„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 38
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 06/02/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი 200090000.22.033.016936
38
06/02/2017
ვებგვერდი, 07/02/2017
200090000.22.033.016936
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №38

2017 წლის 6  თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03.01.2011 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 51-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოიწერება შემდეგი სახის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები: 

ა) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (დანართი №III-05, დანართი №III-051 და დანართი №III-06- სპეციალური);

ბ) ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (დანართი №III-09);

გ) კომპიუტერული წესით ამობეჭდილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.“.

2. 52-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 52. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა

1. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (შემდგომში – საფ), მათ შორის ელექტრონული ფორმით, გამოიწერება დანართი №III-05 ფორმით. ამავე ფორმის საფ-ი გამოიწერება დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირების შემთხვევაში.

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც დასაბეგრი საქონლის/მომსახურების მიწოდებასთან ერთად ხორციელდება მისი ტრანსპორტირება (გარდა 57-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს დანართი №III-06 ფორმის სპეციალური საფ-ი. ამ ფორმის საფ-ის გამოწერის შემთხვევაში სასაქონლო ზედნადების გამოყენება სავალდებულო არ არის.

3. საქონლის მიწოდებამდე ან მომსახურების გაწევამდე, მისაწოდებელი საქონლის/გასაწევი მომსახურების საკომპენსაციო თანხის/თანხის ნაწილის წინასწარ გადახდის შემთხვევაში გამოიწერება დანართი №III-051 ფორმის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

4. საქონლის მრავალსახეობის დროს, როდესაც საფ-ში საკმარისი არ არის სტრიქონების რაოდენობა, გამოიყენება საფ-ის დანართი (დანართი №III-07).“.

3. დაემატოს დანართი №III-051  თანდართული რედაქციით.
4. 53-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 531 მუხლი:

„მუხლი 531. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა მისაწოდებელი საქონლის/ გასაწევი მომსახურების საკომპენსაციო თანხის/თანხის ნაწილის გადახდის შემთხვევაში

1. დანართი №III-051 ფორმის საფ-ი (გარდა ელექტრონული ფორმის საფ-ისა) გამოიწერება 2 ეგზემპლარად. ორივე ეგზემპლარს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა. საფ-ი გამოიწერება მისაწოდებელი საქონლის/გასაწევი მომსახურების საკომპენსაციო თანხის/თანხის ნაწილის გადახდის შემთხვევაში და კორექტირების შემთხვევაში ცალ-ცალკე.

2. დანართი №III-051 ფორმის საფ-ში ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეიტანება იმ სახით, როგორც ეს მითითებულია შესაბამის სტრიქონებსა და სვეტებში. ამასთან: 

ა) მე-2 სტრიქონი ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ოპერაციის კორექტირება. სხვა შემთხვევაში, მასში იწერება ტირე „ –“;

ბ) ცხრილის პირველი, მე-2 და მე-3 სვეტების შევსება სავალდებულო არ არის;

გ) ცხრილის მე-4 სვეტში მიეთითება საქონლის მიწოდებამდე ან მომსახურების გაწევამდე გადახდილი მისაწოდებელი საქონლის/გასაწევი მომსახურების საკომპენსაციო თანხა/თანხის ნაწილი;

დ) ცხრილის სტრიქონზე „სულ“ – აისახება მე-4 და მე-5  სვეტების მონაცემთა ჯამები;

ე) საქონლის გამყიდველის (მიმწოდებელი) ან/და მომსახურების გამწევი პირის ხელმძღვანელის ან სხვა უფლებამოსილი პირის ხელმოწერის ბეჭდით დადასტურება ხდება მისი (ბეჭდის) არსებობის შემთხვევაში.

3. კორექტირების შემთხვევაში დანართი №III-051 ფორმის საფ-ის რეკვიზიტები ივსება ამ მუხლით დადგენილი წესით. ამასთან, ცხრილის შესაბამის სვეტებში მონაცემები აისახებ ორ სტრიქონად: კორექტირებამდე და კორექტირების შემდეგ.  სტრიქონზე „სულ“ აისახება მე-4 და მე-5 სვეტებში „კორექტირებამდე“ და „კორექტირების შემდეგ“ სტრიქონებზე ასახული მონაცემების ჯამებს შორის სხვაობა.

4. ელექტრონული ფორმის დანართი №III-051 ფორმის საფ-ში კორექტირების შემთხვევაში მიეთითება კორექტირების შემდეგ არსებული მონაცემები.“.

5. 54-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. დანართი №III-05 და დანართი №III-051  ფორმის შევსებული საფ-ის პირველი ეგზემპლარი საქონლის/მომსახურების მყიდველს (მიმღებს) წარედგინება მოთხოვნიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, ხოლო დანართი №III-06 ფორმის შევსებული საფ-ის პირველი ეგზემპლარი – მიწოდებისთანავე. საფ-ის მეორე ეგზემპლარები რჩება საქონლის/მომსახურების გამყიდველს (მიმწოდებელს).“.

6. დანართი №III-25-ის დანართი „ა“-ს:
ა) ნაწილი I ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;
ბ) ნაწილი III ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
7. 75-ე მუხლის მე-3 და 31 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. დეკლარაციის III ნაწილის და „ა“ და „ბ“ დანართების უჯრებში მონაცემები შეიტანება უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად. ამასთან, „ა“ დანართის  პირველი ნაწილის მე-15  უჯრის მონაცემი გადმოიტანება დეკლარაციის III ნაწილის პირველ უჯრაში,  ხოლო „ა“ დანართის მე-2 ნაწილის მე-4 უჯრის მონაცემები გადაიტანება დეკლარაციის III ნაწილის მე-8 უჯრაში. „ა“  დანართის პირველი ნაწილის პირველი–მე-8 სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი აისახება დეკლარაციის III ნაწილის მე-2 უჯრაში, „ა“ დანართის პირველი ნაწილის მე-9–14  სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი – დეკლარაციის III ნაწილის მე-3 უჯრაში. ამასთან, „ა“ დანართის III ნაწილის  მე-10 უჯრის მე-3 სვეტის მონაცემი გადმოიტანება დეკლარაციის III ნაწილის მე-11 უჯრაში.

31. დეკლარაციის III ნაწილის „ა“ დანართის პირველი ნაწილის მე-15 უჯრაში მითითებული მონაცემი არ უნდა იყოს დაბეგვრაზე წარდგენილი შესაბამის თვეში განხორციელებულ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით გამოანგარიშებულ დასაბეგრ ბრუნვაზე ნაკლები.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი ქუმსიშვილი
  

 ნაწილი I

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები

 

 

ოპერაციის შინაარსი

დასაბეგრი ბრუნვა

დღგ-ის განაკვეთი

დღგ-ის თანხა

1

2

3

4

5

 

1

საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციით

 

 

18

 

 

2

საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა, რომელზეც საკომპენსაციო თანხის გადახდა განხორციელდა საქონლის/მომსახურების მიწოდებამდე

 

 

18

 

 

3

საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა კომპენსაციის გარეშე

 

 

18

 

 

4

საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვერტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი

 

 

18

 

 

 

 

 

5

არაეკონომიკური  საქმიანობისათვის (გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და  მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევისა) გამოყენებული საქონელი/მომსახურება, რომელზეც ადრე განხორციელდა ჩათვლა

 

 

 

 

 

18

 

 

 

6

საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენება

 

 

 

18

 

 

 

7

საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაცია

 

 

 

18

 

 

8

სხვა დასაბეგრი ოპერაციები

 

 

18

 

 

 

9

 

საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირთათვის

 

 

 

0

 

 

10

თბოელექტროსადგურებისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდება

 

 

0

 

 

11

საერთაშორისო გადაზიდვა/გადაყვანა

 

 

0

 

12

ცალკეული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში მიწოდებული საქონელი ან/და გაწეული მომსახურება

 

 

0

 

 

 

 

 

13

ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული სხვა ოპერაციები

 

 

მათ შორის: საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

14

ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული ოპერაციები, რომლებზეც საკომპენსაცო თანხის გადახდა განხორციელდა საქონლის/მომსახურების მიწოდებამდე

 

 

 

 

0

 

 

15

სულ

 

 „ნაწილი III

დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა

 

 

ოპერაციის შინაარსი

ჯამი (სვეტი 4+ სვეტი 5)

საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ

ძირითად საშუალებაზე გადახდილი დღგ-ის თანხა

1

2

3

4

5

1

დღგ, გადახდილი ადგილობრივი მომწოდებლებისათვის

 

 

 

 

2

 

დღგ გადახდილი იმ საქონლის მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას, რომელზეც საკომპენსაციო თანხის გადახდა განხორციელდა საქონლის/მომსახურების მიწოდებამდე

 

 

 

3

დღგ, გადახდილი საბაჟო ოპერაციებზე (საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქონლის იმპორტთან ან/და საქონლის დროებით შემოტანასთან დაკავშირებით დარიცხული დღგ- ის გარდა )

 

 

 

4

საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქონლის იმპორტთან ან/და საქონლის დროებით შემოტანასთან დაკავშირებით დარიცხული დღგ

 

 

 

5

დღგ, დარიცხული უკუდაბეგვრის წესით

 

 

 

6

დღგ, გადახდილი საქართველოს კანონით ან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გაწეულ მომსახურებაზე განსაზღვრული საფასურით

 

 

 

7

დღგ, დარიცხული საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში

 

 

 

8

დღგ, დარიცხული საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში

 

 

 

9

დღგ, გადახდილი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1761 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში

 

 

 

100

სულ

 

 

 

 

“.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.