,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016235
13
06/03/2017
ვებგვერდი, 13/03/2017
190020020.35.170.016235
,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2017 წლის 6 მარტი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.mats№e.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016222) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა) 1-ლი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

18 742,2

0,0

18 742,2

გადასახადები

1 042,1

4 428,0

0,0

4 428,0

4 900,0

0,0

4 900,0

გრანტები

17 569,3

19 985,2

8 853,0

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

სხვა შემოსავლები

2 650,7

2 383,7

0,0

2 383,7

3 310,0

0,0

3 310,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15 085,1

19 985,2

8 853,0

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2 762,6

0,0

2 762,6

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1 705,3

0,0

1 705,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

6 823,0

0,0

6 823,0

გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1 269,0

19,5

1 249,5

სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

584,0

0,0

584,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6 177,0

6 811,7

0,0

6 811,7

8 210,0

0,0

8 210,0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 788,9

10 579,4

9 235,6

1 343,8

5 043,8

301,5

4 742,3

ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

5 343,8

301,5

5 042,3

კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

მთლიანი სალდო

 

388,1

 

-3 767,7

-9 235,6

5 467,9

3 166,2

-301,5

3 467,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 071,4

-472,4

-382,6

-89,8

-388,8

-321,0

-67,8

ზრდა

1 071,4

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

ვალუტა და დეპოზიტები

 

722,4

395,1

327,3

388,8

321,0

67,8

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 

-546,8

 

-554,4

0,0

-554,4

-608,9

0,0

-608,9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

 

546,8

 

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017წლისგეგმა

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

 ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

შემოსულობები

22 082,5

27 200,4

8 853,0

18 347,4

19 042,2

0,0

19 042,2

შემოსავლები

21 262,1

26 796,9

8 853,0

17 943,9

18 742,2

0,0

18 742,2

არაფინანსური აქტივების კლება

820,4

394,0

0,0

394,0

300,0

0,0

300,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

 

22 241,2

 

27 922,8

9 248,1

18 674,7

19 431,0

321,0

19 110,0

ხარჯები

15 085,1

 

 

16 135,5

0,0

16 135,5

13 478,3

19,5

13 458,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

 

10 973,4

9 235,6

1 737,8

5 343,8

301,5

5 042,3

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ნაშთის ცვლილება

 

-158,7

 

-722,4

-395,1

-327,3

-388,8

-321,0

-67,8

ბ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10532,2 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

15 085,1

19 985,2

8 853,0

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

1 908,7

0,0

1 908,7

1 705,3

0,0

1 705,3

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

1 908,7

0,0

1 908,7

1 705,3

0,0

1 705,3

პროცენტი

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

7 591,0

0,0

7 591,0

6 823,0

0,0

6 823,0

გრანტები

880,6

1 370,9

0,0

1 370,9

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 422,4

0,0

1 422,4

1 269,0

19,5

1 249,5

სხვა ხარჯები

768,7

390,0

0,0

390,0

584,0

0,0

584,0

მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5343,8 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის

ფონდებიდან

მოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ონდებიდან

ამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

6 609,3

 

10 973,4

9 235,6

1 737,8

5 343,8

301,5

5 042,3

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

134,0

 

68,6

0,0

68,6

10,0

0,0

10,0

თავდაცვასაზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება

 

13,8

 

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

5 440,4

 

9 998,4

8 773,2

1 225,2

4 568,8

301,5

4 267,3

განათლება

 

1 021,1

 

517,6

447,4

70,2

158,0

0,0

158,0

კულტურარელიგია ,

ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

0,0

382,4

15,0

367,4

607,0

0,0

607,0

მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლისგეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 937,7

 

4 250,4   

0,0   

4 250,4   

3 905,0   

0,0   

3 905,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

3 640,6   

0,0   

3 640,6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 503,9   

3 917,0   

0,0   

3 917,0   

3 540,6   

0,0   

3 540,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

100,0   

0,0   

100,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

433,8   

 

333,4   

0,0   

333,4   

264,4   

0,0   

264,4   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0   

0,0   

0,0

702

თავდაცვა

 

189,8   

 

203,7   

0,0   

203,7   

180,5   

0,0   

180,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 

5 837,6   

 

10 481,1    

8 160,5   

2 320,6   

5 260,8   

301,5   

4 959,3   

7045

ტრანსპორტი

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

455,0   

0,0   

455,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

990,0   

903,9   

622,7   

281,2   

455,0   

0,0   

455,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

4 847,6   

 

9 577,2   

7 537,8   

2 039,4   

4 805,8   

301,5   

4 504,3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 447,8   

3 778,6   

612,7   

3 165,9   

2 905,0   

0,0   

2 905,0   

7061

ბინათმშენებლობა

568,7   

0,8   

0,0   

0,8   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

7064

გარე განათება

 

1 180,5   

 

1 659,3   

612,7   

1 046,6   

900,0   

0,0   

900,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 698,6   

2 118,5   

0,0   

2 118,5   

2 005,0   

0,0   

2 005,0    

707

ჯანმრთელობის დაცვა

86,0   

100,8   

0,0   

100,8   

70,0   

0,0   

70,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

27,0   

26,5   

0,0   

26,5   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0   

74,3   

0,0   

74,3   

70,0   

0,0   

70,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 405,2   

3 956,1   

15,0   

3 941,1   

2 718,8   

0,0   

2 718,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 130,6   

2 293,2   

15,0   

2 278,2   

1 461,1   

0,0    

1 461,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 160,4   

1 529,7   

0,0   

1 529,7   

1 094,7   

0,0   

1 094,7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

14,2   

13,2   

0,0   

13,2   

20,0   

0,0   

20,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

100,0   

120,0   

0,0   

120,0   

143,0   

0,0   

143,0   

709

განათლება

2 892,7   

2 909,8   

447,4   

2 462,4   

2 503,0   

0,0   

2 503,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 492,0   

1 951,1   

0,0   

1 951,1   

2 088,0   

0,0   

2 088,0   

7092

ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

50,0   

0,0   

50,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65,2   

40,9   

0,0   

40,9   

50,0   

0,0   

50,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 335,5   

917,8   

447,4   

470,4   

365,0   

0,0   

365,0   

710

სოციალური დაცვა

940,9   

1 428,4   

0,0   

1 428,4   

1 269,0   

19,5   

1 249,5   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

104,4   

99,7   

0,0   

99,7   

115,0   

0,0   

115,0   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0   

1,0   

0,0   

1,0   

5,0   

0,0   

5,0   

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8   

37,4   

0,0   

37,4   

35,0   

0,0   

35,0   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,6   

75,3   

0,0   

75,3   

55,0   

0,0   

55,0   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

29,1   

 

37,8   

0,0   

37,8   

130,0   

0,0   

130,0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

735,0   

1 177,2   

0,0   

1 177,2   

929,0   

19,5   

909,5   

 

 

სულ

21 694,4   

27 108,9   

9 235,6   

17 873,3   

18 822,1   

321,0   

18 501,1   

 

გ) მე-10 მუხლის „1.0.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.0. 8175,8 ათასი ლარი – ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში  გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და  საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა. ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება.

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.“;

დ) მე-10 მუხლის „1.9.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.9. 3062,8 ათასი ლარი – რგფ-დან  და მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 03 12)

პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.“;

ე) მე-10 მუხლის „2.0.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.0. 2503,0 ათასი ლარი – განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლე, ახალგაზრდობის, „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად ნორჩი თაობის აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ეტაპობრივად განხორციელებას. სკოლამდელ დაწესებულებათა ფუნქციონირებაში საკუთარი უფლებამოსილებების სრულად განხორციელებას, სკოლისგარეშე დაწესებულებათა თანადაფინანსებას და ზოგადი განათლების ფინანსურ მხარდაჭერას.“;

ვ) მე-10 მუხლის „2.1.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

22.1. 2088,0 ათასი ლარი – სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2010 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, (კვების ნორმა 2017 წლისათვის გაზრდილია 35 ლარამდე, 2016 წლის მაჩვენებელია 32 ლარი). ეს უზრუნვლყოფს სრულფასოვან კვებას და შესაბამისად ჯანსაღი თაობის აღზრდას,  აღმზრდელ-მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რემონტსა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. გათვალისწინებულია №1, №7 და №11 საბავშვო ბაღების ეზოების შემოღობვა და №8 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.

ამასთან მიმდინარე პერიოდში არსებული ფინანსური რესურსების გარდა „ადრეული, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი სტანდარტების დანერგვის და სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების შესაბამისი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, 2017 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მოძიებული იქნება ახალი ფინანსური წყაროები და ამ მიმართულებით გამოიყოფა დამატებითი ფულადი სახსრები.

გამომდინარე აღნიშნულიდან ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, სკოლამდელი  ასაკის ბავშვთა ნორმალური აღზრდის ხელშეწყობა, მათი ჰარმონიული განვითარება და სკოლისათვის მომზადება.ბავშვების აზროვნების, ემოციური სამყაროს,  ჯანსაღი ფსიქოლოგიის ფორმირება, მათი ფიზიკური, გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა,  შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.  საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალურ-ემოციური განვითარება

ბავშვი ცნობიერების განვითარებას იწყებს, აქვს დადებითი წარმოდგენა საკუთარ ტავზე, შესწევს უნარი დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, თანატოლებტთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა, როგორც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ თამაშებში, განვითარებული აქვს თანაგრძნობის უნარი.

ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება

ბავშვი იმდენად არის განვითარებული ფიზიკურად,რომ შეუძლია საკუტარი სხეულის მოძრაობის მართვა, ზუსტი მოძრაობის სესრულება, იცავს უსაფრთხოების მარტივ წესებს, პირად ჰიგიენას და აქვს თავის მოვლის უნარ-ჩვევები.

შემეცნებითი განვითარება

ბავშვს იმდენად აქვს განვითარებული შემეცნებითი უნარები, რომ მზად არის დაეუფლოს წერა კითხვას, განვითარებული აქვს ყურადრება და მეხსიერება, არის დაკვირვებული, შეუძლია საქმიანობის პროცესში მარტივი დასკვნის გამოტანა და პრობლემის გადაჭრა.

მეტყველებითი განვითარება

ბავშვს იმდენად აქვს განვითარებული სამეტყველო უნარები, რომ შეუძლია გასაგებად ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი და გაიგოს სხვისი ნათქვამი, აქვს მოსმენის კულტურა, გამოხატავს ინტერესს ნაბეჭდი გამოცემების მიმართ, აქვს მათი აღთქმის უნარი. წერილობითი სიმბოლოების მიმართ ამჟღავნებს ინტერესებს და იცის მათი დანიშნულება.

სწავლისადმი მიდგომა

ბავშვი არის ცნობისმოყვარე, აქტიური და ლაღი. სიამოვნებს თამაში და ახალი გამოცდილების მიღება. უვითარდება ინფორმაციის გადამუსავების უნარი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ბაღებში ბავშვების კონტინგენტის ზრდის ტენდენცია, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხობრივი გაუმჯობესების მაჩვენებელი;

შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გატარებულ ღონისძიებათა ეფექტი.

ბაღების  აღსაზრდელთა მიერ სკოლის დაწყებით საფეხურზე წაყენებული მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილების აკადემიური მაჩვენებელი.

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

გაუმჯობესებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

გარემონტებული შენობების რაოდენობრივი ზრდა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ „სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი“.“;

ზ) მე-10 მუხლის „3.0.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.0. 2718,8 ათასი ლარი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)  

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  კულტურული და სპორტული ცხოვრების მკვეთრად გაუმჯობესებას, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციის დაფინანსებას.“;

თ) მე-10 მუხლის „3.1.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1.1461,1 ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილ იქნეს სპორტსმენთა წვრთნა სხვადასხვა სახეობების მიხედვით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტსმენთა მორალური და მატერიალური წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული ღონისძიებების რაოდენობრივი ზრდა, სპორტსმენთა სპორტული შედეგებისა და მიღწევების გაუმჯობესება;

სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა რაოდენობრივი ზრდის და დაოსტატების მაჩვენებელი.

ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულ სპორტსმენთა სპორტული პრიზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

ი) მე-10 მუხლის „3.1.2.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1.2. 50,8 ათასი ლარი – სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  050102)  

პროგრამის მიზანია სპორტის მასობრიობა, სპორტულ ცხოვრებაში ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა, მოსწავლე-სპორტსმენთა დაოსტატება, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების და ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია.  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ.

ახალგაზრდული პროგრამით გათვალისწინებულია  სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებების ჩატარება, ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის; კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით საჭიროებებისა და მომდევნო პერიოდების პრიორიტეტების  ეფექტური გამოვლენის ხელშეწყობის მიზნით.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ვებრესურსის – www.zugdidicv.ge ორგანიზება, შექმნა და ადმინისტრირება.

ახალგაზრდული აქტივობების სოციალიზაცია და რესურსების ეფექტიანი გამოყენება.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასკოლო თვითმმართველობათა ფორუმის, ორგანიზება, ქალაქის საჯარო სკოლების უფროსკლასელებთან კომუნიკაციის ეფექტიანობის ამაღლების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსება.

მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები:

ონლაინ საინფორმაციო შემეცნებით გასართობი Youtube არხის ახალგაზრდა მოხალისეების ორგანიზება და მათთვის ტექნიკის შეძენა.

„გაზაფხული შემოსულა ლენ“ მასობრივი სპორტულ-ახალგაზრდული ღონისძიება. (ჭადრაკი, ნარდი, მკლავჭიდი, მაგიდის ჩოგბურთი, პოეზიის საღამო) (მედლები, თასები, სიგელები)

ახალგაზრდული და სპორტული  პროექტების დაფინანსება   იანვარიდეკემბერი.   

„ახალგაზრდული აქტივობები“ ონლაინ საინფორმაციო შემეცნებით გასართობი არხის ახალგაზრდა მოხალისეების მიერ სახალხო სახალისო გამოკითხვების ჩატარება.

„სისხლის ჩაბარების აქცია" მოხალისე და მსურველი ახალგაზრდებისთვის ხელშეწყობა.

„დედამიწის დღე“ დასუფთავების აქცია, „მოვლას" გამოყენებით. (ხელთათმანები და ნაგვის ცელოფნები). „ქალაქური ლეგენდები კოცონის გარშემო“ (სანთლები) ველო მარათონი.

ცეკვის დღე „ქუჩის ცეკვების კონკურსი“ (ფასიანი საჩუქრები, საგზური ბათუმში) 29-აპრილი

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასკოლო თვითმმართველობათა ფორუმის ვებგვერდის ორგანიზება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების კურსდამამთავრებელთა ექსკურსიები.

მარათონი „მსოფლიო რბენის დღე".

აფხაზეთობა „ვიდეოხიდი"  გალერეაში.

დამოუკიდებლობის დღე ფლეშმობ – კონკურსი.

ტექნო-პარკის ფინანსური მხარდაჭერა.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე – ბაღების მხიარული თამაშები.

შუალედური კვლევა, მიმდინარე პერიოდის სიტუაციური ანალიზის მეშვეობით, გაუმჯობესებებისა და პრობლემების იდეტნტიფიცირების მიზნით.

„სახალისო ზაფხული 2017“ ქალაქ ზუგდიდის ახალგაზრდობის გასვლითი ბანაკი.

„დრიფტი 2017“.

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე.

„ზუგდიდობა 2017" სპორტსმენთა მსვლელობა.

მოხუცების საერთაშორისო დღე – „აწმყო შობილი წარსულისაგან“ ახალგაზრდა მოხალისეთა მიერ დოკუმენტური ვიდეომასალის მომზადება და პრეზენტაცია.  

სიტუაციური ანალიზი, მომდევნო წლის მეტად ეფექტური ბიუჯეტის შემუშავების მიზნით.  

შ.შ.მ.  პირთა საერთაშორისო დღე .

„ჰაკათონი ტექნოპარკში“ ქალაქ ზუგდიდის შემოქმედი ახალგაზრდებისა და პოტენციური დამფინანსებლების შეხვედრა არაოფიციალურ გარემოში.  

სხვადასხვა სფეროში წარმატებული ახალგაზრდა ზუგდიდელის დაჯილდოება.  

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების სისტემატური გაუმჯობესება;

სპორტსმენთა მომზადების, წვრთნის ხარისხის ამაღლება;

სრულყოფილი ინფრასტრუქტურის შექმნა.

ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და საჭიროებების მეტი სიზუსტით გამოვლენა და წარმოჩენა; ქალაქის საჯარო სკოლების უფროსკლასელებსა და ქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სტრუქტურულ ერთეულს შორის ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა.

ვებრესურსის შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს დასაქმების მსურველთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას პოტენციური დამსაქმებლებისათვის.

ახალგაზრდობის ინიციატივიან ნაწილში თვითდასაქმების მოტივაციის გაზრდა;

ახალგაზრდული პოლიტიკით დასაინტერესებლად ინვესტირებისთვის პოზიტიური, ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა და სპორტულ ცხოვრებაში ჩაბმული ახალგაზრდების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მიღწეული  შედეგების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

ახალი სპორტული ობიექტების რიცხობრივი ზრდა.

განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი;

ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

კ) მე-10 მუხლის „3.2.“პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.2. 1114,7  ათასი ლარი – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვას და ჩატარებას, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, გამოფენა-გაყიდვების,  კონცერტების დაგეგმვას და ორგანიზებას, მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნას, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენას და პოპულარიზაციას, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისადმი, მიძღვნილი დღესასწაულის აღნიშვნას ღონისძიებებით;

თეატრის, კინოს, კლასიკური და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას, ტრადიციების შენარჩუნებას, დაცვას და პოპულარიზაციას. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარებას;

„მწერალთა ხეივანის“ შექმნას, მწერალთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნას;

ხელოვანების საღამოების მოწყობას, კონკურსების ჩატარებას.“;

ლ) მე-10 მუხლის „3.2.5.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.2.5. 170,0 ათასი ლარი – კულტურული   ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით.  თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა,  შენარჩუნება, დაცვა  და პოპულარიზაცია. 

2016 წელს დაიწყო და ყოველწლიურად თითო ახალი ფილა დაემატება  „მწერალთა ხეივანს“. 2017 კალენდარული წლის განმავლობაში ორგანიზებული იქნება შემდეგი კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება:

თებერვალი წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღე;

მარტი – დედის და ქალთა დღე;

მარტი – ქართული ჟურნალისტიკის დღე;

მარტი – პირველი ქართული რეფერენდუმისა და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე;

აპრილი აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო დღე;

9 აპრილის ტრაგედიისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე;

11 აპრილი ზუგდიდის თეატრის დღე;

9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

18 მაისი – მუზეუმების საერთაშორისო დღე;

19 მაისი – ზუგდიდის ბიბლიოთეკის 105 წლის იუბილე;

23 მაისი – აფხაზეთობა;

26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე;

ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვის დღე;

„ვლაქერნობა“;

2008 წლის აგვისტოს ომის ხსოვნის დღე;

1924 წლის აჯანყების მონაწილეთა ხსოვნის დღე;

„ზუგდიდობა“;

თეატრალური ჯგუფის დაფინანსება;

სოხუმის დაცემის დღე ;

ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე;

საქართველოს სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღე;

ლიტერატურული საღამოები;

შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე;

საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები- ქალაქის მთავარი საშობაო ნაძვის ხის საზეიმო გახსნა, გალა კონცერტი, საბავშვო კონცერტები და გამოფენები. სახალხო მსვლელობა „ალილო“;

ადგილობრივ შემოქმედთა ლიტერატურული ჟურნალის /ალმანახის/ გაზეთის/ გამოცემა;

სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანაზიება;

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების მომზადება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული და შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება. მოსახლეობაში პოზიტიური  განწყობის შექმნა, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღის, დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით; სხვადასხვა ჟანრის ხელოვნების  განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ტრადიციების შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და აღნიშნული ღონისძიებებით კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი;

საზოგადოების ფართო ფენების ჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური განწყობის დამკვიდრების მაჩვენებელი, საზოგადოების მეტი ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში;

შემოსული მცირე პროექტების თვისობრივი და რაოდენობრივი ზრდა;

ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა სხვადასხვა სახის კონკურსებში.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;

მ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19431,0 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

 

 

2017  წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

 ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

22 241,2

27 922,8

9 248,1

18 674,7

19 431,0

321,0

19 110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

15 085,1

16 135,5

0,0

16 135,5

13 478,3

19,5

13 458,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 119,1

0,0

3 119,1

2 762,6

0,0

2 762,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

10 973,4

9 235,6

1 737,8

5 343,8

301,5

5 042,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

4 484,5

 

4 814,3

0,0

4 814,3

4 513,9

0,0

4 513,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

144,0

0,0

144,0

144,0

0,0

144,0

 

ხარჯები

3 803,7

4 181,8

0,0

4 181,8

3 895,0

0,0

3 895,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 656,8

2 953,9

0,0

2 953,9

2 632,1

0,0

2 632,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

68,6

0,0

68,6

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 01

ქალაქის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

924,4

932,7

0,0

932,7

846,5

0,0

846,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

881,4

911,1

0,0

911,1

846,5

0,0

846,5

 

შრომის ანაზღაურება

707,8

733,2

0,0

733,2

657,5

0,0

657,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,9

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

 და მერიის სამსახურები

2 581,6

2 984,3

0,0

2 984,3

2 694,1

0,0

2 694,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

2 488,5

2 937,3

0,0

2 937,3

2 684,1

0,0

2 684,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 949,0

2 220,7

0,0

2 220,7

1 974,6

0,0

1 974,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,1

47,0

0,0

47,0

10,0

0,0

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი

ვალდებულებების დაფარვა და

სასამართლოს გადაწყვეტილებების

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

978,5

897,3

0,0

897,3

873,3

0,0

873,3

 

ხარჯები

433,8

333,4

0,0

333,4

264,4

0,0

264,4

 

ვალდებულებების კლება

544,7

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

02 00

თავდაცვასაზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

1 146,5

203,7

0,0

203,7

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

1 132,7

197,3

0,0

197,3

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

169,4

165,2

0,0

165,2

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

მაღლების ხელშეწყობა

189,8

203,7

0,0

203,7

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

176,0

197,3

0,0

197,3

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

147,6

165,2

0,0

165,2

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 285,4

14 259,7

8 773,2

5 486,5

8 175,8

301,5

7 874,3

 

ხარჯები

3 845,0

4 261,3

0,0

4 261,3

3 607,0

0,0

3 607,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 440,4

9 998,4

8 773,2

1 225,2

4 568,8

301,5

4 267,3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 (გზები და ხიდები)

983,7

825,4

622,7

202,7

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

825,4

622,7

202,7

300,0

0,0

300,0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და

983,7

798,6

622,7

175,9

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

798,6

622,7

175,9

300,0

0,0

300,0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,8

0,0

26,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და

 ექსპლოატაცია

3 582,0

3 791,5

612,7

3 178,8

2 930,0

0,0

2 930,0

 

ხარჯები

2 434,8

2 940,6

0,0

2 940,6

2 600,0

0,0

2 600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 147,2

850,9

612,7

238,2

330,0

0,0

330,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა ,

რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

1 180,5

1 659,3

612,7

1 046,6

900,0

0,0

900,0

 

ხარჯები

166,8

808,4

0,0

808,4

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 013,7

850,9

612,7

238,2

300,0

0,0

300,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის

დასუფთავების  პროგრამა ა...

ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

1 650,0

0,0

1 650,0

 

ხარჯები

1 573,8

1 866,1

0,0

1 866,1

1 640,0

0,0

1 640,0

03 02 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

67,6

0,0

67,6

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

67,6

0,0

67,6

200,0

0,0

200,0

03 02 04

ლიფტების რეაბილიტაცია

8,9

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,9

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

03 02 05

შენობა-ნაგებობების ფასადებისა 

და  სახურავების რეაბილიტაცია

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

ქალაქის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე სასაფლაოების

მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის

პროგრამა

124,8

184,8

0,0

184,8

165,0

0,0

165,0

 

ხარჯები

124,8

184,8

0,0

184,8

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

03 02 07

არასასოფლო მიწების საკადასტრო

ნახაზების შედგენის ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

9,6

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

03 02 08

ქ.ზუგდიდში, რუსთაველის

ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა

გადასასვლელის რეაბილიტაცია

 

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 447,8

1 992,8

692,1

1 300,7

1 315,9

242,9

1 073,0

 

ხარჯები

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 007,0

0,0

1 007,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,8

692,1

692,1

0,0

308,9

242,9

66,0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების

ეზოების კეთილმოწყობა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

692,1

692,1

0,0

242,9

242,9

0,0

03 03 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონისძიებათა

უზრუნველყოფის პროგრამა ...,

,კეთილმოწყობის ცენტრისბაზაზე

1 064,0

1 300,7

0,0

1 300,7

1 013,0

0,0

1 013,0

 

ხარჯები

 

1 300,7

0,0

1 300,7

1 007,0

0,0

1 007,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 064,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

03 03 03

ბულვარში მდებარე შადრევნის

რეკონსტრუქცია

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

პარკების, სკვერების,  მოედნების

და ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა

რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

628,0

812,6

606,9

205,7

75,7

0,0

75,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

628,0

812,6

606,9

205,7

75,7

0,0

75,7

03 05

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის

და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა

პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები

6,3

78,5

0,0

78,5

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

 

18,2

0,0

18,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

60,3

0,0

60,3

155,0

0,0

155,0

03 06

ყინულის მოედნის მშენებლობა

936,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

936,6

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 08

ქალაქის მუნიციპალიტეტის

 საკუთრებაში არსებული აქტივების

კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

96,6

22,6

0,0

22,6

72,8

0,0

72,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,6

22,6

0,0

22,6

72,8

0,0

72,8

03 09

 სამშენებლო სამუშაოების

ზედამხედველობის,

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენის და

ექსპერტიზის ხარჯები

346,2

349,7

17,8

331,9

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

346,2

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

347,9

17,8

330,1

150,0

0,0

150,0

 03 10

საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

43,6

43,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974,7

5 681,7

5 681,7

0,0

43,6

43,6

0,0

03 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო

ღონისძიებების განხორციელებისათვის

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,5

555,0

389,4

165,6

0,0

0,0

0,0

03 12

რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი

პროექტების თანადაფინანსება

0,0

149,9

149,9

0,0

3 062,8

15,0

3 047,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

149,9

149,9

0,0

3 062,8

15,0

3 047,8

04 00

განათლება

2 892,7

2 909,8

447,4

2 462,4

2 503,0

0,0

2 503,0

 

ხარჯები

1 871,6

2 392,2

0,0

2 392,2

2 345,0

0,0

2 345,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 021,1

517,6

447,4

70,2

158,0

0,0

158,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის

 პროგრამა

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

2 088,0

0,0

2 088,0

 

ხარჯები

1 492,0

1 951,1

0,0

1 951,1

1 930,0

0,0

1 930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

158,0

0,0

158,0

04 02

საჯარო სკოლების  ხელშეწყობის

პროგრამა

65,2

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

65,2

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების

 ხელშეწყობის პროგრამა ...

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის"

ბაზაზე

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

290,3

364,9

0,0

364,9

325,0

0,0

325,0

04 04

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე

ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  

პროგრამა

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

24,1

35,3

0,0

35,3

40,0

0,0

40,0

04 05

მოსწავლე ახალგაზრდობის

სასახლის რეაბილიტაცია

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

808,5

212,0

212,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების

რეაბილიტაცია

212,6

305,6

235,4

70,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,6

305,6

235,4

70,2

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურარელიგიაახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

3 405,2

4 206,1

27,5

4 178,6

2 718,8

0,0

2 718,8

 

ხარჯები

3 405,2

3 573,7

0,0

3 573,7

2 111,8

0,0

2 111,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

382,4

15,0

367,4

607,0

0,0

607,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

2 130,6

2 543,2

27,5

2 515,7

1 461,1

0,0

1 461,1

 

ხარჯები

2 130,6

1 925,3

0,0

1 925,3

960,8

0,0

960,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

367,9

15,0

352,9

500,3

0,0

500,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის

განვითარების ცენტრი

699,8

647,3

0,0

647,3

1 210,0

0,0

1 210,0

 

ხარჯები

699,8

647,3

0,0

647,3

910,0

0,0

910,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების

და ახალგაზრდული პროგრამების  

დაფინანსება

45,0

43,0

0,0

43,0

50,8

0,0

50,8

 

ხარჯები

45,0

43,0

0,0

43,0

50,8

0,0

50,8

05 01 03

მინი სპორტული მოედნების

მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

307,9

0,0

307,9

200,3

0,0

200,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

307,9

0,0

307,9

200,3

0,0

200,3

05 01 04

საფეხბურთო კლუბ „ზუგდიდი“-ს

ფინანსური მხარდაჭერა

1 385,8

1 545,0

27,5

1 517,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 385,8

1 235,0

0,0

1 235,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

15,0

45,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

250,0

12,5

237,5

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

1 174,6

1 542,9

0,0

1 542,9

1 114,7

0,0

1 114,7

 

ხარჯები

1 174,6

1 528,4

0,0

1 528,4

1 008,0

0,0

1 008,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,5

0,0

14,5

106,7

0,0

106,7

05 02 01

სამხატვრო გალერეისკულტურული

მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.

119,5

132,6

0,0

132,6

194,7

0,0

194,7

 

ხარჯები

119,5

125,0

0,0

125,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,6

0,0

7,6

74,7

0,0

74,7

05 02 02

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

05 02 03

მუსიკალური სკოლების

დაფინანსება

291,6

352,9

0,0

352,9

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

291,6

352,9

0,0

352,9

310,0

0,0

310,0

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების

 პროგრამა

320,6

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

320,6

370,0

0,0

370,0

330,0

0,0

330,0

 

არაფინანსური აქტივების

 ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების

დაფინანსება

64,6

168,4

0,0

168,4

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

64,6

161,5

0,0

161,5

160,0

0,0

160,0

05 02 06

საინფორმაციო-საგამომცემლო

საქმიანობა

14,2

6,9

0,0

6,9

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

14,2

13,2

0,0

13,2

20,0

0,0

20,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების

განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამა .დადიანის

სახთეატრის ბაზაზე.

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

05 03

საცხენოსნო კლუბ „ხარება“-ს

ფინანსური ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

05 04

ივერიის ღვთისმშობლის

სახელობის ტაძრის

მშენებლობის ხელშეწყობა

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

 დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 339,0

19,5

1 319,5

 

ხარჯები

1 026,9

1 529,2

0,0

1 529,2

1 339,0

19,5

1 319,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

59,0

74,3

0,0

74,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

59,0

74,3

0,0

74,3

70,0

0,0

70,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური

 დაცვა

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 124,0

19,5

1 104,5

 

ხარჯები

901,5

1 383,2

0,0

1 383,2

1 124,0

19,5

1 104,5

06 03 01

სოციალურად დაუცველი

მოსახლეობის კვებით

უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,4

99,7

0,0

99,7

115,0

0,0

115,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური

დაცვის პროგრამა

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

34,0

33,0

0,0

33,0

40,0

0,0

40,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების 

ოციალური დაცვა

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

26,3

67,9

0,0

67,9

40,0

0,0

40,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა სოციალური

დაცვა და რეაბილიტაცია

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

83,0

117,9

0,0

117,9

75,0

0,0

75,0

06 03 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა

სოციალური დაცვა

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

33,8

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური

დაცვა

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების

 დახმარების პროგრამა

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

 

ხარჯები

34,5

15,8

0,0

15,8

56,5

2,0

54,5

06 03 08

ტრანსპორტით შეღავათიანი  

მგზავრობის თანადაფინანსებ პროგრამა

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

12,3

20,9

0,0

20,9

50,0

0,0

50,0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა

სოციალური დაცვა

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,7

96,9

0,0

96,9

100,0

0,0

100,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

15,4

7,6

0,0

7,6

10,0

0,0

10,0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

65,1

78,2

0,0

78,2

80,0

0,0

80,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა.

406,0

806,9

0,0

806,9

517,5

17,5

500,0

 

ხარჯები

406,0

806,9

0,0

806,9

517,5

17,5

500,0

06 04

პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,3

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

06 05

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

 

 ხარჯები

29,1

37,8

0,0

37,8

30,0

0,0

30,0

06 06

სოციალურად დაუცველი  ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი თოდუა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.