„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 20/02/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016941
54
20/02/2017
ვებგვერდი, 22/02/2017
190040000.22.033.016941
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №54

2017 წლის 20 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის განმკარგველი – 427 – „ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრი“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„427

4067

ა(ა)იპ – ბათუმის სპორტული ცენტრი“.

 

2.

ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

620

4260

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

621

4261

ა(ა)იპ  –  თვითმმართველი  ქალაქ  ფოთის  ნიჩბოსნობის  კომპლექსური სასპორტო სკოლა

622

4262

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის კრივის სასპორტო სკოლა

623

4263

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა

624

4264

ა(ა)იპ   –   თვითმმართველი   ქალაქ   ფოთის   ჭიდაობის   კომპლექსური სასპორტო სკოლა

625

4265

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა

627

4267

ა(ა)იპ   –   თვითმმართველი   ქალაქ   ფოთის   სკოლისგარეშე   სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – ფეხბურთის სასპორტო სკოლა

628

4268

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ნანა ალექსანდრიას სახ.ჭადრაკისა და შაშის სასპორტო სკოლა

629

4269

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი „ლიდერი“

632

4272

ა(ა)იპ   –   თვითმმართველი   ქალაქ   ფოთის   ოტია   ჯაიანის   სახელობის სამხატვრო სკოლა

633

4273

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი

636

4276

ა(ა)იპ  –  თვითმმართველი  ქალაქ  ფოთის  სკოლისგარეშე  სახელოვნებო სასწავლებელი

638

4278

ა(ა)იპ – თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ფოლკლორის ცენტრი

639

4279

ა(ა)იპ  –  თვითმმართველი  ქალაქის – ფოთის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

642

4282

ა(ა)იპ   –   თვითმმართველი   ქალაქის – ფოთის   საბრძოლო   ხელოვნებათა სკოლა

644

4284

ა(ა)იპ  –   თვითმმართველი   ქალაქის – ფოთის   ოლიმპიური   ჩემპიონის-ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი

925

4565

ააიპ – გურჯაანის სპორტსკოლა

926

4566

ააიპ – გურჯაანის სპორტკომპლექსი

927

4567

ააიპ – რ. მინდორაშვილის სახ. გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა.

 

3. ბიუჯეტის განმკარგველის – 1362 – „ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება“ – შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

„1363

5003

ა(ა)იპ – ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

1364

5004

ა(ა)იპ – ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1365

5005

ა(ა)იპ – გურჯაანის სპორტული გაერთიანება“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი ქუმსიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.