„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 161
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 15/05/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016975
161
15/05/2017
ვებგვერდი, 15/05/2017
190040000.22.033.016975
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №161

2017 წლის 15 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული   აქტების   შესახებ“   საქართველოს   კანონის   მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის განმკარგველის 347 – „ა(ა)იპ ოუფენ ნეტი“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

347

0959

სსიპ „საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო“

348

0960

სსიპ „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“

 

2. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები: 

760

4400

ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრი

764

4404

ა(ა)იპ – ჩხოროწყუს დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი

812

4452

ააიპ – კავშირი საფეხბურთო კლუბი „სამტრედია“

1143

4783

ა(ა)იპ – ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი

1144

4784

ა(ა)იპ – ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1271

4911

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის სამუსიკო სკოლა

1272

4912

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნისის სამუსიკო სკოლა

1273

4913

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის სამუსიკო სკოლა

1274

4914

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის სამუსიკო სკოლა

1275

4915

ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის კ. მეღვინეთუხუცესის სახელობის სოფელ ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა

1304

4944

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრი

 

3. ბიუჯეტის განმკარგველი  4951 – ა(ა)იპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრების გაერთიანება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1311

4951

ააიპ – „ხაშურის მუნიციპალიტეტის კულტურის და  ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანება“

 

4. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

 

1345

4985

ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბნის სამუსიკო სკოლა“

 

5. ბიუჯეტის განმკარგველის – 1374 – „ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის „სკოლის- გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“ – შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

1375

5015

ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

1376

5016

სსიპ „აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“

1377

5017

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო კლუბი ნანა“

1378

5018

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო

საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი თაბუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.