„ხობის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/04/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/05/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016217
9
28/04/2017
ვებგვერდი, 04/05/2017
190020020.35.106.016217
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2017 წლის 28 აპრილი

ქ. ხობი

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016208) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები – 9426,0 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები – 10802,7 ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 1392,2 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 210,0 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები – 1182,2 ათასი ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი – 59,7 ათასი ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მეორე და მესამე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,507.7

13,789.8

3,744.8

10,045.0

9,376.0

1,182.2

8,193.8

გადასახადები

2,830.5

7,172.7

0.0

7,172.7

7,600.0

0.0

7,600.0

გრანტები

6,086.4

6,092.5

3,744.8

2,347.7

1,392.2

1,182.2

210.0

სხვა შემოსავლები

590.8

524.6

0.0

524.6

383.8

0.0

383.8

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,759.1

7,955.7

550.4

7,405.3

6,153.4

0.0

6,153.4

შრომის ანაზღაურება

1,561.4

2,143.6

0.0

2,143.6

1,812.1

0.0

1,812.1

საქონელი და მომსახურება

1,501.1

1,705.6

550.4

1,155.2

1,035.5

0.0

1,035.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

84.5

70.4

0.0

70.4

54.5

0.0

54.5

სუბსიდიები

2,771.9

2,997.8

0.0

2,997.8

2,731.5

0.0

2,731.5

გრანტები

395.5

373.9

0.0

373.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

303.7

493.1

0.0

493.1

437.5

0.0

437.5

სხვა ხარჯები

141.0

171.3

0.0

171.3

82.3

0.0

82.3

საოპერაციო სალდო

2,748.6

5,834.1

3,194.4

2,639.7

3,222.6

1,182.2

2,040.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,962.1

6,404.8

3,642.7

2,762.1

4,364.5

1,409.0

2,955.5

ზრდა

2,101.1

6,476.7

3,642.7

2,834.0

4,414.5

1,409.0

3,005.5

კლება

139.0

71.9

0.0

71.9

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

786.5

-570.7

-448.3

-122.4

-1,141.9

-226.8

-915.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

669.9

-771.7

-499.7

-272.0

-1,376.7

-249.5

-1,127.2

ზრდა

669.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

669.9

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

771.7

499.7

272.0

1,376.7

249.5

1,127.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

771.7

499.7

272.0

1,376.7

249.5

1,127.2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-116.6

-201.0

-51.4

-149.6

-234.8

-22.7

-212.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

116.6

201.0

51.4

149.6

234.8

22.7

212.1

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

116.6

201.0

51.4

149.6

234.8

22.7

212.1

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

9646.7

12891.7

3559.6

9332.1

9426.0

1182.2

8243.8

შემოსავლები

1

9507.7

12469.8

3559.6

8910.2

9376.0

1182.2

8193.8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

139.0

421.9

0.0

421.9

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

 

8976.8

13663.4

4059.3

9604.1

10802.7

1431.7

9371.0

ხარჯები

0.0

6759.1

7863.1

645.8

7217.3

6153.4

 

6153.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2101.1

5599.3

3362.1

2237.2

4414.5

1409.0

3005.5

ვალდებულებების კლება

 

116.6

201.0

51.4

149.6

234.8

22.7

212.1

ნაშთის ცვლილება

 

669.9

-771.7

-499.7

-272.0

-1376.7

-249.5

-1127.2

 

 მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9376,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,097.9

12,469.8

3,559.6

8,910.2

9,376.0

1,182.2

8,193.8

საშემოსავლო გადასახადი

 

1,912.6

0.0

1,912.6

2,800.0

0.0

2,800.0

ქონების გადასახადი

4,280.2

4,225.3

0.0

4,225.3

4,800.0

0.0

4,800.0

გრანტები

4,245.6

5,907.3

3,559.6

2,347.7

1,392.2

1,182.2

210.0

სხვა შემოსავლები

572.1

424.6

 

424.6

383.8

 

383.8“

“;

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1392,2 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6,086.4

6,092.5

3,744.8

2,347.7

1,392.2

1,182.2

210.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0.0

   

0.0

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

   

0.0

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6,086.4

6,092.5

3,744.8

2,347.7

1,392.2

1,182.2

210.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2,760.1

2,347.7

0.0

2,347.7

210.0

0.0

210.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,551.8

2,127.7

 

2,127.7

0.0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

208.3

220.0

 

220.0

210.0

 

210.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

1,000.0

0.0

   

0.0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,326.3

3,744.8

3,744.8

0.0

1,182.2

1,182.2

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2,498.2

2,896.5

2,896.5

 

1,182.2

1,182.2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

828.1

848.3

848.3

 

0.0

   

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

   

0.0

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

   

0.0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0.0

0.0

   

0.0

 

“;

ბ.გ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6153,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,759.1

7,955.7

550.4

7,405.3

6,153.4

0.0

6,153.4

შრომის ანაზღაურება

1,561.4

2,143.6

0.0

2,143.6

1,812.1

0.0

1,812.1

საქონელი და მომსახურება

1,501.1

1,705.6

550.4

1,155.2

1,035.5

0.0

1,035.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

84.5

70.4

0.0

70.4

54.5

0.0

54.5

სუბსიდიები

2,771.9

2,997.8

0.0

2,997.8

2,731.5

0.0

2,731.5

გრანტები

395.5

373.9

0.0

373.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

303.7

493.1

0.0

493.1

437.5

0.0

437.5

სხვა ხარჯები

141.0

171.3

0.0

171.3

82.3

0.0

82.3

 

 მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4414,5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,101.1

5,599.3

4,414.5

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

139.0

421.9

50.0

ძირითადი აქტივები

2.9

 

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

136.1

421.9

50.0

მიწა

136.1

421.9

50.0

 

მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,140.6

3,049.7

0.0

3,049.7

2,578.7

0.0

2,578.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,056.1

2,979.3

0.0

2,979.3

2,524.2

0.0

2,524.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,056.1

2,948.4

0.0

2,948.4

2,464.5

0.0

2,464.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

30.9

0.0

30.9

59.7

0.0

59.7

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

84.5

70.4

0.0

70.4

54.5

0.0

54.5

702

თავდაცვა

102.2

134.1

0.0

134.1

117.3

0.0

117.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

407.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

407.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,663.2

4,928.0

2,356.4

2,571.6

3,914.0

1,031.9

2,882.1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

911.0

1,846.5

1,795.2

51.3

76.5

21.5

55.0

70421

სოფლის მეურნეობა

911.0

1,846.5

1,795.2

51.3

76.5

21.5

55.0

7045

ტრანსპორტი

752.2

2,956.2

561.2

2,395.0

1,333.3

1,010.4

322.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

752.2

2,956.2

561.2

2,395.0

1,333.3

1,010.4

322.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

125.3

0.0

125.3

2,504.2

0.0

2,504.2

705

გარემოს დაცვა

284.7

353.6

0.0

353.6

417.5

0.0

417.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

281.8

353.6

0.0

353.6

350.0

0.0

350.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.9

0.0

0.0

0.0

67.5

0.0

67.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,642.1

2,649.8

1,836.7

813.1

979.9

377.1

602.8

7063

წყალმომარაგება

673.6

581.3

474.5

106.8

69.0

12.9

56.1

7064

გარე განათება

227.3

276.2

0.0

276.2

252.5

0.0

252.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

741.2

1,792.3

1,362.2

430.1

658.4

364.2

294.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

116.4

136.3

0.0

136.3

136.4

0.0

136.4

7072

ამბულატორიული მომსახურება

19.3

29.9

0.0

29.9

36.2

0.0

36.2

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

19.3

29.9

0.0

29.9

36.2

0.0

36.2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

97.1

106.4

0.0

106.4

100.2

0.0

100.2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

924.9

1,160.5

0.0

1,160.5

986.3

0.0

986.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

462.1

548.8

0.0

548.8

141.1

0.0

141.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

414.4

546.4

0.0

546.4

52.8

0.0

52.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

39.4

45.7

0.0

45.7

4.0

0.0

4.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9.0

19.6

0.0

19.6

788.4

0.0

788.4

709

განათლება

1,274.2

1,616.9

0.0

1,616.9

1,093.2

0.0

1,093.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

915.6

1,185.2

0.0

1,185.2

1,058.0

0.0

1,058.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

15.0

0.0

15.0

1.6

0.0

1.6

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

15.0

0.0

15.0

1.6

0.0

1.6

7093

პროფესიული განათლება

79.2

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

279.4

408.3

0.0

408.3

33.6

0.0

33.6

710

სოციალური დაცვა

304.0

403.5

0.0

403.5

344.6

0.0

344.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

66.6

176.8

0.0

176.8

111.0

0.0

111.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

66.6

176.8

0.0

176.8

111.0

0.0

111.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

110.7

114.9

0.0

114.9

118.4

0.0

118.4

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

69.3

60.0

0.0

60.0

64.0

0.0

64.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

57.4

51.8

0.0

51.8

51.2

0.0

51.2

 

სულ

8,860.2

14,432.4

4,193.1

10,239.3

10,567.9

1,409.0

9,158.9

 

 მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1141,9 ათასი ლარით.“;

ბ.დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 59,7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.“;

ბ.ე) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგან. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

8,976.8

14,633.4

4,244.5

10,388.9

10,802.7

1,431.7

9,371.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.0

162.0

0.0

162.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

6,759.1

7,955.7

550.4

7,405.3

6,153.4

0.0

6,153.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,561.4

2,143.6

0.0

2,143.6

1,812.1

0.0

1,812.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,101.1

6,476.7

3,642.7

2,834.0

4,414.5

1,409.0

3,005.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

116.6

201.0

51.4

149.6

234.8

22.7

212.1

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,253.0

3,250.7

51.4

3,199.3

2,786.3

0.0

2,786.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

154.0

0.0

154.0

151.0

0.0

151.0

 

ხარჯები

2,103.6

2,963.4

0.0

2,963.4

2,564.5

0.0

2,564.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,467.4

2,053.1

0.0

2,053.1

1,726.3

0.0

1,726.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

86.3

0.0

86.3

14.2

0.0

14.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

112.4

201.0

51.4

149.6

207.6

0.0

207.6

01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

528.0

727.4

0.0

727.4

654.4

0.0

654.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

523.5

723.1

0.0

723.1

640.0

0.0

640.0

 

შრომის ანაზღაურება

370.2

478.4

0.0

478.4

411.8

0.0

411.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

4.3

0.0

4.3

3.6

0.0

3.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.8

0.0

10.8

01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,528.1

2,221.0

0.0

2,221.0

1,832.6

0.0

1,832.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

127.0

 

127.0

124.0

 

124.0

 

ხარჯები

1,495.6

2,139.0

0.0

2,139.0

1,810.3

0.0

1,810.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,097.2

1,574.7

0.0

1,574.7

1,314.5

0.0

1,314.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.5

82.0

0.0

82.0

10.6

0.0

10.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

11.7

0.0

11.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

30.9

0.0

30.9

59.7

0.0

59.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

30.9

0.0

30.9

59.7

0.0

59.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

                                                               წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი

196.9

271.4

51.4

220.0

239.6

0.0

239.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

84.5

70.4

0.0

70.4

54.5

0.0

54.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

112.4

201.0

51.4

149.6

185.1

0.0

185.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

510.1

134.1

0.0

134.1

117.7

0.0

117.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

508.7

132.9

0.0

132.9

117.3

0.0

117.3

 

შრომის ანაზღაურება

94.0

90.5

0.0

90.5

85.8

0.0

85.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

407.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

407.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

102.2

134.1

0.0

134.1

117.7

0.0

117.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

100.8

132.9

0.0

132.9

117.3

0.0

117.3

 

შრომის ანაზღაურება

69.6

90.5

0.0

90.5

85.8

0.0

85.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,557.8

7,885.5

4,193.1

3,692.4

5,282.3

1,431.7

3,850.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,490.9

1,496.3

550.4

945.9

856.6

0.0

856.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,062.7

6,389.2

3,642.7

2,746.5

4,400.3

1,409.0

2,991.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.2

0.0

0.0

0.0

25.4

22.7

2.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

752.2

2,956.2

561.2

2,395.0

1,356.0

1,033.1

322.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

61.5

76.9

19.9

57.0

116.0

0.0

116.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

690.7

2,879.3

541.3

2,338.0

1,217.3

1,010.4

206.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

22.7

22.7

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

604.8

2,736.2

561.2

2,175.0

1,346.9

1,033.1

313.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

40.4

76.9

19.9

57.0

116.0

0.0

116.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

564.4

2,659.3

541.3

2,118.0

1,208.2

1,010.4

197.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

22.7

22.7

0.0

03 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

147.4

220.0

0.0

220.0

9.1

0.0

9.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.3

220.0

0.0

220.0

9.1

0.0

9.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,931.0

3,003.4

1,836.7

1,166.7

1,400.1

377.1

1,023.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

650.2

888.9

0.0

888.9

740.6

0.0

740.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,276.6

2,114.5

1,836.7

277.8

656.8

377.1

279.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.2

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

03 02 01

გარე განათება

227.3

276.2

0.0

276.2

252.5

0.0

252.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

227.3

276.2

0.0

276.2

252.5

0.0

252.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

677.8

581.3

474.5

106.8

71.7

12.9

58.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.5

25.8

0.0

25.8

39.0

0.0

39.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648.1

555.5

474.5

81.0

30.0

12.9

17.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.2

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

03 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

741.2

1,792.3

1,362.2

430.1

658.4

364.2

294.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.6

233.3

0.0

233.3

42.8

0.0

42.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

627.6

1,559.0

1,362.2

196.8

615.6

364.2

251.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.9

0.0

0.0

0.0

67.5

0.0

67.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.0

0.0

0.0

0.0

56.3

0.0

56.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები

281.8

353.6

0.0

353.6

350.0

0.0

350.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

281.8

353.6

0.0

353.6

350.0

0.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

827.1

876.7

876.7

0.0

21.5

21.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

779.2

530.5

530.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.9

346.2

346.2

0.0

21.5

21.5

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.5

923.9

918.5

5.4

0.5

0.0

0.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.5

923.9

918.5

5.4

0.5

0.0

0.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

125.3

0.0

125.3

2,504.2

0.0

2,504.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

125.3

0.0

125.3

2,504.2

0.0

2,504.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,274.2

1,616.9

0.0

1,616.9

1,093.2

0.0

1,093.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,274.2

1,616.9

0.0

1,616.9

1,093.2

0.0

1,093.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

915.6

1,185.2

0.0

1,185.2

1,058.0

0.0

1,058.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

915.6

1,185.2

0.0

1,185.2

1,058.0

0.0

1,058.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

15.0

0.0

15.0

1.6

0.0

1.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

1.6

0.0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

279.4

408.3

0.0

408.3

33.6

0.0

33.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

279.4

408.3

0.0

408.3

33.6

0.0

33.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

პროფესიული განათლება

79.2

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

79.2

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

924.9

1,160.5

0.0

1,160.5

987.4

0.0

987.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

924.9

1,160.5

0.0

1,160.5

986.3

0.0

986.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

462.1

548.8

0.0

548.8

141.1

0.0

141.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

462.1

548.8

0.0

548.8

141.1

0.0

141.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

15.7

17.2

0.0

17.2

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

15.7

17.2

0.0

17.2

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

323.6

151.7

0.0

151.7

119.1

0.0

119.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

323.6

151.7

0.0

151.7

119.1

0.0

119.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.8

18.0

0.0

18.0

17.0

0.0

17.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

14.8

18.0

0.0

18.0

17.0

0.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

108.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

108.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0.0

361.9

0.0

361.9

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

361.9

0.0

361.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

453.8

592.1

0.0

592.1

56.8

0.0

56.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

453.8

592.1

0.0

592.1

56.8

0.0

56.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

398.5

462.3

0.0

462.3

34.8

0.0

34.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

398.5

462.3

0.0

462.3

34.8

0.0

34.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

3.9

67.1

0.0

67.1

15.0

0.0

15.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.9

67.1

0.0

67.1

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება

12.0

17.0

0.0

17.0

3.0

0.0

3.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

12.0

17.0

0.0

17.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

39.4

45.7

0.0

45.7

4.0

0.0

4.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

39.4

45.7

0.0

45.7

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.3

13.6

0.0

13.6

4.2

0.0

4.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.3

13.6

0.0

13.6

3.1

0.0

3.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

4.7

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.7

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

779.3

0.0

779.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

779.3

0.0

779.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

456.8

585.7

0.0

585.7

535.8

0.0

535.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

456.8

585.7

0.0

585.7

535.5

0.0

535.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

97.1

106.4

0.0

106.4

100.2

0.0

100.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

97.1

106.4

0.0

106.4

100.2

0.0

100.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

19.3

29.9

0.0

29.9

36.2

0.0

36.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.3

29.9

0.0

29.9

36.2

0.0

36.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

202.3

318.5

0.0

318.5

259.7

0.0

259.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

202.3

318.5

0.0

318.5

259.6

0.0

259.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

66.6

176.8

0.0

176.8

111.0

0.0

111.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

66.6

176.8

0.0

176.8

111.0

0.0

111.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

4.1

5.0

0.0

5.0

3.0

0.0

3.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.1

5.0

0.0

5.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

3.1

8.0

0.0

8.0

9.2

0.0

9.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.1

8.0

0.0

8.0

9.2

0.0

9.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

11.7

10.9

0.0

10.9

13.4

0.0

13.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.7

10.9

0.0

10.9

13.4

0.0

13.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

69.3

60.0

0.0

60.0

64.0

0.0

64.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

69.3

60.0

0.0

60.0

64.0

0.0

64.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

43.6

49.0

0.0

49.0

50.1

0.0

50.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

43.6

49.0

0.0

49.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

3.9

8.8

0.0

8.8

9.0

0.0

9.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.9

8.8

0.0

8.8

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

55.4

55.0

0.0

55.0

55.2

0.0

55.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

55.4

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

46.3

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

46.3

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

36.4

45.9

0.0

45.9

54.5

0.0

54.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

36.4

45.9

0.0

45.9

54.5

0.0

54.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავა