ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესისა და იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესისა და იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/02/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.170.016232
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
10
22/02/2017
ვებგვერდი, 24/02/2017
010260020.35.170.016232
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესისა და იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/02/2017 - 20/04/2017)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესისა და იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის დამტკიცების შესახებ
 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2017 წლის 22 თებერვალი

ქ. ზუგდიდი

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესისა და იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  „დ“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების, 24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 93-ე მუხლის  მე-2 პუნქტის, „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლისა და მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:    

 


მუხლი 1
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შემოღებულ იქნეს დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი (შემდგომში – მოსაკრებელი), ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვებისა და მათი განთავსების საბოლოო ადგილზე ტრანსპორტირებისათვის.
მუხლი 2
დამტკიცდეს თანდართული „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის წესი“ (დანართი № 1).
მუხლი 3
ქალაქ  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის  დასუფთავების მოსაკრებლის განაკვეთი ერთ  სულ მოსახლეზე განისაზღვროს 0.5 ლარით თვეში. ოჯახის  წევრთა რაოდენობის  მიუხედავად სულადობის მაქსიმალური ზღვრული  ოდენობა  განისაზღვროს  4  სულით.
მუხლი 4
იურიდიული პირების, ორგანიზაციების,  დაწესებულებების და  ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვროს  25 ლარით თვეში 1 მ³ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე  (დანართი №  2).
მუხლი 5
დასუფთავების მოსაკრებელი არ დაერიცხებათ იმ  ოჯახებს, რომელთა  სარეიტინგო  ქულა  სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიანი  ბაზის  თანახმად  ნაკლებია  „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით განსაზღვრული საარსებო შემწეობის მისაღებ ზღვრულ ქულაზე (ღატაკი ოჯახი).  
მუხლი 6
ამ დადგენილების  ამოქმედებისთანავე  ძალადაკარგულად  გამოცხადდეს  „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014 წლის   15 აგვისტოს  №34 დადგენილება.
მუხლი 7
დადგენილება  ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი თოდუადანართი №1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავების

 მოსაკრებლის  გადახდის  წესი


მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი
1. დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის წესი (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია  საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი“  და  „ადგილობრივი  მოსაკრებლის  შესახებ“  საქართველოს კანონის საფუძველზე. იგი განსაზღვრავს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების  წარმომქნელთა მიერ დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის  მოსაკრებლის გადახდის წესს.

2. დასახლებული  ტერიტორიის დასუფთავება გულისხმობს ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიის  დაგვა-დასუფთავებას  და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  წარმოქმნილი  სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების  შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, გაუვნებლობასა და მათი განთავსების საბოლოო ადგილების  მოვლა-პატრონობას.

3. მოსაკრებელი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის  ორგანოს  მიერ დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავების  ორგანიზებისა  და ადმინისტრირებისათვის  საჭირო ხარჯების  (გაწეული მომსახურების)  საფასურს.

4. ნარჩენების  წარმომქმნელი პირი ვალდებულია მოსაკრებელი გადაიხადოს დადგენილ ვადებში. მოსაკრებლის გადაუხდელობის ან/და გადახდის ვადების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება  საქართველოს  კანონმდებლობით.

 5.  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების  შეგროვება-ტრანსპორტირების, ამ ნარჩენების გაუვნებლობის და განთავსების, ასევე ქუჩების დაგვა-დასუფთავებისათვის ხარჯები დაიფაროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

6. ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ზუგდიდდასუფთავების“ ცენტრის  მიერ  მომხმარებლისთვის სასურველ დროს დიდგაბარიტიანი ნარჩენების  ტრანსპორტირების ხარჯები დაიფარება მომხმარებლის მიერ.

 


მუხლი 2. მოსაკრებლის გადამხდელი
მოსაკრებლის გადამხდელია ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმომქმნელი ყველა პირი.

მუხლი 3. მოსაკრებლის განაკვეთი, მისი გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
1. მოსაკრებლის განაკვეთი, როგორც წესი, წესდება ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ ქალაქის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის  კალენდარული წლისათვის საჭირო ხარჯების შესაბამისად.

2. მოსაკრებელი გაიანგარიშება  მოსახლეობისათვის  სულადობის  მიხედვით, ხოლო  იურიდიული პირების, ორგანიზაციების,  დაწესებულებების და  ინდ. მეწარმეებისათვის –  დაგროვებული ნარჩენების წონის, მოცულობის  ან/და  ნარჩენების  დაგროვების  ნორმის,  ნარჩენების  სახეობის  მიხედვით. აგრეთვე ნარჩენების  წარმომქმნელის შემოსავლის, ქონების,  დაკავებული ფართის, დასაქმებული პერსონალის  რაოდენობის,  საქონლის (მომსახურების), მომხმარებელთა რაოდენობის, მიღებული სხვა საბინაო კომუნალური  მომსახურების  მოცულობის (ღირებულების)  და ა.შ. მიხედვით. მოსაკრებლის  ოდენობის  დადგენისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სიდიდეების  კომბინაციებიც:

ა) მოსახლეობისათვის – ერთ სულ მოსახლეზე  დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვროს – 0,50 ლარით თვეში;

ბ) იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდ. მეწარმეებისათვის – მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში ზომის ერთეულზე  გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

M=(NXC):12, სადაც:

M – მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში ზომის ერთეულზე;

N – ნარჩენის დაგროვების ნორმატივი წელიწადში;

C – 1მ3  ნარჩენებზე  მოსაკრებლის ოდენობა  C= 25 ლარი.

გ) კონკრეტული იურიდიული პირების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების და ინდ. მეწარმეებისათვის მოსაკრებლის რაოდენობა  თვეში  გაიანგარიშება ფორმულით:  

MXK, სადაც:

M – მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში ზომის ერთეულზე;

K – ზომის ერთეული (დაკავებული ფართი, მომხმარებელთა რაოდენობა, ადგილი, საწოლი, მოსწავლე).

3.  ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის დასუფთავების მოსაკრებელი  უნდა გადაიხადოს  მესაკუთრემ, რომლის საკუთრებაზეც წარმოიქმნება  საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. 

4. ამხანაგობის  შემთხვევაში ამხანაგობის  ყველა წევრის თანხმობისას შესაძლებელია მოსაკრებლის გადახდა მოხდეს ერთიანად  ამხანაგობის  სახელზე. ამ შემთხვევაში ამხანაგობა წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის  გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ  პირს და წარუდგენს ყველა მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელ საბუთს.

5. დასუფთავების მოსაკრებელი უნდა გადაიხადოს იმ ორგანიზაციებმა,  დაწესებულებებმა, იურიდიულმა პირებმა და ინდმეწარმეებმა, რომელთა  საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება  საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.  

6. მოსაკრებელი შეიძლება გადახდილ იქნეს ნებისმიერი გადამხდელის ან მისი წარმომადგენელი  სხვა პირის მიერ.

7.  მესაკუთრის  შეცვლის  შემთხვევაში ყოფილმა  მესაკუთრემ მოსაკრებლის მიმდინარე დავალიანება  უნდა დაფაროს იმ თვის ბოლომდე,  რომელშიც  მოხდა საკუთრების  გადაცემა.

8.  თუკი წინასწარ გადახდილი თანხა, რომელიც  შეტანილი იყო მოსაკრებლის ახალი განაკვეთის ძალაში შესვლისას, უფრო მცირეა, ვიდრე  გადახდის დღის დადგომის შემდეგ, სხვაობა უნდა დაიფაროს განაკვეთის  ძალაში  შესვლიდან  ერთი  თვის  ვადაში. თუკი წინასწარ გადახდილი  თანხა, რომელიც შეტანილი იყო ახალი განაკვეთის ძალაში შესვლამდე, აღემატება ახალ ამოქმედებულ განაკვეთს, სხვაობა ახალი განაკვეთის ამოქმედების  შემდეგ უნდა გამოაკლდეს ახალი განაკვეთის  თანხას.


მუხლი 4. მოსაკრებლის  გადახდის ვალდებულების წარმოქმნა, შეცვლა და მისგან  გათავისუფლება
1. მოსაკრებლის  გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება  მოსახლეობისათვის  მომსახურების ერთი თვის  განმავლობაში მიღების შემთხვევაში.   ორგანიზაციების,  დაწესებულებების და იურიდიული  პირებისათვის მომსახურების მიღებისთანავე.

 2. დასუფთავების მოსაკრებელი არ დაერიცხება  საწარმოო ობიექტების, ორგანიზაციებისა და შენობა-ნაგებობების  ფართს ან მათ ნაწილს და ტერიტორიების ფართს ან მათ ნაწილს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ ფუნქციონირებს, გამოუყენებელია და არ წარმოიქმნება ნარჩენი.

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების მომსახურების შეფერხების, შეზღუდვის,  დაგვიანების, აგრეთვე მომსახურების ერთ თვეზე   ნაკლები დროის განმავლობაში შეწყვეტის  შემთხვევაში მოსაკრებლის  გადამხდელს არა აქვს უფლება მოითხოვოს  მოსაკრებლის  განაკვეთის  გადახდისგან გათავისუფლება ან განაკვეთის შემცირება.

4. მოსაკრებლის  გადახდის ვალდებულება  წყდება ფიზიკური და იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა  და  დაწესებულებების მიერ  ქალაქ ზუგდიდში  ნარჩენების წარმოქმნის  შეწყვეტის შემდეგ თვის დასრულებასთან ერთად.

 5. მოსაკრებლის  გადამხდელ ფიზიკურ პირს (ინდივიდუალური მეწარმის გარდა), თითოეული მოსახლის ქალაქ ზუგდიდან ერთ თვეზე მეტი ვადით გასვლისას, უფლება აქვს მოითხოვოს  მოსაკრებლის  შესაბამისი  ოდენობით  შემცირება, რისთვისაც  იგი წინასწარ  წერილობით მიმართავს  შესაბამის სამსახურს. მოთხოვნის შემთხვევაში  აბონენტი ვალდებულია  წარმოადგინოს  ქალაქში არყოფნის  დამადასტურებელი უტყუარი დოკუმენტი  (გაცემული ვიზა ან სამგზავრო ბილეთი, ამხანაგობის  ცნობა  და ა.შ.).

6. მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლებულია ქალაქ ზუგდიდის  ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოსახლეობა, რომელსაც არ მიეწოდება დასუფთავების სერვისი.

7.  მოსახლეობის იმ  ნაწილს, რომელიც დასუფთავების სერვისის მიუწოდებლობის  გამო დროებით გათავისუფლდა მოსაკრებლის გადახდის  ვალდებულებისაგან,  აღუდგება მოსაკრებლის  გადახდის  ვალდებულება სერვისის მიწოდებისთანავე.


მუხლი 5. მოსაკრებლის გადახდის პერიოდულობა და ვადები 
1. მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესაბამის  ანგარიშზე საბანკო ან ელექტრონული ანგარიშწორებით. 

2. მოსაკრებელი გადაიხდევინება თვეში ერთხელ თვის ბოლო კალენდარული დღის მეორე დღიდან  20 დღის განმავლობაში.

3. გადამხდელს შეუძლია მოსაკრებელი გადაიხადოს წინასწარ.


მუხლი 6. მოსაკრებლის გადამხდელთა უფლებები და მოვალეობები
1. ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი ბინის/სახლის მესაკუთრე, ასევე მოქმედი  ინდივიდუალური მეწარმე, იურიდიული  პირი, ორგანიზაცია და დაწესებულება ვალდებულია  ქალაქ ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მერიის  შესაბამის სამსახურში ან ოპერატორთან დარეგისტრირდეს მოსაკრებლის  გადამხდელად. წინამდებარე წესის ამოქმედების დღიდან აღნიშნული პირები  ავტომატურად  ითვლებიან მომსახურების  მიმღებად.

2.  ქალაქ ზუგდიდის  ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი  ბინის /სახლის მესაკუთრე (გარდა  ინდივიდუალური მეწარმისა) ვალდებულია რეგისტრაცია გაუკეთოს მის საკუთრებაზე მცხოვრები  პირების  რაოდენობასა და რაოდენობის  ცვლილებებს. ასევე  მესაკუთრე ფიზიკური პირი, რომლის საკუთრებაშიც  წარმოიქმნება ნარჩენი ვალდებულია წარმომქმნელთა რაოდენობის  ცვლილებების შესახებ დაუყოვნებლივ ან/და  არაუმეტეს 10 კალენდარული დღისა აცნობოს  სამსახურებს  ან ოპერატორს, რომელიც გავლენას მოახდენს გადასახდელი მოსაკრებლის გაანგარიშებაზე. აბონენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცვლილებების დამადასტურებელი უტყუარი დოკუმენტი.

3. დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირებისათვის    დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები ვალდებულნი  არიან წარმოადგინონ კონკრეტულ  მისამართზე  (ფართზე)  მათი ფუნქციონერების  დაწყების  დამადასტურებელი დოკუმენტები. მიუხედავად შეტყობინების განხორციელების  დღისა  დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და  ინდივიდუალური მეწარმეები ვალდებულნი არიან  მოსაკრებელი გადაიხადონ მომსახურების  მიღების მთელ პერიოდზე.

4. დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირებული მომხმარებლის  მიერ  ფაქტობრივად  დაკავებულ ფართში განხორციელებული  ნებისმიერი  სახის ცვლილებების  შემთხვევაში (რამაც შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ან/და ოპერატორის მიერ ამ მომსახურების  მიწოდების  ხარისხზე და მოცულობაზე)  მათზე დარიცხულ  მოსაკრებელში ცვლილებების  (კორექტირების)  შეტანის მიზნით, დაწესებულებები, ორგანიზაციები,  იურიდიული პირები  და ინდივიდუალური მეწარმეები ვალდებულნი არიან არაუგვიანეს 10 კალენდალური  დღისა, აღნიშნულის თაობაზე აცნობონ  შესაბამის სამსახურს ან ოპერატორს და წარმოადგინონ მათ მიერ დაკავებულ  ფართში ცვლილებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.


მუხლი 7. პასუხისმგებლობა მოსაკრებლის  გადახდევინებისათვის
მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის  ადმინისტრირება ეკისრება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილებას.


დანართი №2

იურიდიული პირების, ორგანიზაციების,  დაწესებულებების და  ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა


 

სამეწარმეო საქმიანობა

 

ზომის ერთეული

(K)

ნარჩენის წლიური დაგროვების ნორმა 1მ³ (N)

ტარიფის (საფასური ლარში) ოდენობა თვეში ზომის ერთეულზე

 

 

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

1.

მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, არქივები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაირიცხება)

 

საერთო ფართის 1მ²

 

0,04

0,08

 

2.

სახელმწიფო ორგანიზაციები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაირიცხება)

 

საერთო ფართის 1მ²

 

0,2

0,41

 

3.

ოფისები, სააგენტოები, ბანკები, საკრედიტო და საფინანსო ორგანიზაციები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაირიცხება)

 

საერთო ფართის 1მ²

 

0,44

0,9

 

4.

კინოთეატრები და თეატრები

 

მაყურებლის ერთი სავარძელი

 

0,2

0,41

 

5.

სკოლები, ინტერნატები, ბაგა-ბაღები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაირიცხება)

 

ერთი სული

 

0,1

0,1

 

6.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები: უნივერსიტეტები,  ინსტიტუტები,  პროფესიული სასწავლებლები, კოლეჯები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაირიცხება)

 

ერთი სული

 

0,2

0,41

 

7.

სასტუმროები (კვების ბლოკის გარეშე)

 

მომსახურების ერთეული- ერთი საწოლი

 

2

3

 

8.

საავადმყოფოები

 

მ³

 

 

25

 

9.

პოლიკლინიკები, სტომატოლოგიური და სხვა სამედიცინო კაბინეტები, სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაირიცხება)

 

საერთო ფართის 1მ²

 

0,28

0,58

 

10.

აფთიაქები

 

სამუშაო ფართის 1მ²

 

0,44

0,9

 

11.

სტადიონები, ღია ტიპის სპორტული მოედნები

 

საერთო ფართობის 1მ²

 

0,02

0,02

 

12.

დახურული ტიპის სპორტული დარბაზები

 

დახურული ფართის 1მ²

 

0,16

0,33

 

13.

სასურსათო,  შერეული  საქონლის  და სხვა დასახელების მარკეტები  (მაღაზიები).

 

სავაჭრო ფართის 1მ²

 

0,44

0,9

 

14.

სამრეწველო საქონლის მაღაზიები

 

სამუშაო ფართის 1მ²

 

0,25

0,5

 

15.

ოქროს სავაჭრო ბირჟები, ლომბარდები

 

სამუშაო ფართის 1მ²

 

0,2

0,41

 

16.

აგრარული  ბაზრობები,  ყვავილების ღია და დახურული მაღაზიები

 

საერთო ფართობის 1მ²

 

0,36

0,75

 

17.

შერეული საქონლის ბაზრობები

 

საერთო ფართობის 1მ²

 

0,21

0,45

 

18.

ავტოსადგომები

 

1მ²

 

0,09

0,4

 

19.

ბენზინგასამართი სადგურები

 

1მ²

 

0,36

0,8

 

20.

აბანოები, საუნები

 

1მ²

 

0,32

0,7

 

21.

სადალაქოები, სილამაზის სალონები

 

1მ²

 

0,44

0,9

 

22.

რესტორნები, კაფე-ბარები, სასადილოები და სწრაფი კვების ობიექტები (შაურმა)

 

ერთი დასაჯდომი ადგილი

 

1,35

2,8

 

23.

საცხობები და საკონდიტროები

 

1მ²

 

0,36

0,75

 

24.

ტოტალიზატორები, სისტემურ-ელექტრონული აპარატები და სხვა სათამაშო კლუბები

 

1მ²

 

0,48

1

 

25.

რკინიგზის და საავტომობილო სადგურები

 

1მ²

 

0,18

0,4

 

26.

ღია ტიპის დასვენების და გასართობი ადგილები, სკვერები, ბაღები, ატრაქციონები

 

1მ²

 

0,02

0,04

 

27.

სამხედრო ნაწილები, პენიტენციალური სისტემა

 

1მ³

 

 

25

 

28.

ავტოტექმომსახურების სადგურები, სახელოსნო, ავტოსამრეცხაო

 

1მ²

 

0,2

0,45

 

29.

საბითუმო და სამაცივრო საწყობები და ბაზები

 

1მ²

 

0,18

0,4

 

30.

საბანკეტო დარბაზები

 

1მ³

 

 

25

 

31.

სადურგლო, მეტალოპლასტმასის, მინის დაჭრისა და სხვა სახელოსნო

 

სამუშაო ფართის 1მ²

 

0,36

0,75

 

32.

თხილის  გადამამუშავებელი საწარმოები

 

1მ³

 

 

25

სეზონური