„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 172
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/04/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016382
172
26/04/2017
ვებგვერდი, 01/05/2017
190020020.35.123.016382
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №172

2017 წლის 26 აპრილი

ქ. ქუთაისი

 

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21.12.2016, №190020020.35.123.016361), კერძოდ, შეიცვალოს დადგენილების დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

(დანართი დადგენილებას თან ერთვის)

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალიქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქ­­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხე­ლმწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

საკუთარი შემოსავლები

წლი­ური სა­ხე­ლმწი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

62 616,5

59 747,2

12 816,7

46 930,5

59 107,6

9 260,9

49 846,7

გადასახადები

5 073,3

17 175,5

0,0

17 175,5

18 700,0

0,0

18 700,0

გრანტები

47 393,9

34 371,3

12 816,7

21 554,6

29 058,9

9 260,9

19 798,0

სხვა შემოსავლები

10 149,3

8 200,4

0,0

8 200,4

11 348,7

0,0

11 348,7

ხარჯები

45 846,6

51 076,9

3 735,5

47 341,4

45 150,5

1 246,7

43 903,8

შრომის ანაზღაურება

4 120,5

4 462,9

 

4 462,9

4 123,5

 

4 123,5

საქონელი და მომსახურება

6 763,3

7 879,5

 

7 879,5

8 604,0

 

8 604,0

პროცენტი

57,5

1,2

 

1,2

240,0

 

240,0

სუბსიდიები

25 504,2

26 580,7

0,0

26 580,7

24 979,7

0,0

24 979,7

გრანტები

3 311,8

2 967,3

 

2 967,3

70,0

 

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 413,5

3 048,8

 

3 048,8

2 755,9

 

2 755,9

სხვა ხარჯები

3 675,8

6 136,5

3 735,5

2 401,0

4 377,4

1 246,7

3 130,7

საოპერაციო სალდო

16 769,9

8 670,3

9 081,2

-410,9

13 957,1

8 014,2

5 942,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15 229,5

10 920,4

9 129,9

1 790,5

14 374,2

9 969,1

4 405,1

ზრდა

18 177,1

13 213,3

9 129,9

4 083,4

18 324,2

9 969,1

8 355,1

კლება

2 947,6

2 292,9

0,0

2 292,9

3 950,0

0,0

3 950,0

მთლიანი სალდო

1 540,4

-2 250,1

-48,7

-2 201,4

-417,1

-1 954,9

1 537,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

681,9

-3 856,3

-140,0

-3 716,3

-2 413,1

-2 413,1

0,0

ზრდა

7 358,3

3 202,0

2 795,0

407,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

300,0

407,0

 

407,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

7 058,3

2 795,0

2 795,0

 

0,0

 

 

კლება

6 676,4

7 058,3

2 935,0

4 123,3

2 413,1

2 413,1

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6 676,4

7 058,3

2 935,0

4 123,3

2 413,1

2 413,1

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-858,5

-1 606,2

-91,3

-1 514,9

-1 996,0

-458,2

-1 537,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საგარეო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

858,5

1 606,2

91,3

1 514,9

1 996,0

458,2

1 537,8

საშინაო

858,5

1 606,2

91,3

1 514,9

1 996,0

458,2

1 537,8

საგარეო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქ­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხე­ლმწი­ფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­სფე­რე­ბი

სა­­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხე­ლმწი­ფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­სფე­რე­ბი

სა­­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსულობები

72 240,5

69 098,4

15 751,7

53 346,7

65 470,7

11 674,0

53 796,7

შემოსავლები

62 616,5

59 747,2

12 816,7

46 930,5

59 107,6

9 260,9

49 846,7

არაფინანსური აქტივების კლება

2 947,6

2 292,9

 

2 292,9

3 950,0

 

3 950,0

ფინანსური აქტივების კლება

6 676,4

7 058,3

2 935,0

4 123,3

2 413,1

2 413,1

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახდელები

72 240,5

69 098,4

15 751,7

53 346,7

65 470,7

11 674,0

53 796,7

ხარჯები

45 846,6

51 076,9

3 735,5

47 341,4

45 150,5

1 246,7

43 903,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 177,1

13 213,3

9 129,9

4 083,4

18 324,2

9 969,1

8 355,1

ფინანსური აქტივების ზრდა

7 358,3

3 202,0

2 795,0

407,0

0,0

 

0,0

ვალდებულებების კლება

858,5

1 606,2

91,3

1 514,9

1 996,0

458,2

1 537,8

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 3
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 59107,6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის

ფაქ­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი

ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი

ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

62 616,5

59 747,2

12 816,7

46 930,5

59 107,6

9 260,9

49 846,7

გადასახადები

5 073,3

17 175,5

0,0

17 175,5

18 700,0

0,0

18 700,0

გრანტები

47 393,9

34 371,3

12 816,7

21 554,6

29 058,9

9 260,9

19 798,0

სხვა შემოსავლები

10 149,3

8 200,4

0,0

8 200,4

11 348,7

0,0

11 348,7

 

მუხლი 4
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები 18700.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქ­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

გადასახადები

5 073,3

17 175,5

0,0

17 175,5

18 700,0

0,0

18 700,0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

0,0

6 898,1

0,0

6 898,1

8 000,0

0,0

8 000,0

გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

 

6 304,7

 

6304,7

7 300,0

 

7 300,0

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

 

0,8

 

0,8

5,0

 

5,0

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

 

125,8

 

125,8

130,0

 

130,0

გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

 

466,8

 

466,8

565,0

 

565,0

გადასახადები ქონებაზე

5 073,3

10 277,4

0,0

10 277,4

10 700,0

0,0

10 700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3803,0

8 803,3

 

8803,3

9 120,0

 

9 120,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

46,8

 

46,8

50,0

 

50,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

257,6

276,2

 

276,2

280,0

 

280,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

3,9

 

3,9

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1012,7

1 147,2

 

1147,2

1 245,0

 

1 245,0

 

მუხლი 5
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 29058,9  ათასი ლარის ოდენობით:

  (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქ­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

გრანტები

47 393,9

34 371,3

12 816,7

21 554,6

29 058,9

9 260,9

19 798,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები

 

56,6

 

56,6

0,0

 

0,0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

47 393,9

34 314,7

12 816,7

21 498,0

29 058,9

9 260,9

19 798,0

მიმდინარე

32 118,0

21 498,0

0,0

21 498,0

19 798,0

0,0

19 798,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

31898,0

21 278,0

 

21278,0

19 578,0

 

19 578,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

220,0

220,0

 

220,0

220,0

 

220,0

სპეციალური ტრანსფერები

15275,9

12 816,7

12816,7

 

9 260,9

9260,9

 

 

მუხლი 6
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11348,7  ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

შემოსავლების დასახელება

2015 წლის ფაქ­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

სხვა შემოსავლები

10 149,3

8 200,4

0,0

8 200,4

11 348,7

0,0

11 348,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 851,6

191,8

0,0

191,8

330,0

0,0

330,0

პროცენტი

1 625,0

0,0

 

 

0,0

 

 

დივიდენდები

10,0

17,0

 

17,0

80,0

 

80,0

რენტა

216,6

174,8

0,0

174,8

250,0

0,0

250,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

144,4

137,4

 

137,4

150,0

 

150,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

72,2

37,4

 

37,4

100,0

 

100,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4 281,9

4 214,7

0,0

4 214,7

6 415,6

0,0

6 415,6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 721,1

3 675,8

0,0

3 675,8

5 615,6

0,0

5 615,6

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,4

7,0

 

7,0

10,0

 

10,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1956,8

1 945,0

 

1945,0

3 535,0

0,0

3 535,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1671,0

1 628,9

 

1628,9

2 000,6

 

2 000,6

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

 

3,2

 

3,2

0,0

 

0,0

სანებართვო მოსაკრებლები

54,0

85,0

 

85,0

70,0

0,0

70,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,2

0,2

 

0,2

0,0

 

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი

28,7

6,5

 

6,5

0,0

 

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

560,8

538,9

 

538,9

800,0

 

800,0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2 590,0

2 309,7

0,0

2 309,7

2 291,4

0,0

2 291,4

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1794,2

2 229,4

 

2229,4

2 211,4

 

2 211,4

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამსართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

66,0

49,0

 

49,0

50,0

 

50,0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

729,8

31,3

 

31,3

30,0

 

30,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 425,8

1 484,2

0,0

1 484,2

2 311,7

0,0

2 311,7

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

 

84,8

 

84,8

0,0

 

0,0

წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

8,7

 

8,7

0,0

 

0,0

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

 

100,0

 

100,0

560,0

 

560,0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

456,0

663,9

 

663,9

670,0

 

670,0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

969,8

626,8

 

626,8

1 081,7

 

1 081,7

 

მუხლი 7
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები  45150,5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქ­ტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხელმ­წი­ფო ბი­უჯე­ტის ფონ­დე­ბი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კუ­თა­რი შე­მო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

ხარჯები

45 846,6

51 076,9

3 735,5

47 341,4

45 150,5

1 246,7

43 903,8

შრომის ანაზღაურება

4 120,5

4 462,9

 

4 462,9

4 123,5

 

4 123,5

საქონელი და მომსახურება

6 763,3

7 879,5

 

7 879,5

8 604,0

 

8 604,0

პროცენტი

57,5

1,2

 

1,2

240,0

 

240,0

სუბსიდიები

25 504,2

26 580,7

0,0

26 580,7

24 979,7

0,0

24 979,7

გრანტები

3 311,8

2 967,3

 

2 967,3

70,0

 

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 413,5

3 048,8

 

3 048,8

2 755,9

 

2 755,9

სხვა ხარჯები

3675,8

6136,5

3735,5

2401,0

4 377,4

1246,7

3130,7

 

მუხლი 8
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14374,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18324,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

N

მხარჯავი ორგანიზაცია

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

1.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

382,2

239,0

285,0

2.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12870,6

9952,5

12881,3

3.

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

1561,5

0,0

0,0

4.

გარემოს დაცვა

1224,0

240,6

847,1

5.

განათლება

1604,9

945,3

1300,0

6.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

520,0

972,5

1015,8

7.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

13,9

863,4

1995,0

8.

სულ:

18177,1

13213,3

18324,2

ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3950,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

31

არაფინანსური აქტივების კლება

2947,2

2292,9

3 950,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

1122,7

1149,3

1 150,0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

1824,5

1143,6

2800,0

 

მუხლი 9
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქციონა­ლური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,618.8   

7 111,5   

6 844,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,780.7   

6 587,4   

6 161,7   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

57.5   

1,2   

240,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,780.6   

522,9   

443,0    

704

ეკონომიკური საქმიანობა

14,882.9   

12 644,7   

12 113,8   

7045

ტრანსპორტი

13,226.4   

12 591,5   

11 815,1   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

1,618.9   

42,1   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

37.6

11,1

298,7

705

გარემოს დაცვა

5,831.3   

6 264,3   

6 390,1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4617.4

5236,2

4739,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1213.9

1028,1

1651,1

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

7,501.5   

8 612,3   

9 327,4   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,503.9   

3 548,5   

2 751,7   

7064

გარეგანათება

3538.2

3618,5

3794,4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1459.4

1635,3

2781,3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

856.3   

912,8   

950,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

140.2

144,8

150,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

716.1

768,0

800,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

14,979.6   

16 527,0   

11 336,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

8117.0

8823,2

6 175,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

6565.1

7322,8

4 711,3   

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

108.6

187,5

180,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

195.8   

193,5   

269,0   

709

განათლება

10,427.0   

10 738,6   

12 149,9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

8,357.1   

9 421,4   

9 689,9   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2,069.9   

1 317,2   

2 460,0   

710

სოციალური დაცვა

2,226.3   

3 205,4   

4 575,7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2226.3

3205,4

4575,7

 

სულ:

64,323.7   

64697,2

63 474,7   

 

მუხლი 10
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-417,1) ათასი ლარის ოდენობით.

2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 1996,0) ათასი ლარის ოდენობით;

ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1996,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

ვალდებულებების კლება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

858,5

1606,2

1996,0

 

მუხლი 11
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;

2. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12
დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.
მუხლი 13
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424  ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 156-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%-ს, რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შეადგენს 9 %-ს.
მუხლი 15
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება – გადამზადებისათვის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, გამოყოფილია 43,0 ათასი ლარი.
მუხლი 16
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ხარჯების განაწილება მერიის სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 17
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც კანონით განსაზღვრულ 2%-ს არ აღემატება და შეადგენს წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 0,77%-ს, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 18
წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარი, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 19
გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში, 2015–2016 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის (ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია) აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) 410,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს  მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.
მუხლი 20
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 27 იანვრის №125 დადგენილების შესაბამისად.
მუხლი 21
ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგამომცემლო მომსახურების შემთხვევაში („განთიადი“, „უქიმერიონი“ „მერმისი“, „მწვანეყვავილა“ და სხვა) გამოცემულ ჟურნალებზე/წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს „ბეჭდვა დაფინანსებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ“, ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო. ტირაჟის არაუმეტეს 50%-ისა უნდა გადმოეცეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
მუხლი 22
ბიუჯეტით გათვალისწინებული განათლების, სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამებში დაფიქსირებული ღონისძიებების გარდა, წლის მანძილზე ახალი ღონისძიებების მხარდაჭერა განხორციელდეს მხოლოდ დარბაზის იჯარისა და გახმოვანების აპარატურის მომსახურების თანხებით (შესაბამისად არაუმეტეს 1000-1500 ლარისა).
მუხლი 23
ახალგაზრდული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 06 03) ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის პუნქტით განსაზღვრული პროექტები შეირჩევა კონკურსის წესით და თითოეული პროექტი დაფინანსდება არაუმეტეს 2,5 (ორი ათას ხუთასი) ათასი  ლარისა.
მუხლი 24
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის კულტურის ღონისძიებების, ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებებისა და განათლებისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამებით განსაზღვრული პუნქტების ფარგლებში სტუმრების მიღება და მათი თანმხლები პირების მასპინძლობის ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული ღონისძიებისათვის გამოყოფილი ასიგნების 5%-ს.
მუხლი 25
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს. 
მუხლი 26
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასახვა პროგრამაში, სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება ხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად.
მუხლი 27
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ  „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“  დამტკიცებული ასიგნებებიდან დაფინანსდეს მხოლოდ ქალაქის ნაკრები გუნდები (სპორტსმენები და მწვრთნელები), სპორტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ კალენდრით გათვალისწინებულ ტურნირებში: ქვეყნის პირველობა, ქვეყნის თასი, ქვეყნის ჩემპიონატი. შესაბამისად, აიკრძალოს სხვადასხვა კომერციული ხასიათის ტურნირებისა და საერთაშორისო ტურნირებში (საზღვარგარეთ) მონაწილეობის დაფინანსება.
მუხლი 28
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „კულტურის სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისა“ და კულტურის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან დაფინანსება სამუსიკო-სახელოვნებო სფეროში განხორციელდეს მხოლოდ ქვეყნის შიგნით: საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვა საერთაშორისო უწყებების მიერ განხორციელებულ კონკურსებსა და ღონისძიებებში.
მუხლი 29
დაწესდეს ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში" სპორტულ სახეობებში 18 წლამდე ასაკის მოზარდების  სპორტული სწავლებებისათვის (გარდა საქალაქო ნაკრების წევრებისა) ყოველთვიური საფასური არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული საფასურის ოდენობა არ ვრცელდება იმ ბავშვების სწავლებაზე, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ნორმით, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 70001-მდე. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერმა, უზრუნველყოს აღნიშნული საფასურის სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში შემოღების, აკუმულირებისა და განაწილების შესახებ წესის წარმოდგენა უახლოეს საკრებულოს  სხდომაზე დასამტკიცებლად.  დაევალოს ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას“ მოახდინოს 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისა და მათ შორის, სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-70001) ბავშვების მშობლების დროული ინფორმირება. ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებამ“ უზრუნველყოს 2017 წლის 1 იანვრიდან აღნიშნული საფასურის დადგენილი წესის თანახმად აკუმულირების საორგანიზაციო სამუშაოების განხორციელება და შესაბამისი ქმედებები განახორციელოს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით.
მუხლი 30
დაწესდეს ააიპ „კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებაში“, კულტურულ სახეობებში ყოველთვიური საფასური არაუმეტეს 20 (ოცი) ლარის ოდენობით (სემესტრული მომსახურების საფასური). აღნიშნული საფასურის ოდენობა არ ვრცელდება იმ ბავშვების სწავლებაზე, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ნორმით, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 70001-მდე. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერმა, უზრუნველყოს აღნიშნული საფასურის სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში შემოღების, აკუმულირებისა და განაწილების შესახებ წესის წარმოდგენა  საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე დასამტკიცებლად. დაევალოს ააიპ „კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებას“ მოახდინოს აღსაზრდელთა, მათ შორის, სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-70001) მშობლების დროული ინფორმირება. ააიპ „კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებამ“ 2017 წლის 1 იანვრიდან აღნიშნული საფასურის დადგენილი წესის თანახმად აკუმულირების საორგანიზაციო სამუშაოების განხორციელება და შესაბამისი ქმედებები განახორციელოს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით.
მუხლი 31
დაევალოს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს ააიპ-ებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების კონტროლი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით.

 


თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 32
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 00): ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე,  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება, აგრეთვე, დისკომფორტს უქმნის ტრანსპორტის მოძრაობას. საჭიროა ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა  ნიაღვარმიმღები ობიექტები. მოვლას საჭიროებს „მწვანეყვავილას“ პანთეონის ინფრასტრუქტურა.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 11815,1 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგები: საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება; საცხოვრებელ სახლებამდე მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზით მისვლა; გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა;  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;  ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება და მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოების განხორციელება.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დამონტაჟებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა; ნუმერაციით აღჭურვილი ქუჩების რაოდენობა; რეაბილიტირებული საკანალიზაციო  და სანიაღვრე სისტემების რაოდენობა.

ბ. გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-პატრონობა (ორგანიზაციული კოდი 02 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა   და დასუფთავების სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ქუჩების გარკვეული ნაწილი მოუწესრიგებელია და ავარიულ მდგომარეობაშია,  საკმაოდ დიდი დაზიანებებია სავალ ნაწილზე.  საავტომობილო გზებზე ა/ბეტონის და ბეტონის საფარი მოეწყო გასული საუკუნის 80-იან წლებში და მას შემდეგ კაპიტალურად არ შეკეთებულა. საავტომობილო გზების საფარის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, გაძნელებულია ტრანსპორტის გადაადგილება, გამოძახებებზე დაგვიანებით მიდის სახანძრო-სამაშველო და სამედიცინო ბრიგადები, მწყობრიდან გამოდის სატრანსპორტო საშუალებები,  მაღალია სატვირთო ავტომობილების დაზიანების საფრთხე.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 10 808,9 ათასი ლარი:  1 119,1  ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ტროტუარების საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში (მათ შორის:  გზისა და ტროტუარების ა/ბეტონისა და ბეტონის საფარით მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება 1 038,0 ათასი ლარი; 2016 წლის ვალდებულება გზისა და ტროტუარების ა/ბეტონისა და ბეტონის  საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება 11.9 ათასი ლარი;  გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება 30,0 ათასი ლარი; 2016 წლის ვალდებულება გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება 9,2 ათასი ლარი;  გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება 30,0 ათასი ლარი); 9 689,8 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (მათ შორის: გზების, ხიდებისა  და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება 2 531,1 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №569 განკარგულების შესაბამისად, გზების კაპიტალური შეკეთება 5 350,7 ათასი ლარი (მათ შორის: ქალაქ ქუთაისში ძელქვიანის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (ასათიანის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე) ბეტონის საფარით მოწყობა 312,6 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში 3 ქუჩის (ბესიკის ქუჩის პირველი შესახვევი,  ნინოშვილის ქუჩის მე-16 შესახვევი, განჯის ქუჩა) გზის  ბეტონის ფილებით მოწყობა 438,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში 3 ქუჩის (ფარნავაზ მეფის ქუჩის მე-2 შესახვევი,  ლ. ასათიანის  ქუჩის მე-2 ჩიხი,  ხორავას ქუჩა (№25 ბაგა-ბაღის შესასვლელი)  გზის  ბეტონის ფილებით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად 140,7 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში „ვაკისუბნის“ ტერიტორიულ ორგანოში 2 ქუჩის (ხუნდაძის ქუჩის ზედა ნაწილი, ხუნდაძის ქუჩის ქვედა ნაწილი) გზის   ბეტონის  ფილით  მოწყობა 582,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში „უქიმერიონის“ ტერიტორიულ ორგანოში  2 ქუჩის (ასლანიკაშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი,  ქეთევან წამებულის ქუჩის მე-2 შესახვევი,) გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 319,8 ათასი ლარი;  ქალაქ ქუთაისში 2 ქუჩის (ნუცა ჩხეიძის ქუჩა, წერეთლის ქუჩის მე-5 შესახვევი) გზის ბეტონის ფილებით მოწყობა 138,8 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკის შიგა გზის მოწყობა ბეტონის ფილებით 336,1 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის ტროტუარის მოწყობა 154,2 ათასი ლარი; ქალაქ  ქუთაისში დავით და კონსტანტინეს ქუჩა (ჯაჭვის ხიდიდან ბოტანიკურ ბაღამდე) ტროტუარისა და მოაჯირების მოწყობა 141,2 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში „ტორბედოს“ ბაზაზე სარბენი ბილიკების მოწყობა (ბალკანეთისა და ევროპის ჩემპიონატისათვის) 1 495,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში კ. გამსახურდიას ქუჩის (კლინიკური საავადმყოფოდან რაგბის ბაზამდე) გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად 510,7 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩიდან სულხან-საბას ქუჩამდე შემაერთებელი გზის მოწყობა (ორწლიანი პროექტი) 780,0 ათასი ლარი.);  ნიკეას ქუჩის თანადაფინანსების თანხა საინვენსტიციო ხელშეკრულების შესაბამისად – 100,0 ათასი ლარი; 2014 წლის მგფ-ის თანადაფინანსება (დონეცკის ქუჩა) – 2,0 ათასი ლარი; 2013 წლის ვალდებულება გზების კაპიტალური შეკეთება 04.04.2013 წლის №311 განკარგულებით 181,1 ათასი ლარი;  2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების შესაბამისად გზების კაპიტალური შეკეთება 569,3 ათასი ლარი; 2016 წლის ვალდებულება 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გზების კაპიტალური შეკეთება 934,3 ათასი ლარი; 2014 წლის ვალდებულება ხიდების აღდგენა-რეკონსტრუქცია 21,3 ათასი ლარი.

გ. ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა  (ორგანიზაციული კოდი 02 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები აქტიურად მონაწილეობენ საცხოვრებელი სახლების კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის თანადაფინანსების პროგრამაში და თავიანთი ძალებით წვლილი შეაქვთ ეკოლოგიურად სუფთა და კომფორტული გარემოს შექმნაში. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. აგრეთვე, დისკომფორტს ქმნის გამოძახებული სამედიცინო სასწრაფო დახმარებისა თუ სხვა მომსახურებებისთვის გამოძახებული ტრანსპორტის მოძრაობას. გარდა აღნიშნულისა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს ნამდვილად არ აქვთ ეკონომიური საშუალება იმისა, რომ ეზოს რეაბილიტაციის გარდა, თანადაფინანსებით თუ სხვა სახით, მოახდინონ ეზოებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის, რომლებმაც თანადაფინანსებით თუ თავისი ძალებით შეძლეს ეზოების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მათ ეზოებამდე მისასვლელ გზებს. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება კთილმოწყობილი ეზოების შესაბამისად.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 805,0 ათასი ლარი: საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა – 800,0 ათასი ლარი (მათ შორის 520,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით), საწვავის შესაძენად – 5.0 ათასი ლარი.

დ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელია ნიაღვარმიმღები ჭები,  საჭიროა ნიაღვარმიმღები ობიექტების რეაბილიტაცია ქუჩებზე, რომლებზეც მიმდინარეობს გზის კაპიტალური სამუშაოები, საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეკეთდეს საკანალიზაციო სისტემები.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი: 35,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია; 65,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება  ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები.

ე. სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (ორგანიზაციული კოდი 02 01 05)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  წვიმის შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლებისა და საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.

ე.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 359,4 ათასი ლარი: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის №2616 განკარგულებით 126,7 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიით დაზიანებული საავტომობილო გზების აღდგენა.  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის №2522 განკარგულებით 232,7 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიით დაზიანებული საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.

ე.დ. მოსალოდნელი შედეგი: დაზიანებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია. დაზიანებული საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.

ე.ე. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდენობა რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების რაოდენობა.

ვ. პროგრამა „კორპუსი“ (ორგანიზაციული კოდი 02 02)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. სადარბაზოების დაცულობისა და განათების კუთხით, აუცილებელია შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.  დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას. დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ყოველივე ზემოაღნიშნულის მოწესრიგების შემდეგ, კომფორტული დასვენებისა და ბავშვების გართობისათვის აუცილებელია ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების განთავსება ეზოებში.

ვ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2479,3 ათასი ლარი: თანადაფინანსების წესის შესაბამისად, სხვადასხვა სახეობის გადასახური მასალის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის – 250,0 ათასი ლარი (მათ შორის 10.0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ წარმოსადგენი თანხის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო გარანტიის მომსახურების საკომისიო); სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია – 440.0  ათასი ლარი (მათ შორის 7,3 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან). დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია – 135.7 ათასი ლარი (მათ შორის 9,8 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან, 40.0 ათასი ლარი წინა წელში შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებლად); წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია – 143.0 ათასი ლარი (მათ შორის 14,3 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); ატრაქციონების, ძელსკამების, მცირე მოცულობის სანაგვე ურნების შეძენა-მონტაჟი, დასასვენებელი ფანჩატურის მოწყობა ძელსკამებითა და მაგიდით და მარტივი ტიპის სტაციონარული ტურნიკეტის შეძენა-მონტაჟი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის – 60.0 ათასი ლარი (მათ შორის, 10,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და ინდივიდუალური საკუთრების საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განხორციელება – 30,0 ათასი ლარი.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა – 1076,0 ათასი ლარი (მათ შორის 650,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია – 337,6 ათასი ლარი (მათ შორის 195,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით, ხოლო 37,6 ათასი ლარი წინა წელში შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებლად); საწვავის შესაძენად – 7.0 ათასი ლარი. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე, მონაწილეობა მიიღონ დაგეგმილი თანადაფინანსების პროგრამებში.

ვ.დ. მოსალოდნელი შედეგები: კორპუსების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა; კორპუსების ენერგოეფექტურობის ზრდა;  კორპუსების ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ვ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატაციაგაზრდილი კორპუსების რაოდენობა; მოწესრიგებულ კორპუსებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა; ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა; კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა.

ზ. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 03)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია.  განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას.

ზ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 350,0 ათასი ლარი: ჩვენი თანაქალაქელები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველნი (არაუმეტეს 65000 ქულა) და მათი საცხოვრებელი სახლის  სახურავი დაზიანების გამო შემდგომი ექსპლოატაციისთვის უვარგისია, თხოვნით მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას სახლების გადახურვისათვის. წლის განმავლობაში, სპეციალური კომისიის მიერ ხდება შემოსული განცხადებების ადგილზე შესწავლა და სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით, კომისიის დასკვნის საფუძველზე,  იმ მისამართებზე მცხოვრებ მოქალაქეთა შერჩევა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამაში. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა – 345,0 ათასი ლარი, ზედამხედველობის ხარჯი – 5,0 ათასი ლარი.

ზ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საცხოვრებელი სახლების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

ზ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატაციაგაზრდილი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა; რეაბილიტირებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა; ენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა.

თ. საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 04)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობილების შექმნის მიზნით, საჭიროა ქალაქის ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურით. აქედან გამომდინარე, ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მოირთვება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით. ქალაქში განხორციელდება საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი-დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობება, განახლება და სხვა ღონისძიებები.

თ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი: 150,0 ათასი ლარი საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი-დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობება, განახლება.

თ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი.

თ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 05)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ი.ბ. პროგრამის/ქვეპროგარმის აღწერა: პირველ რიგში, აუცილებელია უზრუნველყოფილ იქნეს ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა. შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.

ი.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150.0 ათასი ლარი: 115,7 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტი); 2016 წლის ვალდებულება საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 4,3 ათასი ლარი; 30,0 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა.

ი.დ. მოსალოდნელი შედეგი:  გამართული სატენდერო პირობების შექმნის უზრუველყოფა.

ი.ე. შეფასების კრიტერიუმები:  შექმნილი პროექტების რაოდენობა.

კ. ქალაქის იერსახის მოწესრიგების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 06)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის განათება, არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია, რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა. ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  საჭიროა არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, საჭიროა დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით. ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის საჭიროა კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნა. ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებობს ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვაც ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში, თითოეული პრობლემა კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულისათვის არის დამახასიათებელი, მასშტაბურად მცირეა და ამიტომ, ცალკეული პრობლემის გადასაჭრელად პროგრამის შექმნა ბიუჯეტში მიზანშეუწონელია. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები დაზიანებულია და მისი ფასადები საჭიროებს  შეკეთება-რეაბილიტაციას. ასევე, ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის  საჭიროა პანდუსების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 6263,6 ათასი ლარი

კ.გ. მოსალოდნელი შედეგები: განათებული ქალაქი; ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; ტურისტებისათვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ქალაქ ქუთაისში მოსახლეობისათვის კომფორტული და გასართობი ადგილების რაოდენობის ზრდა, მათი კომფორტულად დასვენებისა და გართობისათვის; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიაზე წლების განმავლობაში არსებული სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების მოგვარებით მოსახლეობის კომფორტული გარემოს შექმნა; შშმ პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირების ეტაპობრივი უზრუნველყოფა.

კ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სანათი წერტილების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების რაოდენობა; ექსპლუატირებული შადრევნების რაოდენობა; რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდენობა; ტურისტთა რაოდენობა; მოწყობილი დასასვენებელი და გასართობი ადგილების რაოდენობა; თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სხვადასხვა სახის პრობლემის დადებითად გადაწყვეტის რაოდენობა; შეღებილი ფასადის მქონე მრავალბინიანი სახლებისა და მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა.

ლ.  გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 01)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ასევე, სატრანსპორტო საშუალების შეუფერხებლად მოძრაობისათვის, აუცილებელია ქალაქში არსებული განათების სისტემებისა და  არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების  ექსპლუატაცია-რეაბილიტაცია. განხორციელდება გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 16 000 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე. ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე, აგრეთვე, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა-პატრონობა). ასევე, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები.

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4000,0 ათასი ლარი: 1 500,0 ათასი ლარი გარეგანათების ქსელის, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების ექსპლუატაცია; 1 800,0 ათასი ლარი გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯი; 494,4 ათასი ლარი გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების კაპიტალური სამუშაობი და თანადაფინანსება; 2016 წლის ვალდებულება გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების კაპიტალური სამუშაობისათვის 205,6 ათასი ლარი.

მ. შადრევნების ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 02)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭიროა არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია (ცენტრალურ ბაღში მდებარე 2 შადრევანი, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანი, ნინოშვილის ბაღში მდებარე შადრევანი, პარლამენტის შენობასთან მდებარე წყალსაცავი, ხარაზოვის ბაღში მდებარე შადრევანი, I სკოლასთან მდებარე შადრევანი, ყოფილ პროკურატურასთან მდებარე შადრევანი, კიკვიძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ნიკოლაძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ყოფილი თევზის მაღაზიასთან მდებარე შადრევანი და სასმელი ნიჟარები).

მ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  320,0  ათასი ლარი: 125 ათასი ლარი შადრევნების ექსპლუატაცია; 115,0 ათასი ლარი შადრევნების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი; 80 ათასი ლარი შადრევნებისა და წყლის ნიჟარების მიერ გახარჯული წყლის ხარჯი.

ნ. ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 03)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, საჭიროა დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით, იმავე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით.

ნ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 180,0 ათასი ლარი: 180,0 ათასი ლარი დაზიანებული და დანგრეული საყრდენი კედლების კაპიტალური შეკეთება და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება.

ო. ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 04)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია მუდმივი ზრუნვა გარე იერსახის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და უპირველეს ყოვლისა, თანამედროვე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა, რათა ქალაქში ჩამოსულმა ყველა ტურისტმა მიიღოს მისი კომფორტული მოგზაურობისათვის აუცილებელი ყველა საინფორმაციო სერვისი. ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში, მუნიციპალიტეტი აქტიურად ითანამშრომლებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დონორ ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან დამატებითი რესურსების მოზიდვის მიზნით.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 66,0 ათასი ლარი, ქალაქში შემოსული ტურისტების გაზრდილმა რაოდენობამ აშკარა გახადა, რომ არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც თვითმმართველობის შენობის პირველ სართულზე არის განთავსებული, შეზღუდული რესურსების გამო სრულად ვერ აკმაყოფილებს ტურისტებს საინფორმაციო სერვისებით. ამასთან, ტურისტების ზრდის დინამიკა აშკარად აჩვენებს, რომ მომავალში მისი რესურსები კიდევ უფრო არასაკმარისი იქნება. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, რუსთაველის გამზირის N9ა-ში მდებარე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის კეთილმოწყობა და მასში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის გადატანა. ცენტრის მოწყობა-აღჭურვა მოხდება საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ცენტრის მუშაობა აგებული იქნება კონცეფციაზე, რომლის მიხედვითაც ქუთაისი, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, უნდა იქცეს დასავლეთ საქართველოში ტურიზმის ცენტრად. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 66,0 ათასი ლარი (მათ შორის წინა წლის ვალდებულებების კლება 28,0 ათასი ლარი).

პ. საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი და ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 05)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნა; ჯანსაღი მომავალი თაობისთვის; აგრეთვე ზრდასრული ადამიანებისათვის, ჯანსაღ გარემოში, კომფორტული დასასვენებელი ადგილების შექმნა.

პ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100.0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნისათვის ქალაქის მასშტაბით მოეწყობა საბავშვო-გასართობი ატრაქციონები. აგრეთვე, კომფორტული დასასვენებელი ადგილების შექმნისათვის განხორციელდება საბაღე ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი – 40.0 ათასი ლარი, საბავშვო-გასართობი ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი – 58.5 ათასი ლარი. ძელსკამებისა და ატრაქციონების ექსპლოატაციისთვის – 1,5 ათასი ლარი. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

ჟ. მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 06)

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების  გადაადგილებისათვის  საჭიროა პანდუსების მოწყობა.

ჟ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 527,6 ათასი ლარი: 46,0 ათასი ლარი  ქალაქის ტერიტორიაზე ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა; 4,0 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩაზე მშენებარე სტადიონების ადმინისტრაციული შენობისათვის კომუნიკაციების ტექნიკური პირობის აღება და სამუშაოების შესრულება;  464,0 ათასი ლარი ქალაქის ტერიტორიაზე შენობების ფასადების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები და თანადაფინანსება; საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №569 განკარგულება ფასადების რეაბილიტაცია 824,6 ათასი ლარი; 2016 წლის ვალდებულება 11 მაისის №803 (ცვლილება №175, 04.02.2016) განკარგულებით ქალაქ ქუთაისში ფასადების რეაბილიტაცია 169,0 ათასი ლარი; 20,0 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისში, ფალიაშვილის ქუჩა №15-ის კედელზე მდებარე პანოს აღდგენა-რეაბილიტაცია.

რ. ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (ორგანიზაციული კოდი 02 06 07)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. წლების განმავლობაში მოუგვარებელი სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

რ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 40,0 ათასი ლარი.  მათ შორის 8.6 ათასი ლარი წინა წელს შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებლად.

ს. ქალაქ ქუთაისში მემორიალური დაფების მოწყობა და პანთეონის მოვლა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 08)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა  და დასუფთავების სამსახური.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად საჭიროა გამოჩენილი პიროვნებების  ქანდაკებებისა  და მემორიალური დაფების დადგმა.

.. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ათასი ლარი: 20,0 ათასი ლარი გამოჩენილი პიროვნებების მემორიალური დაფებისა და ბარელიეფების მოწყობა; 10,0 ათასი ლარი მწვანეყვავილას პანთეონის მოვლა- პატრონობისა და კაპიტალური სამუშაოების ხარჯები (მათ შორის: 4,0 ათასი ლარი  პანთეონის მოვლა-პატრონობა; 6,0 პანთეონში შესასრულებელი კაპიტალური სამუშაოები).

ტ. წინა პერიოდში განხორციელებული წარმატებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საბოლოო ანგარიშსწორება (02 07)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:   უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო და საექსპლუატაციო სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობს უპრეცედენტო მოცულობის კაპიტალური სამუშაოები. კაპიტალურ პროექტებზე სახსრების ეფექტურად და ყაირათიანად ხარჯვის მიზნით, უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების უზრუნველსაყოფად შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოების 2.5% უნაზღაურდება საბოლოო ჩაბარებიდან საგარანტიო ვადის (ორი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ, გამოვლენილი იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან გარკვეული უხარისხობა, შემსრულებელ ორგანიზაციას თანხა არ უნაზღაურდება ნაკლოვანების აღმოფხვრამდე.

ტ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 330,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში წინა პერიოდში განხორციელებული წარმატებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საბოლოო ანგარიშსწორება.

ტ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება.

ტ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

უ. მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაციის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 08)

უ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

უ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში არსებული საჭადრაკო კლუბის შენობა და შიგა ინტერიერი, მისი ხანდაზმულობის გამო, საჭიროებს რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მოზარდი თაობისა და ქალაქის მცხოვრებლების განათლებისა და სპორტული განვითარების დონის ამაღლებას.

უ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 250,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე საჭადრაკო კლუბის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.

უ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის მოსახლეობისა და ახალგაზრდობის ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

უ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ჭადრაკით დაინტერესებული საზოგადოების რაოდენობის ზრდა. ტურნირების ინტენსივობის მატება.

2. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 03 00): ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2017 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობას; ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას; უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას; გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას; მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

ა. თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის  მართვის სამსახური.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.

ა.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ათასი ლარი:  უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია; ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 1,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 20,1 ათასი ლარი. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის შედეგად მუნიციპალიტეტის მიმართ წარმოქმნილი ვალდებულებების აღრიცხვის ელქტრონული პროგრამის შექმნა-დანერგვა; ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 8,9 ათასი ლარი (მათ შორის წინა წლის ვალდებულებების კლება 8,9 ათასი ლარი).

ა.დ. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესდება მუნიციპალური ქონების დაცვის, განკარგვისა და მართვის ხარისხი. ასევე, მოხდება დამატებითი ქონებების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია.

ა.ე. შეფასების კრიტერიუმი: შემოსავალი მუნიციპალური ქონების განკარგვიდან.

ბ. ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის  მართვის სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარებისათვის აუცილებელია გენერალური გეგმის შედგენა, რომლის გაკეთება საკმაოდ შრომატევადია და  დიდ ფინანსურ რესურსებს მოითხოვს. 2016 წელს დონორთან მიღწეული შეთანხმების შედეგად გამოყოფილი იქნა კონსულტანტი, რომელიც მოამზადებს ტექნიკურ დავალებას მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ხარჯები მხოლოდ საწყისი ეტაპების განხორციელებისათვის იქნება საკმარისი, შესაბამისად, პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციებთან დამატებითი რესურსების მოძიებისათვის. გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული საზოგადოება, ექსპერტები, პროფესიული ორგანიზაციები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მომზადდება ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების გენერალური გეგმის ცალკეული კომპონენტები.

გ. ტურიზმის განვითარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის  მართვის სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ქალაქში დამატებითი ტურისტების მოზიდვისათვის როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. კერძოდ, მომზადდება და გამოიცემა მრავალფეროვანი საინფორმაციო მასალა, რომელიც გავრცელდება მიზნობრივ აუდიტორიაში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებზე და ასევე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით. წლის მანძილზე ჩატარდება მრავალფეროვანი ღონისძიებები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება როგორც შიდა, ასევე უცხოელი ტურისტების ქალაქში მოზიდვაზე; მუდმივად განახლდება ქალაქის ტურისტული ვებგვერდი (www.kutaisi.travel), რომელზეც განთავსებულია ტურისტებისათვის საინტერესო ინფორმაცია, როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ და რუსულ ენებზე. პროგრამის განხორციელების პროცესში, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო აქტიურად ითანამშრომლებს სფეროსთან დაკავშირებულ ადგილობრივ, უცხოურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც კერძო, ასევე, საჯარო სექტორიდან, რათა, საქმიანობათა კოორდინაციის შედეგად მიღებულ იქნეს მაქსიმალური ეფექტი.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 40,3 ათასი ლარი, მათ შორის: 1. საინფორმაციო მასალებისა და საპრომოუშენო პაკეტების მომზადება-გამოცემა. წლის განმავლობაში საჭიროებიდან გამომდინარე მომზადებული და გამოცემული იქნება მრავალფეროვანი საინფორმაციო მასალები და საპრომოუშენო პაკეტები. აღნიშნული მასალების მომზადებისათვის შეძენილი იქნება ქალაქისა და რეგიონის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების ამსახველი ფოტოები. გამოცემული მასალები გავრცელდება მიზნობრივ აუდიტორიაში. მოხდება ქალაქის ბრენდირება. ამისათვის განხორციელდება სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო ღონისძიებები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; ახალი ტურისტული ატრაქციების შექმნისათვის იდეების შესარჩევად ორგანიზებული იქნება საჯარო კონკურსები; ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 31,5 ათასი ლარი (მათ შორის წინა წლის ვალდებულებების კლება 10,2 ათასი ლარი). 2. საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა – ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება. აღმასრულებელი ორგანოს მიერ განისაზღვრება მიზნობრივი ტურისტული ბაზრები, რომელთა ათვისებისათვის სამსახური აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს წლის მანძილზე დაგეგმილ ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში და უზრუნველყოფს ქუთაისის ტურისტული ატრაქციებისა და ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას დაინტერესებულ მხარეებთან. მათთვის ინფორმაციის მიწოდებისათვის აქტიურად იქნება გამოყენებული ბეჭდური და ელექტრონული საინფორმაციო მასალები. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 8,8 ათასი ლარი.

გ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: გაიზრდება ქუთაისის ტურისტული ატრაქციებისა და ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ პოტენციურ ტურისტებში.

გ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების შეფასება მოხდება 2017 წელს ქალაქში შემოსული ტურისტების რაოდენობით.

დ. ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის  მართვის სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განახლდება და შეივსება ბიზნეს სუბიექტების არსებული ბაზა, განხორციელდება დარგობრივი კვლევები, რათა გამოვლინდეს ქალაქის ეკონომიკისათვის პერსპექტიული დარგები. კვლევის საფუძველზე მომზადდება ბიზნეს წინადადებების პაკეტი და მოხდება მათი შეთავაზება პოტენციური ინვესტორებისათვის; დაიგეგმება და განხორციელდება ბიზნესის სტიმულირებისა და ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციისათვის კონკრეტული პროექტები, მათ შორის მოეწყობა ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვები. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, პოპულარიზაცია გაეწევა ქალაქის ეკონომიკურ პოტენციალს სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოს საელჩოების, ცენტრალური ხელისუფლების სხვა შესაბამისი სტრუქტურების, ქუთაისთან დამეგობრებული ქალაქების, ქართული დიასპორებისა და სხვა მხარეების აქტიური ჩართულობით, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ შეხვედრებზე, ფორუმებზე და სხვა მსგავს ღონისძიებებზე. აგრეთვე, გაეწევათ საორგანიზაციო და საკონსულტაციო დახმარება ადგილობრივ მეწარმეებს თავადაც მიიღონ მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებებში, დაუკავშირდნენ პოტენციურ პარტნიორებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 1. დარგობრივი კვლევების განხორციელება და საინვესტიციო წინადადებების პაკეტის მომზადება. ქალაქის არსებული და სამომავლო ეკონომიკური პოტენციალის შეფასების მიზნით გაგრძელდება პერსპექტიული დარგების შერჩევა და მათი გამოკვლევა. ასევე, გაანალიზდება საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, გამოიყოფა მათგან ისეთი ობიექტები, რომლებზეც შესაძლებელია განხორციელდეს საშუალო ან მსხვილი ინვესტიცია, დადგინდება თითოეული ასეთი ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები (განაშენინების კოეფიციენტი, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა და ა.შ.) და შეიკრიბება ერთიანი პაკეტის სახით. წლის მანძილზე მუდმივად განახლდება 2015-2016 წლებში შექმნილი ბიზნესსუბიექტების ბაზა, მ.შ. ქალაქში წარმობული პროდუქციის ნუსხა. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მომზადდება ერთის მხრივ, საინვესტიციო წინადადებების პაკეტი და ქალაქში წარმოებული პროდუქციის კატალოგი, ხოლო, მეორე მხრივ, შეიქმნება ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალისა და განვითარების სტრატეგიის პოპულარიზაციისათვის სხვადასხვა ბრენდული მასალა/საქონელი (ატრიბუტიკა). ისინი გამოიცემა ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით და მიეწოდება მიზნობრივ აუდიტორიას. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 20 000 ლარი (მათ შორის წინა წლის ვალდებულებების კლება 15,5 ათასი ლარი). 2. ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში/რეგიონში წარმოებული პროდუქციის/მწარმოებლების პოპულარიზაცია. ქალაქის თვითმმართველობა წლის მანძილზე აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა ეკონომიკურ და ბიზნესფორუმებსა და კონფერენციებში, ორმხრივ და მრავალმხრივ შეხვედრებში და სხვა ანალოგიურ აქტივობებში ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალისა და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის დაინტერესებული მხარეებისათვის გაცნობის მიზნით, ასევე თავადაც გაუწევს ორგანიზებას მსგავს აქტივობებს, სადაც წარადგენს ქალაქის განვითარების სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებს, ეკონომიკური და ბიზნესპოტენციალის შესახებ ინფორმაციას, ადგილზე წარმოებულ პროდუქციას, მათ კატალოგებს და ა.შ. აგრეთვე, სხვადასხვა ეროვნულ/სახალხო დღესასწაულებზე (მ.შ. 2 მაისობას, დამოუკიდებლობის დღეს და ა.შ.) ქალაქში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა; გამოვლინდება და დაჯილდოვდება ქალაქის საუკეთესო მეწარმე სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 15,0 ათასი ლარი. 3. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია. ქალაქ ქუთაისს, როგორც „მერების შეთანხმების“ ხელმომწერ მხარეს, აღებული აქვს გარკვეული ვალდებულებები, მათ შორის: ევროკავშირის მიერ 2020 წლისთვის დასახული მიზნის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინიმუმ 20%-ით მოხდეს შემცირება გარემოში CO2-ის ემისიის, ასევე ქალაქ ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების შემუშავებულ გეგმაში (SEAP-Sustainable Energy Action Plan) ასახული პრიორიტეტული მიმართულებების კუთხით განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები და უზრუნველყოს საზოგადოების ინფორმირება. აღნიშნულ სფეროში თვითმმართველობის საქმიანობა ფოკუსირებული იქნება ორ ძირითად მიმართულებაზე, კერძოდ: 1. გამოყოს თანადაფინანსება დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ქალაქში და 2. განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძებები საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისათვის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და მათი სარგებლიანობის შესახებ. ამისათვის წლის მანძილზე დონორ ორგანიზციებთან თანამშრომლობით მოხდება  მდგრადი ენერგეტიკის დღეების აღნიშვნა ქალაქში, მომზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო მასალა, მათ შორის მედიის საშუალებით. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი: 15,0 ათასი ლარი.

დ.დ. მოსალოდნელი შედეგი:  გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის არანაკლებ 4 დარგი და მომზადდება საინვესტიციო წინადადებების პაკეტი; ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის არანაკლებ 2 გამოფენა-გაყიდვა. განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის არანაკლებ, 1 პროექტი და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების არანაკლებ 2 ღონისძიება.

დ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის განხორციელებით მიღებული თითოეული შედეგის შეფასებისათვის მოცემულია კონკრეტული რაოდენობრივი მაჩვენებელი, შესაბამისად, დასახული მიზნების მიღწევის ხარისხი შეფასებული იქნება სწორედ აღნიშნული რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესრულების ხარისხით.

ე. ააიპ „ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი“ (ორგანიზაციული კოდი 03 05)

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში შემოსული ტურისტების გაზრდილმა რაოდენობამ აშკარა გახადა ახალი, თანამედროვე სტანდარტების ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა, რისთვისაც ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი და გარემონტებული იქნა შენობა რუსთაველის გამზირის №9-ში. ააიპ „ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ 2017 წელს განხორციელდება შენობის მოწყობის დასრულებისათვის დარჩენილი მცირე სამუშაოები, ასევე დაიგეგმება და განხორციელდება ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარებისათვის, ერთი მხრივ, სხვადასხვა სახის მარკეტინგული ღონისძიებები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ხოლო, მეორე მხრივ გაგრძელდება ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა-რეაბილიტაცია. თითოეული ღონისძიების განხორციელებისას ააიპ „ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი“ მჭიდროდ ითანამშრომლებს, ერთი მხრივ, ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობასთან, ხოლო, მეორე მხრივ, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან.

ე.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 153,0 ათასი ლარი, მათ შორის:  გამოყოფილი სუბსიდიის ფარგლებში მოხდება ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მიმდინარე ხარჯების, მათ შორის, კომუნალური გადასახდელების დაფარვა. წლიური ბიუჯეტი 153,0 ათასი ლარი (მათ შორის წინა წლის ვალდებულებების კლება 5500 ლარი).

3. გარემოს დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 04 00): პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარiული  მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ქალაქის მწვანე საფარი. არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს ჩამოყალიბებას. ფლორის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე, საგანმანათლებლო მიზნით, ხელს შეუწყობს ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღისშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

ა. ააიპ „სპეციალური სერვისები" (ორგანიზაციული კოდი 04 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობისათვის დასუფთავების მომსახურების გაწევა, მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა; ქალაქის 98 ქუჩის, ასევე საჯარო და კერძო სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზების დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 2367,4 ათასი კვ.მ. ნარჩენების გატანა-გაუვნებელყოფა, მორწყვა-ჩარეცხვის სამუშაოს ორგანიზება ქალაქის 557,2 ათასი კვ.მ. ფართობზე; საგზაო ნიშნების მონტაჟი და მაგისტრალების დახაზვა, მონიშვნითი სამუშაოები; მოძრავი ნაგავშემკრები კონტეინერებისათვის ტროტუარებზე შეჭრების გაკეთება, სანიაღვრე სისტემის ექსპლუატაცია; ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების /წვრილფეხა /ძაღლი, კატა/ ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი/იზოლაცია და მათი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა, მოვლა-პატრონობა /კვება, ცხოველებისათვის კვალიფიციური ვეტერინარის მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, თანამედროვე სტანდარტებით სადგომის მოწყობა/, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საათების ექსპლუატაცია, საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობა, ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის მოძრავი კონტეინერების დერატიზაცია-დეზინფექცია, დროებითი გამოუყენებელი შენობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დერატიზაცია-დეზინფექცია, ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია-დეზინფექცია. მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეწარმავლების დასაფრთხობად, აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, სარეაბილიტაციო საავტომობილო გზებზე ახალი ღვარსადენების მოწყობა, დაზიანებული ჭის თავების შესყიდვა, ზამთრის სეზონზე ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საფეხმავლო ბილიკების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და გზებზე მოცურების საწინააღმდეგო ტექნიკური მარილისა და ქვიშის ნაზავის მოყრა. აღნიშნული ფუნქციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია 1575,7 ათასი ლარი და დასაქმებულია 500 თანამშრომელი. სახელფასო ფონდი შეადგენს 3274,3 ათას ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციაზე განსაზღვრული ფონდი შეადგენს 321,3 ათას ლარს.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4739,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგები: დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობა; მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; დასუფთავებული ქალაქისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება; მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება; მაგისტრალებზე მოძრაობის განტვირთვა; მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა; მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებისა და ცოფის გავრცელების მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილება. მოწესრიგებული საპირფარეშოები.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: დასუფთავებული შენობის ფართობი; გადაბელილი ხეების რაოდენობა; დასუფთავებული ფართისა და გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დამონტაჟებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა და დახაზული ფართობი; ექსპლუატირებული სანიაღვრე სისტემის რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი; იზოლირებული ცხოველების რაოდენობა.

ბ. ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 04 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: აუცილებელია ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხემცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხემცენარეების შეწამვლა, გასხვლა, სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 107,1 ათასი ლარი: 460,0 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა და  ექსპლუატაცია; 30,0 ათასი ლარი ქალაქის ტერიტoრიაზე ხე -მცენარეების დარგვა-განაშენიანება; 261,5 ათასი ლარი ქალაქში მწვანე საფარის კაპიტალური სამუშაოები და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება; საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №569 განკარგულება სკვერების მოწყობის სამუშაოები 355,6 ათასი ლარი.

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებელი ადგილის შექმნა.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების     რაოდენობა.

გ. ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი" (ორგანიზაციული კოდი 04 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საბავშვო ატრაქციონებისა და სპორტული სავარჯიშო მოედნის მოწყობა, ბუნებრივი საფარის შენარჩუნება, გამრავალფეროვნება და ყვავილნარის მოწყობა, ბუნებრივი საფარის შხამქიმიკატებით შეწამვლა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 160,0 ათასი ლარი

გ.გ. პროგრამის შედეგი: საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებელი ადგილის შექმნა.

გ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: პარკში დამსვენებელთა რაოდენობა; ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

დ.  ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი" (ორგანიზაციული კოდი 04 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღის ინფრასტრუქტურის განვითარება; მცენარეთა ინტროდუქცია/კოლექციის გამდიდრება და მცენარეთა მოვლა-პატრონობა, მცენარეთა  კონსერვაციის გლობალური სტრატეგიის („GSPC“) შესაბამისად; სასწავლო-აღმზრდელობითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა; ბილიკებისა და დასასვენებელი ადგილების (დასაჯდომები, მცირე ღია ფანჩატური) მოწყობა  ქვედა პარკსა და გეოფლორისტულ უბანში. სამეცნიერო მუშაობის ინტენსიფიკაცია, ყვავილოვან, ბუჩქოვან და ხე მცენარეთა ახალი კოლექციების შემოტანა, სანერგე მეურნეობის განვითარება, სარწყავი სისტემის განვითარება; სასწავლო ცენტრის-მოკლევადიანი სასწავლო კურსების ორგანიზება მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის დაინტერესებული ფენებისათვის, სამეცნიერო კონფერენციის მოწყობა და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ბაღის პრომოუშენის ღონისძიებები (ახალი სარეკლამო რგოლის მომზადება, პრეზენტაციები მედიის სხვადასხვა სახეობებით, საინფორმაციო ბუკლეტების მომზადება) ტურისტული პოტენციალის რეალიზება (ტურისტულ კომპანიებთან, სასტუმროებთან ურთიერთობების გაძლიერება) საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 384,0 ათასი ლარი.

დ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ვიზიტორებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული ბოტანიკური ბაღი; ცნობიერების ამაღლება მცენარეთა მოვლა-პატრონობასა და ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით; ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდა.

დ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ბაღში ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა; სასწავლო კურსში მონაწილეთა რაოდენობა; ინტროდუცირებული მცენარეთა რაოდენობა.

4. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 05 00): საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას;  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა. ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება" (ორგანიზაციული კოდი 05 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა; ფილიალის სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამების შემუშავება-დამტკიცება „სკოლამდელთა საგანმანათლებლო პროგრამის“ საფუძველზე; პედაგოგიური პროცესის სრულყოფის ახალი მეთოდებისა და საშუალებების მოძიება; ფილიალების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების ორგანიზება; სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებების, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი სამედიცინო საგნებით  ფილიალების უზრუნველყოფა; ფილიალებში საოფისე და კომუნალური ხარჯების ორგანიზება; ფილიალის სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამების, გენდერული საკითხების განხორციელების კონტროლი. ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადანაწილებულია 37 ფილიალად, რომელიც 10000 ბავშვზე მეტს ემსახურება 1700-მდე თანამშრომელი (სახელფასო და სოციალური ფონდი 6600,0 ათასი ლარი, რაშიც ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდი შეადგენს 8%-ს). შესაბამისად, ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ბავშვთა კვების საკითხებს, ყოველწლიურად ხდება ბავშვთა კვების რაციონისა და მისი მრავალფეროვნების გაუმჯობესება, რისთვისაც  მიმდინარე წელს ყოველდღიურად სამჯერადი კვებისათვის გამოყოფილია 1920,0 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 753,0 ათასი ლარი.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 9850,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღები; კვალიფიციური კადრების ზრდა; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო გარემო.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღების რაოდენობა; სერტიფიცირებული კადრების რაოდენობა; საბავშვო ბაღებში მოსიარულე ბავშვების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი; სურსათის უვნებლობის ან მსგავსი სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული შენიშვნების რაოდენობა.

ბ. განათლების ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 05 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ძეგლთა დაცვის კუთხით ღონისძიებების გატარებას, ქალაქის მუზეუმების მუშაობის გააქტიურებას, ქუთაისის ღირშესანიშნაობების ინტერნეტ სივრცეში განთავსებას ქალაქის პოპულარიზაციისა და ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას, მოსწავლეებში ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის პოპულარიზაციას. პროგრამით დაგეგმილი მრავალფეროვანი აქტივობები ხელს შეუწყობს ქუთაისის მოქალაქეებს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებაში.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

ხარჯთ აღრიცხვა

შენიშვნა

1.

დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

მარტი

3.0

 

2.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით)

წლის განმავლობაში

10.0

მემორანდუმი

3.

ინტელექტუალური კონკურსი „რა ? სად? როდის?“ მოსწავლეთათვის

წლის განმავლობაში

4.0

 

4.

მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა

წლის განმავლობაში

18.0

 

5.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)

1 ივნისი

3.0

 

6.

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, სამ ნაკადად, შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

ივლისი-აგვისტო

35.0

 

7.

საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

აგვისტო-სექტემბერი

20,0

 

8.

მედია-პროექტი „ეტალონი“

ნოემბერი-დეკემბერი

3.0

 

9.

„sos“ ბავშვთა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

წლის განმავლობაში

38,0

მათ შორის

30,0 მემორანდუმი

10.

„გაიცანით ჩემი ქალაქი" ბლოგის შექმნა, გამარჯვებული სკოლების გუნდების დაჯილდოება და წიგნის დაბეჭდვა

წლის ბოლომდე

5.0

 

11.

ქართული ენის დღე – კალიგრაფიის კონკურსი,  შემოქმედი პედაგოგების კრებულის დაბეჭდვა

14 აპრილი

5.0

 

12.

ღვაწლმოსილ და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნით დაჯილდოება

წლის განმავლობაში

4.0

 

13.

ლადო ასათიანის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, კონფერენციის მასალების დაბეჭდვა

წლის განმავლობაში

5.0

მემორანდუმი

14.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი

წლის განმავლობაში

10.0

 

15.

კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

10.0

 

16.

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების, დირექტორების, საჯარო სკოლების დაჯილდოება

5 ოქტომბერი

18.0

 

17.

მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ-მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება

18 მაისი

4.0

 

18.

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი-დეკემბერი

15.0

 

19.

ქალაქის მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის

წლის განმავლობაში

25.0

 

20.

სოციალური მუხლი

წლის განმავლობაში

5.0

 

21.

საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი მოსწავლეებისა და სტუდენტების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

10.0

 

22.

ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი:

წლის განმავლობაში

5.0

 

23.

2016 წლის ღონისძიებების (ვალდებულებების) დაფინანსება

 

10,4

 

24.

ჯამი:

 

265,4

 

 

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მოზარდებში ცოდნის დონისა და კულტურული ფასეულობების დონის ამაღლება; მოზარდ თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება; მოზარდებში სამშობლოს წინაშე საკუთარი პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდა; ქალაქისა და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა; ღონისძიებებში მონაწილე მოზარდთა რაოდენობა.

გ. ააიპ „ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო  ბიბლიოთეკა" (ორგანიზაციული კოდი 05 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საბიბლიოთეკო ფონდების ციფრულ ფორმატში  გადაყვანა, ფონდების შევსება უახლესი  ლიტერატურით, არსებული ფონდების დამუშავება სპეციალური მეთოდოლოგიით, სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა, ინოვაციური პროცესების დანერგვა, საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება თანამედროვე საბიბლიოთეკო სტანდარტების შესაბამისად, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ბიბლიოთეკის ქსელში დასაქმებულია 138 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი შეადგენს 670,8 ათას ლარს (ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 11.2%-ს) და დანარჩენი ხარჯები გათვალისწინებულია ფონდების მოვლა-პატრონობასა და სხვა მიმდინარე ხარჯებისათვის.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 705,0 ათასი ლარი.

გ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის მასშტაბით საზოგადოების თავშეყრის ადგილების შექმნა; დაცული, მოვლილი და განახლებული საბიბლიოთეკო ფონდი; საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება.

გ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მასშტაბით ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და მასში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა; საბიბლიოთეკო ფონდში არსებული წიგნების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ბიბლიოთეკებში.

დ. ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა და მიშენებები (05 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზრდის ტენდენციიდან გამომდინარე, განათლების დონის ბაზის შექმნა.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1 200,0  ათასი ლარი: 420,0 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისში ბაღების კაპიტალური მშენებლობა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება; საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №569 განკარგულება ბაგა-ბაღების მშენებლობა და მიშენება 780,0 ათასი ლარი.

დ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის აღზრდის პირობების გაუმჯობესება; ქალაქში განათლების დონის ამაღლება.

დ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ახალი ბაგა-ბაღის რაოდენობის გაზრდა. ბაგა-ბაღების მიშენებების საფუძველზე, მათი ფართის გაზრდა.

ე. ქალაქ ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე თანამედროვე სტანდარტების ბიბლიოთეკის მშენებლობა (ორგანიზაციული კოდი 05 05)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 დეკემბრის №2698 განკარგულების საფუძველზე ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროცესების ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა. საგანმანათლებლო სფეროში თანამედროვე მიდგომებისა და სტანდარტების დამკვიდრების უზრუნველყოფა.

ე.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 300,0 ათასი ლარი.

ე.დ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი დონის ამაღლება.

ე.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ახალ ბიბლიოთეკაში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების რიცხვი და მათში ჩართული პირების რაოდენობა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში  საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 6377,2 ათასი ლარი.

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმი: სპორტის სახეობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ. ააიპ  „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" (ორგანიზაციული კოდი 06 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე  საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. გაერთიანების ფილიალებში სპორტით დაკავებულია 4640-ზე მეტი მოსწავლე, რომელთაც 509 თანამშრომელი და მწვრთნელი (სახელფასო ფონდი 2243.6,0 ათასი ლარი, რაშიც ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდი შეადგენს 12%-ს) ემსახურება.  დანარჩენი დაფინანსება, ძირითადად, ადგილობრივ სპორტულ შეკრებებსა და მივლინებებზეა განკუთვნილი.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2996,0 ათასი ლარი .

გ. სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქუთაისელი სპორტსმენების სხვადასხვა ტიპის ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის საჭირო და ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზება. სხვადასხვა სპორტულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა. სპორტსმენების წახალისება, სპორტული ბანაკების მოწყობა, საპატიო წოდებების მინიჭება და დაჯილდოება. ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 

დასახელება

თა­რი­ღი

ხარ­ჯ­თა­ღ­­რი­ც­ხვა (ათას ლარ­­ში)

შე­ნი­შვ­ნა

1.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

წლის განმავლობაში

10,0

 

2.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

8,0

 

3.

ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში მოყვარულთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

წლის განმავლობაში

5.0

 

4.

საქალაქო ღონისძიებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის  (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

წლის განმავლობაში

4,0

 

5.

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

8,0

 

6.

საერთაშორისო ღია პირველობა კარატეში

წლის განმავლობაში

5,0

 

7.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში 

წლის განმავლობაში

5,0

 

8.

ქორქია- საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი

წლის განმავლობაში

37,5

 

9.

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ.არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

წლის განმავლობაში

3,0

 

10.

მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

წლის განმავლობაში

10,0

 

11.

კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

6,0

 

12.

მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო პირველობა მეკლდეურობაში

წლის განმავლობაში

3,0

 

13.

ალპინიადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის

წლის განმავლობაში

5,0

 

14.

საერთაშორისო ტურნირი „ქუთაისი რეგატა 17“

წლის განმავლობაში

5.0

 

15.

იმერეთის ღია ჩემპიონატი ბოდიბილდინგში

წლის განმავლობაში

5.0

 

16.

გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში

წლის განმავლობაში

10.0

 

17.

სპორტული კვირეული-საქალაქო ტურნირი ადმინისტრაციულ  ერთეულებს  შორის

წლის განმავლობაში

4,0

 

18.

მსოფლიო ჩემპიონის, დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში

წლის განმავლობაში

3,0

 

19.

სასკოლო პირველობა წყალბურთში

წლის განმავლობაში

6,0

 

20.

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

წლის განმავლობაში

20.0

 

21.

ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით

წლის განმავლობაში

5,0

 

22.

ორგანიზაციებს შორის ტურნირი მინი-ფეხბურთში

წლის განმავლობაში

4,0

 

23.

წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება

წლის განმავლობაში

8,0

 

24.

წარმატებული  ქუთაისელი  სპორტსმენების  სტიპენდია

წლის განმავლობაში

50,0

 

25.

ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

36,0

 

26.

ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

12,0

 

 

 

 

27.

სპორტულ კვირეულში გამარჯვებულთა საპრიზო ფონდი

წლის განმავლობაში

4,0

 

28.

საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო  დაფინასება

წლის განმავლობაში

46,5

 

29.

მაია  ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში

წლის განმავლობაში

20,0

მე­მო­რან­დუ­მი

30.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

წლის განმავლობაში

10,0

 

31.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

წლის განმავლობაში

5.0

 

32.

მოქმედი და გარდაცვლილი სპორტსმენების, სპორტის დამსახურებული მუშაკებისა და მწვრთნელების ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

წლის განმავლობაში

15.0

 

33.

რაგბის ხელშეწყობა (მათ შორის: ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“ – 300,0 ათასი ლარი; საეკლესიო სარაგბო კლუბი „ბაგრატი“ -50,0 ათასი ლარი)

წლის განმავლობაში

350.0

მე­მო­რან­დუ­მი

34.

ააიპ „ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი“

წლის განმავლობაში

6.0

მე­მო­რან­დუ­მი

35.

სპორტული ღონისძიებებისთვის სასტუმროსა და კვებითი მომსახურება (სასტუმრო 4.0, კვება 6.0)

წლის განმავლობაში

10.0

 

36.

ზაურ დოლაბერიძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში

წლის განმავლობაში

5,0

 

37.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

10.0

 

38.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

15.0

 

39.

ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

5,0

 

40.

 რაგბში ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელი სამუშაოები

წლის განმავლობაში

154,0

 

41.

სატრანსპორტო ხარჯი

 

15,0

 

 

42.

2016 წლის  ღონისძიებების დაფინანსება

 

95,2

 

 

43.

ჯამი:

 

1,043,2

 

 

დ.  შპს „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი 2010" (ორგანიზაციული კოდი 06 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. კლუბის ფუნქციონირებისათვის განსაზღვრულია ადმინისტრაციისა და სპორტსმენების სახელფასო ფონდი 525,3 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება შეადგენს 6,9 %-ს. განსაზღვრულია 65,0 ათასი ლარით საწვრთნელო შეკრების ორგანიზება და კალენდრით გათვალისწინებული თამაშების ჩატარება.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 700,0 ათასი ლარი.

ე. ააიპ „სპორტის სასახლე" (ორგანიზაციული კოდი 06 01 05)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტის სასახლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 180,0 ათასი ლარი.

ვ. ააიპ „ტაეკვნდოს სპორტული კლუბი" (ორგანიზაციული კოდი 06 01 06)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საწვრთნელო მუშაობა, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 25,0 ათასი ლარი.

ზ. შპს „საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო“ ქუთაისი" (ორგანიზაციული კოდი 06 01 07)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: რ.შენგელიას სახელობის სტადიონისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჭაბუკთა ლიგაში მონაწილეობა, ბავშვთა გუნდების საქალაქო და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობა.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 400,0 ათასი ლარი, მათ შორის: რ.შენგელიას სახელობის სტადიონისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. ჭაბუკთა ლიგაში მონაწილეობა, ბავშვთა გუნდების საქალაქო და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობა. საქართველოს, დავით ყიფიანის თასის 2016 წლის დაუფლებით კლუბს გაეხსნა გზა ევროტურნირების საკვალიფიკაციო ეტაპისკენ. საკუთარი პოტენციალის უკეთ გამოსავლენად და ევროპის მასშტაბით ქალაქის წარმოსაჩენად კლუბს ესაჭიროება სპორტული შეკრების გავლა და შესაბამისი ეკიპირების შეძენა.

თ. ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015" (ორგანიზაციული კოდი 06 01 08)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საწვრთნელო მუშაობა, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება. ბიუჯეტით განსაზღვრულია საწვრთნელო შტაბისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურების დაფინანსება, ხოლო შესაბამისი ფედერაციის დაფინანსებით ხორციელდება სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი.

ი. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა-ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 06 01 09)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ი.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში არ არსებობდა გარე სპორტული ტრენაჟორები, სადაც მოქმედი სპორტსმენები თუ სპორტით დაკავებული ადამიანები შეძლებდნენ უფასოდ სხეულის გაკაჟებას. 2015 წელს განხორციელებულმა ანალოგიურმა პროგრამამ (ქალაქში დამონტაჟდა 2 კომპლექტი სპორტული ტრენაჟორი) ქალაქის საზოგადოება დაარწმუნა პროგრამის ეფექტიანობაში. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესშიც კი, ახლადდამონტაჟებულ სავარჯიშოებზე აქტიურად მიმდინარეობდა ვარჯიში. ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სპორტული ტრენაჟორების ექსპლუატაცია.

ი.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი:  ქალაქ ქუთაისში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწყობილი სპორტული ტრენაჟორების ექსპლოატაცია – 20.0 ათასი ლარი.

კ.  სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 06 01 10)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლების წინ მოწყობილი სპორტული მოედნები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, სპორტით დაკავებული ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აგრეთვე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგან უახლოეს ადგილებში არსებობს ცარიელი, ამჟამად გამოუყენებელი ტერიტორიები, სადაც სპორტული მოედნების მოწყობა დაინტერესებას გამოიწვევს მიმდებარე საცხოვრებელ კორპუსებში მცხოვრები ახალგაზრდა თაობისთვის დაკავდნენ სპორტით. აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ქუჩის სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობის „სკეიტბორდით“ სრიალისათვის მოეწყოს შესაბამისი მოედანი.

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 903.0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე აუცილებლობის შემთხვევაში, სპორტული მოედნის მოწყობა – 900.0 ათასი ლარი (მათ შორის 585,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით), საწვავის შესაძენად – 3.0 ათასი ლარი.

ლ.  შპს „საფეხბურთო კლუბი ქუთაისი“ (ორგანიზაციული კოდი 06 01 12)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ არსებული საფეხბურთო სკოლის  ქალთა გუნდი „მართვე“ მონაწილეობას იღებდა 2016 წლის ქალთა საფეხბურთო ჩემპიონატში და გახდა ჩემპიონატის გამარჯვებული, რომელმაც მონაწილეობა უნდა მიიღოს უეფას 2017 წლის ქალთა ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში. უეფას მოქმედი რეგლამენტის მიხედვით აუცილებელი პირობაა მონაწილე გუნდი წარმოადგენდეს იურიდიულ პირს და შესაბამისად დაარსდა შპს „საფეხბურთო კლუბი ქუთაისი“.

ლ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 10.0 ათასი ლარი.

მ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მხარდაჭერა; კულტურული ღონისძიებები; სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შენობის დაცვა; სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“, ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლისა და თეატრების მხარდაჭერა.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4783,6 ათასი ლარი.

მ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: კულტურის, განათლების, ხელოვნების სფეროს  დონის ამაღლება; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ფილიალები.

მ.დ. შეფასების კრიტერიუმი: ფილიალებში რეგისტრირებულ ბავშვთა რაოდენობა; ფესტივალ-კონკურსებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა; მოსახლეობის დასწრება დაგეგმილ ღონისძიებებზე; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ფილიალების რაოდენობა.

ნ. ააიპ  „კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება" (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობა, გამართული სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა, თანამედროვე სტანდარტების მქონე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, შესაბამისი განათლების მიცემის უზრუნველყოფისათვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, გაერთიანების ფილიალების  მართვა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია მოსწავლეთა შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. აღნიშნულ გაერთიანებაში დატვირთულია 2800-ზე მეტი მოსწავლე, რომელთაც ემსახურება 700-ზე მეტი თანამშრომელი და პედაგოგი. მათი შრომის ანაზღაურების ფონდი განსაზღვრულია 2800.0 ათასი ლარით, საიდანაც ადმინისტრაციის სახელფასო ანაზღაურება შეადგენს 10,7%-ს. ასიგნების დანარჩენი ხარჯები განკუთვნილია საორგანიზაციო, სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებებზე.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2900,0 ათასი ლარი.

ო. კულტურული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფენ კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას, კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღ­რიცხვა (ათას ლარში)

შენიშვნა

1.

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

12.0

მემორანდუმი

2.

ჟურნალ „განთიადის“ გამოცემა (ბეჭდვა 19.0 ლ; ჰონორარი 26.0 ლ.)

წლის განმავლობაში

45.0

მემორანდუმი

3.

ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

2.8

 

4.

ჟურნალ „მერმისის“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

6.0

მემორანდუმი

5.

გაზეთ„უქიმერიონის“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

6.0

მემორანდუმი

6.

მწერლებისა და მსახიობების საიუბილეო პროგრამა

წლის განმავლობაში

25.0

 

7.

ფოტო -ალბომის: „ქუთაისი, გუშინ, დღეს, ხვალ“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

7.0

 

8.

მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა

წლის განმავლობაში

30.0

მემორანდუმი

9.

მე-2 სამუსიკო სკოლის და „SOS“ ბავშვთა სოფლის პროექტი „ჩვენ ყველანი ერთი ვართ“

იანვარი-თებერვალი

11,6

 

10.

„დავითობის“ დღესასწაული

02.08.2017

3.0

 

11.

სულხან გოგოლაშვილის პერსონალური ფოტო-გამოფენა

წლის განმავლობაში

5.0

 

12.

შშმ პირთა შემოქმედებითი საღამო

წლის განმავლობაში

5.0

 

13.

მედიაპროექტების მხარდაჭერის პროგრამა

წლის განმავლობაში

16.0

 

14.

ქართულ-ლაზური მუსიკის ფესტივალი

წლის განმავლობაში

40.0

 

15.

ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლის ქორეოგრაფიული სპექტაკლი

წლის განმავლობაში

30.0

 

16.

თამაზ მონიავას შემოქმედებითი საღამო

იანვარი-აპრილი

5.0

 

 

17

თამარ გვერდწითელის საიუბილეო კონცერტი

წლის განმავლობაში

15.0

 

18.

პროექტი „სალონური შეხვედრები“

წლის განმავლობაში

6.0

 

19.

ლადო ასათიანის საიუბილეო საღამო

წლის განმავლობაში

10.0

 

20.

საერთაშორისო პლენერი ფერწერასა და ქანდაკებაში, ფესტივალების მოწყობა

წლისგანმავლობაში

65,0

 

21.

საკონცერტო  ღონისძიებები

წლის  განმავლობაში

30.0

 

22.

პროექტი „გარდასულ დღეთა გენია“ დოკუმენტური ფილმების კრებული „ქუთაისში მოღვაწე თვალსაჩინო ქართველები“

წლის განმავლობაში

4.0

 

23.

გიგა მიქაძისა და სპარტაკ ბენიძის თეატრალური პროექტი

წლის განმავლობაში

4.0

 

24.

ალბომის „ნაცნობი უცნობი ქუთაისიის“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

7.0

 

25.

დავით ნანობაშვილის პროექტი „ათონელი ქართველები“

წლის განმავლობაში

8.0

 

26.

სპორტულ-სამეჯლისო ცეკვების ღია რეიტინგული შეჯიბრი

წლის განმავლობაში

3.0

 

27.

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

03.03.17-08.03.17

8,2

 

28.

მოსწავლეთა ნახატების კონკურსი „პანდა“

წლის განმავლობაში

3.0

 

29.

ახალგაზრდული  კამერული ორკესტრის საიუბილეო კონცერტი

წლის განმავლობაში

3.0

 

30.

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“                 (კვირეული)

02.05.17-08.05.17

49,0

 

31.

საქართველოს მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის პრემიები სხვადასხვა ნომინაციებში

წლის განმავლობაში

8.0

 

32.

პროექტი „ზაფხულის საღამოები“

წლის განმავლობაში

10.0

 

33.

ილია ჭავჭავაძის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით, თეატრალური წარმოდგენა ,,საუკუნის მკვლელობა"

წლის განმავლობაში

2.0

 

34.

ფოტოკონკურსი „ილო“

წლის განმავლობაში

8.0

 

35.

26 მაისი „გიორგობის“ დღესასწაული

წლის განმავლოვაში

17.0

 

36.

საახალწლო ღონისძიებები

დეკემბერი-იანვარი

58,3

 

37.

კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

წლის განმავლობაში

20.0

 

38.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

წლის განმავლობაში

20,0

 

39.

მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების გადაღება, გაშუქება და დაარქივება

წლის განმავლობაში

10.0

 

40.

ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

40.0

 

41.

გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

წლის განმავლობაში

40.0

 

42.

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

80.0

მემორანდუმი

43.

ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტებისა და ქურუმის სტიპენდიები

წლის განმავლობაში

36.0

სტიპენდია  არ გაიცემა იმ ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე პიროვნებაზე, რომელსაც სისტემატურად ეძლევა ანაზღაურება ბიუჯეტიდან ან სხვა რომელიმე ორგანიზაციიდან ან ფონდიდან

44.

ქუთაისელ მხატვართა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10.0

 

45.

ქუთაისელ მსახიობთა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10.0

 

46.

სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა

წლის განმავლობაში

20.0

 

47.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

წლის განმავლობაში

51,2

 

48.

არსენ ფოჩხუასა და გივი ბრეგაძის ექსპონატების საგამოფენო სივრცეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

18,0

მემორანდუმი

49.

სატრანსპორტო ხარჯი

წლის განმავლობაში

23.2

 

50.

2016 წლის ღონისძიებების (ვალდებულებების) დაფინანსება

 

72,3

 

51.

ჯამი:

 

1018,6

 

პ. სსიპ „ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი" (ორგანიზაციული კოდი 06 02 03)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუზეუმის დაცვის  მომსახურება.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 70,0 ათასი ლარი.

ჟ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ (ორგანიზაციული კოდი 06 02 04)

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 35,0 ათასი ლარი.

რ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი" (ორგანიზაციული კოდი 06 02 05)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ფოლკლორის ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები, სასცენო  კოსტიუმების  შეკერვა – განახლება  შოუ  პროგრამის  მოსამზადებლად, სახელმწიფო ანსამბლის პროპაგანდა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. ფოლკლორის ცენტრი-სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სოლო კონცერტების ჩატარება. ცენტრში დასაქმებულია 103 თანამშრომელი, რომელიც კომპლექტდება სახელმწიფო ანსაბლისა და ქორეოგრაფებისაგან. ცენტრში აქტიურად ჩართულია 365-ზე მეტი მოსწავლე, რაც ქვეყნის მასშტაბით ფოლკლორის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 760,0 ათასი ლარი.

ს. ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 03)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობის პოპულარიზაცია.

ს.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღ­რიცხვა (ათას ლარში)

შენიშვნა

1.

კინოსკოლა ქუთაისელი ახალგაზრდებისათვის

წლის განმავლობაში

15,0

სავარაუდოდ 100 ახალგაზრდა

2.

სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის სკოლა

წლის განმავლობაში

20,0

120 ახალგაზრდა

3.

ახალგაზრდა ლიდერთა საზაფხულო სკოლა

ივლისი- აგვისტო

20,0

 

4.

ახალგაზრდული ინიციატივების  მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

20,0

 

5.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

5,0

 

6.

ნიჭიერი ახალგაზრდების პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

10.0

 

7.

ტრენინგ-სემინარების მოწყობა

წლის განმავლობაში

10,0

 

8.

სოციალურად დაუცველი და შშმ  ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

წლის განმავლობაში

5,0

 

9.

პროფესიული გადამზადების კურსები სსმ პირებისთვის.

წლის განმავლობაში

5.0

 

10.

გაეროს მოდელირება

იანვარი-მარტი

4,0

 

11.

ახალგაზრდული მედია პროექტების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

10,0

 

12.

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების სასკოლო ჩემპიონატი

წლის განმავლობაში

4,0

 

13.

ახალგაზრდა მოხალისეთა მხარდაჭერის პროგრამა

წლის განმავლობაში

3,0

 

14.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

16.0

 

15.

მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული საჭიროებების კვლევა

 

10.0

 

16.

საერთაშორისო ბანაკი და კონფერენცია

წლის განმავლობაში

10,0

 

17.

საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა

წლის განმავლობაში

15.0

 

18.

საახლწლო კარნავალი

იანვარი

8,5

 

19.

2016 წლის ღონისძიებების (ვალდებულებების) დაფინანსება

 

18,0

 

20.

სატრანსპორტო ხარჯი

 

10,0

 

21.

ახალგაზრდებში იმერეთის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია

ივნისი-სექტემბერი

5,5

 

22.

სულ ჯამი:

 

224.0

 

ს.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები; ახალგაზრდებში სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება; ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.

ს.ე. შეფასების კრიტერიუმი: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროექტებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა.

ტ. ააიპ „ქუთათელ გაენათელის ეპარქია" (ორგანიზაციული კოდი 06 04)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდასაჭერად ეპარქია საჭიროებს  გარკვეულ მხარდაჭერას, კერძოდ, ბაგრატის კათედრალური ტაძრისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის განათების, ეპარქიაში არსებული ეკლესია-მონასტრების, ქუთაის-გაენათის ეპარქიის რეზიდენციის კომუნალური დავალიანებების დაფარვისა და ტაძრების მიმდინარე და კაპიტალური მშენებლობების კუთხით.

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 45,0 ათასი ლარი.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა.  ჯანმრთელობის დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 07 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 950,0 ათასი ლარი.

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: პრევენციული ღონისძიებების საფუძველზე მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიური დაავადებების გავრცელებისაგან; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოზარდ თაობაში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენით შემდგომ ასაკში დაავადებათა გართულების პრევენცია.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" (ორგანიზაციული კოდი 07 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ცენტრის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა.

ბ.ბ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ფარგლებში ცენტრის მიერ ხორციელდება ქალაქის მასშტაბით საბონიფიკაციო ღონისძიებების ჩატარება, გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებების გატარება (წყალსატევებში გამბუზიების გავრცელება), ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების უზრუნველყოფა ვაქცინაციებისთვის საჭირო საშუალებებით, საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგი, ღონისძიებების ჩატარება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი

გ.  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000-მდე და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე პირები და ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები. დახმარების მიმღები უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, ოჯახზე წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 120 ლარის ოდენობით და 57 000-დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ლიმიტს ზემოთ და განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში დახმარების საკითხი გადაწყდება (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არარეგისტრირებულ პირებზე) სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით ხდება ერთჯერადი მომართვის საფუძველზე ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან. (განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით). წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მზადდება საგარანტიო წერილი.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღო­ნის­ძი­ებ­ის­ათ­ვის სა­ჭი­რო რა­ოდ­ენ­ობა

ერ­თე­ულ­ის ფა­სი

ღო­ნის­ძი­ებ­ის გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად სა­ჭი­რო ხარ­ჯი (12 თვე) (ათას ლარში)

1.

მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი – 57000 სარეიტინგო ქულა

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 120 ლარი

102.9

2.

მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი 57 000 – 70000 სარეიტინგო ქულა

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეეს 70 ლარი

3.

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

85

100 ლარი თვეში

90,0

4.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება

 

 

 

7,1

5.

სულ ხარჯი:

200.0

დ. სამედიცინო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები, წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისს წარმოადგენს ონკოლოგიური ავადმყოფები, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000 /ათასი/ ლარისა. რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებზე და ონკოპაციენტებზე. მკურნალობის ხარჯების (სტაციონარული თერაპია, ქირურგია) ანაზღაურების შემთხვევეაში დახმარებით ისარგებლებენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის 100% დაფინანსებით. დახმარების  მოცულობა განისაზღვრება თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000 /ათასი/  ლარისა, ყველა სხვა დაავადებების შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან,  განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით C ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებისათვის,   სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პერიოდში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მონიტორინგის ღირებულების 30%-ით თანადაფინანსება. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს, C ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარები, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს C ჰეპატიტის მართვის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე, სახელმწიფო პროგრამის C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში. განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულების 30%-სა. პროგრამით მოსარგებლე პირებმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ფორმა №100, ანგარიშფაქტურა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი.  

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 520,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ლარში)

სულ ხარჯები (12 თვე) (ათას ლარში)

1.

სამედიცინო მომსახურება

ბენეფიციარი

ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 1000 ლარი

444.4

2.

C  ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევები

ბენეფიციარი

ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის

 

20,0

3.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება

 

 

 

55.6

4.

სულ ხარჯი:

520.0

ე. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 04)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სასკოლო პედიატრიის ხელშეწყობისა და განვითარების მხარდასაჭერად, 1-ლი; მე-2; მე-3; მე-4 და მე-7 კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების: თიაქარის, სქოლიოზის, კრიპტორხიზმის, რეფრაქციასთან და ენდოკრინოლოგიურ პათოლოგიებთან დაკავშირებული პრობლემის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების მკურნალობისა და მასთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (საჯარო და კერძო სკოლები) პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეშვიდე კლასის მოსწავლეები. პირველი და მესამე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს აწარმოებს ქირურგი და ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, მეორე და მეოთხე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს – ექიმი ოფთალმოლოგი, მე-7 კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეულ ეტაპზე გამოსავლენად,  აწარმოებს ექიმი-ენდოკრინოლოგი.

ე.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ზუსტი ბაზის (ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის, თითოეულ დაწესებულებაში პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეშვიდე  კლასის მოსწავლეთა რაოდენობის) მომზადება. ქვეპროგრამის განხორციელებაში მონაწილე სუბიექტების ქუთაისში მოქმედი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების განსაზღვრა და სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამყარება ქვეპროგრამაში მონაწილეობაზე; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების კალენდარული დაგეგმვა; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების განხორციელება და მასზე ზედამხედველობა,  გამოკვლევების შედეგების ანალიზი.

ე.დ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 35,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებათა დასახელება

თანხა (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პირველი და მესამე კლასის მოსწავლეთა ქირურგიული და ორთოპედიული პროფილაქტიკური  გამოკვლევა

11,6

2.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მეორე და მეოთხე კლასის მოსწავლეთა ოფთალმოლოგიური პროფილაქტიკური გამოკვლევა

8,4

3.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მეშვიდე კლასის მოსწავლეთა ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული და დოპლეროგრაფიული კვლევა

15,0

4.

სულ ჯამი:

35,0

ვ. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 05)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება: პროექტის ბენეფიციარები გაიყოფიან 2 ასაკობრივ ჯგუფად (0-18 წლის ჩათვლით და 18 წლის ზემოთ), დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება თვიურად 0-18 წლის ჩათვლით ასაკის პირთათვის 40 ლარის, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 30 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, გაიცემა სამი თვის ოდენობის ვაუჩერი და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება, 0-18 წლის  ასაკის პირთათვის 120 ლარის და 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 90 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში.

ვ.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ადგილობრივი მედიის საშუალებებით სოციალური რეკლამის წარმოება პროექტის მიზნებისა და სარგებლის შესახებ; პროგრამის ბენეფიციარების ცენტრალიზებული რეგისტრის შექმნა სრული მონაცემების ფიქსირებით; მედიკამენტის ვაუჩერის დამზადება, ვაუჩერის გაცემა 3 თვის მედიკამენტების რაოდენობის გათვლით; სააფთიაქო დაწესებულებების შერჩევა; მედიკამენტების გაცემა, გაწეული მომსახურების ანაზღაურება.

ვ.დ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 45,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის ფასი/თვე (ლარი)

საჭირო ხარჯი (ათას ლარში)

1.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

40 და 30

42,4

2.

2016 წელს შეუსრულებელი ვალდებულება

 

2,6

3.

სულ ხარჯი:

45.0

ზ.  სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 07 02)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4661,2 ათასი ლარი

ზ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სოციალური საცხოვრისის მცხოვრებთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება; სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული ბავშვების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და სოციალური ინტეგრაცია; სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვთა მიტოვების რისკების პრევენცია; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (შშმ პირები) სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება; პრობლემატური და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახებისა და პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში  ინტეგრაცია,

ზ.დ. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

თ. სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 01)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა  სამსახური.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. კრიზისული სიტუაციების მართვა, სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

თ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ი. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 02)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ი.ბ. პროგრამა/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები)  იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნება განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით, 6-7-8 შვილის შემთხვევაში მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილის შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ოჯახებს, რომელთაც  2017 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში, დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენის შემთხვევაში 1100 (ათას ასი) ლარის ოდენობით, მე-6 შვილის შეძენის შემთხვევაში 1200 (ათას ორასი) ლარის ოდენობით, მე-7 შვილის შეძენის შემთხვევაში 1300 (ათას სამასი) ლარის ოდენობით, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენის შემთხვევაში 1400 (ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ი.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 736,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებათა დასახელება

რა­ოდ­ენ­ობა

ერ­თე­ულ­ის ხარ­ჯი

სულ ხარ­ჯი

(12 თვე) (ათას ლარ­ში)

1.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 40 ლარი

203,0

2.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის,  რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე,  მატერიალური დახმარების გაწევა

თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 ლარი

391,7

3.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი, მატერიალური დახმარების გაწევა ერთჯერადად

5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარი, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) -შვილიან ოჯახს – 700 ლარი, 9 (ცხრა) და მეტ შვილიან ოჯახს -1 000 ლარი

91,3

4.

მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

მე-4 შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას 1100 ლარი, მე-6 შვილის შეძენისას 1200 ლარი, მე-7 შვილის შეძენისას 1300 ლარი, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენისას 1400 ლარი

50,0

5.

სულ ხარჯი:

736,0

კ. სარიტუალო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 03)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა ემსახურება  საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 70,0 ათასი ლარი, მათ შორის 2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება 2,7 ათსი ლარი.

ლ. სოციალური ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 07 02 04)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამა/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა. ტრადიციულ დღესასწაულებთან (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ააიპ „მადლიერების სახლის“, ქალაქ ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ქალაქ ქუთისის ადმინისტრაციუილი ერთეულების მიერ, წარმოდგენილი ბენეფიციარებისათვის სასურსათო ნობათით დახმარება. კურორტული, სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაცია) და გარემოებების (უპირატესობა მიენიჭება მრავალშვილიან ოჯახებს) გათვალისწინებით.

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 360,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები) მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით

5.0

2.

15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის  წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)

6.0

3.

3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი (6 და  მეტი შვილი) და 2008 წლის ომში დაღუპული მეომრების დედების მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით

10,0

4.

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით  ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

44.0

5.

26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე და გარდაცვლილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ, წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)

13,0

6.

9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ, წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი)

30,0

7.

22 ივლისს, რეპრესირებულთა დღესთან დაკავშირებით, რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებისათვის საზეიმო შეხვედრა და სადილის მოწყობა

2.0

8.

1 ივნისს, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გასართობი ატრაქციონებით  მომსახურება

10,0

 

9.

საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის მოწყობა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) 3-18 წლის შშმ პირებისათვის, მათი მომვლელებისათვის და 18 წელს ზემოთ შშმ პირებთან მომუშავე ორგანიზაციის  ბენეფიციარებისათვის (საჭიროების შემთხვევაში მომვლელიც), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს

105.0

10.

1 ოქტომბერს, ხანდაზმულთა საერთაშორისო  დღესთან დაკავშირებით ალაფურშეტის მოწყობა „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის  ბენეფიციარებისათვის

2.0

 

11.

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

44.0

 

12.

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა

1.0

13.

საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ორგანიზაციებში ახალი წლის ღამეს საჩუქრების გადაცემა

1.5

 

14.

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი

5.0

15.

„წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის ოფისების კომუნალური ხარჯები

5.0

16.

100 და მეტი წლის   ბენეფიციარების იუბილეს აღნიშვნა. თითოეულს მატერიალური დახმარება 1000 ლარი

5,0

17.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება

71.5

18.

სულ ხარჯი:

360.0

მ. სოციალურიად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 05)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება  ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ –  სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების  თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ  შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი,  სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო-პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 ლარი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება  სოციალურად  დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულების მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. მოქალაქის (ბენეფიციარის)  ინდივიდუალური მომართვის შემთხვევაში, განცხადებას თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ, გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

მ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 350.0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ,  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების  თანადაფინანსება

დაუზუს­ტებელია

300,0

2.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ,  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების  თანადაფინანსება

50,0

3.

სულ ხარჯი:

350,0

ნ. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 06)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა;  სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ბავშთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ან  რეინტეგრირებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება;  ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის  სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს (სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს) მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა-რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2017 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2017 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით, მაგრამ არაუმეტეს მისი დანიშვნიდან  სამი საბიუჯეტო წლისა (ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვზე აგრეთვე, შშმპ სტატუსის მქონე მშობელსა და კანონიერ წარმომადგენლზე). ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება  წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან  რეინტეგრაციის  სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2017 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა-რეკომანდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ნ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

რაო­დე­ნო­ბა

ერ­თე­­ულ­ის ხარ­ჯი თვე­ში (ათას ლარ­ში)

ერ­თე­ულ­ის ხარ­ჯი თვე­ში (ლა­რებ­ში)

სულ ხარ­ჯე­ბი 12 თვე­ში    (ათას ლარ­ში)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

6

200

14,4

2.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2017 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2017 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

ბენეფიციარი

22

200

 

52,8

 

3.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური  დახმარება

ბენეფიციარი

69

100

82, 8

4.

სულ ხარჯი:

150, 0

ო.  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 07)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი ხელსახოცებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად მომზადდება 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 25,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯი (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

21.2

2.

ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით

3,0

3.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება

 

0.8

4.

სულ ხარჯი:

25, 0

პ. უფასო მგზავრობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 08)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით: №1 წრიული (მარცხენა), №1 წრიული (მარჯვენა), №4; №5; №10; №19; №20; №22; №25; №31 – სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“  ბენეფიციარები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად შშმ პირები (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრები (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, „SOS“-ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი). სულ 1150 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 2017 წლის პირველ მაისამდე 30 თეთრი, ხოლო 2017 წლის პირველი მაისიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით 40 თეთრი. ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად. ქვეპროგამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტინგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. ბენეფიციარებზე გაიცემა თითოეულზე თვეში 60 (სამოცი) ბილეთი (ბილეთის მისაღებად აუცილებელია ბენეფიციარმა წარმოადგინოს უფასო მგზავრობის მოწმობა). ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.

პ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა. საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა.

პ.დ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 160,0 ათასი ლარი.

ჟ. ააიპ „მადლიერების სახლი (ორგანიზაციული კოდი 07 02 09)“

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: უმწეო და შეჭირვებული მოსახლეობის კვება, ააიპ „მადლიერების სახლის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ორგანიზაციის საქმიანობა გათვლილია 800 ბენეფიციარის კვებით მომსახურებაზე, რომელსაც ემსახურება 33 თანამშრომელი. სახელფასო ფონდი შეადგენს 170,4 ათას ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,6%-ს. კვების ხარჯები გათვალისწინებულია 450,0 ათასი ლარის ფარგლებში, ასიგნების დარჩენილი ნაწილი კი ფუნქციონირებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს ხმარდება.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 620,0 ათასი ლარი

რ.  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 10)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები პირველი რიგის მემკვიდრეების ოჯახების ყოველთვიური დახმარება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, წყლის, ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის გადასახადების ანაზღაურების მიზნით (თანადაფინანსების პრინციპით), თვეში 40 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის ღირებულება ანაზღაურდება – 12 ლარის ოდენობით, ბუნებრივი აირის ღირებულება – 20 ლარის ოდენობით, წყლის ღირებულება – 5 ლარის ოდენობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 3 ლარის ოდენობით. რამოდენიმე მემკვიდრის შემთხვევაში, თანხა განაწილდება, თითოეულ მათგანზე პროპორციული წესით. დახმარების მიმღებმა ოჯახმა სავალდებულოა განცხადებასთან ერთად წარმოადგინოს შემდეგი თანდართული დოკუმენტაცია: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლის პირველი რიგის მემკვიდრის პირადობა და ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, თითოეული სადისტრიბუციო კომპანიიდან აბონენტის ნომერი და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. თანხა ანაზღაურდება ბენეფიციარის განცხადებით მომართვის თვიდან და ანგარიშსწორება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

რ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის ხარჯი (1 თვე) (ლარი)

სულ ხარჯები (ათასი ლარი, 12 თვე)

1.

საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები პირველი რიგის მემკვიდრეების ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

40

18.6

2.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება

 

0,8

3.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება (ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანება)

 

0,6

4.

სულ ხარჯი:

 

20.0

ს. კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა  დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 11)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის ერთ თვეში საჭირო 30 ცალი ელემენტის ღირებულება – 85 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ს.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 13,2 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

ხარჯი თვეში (ლარში)

ხარჯი  ექვს თვეში (ათას ლარში)

სულ ხარჯი (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 0-18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით

85

-

8.6

2.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 0-18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით

 

1,5

3.0

3.

2016 წლის  შეუსრულებელი ვალდებულება

 

 

1,6

4.

სულ ჯამი:

 

 

13.2

ტ. ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 13)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით, ფენილკეტონურიით  და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული  0-18  წლამდე ასაკის პირები. პროგრამით მოსარგებლე პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ავადმყოფის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას,  ფორმა №100,  ლარის ანგარიშის რეკვიზიტებს ბანკიდან.

ტ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 22,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის ფასი თვეში (ლარი)

სულ ხარჯი

(ათას ლარში)

1.

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

100.0

22,0

2.

სულ ხარჯი:

 

22,0

უ.  შინმოვლა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 14)

უ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

უ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის, გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ პროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. სავალდებულოა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარი რეგისტრირებული იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არაუმეტეს 100000-ს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. საწოლს მიჯაჭვული ბენეფიციარები მომსახურებას იღებენ ძირეული მოვლისა და სამედიცინო მანიპულაციების თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების გარკვეულ ნაწილს ბინაზე მიეწოდება ცხელი სადილი, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებით, ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით.

უ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (ათას ლარში)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ „შინმოვლის“ პროგრამით

განსაზღვრული არ არის

12.5

2.

2016 წლის შეუსრულებელი ვალდებულება

 

7.5

3.

სულ ხარჯი:

 

20,0

ფ. საბინაო ფონდის-დროებითი საცხოვრისის შექმნის ქვეპროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 15)

ფ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ფ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 700-ზე მეტი უსახლკაროა დაფიქსირებული. გათვალისწინებულია შეიქმნას დროებითი საცხოვრისი, სადაც დროებითი სარგებლობის ფორმით, საშუალება იქნება ერთდროულად დაკმაყოფილდეს მინიმუმ 20, მაქსიმუმ 50 ოჯახი. საბინაო ფონდისათვის ბინები ერთ სივრცეში უნდა იქნეს შეძენილი და აქცენტი 1 და 2-ოთახიან ბინებზე გაკეთდეს, ასევე, შენობას საერთო სამზარეულო და ეზო უნდა ჰქონდეს. სამშენებლო ობიექტზე გავრცელდება სტანდარტები  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ დამუშავებული მოთხოვნების შესაბამისად. 2016 წელს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილი კომისიის მიერ გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია,  რომელიც ახორციელებს შესაბამის მშენებლობას.  2017 წელს განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დაფინანსება და დამატებითი  ფართების შეძენა/ქირავნობის უზრუნველყოფა. მიღებული ფართების განაწილება განხორციელდება სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

ფ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1995,0 ათასი ლარი.

ქ. აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 16)

ქ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ქ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ქალაქ ქუთაისში  რეგისტრირებული/მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0 – F84.9), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნერვოლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა); ქვეპროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს; ქვეპროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ, 14 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, სეანსების ოდენობის არანაკლებ 3/4; მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით; ქალაქ ქუთაისში აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციაზე მომუშავე ორგანიზაციების: ა(ა)იპ „რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიოსა“ და ა(ა)იპ „სოციალური ინკლუზიისთვის ხიდი“ მიერ გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება თანადაფინანსების პრინციპით, ფაქტობრივი ხარჯის გათვალისწინებით. სულ: ა(ა)იპ „რეაბილიტაციის ცენტრ ნაიო“ დაფინანსდება 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარით, ხოლო ა(ა)იპ „სოციალური ინკლუზიისთვის ხიდი“ 20 000 (ოცი ათასი) ლარით. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS-R, VB-MAPP და სხვა) შეფასების შედეგებს. სავალდებულოა თითოეული ორგანიზაციის მიერ მომსახურება გაეწიოს თვეში არანაკლებ 12 ბენეფიციარს და წარმოდგენილ იქნეს ძირითადი დიაგნოზის (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვთარების ზოგადი აშლილობის (F84.0 – F84.9) დამადასტურებული საბუთი, წელიწადში ორჯერ, მომსახურების მიღების დასაწყისში და 6 თვის შემდეგ. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, შემდეგი ფორმის მიხედვით:  ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ, კერძოდ, ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე; ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ;  ანგარიშ-ფაქტურა.

ქ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი.

ღ. შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 17)

ღ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ღ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის საფუძველზე. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ, შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს, ასევე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი.

ღ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 40,0 ათასი ლარი.

ყ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი  07 02 18)

ყ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახური.

ყ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსება, ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 2017 წლის განმავლობაში, თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი).  მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურების შესაბამისად, თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე. თანხა, თვეში არაუმეტეს 830 ლარისა, პროპორციული წესით განაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე.

ყ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 10,0 ათასი ლარი.


თავი III
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 33
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ორ­­გა­ნი­­ზა­ცი­უ­ლი კო­­დი

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­ური სა­ხელ­­მწი­ფო ბიუ­ჯე­­ტის ფონ­დე­­ბი­დან გა­მო­ყო­­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

წლი­ური სა­ხელ­­მწი­ფო ბიუ­ჯე­­ტის ფონ­დე­­ბი­დან გა­მო­ყო­­ფი­ლი ტრანს­ფე­რე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

65 182,2

66 303,4

12 956,7

53 346,7

65 470,7

11 674,0

53 796,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

355,0

359,0

0,0

359,0

371,0

0,0

371,0

 

ხარჯები

45 846,6

51 076,9

3 735,5

47 341,4

45 150,5

1 246,7

43 903,8

 

შრომის ანაზღაურება

4 120,5

4 462,9

0,0

4 462,9

4 123,5

0,0

4 123,5

 

საქონელი და მომსახურება

6 763,3

7 879,5

0,0

7 879,5

8 604,0

0,0

8 604,0

 

პროცენტი

57,5

1,2

0,0

1,2

240,0

0,0

240,0

 

სუბსიდიები

25 504,2

26 580,7

0,0

26 580,7

24 979,7

0,0

24 979,7

 

გრანტები

3 311,8

2 967,3

0,0

2 967,3

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 413,5

3 048,8

0,0

3 048,8

2 755,9

0,0

2 755,9

 

სხვა ხარჯები

3 675,8

6 136,5

3 735,5

2 401,0

4 377,4

1 246,7

3 130,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 177,1

13 213,3

9 129,9

4 083,4

18 324,2

9 969,1

8 355,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

407,0

0,0

407,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

858,5

1 606,2

91,3

1 514,9

1 996,0

458,2

1 537,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებებლი ორგანოების დაფინანსება

8 560,6

7 395,8

0,0

7 395,8

7 349,7

0,0

7 349,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

355

359

0

359

371

0

371

 

ხარჯები

7 345,2

7 077,4

0,0

7 077,4

6 739,7

0,0

6 739,7

 

შრომის ანაზღაურება

4 120,5

4 462,9

0,0

4 462,9

4 123,5

0,0

4 123,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 946,0

1 931,7

0,0

1 931,7

2 198,2

0,0

2 198,2

 

პროცენტი

57,5

1,2

0,0

1,2

240,0

0,0

240,0

 

სუბსიდიები

19,1

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

გრანტები

1 097,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90,4

529,4

0,0

529,4

98,0

0,0

98,0

 

სხვა ხარჯები

14,0

152,2

0,0

152,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382,2

239,0

0,0

239,0

285,0

0,0

285,0

 

ვალდებულებების კლება

833,2

79,4

0,0

79,4

325,0

0,0

325,0

01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 072,7

1 117,6

0,0

1 117,6

1 132,5

0,0

1 132,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45

49,0

 

49

49,0

 

49

 

ხარჯები

1 035,3

1 107,1

0,0

1 107,1

1 097,5

0,0

1 097,5

 

შრომის ანაზღაურება

755,5

796,5

 

796,5

785,0

 

785,0

 

საქონელი და მომსახურება

258,2

268,0

0,0

268,0

287,5

0,0

287,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

88,5

79,3

 

79,3

82,5

 

82,5

 

მივლინებები

19,5

38,8

 

38,8

30,0

 

30,0

 

ოფისის ხარჯები

20,0

13,1

 

13,1

25,0

 

25,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9,9

22,5

 

22,5

10,0

 

10,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,2

0,1

 

0,1

0,0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

120,1

114,1

 

114,1

120,0

 

120,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

 

0,1

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,6

42,6

 

42,6

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

10,5

 

10,5

30,0

 

30,0

 

ვალდებულებების კლება

1,4

0,0

 

 

5,0

 

5,0

01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

4 559,3

5 287,2

0,0

5 287,2

4 830,0

0,0

4 830,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

297

297,0

 

297

309,0

 

309

 

ხარჯები

4 299,6

5 059,7

0,0

5 059,7

4 580,0

0,0

4 580,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 085,0

3 512,9

 

3 512,9

3 210,0

 

3 210,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 133,1

1 419,0

0,0

1 419,0

1 300,0

0,0

1 300,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

199,8

257,0

 

257,0

210,0

 

210,0

 

მივლინებები

83,1

120,0

 

120,0

90,0

 

90,0

 

ოფისის ხარჯები

375,3

406,4

 

406,4

340,0

 

340,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

163,2

277,0

 

277,0

240,0

 

240,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,9

0,3

 

0,3

0,0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

180,1

193,6

 

193,6

220,0

 

220,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

128,7

164,7

 

164,7

200,0

 

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67,5

89,0

 

89,0

70,0

 

70,0

 

სხვა ხარჯები

14,0

38,8

 

38,8

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

234,7

227,5

 

227,5

250,0

 

250,0

 

ვალდებულებების კლება

25,0

0,0

 

 

0,0

 

 

01 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

175,1

182,6

0,0

182,6

204,2

0,0

204,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13,0

 

13

13,0

 

13

 

ხარჯები

174,3

181,6

0,0

181,6

199,2

0,0

199,2

 

შრომის ანაზღაურება

135,3

145,1

 

145,1

128,5

 

128,5

 

საქონელი და მომსახურება

37,7

36,5

0,0

36,5

67,7

0,0

67,7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,4

9,0

 

9,0

8,0

 

8,0

 

მივლინებები

1,4

1,2

 

1,2

3,0

 

3,0

 

ოფისის ხარჯები

20,6

11,4

 

11,4

17,7

 

17,7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,3

14,6

 

14,6

38,0

 

38,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,3

 

0,3

1,0

 

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

 

 

3,0

 

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

1,0

 

1,0

5,0

 

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

366,8

503,2

0,0

503,2

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

366,8

503,2

0,0

503,2

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

366,8

9,4

 

9,4

400,0

 

400,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

397,8

 

397,8

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

96,0

 

96,0

0,0

 

 

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

117,8

34,9

0,0

34,9

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

 

17,4

 

17,4

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

17,4

 

17,4

0,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

117,8

17,5

 

17,5

150,0

 

150,0

01 06

კრედიტის დაფარვა

742,3

63,1

0,0

63,1

410,0

0,0

410,0

 

ხარჯები

57,5

1,2

0,0

1,2

240,0

0,0

240,0

 

პროცენტი

57,5

1,2

 

1,2

240,0

 

240,0

 

ვალდებულებების კლება

684,8

61,9

 

61,9

170,0

 

170,0

01 07

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

6,3

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

6,3

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,3

0,0

 

0,0

43,0

 

43,0

01 08

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

112,8

187,5

0,0

187,5

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

108,6

187,5

0,0

187,5

180,0

0,0

180,0

 

საქონელი და მომსახურება

89,5

187,5

 

187,5

100,0

 

100,0

 

სუბსიდიები

19,1

0,0

 

 

80,0

 

80,0

 

ვალდებულებების კლება

4,2

0,0

 

 

0,0

 

 

01 09

საგრანტე პროგრამა „ქუთაისი ეს მუშაობს“

44,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

44,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

36,5

8,4

 

8,4

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

7,5

10,6

 

10,6

0,0

 

 

01 10

საგრანტე პროგრამა „ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა“

206,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

119,3

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

90,8

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

28,5

0,7

 

0,7

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,7

0,0

 

 

0,0

 

 

01 11

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

1 157,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 133,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

17,4

 

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

18,4

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

გრანტი

1 097,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,0

 

 

 

 

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

20 730,4

21 393,8

12 315,4

9 078,4

22 046,2

9 953,4

12 092,8

 

ხარჯები

7 557,3

9 915,0

3 735,5

6 179,5

8 131,5

1 246,7

6 884,8

 

საქონელი და მომსახურება

3 507,7

4 933,4

0,0

4 933,4

4 918,1

0,0

4 918,1

 

სუბსიდიები

1 317,2

36,9

0,0

36,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

2 732,4

4 944,7

3 735,5

1 209,2

3 213,4

1 246,7

1 966,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 870,6

9 952,5

8 488,6

1 463,9

12 881,3

8 248,5

4 632,8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,5

1 526,3

91,3

1 435,0

1 033,4

458,2

575,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა

13 226,4

12 591,5

8 939,1

3 652,4

11 815,1

7 656,6

4 158,5

 

ხარჯები

1 052,5

2 213,1

686,1

1 527,0

1 370,7

232,7

1 138,0

 

საქონელი და მომსახურება

556,4

1 148,7

0,0

1 148,7

1 138,0

0,0

1 138,0

 

სუბსიდიები

154,4

19,6

0,0

19,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

341,7

1 044,8

686,1

358,7

232,7

232,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 873,9

8 944,1

8 253,0

691,1

10 323,3

7 423,9

2 899,4

 

ვალდებულებების კლება

 

1 434,3

 

1 434,3

379,3

258,2

121,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-პატრონობა

12 228,9

10 835,7

7 595,3

3 240,4

10 808,9

7 035,4

3 773,5

 

ხარჯები

695,5

1 145,6

0,0

1 145,6

1 098,0

0,0

1 098,0

 

საქონელი და მომსახურება

544,3

1 145,6

 

1 145,6

1 098,0

 

1 098,0

 

სუბსიდიები

151,2

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 533,4

8 255,8

7 595,3

660,5

9 458,3

6 903,9

2 554,4

 

ვალდებულებების კლება

 

1 434,3

 

1 434,3

252,6

131,5

121,1

02 01 02

ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა

341,7

954,4

592,6

361,8

805,0

520,0

285,0

 

ხარჯები

341,7

954,4

592,6

361,8

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,1

 

3,1

5,0

 

5,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

341,7

951,3

592,6

358,7

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

800,0

520,0

280,0

02 01 03

საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია

355,8

219,5

169,3

50,2

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

15,3

19,6

0,0

19,6

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,1

0,0

 

 

35,0

 

35,0

 

სუბსიდიები

3,2

19,6

 

19,6

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,5

199,9

169,3

30,6

65,0

 

65,0

02 01 04

შპს „პარკინგსერვისი“

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

300,0

0,0

 

 

0,0

 

 

02 01 05

სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

0,0

581,9

581,9

0,0

359,4

359,4

0,0

 

ხარჯები

 

93,5

93,5

0,0

232,7

232,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

93,5

93,5

 

232,7

232,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

488,4

488,4

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

126,7

126,7

 

02 02

პროგრამა „კორპუსი“

2 234,1

3 393,9

2 720,9

673,0

2 479,3

845,0

1 634,3

 

ხარჯები

2 231,6

3 393,9

2 720,9

673,0

2 336,3

845,0

1 491,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,4

 

5,4

7,0

 

7,0

 

სუბსიდიები

178,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2 052,7

3 388,5

2 720,9

667,6

2 329,3

845,0

1 484,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

65,4

 

65,4

 

ვალდებულებების კლება

2,5

0,0

 

 

77,6

 

77,6

02 03

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა

272,3

154,6

0,0

154,6

350,0

0,0

350,0

 

ხარჯები

272,3

154,6

0,0

154,6

350,0

0,0

350,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,7

 

2,7

5,0

 

5,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯი

272,3

151,9

 

151,9

345,0

 

345,0

02 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა

73,3

20,3

0,0

20,3

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

73,3

20,3

0,0

20,3

142,6

0,0

142,6

 

საქონელი და მომსახურება

53,6

20,3

 

20,3

142,6

 

142,6