„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 99
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 29/03/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016953
99
29/03/2017
ვებგვერდი, 29/03/2017
190040000.22.033.016953
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №99

2017 წლის 29 მარტი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული   აქტების   შესახებ“   საქართველოს   კანონის   მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

759

4399

 ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

762

 

4402

 

ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი

767

4407

ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

768

 

4408

ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი

1064

4704

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგი

1065

4705

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმარების,განვითარებისა და ანალიტიკის ცენტრი

1066

4706

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული წყალმომარაგების სისტემის ზედამხედველობის კონტროლი

1068

4708

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ცენტრი თაკვერი

1069

4709

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრი

1072

4712

ა(ა)იპ ცაგერის ტურიზმის ცენტრი

1074

4714

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

1075

4715

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის ცენტრი

1122

4762

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველი  4768- ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1128

4768

ა(ა)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი“

 

გ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

1308

4948

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვიშხეთის სამუსიკო სკოლა

1309

4949

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ხაშურის სამუსიკო სკოლა

1310

4950

ააიპ – სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება სურამის სამუსიკო სკოლა

 

დ) ბიუჯეტის განმკარგველის - 1365 – „ა(ა)იპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება“ - შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1366

5006

ა(ა)იპ – „ ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი“

1367

5007

ა(ა)იპ – „ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანება“

1368

5008

ა(ა)იპ –„ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრისა და კომპლექსური სასპორტო სკოლის გაერთიანება“

1369

5009

ხონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი“

1370

5010

ააიპ „ქალაქ ახალციხის მერიის მდგრადი განვითარების სააგენტო“

1371

5011

ა(ა)იპ  ცაგერის მუნიციპალიტეტის „ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი“

1372

5012

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ფერმერული მეურნეობის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი“

1373

5013

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის „ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი“

1374

5014

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის „სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

 

2. დანართ №3-ში ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი:
ა) 7302 – „სამედიცინო უნივერსისტეტის ალ. ალადაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:      

  

7302

სამედიცინო უნივერსიტეტის „პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა“

 

ბ) 7630 – „შემოსულობა სსიპ/ააიპ-ის საკუთრებაში არსებული სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან“ შემდეგ დაემატოს ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი შემდეგი კოდი:

  

7635

შემოსულობა სსიპ/ააიპ-ის საკუთრებაში არსებული სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან      

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი ქუმსიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.