„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016274
17
27/03/2017
ვებგვერდი, 28/03/2017
190020020.35.137.016274
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2017 წლის 27 მარტი

დაბა ადიგენი

 

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 29/12/2016, 190020020.35.137.016257) დამტკიცებული დანართში,  კერძოდ:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება)  ჩამოყალიბდეს დანართი 1-ის შესაბამისად;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს დანართი 2-ის შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან ლობჯანიძედანართი 1

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:


დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 571,8

7 377,3

2 906,5

4 470,8

6 174,7

2 167,2

4 007.5

შემოსავლები

6 567,9

7 328,5

2 906,5

4 332,1

6 174,7

2 167,2

900.0

არაფინანსური აქტივების კლება

3,9

138,8

0,0

138,8

0,0

0.0

0,0

შემოსავლები

6 567,9

7 238,5

2 906,5

4 332,061

6 174,7

2 167,2

4 007,5

გადასახადები

102,5

824,4

0,0

824,4

900,0

0,0

900,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

370,7

0,0

370,7

450,0

0,0

450,0

ქონების გადასახადი

102,5

453,8

0,0

453,8

450,0

0,0

450,0

გრანტები

6 001,8

5 949,9

2 906,5

3 043,4

4 974,7

2 167,2

2 807,5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 001,8

5 949,9

2 906,5

3 043,4

4 974,7

2 167,2

2 807,5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 097,9

3 043,4

0,0

3 043,4

2 807,5

0,0

2 807,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 960,9

2 906,4

0,0

2 906,4

2 670,0

0,0

2 670,5

 

მიზნობრიბივი ტრანსფერი

137,0

137,0

0,0

137,0

137,0

0,0

137,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 903,9

2 906,5

2 906,5

0,0

2 167,2

2 167,2

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 939,3

1 799,0

1 799,0

0,0

2 167,2

2 167,2

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

544,6

562,5

562,5

 

0,0

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

0,0

409,1

409,1

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

420,0

135,8

135,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა შემოსავლები

463,6

464,2

0,0

464,2

300,0

0,0

300,0

არაფინანსური აქტივების კლება

3,9

138,8

0,0

138,8

0,0

0,0

0,0

 


დანართი 2

 მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:


ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

7 121.4

6 856,3

2 739,9

4 116,4

7 184,9

2 393,9

4 790,9

 

ხარჯები

3 663.5

3 474,1

194,9

3 279,2

3 044,5

12,4

3 032,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 060.4

1 113,6

0.0

1 113,6

1 001.6

0.0

1 001.6

 

საქონელი და მომსახურება

938.2

919,0

56,6

862,4

827,1

12,4

814,8

 

სუბსიდია

577.2

815,5

0,0

815,5

810,7

0,0

810,7

 

გრანტები

226.3

19,0

0,0

19,0

28,0

0,0

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130.6

218,8

0,0

218,8

199,2

0,0

199,2

 

სხვა ხარჯები

730.8

388,25

138,3

249,9

177,9

0,0

177,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 434.2

3 315,6

2 488,3

827,4

4 127,2

 2 377,8

1 749,4

 

ვალდებულების კლება

23.8

66,6

56,8

9,8

13,1

3,7

9,4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 638.9

1 630,8

0.0

1 630,8

1 550,4

0.0

 1 550,4

 

ხარჯები

1 438.8

1 754.3

0.0

1 754.3

1 530,0

0.0

1 530,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 017.5

1 090.6

0.0

1 090.6

959,6

0.0

959.6

 

საქონელი და მომსახურება

413.9

442,4

0,0

442,4

487,3

0,0

487,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

8,7

0,0

8,7

8,5

0,0

8,5

 

სხვა ხარჯები

3.2

55,6

0,0

55,6

74,6

0,0

74,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.1

55,7

0.0

55,7

18,7

0.0

18,7

 

ვალდებულების კლება

21.1

0,4

0.0

0,4

1,7

0.0

1,7

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

445.0

464,1

0.0

464,1

421,1

0.0

421,1

 

ხარჯები

437.9

464,1

0.0

464,1

416,9

0.0

416,9

 

შრომის ანაზღაურება

318.9

327,6

0.0

327,6

279.6

0.0

279.6

 

საქონელი და მომსახურება

119.0

134,1

0,0

134,1

134,8

0,0

134,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2,4

0,0

2,4

2,5

0,0

12,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

ვალდებულები კლება

4.0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 193.9

1 166,7

0.0

1 166,7

1 059,3

0.0

1 059,3

 

ხარჯები

1 000.9

1 110,6

0.0

1 110,6

1 043,1

0.0

1 043,1

 

შრომის ანაზღაურება

698.6

740,5

0.0

740,5

680.0

0.0

680.0

 

საქონელი და მომსახურება

294.9

308,3

0,0

308,3

352,5

0,0

352,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

6,3

0,0

6,3

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

3.2

55,6

0,0

55,6

4,6

0,0

4,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

55,7

0.0

55,7

14,5

0.0

14,5

 

ვალადებულების კლება

17.1

0.4

0.0

0.4

1,7

0.0

1,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285.1

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

285.1

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

42.9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

9,1

0,0

9,1

18,0

0,0

18,0

 

გრანტები

226,3

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

226.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58,9

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

58,9

54,8

0.0

54,8

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,9

9,1

0,0

9,1

18,0

0,0

18,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 398,2

4 228,7

2 739,9

1 488,8

4 676,7

2 393,9

2 282,8

 

ხარჯები

1 143,1

912,0

194,9

717,2

561,7

12,4

549,3

 

საქონელი და მომსახურება

489,5

447,9

56,6

391,3

301,8

12,4

289,4

 

სუბსიდიები

0,0

189,9

0,0

189,9

199,6

0,0

199,6

 

სხვა ხარჯები

653,5

274,3

138,3

136,0

60,3

0,0

60,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 255,1

3 259,9

2 488,3

771,6

4 107,5

2 377,8

1 729,7

 

ვალდებულების კლება

0,0

56,8

58,6

0,0

7,5

3,7

3,8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 206,5

2 021,0

1 846,8

174,2

2 565,0

1 852,3

712.7

 

ხარჯები

52,1

37,4

0,0

37,4

76,3

0.0

76,3

 

საქონელი და მომსახურება

52,1

37,4

0,0

37,4

76,3

0,0

76,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 154,4

1 976,8

1 820,0

136,8

2 488,7

1 852,3

636.4

 

ვალდებულების კლება

0,0

26,8

26,8

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 604,6

1 241,0

437,5

803,5

1 204,2

434,1

770,1

 

ხარჯები

271,2

703,9

138,3

565,6

411,1

0.0

411,1

 

საქონელი და მომსახურება

270,8

348,4

0,0

348,4

211,5

0,0

211,5

 

სუბსიდიები

0,0

189,9

0,0

189,9

199,6

0,0

199,6

 

სხვა ხარჯები

0,4

165,6

138,3

27,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 333,4

507,1

269,2

237,9

785,6

430,4

355.2

 

ვალდებულების კლება

0,0

30,0

30,0

0,0

7,5

3,7

3,8

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

1 102,8

398,8

299,2

99,7

572,1

434,1

138.0

 

ხარჯები

1,5

50,2

0,0

50.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,1

50,2

0,0

50,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 101,3

318,7

269,2

49,5

568,2

430,4

137.8

 

ვალდებულების კლება

0,0

30,0

30,0

0,0

3,9

3,7

0,2

03 02 02

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

65,6

3,4

0,0

3,4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,4

3,4

0,0

3,4

10.0

0.0

10.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

165,3

128,8

0,0

128,8

64,1

0.0

64,1

 

ხარჯები

145,3

128,8

0,0

128,8

30,5

0.0

30,5

 

საქონელი და მომსახურება

145,3

128,8

0,0

128,8

30,5

0,0

30,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულების კლება

 

0,0

0.0

0,0

3,6

0.0

3,6

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

226.6

270,5

0,0

270,5

241,0

0.0

241,0

 

ხარჯები

116.2

137,8

0,0

137,8

181,0

0.0

181,0

 

საქონელი და მომსახურება

116,2

137,8

0,0

137,8

181,0

0.0

181,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.4

132,7

0,0

132,7

60,0

0,0

60,0

03 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები

44.2

76,5

0,0

76,5

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

25,1

0,0

25,1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,1

 

25,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

51,4

0,0

51,4

100.0

0.0

100.0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

479.8

172,1

138,3

33,8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

479.8

172,1

138,3

33,8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

32,3

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

447,5

165,6

138,3

27,3

0,0

0,0

0,0

  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02  08

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

1.2

1,0

0,0

1,0

17.4

0.0

17.4

 

ხარჯები

1.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

1,0

0,0

1,0

17.4

0.0

17.4

03 02 09

ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური

0.0

112,4

0,0

112,4

130,1

0.0

130,1

 

ხარჯები

0.0

112,4

0,0

112,4

130,1

0.0

130,1

 

სუბსიდიები

0.0

112,4

0,0

112,4

130,1

0.0

130,1

03 02 10

ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება

0.0

77,5

0,0

77,5

69,5

0.0

69,5

 

ხარჯები

0.0

77,5

0,0

77,5

69,5

0.0

69,5

 

სუბსიდიები

0.0.

77,5

0,0

77,5

69,5

0,0

69,5

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

435.1

511,1

0,0

511,1

799.9

0.0

799.9

 

ხარჯები

294.5

114,2

0,0

114,2

61,9

0.0

61,9

 

საქონელი და მომსახურება

98,1

5,5

 

5,5

1.6

0,0

1.6

 

სხვა ხარჯები

196,3

108,7

 

108,7

60,3

0,0

60,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.6

397,0

0,0

397,0

738.0

0.0

738.0

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება-გამაგრება

377,4

326,8

0,0

326,8

209.6

0.0

209.6

 

ხარჯები

238,7

108,7

0,0

108,7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

192,3

108,7

 

108,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,7

218,1

0,0

218,1

209.6

0.0

209.6

03 03 02

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების ღონისძიებები

115,5

52,4

0,0

52,4

120.1

0.0

120.1

 

ხარჯები

15,2

0,8

0,0

0,8

1.6

0.0

1.6

 

საქონელი და მომსახურება

6,8

0,8

0,0

0,8

1.6

0,0

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,3

51,6

0,0

51,6

118,5

0.0

118,5

03 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

57,6

132,0

0,0

132,0

470.2

0.0

470.2

 

ხარჯები

55,7

4,7

0,0

4,7

60,3

0.0

60,3

 

საქონელი და მომსახურება

51,7

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,0

 

 

 

60,3

0,0

60,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

127,3

0,0

127,3

409.9

0.0

409.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

555,5

455,6

455,6

0.0

107,5

107,5

0.0

 

ხარჯები

29,4

56.6

56.6

0.0

12,4

12,4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29,4

56,6

56,6

 

12,4

12,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

399,0

399,0

0,0

95,1

95,1

0.0

03 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555,5

455,6

455,6

0.0

107,5

107,5

0.0

 

ხარჯები

29,4

56.6

56.6

0.0

12,4

12,4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29,4

56,6

56,6

 

12,4

12,4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

399,0

399,0

0,0

95,1

95,1

0.0

04 00

განათლება

290,3

309,3

0,0

309,3

355.2

0.0

355.2

 

ხარჯები

290,3

309,3

0,0

309,3

355.2

0.0

355.2

 

სუბსიდიები

285,8

305,9

0,0

305,9

352.2

0.0

352.2

 

სხვა ხარჯი

4,6

3,4

0,0

3,4

3.0

0,0

3.0

04 01

ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

285,8

305,9

0,0

305,9

352.2

0.0

352.2

 

ხარჯები

285,8

305,9

0,0

305,9

352.2

0.0

352.2

 

სუბსიდიები

285,8

305,9

0,0

305,9

352.2

0.0

352.2

 

სასკოლო ღონისძიებები

4,6

3,4

0,0

3,4

3,0

0.0

3,0

 

ხარჯები

4,6

3,4

0,0

3,4

3,0

0.0

3,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

236,6

283,6

0,0

283,6

246,7

0.0

246,7

 

ხარჯები

236,6

283,6

0,0

283,6

242,0

0.0

242,0

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

19,5

0,0

19,5

20,1

0,0

20,1

 

სუბსიდიები

217,8

245,0

0,0

245,0

193,9

0,0

193,9

 

გრანტები

0,0

19,0

0,0

19,0

28,0

0.0

28,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

 

 

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0.0

3,7

05 01 01

ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

62,4

73,1

0,0

73,1

60,0

0.0

60,0

 

ხარჯები

62,4

73,1

0,0

73,1

60,0

0.0

60,0

 

სუბსიდიები

62,4

73,1

0,0

73,1

60,0

0.0

60,0

05 01 02

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

19,0

0,0

19,0

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

0,0

19,0

0,0

19,0

28.0

0.0

28.0

 

გრანტები

0,0

19,0

 

19,0

28,0

0,0

28,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

155,5

171,9

0,0

171,9

134,9

0.0

134,9

 

ხარჯები

155,5

171,9

0,0

171,9

133,9

0.0

133,9

 

სუბსიდიები

155,5

171,9

0,0

171,9

133,9

0.0

133,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

 

 

 

1,0

0,0

1,0

05 02 01

ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

51,2

58,1

0,0

58,1

48,0

0.0

48,0

 

ხარჯები

51,2

58,1

0,0

58,1

47,0

0.0

47,0

 

სუბსიდიები

51,2

58,1

0,0

58,1

47,0

0.0

47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

05 02 02

ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

52,5

56,3

0,0

56,3

40.8

0.0

40.8

 

ხარჯები

52,5

56,3

0,0

56,3

40.8

0.0

40.8

 

სუბსიდიები

52,5

56,3

0,0

56,3

40,8

0.0

40,8

05 02 03

ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

51,7

57,5

0,0

57,5

46.1

0.0

46.1

 

ხარჯები

51,7

57,5

0,0

57,5

46.1

0.0

46.1

 

სუბსიდია

51,7

57,5

0,0

57,5

46,1

0.0

46,1

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

18,8

19,5

0,0

19,5

23,8

0.0

23,8

 

ხარჯები

18,8

19,5

0,0

19,5

20,1

0.0

20,1

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

19,5

0,0

19,5

20,1

 

20,1

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

0.0

3,7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

272,2

349,1

0,0

349,1

295,9

0.0

295.9

 

ხარჯები

269,5

339,7

0,0

339,7

295.7

0.0

295.7

 

სუბსიდიები

73,6

74,7

0,0

74,7

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

126,4

210,1

0,0

210,1

190,7

0,0

190,7

 

სხვა ხარჯები

69,6

54,9

0,0

54,9

40,0

0,0

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულების კლება

2,7

9,5

0,0

9,5

0,2

0.0

0,2

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

73,6

74,7

0,0

74,7

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

73,6

74,7

0,0

74,7

65.0

0.0

65.0

 

სუბსიდიები

73,6

74,7

0,0

74,7

65,0

0,0

65,0

06 02

სოციალური პროგრამები

198,7

274,5

0,0

274,5

230.9

0.0

230.9

 

ხარჯები

195,9

265,0

0,0

265,0

230.7

0.0

230.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

126,4

210,1

0,0

210,1

190,7

0,0

190,7

 

სხვა ხარჯები

69,6

54,9

0,0

54,9

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულების კლება

2,7

9,5

0,0

9,5

0,2

0.0

0,2

06 02 01

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

70,5

157,8

0,0

157,8

125.2

0.0

125.2

 

ხარჯები

67,9

148,3

0,0

148,3

125.0

0.0

125.0

 

ვალდებულების კლება

2,6

9,5

0,0

9,5

0,2

0.0

0,2

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

19,6

21,5

0,0

21,5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

19,6

21,5

0,0

21,5

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,5

21,5

0,0

21,5

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0,1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

0,6

0,4

0,0

0,4

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0,6

0,4

0,0

0,4

0.5

0.0

0.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

0,4

0,0

0,4

0,5

0,0

0,5

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0,5

2,3

0,0

2,3

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0,5

2,3

0,0

2,3

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2,3

0,0

2,3

2,0

0,0

2,0

06 02 05

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი

18,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

18,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

20,0

 

20,0

20,0

0,0

20,0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

72,6

55,9

0,0

55,9

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

72,6

55,9

0,0

55,9

42.0

0.0

42.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

1,0

 

1,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

69,6

54,9

0,0

54,9

40,0

0,0

40,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,0

12,8

0,0

12,8

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

13,0

12,8

0,0

12,8

17.0

0.0

17.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,0

12,8

 

12,8

17,0

0,0

17,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2,3

2,3

0,0

2,3

2.6

0.0

2.6

 

ხარჯები

2,3

2,3

0,0

2,3

2.6

0.0

2.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,3

2,3

0,0

2,3

2,6

0,0

2,6

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.