზებულია და არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული გარემო. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა გაკეთდეს თანამედროვე ტიპის არსებული სტანდარტების შესაბამისი საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვისაც.

- ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა სოფელ ოქრუაშვილების ცენტრში განთავსებულია ყველა მუნიციპალური შენობები, სადაც თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. მოსახლეობის თხოვნით აღნიშნულ ტერიტორიაზე  დაგეგმილია საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.5 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია 2016 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული გარდამავალი პროექტების დაფინანსება. გარდა ამისა, განხორციელდება გასულ წელს დარჩენილი სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების დასრულება.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების კუთხით, ასევე დაგეგმილია მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორცპროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად, აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ- ჰიგიენური ნორმები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 705 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2017 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე  (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი),  სოფელ ბოძაურში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და სოფელ უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა. ასევე დასრულდება 2016 წელს დაწყებული საბავშვო ბაღების მშენებლობის სამუშაოები (მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

3.3   სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

სოფელ ქედლებში მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია. შედეგად  სკოლას მიეცემა შესაძლებლობა ზამთრის ცივ პერიოდში შეუფერხებლად უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შვიდი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას (წაბლანის მინი სპორტულ მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება, ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია,  დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა, რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება), ასევე დაგეგმილია სამი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა (თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა), ხოლო სოფელ კვატიაში დაგეგმილია მინი სპორტული დარბაზის მშენებლობა და დაბაში არსებული ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. ასევე დაგეგმილია სახელოვნებო სკოლის შენობის მცირე რემონტი.

4.2.2 ()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია ხიხაძირში არსებული კულტურის სახლის კეთილმოწყობა-რემონტი. თემში არსებობს ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდები, რომელთაც არაერთგზის წარმატებები აქვთ მიღწეული და  აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ განვითარებას.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება  2015 წლიდან, რომელიც დასრულდება მიმდინარე წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში კულტურის ობიექტების მშენებლობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტს (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი), რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.

5.1.5 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული ოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 64 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები.  

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების, შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 90 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვთ ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 1 მოზარდზე. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  150 ლარის ოდენობით.

5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 16 ბენეფიციარზე და 8 თანხმლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 32 ბავშვზე და 32 თანხლებ პირზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 909 795 ლარის ოდენობით
                                                                                                                                                                                                                                                          

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

11 245 337

13 059 375

10 909 795

87 082

10 822 713

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

594

565

588

0

588

 

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 134 586

0

6 134 586

 

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 968 211

0

2 968 211

 

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 320 001

0

2 320 001

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

0

3 000

 

გრანტები

542 663

369 311

230 000

0

230 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

360 039

0

360 039

 

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

253 335

0

253 335

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

5 978 476

4 672 864

87 082

4 585 782

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

0

6 500

 

ვალდებულებების კლება

2 760

30 467

95 845

0

95 845

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 252 112

2 246 144

2 124 183

 

2 124 183

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

136

135

 

135

 

ხარჯები

2 145 966

2 213 047

2 072 683

 

2 072 683

 

შრომის ანაზღაურება

1 686 121

1 670 534

1 535 307

 

1 535 307

 

საქონელი და მომსახურება

451 340

531 644

456 108

 

456 108

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 687

8 478

6 093

 

6 093

 

სხვა ხარჯები

818

2 391

75 175

 

75 175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 386

32 598

45 000

 

45 000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

 

6 500

 

ვალდებულებების კლება

2 760

499

0

 

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

632 173

610 993

531 740

 

531 740

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

21

20

 

20

 

ხარჯები

611 727

605 960

520 740

 

520 740

 

შრომის ანაზღაურება

482 237

406 564

347 400

 

347 400

 

საქონელი და მომსახურება

128 187

192 742

170 340

 

170 340

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 303

5 649

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 005

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 446

5 033

11 000

 

11 000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 523 909

1 635 151

1 525 943

 

1 525 943

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

115

115

 

115

 

ხარჯები

1 476 886

1 607 087

1 491 943

 

1 491 943

 

შრომის ანაზღაურება

1 203 884

1 263 970

1 187 907

 

1 187 907

 

საქონელი და მომსახურება

266 618

338 902

285 768

 

285 768

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 384

2 829

6 093

 

6 093

 

სხვა ხარჯები

0

1 386

12 175

 

12 175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 263

27 565

34 000

 

34 000

 

ვალდებულებების კლება

2 760

499

0

 

0

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

89 627

0

0

 

0

 

ხარჯები

51 631

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

51 631

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 996

0

0

 

0

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსის" პროექტის  თანადაფინანსება

6 403

0

0

 

0

 

ხარჯები

5 722

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

4 904

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

818

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681

0

0

 

0

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

0

0

60 000

 

60 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

60 000

 

60 000

01 06

საწევრო შენატანი

0

0

6 500

 

6 500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6 500

 

6 500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

489 012

8 912

7 000

 

7 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

0

 

ხარჯები

486 931

8 912

7 000

 

7 000

 

შრომის ანაზღაურება

62 141

4 815

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

24 905

4 097

7 000

 

7 000

 

გრანტები

350 125

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 760

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 081

0

0

 

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

405 624

0

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

 

0

 

ხარჯები

405 624

0

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

5 529

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

210

0

0

 

0

 

გრანტები

350 125

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 760

0

0

 

0

02 02

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

83 388

5 165

0

 

0

 

ხარჯები

81 307

5 165

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

56 612

4 815

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

24 695

350

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 081

0

0

 

0

02 03

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

3 747

7 000

 

7 000

 

ხარჯები

0

3 747

7 000

 

7 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 747

7 000

 

7 000

03 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 175 607

5 178 980

4 120 825

87 082

4 033 743

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

55

55

0

55

 

ხარჯები

582 599

884 513

917 865

0

917 865

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

156 725

0

156 725

 

საქონელი და მომსახურება

355 747

489 297

708 080

0

708 080

 

სუბსიდიები

194 435

277 376

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

400

0

400

 

სხვა ხარჯები

32 417

117 840

52 660

0

52 660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 593 008

4 280 963

3 147 240

87 082

3 060 158

 

ვალდებულებების კლება

0

13 504

55 720

0

55 720

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

21 234

725 823

1 156 093

 

1 156 093

 

ხარჯები

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 334

716 283

1 131 093

 

1 131 093

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

11 334

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 334

0

0

 

0

03 01 02

მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

9 900

9 540

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 900

9 540

25 000

 

25 000

03 01 03

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

466 078

1 090 500

 

1 090 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

466 078

1 090 500

 

1 090 500

03 01 04

ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 000

 

5 000

03 01 05

დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

0

0

30 590

 

30 590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 590

 

30 590

03 01 06

დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

0

0

5 003

 

5 003

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 003

 

5 003

03 01 07

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

0

65 205

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 205

0

 

0

03 01 08

ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

0

185 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

185 000

0

 

0

03 02

ააიპ „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“

44 716

48 256

45 280

 

45 280

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

13

13

 

13

 

ხარჯები

44 716

47 237

45 280

 

45 280

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

36 350

 

36 350

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

8 530

 

8 530

 

სუბსიდიები

44 213

47 237

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

400

 

400

 

სხვა ხარჯები

503

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 019

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 830 466

3 380 165

1 789 640

 

1 789 640

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

42

42

 

42

 

ხარჯები

498 119

678 379

787 925

 

787 925

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

120 375

 

120 375

 

საქონელი და მომსახურება

315 983

448 240

662 550

 

662 550

 

სუბსიდიები

150 222

230 139

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

31 914

0

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 332 347

2 695 924

949 965

 

949 965

 

ვალდებულებების კლება

0

5 862

51 750

 

51 750

03 03 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

12 116

0

0

 

0

 

ხარჯები

12 116

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

12 116

0

0

 

0

03 03 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

402 435

676 779

449 485

 

449 485

 

ხარჯები

177 504

237 496

275 000

 

275 000

 

საქონელი და მომსახურება

177 504

237 496

275 000

 

275 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224 931

439 283

173 375

 

173 375

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 110

 

1 110

03 03 02 01

გარე განათების ქსელის მოვლა- ექპლოატაციის პროგრამა

177 504

237 496

275 000

 

275 000

 

ხარჯები

177 504

237 496

275 000

 

275 000

 

საქონელი და მომსახურება

177 504

237 496

275 000

 

275 000

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

12 920

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 920

0

0

 

0

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტროგადამცემი სადენების შეძენა

194 021

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 021

0

0

 

0

03 03 02 04

 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა

0

366 783

25 465

 

25 465

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

366 783

24 355

 

24 355

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 110

 

1 110

03 03 02 05

სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

17 990

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 990

0

0

 

0

03 03 02 06

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

0

72 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 500

0

 

0

03 03 02 07

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

0

0

149 020

 

149 020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

149 020

 

149 020

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

119 597

472 175

184 000

 

184 000

 

ხარჯები

119 597

118 175

184 000

 

184 000

 

საქონელი და მომსახურება

119 597

118 175

184 000

 

184 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

354 000

0

 

0

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

118 797

97 738

184 000

 

184 000

 

ხარჯები

118 797

97 738

184 000

 

184 000

 

საქონელი და მომსახურება

118 797

97 738

184 000

 

184 000

03 03 03 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

800

54 000

0

 

0

 

ხარჯები

800

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

800

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54 000

0

 

0

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

20 437

0

 

0

 

ხარჯები

0

20 437

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

20 437

0

 

0

03 03 03 04

ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

0

300 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

0

 

0

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

5 000

12 419

13 000

 

13 000

 

ხარჯები

5 000

12 419

13 000

 

13 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 000

12 419

13 000

 

13 000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

154 719

240 129

210 625

 

210 625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

42

42

 

42

 

ხარჯები

154 719

230 139

209 125

 

209 125

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

120 375

 

120 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

88 750

 

88 750

 

სუბსიდიები

150 222

230 139

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 497

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 990

1 500

 

1 500

03 03 06

წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

1 827 545

1 430 637

681 260

 

681 260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 827 545

1 430 637

651 890

 

651 890

 

ვალდებულებების კლება

0

0

29 370

 

29 370

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

41 871

48 764

4 500

 

4 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 871

48 764

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

4 500

 

4 500

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 728 462

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 728 462

0

0

 

0

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

6 399

76 670

1 990

 

1 990

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 399

76 670

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 990

 

1 990

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

9 433

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 433

0

0

 

0

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

694 346

17 810

 

17 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

694 346

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

17 810

 

17 810

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

29 107

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 107

0

 

0

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

2 451

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 451

0

0

 

0

03 03 06 08

 მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

38 929

40 249

71 200

 

71 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 929

40 249

71 200

 

71 200

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

31 322

9 690

 

9 690

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 322

9 690

 

9 690

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა

0

138 938

3 580

 

3 580

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 938

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 580

 

3 580

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

5 083

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 083

0

 

0

03 03 06 12

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

0

276 605

571 000

 

571 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

276 605

571 000

 

571 000

03 03 06 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

57 537

1 490

 

1 490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 537

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

1 490

 

1 490

03 03 06 14

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

32 016

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 016

0

 

0

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

62 069

138 666

93 680

 

93 680

 

ხარჯები

2 566

22 016

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

2 566

22 016

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 503

115 622

50 000

 

50 000

 

ვალდებულებების კლება

0

1 028

13 680

 

13 680

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

197 874

333 661

77 590

 

77 590

 

ხარჯები

6 199

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 199

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191 675

328 827

70 000

 

70 000

 

ვალდებულებების კლება

0

4 834

7 590

 

7 590

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა-შენახვის პროგრამა

6 199

0

0

 

0

 

ხარჯები

6 199

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 199

0

0

 

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი)

3 372

33 248

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 372

33 248

50 000

 

50 000

03 03 08 03

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

106 154

4 834

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 154

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 834

0

 

0

03 03 08 04

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

3 304

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 304

0

0

 

0

03 03 08 05

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

10 399

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 399

0

0

 

0

03 03 08 06

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

4 746

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 746

0

0

 

0

03 03 08 07

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

63 700

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 700

0

0

 

0

03 03 08 08

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

295 579

7 590

 

7 590

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

295 579

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

7 590

 

7 590

03 03 08 09

გოფრირებული მილების შეძენა

0

0

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

 

20 000

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

49 111

75 699

80 000

 

80 000

 

ხარჯები

20 418

58 134

76 800

 

76 800

 

საქონელი და მომსახურება

5 117

58 134

71 800

 

71 800

 

სხვა ხარჯები

15 301

0

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 693

17 565

3 200

 

3 200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

372 825

267 741

1 002 730

 

1 002 730

 

ხარჯები

13 748

108 336

19 660

 

19 660

 

საქონელი და მომსახურება

13 748

12 691

12 000

 

12 000

 

სხვა ხარჯები

0

95 645

7 660

 

7 660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359 077

151 763

979 100

 

979 100

 

ვალდებულებების კლება

0

7 642

3 970

 

3 970

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

174 222

188 795

934 260

 

934 260

 

ხარჯები

0

95 645

7 660

 

7 660

 

სხვა ხარჯები

0

95 645

7 660

 

7 660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 222

89 350

923 600

 

923 600

 

ვალდებულებების კლება

0

3 800

3 000

 

3 000

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

16 888

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 888

0

0

 

0

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

0

13 813

297 700

 

297 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 813

297 700

 

297 700

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

13 589

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 589

0

0

 

0

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

4 966

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 966

0

0

 

0

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

35 641

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 641

0

0

 

0

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერეიდან პოლიციის შენობამდე

61 959

53 120

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 959

51 489

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 631

3 000

 

3 000

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

11 486

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 486

0

0

 

0

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

21 025

2 169

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 025

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 169

0

 

0

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

2 884

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 884

0

0

 

0

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

5 784

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 784

0

0

 

0

03 04 01 11

 საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

2 303

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 303

0

 

0

03 04 01 12

 ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

0

7 939

15 900

 

15 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 939

15 900

 

15 900

03 04 01 13

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

0

95 645

0

 

0

 

ხარჯები

0

95 645

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

95 645

 

 

 

03 04 01 14

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

0

13 806

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 806

0

 

0

03 04 01 15

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

550 000

 

550 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

550 000

 

550 000

03 04 01 16

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

 

60 000

03 04 01 17

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა

0

0

7 660

 

7 660

 

ხარჯები

0

0

7 660

 

7 660

 

სხვა ხარჯები

0

0

7 660

 

7 660

03 04 02

გამწვანების პროგრამა

13 748

12 691

12 000

 

12 000

 

ხარჯები

13 748

12 691

12 000

 

12 000

 

საქონელი და მომსახურება

13 748

12 691

12 000

 

12 000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

184 855

66 255

56 470

0

56 470

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 855

62 413

55 500

0

55 500

 

ვალდებულებების კლება

0

3 842

970

0

970

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

37 472

970

 

970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 472

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

970

 

970

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

18 851

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 851

0

0

 

0

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

80 472

3 842

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 472

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 842

0

 

0

03 04 03 04

 ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

25 415

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 415

0

0

 

0

03 04 03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)

13 546

4 741

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 546

4 741

 

 

 

03 04 03 06

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

8 200

20 200

8 000

 

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 200

20 200

8 000

 

8 000

03 04 03 07

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

6 925

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 925

0

0

 

0

03 04 03 08

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

9 025

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 025

0

0

 

0

03 04 03 09

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

13 938

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 938

0

0

 

0

03 04 03 10

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

2 809

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 809

0

0

 

0

03 04 03 11

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ. №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

5 674

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 674

0

0

 

0

03 04 03 12

დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

03 04 03 13

ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

7 500

 

7 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 500

 

7 500

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

906 366

734 800

87 082

87 082

0

 

ხარჯები

16 116

18 826

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16 116

18 826

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

890 250

715 974

87 082

87 082

 

03 06

სოფლის მეურნეობა

0

22 195

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

0

22 195

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

0

22 195

40 000

 

40 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0

22 195

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

0

22 195

40 000

 

40 000

 

სხვა ხარჯები

0

22 195

40 000

 

40 000

04 00

განათლება

1 937 029

2 006 306

1 962 070

 

1 962 070

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156

176

229

 

229

 

ხარჯები

969 935

1 114 239

1 159 010

 

1 159 010

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

707 304

 

707 304

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

436 160

 

436 160

 

სუბსიდიები

860 515

1 102 345

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

546

 

546

 

სხვა ხარჯები

109 420

11 894

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

967 094

879 773

785 000

 

785 000

 

ვალდებულებების კლება

0

12 294

18 060

 

18 060

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

899 959

1 133 725

1 150 710

 

1 150 710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156

176

229

 

229

 

ხარჯები

899 959

1 102 345

1 144 010

 

1 144 010

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

707 304

 

707 304

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

436 160

 

436 160

 

სუბსიდიები

860 515

1 102 345

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

546

 

546

 

სხვა ხარჯები

39 444

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 380

3 000

 

3 000

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 700

 

3 700

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

920 240

859 474

796 360

 

796 360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920 240

848 393

782 000

 

782 000

 

ვალდებულებების კლება

0

11 081

14 360

 

14 360

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

159 716

4 095

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 716

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 095

0

 

0

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

57 204

1 467

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 204

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 467

0

 

0

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

95 978

58 152

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95 978

55 626

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 526

5 000

 

5 000

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

250 353

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250 353

0

0

 

0

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

78 659

2 993

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 659

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 993

0

 

0

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

39 863

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 863

0

0

 

0

04 02 07

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

222 550

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222 550

0

0

 

0

04 02 08

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

147 214

46 490

 

46 490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

147 214

46 490

 

46 490

04 02 09

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

15 917

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 917

0

0

 

0

04 02 10

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

134 872

42 570

 

42 570

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134 872

42 570

 

42 570

04 02 11

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

254 578

6 550

 

6 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

254 578

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

6 550

 

6 550

04 02 12

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

136 061

42 940

 

42 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

136 061

42 940

 

42 940

04 02 13

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

0

53 208

2 810

 

2 810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 208

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

2 810

 

2 810

04 02 14

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

180 000

 

180 000

04 02 15

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

170 000

 

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

170 000

 

170 000

04 02 16

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

170 000

 

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

170 000

 

170 000

04 02 17

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

130 000

 

130 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

130 000

 

130 000

04 02 18

 საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

0

66 834

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 834

0

 

0

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლების ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

46 854

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 854

0

0

 

0

04 04

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

58 978

13 107

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

58 978

11 894

15 000

 

15 000

 

სხვა ხარჯები

58 978

11 894

15 000

 

15 000

 

ვალდებულებების კლება

0

1 213

0

 

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

47 304

1 213

0

 

0

 

ხარჯები

47 304

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

47 304

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 213

0

 

0

04 04 02

ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია

0

0

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

0

0

15 000

 

15 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

15 000

 

15 000

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

7 437

0

0

 

0

 

ხარჯები

7 437

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 437

0

0

 

0

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

4 237

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 237

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 237

0

0

 

0

04 04 05

ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

0

11 894

0

 

0

 

ხარჯები

0

11 894

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

11 894

0

 

0

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

10 998

0

0

 

0

 

ხარჯები

10 998

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

10 998

0

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 646 375

2 652 845

1 981 107

 

1 981 107

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216

193

164

 

164

 

ხარჯები

1 374 067

1 873 419

1 310 218

 

1 310 218

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

542 625

 

542 625

 

საქონელი და მომსახურება

94 232

230 050

440 593

 

440 593

 

სუბსიდიები

891 503

892 630

0

 

0

 

გრანტები

192 538

369 311

230 000

 

230 000

 

სხვა ხარჯები

195 794

381 428

97 000

 

97 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 308

775 256

648 824

 

648 824

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

22 065

 

22 065

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

553 501

796 479

649 169

 

649 169

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

73

43

 

43

 

ხარჯები

393 131

760 142

255 725

 

255 725

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

144 375

 

144 375

 

საქონელი და მომსახურება

21 959

12 060

36 350

 

36 350

 

სუბსიდიები

249 920

256 911

0

 

0

 

გრანტები

0

142 036

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

121 252

349 135

75 000

 

75 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 370

36 337

393 444

0

393 444

05 01 01

 ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

146 943

176 436

160 725

 

160 725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

43

43

 

43

 

ხარჯები

146 943

167 143

160 725

 

160 725

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

144 375

 

144 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

16 350

 

16 350

 

სუბსიდიები

146 943

167 143

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 293

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

105 975

89 768

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

0

 

0

 

ხარჯები

105 975

89 768

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

102 977

89 768

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

2 998

0

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

44 109

77 428

95 000

 

95 000

 

ხარჯები

44 109

64 450

95 000

 

95 000

 

საქონელი და მომსახურება

21 959

12 060

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

22 150

52 390

75 000

 

75 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 978

0

 

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

256 474

310 811

393 444

 

393 444

 

ხარჯები

96 104

296 745

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

96 104

296 745

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 370

14 066

393 444

 

393 444

05 01 04 01

დიოკნისის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

24 966

0

0

 

0

 

ხარჯები

24 966

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

24 966

0

0

 

0

05 01 04 02

დანისპარაულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

33 035

0

0

 

0

 

ხარჯები

33 035

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

33 035

0

0

 

0

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

49 276

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 276

0

0

 

0

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

21 940

0

0

 

0

 

ხარჯები

21 940

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

21 940

0

0

 

0

05 01 04 05

ირემაძეებში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

27 928

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 928

0

0

 

0

05 01 04 06

ღორჯომში არსებულ მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

16 163

0

0

 

0

 

ხარჯები

16 163

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

16 163

0

0

 

0

05 01 04 07

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

60 356

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 356

0

0

 

0

05 01 04 08

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

22 810

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 810

0

0

 

0

05 01 04 09

ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

39 087

0

 

0

 

ხარჯები

0

39 087

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

39 087

0

 

0

05 01 04 10

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

11 696

0

 

0

 

ხარჯები

0

11 696

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

11 696

0

 

0

05 01 04 11

გელაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

29 978

0

 

0

 

ხარჯები

0

29 978

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

29 978

0

 

0

05 01 04 12

უჩხოს მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

28 376

0

 

0

 

ხარჯები

0

28 376

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

28 376

0

 

0

05 01 04 13

ხიხაძირის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

28 440

0

 

0

 

ხარჯები

0

28 440

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

28 440

0

 

0

05 01 04 14

საციხურის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

29 472

0

 

0

 

ხარჯები

0

29 472

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

29 472

0

 

0

05 01 04 15

ირემაძეების მინისპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

14 066

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 066

0

 

0

05 01 04 16

მანიაკეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

22 508

0

 

0

 

ხარჯები

0

22 508

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

22 508

0

 

0

05 01 04 17

მთისუბნის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

41 036

0

 

0

 

ხარჯები

0

41 036

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

41 036

0

 

0

05 01 04 18

ღურტის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

39 057

0

 

0

 

ხარჯები

0

39 057

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

39 057

0

 

0

05 01 04 19

წაბლანის მინისპორტულ მოედანზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

9 916

19 240

 

19 240

 

ხარჯები

0

9 916

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

9 916

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

19 240

 

19 240

05 01 04 20

ძმაგულის მინისპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

13 403

0

 

0

 

ხარჯები

0

13 403

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

13 403

0

 

0

05 01 04 21

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინისპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

0

3 776

0

 

0

 

ხარჯები

0

3 776

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 776

0

 

0

05 01 04 22

გელაურის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

0

26 000

 

26 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

26 000

 

26 000

05 01 04 23

ტაბახმელის მინისპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

15 500

 

15 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 500

 

15 500

05 01 04 24

ძირკვაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

0

36 000

 

36 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

36 000

 

36 000

05 01 04 25

თაგოში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

39 000

 

39 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 000

 

39 000

05 01 04 26

დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

0

0

22 000

 

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 000

 

22 000

05 01 04 27

რაქვთის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

30 300

 

30 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 300

 

30 300

05 01 04 28

ბაკოში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

29 260

 

29 260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 260

 

29 260

05 01 04 29

დიდი რიყეთის მინისპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

16 144

 

16 144

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

16 144

 

16 144

05 01 04 30

კვატიაში მინისპორტული დარბაზის მშებენლობა

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

05 01 04 31

გურძაულის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

05 01 04 32

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

80 000

 

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 000

 

80 000

05 01 05

ფეხბურთის განვითარების პროგრამა

0

142 036

0

 

0

 

ხარჯები

0

142 036

0

 

0

 

გრანტები

0

142 036

0

 

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 092 874

1 856 366

1 331 938

 

1 331 938

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146

120

121

 

121

 

ხარჯები

980 936

1 113 277

1 054 493

 

1 054 493

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

398 250

 

398 250

 

საქონელი და მომსახურება

72 273

217 990

404 243

 

404 243

 

სუბსიდიები

641 583

635 719

0

 

0

 

გრანტები

192 538

227 275

230 000

 

230 000

 

სხვა ხარჯები

74 542

32 293

22 000

 

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 938

738 919

255 380

 

255 380

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

22 065

 

22 065

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

87 906

104 887

111 593

 

111 593

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

20

 

20

 

ხარჯები

87 906

100 518

111 593

 

111 593

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

71 125

 

71 125

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

40 468

 

40 468

 

სუბსიდიები

82 924

100 518

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 982

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 369

0

 

0

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

452 061

474 131

469 710

 

469 710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

89

90

 

90

 

ხარჯები

452 061

457 477

466 065

 

466 065

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

285 750

 

285 750

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

180 315

 

180 315

 

სუბსიდიები

452 061

457 477

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 484

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

3 645

 

3 645

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

229 942

227 275

230 000

 

230 000

 

ხარჯები

229 942

227 275

230 000

 

230 000

 

სუბსიდიები

37 404

0

0

 

0

 

გრანტები

192 538

227 275

230 000

 

230 000

05 02 04

 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

148 283

169 568

164 610

 

164 610

 

ხარჯები

117 536

169 568

155 000

 

155 000

 

საქონელი და მომსახურება

64 527

137 275

135 000

 

135 000

 

სხვა ხარჯები

53 009

32 293

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 747

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

9 610

 

9 610

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

95 365

715 816

257 390

 

257 390

 

ხარჯები

14 174

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 174

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 191

715 816

248 580

 

248 580

 

ვალდებულებების კლება

0

0

8 810

 

8 810

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

188 294

4 840

 

4 840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

188 294

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

4 840

 

4 840

05 02 05 02

 სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა- რეაბილიტაცია

0

149 024

3 970

 

3 970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

149 024

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

3 970

 

3 970

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

81 191

341 847

138 580

 

138 580

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 191

341 847

138 580

 

138 580

05 02 05 04

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

0

0

110 000

 

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

110 000

 

110 000

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

14 174

0

0

 

0

 

ხარჯები

14 174

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 174

0

0

 

0

05 02 05 06

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

36 651

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 651

0

 

0

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8 586

24 465

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

8 586

24 465

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 746

24 465

18 000

 

18 000

 

სხვა ხარჯები

840

0

2 000

 

2 000

05 02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

70 731

83 974

78 635

 

78 635

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

70 731

77 724

71 835

 

71 835

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

41 375

 

41 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

30 460

 

30 460

 

სუბსიდიები

69 194

77 724

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 537

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 250

6 800

 

6 800

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

0

56 250

0

 

0

 

ხარჯები

0

56 250

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

56 250

0

 

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

745 202

966 188

714 610

 

714 610

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

739 271

956 302

667 810

 

667 810

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

26 250

 

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

101

272 060

 

272 060

 

სუბსიდიები

124 633

129 894

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

499 355

603 153

353 000

 

353 000

 

სხვა ხარჯები

115 283

223 154

13 500

 

13 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

9 886

46 800

 

46 800

06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

150 266

178 048

399 410

 

399 410

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

144 335

168 162

352 610

 

352 610

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

26 250

 

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

271 660

 

271 660

 

სუბსიდიები

124 633

129 094

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 773

39 068

64 700

 

64 700

 

სხვა ხარჯები

1 929

0

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

9 886

46 800

 

46 800

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

105 026

129 094

302 910

 

302 910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

105 026

129 094

302 910

 

302 910

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

26 250

 

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

271 660

 

271 660

 

სუბსიდიები

103 097

129 094

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 929

0

5 000

 

5 000

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

21 536

0

0

 

0

 

ხარჯები

21 536

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

21 536

0

0

 

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

21 536

0

0

 

0

 

ხარჯები

21 536

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

21 536

0

0

 

0

06 01 03

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

17 773

33 003

39 700

 

39 700

 

ხარჯები

17 773

33 003

39 700

 

39 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 773

33 003

39 700

 

39 700

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

6 065

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

0

6 065

10 000

 

10 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6 065

10 000

 

10 000

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

5 931

9 886

46 800

 

46 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

9 886

46 800

 

46 800

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

5 931

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

0

0

 

0

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

9 886

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 886

0

 

0

06 01 05 03

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

0

0

46 800

 

46 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

46 800

 

46 800

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

15 000

 

15 000

 

ხარჯები

0

0

15 000

 

15 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

15 000

 

15 000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

594 936

788 140

300 200

 

300 200

 

ხარჯები

594 936

788 140

300 200

 

300 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

101

400

 

400

 

სუბსიდიები

0

800

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

481 582

564 085

288 300

 

288 300

 

სხვა ხარჯები

113 354

223 154

8 500

 

8 500

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

35 176

36 600

36 500

 

36 500

 

ხარჯები

35 176

36 600

36 500

 

36 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 176

36 600

36 500

 

36 500

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

1 730

2 300

11 900

 

11 900

 

ხარჯები

1 730

2 300

11 900

 

11 900

 

საქონელი და მომსახურება

0

101

400

 

400

 

სუბსიდიები

0

800

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 680

1 399

8 500

 

8 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

15 750

16 750

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

15 750

16 750

20 000

 

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 750

16 750

20 000

 

20 000

06 02 04

 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

52 600

44 900

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

52 600

44 900

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52 600

44 900

45 000

 

45 000

06 02 05

5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49 000

56 000

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

49 000

56 000

60 000

 

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 000

56 000

60 000

 

60 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

2 800

1 200

1 800

 

1 800

 

ხარჯები

2 800

1 200

1 800

 

1 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 800

1 200

1 800

 

1 800

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

55 000

160 000

0

 

0

 

ხარჯები

55 000

160 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

55 000

160 000

0

 

0

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

259 700

129 875

0

 

0

 

ხარჯები

259 700

129 875

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

259 700

129 875

0

 

0

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30 506

42 411

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

30 506

42 411

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 506

42 411

45 000

 

45 000

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

36 000

35 000

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

36 000

35 000

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 000

35 000

40 000

 

40 000

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

25 720

40 000

 

40 000

 

ხარჯები

0

25 720

40 000

 

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

25 720

40 000

 

40 000

06 02 12

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა

0

175 629

0

 

0

 

ხარჯები

0

175 629

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

175 629

0

 

0

06 02 13

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

56 674

61 755

0

 

0

 

ხარჯები

56 674

61 755

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

56 674

61 755

0

 

0

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
2017 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატების გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.