„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016299
20
10/03/2017
ვებგვერდი, 15/03/2017
190020020.35.108.016299
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2017 წლის 10 მარტი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016278)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილება:

ა)  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა)  1-ლი მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10768,9

11755,3

3981,7

7773,6

8221,2

0,0

8221,2

გადასახადები

1153,1

3095,2

0,0

3095,2

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

8958,9

8190,4

3981,7

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

სხვა შემოსავლები

657,0

469,7

0,0

469,7

905,4

0,0

905,4

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6638,3

0,0

6638,3

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

789,5

0,0

789,5

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3533,0

0,0

3533,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

413,2

0,0

413,2

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

98,4

0,0

98,4

საოპერაციო სალდო

3214,7

3750,4

3529,3

221,1

1582,9

0,0

1582,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561,8

3753,5

3529,3

224,2

1774,6

143,7

1630,9

ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

1924,6

143,7

1780,9

კლება

138,4

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

მთლიანი სალდო

-347,0

-3,1

0,0

-3,1

-191,7

-143,7

-48,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-355,0

-3,1

0,0

-3,1

-193,4

-143,7

-49,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

355,0

3,1

0,0

3,1

193,4

143,7

49,8

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,0

-1,8

კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

საშინაო

8,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  “;

ა.ბ) მე-7  მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6643,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6643,3

0,0

6643,3

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

საქონელი და მომსახურება

725,0

799,9

0,0

799,9

789,5

0,0

789,5

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3538,0

0,0

3538,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

413,2

0,0

413,2

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

98,4

0,0

98,4

“;

ა.გ) მე-8 მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1774,6 ათ.ლარი.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1924,6  ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

1853,8

143,7

1710,1

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

15,0

0,0

15,0

“;

ა.დ) მე-9 მუხლი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597,4

2762,0

0,0

2762,0

2425,4

0,0

2425,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589,5

2758,3

0,0

2758,3

2376,3

0,0

2376,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

2,7

0,0

2,7

48,1

0,0

48,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

8,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

702

თავდაცვა

101,8

100,6

0,0

100,6

100,1

1,0

99,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769,3

4188,4

3924,4

264,0

1858,1

143,7

1714,5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,6

4,0

0,0

4,0

3,6

0,0

3,6

70421

სოფლის მეურნეობა

3,6

4,0

 

4,0

3,6

 

3,6

7045

ტრანსპორტი

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

76,9

0,0

76,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

76,9

0,0

76,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337,7

2066,9

2040,1

26,7

1777,6

143,7

1634,0

705

გარემოს დაცვა

825,3

896,9

0,0

896,9

494,7

0,0

494,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825,3

896,9

 

896,9

494,7

 

494,7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206,9

50,9

0,0

50,9

7,0

0,0

7,0

7061

ბინათმშენებლობა

75,0

3,9

0,0

3,9

1,0

0,0

1,0

7063

წყალმომარაგება

48,5

40,0

 

40,0

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124,7

139,5

0,0

139,5

140,6

0,0

140,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,5

0,0

139,5

140,6

0,0

140,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1486,0

1498,3

0,0

1498,3

1548,1

0,0

1548,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656,0

616,5

0,0

616,5

494,3

0,0

494,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705,0

740,3

0,0

740,3

600,9

0,0

600,9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

93,0

109,5

 

109,5

422,9

 

422,9

709

განათლება

1222,9

1420,8

57,3

1363,5

1308,7

0,0

1308,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058,8

1158,8

0,0

1158,8

1200,0

0,0

1200,0

7092

ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,5

202,0

57,3

144,7

58,7

0,0

58,7

710

სოციალური დაცვა

642,9

784,9

0,0

784,9

682,9

0,0

682,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213,5

382,5

0,0

382,5

301,7

0,0

301,7

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199,4

358,0

0,0

358,0

275,7

0,0

275,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37,0

41,0

0,0

41,0

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392,4

361,4

0,0

361,4

343,8

0,0

343,8

 

სულ

11262,3

11842,4

3981,7

7860,7

8565,6

144,7

8420,9

“;

ა.ე)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.1. 76,9 ა. ლარი - გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრიშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.“;

ა.ვ)  მე-15  მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„2.2.1. 494,7 ათ.ლარით - კეთილმოწყობისა და  გამწვანების მოვლა-პატრონობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

ა.ზ)  მე-15  მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„5.1. 140,6 ათ.ლარი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 

· ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;

· იმუნიზაციის  პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინულ სტატისტიკურ ანგარიშგებას; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.

· პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას.

· პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.“;

ა.თ)  მე-15  მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.1.1“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„5.2.1.1  183,4 ათ. ლარით - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა),  ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა.“;

 ა.ი) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების  საბიუჯეტო  კლასიფიკაციის  მიხედვით  თანდართული  რედაქციით:

 

ორგანიზა ციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262,3

11842,4

3981,7

7860,7

8564,6

143,7

8420,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158,0

164,0

0,0

164,0

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

7554,2

8008,9

452,4

7556,5

6638,3

0,0

6638,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

1924,6

143,7

1780,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597,4

2762,0

0,0

2762,0

2425,4

0,0

2425,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151,0

157,0

0,0

157,0

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

2551,6

2758,0

0,0

2758,0

2383,4

0,0

2383,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756,1

833,8

0,0

833,8

722,6

0,0

722,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

743,2

829,8

0,0

829,8

710,6

0,0

710,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

4,0

0,0

4,0

12,0

0,0

12,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1833,4

1924,6

0,0

1924,6

1653,6

0,0

1653,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

125,0

 

125,0

116,0

 

116,0

 

ხარჯები

1808,4

1924,6

0,0

1924,6

1623,6

0,0

1623,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,7

0,0

2,7

48,1

0,0

48,1

 

ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

48,1

0,0

48,1

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 04 02

მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386,8

100,6

0,0

100,6

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

386,8

100,6

0,0

100,6

85,3

0,0

85,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,8

100,6

0,0

100,6

99,1

0,0

99,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

101,8

100,6

0,0

100,6

85,3

0,0

85,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799,2

5136,2

3924,4

1211,8

2359,9

143,7

2216,2

 

ხარჯები

1172,9

1323,7

395,1

928,6

504,3

0,0

504,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626,3

3812,5

3529,3

283,3

1853,8

143,7

1710,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

76,9

0,0

76,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

76,9

0,0

76,9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032,3

947,8

0,0

947,8

501,7

0,0

501,7

 

ხარჯები

905,1

905,8

0,0

905,8

500,7

0,0

500,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,2

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75,0

3,9

0,0

3,9

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

75,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა

825,3

896,9

0,0

896,9

494,7

0,0

494,7

 

ხარჯები

825,3

894,9

0,0

894,9

494,7

0,0

494,7

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

48,5

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,5

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671,3

653,8

653,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457,2

525,8

525,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355,7

422,5

395,8

26,7

150,8

0,0

150,8

 

ხარჯები

53,8

285,9

267,1

18,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,9

136,7

128,7

8,0

150,0

0,0

150,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310,8

990,5

990,5

0,0

143,7

143,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,8

990,5

990,5

0,0

143,7

143,7

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3,6

4,0

0,0

4,0

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

2,4

4,0

 

4,0

3,6

 

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

1483,2

0,0

1483,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1483,2

0,0

1483,2

04 00

განათლება

1222,9

1420,8

57,3

1363,5

1308,7

0,0

1308,7

 

ხარჯები

1222,9

1418,9

57,3

1361,6

1308,7

0,0

1308,7

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058,8

1158,8

0,0

1158,8

1200,0

0,0

1200,0

 

ხარჯები

1058,8

1158,0

0,0

1158,0

1200,0

0,0

1200,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104,5

108,7

0,0

108,7

8,7

0,0

8,7

 

ხარჯები

104,5

107,5

0,0

107,5

8,7

0,0

8,7

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

33,0

0,0

33,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

33,0

0,0

33,0

50,0

0,0

50,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486,0

1498,3

0,0

1498,3

1548,1

0,0

1548,1

 

ხარჯები

1450,0

1493,3

0,0

1493,3

1548,1

0,0

1548,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656,0

616,5

0,0

616,5

494,3

0,0

494,3

 

ხარჯები

620,0

611,5

0,0

611,5

494,3

0,0

494,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

395,2

394,2

0,0

394,2

341,3

0,0

341,3

 

ხარჯები

395,2

389,2

0,0

389,2

341,3

0,0

341,3

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

260,8

197,3

0,0

197,3

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

224,8

197,3

0,0

197,3

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

25,0

0,0

25,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

23,0

0,0

23,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705,0

740,3

0,0

740,3

600,9

0,0

600,9

 

ხარჯები

705,0

740,3

0,0

740,3

600,9

0,0

600,9

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

360,0

360,0

0,0

360,0

411,0

0,0

411,0

 

ხარჯები

360,0

360,0

0,0

360,0

411,0

0,0

411,0

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

50,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

0,0

35,3

0,0

35,3

36,9

0,0

36,9

 

ხარჯები

0,0

35,3

0,0

35,3

36,9

0,0

36,9

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

3,0

19,5

0,0

19,5

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

3,0

19,5

0,0

19,5

17,6

0,0

17,6

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

90,0

90,0

0,0

90,0

405,3

0,0

405,3

 

ხარჯები

90,0

90,0

0,0

90,0

405,3

0,0

405,3

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

767,6

924,4

0,0

924,4

823,5

0,0

823,5

 

ხარჯები

767,6

914,4

0,0

914,4

808,5

0,0

808,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,5

0,0

139,5

140,6

0,0

140,6

 

ხარჯები

124,7

129,5

0,0

129,5

125,6

0,0

125,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642,4

784,9

0,0

784,9

682,9

0,0

682,9

 

ხარჯები

642,4

784,9

0,0

784,9

682,9

0,0

682,9

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196,0

222,7

0,0

222,7

183,4

0,0

183,4

 

ხარჯები

196,0

222,7

0,0

222,7

183,4

0,0

183,4

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13,8

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

13,8

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,2

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

3,2

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

171,7

326,0

0,0

326,0

242,1

0,0

242,1

 

ხარჯები

171,7

326,0

0,0

326,0

242,1

0,0

242,1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,7

24,0

0,0

24,0

25,2

0,0

25,2

 

ხარჯები

20,7

24,0

0,0

24,0

25,2

0,0

25,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

7,0

8,0

0,0

8,0

8,4

0,0

8,4

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3,0

20,0

0,0

20,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

18,2

20,0

0,0

20,0

32,0

0,0

32,0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

2,0

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

2,0

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა