„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/05/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016244
12
01/05/2017
ვებგვერდი, 08/05/2017
190020020.35.107.016244
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2017 წლის 1 მაისი

დაბა ჩხოროწყუ

 

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
მუხლი 1.  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,820.7

3,994.4

4,826.2

8,739.6

3,713.8

5,025.8

7,642.7

2,451.8

5,190.9

გადასახადები

168.9

0.0

168.9

750.0

0.0

750.0

550.0

0.0

550.0

გრანტები

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

6,872.7

2,451.8

4,420.9

სხვა შემოსავლები

231.1

0.0

231.1

218.0

0.0

218.0

220.0

0.0

220.0

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

4,996.5

0.0

4,996.5

შრომის ანაზღაურება

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.0

0.0

1,256.0

საქონელი და მომსახურება

628.5

0.0

628.5

867.7

0.0

867.7

736.3

0.0

736.3

სუბსიდიები

2,338.3

0.0

2,338.3

2,325.2

0.0

2,325.2

2,400.9

0.0

2,400.9

გრანტები

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

452.3

19.0

433.3

538.8

0.0

538.8

548.7

0.0

548.7

სხვა ხარჯები

502.9

440.5

62.4

303.6

245.2

58.4

54.6

0.0

54.6

საოპერაციო სალდო

3,451.1

3,535.0

-83.9

3,150.1

3,468.6

-318.6

2,646.2

2,451.8

194.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,928.2

4,939.1

-10.9

3,275.9

3,501.2

-225.3

2,539.8

2,451.8

88.0

ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

2,839.8

2,451.8

388.0

კლება

124.0

0.0

124.0

382.9

0.0

382.9

300.0

0.0

300.0

ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,555.0

1,404.1

151.0

133.9

32.6

101.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,555.0

1,404.1

151.0

133.9

32.6

101.3

0.0

0.0

0.0

კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

106.3

0.0

106.3

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

საშინაო

27.9

0.0

27.9

7.0

0.0

7.0

105.3

0.0

105.3

 

მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,944.7

3,994.4

4,950.2

9,122.5

3,713.8

5,408.7

7,942.7

2,451.8

5,490.9

შემოსავლები

8,820.7

3,994.4

4,826.2

8,739.6

3,713.8

5,025.8

7,642.7

2,451.8

5,190.9

არაფინანსური აქტივების კლება

124.0

0.0

124.0

382.9

0.0

382.9

300.0

0.0

300.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

7,942.7

2,451.8

5,490.9

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

4,996.5

0.0

4,996.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

2,839.8

2,451.8

388.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

106.3

0.0

106.3

ნაშთის ცვლილება

-1555.0

-1404.1

-151.0

-133.9

-32.6

-101.3

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7642.7  ათასი ლარით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

8,820.7

3,994.4

4,826.2

8,739.6

3,713.8

5,025.8

7,642.7

2,451.8

5,190.9

გადასახადები

11

168.9

0.0

168.9

750.0

0.0

750.0

550.0

0.0

550.0

გრანტები

13

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

6,872.7

2,451.8

4,420.9

სხვა შემოსავლები

14

231.1

0.0

231.1

218.0

0.0

218.0

220.0

0.0

220.0

 “;

ბ) მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6872.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

6,872.7

2,451.8

4,420.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

6,872.7

2,451.8

4,420.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4,426.2

0.0

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

4,420.9

0.0

4,420.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4,264.2

 

4,264.2

3,885.8

 

3,885.8

4,248.9

 

4,248.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

162.0

 

162.0

172.0

 

172.0

172.0

 

172.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,994.4

3,994.4

0.0

3,713.8

3,713.8

0.0

2,451.8

2,451.8

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

1,961.4

1,961.4

 

2,106.8

2,106.8

 

2,426.0

2,426.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

585.3

585.3

 

573.5

573.5

 

25.8

25.8

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

1,447.8

1,447.8

 

1,033.5

1,033.5

 

0.0

0.0

 

“;

გ) მე-7 და  მე-8 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7.  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4996.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

7,942.7

2,451.8

5,490.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

0.0

133.0

135.0

0.0

135.0

135.0

0.0

135.0

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

4,996.5

0.0

4,996.5

საქონელი და მომსახურება

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.0

0.0

1,256.0

სუბსიდიები

628.5

0.0

628.5

867.7

0.0

867.7

736.3

0.0

736.3

გრანტები

2,338.3

0.0

2,338.3

2,325.2

0.0

2,325.2

2,400.9

0.0

2,400.9

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

452.3

19.0

433.3

538.8

0.0

538.8

548.7

0.0

548.7

 

 მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2539.8  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2839.8  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

7,942.7

2,451.8

5,490.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

2,839.8

2,451.8

388.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,818.9

0.0

1,818.9

2,019.2

0.0

2,019.2

1,832.5

0.0

1,832.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

0.0

30.2

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

562.3

0.0

562.3

646.3

0.0

646.3

587.7

0.0

587.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,256.6

0.0

1,256.6

1,318.0

0.0

1,318.0

1,193.8

0.0

1,193.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

28.7

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

243.8

0.0

243.8

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

86.7

0.0

86.7

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,900.3

4,282.3

618.0

4,290.6

3,478.9

811.7

3,012.7

1,966.4

1,046.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,109.0

4,055.9

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

2,329.8

1,966.4

363.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2,241.4

2,106.9

134.5

1,534.6

1,359.6

175.0

1,834.8

1,614.4

220.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

1,674.4

1,614.4

60.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,945.7

1,843.7

102.0

1,398.6

1,263.6

135.0

1,696.7

1,512.3

184.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

1,572.3

1,512.3

60.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

295.7

263.2

32.5

136.0

96.0

40.0

138.1

102.1

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

102.1

102.1

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

978.1

508.2

469.9

1,738.5

1,259.0

479.5

622.6

83.0

539.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

133.0

83.0

50.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.2

84.0

128.2

125.0

0.0

125.0

165.0

0.0

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

324.4

282.4

42.0

1,139.0

1,104.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

83.0

83.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

83.0

83.0

0.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

243.2

243.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

243.2

243.2

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

611.8

611.8

0.0

524.1

514.1

10.0

34.7

25.8

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385.4

385.4

0.0

278.9

268.9

10.0

34.7

25.8

9.0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

45.5

39.8

5.7

83.5

25.8

57.7

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

7.9

0.0

7.9

44.0

0.0

44.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

03 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

214.4

0.0

214.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

214.4

0.0

214.4

04 00

განათლება

1,769.7

839.5

930.3

1,242.5

267.5

975.0

1,655.4

485.4

1,170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,657.3

839.5

817.8

1,122.5

267.5

855.0

1,540.4

485.4

1,055.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,004.3

43.7

960.6

986.0

0.0

986.0

709.3

0.0

709.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

494.6

0.0

494.6

318.1

0.0

318.1

281.3

0.0

281.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

340.5

0.0

340.5

172.1

0.0

172.1

155.0

0.0

155.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

154.1

0.0

154.1

146.0

0.0

146.0

126.3

0.0

126.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

454.9

43.7

411.2

436.0

0.0

436.0

408.0

0.0

408.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

111.7

43.7

68.0

83.0

0.0

83.0

78.0

0.0

78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

762.7

233.0

529.6

628.0

0.0

628.0

652.9

0.0

652.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

422.7

0.0

422.7

495.8

0.0

495.8

522.9

0.0

522.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

27.0

0.0

27.0

24.0

0.0

24.0

23.2

0.0

23.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

“;

 დ) მე-10  მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციონა ლური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,768.9   

0.0   

1,768.9   

2,011.2   

0.0   

2,011.2   

1,820.0   

0.0   

1,820.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,768.9   

0.0   

1,768.9   

2,011.2   

0.0   

2,011.2   

1,820.0   

0.0   

1,820.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,768.9   

0.0   

1,768.9   

1,957.3   

0.0   

1,957.3   

1,770.0   

0.0   

1,770.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

53.9   

0.0   

53.9   

50.0   

0.0   

50.0   

702

თავდაცვა

86.7   

0.0   

86.7   

86.7   

0.0   

86.7   

78.9   

0.0   

78.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

157.1   

0.0   

157.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

157.1   

0.0   

157.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,922.2   

3,774.1   

148.1   

2,555.5   

2,220.0   

335.6   

2,385.3   

1,883.4   

501.8   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,680.7   

1,667.1   

13.6   

1,020.9   

860.3   

160.6   

553.5   

269.0   

284.5   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,680.7   

1,667.1   

13.6   

1,020.9   

860.3   

160.6   

553.5   

269.0   

284.5   

7045

ტრანსპორტი

2,241.4   

2,106.9   

134.5   

1,534.6   

1,359.6   

175.0   

1,831.8   

1,614.4   

217.4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,241.4   

2,106.9   

134.5   

1,534.6   

1,359.6   

175.0   

1,831.8   

1,614.4   

217.4   

705

გარემოს დაცვა

376.8   

126.8   

250.0   

448.5   

155.0   

293.5   

382.8   

83.0   

299.7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

250.0   

0.0   

250.0   

270.0   

0.0   

270.0   

250.2   

0.0   

250.2   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

126.8   

126.8   

0.0   

178.5   

155.0   

23.5   

132.6   

83.0   

49.5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

601.3   

381.4   

219.9   

1,290.0   

1,104.0   

186.0   

230.6   

0.0   

230.6   

7063

წყალმომარაგება

324.4   

282.4   

42.0   

1,139.0   

1,104.0   

35.0   

44.5   

0.0   

44.5   

7064

გარე განათება

212.2   

84.0   

128.2   

125.0   

0.0   

125.0   

161.8   

0.0   

161.8   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

64.7   

15.0   

49.7   

26.0   

0.0   

26.0   

24.4   

0.0   

24.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

0.0   

80.0   

87.0   

0.0   

87.0   

84.5   

0.0   

84.5   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

0.0   

80.0   

87.0   

0.0   

87.0   

84.5   

0.0   

84.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,004.3   

43.7   

960.6   

986.0   

0.0   

986.0   

691.7   

0.0   

691.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

494.6   

0.0   

494.6   

496.0   

0.0   

496.0   

269.4   

0.0   

269.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

454.9   

43.7   

411.2   

436.0   

0.0   

436.0   

403.4   

0.0   

403.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

54.8   

0.0   

54.8   

54.0   

0.0   

54.0   

19.0   

0.0   

19.0   

709

განათლება

1,769.7   

839.5   

930.3   

1,242.5   

267.5   

975.0   

1,620.7   

485.4   

1,135.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,657.3   

839.5   

817.8   

1,122.5   

267.5   

855.0   

1,507.3   

485.4   

1,021.9   

7092

ზოგადი განათლება

29.9   

0.0   

29.9   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

29.9   

0.0   

29.9   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

82.6   

0.0   

82.6   

90.0   

0.0   

90.0   

83.5   

0.0   

83.5   

710

სოციალური დაცვა

654.7   

233.0   

421.7   

541.0   

0.0   

541.0   

541.9   

0.0   

541.9   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

624.7   

233.0   

391.6   

511.0   

0.0   

511.0   

512.7   

0.0   

512.7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

27.0   

0.0   

27.0   

24.0   

0.0   

24.0   

23.2   

0.0   

23.2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3.1   

0.0   

3.1   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

 

სულ

10,421.8   

5,398.5   

5,023.2   

9,248.4   

3,746.4   

5,502.0   

7,836.3   

2,451.8   

5,384.5   

“;

ე) მე-17 მუხლის  პირველი  და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3012.7

1357.0

1478.0

1599.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1834.8

330.0

370.0

410.0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1696.7

250.0

270.0

290.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

138.1

80.0

100.0

120.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

622.6

802,0

863,0

924,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

165.0

190,0

200,0

210,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

255.0

340,0

360,0

380,0

03 02 03

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

45.0

85,0

90,0

95,0

03 02 06

უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

5.0

7,0

8,0

9,0

03 02 07

ადმინისტრაციული და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

20.0

70,0

80,0

90,0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა

83.0

 

 

 

03 02 10

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

50.0

80,0

90,0

100,0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

243.2

 

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

34.7

 

 

 

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი

30.0

45,0

50,0

55,0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

33.0

45,0

50,0

55,0

03 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

214.4

135,0

145,0

155,0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა  გზებისა და სახიდე ნაგებობების დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე მოწყობა-რეაბილიტაცია როგორც დაბაში, ისე სოფლებსა და თემებში.  

ა.ა)  გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                               

• მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                

• გაზრდილი რეაბილიტირებული გზები.

ა.ბ)  სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                  

• მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                

• გაზრდილი რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობები.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

• განათებული მუნიციპალიტეტი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

• ექსპლუატაციაში არსებული სრული სანათი წერტილები.

ბ.ბ)  დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგები:

• დაბაში  და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში  გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

• გატანილი ნარჩენების რაოდენობა.

ბ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის   რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • მოსახლეობაზე წყლის სრულყოფილი მიწოდება.

ბ.დ)  უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                  

• გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                

• ორასი  გაყვანილი მაწანწალა ცხოველი.

ბ.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ოთხი რეაბილიტირებული ადმინისტრაციული შენობა.

გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამა ხელს შეუწყობს   მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • 15 შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

დ)  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • 30 რეპროდუქტირებული მსხვილფეხა რქოსანი  საქონლი.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1655.4

1380,0

1500,0

1620,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1540.4

1200,0

1300,0

1400,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

30.0

60,0

70,0

80,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

85.0

120,0

130,0

140,0

 

   ა) სკოლამდელი განათლება  (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

• ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.

•  სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

•  რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.

•  ახალი   ბაგა-ბაღების გახსნა.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • 1000 აღსაზრდელი.

• სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

 ბ)  საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგები:

•  გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • 7  დაფინანსებული სკოლა.

გ)  განათლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა გამოვლენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:              

• მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

      შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                

•  სკოლისგარეშე საქმიანობაში ჩართული 154 მოსწავლე.“;

ვ) მე-18  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის იუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

7,942.7

2,451.8

5,490.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

0.0

133.0

135.0

0.0

135.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

4,996.5

0.0

4,996.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.0

0.0

1,256.0

 

ხელფასი

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.0

0.0

1,256.0

 

საქონელი და მომსახურება

628.5

0.0

628.5

867.7

0.0

867.7

736.3

0.0

736.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

112.0

0.0

112.0

113.2

0.0

113.2

102.6

0.0

102.6

 

მივლინებები

12.5

0.0

12.5

13.0

0.0

13.0

12.0

0.0

12.0

 

ოფისის ხარჯები

148.5

0.0

148.5

164.0

0.0

164.0

127.5

0.0

127.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

21.3

0.0

21.3

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

173.8

0.0

173.8

188.5

0.0

188.5

172.4

0.0

172.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

160.2

0.0

160.2

371.1

0.0

371.1

303.9

0.0

303.9

 

სუბსიდიები

2,338.3

0.0

2,338.3

2,325.2

0.0

2,325.2

2,400.9

0.0

2,400.9

 

გრანტები

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

452.3

19.0

433.3

538.8

0.0

538.8

548.7

0.0

548.7

 

სოციალური დაზღვევა

6.1

0.0

6.1

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური დახმარება

435.5

19.0

416.6

532.8

0.0

532.8

535.9

0.0

535.9

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

10.7

0.0

10.7

4.0

0.0

4.0

10.9

0.0

10.9

 

სხვა ხარჯები

502.9

440.5

62.4

303.6

245.2

58.4

54.6

0.0

54.6

 

სხვადასხვა ხარჯები

502.9

440.5

62.4

303.6

245.2

58.4

54.6

0.0

54.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

2,839.8

2,451.8

388.0

 

ძირითადი აქტივები

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

2,839.7

2,451.8

387.9

 

შენობა-ნაგებობები

5,021.1

4,920.0

101.1

3,639.7

3,501.2

138.5

2,821.5

2,451.8

369.7

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

31.1

19.1

12.1

19.1

0.0

19.1

18.2

0.0

18.2

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

მიწა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

106.3

0.0

106.3

 

საშინაო

27.9

0.0

27.9

7.0

0.0

7.0

105.3

0.0

105.3

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

27.9

0.0

27.9

7.0

0.0

7.0

105.3

0.0

105.3

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,818.9

0.0

1,818.9

2,019.2

0.0

2,019.2

1,832.5

0.0

1,832.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124.0

0.0

124.0

128.0

0.0

128.0

128.0

0.0

128.0

 

ხარჯები

1,738.7

0.0

1,738.7

1,995.2

0.0

1,995.2

1,805.0

0.0

1,805.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,231.0

0.0

1,231.0

1,317.2

0.0

1,317.2

1,201.4

0.0

1,201.4

 

ხელფასი

1,231.0

0.0

1,231.0

1,317.2

0.0

1,317.2

1,201.4

0.0

1,201.4

 

საქონელი და მომსახურება

496.2

0.0

496.2

671.9

0.0

671.9

546.7

0.0

546.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

112.0

0.0

112.0

113.2

0.0

113.2

102.6

0.0

102.6

 

მივლინებები

11.1

0.0

11.1

11.0

0.0

11.0

10.1

0.0

10.1

 

ოფისის ხარჯები

100.6

0.0

100.6

150.0

0.0

150.0

116.0

0.0

116.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19.8

0.0

19.8

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

165.9

0.0

165.9

175.5

0.0

175.5

159.5

0.0

159.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

86.7

0.0

86.7

204.2

0.0

204.2

140.4

0.0

140.4

 

სუბსიდიები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

0.0

7.5

5.0

0.0

5.0

5.7

0.0

5.7

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

3.7

0.0

3.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

51.2

0.0

51.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

51.2

0.0

51.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

0.0

30.2

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

30.2

0.0

30.2

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

 

შენობა-ნაგებობები

18.1

0.0

18.1

2.3

0.0

2.3

2.3

0.0

2.3

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

12.1

0.0

12.1

13.7

0.0

13.7

12.7

0.0

12.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

12.5

0.0

12.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

11.5

0.0

11.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

11.5

0.0

11.5

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

562.3

0.0

562.3

646.3

0.0

646.3

587.7

0.0

587.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

560.9

0.0

560.9

638.4

0.0

638.4

580.6

0.0

580.6

 

შრომის ანაზღაურება

351.1

0.0

351.1

366.0

0.0

366.0

337.7

0.0

337.7

 

ხელფასი

351.1

0.0

351.1

366.0

0.0

366.0

337.7

0.0

337.7

 

საქონელი და მომსახურება

209.8

0.0

209.8

270.5

0.0

270.5

240.9

0.0

240.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

69.6

 

69.6

67.9

 

67.9

62.6

 

62.6

 

მივლინებები

2.4

0.0

2.4

3.0

0.0

3.0

2.7

0.0

2.7

 

ოფისის ხარჯები

28.3

0.0

28.3

46.1

0.0

46.1

36.6

0.0

36.6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.5

 

6.5

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.1

 

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

87.4

0.0

87.4

73.0

0.0

73.0

65.0

0.0

65.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.4

0.0

15.4

74.5

0.0

74.5

68.0

0.0

68.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

2.1

0.0

2.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

2.1

0.0

2.1

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

2.9

 

2.9

2.1

 

2.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,256.6

0.0

1,256.6

1,318.0

0.0

1,318.0

1,193.8

0.0

1,193.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101.0

 

101.0

103.0

 

103.0

103.0

 

103.0

 

ხარჯები

1,177.8

0.0

1,177.8

1,302.9

0.0

1,302.9

1,174.3

0.0

1,174.3

 

შრომის ანაზღაურება

879.9

0.0

879.9

951.2

0.0

951.2

863.7

0.0

863.7

 

ხელფასი

879.9

0.0

879.9

951.2

0.0

951.2

863.7

0.0

863.7

 

საქონელი და მომსახურება

286.4

0.0

286.4

347.5

0.0

347.5

305.7

0.0

305.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42.4

 

42.4

45.3

 

45.3

40.0

 

40.0

 

მივლინებები

8.7

0.0

8.7

8.0

0.0

8.0

7.4

0.0

7.4

 

ოფისის ხარჯები

72.3

0.0

72.3

103.9

0.0

103.9

79.4

0.0

79.4

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

13.2

 

13.2

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78.5

0.0

78.5

102.5

0.0

102.5

94.5

0.0

94.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71.3

0.0

71.3

75.8

0.0

75.8

72.4

0.0

72.4

 

სუბსიდიები

4.0

 

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

3.7

0.0

3.7

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

3.7

0.0

3.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

28.7

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

28.7

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

18.1

0.0

18.1

2.3

0.0

2.3

2.3

0.0

2.3

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

10.6

0.0

10.6

8.7

0.0

8.7

7.7

0.0

7.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

 

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

9.5

0.0

9.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

9.5

0.0

9.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

4.1

 

4.1

9.5

 

9.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

243.8

0.0

243.8

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

242.8

0.0

242.8

81.7

0.0

81.7

73.9

0.0

73.9

 

შრომის ანაზღაურება

71.7

0.0

71.7

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

ხელფასი

71.7

0.0

71.7

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

საქონელი და მომსახურება

13.1

0.0

13.1

21.5

0.0

21.5

18.3

0.0

18.3

 

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

1.8

0.0

1.8

 

ოფისის ხარჯები

3.7

0.0

3.7

8.5

0.0

8.5

6.5

0.0

6.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.9

0.0

7.9

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.2

0.0

9.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური დაზღვევა

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

157.1

0.0

157.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.1

0.0

157.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხელფასი

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური დაზღვევა

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

86.7

0.0

86.7

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

 

9.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

85.7

0.0

85.7

81.7

0.0

81.7

73.9

0.0

73.9

 

შრომის ანაზღაურება

66.0

0.0

66.0

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

ხელფასი

66.0

0.0

66.0

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

0.0

12.7

21.5

0.0

21.5

18.3

0.0

18.3

 

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

1.8

0.0

1.8

 

ოფისის ხარჯები

3.7

0.0

3.7

8.5

0.0

8.5

6.5

0.0

6.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.5

0.0

7.5

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

3.8

 

3.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,900.3

4,282.3

618.0

4,290.6

3,478.9

811.7

3,012.7

1,966.4

1,046.3

 

ხარჯები

791.3

226.4

564.8

924.7

245.2

679.5

668.8

0.0

668.8

 

საქონელი და მომსახურება

102.3

0.0

102.3

107.9

0.0

107.9

122.2

0.0

122.2

 

ოფისის ხარჯები

44.2

0.0

44.2

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58.1

0.0

58.1

102.9

0.0

102.9

114.4

0.0

114.4

 

სუბსიდიები

446.3

0.0

446.3

565.1

0.0

565.1

546.6

0.0

546.6

 

სხვა ხარჯები

242.7

226.4

16.3

247.7

245.2

2.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

242.7

226.4

16.3

247.7

245.2

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,109.0

4,055.9

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

2,329.8

1,966.4

363.4

 

ძირითადი აქტივები

4,109.0

4,055.9

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

2,329.8

1,966.4

363.4

 

შენობა-ნაგებობები

4,090.0

4,036.8

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

2,329.8

1,966.4

363.4

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19.1

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.5

0.0

14.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2,241.4

2,106.9

134.5

1,534.6

1,359.6

175.0

1,834.8

1,614.4

220.4

 

ხარჯები

134.5

0.0

134.5

175.0

0.0

175.0

157.4

0.0

157.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

სუბსიდიები

134.5

0.0

134.5

175.0

0.0

175.0

154.5

0.0

154.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

1,674.4

1,614.4

60.0

 

ძირითადი აქტივები

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

1,674.4

1,614.4

60.0

 

შენობა-ნაგებობები

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

1,674.4

1,614.4

60.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,945.7

1,843.7

102.0

1,398.6

1,263.6

135.0

1,696.7

1,512.3

184.4

 

ხარჯები

102.0

0.0

102.0

135.0

0.0

135.0

121.4

0.0

121.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

სუბსიდიები

102.0

 

102.0

135.0

 

135.0

118.5

 

118.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

1,572.3

1,512.3

60.0

 

ძირითადი აქტივები

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

1,572.3

1,512.3

60.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

1,572.3

1,512.3

60.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

295.7

263.2

32.5

136.0

96.0

40.0

138.1

102.1

36.0

 

ხარჯები

32.5

0.0

32.5

40.0

0.0

40.0

36.0

0.0

36.0

 

სუბსიდიები

32.5

 

32.5

40.0

 

40.0

36.0

 

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

102.1

102.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

102.1

102.1

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

102.1

102.1

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

978.1

508.2

469.9

1,738.5

1,259.0

479.5

622.6

83.0

539.5

 

ხარჯები

417.7

0.0

417.7

457.0

0.0

457.0

480.4

0.0

480.4

 

საქონელი და მომსახურება

96.7

0.0

96.7

101.0

0.0

101.0

119.4

0.0

119.4

 

ოფისის ხარჯები

44.2

0.0

44.2

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52.4

0.0

52.4

96.0

0.0

96.0

114.4

0.0

114.4

 

სუბსიდიები

304.8

0.0

304.8

390.1

0.0

390.1

392.1

0.0

392.1

 

სხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

133.0

83.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

133.0

83.0

50.0

 

შენობა-ნაგებობები

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

133.0

83.0

50.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.2

0.0

9.2

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.2

0.0

9.2

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.6

0.0

9.6

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.2

84.0

128.2

125.0

0.0

125.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

128.2

0.0

128.2

125.0

0.0

125.0

141.8

0.0

141.8

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

0.0

93.2

90.0

0.0

90.0

110.0

0.0

110.0

 

ოფისის ხარჯები

44.2

0.0

44.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48.9

0.0

48.9

90.0

0.0

90.0

110.0

0.0

110.0

 

სუბსიდიები

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

31.8

 

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ძირითადი აქტივები

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

შენობა-ნაგებობები

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

3.2

 

3.2

03 02 02

 დასუფთავების ღონისძიებები

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

255.0

0.0

255.0

 

ხარჯები

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

250.2

0.0

250.2

 

სუბსიდიები

250.0

 

250.0

270.0

 

270.0

250.2

 

250.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

4.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

4.8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

4.8

 

4.8

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

324.4

282.4

42.0

1,139.0

1,104.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

19.8

0.0

19.8

32.5

0.0

32.5

34.5

0.0

34.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

19.8

 

19.8

25.0

 

25.0

29.5

 

29.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.6

 

0.6

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

4.4

0.0

4.4

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

4.4

0.0

4.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

4.4

0.0

4.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.6

 

0.6

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ძირითადი აქტივები

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

შენობა-ნაგებობები

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 08

საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

83.0

83.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

83.0

83.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

83.0

83.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

83.0

83.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა

0.0

0.0

0.0

23.5

0.0

23.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

23.5

0.0

23.5

49.5

0.0

49.5

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

23.5

 

23.5

49.5

 

49.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

243.2

243.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

243.2

243.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

243.2

243.2

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

243.2

243.2

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

611.8

611.8

0.0

524.1

514.1

10.0

34.7

25.8

9.0

 

ხარჯები

226.4

226.4

0.0

245.2

245.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

226.4

226.4

0.0

245.2

245.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

226.4

226.4

0.0

245.2

245.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385.4

385.4

0.0

278.9

268.9

10.0

34.7

25.8

9.0

 

ძირითადი აქტივები

385.4

385.4

0.0

278.9

268.9

10.0

34.7

25.8

9.0

 

შენობა-ნაგებობები

366.3

366.3

0.0

278.9

268.9

10.0

34.7

25.8

9.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19.1

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

45.5

39.8

5.7

83.5

25.8

57.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

4.7

0.0

4.7

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

4.7

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

4.7

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

 

ძირითადი აქტივები

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

 

შენობა-ნაგებობები

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

7.9

0.0

7.9

44.0

0.0

44.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

7.9

0.0

7.9

40.6

0.0

40.6

31.1

0.0

31.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7.0

 

7.0

36.6

 

36.6

31.1

 

31.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

03 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

214.4

0.0

214.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

214.4

0.0

214.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

214.4

0.0

214.4

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

214.4

0.0

214.4

04 00

განათლება

1,769.7

839.5

930.3

1,242.5

267.5

975.0

1,655.4

485.4

1,170.0

 

ხარჯები

930.3

0.0

930.3

975.0

0.0

975.0

1,135.4

0.0

1,135.4

 

სუბსიდიები

930.3

0.0

930.3

975.0

0.0

975.0

1,133.3

0.0

1,133.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

 

ძირითადი აქტივები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.6

0.0

34.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.6

0.0

34.6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34.6

0.0

34.6

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,657.3

839.5

817.8

1,122.5

267.5

855.0

1,540.4

485.4

1,055.0

 

ხარჯები

817.8

0.0

817.8

855.0

0.0

855.0

1,021.9

0.0

1,021.9

 

სუბსიდიები

817.8

 

817.8

855.0

 

855.0

1,021.9

 

1,021.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

 

ძირითადი აქტივები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

485.4

485.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.1

0.0

33.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.1

0.0

33.1

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

33.1

 

33.1

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

29.9

0.0

29.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.9

0.0

29.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

29.9

 

29.9

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

82.6

0.0

82.6

90.0

0.0

90.0

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

82.6

0.0

82.6

90.0

0.0

90.0

83.5

0.0

83.5

 

სუბსიდიები

82.6

 

82.6

90.0

 

90.0

81.4

 

81.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

1.5

 

1.5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,004.3

43.7

960.6

986.0

0.0

986.0

709.3

0.0

709.3

 

ხარჯები

931.8

0.0

931.8

986.0

0.0

986.0

687.1

0.0

687.1

 

საქონელი და მომსახურება

16.9

0.0

16.9

66.0

0.0

66.0

49.1

0.0

49.1

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.4

0.0

15.4

64.0

0.0

64.0

49.1

0.0

49.1

 

სუბსიდიები

873.9

0.0

873.9

692.1

0.0

692.1

630.6

0.0

630.6

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

სხვა ხარჯები

41.0

0.0

41.0

50.0

0.0

50.0

3.4

0.0

3.4

 

სხვადასხვა ხარჯები

41.0

0.0

41.0

50.0

0.0

50.0

3.4

0.0

3.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

 

ძირითადი აქტივები

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

შენობა-ნაგებობები

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

მიწა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

494.6

0.0

494.6

318.1

0.0

318.1

281.3

0.0

281.3

 

ხარჯები

465.8

0.0

465.8

318.1

0.0

318.1

264.8

0.0

264.8

 

საქონელი და მომსახურება

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

30.5

0.0

30.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

11.4

36.3

0.0

36.3

30.5

0.0

30.5

 

სუბსიდიები

453.0

0.0

453.0

274.1

0.0

274.1

229.4

0.0

229.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

3.4

0.0

3.4

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

3.4

0.0

3.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

 

ძირითადი აქტივები

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

შენობა-ნაგებობები

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

მიწა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.9

0.0

11.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.9

0.0

11.9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.9

0.0

11.9

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

340.5

0.0

340.5

172.1

0.0

172.1

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

340.5

0.0

340.5

172.1

0.0

172.1

143.6

0.0

143.6

 

სუბსიდიები

340.5

 

340.5

172.1

 

172.1

142.0

 

142.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

მიწა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.8

0.0

6.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.8

0.0

6.8

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

6.8

 

6.8

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

154.1

0.0

154.1

146.0

0.0

146.0

126.3

0.0

126.3

 

ხარჯები

125.3

0.0

125.3

146.0

0.0

146.0

121.2

0.0

121.2

 

საქონელი და მომსახურება

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

30.5

0.0

30.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.5

 

1.5

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

11.4

36.3

0.0

36.3

30.5

0.0

30.5

 

სუბსიდიები

112.5

 

112.5

102.0

 

102.0

87.4

 

87.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

3.4

0.0

3.4

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

3.4

0.0

3.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1

0.0

5.1

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1

0.0

5.1

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

0.0

 

 

5.1

 

5.1

05 01 03

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

454.9

43.7

411.2

436.0

0.0

436.0

408.0

0.0

408.0

 

ხარჯები

411.2

0.0

411.2

436.0

0.0

436.0

403.4

0.0

403.4

 

საქონელი და მომსახურება

4.1

0.0

4.1

18.0

0.0

18.0

18.5

0.0

18.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.1

0.0

4.1

18.0

0.0

18.0

18.5

0.0

18.5

 

სუბსიდიები

406.6

0.0

406.6

418.0

0.0

418.0

382.3

0.0

382.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0