„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016265
 

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2017 წლის 10 მარტი

ქ. ახალციხე

 

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016   წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში  (ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 21/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.138.016260)  და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე
თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 593,3

12441.4

2974.4

9467.1

6347.0

0.0

6347.0

გადასახადები

269,4

5406.9

0.0

5406.9

5830.0

0.0

5830.0

გრანტები

6 032,2

6349.9

2974.4

3375.5

110.0

0.0

110.0

სხვა შემოსავლები

1 291,6

684.6

0.0

684.6

407.0

0.0

407.0

ხარჯები

2 854,3

4269.0

39.10

4229.9

4479.2

0.0

4479.2

შრომის ანაზღაურება

998,0

1258.8

0.0

1258.8

1182.0

0.0

1182.0

საქონელი და მომსახურება

780,6

1327.0

7.2

1319.9

1339.7

0.0

1339.7

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

698,2

1047.1

0.0

1047.1

1515.0

0.0

1515.0

გრანტები

0,0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

215,9

306.1

0.0

306.1

306.1

0.0

306.1

სხვა ხარჯები

161,5

309.9

31.9

278.0

106.4

0.0

106.4

საოპერაციო სალდო

4 739,0

8172.4

2935.3

5237.1

1867.8

0.0

1867.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 453,3

6639.0

2920.4

3718.6

4258.1

25.7

4232.4

ზრდა

4 460,9

6723.7

2920.4

3803.4

4311.1

25.7

4285.4

კლება

7,6

84.8

0.0

84.8

53.0

0.0

53.0

მთლიანი სალდო

285,7

1533.5

15.0

1518.5

-2390.3

-25.7

-2364.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

276,9

1533.5

15.0

1518.5

-2390.3

-25.7

-2364.6

ზრდა

524,2

1533.5

15,0

1518.5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

524,2

1533.5

15.0

1518.5

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები , გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

247,3

0,0

0,0

0,0

2390.3

25.7

2364.6

ვალუტა და დეპოზიტები

247,3

0,0

0,0

0,0

2390.3

25.7

2364.6

ფასიანი ქაღალდები , გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილებები

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 600.9

12526.2

2974.4

9551.8

6400.0

0.0

6400.0

შემოსავლები

7 593.2

12441.4

2974.4

9467.1

6347.0

0.0

6347.0

არაფინანსური აქტივების კლება

7.6

84.8

0.0

84.8

53.0

0.0

53.0

გადასახდელები

7 324.0

10992.7

2959.4

8033.3

8790.3

25.7

8764.6

ხარჯები

2 854.3

4269.0

39.1

4229.9

4479.2

0.0

4479.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 460.9

6723.7

2920.4

3803.4

4311.1

25.7

4285.4

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

 

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

კლება

-8.8

 

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

276.9

 

 

 

-2390.3

-25.7

-2364.6

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 600.9

12526.2

2974.4

9551.8

6400.00

0.0

6400.0

შემოსავლები

7 593.2

12441.4

2974.4

9467.1

6347.0

0.0

6347.0

არაფინანსური აქტივების კლება

7.6

84.8

0.0

84.8

53.0

0.0

53.0

ფინანსური აქტივების კლება

247.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

269,4

5406.9

0.0

5406.9

5830.0

0.0

5830.0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

352.0

0.0

352.0

380.0

0.0

380.0

ქონების გადასახადი

269,4

5054.9

0.0

5054.9

5450.0

0.0

5450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა )

148,8

4821.2

0.0

4821.2

5364.0

0.0

5364.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა)

0,0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა)

5,5

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

5,5

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

37,4

51.5

0.0

51.5

33.0

0.0

33.0

ფიზიკური პირებიდან

29,6

40.4

0.0

40.4

30.0

0.0

30.0

იურიდიული პირებიდან

7,7

11.1

0.0

11.1

3.0

0.0

3.0

არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

77,8

174.1

0.0

174.1

53.0

0.0

53.0

ფიზიკური პირებიდან

5,0

3.8

0.0

3.8

3.0

0.0

3.0

იურიდიული პირებიდან

72,8

170.3

0.0

170.3

50.0

0.0

50.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 032,2

6349.9

2974.4

3375.5

110.0

0.0

110.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 032,2

6349.9

2974.4

3375.5

110.0

0.0

110.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 132,6

3375.5

0.0

3375.5

110.0

0.0

110.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 033,6

3265.5

0.0

3265.5

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

99,0

110.0

0.0

110.0

110.0

0.0

110.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 899,6

2974.4

2974.4

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 054,5

2307.3

2307.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

650,5

667.1

667.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

194,6

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

მუხლი 6. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1 291,6

684.6

0.0

684.6

407.0

0.0

407.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

314,5

505.1

0.0

505.1

250.0

0.0

250.0

პროცენტები

126,5

304.9

0.0

304.9

100.0

0.0

100.0

რენტა

188,0

200.3

0.0

200.3

150.0

0.0

150.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

184,1

 

182.4

0.0

182.4

140.0

0.0

140.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,9

17.8

0.0

17.8

10.0

0.0

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

32,3

63.3

0.0

63.3

47.0

0.0

47.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

26,3

63.3

0.0

63.3

45.0

0.0

45.0

სანებართვო მოსაკრებელი

7,9

26.9

0.0

26.9

20.0

0.0

20.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18,4

36.4

0.0

36.4

25.0

0.0

25.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

435,4

99.2

0.0

99.2

108.0

0.0

108.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

509,4

16.9

0.0

16.9

2.0

0.0

2.0

მუხლი 7. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2 854,3

4269.0

39.1

4229.9

4479.2

0.0

4479.2

შრომის ანაზღაურება

998,0

1258.8

0.0

1258.8

1182.0

0.0

1182.0

საქონელი და მომსახურება

780,6

1327.0

7.0

1319.9

1339.7

0.0

1339.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

698,2

1047.1

0.0

1047.1

1515.0

0.0

1515.0

გრანტები

0,0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

215,9

306.1

0.0

306.1

306.1

0.0

306.1

სხვა ხარჯები

161,5

309.9

31.9

278.0

106.4

 

0.0

106.4

მუხლი 8. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

260,8

375.0

0.0

375.0

130.0

0.0

130.0

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

3,4

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 106,7

6024.2

2920.4

3103.8

3738.8

25.7

3713.1

04 00

განათლება

45,4

214.7

0.0

214.7

176.3

0.0

176.3

05 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

33,7

109.8

0.0

109.8

263.0

0.0

263.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

11,0

0.0

 

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სულ ჯამი

4 460,9

6723.7

2920.4

3803.4

 

4311.1

25.7

4285.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 53,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

69.0

84.8

53.0

ძირითადი აქტივები

3.0

4.3

3.0

არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

66.0

80.5

50.0

მუხლი 9. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 764,5

2196.7

0,0

2196.7

1993.6

0.0

1993.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 764,5

2196.7

0.0

2196.7

1993.6

0.0

1993.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 764,5

2196.7

0.0

2196.7

1925.1

0.0

1925.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0.0

0.0

0.0

68.5

0.0

68.5

702

თავდაცვა

41,1

43.0

0.0

43.0

42.0

0.0

42.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 290,8

5997.0

2734.5

3262.5

3141.0

19.6

3121.3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

88,3

129.1

0.0

129.1

150.0

0.0

150.0

70421

სოფლის მეურნეობა

88,3

129.1

0.0

129.1

150.0

0.0

150.0

7045

ტრანსპორტი

1 971,0

4505.7

2079.6

2426.1

2408.5

7.7

2400.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 971,0

4505.7

2079.6

2426.1

2408.5

7.7

2400.8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 231,4

1362.2

654.9

707.3

582.4

11.9

570.5

705

გარემოს დაცვა

401,2

291.4

0.0

291.4

380.0

0.0

380.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

401,2

291.4

0.0

291.4

 

380.0

0.0

380.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

823,1

759.9

224.9

535.0

987.9

6.1

981.8

7063

წყალმომარაგება

565,5

615.5

224.9

390.6

789.3

6.1

783.2

7064

გარე განათება

63,0

144.4

0.0

144.4

198.6

0.0

198.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

55,9

66.0

0.0

66.0

66.0

0.0

66.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

186,9

467.5

0.0

467.5

599.0

0.0

599.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

170,5

345.2

0.0

345.2

555.0

0.0

555.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

16,4

122.3

0.0

122.3

44.0

0.0

44.0

709

განათლება

497,1

873.3

0.0

873.3

1277.5

0.0

1277.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

497,1

873.3

0.0

873.3

1277.5

0.0

1277.5

710

სოციალური დაცვა

254,6

298.0

0.0

298.0

303.4

0.0

303.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

139,5

217.6

0.0

217.6

201.4

0.0

201.4

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

117,0

190.7

0.0

190.7

161.4

0.0

161.4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,6

26.9

0.0

26.9

40.0

0.0

40.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,5

2.2

0.0

2.2

4.0

0.0

4.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,0

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

7.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

100,5

71.0

0.0

71.0

90.8

0.0

90.8

 

სულ

7 315,2

10992.7

2959.4

8033.3

8790.3

25.7

8764.6

 

მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2390.3 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2390.3 ათასი ლარის ოდენობით .

2. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2390.3 ლარის ოდენობით .

მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0,0 ლარის ოდენობით .

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 68,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 01 03)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე .

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების ფონდი წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანება 0,0 ლარი .

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი , 110.0 ათასი ლარი , მიიმართოს :

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი 69- მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის , ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება .

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად .

თავი II

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის , წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები

. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია , აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა .

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4508.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია , დასასვენებელი პარკების , სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა 2408.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების , გზების ხიდების და მილსადენების რეაბილიტაცია , ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება . საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების , გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა . ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება .

) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1517.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება , არსებული ქსელის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები . ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე -ნაგებობების , სარწყავი სისტემების მშენებლობა , რეაბილიტაცია , ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება .

. ) დასუფთავება 380.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვალეს ყოველდღიური დაგვა- დასუფთავება , ნარჩენების გატანა , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა არსებული დასახლებული პუნქტების , ობიექტების და ასევე მიმდებარე ტერიტორიების საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების გატანა .

. ) გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 198.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა -პატრონობა , გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა . რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა .

. ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 789.3 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია .

. ) ნაპირსამაგრი სამუშაოები 0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები .

. ) ა(ა)იპ – ახალციხის მელიორაცია 150.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა -რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა -შენახვა .

) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 543.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

. .საკადასტრო აზომვითი ნახაზები , საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები 63.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო -სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს . ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც .ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება .

.ბ) პარკების და სკვერების მშენებლობა -რეაბილიტაცია 94.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების და სკვერების მოწყობა -რეაბილიტაცია .

. ) სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია 56.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობა -რეაბილიტაცია .

. ) სახლებისა და სახურავების მოწყობა -რეაბილიტაცია 329.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალ . ვალესა და დანარჩენ სოფლებში ადმინისტრაციული შენობების მოწყობა -რეაბილიტაცია და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კორპუსების ) გადახურვა .

. ) სასაფლაოების მოწყობა -რეაბილიტაცია 0.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 39.1 ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების თანადაფინანსება .

4. განათლება 1277.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა , მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და , შესაბამისად, ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება , მათი რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა .

. ) ა(ა)იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება 1075.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის  მუნიციპალიტეტში  ამ  ეტაპზე  ფუნქციონირებს 10  ტიპური   საბავშვო ბაგა -ბაღი და  3 ალტერნატიული საბავშვო ბაღიიგეგმება  3 ტიპური  და 3 ალტერნატიულ საბავშვო   ბაღის   გახსნასადაც  დაწყებით  განათლებას  მიიღებს  685 - მდე აღსაზრდელი . პროგრამის  ფარგლებში  

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი აფინანსებს   ბაღების   ფუნქციონირებასთან   დაკავშირებულ  ყველა   ხარჯსმათ  შორის  მასწავლებელთა  და  აღმზრდელთა ხელფასებს  და   ბაღების   სხვა მიმდინარე  ხარჯებსმათ   შორის   პროგრამის   ფარგლებში   ფინანსდება   საბავშვო   ბაგა -ბაღების საწვავი   შეშით  უზრუნველყოფა  27 650 ათასი  ლარი

. ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა -ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი 202.5 (პროგრამული კოდი 04 01 02)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა -ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები , ამასთანავე მანქანა -დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები .

5. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 599.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

 ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე , ერთ -ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა . ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს ;

) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 555.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები .

. ) ა(ა)იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 175.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის , 7 ბიბლიოთეკა -ახალგაზრდულუი სახლის , 1 ახალგაზრდული სახლის , 1 სკოლამუზეუმის , 2 ბიბლიოთეკის და 3 კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა .

. ) ( ) სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება ვალის მუსიკალური სკოლა 35.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 58 მოსწავლე .

. ) ( ) სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება აწყურის სამუსიკო სკოლა 30.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 03)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 58 მოსწავლე .

. )კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების შენობა -ნაგებობის რეაბილიტაციის   და ინვევტარის შეძენის ხარჯი - 273.3 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 04)

აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა -ნაგებობების რეაბილიტაციის ხარჯები , ამასთანავე მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები .

. ) კულტურული ღონისძიებები 41.7 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტგენისფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო , 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მოსახსენიებელი , დედაენის დღესადმი მიძღვილი , 9 მაისის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილი , მუნიციპალიტეტის საშუალო სკოლის დამამთავრებელი მოსწავლეთათვის მიძღვნილი , ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი , შოთა რუსთაველის დღესადმი მიძღვნილი , შემოდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი , შობა - ახალი წლის და სხვა ღონისძიებების მოწყობა .

) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 44 ,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში .

) კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და რელიგიური ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები .

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 369.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

) ა(ა)იპ –"ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური " - 66.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებშისაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას , კერძოდ :

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით . ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება , პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება ;
  • ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა ;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა ) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება ;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების , აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება ;
  •  არსებული სანიტარიულ -ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი , მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები .

) მოსახლეობის სოციალური პროგრამები 303.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის -დევნილებისათვის სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას : სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , ეკონომიკურად შეჭირვებული ოჯახების კვებით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მოხუცებულთა , ობოლთა , 2012 წელში აწყურში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა , სამუსიკო სკოლებში სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახების შვილთა სწავლის დაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს ; ასევე ჯანდაცვის სფეროში მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევების , გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების და სხვა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

. ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადადგილებულ პირთა , სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება , თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით

. ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ) პირთა დახმარების პროგრამა - 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ) პირთა და შშმ ბავშვთა სოციალური დახმარება წელიწადში ორჯერ .

. ) ომის ვეტერანების ,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის , ავღანეთის ომში მებრძოლთა , დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება . 8.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა დღეებთან დაკავშირებით მე -2 მსოფლიო ომის ვეტერანთა , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის , თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების , სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების , ასევე ომში დაღუპულის ოჯახის წევრის სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით .

. ) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მცხოვრები , მიმდინარე წელს ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების , საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას .

  . ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება 35.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო ) დღეებში ნობათით უზრუნველყოფას .

2. ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება .

3. უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფა .

4. სოფელ აწყურში 2012 წელში მომხდარი მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენად თანადაფინანსებაში მონაწილეობა .

5. მემკვიდრის გარეშე დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება .

6. უსახლკარო , მიუსაფარ ოჯახთა საცხოვრებელი ფართით ან ქირით უზრუნველყოფა

. ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ -მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება - 4,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).

ქვეპროგრამის ფაგლებში დედმამით -ობოლს ბავშვებს გაეწევათ ყოველთვიური ფულდი დახმარება და ერთჯერადი დახმარება 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებს .

. ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემას , თუ ახალშობილის ერთ -ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე .

. ) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში 2012 წელს განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით .

. ) მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება - 148.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას გაეწევა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურეობისთვის (გამოკვლევები , მკურნალობა , გეგმური და ურგენტული ოპერაციები ) სოციალური დახმარება .

  . ) ა(ა)იპ –სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება - 13,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში . ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფუძნებულ სტატუსის მქონე სამუსიკო , სამხატვრო და სპორტულ სკოლებში გადასახადის 100%-იანი დაფინანსებით ისარგებლებენ , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები : საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა , სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა , იძულებით გადაადგილებულთა , . თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა , მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა , მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები .

მუხლი 18. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

7 324,0

10992.7

2959.4

8033.3

8790.3

25.7

8764.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

111.0

0.0

111.0

119.0

0.0

119.0

 

ხარჯები

2 854,3

4269.0

39.1

4229.9

4479.2

0.0

4479.2

 

საქონელი და მომსახურება

780,6

1327.0

7.2

1319.9

1339.7

0.0

1339.7

 

სუბსიდიები

698,2

1047.1

0.0

1047.1

1515.0

0.0

1515.0

 

გრანტები

0,0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

215,9

306.1

0.0

306.1

306.1

0.0

306.1

 

სხვა ხარჯები

161,5

309.9

31.9

278.0

106.4

0.0

106.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 460,9

6723.7

2920.4

3803.4

4311.1

25.7

4285.4

 

ძირითადი აქტივები

4 460,9

6723.7

2920.4

3803.4

4311.1

25.7

4285.4

 

ვალდებულებების კლება

8,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 765,9

2196.7

0.0

2196.7

1993.6

0.0

1993.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

107.0

0.0

107.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

1 503,8

1821.7

0.0

1821.7

1863.6

0.0

1863.6

 

საქონელი და მომსახურება

471,6

559.8

0.0

559.8

590.1

0.0

590.1

 

გრანტები

0,0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,2

16.7

0.0

16.7

18.0

0.0

18.0

 

სხვა ხარჯები

45,5

5.7

0.0

5.7

78.6

0.0

78.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,8

375.0

0.0

375.0

130.0

0.0

130.0

 

ძირითადი აქტივები

260,8

375.0

0.0

375.0

130.0

0.0

130.0

 

ვალდებულებების კლება

1,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

425,1

457.3

0.0

457.3

446.6

0.0

446.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

425,0

448.9

0.0

448.9

411.6

0.0

411.6

 

საქონელი და მომსახურება

111,7

108.2

0.0

108.2

118.6

0.0

118.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,3

3.3

0.0

3.3

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8.5

0.0

8.5

35.0

0.0

35.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

8.5

0.0

8.5

35.0

0.0

35.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0,0

0.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 340,9

1739.4

0.0

1739.4

1478.5

0.0

1478.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80

88.0

0.0

88.0

96.0

0.0

96.0

 

ხარჯები

1 078,8

1372.9

0.0

1372.9

1383.5

0.0

1383.5

 

საქონელი და მომსახურება

359,9

451.5

0.0

451.5

471.5

0.0

471.5

 

გრანტები

0,0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

13.4

0.0

13.4

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

44,6

5.7

0.0

5.7

10.1

0.0

10.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,8

366.5

0.0

366.5

95.0

0.0

95.0

 

ძირითადი აქტივები

260,8

366.5

0.0

366.5

95.0

0.0

95.0

 

ვალდებულებების კლება

1,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0.0

0.0

0.0

68.5

0.0

68.5

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

68.5

0.0

68.5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

68.5

0.0

68.5

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

41,2

43.0

0.0

43.0

42.0

0.0

42.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

37,8

43.0

0.0

43.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,9

3.7

0.0

3.7

4.5

0.0

4.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსურ აქტივების ზრდა

3,4

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

41,2

43.0

0.0

43.0

42.0

0.0

42.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

37,8

43.0

0.0

43.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,9

3.7

0.0

3.7

4.5

0.0

4.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

3,4

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 515,06

7048.3

2959.4

4088.9

4508.8

25.7

4508.8

 

ხარჯები

408,3

1024.1

39.1

985.1

770.0

0.0

770.0

 

საქონელი და მომსახურება

271,3

683.3

7.2

676.1

631.0

0.0

631.0

 

სუბსიდიები

94,7

129.1

0.0

129.1

135.0

0.0

135.00

 

სხვა ხარჯები

42,4

211.7

31.9

179.9

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 106,7

6024.2

2920.4

3103.8

3738.8

25.7

3713.1

 

ძირითადი აქტივები

4 106,7

6024.2

2920.4

3103.8

3738.8

25.7

3713.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

1 971,00

4505.7

2079.6

2426.1

2408.5

7.7

2400.8

 

ხარჯები

77,7

359.4

0.0

359.4

200.0

0.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

77,7

359.4

0.0

359.4

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 893,29

4146.3

2079.6

2066.7

2208.5

7.7

2200.8

 

ძირითადი აქტივები

1 893,3

4146.3

2079.6

2066.7

2208.5

7.7

2200.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 312,63

1180.4

224.9

955.5

1517.9

6.1

1511.8

 

ხარჯები

284,2

444.4

0.0

444.4

563.0

0.0

563.0

 

საქონელი და მომსახურება

189,5

315.3

0.0

315.3

428.0

0.0

428.0

 

სუბსიდიები

94,7

129.1

0.0

129.1

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 028,4

736.0

224.9

511.1

954.9

6.1

948.8

 

ძირითადი აქტივები

1 028,4

736.0

224.9

511.1

954.9

6.1

948.8

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

401,2

291.4

0.0

291.4

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

168,0

243.5

0.0

243.5

315.0

0.0

315.0

 

საქონელი და მომსახურება

124,1

243.5

0.0

243.5

315.0

0.0

315.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,3

47.9

0.0

47.9

65.0

0.0

65.0

 

ძირითადი აქტივები

233,3

47.9

0.0

47.9

65.0

0.0

65.0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

63,0

144.4

0.0

144.4

198.6

0.0

198.6

 

ხარჯები

63,0

69.9

0.0

69.9

110.0

0.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

63,0

69.9

0.0

69.9

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

74.5

0.0

74.5

88.6

0.0

88.6

 

ძირითადი აქტივები

0,0

74.5

0.0

74.5

88.6

0.0

88.6

03 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

565,5

615.5

224.9

390.6

789.3

6.1

783.2

 

ხარჯები

2,4

1.9

0.0

1.9

3.0

0.0

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

1.9

0.0

1.9

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,1

613.6

224.9

388.7

786.3

6.1

780.2

 

ძირითადი აქტივები

563,1

613.6

224.9

388.7

786.3

6.1

780.2

03 02 04 01

ა(ა)იპ –ახალციხის მელიორაცია

88,3

129.1

0.0

129.1

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

50,8

129.1

0.0

129.1

135.0

0.0

135.0

 

სუბსიდიები

50,8

129.1

0.0

129.1

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,5

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

37,5

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

03 02 05

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

194,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

194,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

165,2

517.3

0.0

517.3

543.3

0.0

543.3

 

ხარჯები

5,1

178.2

0.0

178.2

7.0

0.0

7.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,1

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1,1

176.8

0.0

176.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,2

339.1

0.0

339.1

536.3

0.0

536.3

 

ძირითადი აქტივები

160,2

339.1

0.0

339.1

536.3

0.0

536.3

03 03 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები , ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა

165,2

116.6

0.0

116.6

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

5,1

6.1

0.0

6.1

3.0

0.0

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,1

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1,0

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,2

110.5

0.0

110.5

60.0

0.0

60.0

 

ძირითადი აქტივები

160,2

110.5

0.0

110.5

60.0

0.0

60.0

03 03 02

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა - რეაბილიტაცია

0,0

139.1

0,0

139.1

94.9

0.0

94.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

139.1

0,0

139.1

94.9

0.0

94.9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

139.1

0,0

139.1

94.9

0.0

94.9

03 03 03

სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია

0,0

89.4

0,0

89.4

56.0

0.0

56.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

89.4

0,0

89.4

56.0

0.0

56.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

89.4

0,0

89.4

56.0

0.0

56.0

030304

სახლების და სახურავების მოწყობა - რეაბილიტაცია

0,0

172.1

0,0

172.1

329.0

0.0

329.0

 

  ხარჯები

0,0

172.1

0,0

172.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

172.1

0,0

172.1

0.0

0.0

0.0

030305

სასაფლაოების მოწყობა - რეაბილიტაცია

0,0

16.1

0,0

16.1

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

16.1

0,0

16.1

0.5

0.0

0.5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

16.1

0,0

16.1

0.5

0.0

0.5

03 04

სოფ . მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1 066,2

828.8

654.9

173.9

39.1

11.9

27.2

 

ხარჯები

41,3

42.1

39.1

3.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

41,3

7.2

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

41,3

34.9

31.9

3.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 024,8

786.7

615.9

170.8

39.1

11.9

27.2

 

ძირითადი აქტივები

1 024,8

786.7

615.9

170.8

39.1

11.9

2.,2

04 00

განათლება

497,1

 

873.3

0.0

873.3

1277.5

0.0

1277.5

 

ხარჯები

451,8

658.6

0.0

658.6

1101.2

0.0

1101.2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

26.2

0.0

26.2

 

სუბსიდიები

439,9

658.6

0.0

658.6

1075.0

0.0

1075.0

 

სხვა ხარჯები

11,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,4

214.7

0.0

214.7

176.3

0.0

176.3

 

ძირითადი აქტივები

45,4

 

0.0

 

176.3

0.0

176.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

497,1

873.3

0,0

873.3

1277.5

0.0

1277.5

 

ხარჯები

451,8

658.6

0,0

658.6

1101.2

0.0

1101.2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0,0

0.0

26.2

0.0

26.2

 

სუბსიდიები

439,9

658.6

0,0

658.6

1075.0

0.0

1075.0

 

სხვა ხარჯები

11,9

 

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

 

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსურ აქტივების ზრდა

45,4

214.7

0,0

214.7

176.3

0.0

176.3

 

ძირითადი აქტივები

45,4

214.7

0,0

214.7

176.3

0.0

176.3

04 01 01

ა(ა)იპ –ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხარჯები

497,1

658.6

0,0

658.6

1075.0

0.0

1075.0

 

ხარჯები

451,8

658.6

0.0

658.6

1075.0

0.0

1075.0

 

სუბსიდიები

439,9

658.6

0.0

658.6

1075.0

0.0

1075.0

 

სხვა ხარჯები

11,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსურ აქტივების ზრდა

45,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

45,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა - ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0,0

214.7

0.0

214.7

202.5

0.0

202.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

26.2

0.0

26.2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსურ აქტივების ზრდა

0,0

214.7

0,0

214.7

176.3

0.0

176.3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

214.7

0,0

214.7

176.3

0.0

176.3

05 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

186,9

467.5

0,0

467.5

599.0

0.0

599.0

 

ხარჯები

153,1

357.7

0,0

357.7

335.0

0.0

335.0

 

საქონელი და მომსახურება

33,9

80.3

0,0

80.3

87.9

0.0

87.9

 

სუბსიდიები

118,7

193.5

0,0

193.5

240.0

0.0

240.0

 

სხვა ხარჯები

0,6

83.9

0,0

83.9

8.1

0,0

8.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,7

109.8

0,0

109.8

263.0

0.0

263.0

 

ძირითადი აქტივები

33,7

109.8

0,0

109.8

263.0

0.0

263.0

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

170,5

345.2

0,0

345.2

555.0

0.0

555.0

 

ხარჯები

136,7

235.3

0,0

235.3

291.1

0.0

291.1

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

41.8

0,0

41.8

49.4

0.0

49.4

 

სუბსიდიები

118,7

193.5

0,0

193.5

240.0

0,0

240.0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0.0

0,0

0.0

2.6

0.0

2.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,7

109.8

0,0

109.8

263.0

0.0

263.0

 

ძირითადი აქტივები

33,7

109.8

0,0

109.8

263.0

0.0

263.0

05 01 0101

ა(ა)იპ –ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

108,9

132.4

0,0

132.4

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

75,2

132.4

0,0

132.4

175.0

0.0

175.0

 

სუბსიდიები

75,2

132.4

0,0

132.4

175.0

0.0

175.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,7

0,0

00

0,0

0.0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

33,7

0,0

00

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 0102

ა(ა)იპ –სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება - ვალის სამუსიკო სკოლა

23,3

33.0

0,0

33.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

23,3

33.0

0,0

33.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

23,3

33.0

0,0

33.0

35.0

0.0

35.0

05 01 0103

ა(ა)იპ –სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებო დაწესებულება - აწყურის სამუსიკო სკოლა

20,2

28.1

0,0

28.1

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

20,2

28.1

0,0

28.1

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

20,2

28.1

0,0

28.1

30.0

0,0

30.0

05 01 01 04

კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების შენობა - ნაგებობების რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0,0

109.8

0,0

109.8

273.3

0.0

273.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.3

0,0

10.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.3

0.0

10.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

109.8

0,0

109.8

263.0

0.0

263.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

109.8

0,0

109.8

263.0

0.0

263.0

05 01 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

18,1

41.8

0,0

41.8

41.7

0.0

41.7

 

ხარჯები

18,1

41.8

0,0

41.8

41.7

0.0

41.7

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

41.8

0,0

41.8

39.1

0.0

39.1

 

სხვა ხარჯები

0,6

0.0

0,0

0.0

2.6

0.0

2.6

05 02

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

16,4

40.1

0,0

40.1

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები

16,4

40.1

0,0

40.1

44.0

0,0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

16,4

38.5

0,0

38.5

38.5

0.0

38.5

 

სხვა ხარჯები

0,0

1.7

0,0

1.7

5.5

0.0

5.5

 

05 03

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

82.2

0.0

82.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

82.2

0,0

82.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

82.2

0,0

82.2

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

317,8

363.9

0.0

363.9

369.4

0.0

369.4

 

ხარჯები

299,5

363.9

0,0

363.9

368.4

0.0

368.4

 

სუბსიდიები

44,9

66.0

0,0

66.0

65.0

0,0

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

193,4

289.3

0,0

289.3

287.6

0.0

287.6

 

სხვა ხარჯები

61,2

8.6

0,0

8.6

15.8

0.0

15.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

0,0

0,0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

11,0

0,0

0,0

0,0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

7,3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

7,3

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

55,9

66.0

0,0

66.0

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

44,9

66.0

0,0

66.0

65.0

0.0

65.0

 

სუბსიდიები

44,9

66.0

0,0

66.0

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

0,0

0,0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

11,0

0,0

0,0

0,0

1.0

0,0

1.0

060101

ა(ა)იპ –ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

55,9

66.0

0,0

66.0

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

44,9

66.0

0,0

66.0

65.0

0.0

65.0

 

სუბსიდიები

44,9

66.0

0,0

66.0

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0,0

1.0

06 02

სოციალური პროგრამები

261,9

298.0

0,0

298.0

303.4

0.0

303.4

 

ხარჯები

254,6

298.0

0,0

298.0

303.4

0.0

303.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

193,4

289.3

0,0

289.3

287.6

0.0

287.6

 

სხვა ხარჯები

61,2

8.6

0,0

8.6

15.8

0.0

15.8

 

ვალდებულებების კლება

7,3

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7,3

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

7,3

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა , იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0,5

1.8

0,0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0,5

1.8

0,0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

1.8

0,0

1.8

2.0

0.0

2.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

22,6

26.9

0,0

26.9

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

22,6

26.9

0,0

26.9

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,6

26.9

0,0

26.9

40.0

0.0

40.0

060203

II მსოფლიო ომის ვეტერანების , ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

4,0

4.6

0,0

4.6

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

4,0

4.6

0,0

4.6

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

4.6

0,0

4.6

8.0

0.0

8.0

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

8,0

7.2

0,0

7.2

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

7,5

7.2

0,0

7.2

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,5

7.2

0,0

7.2

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0,5

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა , დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

65,2

26.9

0,0

26.9

35.8

0.0

35.8

 

ხარჯები

60,4

26.9

0,0

26.9

35.8

0.0

35.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

18.2

0,0

18.2

31.8

0.0

31.8

 

სხვა ხარჯები

57,4

8.6

0,0

8.6

4.0

0.0

4.0

 

ვალდებულებების კლება

4,8

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

4,8

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ - მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

1,5

2.2

0,0

2.2

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

1,5

2.2

0,0

2.2

4.0

0.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

2.2

0,0

2.2

4.0

0.0

4.0

06 02 08

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

28,1

30.5

0,0

30.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

28,1

30.5

0,0

30.5

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,1

30.5

0,0

30.5

30.0

0.0

30.0

06 02 09

ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების , სამუსიკო სკოლები , სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

3,7

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,7

 

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3,7

 

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 10

აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

9,3

7.2

0,0

7.2

7.2

0.0

7.2

 

ხარჯები

9,3

7.2

0,0

7.2

7.2

0.0

7.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

7.2

0,0

7.2

7.2

0.0

7.2

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

104,5

179.4

0,0

179.4

148.4

0.0

148.4

 

ხარჯები

102,5

179.4

0,0

179.4

148.4

0.0

148.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,5

179.4

0,0

179.4

148.4

0.0

148.4

 

ვალდებულებების კლება

2,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

060212

ა(ა)იპ –სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება

14,4

11.3

0,0

11.3

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

14,4

11.3

0,0

11.3

13.0

0.0

13.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

11.3

0,0

11.3

1.2

0.0

1.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

11.8

0.0

11.8

 


totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.