„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/04/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/04/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016271
8
03/04/2017
ვებგვერდი, 06/04/2017
190020020.35.110.016271
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2017 წლის 3 აპრილი

აბაშა

 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქარველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულების გათვალისწინებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში, (www.matsne.gov.ge, 30.12.2016 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.260) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:    

ა) ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს 8831.0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 6679,2 ათასი ლარისა. კერძოდ:

ა.ა) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ აბაშის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1810,0 (1810000 ლარი) ათასი ლარი;

ა.ბ) აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე რიცხული ნაშთიდან გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები 341.8 ათასი ლარით.

ბ) ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, გაიზარდოს:

ბ.ა) მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსება (კოდი 0102)  13.1 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1545.2 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ.ბ) გაიზარდოს   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი  (გზები და ხიდები) (კოდი 0301)  2483,0   ათასი ლარით (მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის  №480 განკარგულებით  – 1810,0  ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებიდან 647,0 ათასი ლარი და ანგარიშზე რიცხული ნაშთიდან – 26,0 ათასი ლარი);

ბ.გ) გაიზარდოს  გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 030201) 2.0 ათასი ლარით;

ბ.დ) დაიგეგმოს დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი 030202)  5,0 ათასი ლარით;

ბ.ე) გაიზარდოს   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (კოდი 030203)   23,0 ათასი ლარით;

ბ.ვ) გაიზარდოს  მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 0305) 97,7 ათასი ლარით.  მათ შორის: 

ბ.ვ.ა) გაიზარდოს ა(ა)იპ – აბაშის კეთილმოწყობის დაფინანსება (სუბსიდია, კოდი 030502) 42,7 ათასი ლარით;

ბ.ზ) გაიზარდოს   საგანმანათლებლო ღონისძიებები  (კოდი 0400)   50,0 ათასი ლარით;

ბ.თ) გაიზარდოს ა(ა)იპ – აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება (კოდი 05020201)  3,0 ათასი ლარით;

ბ.ი) გაიზარდოს  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

(კოდი 0600)   122,0 ათასი ლარით.

გ) შეტანილ იქნეს კორექტირება და შემცირდეს:

გ.ა)  შემცირდეს ბინათმშენებლობა (კოდი 030204)   5,2  ათასი ლარით.

გ.ბ) შემცირდეს სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობის სამუშაოები (კოდი 030501) 27,1 ათასი ლარით. 

აღნიშნული შემცირებული თანხით 32,3 ათასი ლარით გაიზარდოს:

გ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი – (კოდი 030201) 9,3  ათასი ლარით.

გ.დ) ბინათმშენებლობის ხარჯი (კოდი 030204)   23,0 ათასი ლარით.

დ) შემცირდეს სარეზერვო ფონდი (კოდი 0103) 6,2 ათასი ლარით და გადატანილ იქნეს:

დ.ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯი  (გზები და ხიდები) (კოდი 0301) გაიზარდოს 2,0 ათასი ლარით;

დ.ბ) გაიზარდოს  სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (კოდი 060302) 4,2  ათასი ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძედანართი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი


თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8681.4

2642.8

6038.6

9495.7

2945.8

6549.9

7930.7

1810.0

6120.7

გადასახადები

640.0

0.0

640.0

1429.8

0.0

1429.8

1450.0

0.0

1450.0

გრანტები

7777.5

2642.8

5134.7

7854.8

2945.8

4909.0

6280.7

1810.0

4470.7

სხვა შემოსავლები

263.9

0.0

263.9

211.1

0.0

211.1

200.0

0.0

200.0

ხარჯები

5237.2

40.1

5197.1

5960.9

236.3

5724.6

5499.9

54.7

5445.2

შრომის ანაზღაურება

1632.5

0.0

1632.5

1788.4

0.0

1788.4

1589.1

0.0

1589.1

საქონელი და მომსახურება

535.2

40.1

495.1

967.6

236.3

731.3

751.9

31.9

720.0

სუბსიდიები

2185.2

0.0

2185.2

2411.8

0.0

2411.8

2290.8

0.0

2290.8

გრანტები

250.2

0.0

250.2

67.4

0.0

67.4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

500.7

0.0

500.7

562.3

0.0

562.3

665.1

0.0

665.1

სხვა ხარჯები

133.5

0.0

133.5

163.3

0.0

163.3

203.0

22.8

180.2

საოპერაციო სალდო

3444.1

2602.7

841.4

3534.8

2709.5

825.3

2430.8

1755.3

675.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3250.3

2328.1

922.2

3535.4

2846.5

688.8

3194.5

1920.2

1274.3

ზრდა

3280.1

2328.1

952.0

3546.4

2846.5

699.9

3194.5

1920.2

1274.3

კლება

29.8

0.0

29.8

11.0

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

193.8

274.6

-80.7

-0.6

-137.1

136.5

-763.7

-164.9

-598.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

193.8

274.6

-80.7

-30.6

-137.1

106.5

-900.3

-236.9

-663.4

ზრდა

274.6

274.6

0.0

1096.8

249.1

847.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

274.6

274.6

 

1096.8

249.1

847.7

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

80.7

0.0

80.7

1127.4

386.2

741.2

900.3

236.9

663.4

ვალუტა და დეპოზიტები

80.7

 

80.7

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

1127.4

386.2

741.2

900.3

236.9

663.4

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

-30.0

0.0

-30.0

-136.6

-72.0

-64.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

136.6

72.0

64.6

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8711.1

10634,1

3332,0

7302,1

8831.0

2046.9

6784.1

შემოსავლები

8681.4

9495,7

2945,8

6549,9

7930.7

1810.0

6120.7

არაფინანსური აქტივების კლება

29.8

11,0

0,0

11,0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

1127,4

386,2

741,2

900.3

236.9

663.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

640.0

1429,8

0,0

1429,8

1450.0

0.0

1450.0

სხვა შემოსავლები

263.9

211,1

0,0

211,1

200.0

0.0

200.0

ხარჯები

5237.2

5960,9

236,3

5724,6

5499.9

54.7

5445.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3280.1

3546,4

2846,5

699,9

3194.5

1920.2

1274.3

ნაშთის ცვლილება

193.8

1096,8

249,1

847,7

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7930.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი სულ

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8681.4

9495,7

2945,8

6549,9

7930.7

1810.0

6120.7

არაფინანსური აქტივების კლება

29.8

11,0

0,0

11,0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

1127,4

386,2

741,2

900.3

236.99

663.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები 1450.0ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

         

 

დასახელება

   

2015 წლის ფაქტი

   

2016  წლის  ფაქტი

   

2017 წლის გეგმა

 

გადასახადები

640.0

1429,8

1450,0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

417,7

450,0

ქონების გადასახადი

640.0

1012,1

1000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

261.7

538,4

600,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.6

1,7

1,0

  ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.3

0,3

1,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.2

1,4

00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

336.3

339,6

379,0

ფიზიკური პირებიდან

193.7

156,7

190,0

იურიდიული პირებიდან

142.6

182,9

189,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

40.4

132,4

20,0

ფიზიკური პირებიდან

4.8

6,4

0,0

იურიდიული პირებიდან

35.5

126,0

20,0

სხვა გადასახადები

0.0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები 6280.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის  ფაქტი

2017  წლის გეგმა

გრანტები

7777.5

7854,8

6280.7

ახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7777.5

7854,8

6280.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5134.7

4909,0

4470.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4987.7

4762,0

4323.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.0

147,0

147.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2642.8

2945,8

1810.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1993.3

2391,3

1810.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554.6

554,5

0.0

 


მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 200.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

263.9

211,1

200.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

40.6

111,2

60.0

პროცენტები

20.2

45,3

20.0

რენტა

20.4

65,9

40.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

17.5

51,5

25.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.9

14,4

15.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

153.0

41,4

43.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

150.2

28,4

43.0

სანებართვო მოსაკრებელი

127.9

5,8

25.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22.3

22,

18.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.1

0,0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2.8

13,0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2.8

13,0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

68.4

49,3

97.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.9

9,3

0.0

 


მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5499.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5237,2

5960,9

236,3

5724,6

5499.9

54.7

5445.2

შრომის ანაზღაურება

1632,5

1788,4

0,0

1788,4

1589.1

0.0

1589.1

საქონელი და  მომსახურება

535,2

967,6

236,3

731,3

751.9

31.9

720.0

სუბსიდიები

2185,2

2411,8

0,0

2411,8

2290.8

0.0

2290.8

გრანტები

250,2

67,4

0,0

67,4

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

500,7

562,3

0,0

562,3

665.1

0.0

665.1

სხვა ხარჯები

133,5

163,3

0,0

163,3

203.0

22.8

180.2

 


მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 3194.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება  ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3194.5  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

37,6

89,5

0,0

89,5

15.0

0.0

15.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია

2400,0

2828,6

2359,2

469,3

3064.5

1920.2

1144.3

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

669,7

80,3

76,0

4,4

50.0

0.0

50.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

172,8

548,0

411,4

136,7

65.0

0.0

65.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

3280,1

3546,4

2846,5

699,9

3194.5

1920.2

1274.3

 

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016

წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

29,8

11,0

0.0

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

0.0

არამწარმოებლური აქტივები

28,4

11,0

0.0

მიწა

28,4

11,0

0.0

 


მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2119.8

2342.4

0.0

2342.4

2302.3

0.0

2302.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2119.8

2342.4

0.0

2342.4

2301.3

0.0

2301.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2119.8

2342.4

0.0

2342.4

2277.5

0.0

2277.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

23.8

0.0

23.8

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

702

თავდაცვა

85.5

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

264.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

264.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2147.8

2946.5

2502.0

444.5

2865.6

1960.2

905.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

443.0

755.9

622.1

133.8

125.6

125.6

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

443.0

755.9

622.1

133.8

125.6

125.6

0.0

7045

ტრანსპორტი

1397.6

2090.9

1879.9

211.0

2562.3

1834.6

727.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1397.6

2090.9

1879.9

211.0

2562.3

1834.6

727.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.1

99.7

0.0

99.7

177.7

0.0

177.7

705

გარემოს დაცვა

645.5

796.2

93.6

702.7

613.4

14.7

598.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

20.0

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

625.6

792.8

93.6

699.2

608.4

14.7

593.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

154.3

97.8

0.0

97.8

231.9

0.0

231.9

7061

ბინათმშენებლობა

98.3

39.8

0.0

39.8

155.6

0.0

155.6

7064

გარე განათება

55.9

58.0

0.0

58.0

76.3

0.0

76.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

311.0

390.8

0.0

390.8

415.5

0.0

415.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.0

101.7

0.0

101.7

95.0

0.0

95.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

224.0

289.1

0.0

289.1

320.5

0.0

320.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1186.5

1773.5

411.4

1362.2

996.3

0.0

996.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

495.9

596.9

0.0

596.9

435.0

0.0

435.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

588.0

599.5

0.0

599.5

484.1

0.0

484.1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.0

48.7

0.0

48.7

27.2

0.0

27.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

57.6

528.3

411.4

117.0

50.0

0.0

50.0

709

განათლება

1339.7

797.3

76.0

721.3

839.9

0.0

839.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1333.9

795.4

76.0

719.5

838.0

0.0

838.0

7092

ზოგადი განათლება

5.8

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

5.8

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

710

სოციალური დაცვა

262.7

275.4

0.0

275.4

351.5

0.0

351.5

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

44.3

47.0

0.0

47.0

52.9

0.0

52.9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150.6

155.1

0.0

155.1

190.5

0.0

190.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

67.8

73.3

0.0

73.3

108.1

0.0

108.1

 

სულ

8517.3

9507.3

3082.9

6424.4

8694.4

1974.9

6719.5

 


მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -763.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 900.3  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -136.6  ათასი ლარის ოდენობით.  

მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 23.8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.    

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 147,0 ათასი ლარი  მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 70,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 70,5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 2,5 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 4,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა და მოასფალტება, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტობეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ცენტრში საერთაშორისო საავტომობილო მაგისტრალზე ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ხიდის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" აბაშის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხით დანართი №20-ით გათვალისწინებული ღონისძიებებით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით მოეწყობა: საგვაზაოს სკოლიდან სოფ. ძიგურის მიმართულებით, აკაკის ქუჩის ბოლოდან სოფ. კოდორის მიმართულებით, სოფ. ქოლობნის ცენტრიდან სოფ. გეზათის მიმართულებით, სოფ. ზანათში მდ. აბაშის ხიდიდან სკოლის მიმართულებით, სოფ. მარნის ცენტრიდან სოფ. პირველი მაისის მიმართულებით, გამსახურდიას ქუჩის IV შესახვევის, თავისუფლების და კილასონიას ქუჩის ჩიხების, შუბლაძის ქუჩის (დ. კაჭარავას გადაკვეთიდან) სკოლის მიმართულებით, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის (თამარ მეფის ქუჩიდან) გაბელაიას ქუჩამდე, იოსელიანი ქუჩის, ცანავას ქუჩა (გაზის კანტორიდან თავისუფლების ქუჩამდე), 26 მაისისა და დ. კაჭარავას შემაერთებელი გზა, ალექსანდრე აბაშელის, ნინოშვილის l შესახვევიდან იოსელიანის ქუჩის შეერთებამდე, სოფ. მაცხოვრისკარიდან სოფ. ძველი აბაშის მიმართულებით, გეზათის ცენტრიდან სკოლის მიმართულებით გზებისა და ქუჩების მოწყობა ასფალტობეტონის საფარით. ასევე ადგილობრივი თანხებით დაფინანსდება სოფ. სუჯუნაში საავტომობილო ხიდის მოწყობა,

კვათანის უბანში მილხიდის მოწყობა, ასევე დაგეგმილია სექციური რადარის (8 ცალი) და ზოგადი ხედვის (2 ცალი) კამერის შესაძენა თანხები, ქალაქის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბორდიურებზე მოეწყობა ბოძკინტები.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშაოები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 1.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და სუჯუნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სუჯუნაში სოფლის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ფეხბურთის მოედანზე გარე განათების მოწყობითი სამუშაოები, ასევე პროგრამით დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საერთაშორისო ავტომაგისტრალზე გარე განათების მოწყობისათვის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გასული წლების მსგავსად მოხდება შენობა-ნაგებობის ელექტრომიმაგრების ქსელზე მიერთების საფასურის დაფარვა.

1.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაგვის დეკორატიული ურნების თავისუფლების ქუჩის გასწვრივ მოწყობა სანიტარიულ-ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების მიზნით;

1.2.3. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით. ადგილობრივი თანხებით კაპიტალურად მოეწყობა სოფ. მაცხოვრისკარში ეკლესიის მიმდებარედ არხი მონოლითური რკინაბეტონით (საორიენტაციოდ 70 მ, სიმაღლე 1 მ).

 1.2.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოფილი აირწინაღების საწყობის შენობის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშოები, აგრეთვე გადაიხურება სოფლებში კეთილარსა და ონტოფოში ადმინისტრაციული შენობები. ასევე დაიგეგმილია მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელთან (ცხენისწყლის საავტომობილო ხიდის მიმდებარედ) ეროვნული დროშის განთავსების ადგილის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და საარჩევნო უბნებზე (საორიენტაციოდ 10 ადგილზე) პანდუსის მოწყობა.

1.3. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 04)

 პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება 2015 და 2016 წელს სოფლის პროგრამით დაგეგმილი პროექტები, რომელიც მოიცავს სოფლებში სხვადასხვა ღონისძიებას.

1.4. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა;

 1.4.1. სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ აბაშაში ჩიქოვანის, ჯორჯიკიას, თავისუფლების და კილასონიას ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობის სამუშოები, უჩა კაჭარავას ქუჩაზე არსებულ ტროტუარზე გამწვანების მოსაწყობად სავარაუდოდ 40 ცალი ნაძვის შეძენა, აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მიმდებარედ) ბავშვთა სათამაშო მოედნის მოწყობა, სოფ. ონტოფოში ყოფილი მაღაზიის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები (სავარაუდოდ 1500 მ2), ასევე დაგეგმილია ქალაქის ცენტრალური სკვერის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

 1.4.2. აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა", რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;

 ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

 უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით; დაგეგმილია ქალაქის სკვერის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;

 ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;

1.5.1. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 0306)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქიონირებისათვის საჭირო ხარჯები;

2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება", რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნებას, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, მათ ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას. მოზარდებში სხვისი აზრისა და საკითხებისადმი პატივისცემას და ჰიგიენური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას; სკოლისგარეშე საქმიანობაში ჩაბმულ მოსწავლეთა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების გაზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითი მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯს, აგრეთვე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

2.2. საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება პირველ და მეორე საჯარო სკოლაში მზაობის ჯგუფის მიმდინარე ხარჯები.

2.3 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0403)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამ ეტაპზე დაგეგმილია სოფ. მარანში საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები (გადახურვა და სარემონტო სამუშოები).

 3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

3.1.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის“ სუბსიდირება, რომლის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება, მასობრივი სპორტის განვითარება, სპორტული და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარება; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სამედიცინო-დიაგნოსტიკური პროცესის ორგანიზება, სპორტის ცალკეული სახეობების (ცხენოსნობა, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი) მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრების გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება, თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვა;

 სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში, ტურნირებში, პირველობებში, სპარტაკიადებში, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, მწვრთნელ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებში, სემინარებში მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა;

3.1.2. ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი ზანა“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება დაფინანსება გრანტის სახით, რომლის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ფეხბურთის განვითრებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა და პოპულარიზაცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება;

 საფეხბურთო ჯგუფებისა და გუნდებისათვის პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების, მუნიციპალიტეტის და ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების და წევრებისათვის თანამედროვე სასწავლო, საწვრთნელი პროცესის დანერგვა, მოსწავლე სპორტსმენების დაოსტატება, ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; ცენტრის მოსწავლეთათვის მატერიალური-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზების აღჭურვა, კეთილმოწყობა, სამედიცინო-დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება;

 3.1.3. სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ცენტრალური სტადიონის და იპოდრომის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

3.1.4 ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 050105)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის მხარდაჭერის მიზნით ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი „ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის“ თანაფდაფინანსებით.

 3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები;

 3.2.1. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა;

 3.2.2.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის ხელოვნების სკოლა", სადაც მიმდინარეობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, სწავლის ხანგრძლივობაა 7 წელი; სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა; მოსწავლეებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების, შემოქმედებითი საქმიანობის და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;

 სკოლა ზრუნავს აღსაზრდელები აზიაროს ხელოვნების საფუძვლებს, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშებს; გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში; მოსწავლეები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში.

 სკოლაში სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში მშობელთა შემონატანი შეადგენს 20,0 ათას ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად;

 3.2.2.2. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი", რომლის მიზანია არსებული კულტურულ-შემოქმედებითი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების შენარჩუნება, შემდგომი სრულყოფა, განვითარება, ზრუნვა ახალი საშემსრულებლო კოლექტივებისა და ბაზების შექმნისთვის; კულტურული ტრადიციების დაცვა, ხალხური შემოქმედების განვითარების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფიული, სასიმღერო, ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვება, შესწავლა, პოპულარიზაცია, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა; კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის კოორდინირება, ახალი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის, მათ შორის თანამედროვე ხელოვნების განვითრებისათვის ხელშეწყობა; კონკურსების, ფესტივალების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მისი საქმიანობის შესაბამისი სხვა სახის გამოფენა-გაყიდვების, საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარება, სხვადასხვა ჟანრის, ფორმის კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების სახალხო ზეიმების, დღესასწაულების გამართვა; თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა; სამუზეუმო საქმიანობის წარმართვა, აბაშელი პოეტების, მწერლების, მეცნიერების, ხელოვნების, საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების საქმიანობის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია, იუბილეების, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება;

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო ბიბლიოგრაფიული მომსახურების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საბიბლიოთეკო მომსახურების სწორი ორგანიზება; საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ფონდების განახლება-შევსება ახალი ბეჭდური პროდუქციით, მათი სრულყოფილად ფორმირება ათწილადი კლასიფიკაციის მიხედვით, დაცვა, პოპულარიზაცია, სრულად და ეფექტურად გამოყენება; საკატალოგო, საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული აპარატის საქმიანობის მეთოდური სამსახურის კოორდინაცია; საბიბლიოთეკო სტანდარტების დაცვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით, მკითხველთა უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა;

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კლუბი, ასევე ერთი მთავარი ბიბლიოთეკა და 17 სასოფლო საბიბლიოთეკო განყოფილება.

 3.2.3. ა(ა)იპ საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე" (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე", რომელიც გამოსცემს გაზეთს, მის დამატებებს, ეწევა სხვადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს, გადაამუშავებს და ავრცელებს ინფორმაციას ლიტერატურის, ხელოვნების და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ;

 უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისა და მისი იურისდიქციის ფარგლებში დაქვემდებარებულ ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფორმაციის მიწოდებას, სხვადასხვა უწყებაზე, დაწესებულებაზე, ორგანიზაციებსა და მოსახლეობის ფართო მასებზე;

 თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რათა ხელმისაწვდომი გახადოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მუშაობის შესახებ ინფორმაცია ფართო მასებისთვის, გაავრცელოს და მოსახლეობამდე დაიყვანოს ხელისუფლების მიერ გაწეული მუშაობა, ასევე იურიდიული და ეკონომიკური ინფორმაციები, მეორე მხრივ მოქალაქეებს მისცეს უფლება და შესაძლებლობა გაზეთის საშუალებით გამოხატოს საკუთარი აზრი ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ, შეიტანოს კონკრეტული წინადადებები მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობების სრულყოფას, გამოაქვეყნოს თვითმმართველობის ორგანოების სამართლებრივი აქტები, დადგენილებები და განკარგულებები, გააშუქოს საარჩევნო პროცესი და არსებული კანონმდებლობით მომსახურება გაუწიოს მოქალაქეებს, წარმოება-დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, შეუძლია მოაწყოს ადგილობრივი რადიო-ტელეგადაცემები;

3.2.4. სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიების დაფინანსების ხარჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

3.3. რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა.

 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი", პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პრევენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშეწყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარ-ჩვევების პროპაგანდა;

4.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევისა და სხვა სახის დაზღვევით მოსარგებლე პირების იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები; დაფინანსება 200 ლარიდან 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით; დაფინანსება 701 ლარიდან 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა (პროგრამის ფარგლებში 500-მდე ბენეფიციარი).

4.3. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.3.1. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი);

4.3.2. სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 2500 (ორიათასხუთასი) ლარის ოდენობით (სულ 6 ბენეფიციარი); ასევე დაგეგმილია 2016 წლის 20-24 ნოემბერს განვითარებული სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაზე მიყენებული მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად (მასალების შეძენისათვის) საჭირო თანხები.

4.3.3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე დამხარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, სულ 5 ბენეფიციარი);

4.3.4. მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მარჩენალდაკარგულ ბავშვებზე (ერთ-ერთი მშობელი) ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 136 ბენეფიციარი);

4.3.5. ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილე ვეტერანებზე ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (სულ 202 ბენეფიციარი (მათ შორის: 5 ბენეფიციარი-300 ლარი (მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე) სხვა დანარჩენი 197 ბენეფიციარი-150 ლარი);

4.3.6. სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 03 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, 10 ბენეფიციარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

4.3.7. გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 07)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახზე სარიტუალო ხარჯებისათვის დახმარების გაცემა 200 ლარის ოდენობით (20 ბენეფიციარი, დელეგირებული უფლებამოსილებით 3,0 ათასი ლარის ფარგლებში);

4.3.8. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 08)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი);

4.3.9. ყრუ-მუნჯების და ჩერნობილელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ამ კატეგორიის ბენეფიციართათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 20 ბენეფიციარი);

4.3.10. დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 10)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დიალიზის პროგრამით მოსარგებლეთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა მგზავრობისათვის (თითოეულზე ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით, სულ 8 ბენეფიციარი);

4.3.11. მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა დახმარება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 170 ბენეფიციარი);

4.3.12. მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება 300 ლარის ოდენობით (სულ 50 ბენეფიციარი);

4.3.13. მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი 0-18 წლის ასაკამდე) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 1050 ბენეფიციარი;

4.3.14. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 14)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 100 წელს მიღწეული მოქალაქის დახმარება (თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, სულ 1 ბენეფიციარი);


თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის   ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

8517.3

9537.3

3082.9

6454.4

8831.0

2046.9

6784.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

120.0

0.0

120.0

122.0

0.0

122.0

 

ხარჯები

5237.2

5960.9

236.3

5724.6

5499.9

54.7

5445.2

 

შრომის ანაზღაურება

1632.5

1788.4

0.0

1788.4

1589.1

0.0

1589.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3280.1

3546.4

2846.5

699.9

3194.5

1920.2

1274.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

30.0

0.0

30.0

136.6

72.0

64.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2119.8

2372.4

0.0

2372.4

2302.4

0.0

2302.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

113.0

0.0

113.0

116.0

0.0

116.0

 

ხარჯები

2082.2

2252.9

0.0

2252.9

2287.3

0.0

2287.3

 

შრომის ანაზღაურება

1556.9

1666.3

0.0

1666.3

1525.4

0.0

1525.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

89.5

0.0

89.5

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

30.0

0.0

30.0

0.1

0.0

0.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

724.9

769.2

0.0

769.2

732.4

0.0

732.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

 

30.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

718.9

728.6

0.0

728.6

732.3

0.0

732.3

 

შრომის ანაზღაურება

503.2

506.9

0.0

506.9

443.4

0.0

443.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

40.5

0.0

40.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1394.9

1573.6

0.0

1573.6

1545.2

0.0

1545.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

 

83.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

1363.3

1524.3

0.0

1524.3

1530.2

0.0

1530.2

 

შრომის ანაზღაურება

1053.7

1159.4

0.0

1159.4

1082.0

0.0

1082.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

49.0

0.0

49.0

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

23.8

0.0

23.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

23.8

0.0

23.8

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

29.6

0.0

29.6

1.0

0.0

1.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

29.6

0.0

29.6

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

350.1

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

350.1

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

შრომის ანაზღაურება

75.5

76.1

0.0

76.1

63.7

0.0

63.7

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

264.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

264.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

85.5

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

85.5

87.4

0.0

87.4

78.0

0.0

78.0

 

შრომის ანაზღაურება

71.8

76.1

0.0

76.1

63.7

0.0

63.7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2947.5

3840.4

2595.5

1244.9

3847.4

2046.9

1800.5

 

ხარჯები

547.6

1011.9

236.3

775.6

646.4

54.7

591.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2400.0

2828.6

2359.2

469.3

3064.5

1920.2

1144.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

136.5

72.0

64.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1397.6

2090.9

1879.9

211.0

2608.2

1834.6

773.6

 

ხარჯები

11.7

66.4

0.0

66.4

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1385.9

2024.5

1879.9

144.6

2556.3

1834.6

721.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

45.9

0.0

45.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

306.7

281.5

93.6

187.9

300.2

40.3

259.9

 

ხარჯები

2.6

185.3

93.6

91.8

19.7

14.7

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.0

96.2

0.0

96.2

254.9

0.0

254.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.6

25.6

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

55.9

58.0

0.0

58.0

76.3

0.0

76.3

 

ხარჯები

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.3

58.0

0.0

58.0

76.3

0.0

76.3

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

20.0

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

132.5

180.3

93.6

86.7

63.3

40.3

23.0

 

ხარჯები

0.0

180.3

93.6

86.7

14.7

14.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.5

0.0

0.0

0.0

23.0

0.0

23.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.6

25.6

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

98.3

39.8

0.0

39.8

155.6

0.0

155.6

 

ხარჯები

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.3

38.2

0.0

38.2

155.6

0.0

155.6

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

435.0

755.9

622.1

133.8

172.0

172.0

0.0

 

ხარჯები

40.1

142.8

142.8

0.0

40.0

40.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394.9

613.1

479.3

133.8

85.6

85.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

46.4

46.4

0.0

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

800.2

712.2

0.0

712.2

766.2

0.0

766.2

 

ხარჯები

493.1

617.4

0.0

617.4

580.7

0.0

580.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.1

94.8

0.0

94.8

166.9

0.0

166.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

18.6

0.0

18.6

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

307.1

99.7

0.0

99.7

195.5

0.0

195.5

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.1

94.8

0.0

94.8

166.9

0.0

166.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

18.6

0.0

18.6

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

493.1

612.5

0.0

612.5

570.7

0.0

570.7

 

ხარჯები

493.1

612.5

0.0

612.5

570.7

0.0

570.7

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

04 00

განათლება

1339.7

797.3

76.0

721.3

839.9

0.0

839.9

 

ხარჯები

670.0

717.0

0.0

717.0

789.9

0.0

789.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

669.7

80.3

76.0

4.4

50.0

0.0

50.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1333.9

795.4

76.0

719.5

838.0

0.0

838.0

 

ხარჯები

670.0

715.1

0.0

715.1

788.0

0.0

788.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.9

80.3

76.0

4.4

50.0

0.0

50.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

5.8

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

 

ხარჯები

0.0

1.9

0.0

1.9

1.9

0.0

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1186.5

1773.5

411.4

1362.2

996.3

0.0

996.3

 

ხარჯები

1013.7

1225.5

0.0

1225.5

931.3

0.0

931.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.8

548.0

411.4

136.7

65.0

0.0

65.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

495.9

596.9

0.0

596.9

435.0

0.0

435.0

 

ხარჯები

396.0

552.1

0.0

552.1

370.0

0.0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.9

44.8

0.0

44.8

65.0

0.0

65.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

633.0

648.3

0.0

648.3

511.3

0.0

511.3

 

ხარჯები

562.6

623.4

0.0

623.4

511.3

0.0

511.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.4

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

15.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

477.1

533.5

0.0

533.5

438.0

0.0

438.0

 

ხარჯები

477.1

533.5

0.0

533.5

438.0

0.0

438.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.0

48.7

0.0

48.7

27.2

0.0

27.2

 

ხარჯები

45.0

48.7

0.0

48.7

27.2

0.0

27.2

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

95.2

66.1

0.0

66.1

46.1

0.0

46.1

 

ხარჯები

28.6

41.2

0.0

41.2

46.1

0.0

46.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.6

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

2.5

478.3

411.4

67.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

478.3

411.4

67.0

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

55.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

55.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

573.7

666.2

0.0

666.2

767.0

0.0

767.0

 

ხარჯები

573.7

666.2

0.0

666.2

767.0

0.0

767.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.0

101.7

0.0

101.7

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

87.0

101.7

0.0

101.7

95.0

0.0

95.0

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

224.0

289.1

0.0

289.1

320.5

0.0

320.5

 

ხარჯები

224.0

289.1

0.0

289.1

320.5

0.0

320.5

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

262.7

275.4

0.0

275.4

351.5

0.0

351.5

 

ხარჯები

262.7

275.4

0.0

275.4

351.5

0.0

351.5

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

36.7

42.7

0.0

42.7

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.7

42.7

0.0

42.7

70.0

0.0

70.0

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

15.0

14.6

0.0

14.6

39.2

0.0

39.2

 

ხარჯები

15.0

14.6

0.0

14.6

39.2

0.0

39.2

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

44.3

47.0

0.0

47.0

52.9

0.0

52.9

 

ხარჯები

44.3

47.0

0.0

47.0

52.9

0.0

52.9

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

3.5

4.1

0.0

4.1

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

3.5

4.1

0.0

4.1

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯთა და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

49.4

54.7

0.0

54.7

62.4

0.0

62.4

 

ხარჯები

49.4

54.7

0.0

54.7

62.4

0.0

62.4

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

113.9

112.4

0.0

112.4

120.5

0.0

120.5

 

ხარჯები

113.9

112.4

0.0

112.4

120.5

0.0

120.5