„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/05/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 16/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.171.016142
11
15/05/2017
ვებგვერდი, 17/05/2017
190020020.35.171.016142
„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2017 წლის 15 მაისი

ქ. ოზურგეთი

 

„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებებისა დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016, 190020020.35.171.016129) კერძოდ:

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №824 განკარგულების თანახმად, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 700,0 ათ.  ლარი.

1. შესაბამისად გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსავლები:

ა) სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები – 1 700,0 ათ. ლარით.

2. გაიზარდოს ბიუჯეტის ხარჯები:

ა) პროგრამული კოდი 03 02 02 ბინათმშნებლობა – გაიზარდოს -1 700,0 ათ.ლარით  (სხვა ხარჯების მუხლი).

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელინინო გოგუაძედანართი

თავი I
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12664.8

14027.2

5213.9

8813.3

11291.9

3458.5

7833.4

გადასახადები

586.9

2657.0

0,0

2657.0

2530.0

0,0

2530.0

გრანტები

10890.2

10420.3

5213.9

5206,4

7914.9

3458.5

4456.4

სხვა შემოსავლები

1187.7

949.9

0,0

949.9

847,0

0,0

847,0

ხარჯები

8038.0

7565.3

331.7

7233.6

8139.0

1743.9

6395.1

შრომის ანაზღაურება

1128.6

1204.5

0,0

1204.5

1128.2

0,0

1128.2

საქონელი და მომსახურება

590.2

559.5

0,0

559.5

532.0

0,0

532.0

სუბსიდიები

4059.8

4101.4

0,0

4101.4

3838.6

0,0

3838.6

გრანტები

554.5

612.2

0,0

612.2

65.7

0,0

65.7

სოციალური უზრუნველყოფა

328.0

450.0

0,0

450.0

430.2

0,0

430.2

სხვა ხარჯები

1376.9

637.7

331.7

306.0

2144.3

1743.9

400.4

საოპერაციო სალდო

4626.8

6461.9

4882.2

1579.7

3152.9

1714.6

1438.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4876.0

7736.5

5730.2

2006.3

5306.1

3805.6

1500.5

ზრდა

5014.6

7766.5

5730.2

2036.3

5456.1

3805.6

1650.5

კლება

138.6

30,0

0,0

30,0

150,0

0,0

150,0

მთლიანი სალდო

-249.2

-1274.6

-848.0

-426.6

-2153.2

-2091.0

-62.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-620.5

-1305.7

-848.0

-457.7

-2163.5

-2091.0

-72.5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

620.5

 1305.7

 848.0

 457.7

2163.5

2091.0

72.5

ვალდებულების ცვლილება

-371.3

   -31,1

0,0

-31,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

371.3

31,1

0,0

31,1

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12803.4

14057.2

5213.9

8843.3

11441.9

3458.5

7983.4

შემოსავლები

12664.8

14027.2

5213.9

8813.3

11291.9

3458.5

7833.4

არაფინანსური აქტივების კლება

138.6

30,0

0.0

30,0

150,0

0,0

150,0

გადასახდელები

13423.9

15362.9

6061.9

9301.0

13605.4

5549.5

8055.9

ხარჯები

8038.0

7565.3

331.7

7233.6

8139.0

1743.9

6395.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50146.6

7766.5

5730.2

2036.3

5456.1

3805.6

1650.5

ვალდებულებების კლება

371.3

31,1

0,0

31,1

10.3

0,0

10.3

ნაშთის ცვლილება

-620.5

-1305.7

-848.0

-457.7

-2163.5

-2091.0

-72.5

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 11291.9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12664.8

14027.2

5213.9

8813.3

11291.9

3458.5

7833.4

გადასახადები

586.9

2657.0

0,0

2657.0

2530.0

0,0

2530.0

გრანტები

10890.2

10420.3

5213.9

5206,4

7914.9

3458.5

4456.4

სხვა შემოსავლები

1187.7

949.9

0,0

949.9

847,0

0,0

847,0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 2530.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

586.9

1277.0

0,0

1277.0

2530,0

0,0

2530,0

    საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

950,0

0,0

950,0

ქონების გადასახადი

586.9

1277.0

0,0

1277.0

1580,0

0,0

1580,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 7914.9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10890.2

10420.3

5213.9

5206,4

7914.9

3458.5

4456.4

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10890.2

10420.3

5213.9

5206,4

7914.9

3458.5

4456.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6338.1

5206,4

0,0

5206,4

4456.4

0,0

4456.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6252.1

5120,4

0,0

5120,4

4370.4

0,0

4370.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

86.0

86,0

0,0

86,0

86,0

0,0

86,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4552.1

5213.9

5213.9

0,0

3458.5

3458.5

0,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 847,0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1187.7

949.9

0,0

949.9

847,0

0,0

847,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

625.1

412.6

0,0

412.6

298.8

0,0

298.8

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

266.9

274,0

0,0

274,0

233.2

0,0

233.2

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

260.2

200.0

0,0

200.0

260.0

0,0

260.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

35.5

63.3

0,0

63.3

55,0

0,0

55,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 8139.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8038.0

7565.3

331.7

7233.6

8139.0

1743.9

6395.1

შრომის ანაზღაურება

1128.6

1204.5

0,0

1204.5

1128.2

0,0

1128.2

საქონელი და მომსახურება

590.2

559.5

0,0

559.5

532.0

0,0

532.0

სუბსიდიები

4059.8

4101.4

0,0

4101.4

3838.6

0,0

3838.6

გრანტები

554.5

612.2

0,0

612.2

65.7

0,0

65.7

სოციალური უზრუნველყოფა

328.0

450.0

0,0

450.0

430.2

0,0

430.2

სხვა ხარჯები

1376.9

637.7

331.7

306.0

2144.3

1743.9

400.4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5306.1 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5456.1 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4876.0

7736.5

5730.2

2006.3

5306.1

3805.6

1500.5

ზრდა

5014.6

7766.5

5730.2

2036.3

5456.1

3805.6

1650.5

კლება

138.6

30,0

0,0

30,0

150,0

0,0

150,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1706.3

1774.6

0,0   

1774.6

1537.6

0,0   

1537.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1694.4

1759.7

0,0   

1759.7

1527.5

0,0   

1527.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1569.2

1601.7

0.0

1601.7

1367.6

0.0

1367.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

125.2

158,0

0,0   

158,0

159.9

0,0   

159.9

7016

       ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

11.9

14.9

0,0   

14.9

10.1

0,0   

10.1

702

თავდაცვა

61.7

61,8

0,0

61,8

61,8

0,0

61,8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

191.0

0,0

0,0   

0,0

0,0

0,0   

0,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

191.0

0,0

0,0   

0,0

0,0

0,0   

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5015.8

7838.4

5730.2

2108.2

5684.2

3805.6

1878.6

7045

ტრანსპორტი

1330.6

2979.9

2375.0

604.9

2890.2

1700.8

1189.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1330.6

2979.9

2375.0

604.9

2890.2

1700.8

1189.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3685.2

4858.5

3355.2

1503.3

2794.0

2104.8

689.2

705

გარემოს დაცვა

713.6

686.0

0,0   

686.0

620.0

0,0   

620.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

713.6

686.0

0,0   

686.0

620.0

0,0   

620.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1461.8

725.0

331.7

393.3

2258.9

1743.9   

515.0

7061

ბინათმშენებლობა

1117.6

416.2

331.7

84.5

1928.9

1743.9   

185.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

344.2

308,8

0,0   

308,8

330.0

0,0   

330.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

24.2

24,2

0,0   

24,2

24.2

0,0

24.2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

24.2

24,2

0,0   

24,2

24.2

0,0   

24.2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2557.1

2683.8

0,0   

2683.8

1857.7

0,0   

1857.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1059.9

954,8

0,0   

954,8

694.3

0,0

694.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1421.3

1674.0

0,0   

1674.0

1163.4

0,0   

1163.4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

75.9

55,0

0,0   

55,0

0.0

0,0

0.0

709

განათლება

927.2

990,2

0,0   

990,2

1018.0

0,0

1018.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

874.0

970.2

0,0

970.2

1000.0

0,0   

1000.0

7092

ზოგადი განათლება

10.0

20,0

0,0   

20,0

18.0

0,0

18.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

10.0

20,0

0,0   

20,0

18.0

0,0

18.0

7098

სხვა არაკლსიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

43.2

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0   

0.0

710

სოციალური დაცვა

393.9

547.8

0,0   

547.8

532.7

0,0

532.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

363.8

0,0

363.8

0.0

0.0

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.4

0.5

0,0   

0.5

1.0

0,0   

1.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3

0.9

0,0   

0.9

1.5

0,0   

1.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

21.6

16.9

0,0   

16.9

15.4

0,0   

15.4

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

277.4

164.7

0.0

164.7

301.5

0.0

301.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალურ სფეროში

94.2

1,0

0.0

1,0

213.3

0.0

213.3

 

სულ

13052.6

15331.8

6061.9

9269.9

13595.1

5549.5

8045.6

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 159.9 ათ. ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 86.0 ათ. ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 24,2 ათ. ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.8 ათ. ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები


მუხლი 13. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

13.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქალაქ  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.


მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

14.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის გზების მნიშვნელოვანი ნაწილის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება გზების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, აგრეთვე, განხორციელდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება.

14.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია  და  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.

14.3.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)      

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

გაგრძელდება  ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა,   ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.

პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ , , თვითმმართველ ქალაქ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ოზურგეთის სევისცენტრი“.

14.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)      

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.

14.5. კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა  ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა,   მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა;  მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული გზების, სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. აგრეთვე, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში.

პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „თვითმმართველ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ოზურგეთის სერვისცენტრი“.

14.6. კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04)      

პროგრამის მიზანია ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია. ქალაქის მასშტაბით ნაპირდამცავი სამუშაოების, მრავალმხრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (სკვერები, ეზოები, სპორტული მოედნები) მოვლა-შენახვა, ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობა. 


მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

15.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის  მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (კვებით, ინფრასტრუქტურით).

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ხარჯი, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასები, ბავშვთა კვება  და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯები.

15.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის  ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლებისათვის   მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსება,  თანამონაწილეობა სასწავლო დაწესებულებების მიერ ინიიცირებული შემოქმედებით, სპორტულ, ტექნიკურ, ეკოლოგიურ,  ინტელექტუალურ და სამეცნიერო კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში, რაც ხელს შეუწყობს ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროგრამების განხორციელებას.


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

16.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება. აგრეთვე, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

16.1.2.სპორტული ობიექტების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი“;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი“;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების კავშირი“.

16.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: ფოლკლორული კოლექტივების, ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, აგრეთვე, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ღონისძიებების ჩატარება, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობას მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება მრავალი მიმართულებით.

16.2.1. კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

16.2.2. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი“;

· ა(ა)იპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა“;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი“;

· ა(ა)იპ „მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მერიის კულტურისა და დასვენების პარკი“;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჯუმბერ დუნდუას სახელობის ქართულ-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსაბლი-გურია“;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“;

· ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლ კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლა“;

· ა(ა)იპ „თვითმართველ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი“.

ასევე,  პროგრამით დაფინანსდება:

· სსიპ „ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი“.

16.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა, სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური  ხარჯების დასაფინანსებლად.


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 00)
მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად.პრიორიტეტი თვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, მრავალშვიალიანი ოჯახების დაცვა, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება, უფასო კვება, კომუნალური სუბსიდირება, ვეტერანთა დახმარება, ლტოლვილთა, ხანდაზმულთა დახმარება.

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

17.1. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ფარგლებში მოხდება შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარება, უსახლკარო მოქალაქეთა დახმარება, მზრუნველობამოკლებულთა დახმარება უფასო კვებით, კომუნალური სუბსიდირება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

17.1.1. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 57001-120001-მდე, გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით. აგრეთვე, შეჭირვებულ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველ ერთიან მონაცემთა ბაზაში  0-დან 150001-მდე ქულით, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, წილობრივი გადასახდელი თანხიდან, გაეწევათ დახმარება:

ა) 0-დან 500 ლარამდე 70% დაფინანსებით წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე,

ბ) 501 ლარიდან 1500 ლარამდე 400 ლარის ოდენობით,

გ) 1501 ლარიდან ზემოთ 500 ლარის ოდენობით.

17.1.2. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0204 02)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ, ხოლო პერიტონალურ შემთხვევაში (ტრანსპორტირების თანხა ბენეფიციარზე) ყოველთვიურად გაიცემა 100 ლარის ოდენობით.

17.1.3.  უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 03)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უსინათლო (მკვეთრად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

17.1.4. განსაკუთრებული საჭიროების  მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04  04)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მყოფ განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვს მინიჭებული I ჯგუფის სტატუსი, გაეწიოს სოციალური დახმარება  200 ლარის ოდენობით.

აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს სუბსიდირებას საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურიის“ დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული ბენეფიციართა მომსახურების დასაფინანსებლად.

მათ შორის:

· ბენეფიციართა ყოველდღიური უზრუნველყოფა 2-ჯერადი კვებით;

· ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა;

· ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

· სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, პროფესიული და სხვა ტიპის უნარ-ჩვევების განვითარება;

· სარეაბილიტაციო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ხარჯები;

· კომუნალური მომსახურების ხარჯები.

17.1.5. C“ ჰეპატიტიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება (ოგრამული კოდი 06 02 04 05)

პროგარმის მიზანია „C“ ჰეპატიტიტით დაავადებულ პირებისათვის სამკურნალო ღონისძიების ჩატარებისათვის აუცილებელი დაავადების სტადიის განსასაზღვრი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რათა ჩართული იქნენ სახელმწიფო ელიმინაციის პროგრამაში. თითო ბენეფიციარისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 330 ლარს, გადახდა განხორციელდება დაავადების სირთულის შესაბამისად წარმოდგენილ ანგარიშ-ფაქტურაზე.

17.1.6. გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა (rოგრამული კოდი 06 02 04 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მყოფ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში, ხელი შეუწყოს ქალების მეტ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს გაეწევა პროფესიული დახმარება გადატანილი ფსიქოლოგიური ტრავმვებისა და კრიზისის დაძლევაში, ჩატარდება სკრინინგ ჯგუფის მიერ  გამოკვლევები.

17.1.7. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15  01)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეების დახმარება, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.

17.1.8. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15 02)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთში, მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების, რომლებიც ირიცხებიან სოციალურად დაუცველ მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 100000-ის ჩათვლით, გაეწიოთ ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით, მინიმალური საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

17.1.9. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15 03)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებებით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს:

· კომუნალური გადასახადებისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დახმარებას. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით;

· იძულებით გადაადგილებულ პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯების ასანაზღაურებლად, გარდაცვლილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით;

· გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების როგორც დაფინანსება, ასევე თანაგადახდა 300 ლარის ოდენობით ფორმა 100-ისა და ანანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის საფუძველზე.

17.1.10. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 15 04)

პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ბენეფიციარების თანადაფინანსება:

ა) სანიტარიულ-ჰიგიენური ხარჯები;

ბ) კომუნალური ხარჯები;

გ) კავშირგაბმულობის ხარჯები;

დ) შენობის დაცვისა და იჯარის ხარჯები;

ე) სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიების ხარჯები;

ვ) საკანცელარიო საქონლისა და საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯები.

17.1.11. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 15 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის დახმარების მიზნით მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.

17.1.12. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15 06)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა და მათი ოჯახების ფინანსური დახმარება.

· 1941-1945 წწ. 9 მაისს ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს, მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

· 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, თითოეულ დაღუპულის ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

· 1992-1993 წწ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღეს 27 სექტემბერს ერთჯერადი დახმარება, თითოეულ ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

17.1.13. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის

პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15 07)

პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირება. კერძოდ, ქალაქ ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.

17.1.14. კომუნალური სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 15 08)

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  0-დან 30000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას 100 ლარის ოდენობით. კომუნალური სუბსიდია გაიცემა დადგენილი წესის შესაბამისად.

17.1.15. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 15 09)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის კომპენსაციით).

17.1.16.  ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15 10)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ოზურგეთში მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან არცერთ კატეგორიას და პირები, რომლებიც საკუთარი განცხადების საფუძველზე, დახმარების თხოვნის მომენტში სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ასეთ ოჯახებზე და პირებზე დახმარების ოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 400 ლარის ოდენობით.

17.1.17. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16 01)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურდ შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება, რომელთა სარეიტინგო ქულა57001-დან 150001-მდეა,  ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე შვილი ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიეცემათ 25 ლარი, ხოლო ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 57001-მდე, წელიწადში 3-ჯერ (ახალი წელი, აღდგომა, სასწავლო წელი) გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

17.1.18. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16 02)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

17.1.19. მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16 03)

პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

17.1.20.  ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

პროგრამით გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე.

17.2. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომლის ამოცანებია ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა და ეპიდემიოლოგიური კონტროლი, დაავადების გადაცემის გზების, რისკფაქტორების გამოვლენისა და შესწავლის მიზნით; პროფილაქტიკური აცრების დაგეგმვა, შესრულება, ასაცრელი მასალის უზრუნველყოფის ორგანიზაცია და კონტროლი, განსაკუთრების საშიშ ინფექციათა ბუნებრივი კერების გამოვლენა, შესწავლა და მათზე ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურების ხელშეწყობა და სხვა ღონისძიებები.


მუხლი 18. ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

13423.9

15362.9

6061.9

9301.0

13605.4

5549.5

8055.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

   

2

ხარჯები

8038.0

7565.3

331.7

7233.6

8139.0

1743.9

6395.1

2.1

შრომის ანაზღაურება

1128.6

1204.5

0,0

1204.5

1128.2

0,0

1128.2

2.2

საქონელი და მომსახურება

590.2

559.5

0.0

559.5

532.0

0.0

532.0

2.5

სუბსიდიები

4059.8

4101.4

0.0

4101.4

3838.6

0.0

3838.6

2.6

გრანტები

554.5

612.2

0.0

612.2

65.7

0.0

65.7

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

328.0

450.0

0.0

450.0

430.2

0.0

430.2

2.8

სხვა ხარჯები

1376.9

637.7

331.7

306.0

2144.3

1743.9

400.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5014.6

7766.5

5730.2

2036.3

5456.1

3805.6

1650.5

33

ვალდებულების კლება

371.3

31,1

0,0

31,1

10.3

0,0

10.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2065.7

1790.8

0,0

1790.8

1537.8

0,0

1537.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

87

 

 

87

   

2

ხარჯები

1527.9

1687.2

0,0

1687.2

1517.3

0,0

1517.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

1079.0

1158.3

0,0

1158.3

1080.3

0,0

1080.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

293.6

334.0

0.0

334.0

254.8

0.0

254.8

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

4.8

0.0

4.8

1.5

0.0

1.5

2.8

სხვა ხარჯები

154.6

190.1

0.0

190.1

180.7

0.0

180.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.5

72.5

0,0

72.5

10.2

0,0

10.2

33

ვალდებულების კლება

371.3

31,1

0,0

31,1

10.3

0,0

10.3

01 01

ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო

476.2

476.2

0,0

476.2

432.9

0,0

432.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

19

 

 

19

 

19

2

ხარჯები

445.7

476.2

0,0

476.2

427.4

0,0

427.4

2.1

შრომის ანაზღაურება

312.1

323.0

0,0

323.0

302.4

0,0

302.4

2.2

საქონელი და მომსახურება

111.6

131.5

0,0

131.5

105.2

0,0

105.2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

22.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

22.0

21.7

0,0

21.7

19.8

0,0

19.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.5

0.0

0,0

0,0

5.5

0,0

5.5

01 02

ქალაქ ოზურგეთის მერია

1093.0

1125.5

0,0

1125.5

945.0

0,0

945.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

68

 

 

68

   

2

ხარჯები

957.0

1053.0

0,0

1053.0

930.0

0,0

930.0

2.1

შრომის ანაზღაურება

766.9

835.3

0,0

835.3

777.9

0,0

777.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

182.0

202.5

0,0

202.5

149.6

0,0

149.6

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

4.8

0,0

4.8

1.5

0,0

1.5

2.8

სხვა ხარჯები

7.4

10.4

0,0

10.4

1.0

0,0

1.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.0

72.5

0,0

72.5

4.7

0,0

4.7

33

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0,0

0.0

10.3

0,0

10.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

125.2

158.0

0,0

158.0

159.9

0,0

159.9

2

ხარჯები

125.2

158.0

0,0

158.0

159.9

0,0

159.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

125.2

158.0

0,0

158.0

159.9

0,0

159.9

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

371.3

31,1

0,0

31,1

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

371.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

371.3

31,1

0,0

31,1

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

252.7

61,8

0,0

61,8

61,8

0,0

61,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

4

 

 

4

 

 

2

ხარჯები

251.1

60,7

0,0

60,7

60.8

0,0

60.8

2.1

შრომის ანაზღაურება

49.6

46,2

0,0

46,2

47.9

0,0

47.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

14.0

14,5

0,0

14,5

12.9

0,0

12.9

2.6

გრანტები

187.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

1,1

0,0

1,1

1.0

0,0

1.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

191.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

     

2

ხარჯები

191.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

შრომის ანაზღაურება

3.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6

გრანტები

187.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61.7

61,8

0,0

61,8

61,8

0,0

61,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

4

 

4

4

 

4

2

ხარჯები

60.1

60,7

0,0

60,7

60.8

0,0

60.8

2.1

შრომის ანაზღაურება

46.1

46,2

0,0

46,2

47.9

0,0

47.9

2.2

საქონელი და მომსახურება

14.0

14,5

0,0

14,5

12.9

0,0

12.9

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

1,1

0,0

1,1

1.0

0,0

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7191.2

9249.4

6061.9

3187,5

8563.1

5549.5

3013.6

2

ხარჯები

2425.9

1583,1

331.7

1251,4

3118.2

1743.9

1374.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

178.9

180.8

0,0

180.8

239.3

0,0

239.3

2.5

სუბსიდიები

1057.8

985.4

0,0

985.4

950.0

0,0

950.0

2.8

სხვა ხარჯები

1189.2

416.9

331.7

85.2

1928.9

1743.9

185.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4765.3

7666.3

5730.2

1936.1

5444.9

3805.6

1639.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1330.6

2979,9

2375.0

604.9

2890.2

1700.8

1189.4

2

ხარჯები

1330.6

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1330.6

2979,9

2375.0

604.9

2890.2

1700.8

1189.4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5860.6

6269.5

3686.9

2582.6

5672.9

3848.7

1824.2

2

ხარჯები

2425.9

1583.1

331.7

1251.4

3118.2

1743.9

1374.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

178.9

180.8

0.0

180.8

239.3

0,0

239.3

2.5

სუბსიდიები

1057.8

985,4

0,0

985,4

950.0

0,0

950.0

2.8

სხვა ხარჯები

1189.2

416.9

331.7

85.2

1928.9

1743.9

185.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3434.7

4686.4

3355.2

1331.2

2554.7

2104.8

449.9

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

713.6

686.0

0,0

686.0

620,0

0,0

620,0

2

ხარჯები

713.6

683,9

0,0

683,9

620,0

0,0

620,0

2.5

სუბსიდიები

713.6

683,9

0,0

683,9

620,0

0,0

620,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,1

0,0

2,1

0.0

0,0

0.0

03 02 02

ბინათმშენებლობა

1117.6

416.2

331.7

84.5

1928.9

1743.9

185.0

2

ხარჯები

1117.6

416.2

331.7

84.5

1928.9

1743.9

185.0

2.8

სხვა ხარჯები

1117.6

416.2

331.7

84.5

1928.9

1743.9

185.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

კომუნალური მომსახურების ცენტრი

344.2

308,8

0,0

308,8

330.0

0,0

330.0

2

ხარჯები

344.2

301.5

0,0

301.5

330.0

0,0

330.0

2.5

სუბსიდიები

344.2

301.5

0,0

301.5

330.0

0,0

330.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.3

0.0

7.3

0.0

0,0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

3502.7

4668.5

3355.2

1313.3

2594.0

2104.8

489,2

2

ხარჯები

75.5

0,7

0,0

0,7

39.3

0,0

39.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

3.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

71.6

0,7

0,0

0,7

0.0

0,0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3427.2

4667.8

3355.2

1312.6

2554.7

2104.8

449.9

03 02 05

გარე განათება

182.5

190,0

0,0

190,0

200.0

0.0

200.0

2

ხარჯები

175.0

180.8

0,0

180.8

200.0

0,0

200.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

175.0

180.8

0,0

180.8

200.0

0,0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

9.2

0,0

9.2

0.0

0,0

0.0

04 00

განათლება

927.2

990,2

0,0

990,2

1018.0

0,0

1018.0

2

ხარჯები

911.4

985,1

0,0

985,1

1018.0

0,0

1018.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.2

1.2

0,0

1.2

0.0

0,0

0.0

2.5

სუბსიდიები

911.2

983,5

0,0

983.5

1015.0

0,0

1015.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.5

3.0

0.0

3.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

874.0

970,2

0,0

970,2

1000.0

0,0

1000.0

2

ხარჯები

858.2

965,2

0,0

965,2

1000.0

0,0

1000.0

2.5

სუბსიდიები

858.2

965.2

0,0

965.2

1000.0

0,0

1000.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10.0

20,0

0,0

20,0

18.0

0,0

18.0

2

ხარჯები

10.0

20,0

0,0

20,0

18.0

0,0

18.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.2

1.2

0,0

1.2

0.0

0,0

0.0

2.5

სუბსიდიები

9.8

18.3

0,0

18.3

15.0

0,0

15.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.5

3.0

0.0

3.0

04 03

სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობა

43.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

43.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

43.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2557.1

2683,8

0,0

2683,8

1857,7

0,0

1857,7

2

ხარჯები

2491.7

2662.2

0,0

2662.2

1857,7

0,0

1857,7

2.2

საქონელი და მომსახურება

103.5

29.0

0.0

29.0

25.0

0.0

25.0

2.5

სუბსიდიები

1994.4

2045.2

0,0

2045.2

1791.2

0,0

1791.2

2.6

გრანტები

367.0

588.0

0,0

588.0

41,5

0,0

41,5

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.4

21.6

0.0

21.6

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1059.9

954,8

0,0

954,8

694.3

0,0

694.3

2

ხარჯები

1002.8

951.7

0,0

951.7

694.3

0,0

694.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

14.8

0,3

0.0

0,3

0.0

0.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

972.6

771.4

0,0

771.4

694.3

0,0

694.3

2.6

გრანტები

0.0

180.0

0,0

180.0

0.0

0,0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

15.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.1

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

20.8

0.3

0,0

0.3

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

20.8

0.3

0,0

0.3

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

14.8

0.3

0,0

0.3

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

6.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

1039.1

954,5

0,0

954,5

694.3

0,0

694.3

2

ხარჯები

982.0

951.4

0,0

951.4

694.3

0,0

694.3

2.5

სუბსიდიები

972.6

771.4

0,0

771.4

0.0

0.0

0.0

2.6

გრანტები

0,0

180.0

0,0

180.0

694.3

0,0

694.3

2.8

სხვა ხარჯები

9.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.1

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

ა(ა)იპ „სპორტის განვითარების ცენტრი“

165.2

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2

ხარჯები

165.2

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.5

სუბსიდიები

162.8

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

2.4

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი მერცხალი“

83.9

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2

ხარჯები

83.9

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.5

სუბსიდიები

83.9

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ ,,ცენტრალური სტადიონი“

16.6

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2

ხარჯები

16.6

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.5

სუბსიდიები

16.6

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 01 02 04

ა(ა)იპ ,,ჩოგბურთის სკოლა“

17.7

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2

ხარჯები

17.7

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.5

სუბსიდიები

17.7

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 01 02 05

ა(ა)იპ ,,რაგბის განვითარების ცენტრი“

105.5

152,0

0,0

152,0

146.8

0,0

146.8

2

ხარჯები

105.5

150.5

0,0

150.5

146.8

0,0

146.8

2.5

სუბსიდიები

98.5

150.5

0,0

150.5

146.8

0,0

146.8

2.8

სხვა ხარჯები

7.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 01 02 06

ა(ა)იპ ,,სასპორტო სკოლა“

138.5

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2

ხარჯები

138.5

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.5

სუბსიდიები

138.5

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 01 02 07

ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი“

432.3

147.5

0,0

147.5

132.8

0,0

132.8

2

ხარჯები

377.8

146.0

0,0

146.0

132.8

0,0

132.8

2.5

სუბსიდიები

377.8

146.0

0,0

146.0

132.8

0,0

132.8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.5

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05 01 02 08

ა(ა)იპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი“

79.4

475,0

0,0

475,0

414.7

0,0

414.7

2

ხარჯები

76.8

474.9

0,0

474.9

414.7

0,0

414.7

2.5

სუბსიდიები

76.8

474.9

0,0

474.9

414.7

0,0

414.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0,1

0.0

0,1

0.0

0.0

0.0

05 01 02 09

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0,0

180.0

0,0

180.0

0.0

0,0

0.0

2

ხარჯები

0,0

180.0

0,0

180.0

0.0

0,0

0.0

2.6

გრანტები

0,0

180.0

0,0

180.0

0.0

0,0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1421.3

1674,0

0,0

1674,0

1163,4

0,0

1163,4

2

ხარჯები

1413.0

1655,5

0,0

1655,5

1163,4

0,0

1163,4

2.2

საქონელი და მომსახურება

87.4

28,7

0.0

28,7

25.0

0.0

25.0

2.5

სუბსიდიები

948.7

1218.8

0,0

1218.8

1096.9

0,0

1096.9

2.6

გრანტები

367.0

408.0

0,0

408.0

41,5

0,0

41,5

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.3

18,5

0.0

18,5

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

87.4

45.2

0.0

45.2

25.0

0.0

25.0

2

ხარჯები

87.4

45.2

0.0

45.2

25.0

0.0

25.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

87.4

28,7

0.0

28,7

25.0

0.0

25.0

2.5

სუბსიდიები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

16.5

0.0

16.5

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1333.9

1628.8

0,0

1628.8

1138,4

0,0

1138,4

2

ხარჯები

1325.6

1610.3

0,0

1610.3

1138,4

0,0

1138,4

2.5

სუბსიდიები

948.7

1218.8

0,0

1218.8

1096.9

0,0

1096.9

2.6

გრანტები

367.0

391,5

0,0

391,5

41,5

0,0

41,5

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

9.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.3

18,5

0.0

18,5

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

ა(ა)იპ „კულტურის ცენტრი“

104.1

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2

ხარჯები

104.1

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

2.5

სუბსიდიები

104.1

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 02 02 02

ა(ა)იპ „ცენტრ. ბიბლიოთეკა“

79.3

119,3

0,0

119,3

93.9

0,0

93.9

2

ხარჯები

78.8

105,8

0,0

105,8

93.9

0,0

93.9

2.5

სუბსიდიები

78.8

105,8

0,0

105,8

93.9

0,0

93.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

13,5

0.0

13,5

0.0

0.0

0.0

05 02 02 03

ა(ა)იპ „თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი“

64.2

70,0

0,0

70,0

63.0

0,0

63.0

2

ხარჯები

64.2

70,0

0,0

70,0

63.0

0,0

63.0

2.5

სუბსიდიები

64.2

70,0

0,0

70,0

63.0

0,0

63.0

05 02 02 04

ა(ა)იპ „მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი“

90.3

90,4

0,0

90,4

86.2

0,0

86.2

2

ხარჯები

90.3

90,4

0,0

90,4

86.2

0,0

86.2

2.5

სუბსიდიები

90.3

90,4

0,0

90,4

86.2

0,0

86.2

05 02 02 05

ა(ა)იპ „კულტურისა და დასვენების პარკი“

56.2

66,3

0,0

66,3

58.2

0,0

58.2

2

ხარჯები

54.3

66,3

0,0

66,3

58.2

0,0

58.2

2.5

სუბსიდიები

54.3

66,3

0,0

66,3

58.2

0,0

58.2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 02 02 06

ა(ა)იპ „ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართულ-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი გურია“

119.7

185,0

0,0

185,0

157.0

0,0

157.0

2

ხარჯები

118.7

182,3

0,0

182,3

157.0

0,0

157.0

2.5

სუბსიდიები

108.8

182,3

0,0

182,3

157.0

0,0

157.0

2.8

სხვა ხარჯები

9.9

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

61.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

2,7

0.0

2,7

0.0

0.0

0.0

05 02 02 07

ა(ა)იპ „სამხატვრო  სკოლა“

65.2

70,8

0,0

70,8

68.7

0,0

68.7

2

ხარჯები

65.2

70,8

0,0

70,8

68.7

0,0

68.7

2.5

სუბსიდიები

65.2

70,8

0,0

70,8

68.7

0,0

68.7

05 02 02 08

ა(ა)იპ „გრიგოლ კილაძის სახელობის მუსიკალური  სკოლა“

112.0

115,0

0,0

115,0

115.0

0,0

115.0

2

ხარჯები

112.0

115,0

0,0

115,0

115.0

0,0

115.0

2.5

სუბსიდიები

112.0

115,0

0,0

115,0

115.0

0,0

115.0

05 02 02 09

ა(ა)იპ „ისტორიული მუზეუმი“

84.3

110,0

0,0

110,0

91.8

0,0

91.8

2

ხარჯები

83.2

110,0

0,0

110,0

91.8

0,0

91.8

2.5

სუბსიდიები

83.2

110,0

0,0

110,0

91.8

0,0

91.8

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

05 02 02 10

სსიპ „ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო  დრამატული თეატრი“

330.0

350,0

0,0

350,0

0.0

0,0

0.0

2

ხარჯები

330.0

350,0

0,0

350,0

0.0

0,0

0.0

2.6

გრანტები

330.0

350,0

0,0

350,0

0.0

0,0

0.0

05 02 02 11

სსიპ „ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი“

37.0

41,5

0,0

41,5

41,5

0,0

41,5

2

ხარჯები

37.0

41,5

0,0

41,5

41,5

0,0

41,5

2.6

გრანტები

37.0

41,5

0,0

41,5

41,5

0,0

41,5

05 02 02 12

ა(ა)იპ „კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი“

191.6

410.5

0,0

410.5

363.1

0,0

363.1

2

ხარჯები

189.0

408.2

0,0

408.2

363.1

0,0

363.1

2.5

სუბსიდიები

189.0

408.2

0,0

408.2

363.1

0,0

363.1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

2.3

0,0

2.3

0.0

0,0

0.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

2.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

2.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურეობა

1.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

1.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

65.0

55,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

65.0

55,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

65.0

55,0

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

05 05

ტურიზმის ხელშეწყობისპროგრამა

8.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

8.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

8.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05 01

შპს ,,გურია თრეველი“

8.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

8.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

8.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

430.0

586.9

0,0

586.9

567.0

0,0

567.0

2

ხარჯები

430.0

586.9

0,0

586.9

567.0

0,0

567.0

2.5

სუბსიდიები

96.4

87.3

0,0

87.3

82.4

0,0

82.4

2.6

გრანტები

0.0

24,2

0,0

24,2

24,2

0,0

24,2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

327.3

445,2

0,0

445,2

428.7

0,0

428.7

2.8

სხვა ხარჯები

6.3

30.2

0,0

30.2

31.7

0,0

31.7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

275.4

293.2

0,0

293.2

251.7

0,0

251.7

2

ხარჯები

275.4

293.2

0,0

293.2

251.7

0,0

251.7

2.5

სუბსიდიები

40.2

52.3

0,0

52.3

52.2

0,0

52.2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

235.2

240.9

0,0

240.9

199.5

0,0

199.5

06 02 04 01

შეჭირვებულ  მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

151.4

174.6

0,0

174.6

125.0

0,0

125.0

2

ხარჯები

151.4

174.6

0,0

174.6

125.0

0,0

125.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

151.4

174.6

0,0

174.6

125.0

0,0

125.0

06 02 04 02

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა

6,0

6,0

0,0

6,0

6,2

0,0

6,2

2

ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

6,2

0,0

6,2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

6,0

0,0

6,0

6,2

0,0

6,2

06 02 04 03

უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარება

5.0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

2

ხარჯები

5.0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

06 02 04 04

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

40.2

70.6

0,0

70.6

77.5

0,0

77.5

2

ხარჯები

40.2

70.6

0,0

70.6

77.5

0,0

77.5

2.5

სუბსიდიები

40.2

33.3

0,0

33.3

40.2

0,0

40.2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

37.3

0.0

37.3

37.3

0.0

37.3

06 02 04 05

,,C”ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება

0,0

18,0

0,0

18,0

25.0

0,0

25.0

2

ხარჯები

0,0

18,0

0,0

18,0

25.0

0,0

25.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

18,0

0,0

18,0

25.0

0,0

25.0

06 02 04 06

 გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა

0.0

19.0

0.0

19.0

12.0

0.0

12.0

2

ხარჯები

0.0

19.0

0.0

19.0

12.0

0.0

12.0

2.5

სუბსიდიები

0.0

19.0

0.0

19.0

12.0

0.0

12.0

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

193.7

251.6

0,0

251.6

273.2

0,0

273.2

2

ხარჯები

193.7

251.6

0,0

251.6

273.2

0,0

273.2

2.5

სუბსიდიები

32.0

35,0

0,0

35,0

30.2

0,0

30.2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

155.3

186.4

0,0

186.4

211.3

0,0

211.3

2.8

სხვა ხარჯები

6.3

30.2

0,0

30.2

31.7

0,0

31.7

06 02 15 01

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

0.4

0.5

0,0

0.5

1.0

0,0

1.0

2

ხარჯები

0.4

0.5

0,0

0.5

1.0

0,0

1.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.5

0,0

0.5

1.0

0,0

1.0

06 02 15 02

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების  დახმარების პროგრამა

52.6

80.2

0,0

80.2

55.4

0,0

55.4

2

ხარჯები

52.6

80.2

0,0

80.2

55.4

0,0

55.4

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

46.3

80.2

0,0

80.2

55.4

0,0

55.4

2.8

სხვა ხარჯები

6.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 15 03

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

5.6

6.2

0,0

6.2

6.2

0,0

6.2

2

ხარჯები

5.6

6.2

0,0

6.2

6.2

0,0

6.2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

5.6

6.2

0,0

6.2

6.2

0,0

6.2

06 02 15 04

სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება

20,1

20,1

0,0

20,1

20,1

0,0

20,1

2

ხარჯები

20,1

20,1

0,0

20,1

20,1

0,0

20,1

2.5

სუბსიდიები

20,1

20,1

0,0

20,1

20,1

0,0

20,1

06 02 15 05

მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

89.0

97.0

0,0

97.0

100.0

0,0

100.0

2

ხარჯები

89.0

97.0

0,0

97.0

100.0

0,0

100.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

89.0

97.0

0,0

97.0

100.0

0,0

100.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15 06

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

1.4

2.5

0,0

2.5

6.0

0,0

6.0

2

ხარჯები

1.4

2.5

0,0

2.5

6.0

0,0

6.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

2.5

0,0

2.5

6.0

0,0

6.0

06 02 15 07

ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

11.9

14,9

0,0

14,9

10.1

0,0

10.1

2

ხარჯები

11,9

14,9

0,0

14,9

10.1

0,0

10.1

2.5

სუბსიდიები

14,9

14,9

0,0

14,9

10.1

0,0

10.1

06 02 15 08

კომუნალური სუბსიდირება

0.0

9.2

0,0

9.2

10.5

0,0

10.5

2

ხარჯები

0.0

9.2

0,0

9.2

10.5

0,0

10.5

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

9.2

0,0

9.2

10.5

0,0

10.5

06 02 15 09

უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

ბინის ქირითუზრუნველყოფა

0.0

21.0

0,0

21.0

21.2

0,0

21.2

2

ხარჯები

0.0

21.0

0,0

21.0

21.2

0,0

21.2

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

21.0

0,0

21.0

21.2

0,0

21.2

06 02 15 10

ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

42.7

0,0

42.7

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

42.7

0,0

42.7

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

42.7

0,0

42.7

06 02 16

ოჯახებისა და ბავშთა სოციალური დაცვა

21.9

16.9

0,0

16.9

16.9

0,0

16.9

2

ხარჯები

21.9

16.9

0,0

16.9

16.9

0,0

16.9

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

21.9

16.9

0,0

16.9

16.9

0,0

16.9

06 02 16 01

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

21.6

15,0

0,0

15,0

14.4

0,0

14.4

2

ხარჯები

21.6

15,0

0,0

15,0

14.4

0,0

14.4

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

21.6

15,0

0,0

15,0

14.4

0,0

14.4

06 02 16 02

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0.3

0,9

0,0

0,9

1.5

0,0

1.5

2

ხარჯები

0.3

0,9

0,0

0,9

1.5

0,0

1.5

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0,9

0,0

0,9

1.5

0,0

1.5

06 02 16 03

მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მე-5 და მეტი შვილი დაბადებისათვის ახალშობილთა მატერიალური დახმარება

0,0

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

2

ხარჯები

0,0

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

06 02 17

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

0.3

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

2

ხარჯები

0.3

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

06 03

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

24,2

24,2

0,0

24,2

24,2

0,0

24,2

2

ხარჯები

24,2

24,2

0,0

24,2

24,2

0,0

24,2

2.5

სუბსიდიები

24.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6

გრანტები

0.0

24,2

0,0

24,2

24,2

0,0

24,2