ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/02/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/02/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016214
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
03/02/2017
ვებგვერდი, 07/02/2017
190020020.35.129.016214
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (07/02/2017 - 21/02/2017)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №1

2017 წლის 3 თებერვალი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით (დანართი №1).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილება (სსმ, 30/12/2016).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილიდანართი №1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი შემდეგი სახით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17176,403

17655.347

4389.168

13266.179

10311,300

232.000

10079.300

გადასახადები

1111,865

3699.388

0.000

3699.388

3270,000

0.00

3270,000

გრანტები

11672,954

11196.468

4389.168

6807,300

5457,300

232.000

5225.300

სხვა შემოსავლები

4391,584

2759.491

0.00

2759.491

1584,000

0.00

1584,000

 

 

 

 

 

     

ხარჯები

10042,279

11404.475

294.162

11110.313

9734.648

247.400

9487.248

შრომის ანაზღაურება

1743,056

2094.208

0.000

2094.208

1944,000

90.00

1854.000

საქონელი და მომსახურება

518,209

570.204

3.780

566.424

737.601

30.0

707.601

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სუბსიდიები

5567,218

6067.996

0,000

6067.996

5801.300

100.00

5701.300

გრანტები

782,309

818.462

0,000

818.462

1.450

0.00

1.450

სოციალური უზრუნველყოფა

1051,043

1161.042

0.00

1161.042

916.900

27.40

889.500

სხვა ხარჯები

380,444

692.563

290.382

402.181

333.397

0.00

333.397

 

 

 

 

 

     

საოპერაციო სალდო

7134,124

6250.872

4095.006

2155.866

576.652

-15.400

592.052

 

 

 

 

 

     

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

6187,974

 

7064.522

4129.257

 

2935.265

1117.530

198.651

918.879

ზრდა

6309,834

7164.018

4129.257

3034.761

1152.530

198.651

953.879

კლება

121,860

99.496

0.000

99.496

35.000

0.00

35.000

 

 

 

 

 

     

მთლიანი სალდო

946,150

-813.650

-34.251

-779.399

-540.878

         -214.051

-326.827

 

 

 

 

 

     

ფინანსური აქტივების ცვლილება

771,891

-867.136

-37.551

-829.585

-612.665

-219.642

-393.023

ზრდა

771,891

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

771,891

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

კლება

0.000

867.136

37.551

829.585

612.665

219.642

393.023

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

867.136

37.551

829.585

612.665

219.642

393.023

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

     

ვალდებულებების ცვლილება

-174,259

-53.486

-3.300

-50.186

71.787

-5.591

-66.196

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

71.787

5.591

66.196

კლება

174,259

53.486

3.300

50.186

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

საშინაო

174,259

53.486

3.300

50.186

0.00

0.00

0.00

 

             

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  შემდეგი სახით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17298,263

17754.843

4389.168

13365.675

10346,300

232.00

10114.300

შემოსავლები

17176,403

17655.347

4389.168

13266.179

10311,300

232.00

10079.300

არაფინანსური აქტივების კლება

121,860

99.496

 0.0

99.496

35.000

0.00

35.000

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0,00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

16526,372

18621.979

4426.719

14195.260

10958.965

451.642

10507.323

ხარჯები

10042,279

11404.475

294.162

11110.313

9734.648

247.400

948.248

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6309,834

7164.018

4129.257

3034.761

1152.530

198.651

953.879

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

174,3

53.5

3.3

50.2

71.787

5.591

66.196

ნაშთის ცვლილება

771,891

-867.136

-37.551

-829.585

-612.665

-219.642

393.023

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 311300 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17176,403

17655.347

4389.168

13266.179

10311,300

232.00

10079.300

 გადასახადები

1111,865

3699.347

0.00

3699.388

3270.000

0.00

3270.000

 გრანტები

11672,954

11196.468

4389.168 

6807,300

5457.300

232

5225.300

 სხვა      შემოსავლები

4391,584

2759.491

0.00

2759.491

1584,000

0.00

1584,000

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები შემდეგი სახით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1111,865

3699.347

0.0

3699.347

3270.000

0.00

3270.000

საშემოსავლო გადასახადი

 

734.036

 

734.036

850.000

0.00

850.000

ქონების გადასახადი

1111,865

2965.352

0.0

2965.352

2420.000

0.00

2420.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

75,650

1170.844

0.0 

1170.844

1165.000

0.00

1165.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9,633

5.204

 0.0

5.204

5.00

0.00

5.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

8,465

123.054

 0.0

123.054

100.000

0.00

100.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                             

1018,117

1666.250

 0.0

1666.250

1150.00

0.00

1150.00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5457300 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის ფაქტი 

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

11672,954

11196.468

4389.168

6807,300

5457,300

232.00

5225.300

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0,00

20.135

20.135

0,00

0,00

0,00

0,00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11672,954

11176.333

4369.033

6807,300

5457,300

232.00

5225.300

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7549.800

6807,300

0.00

6807,300

5457,300

232.00

5225.300

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7317.800

6575,300

0.00

6575,300

5225,300

0.00

5225,300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

232.0

232.0

0.00

232.0

232.00

232.00

0.00

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4123,154

4369.033

4369.033

0.0

0.00

0.00

0.00

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3131,810

3500.525

3500.525

0.0

0.00

0.00

0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

991,344

868,508

868,508

0.0

0.00

0.00

0.00

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

სხვა პროექტები

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1584000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

4391,584

2759.491

0.0

2759.491

1584,000

0.00

1584,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

3890,853

2521.862

0.0

2521.862

1409,000

0.00

1409,000

პროცენტები

156,495

60.525

0.0 

60.525

70.00

0.00

70.00

დივიდენდები

0.0

2.894

 0.0

2.894

3.000

0.00

3.000

რენტა

3734,358

2458.443

0.0

2432,800

1336,000

0.00

1336,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

3687,521

2427.718

0.00 

2427.718

1314,500

0.00

1314,500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,211

1.889

0.00 

1.889

1.500

0.00

1.500

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

45,526

28.836

 0.00

28.836

20.000

0.00

20.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

143,784

87.370

0.0

87.370

75,000

0.00

75,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

143,784

87.370

0.0

87.370

75,00

0.00

75,00

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.00 

0.0

0.00

0.00

0.00

სანებართვო მოსაკრებელი

44,262

15.284

 0.00

15.284

2.00

0.00

2.00

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.003

0.067

0.00 

0.067

0.00

0.00

0.00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,0

0.4

 0.00

0.4

0.00

0.00

0.00

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

50,541

38.665

 0.00

38.665

35.00

0.00

35.00

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

47,978

32.954

 0.00

32.954

38.00

0.00

38.00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

336,509

133,0

 0.00

133,0

100.00

0.00

100.00

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

20,438

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9734648 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10042,279

11404.475

294.162

11110.313

9734.648

247.400

9487.248

შრომის ანაზღაურება

1743,056

2094.208

0.000

2094.208

1944,000

90.00

1854.000

საქონელი და მომსახურება

518,209

570.204

3.780

566.424

737.601

30.0

707.601

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სუბსიდიები

5567,218

6067.996

0,000

6067.996

5801.300

100.00

5701.300

გრანტები

782,309

818.462

0,000

818.462

1.450

0.00

1.450

სოციალური უზრუნველყოფა

1051,043

1161.042

0.00

1161.042

916.900

27.400

889.500

სხვა ხარჯები

380,444

692.563

290.382

402.181

333.397

0.00

333.397

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1117530 ლარის ოდენობით; მათ  შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1152530 ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

61,277

594,743

126.079

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

20.530

0.00

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5485,243

6420,472

1026.451

04 00

განათლება

611,233

712,255

0.00

03 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

152,081

104,503

0.00

სულ ჯამი

6309,834

7852,503

1152.530

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   35000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

121,860

99,496

35.0

ძირითადი აქტივები

52,160

37,427

35.0

მატერიალური მარაგები

1,795

28,452

0.00

ფასეულობები

0.0

0.00

0.00

არაწარმოებული აქტივები

67,905

0.00

0.00

მიწა

67,905

33,617

0.00

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.00

0.00

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი სახით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

სულ

2016 წლის ფაქტი

სულ

2017 წლის გეგმა

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2333,4   

3232.0   

2785.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2333,4   

3232.0   

2785.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2333,4   

3232.0   

2685.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

100.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0

702

თავდაცვა

107,8   

134.6   

120.5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

329,8   

0.0   

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

329,8   

0.0   

0.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0    

0.0   

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4315,9   

5050.6

900.8

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0

7045

ტრანსპორტი

4152,0

4757.5

790.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3948,4    

4569.5   

637.8

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

203,6   

188   

153.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0    

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

163,9   

293.1

110.0

705

გარემოს დაცვა

1211,8   

1334.4   

1061.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1049,4   

1252.0

1041.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

162,4   

82.4   

20.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1414,2   

1328.0

400.0

7061

ბინათმშენებლობა

201,8   

437.3   

141.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0

7063

წყალმომარაგება

26,6   

115.1   

0.0

7064

გარე განათება

26,2   

15,2   

10.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1159,7  

760.4

248.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

110,8   

120.4   

116,0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

110,8   

120.4   

116,0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3280,8   

3693.8   

2423,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1239,9   

1398.5   

922.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1836,6   

2035.9   

1340.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

204,4   

259.5   

161.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

709

განათლება

2198,7   

2097.5   

2170.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2198,7

 

2097.5 

2169.300

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.7

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0,0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0,7

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0    

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

710

სოციალური დაცვა

1049,0   

1152.9 

910.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

570.5   

700.0   

435.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

570.5   

700.0   

435.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

45,3   

38,3   

50.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

179,5   

232.9  

180.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

90,4   

74.4   

110.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

163,7   

107.3   

135.4

 

სულ

16352,1   

18568.5   

10887.2

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 470478 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 536644 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 536644 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) დევნილთა სოციალური დაცვა - 7.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორეხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.შეკეთდება მოაჯირები.

2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში აბაშიძის ქ. №17-ში №3 საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის, თეატრის ზემოთ მისასვლელი გზის, თორღვაშვილის  ქ№1, 3, 5. ჭავჭავაძის  ქ. №16, იაშვილის ქ.№2, 16, 23 და თხელიძის ქ. დამაკავშირებელი გზა, ჩაჩანიძის ქ.№9-ის შესასვლელი, კოსტავას ქუჩის შესასვლელი, ქუთაისის ქუჩა, თბილისის ქუჩა, თბილისის ქ.№6, წმინდა გერმანეს ქ.№3, გოგებაშვილის ქ.№33, 35, 43, 45 გზებისა და შიდა ეზოების სარებილიტაციო სამუშაოები. დაგეგმილია ქვაციხის გზატკეცილი-ჯვარი-ეწერის საავტომობილო გზის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. დაგეგმილია ასევე სოფლების:  ზოდი - სამხარაძეების უბნის  ჩასახვევის გზის, ნიგოზეთში ბლუაშვილების,  კუპატაძეების, ლაბაძეების, ჩახტიების, ტატუნიშვილების, ასანიძეების,  ცონცრების,  წყალშავი - კახელიშვილებისა და  უსახელოში ოქროსუბანის გზის მობეტონება.  სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მობეტონება. დაგეგმილია სოფლების ქბილარის, მერევი-გუნდაეთის, ჭილოვანის, სალიეთის, ქვედა ბერეთისის (წითელი ეკლესიიდან მისასვლელი) ჯოყოეთისა და მსხლოვანის ჩასასვლელი გზების მობეტონების საპროექტო სამუშაოები.

აგრეთვე დაგეგმილია ტროტუარების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები ჭავჭავაძის ქუჩაზე თეატრის გასწვრივ, ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში და აბაშიძის ქუჩაზე.

2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთა კიბეებისა და მოაჯირების აღდგენა ჩაჩანიძის, თბილისის, აღმაშენებლის, ქუთაისის ქუჩებზე და  მოაჯირის მოწყობა აბაშიძის ქუჩაზე. აგრეთვე დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა (მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში) და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი შუქნიშნების დამონტაჟება.

2.1.3.  მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთაგორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა ნაგუთის დასახლებაში.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში - გზების თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის“  დაფინანსება.

2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ჭიათურის მთაგორიანი მდებარეობის გამო, მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე, საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია საყრდენი კედლის აღდგენა  აღმაშენებლის, ტყაბლაძის, მუხაძის, კუპატაძის და საბჭოს ქუჩებზე.

2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა ქალაქის ტერიტორიაზე შემდეგ ქუჩებზე: ბარათაშვილის ქ.№16-ის მეორე სადარბაზო, იაშვილის ქ.№16-ის პირველი სადარბაზო, 9 აპრილის ქუჩა №32 და №18, აღმაშნებლის ქუჩა №69-ის პირველი სადარბაზო, იაშვილის ქ.№8-ის პირველი სადარბაზო, ნიკოპოლის ქუჩა №8.

2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ქალაქის ტერიტორიაზე დარჩენილი ქუჩებისა და ჩიხების.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.

2.3.1.  მწვანე  ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ძელსკამების მოწყობა.

3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეებს, რომლებმაც ვერ დაძლიეს სასწავლო პროგრამა.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ - „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“,  რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1640-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.2. ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ქ.ჭიათურის მეხუთე საჯარო სკოლის ორ მოსწავლეს, სასწავლო ვაუჩერის შესავსებად.

4.0. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ და ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გატარდება ღონისძიებები.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

ა)  ა(ა)იპ - №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა;

ბ)  ა(ა)იპ - რაგბის სპორტული სკოლა;

გ ) ა(ა)იპ - ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა;

4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ - №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინიფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 555 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონემენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი), რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 108 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 220-მდე ბავშვი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა) სსიპ - ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი,

ბ)ა(ა)იპ - №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 310-მდე მოსწავლე;

გ) ა(ა)იპ - №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 174-მდე მოსწავლე;

დ) ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;

ე) ა(ა)იპ - ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1 და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 484 ბავშვი, აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 146 მოსწავლე, ლაურეატი 107 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 60 მოსწავლე, ობოლი 14 მოსწავლე და ლტოლვილი 15 მოსწავლე გათავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა, სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი, რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს  შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   პატრიოტთა ბანაკებში ბავშვების მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება, ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათის უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1. ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:

ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

დ) ხანდაზმულთა დახმარება;

ე) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;

ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;

თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;

ლ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;

მ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

ნ) მარტოხელა დედებისა და მარტოხელა პირების, ასევე უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარება.

5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა შემდეგი სახით:

ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  ბენეფიციარებს  გაეწევათ დახმარება არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით წელიწადში;

ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბენეფიციარებს  დახმარება გაეწევათ შემდეგი წესით:

ბ.ა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-იანი თანაგადახდით, წელიწადში  ერთხელ, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 30%-იანი თანაგადახდით სამკურნალო  და სოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა   დახმარება;

დახმარება გაიცემა თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით.

დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა. ზემოთ აღნიშნულ პირებს დახმარება გაეწევათ სეზონურად, 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე, ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდიდან 1 ნოემბრამდე, ყოველთვიურად, 20 ლარის  ოდენობით.

დ.ბ) 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, 100 ლარის ოდენობით.

5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250  ლარს.   

5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 150 სოციალურად დაუცველი  მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.

5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1. დევნილთა სოციალური დაცვა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

2. ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

3. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა მარჩენალდაკარგულ პირს(ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). წლის განმავლობაში ერთჯერ, 100 ლარის ოდენობით.

4. ხანდაზმულთა დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) ერთჯერადად, წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი, მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მარტოხელა დედებსა და პირებს, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს. თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერ, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში - გარდაცვლილის ოჯახზე. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება ერთჯერადად მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად; თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

5.2.8. რეგრესის პენსიები (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა ყოფილ სს „ჭიათურმანგანუმში“  სამუშაო ავარიის შედეგად დაზარალებულ მომუშავე პირებს.


მუხლი 16. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგი სახით:

ორგ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

16,526.352

3,046.901

13,479.451

18,621.979

4,426.719

14,195.260

10,958.965

451.642

10,507.323

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,170.750

0.000

1,170.750

1,236.250

0.000

1,236.250

820.000

0.000

820.000

 

ხარჯები

10,042.380

0.000

10,042.380

11,404.475

294.162

11,110.313

9,734.648

247.400

9,487.248

 

შრომის ანაზღაურება

1,743.056

0.000

1,743.056

2,094.208

0.000

2,094.208

1,944.000

90.000

1,854.000

 

საქონელი და მომსახურება

518.227

0.000

518.227

570.204

3.780

566.424

737.601

30.000

707.601

 

სუბსიდიები

5,567.319

0.000

5,567.319

6,067.996

0.000

6,067.996

5,801.300

100.000

5,701.300

 

გრანტები

782.3

0.0

782.3

818.5

0.0

818.5

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,051.043

0.000

1,051.043

1,161.042

0.000

1,161.042

916.900

27.400

889.500

 

სხვა ხარჯები

380.425

0.000

380.425

692.563

290.382

402.181

333.397

0.000

333.397

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,309.713

3,046.901

3,262.812

7,164.018

4,129.257

3,034.761

1,152.530

198.651

953.879

 

ვალდებულებების კლება

174.3

0.0

174.3

53.5

3.3

50.2

71.787

5.591

66.196

 

საშინაო

174.3

0.0

174.3

53.5

3.3

50.2

71.787

5.591

66.196

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,367.951

7.200

2,360.751

3,264.472

0.000

3,264.472

2,807.576

0.000

2,807.576

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.000

0.000

162.000

173.000

0.000

173.000

173.000

0.000

173.000

 

ხარჯები

2,272.138

0.000

2,272.138

2,645.081

0.000

2,645.081

2,659.321

0.000

2,659.321

 

შრომის ანაზღაურება

1,656.022

0.000

1,656.022

1,990.388

0.000

1,990.388

1,854.000

0.000

1,854.000

 

საქონელი და მომსახურება

487.006

0.000

487.006

555.834

0.000

555.834

707.071

0.000

707.071

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.093

0.000

2.093

8.099

0.000

8.099

6.500

0.000

6.500

 

სხვა ხარჯები

127.017

0.000

127.017

90.760

0.000

90.760

91.0

0.0

91.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.277

7.200

54.077

586.880

0.000

586.880

126.079

0.000

126.079

 

ვალდებულებების კლება

34.5

0.0

34.5

32.5

0.0

32.5

22.176

0.000

22.176

 

საშინაო

34.5

0.0

34.5

32.5

0.0

32.5

22.176

0.000

22.176

01 01

ჭიათურის საკრებულო

576.185

0.000

576.185

626.563

0.000

626.563

613.073

0.000

613.073

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.000

 

22.000

23.000

 

23.000

23.000

 

23.000

 

ხარჯები

572.087

0.000

572.087

622.294

0.000

622.294

605.723

0.000

605.723

 

შრომის ანაზღაურება

372.107

0.000

372.107

425.102

0.000

425.102

394.000

0.000

394.000

 

საქონელი და მომსახურება

94.819

0.000

94.819

109.597

0.000

109.597

124.223

0.000

124.223

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.429

0.000

0.429

0.915

0.000

0.915

1.500

0.000

1.500

 

სხვა ხარჯები

104.7

0.0

104.732

86.7

0.0

86.680

86.0

0.0

86.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.098

0.000

4.098

4.269

0.000

4.269

6.000

0.000

6.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

01 02

ჭიათურის გამგეობა

1,791.766

7.200

1,784.566

2,637.909

0.000

2,637.909

2,074.503

0.000

2,074.503

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.000

 

140.000

150.000

 

150.000

150.000

 

150.000

 

ხარჯები

1,700.051

0.000

1,700.051

2,022.787

0.000

2,022.787

1,953.598

0.000

1,953.598

 

შრომის ანაზღაურება

1,283.915

0.000

1,283.915

1,565.286

0.000

1,565.286

1,460.000

0.000

1,460.000

 

საქონელი და მომსახურება

392.187

0.000

392.187

446.237

0.000

446.237

482.848

0.000

482.848

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.750

0.000

0.750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.664

0.000

1.664

7.184

0.000

7.184

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

22.285

0.000

22.285

4.080

0.000

4.080

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.179

7.200

49.979

582.611

0.000

582.611

120.079

0.000

120.079

 

ვალდებულებების კლება

34.5

0.0

34.5

32.5

0.0

32.5

0.826

0.000

0.826

 

საშინაო

34.5

0.0

34.5

32.5

0.0

32.5

0.826

0.000

0.826

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.000

0.000

20.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.000

0.000

20.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

437.586

0.000

437.586

134.558

0.000

134.558

120.985

120.000

0.985

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.000

0.000

48.000

11.000

0.000

11.000

11.000

0.000

11.000

 

ხარჯები

437.586

0.000

437.586

114.410

0.000

114.410

120.530

120.000

0.530

 

შრომის ანაზღაურება

87.034

0.000

87.034

103.820

0.000

103.820

90.000

90.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.643

0.000

25.643

10.590

0.000

10.590

30.530

30.000

0.530

 

გრანტები

324.9

0.0

324.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

20.148

0.000

20.148

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

329.798

0.000

329.798

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.000

 

39.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

329.798

0.000

329.798

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

3.809

0.000

3.809

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1.080

0.000

1.080

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

324.9

0.0

324.9

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

107.788

0.000

107.788

134.558

0.000

134.558

120.985

120.000

0.985

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.000

 

9.000

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

107.788

0.000

107.788

114.410

0.000

114.410

120.530

120.000

0.530

 

შრომის ანაზღაურება

83.225

0.000

83.225

103.820

0.000

103.820

90.000

90.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

24.563

0.000

24.563

10.590

0.000

10.590

30.530

30.000

0.530

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

20.148

0.0

20.148

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

20.148

0.0

20.1

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.455

0.000

0.455

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.455

0.000

0.455

30 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,075.686

2,614.702

4,460.984

7,722.124

4,002.539

3,719.585

2,361.848

198.651

2,163.197

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.500

0.000

164.500

229.000

0.000

229.000

229.0

0.0

229.0

 

ხარჯები

1,456.763

0.000

1,456.763

1,872.934

294.162

1,578.772

1,335.397

0.000

1,335.397

 

საქონელი და მომსახურება

5.578

0.000

5.578

3.780

3.780

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,289.454

0.000

1,289.454

1,431.811

0.000

1,431.811

1,194.000

0.000

1,194.000

 

სხვა ხარჯები

161.7

0.0

161.7

437.3

290.4

147.0

141.4

0.0

141.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,485.123

2,614.702

2,870.421

5,840.145

3,705.077

2,135.068

1,026.451

198.651

827.800

 

ვალდებულებების კლება

133.8

0.0

133.8

9.0

3.3

5.7

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

133.8

0.0

133.8

9.0

3.3

5.7

0.000

0.000

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,152.010

2,526.725

1,625.285

4,757.965

2,862.535

1,895.430

790.800

0.000

790.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.000

0.000

31.000

36.000

0.000

36.000

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

203.576

0.000

203.576

184.780

3.780

181.000

153.000

0.000

153.000

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

3.8

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

197.998

0.000

197.998

181.000

0.000

181.000

153.000

0.000

153.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,948.434

2,526.725

1,421.709

4,572.690

2,858.755

1,713.935

637.800

0.000

637.800

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,841.903

2,506.148

1,335.755

4,289.107

2,618.906

1,670.201

587.800

0.000

587.800

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

3.780

3.780

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.8

3.8

0.0

0.0

0.000

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,841.903

2,506.148

1,335.755

4,285.327

2,615.126

1,670.201

587.800

0.000

587.800

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები

106.531

20.577

85.954

280.897

243.629

37.268

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.531

20.577

85.954

280.402

243.629

36.773

50.000

0.000

50.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.495

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.495

0.000

0.000

0.000

03 01 03

საბაგირო გზა

203.576

0.000

203.576

187.961

0.000

187.961

153.000

0.000

153.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.000

 

31.000

36.000

 

36.000

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

203.576

0.000

203.576

181.000

0.000

181.000

153.000

0.000

153.000

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

197.998

 

197.998

181.000

 

181.000

153.000

 

153.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

6.961

0.000

6.961

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

6.961

0.000

6.961

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,764.001

87.977

1,676.024

2,203.771

422.004

1,781.767

1,322.397

0.000

1,322.397

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.500

0.000

133.500

193.000

0.000

193.000

193.0

0.0

193.0

 

ხარჯები

1,253.187

0.000

1,253.187

1,688.154

290.382

1,397.772

1,182.397

0.000

1,182.397

 

სუბსიდიები

1,091.456

0.000

1,091.456

1,250.811

0.000

1,250.811

1,041.000

0.000

1,041.000

 

სხვა ხარჯები

161.7

0.0

161.7

437.3

290.4

147.0

141.4

0.0

141.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.014

87.977

289.037

507.067

128.322

378.745

140.000

0.000

140.000

 

ვალდებულებების კლება

133.8

0.0

133.8

8.6

3.3

5.3

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

133.8

0.0

133.8

8.6

3.3

5.3

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26.533

0.000

26.533

120.347

0.000

120.347

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.533

0.000

26.533

115.097

0.000

115.097

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

5.250

0.000

5.250

0.0

0.0

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

5.250

0.000

5.250

0.0

0.0

0.000

03 02 02

სანიაღვრე არხები

162.406

79.000

83.406

82.430

21.556

60.874

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

2.000

0.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2.000

 

2.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.4

79.0

81.4

82.430

21.556

60.874

20.000

0.000

20.000

 

ძირითადი აქტივები

160.4

79.0

81.4

82.430

21.556

60.874

20.000

0.000

20.000

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ - დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

1,183.156

0.000

1,183.156

1,251.991

0.000

1,251.991

1,041.000

0.000

1,041.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.500

 

133.500

193.000

 

193.000

193.0

 

193.0

 

ხარჯები

1,049.356

0.000

1,049.356

1,250.811

0.000

1,250.811

1,041.000

0.000

1,041.000

 

სუბსიდიები

1,049.356

 

1,049.356

1,250.811

 

1,250.811

1,041.000

 

1,041.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

1.180

0.000

1.180

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

133.8

0.0

133.8

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

133.8

0.0

133.8

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

03 02 04

საყრდენი კედლის მოწყობა

163.903

8.977

154.926

296.448

110.066

186.382

110.000

0.000

110.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.903

8.977

154.926

293.148

106.766

186.382

110.000

0.000

110.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

3.300

3.300

0.000

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

3.300

3.300

0.000

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

201.831

0.000

201.831

437.343

290.382

146.961

141.397

0.000

141.397

 

ხარჯები

201.831

0.000

201.831

437.343

290.382

146.961

141.397

0.000

141.397

 

სუბსიდიები

40.100

 

40.100

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

161.7

0.0

161.731

437.343

290.382

146.961

141.397

0.000

141.397

03 02 07

გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა

26.172

0.000

26.172

15.212

0.000

15.212

10.000

0.000

10.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.172

0.000

26.172

15.212

0.000

15.212

10.000

0.000

10.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

110.240

0.000

110.240

42.388

0.000

42.388

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.240

0.000

110.240

42.388

0.000

42.388

50.000

0.000

50.000

03 03 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა

110.240

0.000

110.240

42.388

0.000

42.388

50.000

0.000

50.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.240

0.000

110.240

42.388

0.000

42.388

50.000

0.000

50.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,049.435

0.000

1,049.435

718.000

718.000

0.000

198.651

198.651

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,049.4

0.0

1,049.4

718.0

718.0

0.0

198.651

198.651

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,049.4

0.0

1,049.4

718.0

718.0

0.0

198.651

198.651

0.0

04 00

განათლება

2,198.664

424.999

1,773.665

2,525.680

424.180

2,101.500

2,170.000

0.000

2,170.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299.250

0.000

299.250

299.750

0.000

299.750

407.000

0.000

407.000

 

ხარჯები

1,587.431

0.000

1,587.431

1,866.873

0.000

1,866.873

2,170.000

0.000

2,170.000

 

სუბსიდიები

1,587.431

0.000

1,587.431

1,866.873

0.000

1,866.873

2,169.300

0.000

2,169.300

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

611.233

424.999

186.234

654.807

424.180

230.627

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

2,198.664

424.999

1,773.665

2,525.680

424.180

2,101.500

2,169.300

0.000

2,169.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299.250

 

299.250

299.750

 

299.750

407.000

 

407.000

 

ხარჯები

1,587.431

0.000

1,587.431

1,866.873

0.000

1,866.873

2,169.300

0.000

2,169.300

 

სუბსიდიები

1,587.431

 

1,587.431

1,866.873

 

1,866.873

2,169.300

 

2,169.300

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

611.233

424.999

186.234

654.807

424.180

230.627

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.000

0.000

0.000

04 02

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,7

0,0

0,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,7

0,0

0,7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,7

0,0

0,7

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3,280.782

0.000

3,280.782

3,693.833

0.000

3,693.833

2,431.340

0.000

2,431.340

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

480.000

0.000

480.000

506.500

0.000

506.500

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

3,128.702

0.000

3,128.702

3,631.795

0.000

3,631.795

2,423.000

0.000

2,423.000

 

სუბსიდიები

2,579.624

0.000

2,579.624

2,648.873

0.000

2,648.873

2,322.000

0.000

2,322.000

 

გრანტები

457.4

0.0

457.4

818.5

0.0

818.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

91.7

0.0

91.7

164.5

0.0

164.5

101.000

0.000

101.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152.080

0.000

152.080

62.038

0.000

62.038

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

8.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

8.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,239.857

0.000

1,239.857

1,398.492

0.000

1,398.492

922.000

0.000

922.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.000

0.000

167.000

160.500

0.000

160.500

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,198.900

0.000

1,198.900

1,342.895

0.000

1,342.895

922.000

0.000

922.000

 

სუბსიდიები

1,198.900

0.000

1,198.900

1,106.845

0.000

1,106.845

922.000

0.000

922.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

236.1

0.0

236.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.957

0.000

40.957

55.597

0.000

55.597

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

1,239.857

0.000

1,239.857

1,398.492

0.000

1,398.492

922.000

0.000

922.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.000

 

167.000

160.500

 

160.500

0.000

 

 

 

ხარჯები

1,198.900

0.000

1,198.900

1,342.895

0.000

1,342.895

922.000

0.000

922.000

 

სუბსიდიები

1,198.900

 

1,198.900

1,106.845

 

1,106.845

922.000

 

922.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

236.1

0.0

236.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.957

0.000

40.957

55.597

0.000

55.597

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,836.498

0.000

1,836.498

2,035.881

0.000

2,035.881

1,346.900

0.000

1,346.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

313.000

0.000

313.000

346.000

0.000

346.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,725.375

0.000

1,725.375

2,029.440

0.000

2,029.440

1,340.000

0.000

1,340.000

 

სუბსიდიები

1,267.974

0.000

1,267.974

1,447.028

0.000

1,447.028

1,340.000

0.000

1,340.000

 

გრანტები

457.4

0.0

457.4

582.4

0.0

582.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.123

0.000

111.123

6.441

0.000

6.441

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1,836.498

0.000

1,836.498

2,035.881

0.000

2,035.881

1,340.000

0.000

1,340.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

313.000

 

313.000

346.000

 

346.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

1,725.375

0.000

1,725.375

2,029.440

0.000

2,029.440

1,340.000

0.000

1,340.000

 

სუბსიდიები

1,267.974

 

1,267.974

1,447.028

 

1,447.028

1,340.000

 

1,340.000

 

გრანტები

457.4

0.0

457.4

582.4

0.0

582.412

0.0

0.0

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.123

0.000

111.123

6.441

0.000

6.441

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

114.427

0.000

114.427

164.460

0.000

164.460

102.440

0.000

102.440

 

ხარჯები

114.427

0.000

114.427

164.460

0.000

164.460

101.000

0.000

101.000

 

სუბსიდიები

22.750

 

22.750

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

91.7

0.0

91.7

164.5

0.0

164.460

101.0

0.0

101.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

05 04

რელიგიის დაფინანსება

90.000

0.000

90.000

95.000

0.000

95.000

60.000

0.000

60.000

 

ხარჯები

90.000

0.000

90.000

95.000

0.000

95.000

60.000

0.000

60.000

 

სუბსიდიები

90.000

 

90.000

95.000

 

95.000

60.000

 

60.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,165.683

0.000

1,165.683

1,281.312

0.000

1,281.312

1,067.216

132.991

934.225

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

0.000

17.000

17.000

0.000

17.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,159.760

0.000

1,159.760

1,273.382

0.000

1,273.382

1,026.400

127.400

899.000

 

სუბსიდიები

110.810

0.000

110.810

120.439

0.000

120.439

116.000

100.000

16.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,048.950

0.000

1,048.950

1,152.943

0.000

1,152.943

910.400

27.400

883.000

 

ვალდებულებების კლება

5.9

0.0

5.9

7.9

0.0

7.9

40.816

5.591

35.225

 

საშინაო

5.9

0.0

5.9

7.9

0.0

7.9

40.816

5.591

35.225

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

110.810

0.000

110.810

120.439

0.000

120.439

116.000

100.000

16.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

 

17.000

17.000

 

17.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

110.810

0.000

110.810

120.439

0.000

120.439

116.000

100.000

16.000

 

სუბსიდიები

110.810

 

110.810

120.439

0.000

120.439

116.000

100.000

16.000

06 02

სოციალური პროგრამები

1,054.873

0.000

1,054.873

1,160.873

0.000

1,160.873

951.216

32.991

918.225

 

ხარჯები

1,048.950

0.000

1,048.950

1,152.943

0.000

1,152.943

910.400

27.400

883.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,048.950

0.000

1,048.950

1,152.943

0.000

1,152.943

910.400

27.400

883.000

 

ვალდებულებების კლება

5.9

0.0

5.9

7.9

0.0

7.9

40.816

5.591

35.225

 

საშინაო

5.9

0.0

5.9

7.9

0.0

7.9

40.816

5.591

35.225

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

572.567

0.000

572.567

700.880

0.000

700.880

437.391

0.000

437.391

 

ხარჯები

570.037

0.000

570.037

700.000

0.000

700.000

435.000

0.000

435.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

570.037

0.000

570.037

700.000

0.000

700.000

435.000

0.000

435.000

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

2.5

0.9

0.0

0.9

2.391

0.000

2.391

 

საშინაო

2.530

0.000

2.530

0.880

0.000

0.880

2.391

0.000

2.391

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯი

2.400

0.000

2.400

1.800

0.000

1.800

5.000

5.000

0.000

 

ხარჯები

2.400

0.000

2.400

1.800

0.000

1.800

5.000

5.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.400

0.000

2.400

1.800

0.000

1.800

5.000

5.000

0.000

06 02 03

უფასო სასადილო

90.413

0.000

90.413

74.443

0.000

74.443

111.784

0.000

111.784

 

ხარჯები

90.413

0.000

90.413

74.443

0.000

74.443

110.000

0.000

110.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.413

0.000

90.413

74.443

0.000

74.443

110.000

0.000

110.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

45.800

0.000

45.800

38.400

0.000

38.400

51.100

7.000

44.100

 

ხარჯები

45.300

0.000

45.300

38.300

0.000

38.300

50.000

7.000

43.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.300

0.000

45.300

38.300

0.000

38.300

50.000

7.000

43.000

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.1

0.0

0.1

1.1

0.0

1.1

 

საშინაო

0.5

0.0

0.5

0.1

0.0

0.1

1.1

0.0

1.1

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

181.600

0.000

181.600

238.750

0.000

238.750

200.850

0.000

200.850

 

ხარჯები

179.500

0.000

179.500

232.900

0.000

232.900

180.000

0.000

180.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179.500

0.000

179.500

232.900

0.000

232.900

180.000

0.000

180.000

 

ვალდებულებების კლება

2.1

0.0

2.1

5.9

0.0

5.9

20.850

0.000

20.850

 

საშინაო

2.1

0.0

2.1

5.9

0.0

5.9

20.850

0.000

20.850

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

99.600

0.000

99.600

42.900

0.000

42.900

72.700

15.400

57.300

 

ხარჯები

99.600

0.000

99.600

41.800

0.000

41.800

65.400

15.400

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99.600

0.000

99.600

41.800

0.000

41.800

65.400

15.400

50.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

7.3

0.0

7.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

7.3

0.0

7.3

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება -
9 მაისის ღონისძიებები

62.400

0.000

62.400

63.700

0.000

63.700

66.800

0.000

66.800

 

ხარჯები

61.700

0.000

61.700

63.700

0.000

63.700

65.000

0.000

65.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.700

0.000

61.700

63.700

0.000

63.700

65.000

0.000

65.000

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

 

საშინაო

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

06 02 09

რეგრესის პენსიები

0.093

0.000

0.093

0.000

0.000

0.000

5.591

5.591

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

0.000

0.000

0.000

5.591

5.591

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.1

0.000

0.000

0.000

5.591

5.591

0.0

 


9. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 28/12/2017 8. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 26/12/2017 7. 21/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 24/08/2017 6. 07/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 12/07/2017 5. 16/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 20/06/2017 4. 05/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 10/05/2017 3. 30/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 31/03/2017 2. 01/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 09/03/2017 1. 21/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 24/02/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.