ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 11/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016389
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3
26/01/2017
ვებგვერდი, 30/01/2017
190020020.35.162.016389
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/01/2017 - 06/03/2017)

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №3

2017 წლის 26 იანვარი

ქ. ახმეტა

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამა“ (დანართი №1) და ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამის ბიუჯეტი“ (დანართი №2).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2016 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის №1 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 06/01/2016, 190020020.35.162.016363).
მუხლი 3
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ჯუგაშვილიდანართი №1
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამა

ეს პროგრამა განსაზღვრავს მუნიციპალური სოციალური პროგრამის განხორციელების წესს, რომლის ფარგლებშიც ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიურად გაჭირვებული, სოციალურად დაუცველი ფიზიკური პირები და ოჯახები მიიღებენ ფულად და სხვა სახის დახმარებას. პროგრამის განხორციელების მიზანია საერთო სოციალური ფონის უკეთესობისკენ შეცვლა და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება.

მუხლი 1. პროგრამის სახელწოდება
წინამდებარე პროგრამის სახელწოდებაა ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის  პროგრამა“.

მუხლი 2.  პროგრამის განხორციელების ვადა
პროგრამის განხორციელების ვადა განისაზღვრება 2017  წლის 1 იანვრიდან 2017  წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 3.  პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 498.500 (ოთხას ოთხმოცდათვრამეტი ათას ხუთასი) ლარს.

მუხლი 4.  პროგრამის დაფინანსების წყარო
პროგრამის დაფინანსება ხორციელდება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მუხლი 5. სოციალური დახმარების სამიზნე ჯგუფები
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 80 000-მდე (ქულის მინიჭების თარიღიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს ერთი წელი);

ბ) ეკონომიურად გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციის და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება;

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები (16 წლამდე);

დ) უდედმამო ბავშვები (16 წლამდე );

ე) 95 წლის ასაკს გადაცილებული პირები;

ვ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები;

ზ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანები; 

თ) გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა ოჯახები;

ი) მრავალშვილიანი (რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი და არ  იღებენ ,,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ ბენეფიციართათვის იმავე მუხლის  21 პუნქტით გათვალისწინებულ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას) ოჯახები;

კ)  ოჯახები პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, ბავშვის ერთი წლის ასაკამდე, გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა;

ლ) ხანძრის  და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა ოჯახები;

მ) უპატრონო მიცვალებული;

ნ) მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად მცხოვრები პირები;

ო)მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრები ოჯახები/პირები;

პ)(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლის“ უფასო კვების ობიექტის დაფინანსება;

ჟ) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირები;

რ) სტიქიის შედეგად  უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები;

ს) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფები;

ტ) ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვები;

უ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე გამოყოფილი სოციალური დახმარება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან;

ფ) უსინათლოები;

ქ) ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვები;

ღ) დაუნის სინდრომის მქონე პირები.


მუხლი 6. სოციალური დახმარების ოდენობა
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის - 100 ლარი;

ბ) ეკონომიურად გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო ვარჯიშების დაფინანსება (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით  ჩატარებული მკურნალობის და ლოგოპედის მომსახურებისა) მოქალაქის მიერ გადასახდელი თანხის 2000 ლარის  და მეტის შემთხვევაში - არაუმეტეს 1000 ლარისა, 2000 ლარამდე თანხის შემთხვევაში - არაუმეტეს 500 ლარისა, მოქალაქის მიერ 300 ლარამდე გადასახდელი თანხის შემთხვევაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდება მხოლოდ ის ოჯახი, რომლის სარეიტონგო ქულა არის 100 000-მდე.

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები (16 წლამდე) - 100 ლარი (საახალწლო კალათი - 50 ლარი, სააღდგომო კალათი - 50 ლარი);

დ) უდედმამო ბავშვები (16 წლამდე) - 100 ლარი (საახალწლო კალათი – 50 ლარი, სააღდგომო კალათი - 50 ლარი);

ე) 95 წლის ასაკს გადაცილებულ პირთა დახმარება - 100 ლარი;

ვ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები - 250 ლარი;

ზ) ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯები;

ზ.ა)  სამამულო ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო  დახმარება - 9 მაისის დღესასწაულისათვის - 250 ლარი;

ზ.ბ) ომის ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის - 250 ლარი;

თ) მრავალშვილიანი (რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი და არ  იღებენ ,,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5 მუხლის 1 პუნქტით გათვალისწინებულ ბენეფიციართათვის იმავე მუხლის  21 პუნქტით გათვალისწინებულ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას) ოჯახების დახმარება - 100 ლარი;

ი)  ოჯახების დახმარება პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, ერთჯერადად, ბავშვის ერთი წლის ასაკამდე, (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა) - 100 ლარი;

კ) ხანძრის ან სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - ხანძარის შემთხვევაში არაუმეტეს 1000 ლარისა, სტიქიის შემთხვევაში არაუმეტეს 500 ლარისა;

ლ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი - 250 ლარი;

მ) მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთში) მცხოვრები ოჯახები - 100 ლარი (სასურსათო პაკეტები  საახალწლოდ და სააღდგომოდ -  50-50 ლარი);

ნ) მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა - 3000 ლარი;

ო) უფასო კვების ობიექტი - 136.000 (ასოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი;

პ) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტირების ხარჯებისათვის არაუმეტეს 500 ლარი;

ჟ) სტიქიის შედეგად  უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირით უზრუნველყოფა - ყოველთვიურად არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი,  4 (ოთხი) თვის განმავლობაში.;

რ) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფებისათვის შესაბამისი მედიკამენტების  თანხის  თანადაფინანსება წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი;

 ს) განსაკუთრებულ შემთხვევებში, „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე  სოციალური დახმარება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან;

ტ) უსინათლოთათვის ერთჯერადი დახმარება--150 (ასორმოცდაათი) ლარი;

 უ) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახების ერთჯერადი დახმარება--500 (ხუთასი) ლარი;

ფ) დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისთვის--150 (ასორმოცდაათი) ლარი.


მუხლი 7. სოციალური დახმარების გაცემის წესი
1.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელია ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისია“.

2. კომისიის გადაწყვეტილება მტკიცდება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით.

3. პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემა თითოეული მუხლის მიხედვით ერთჯერადად ხორციელდება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

4. სოციალური დახმარების მისაღებად საჭირო საბუთების წარმოდგენისას მოქალაქეს საკონსულტაციო დახმარებას უწევს გამგეობის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური, ხოლო წარმოდგენილი საბუთების სისწორეს ამოწმებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი დროებითი კომისია.

5. ამ დანართით გათვალისწინებული სოციალური დახმარებები ერთჯერადია (ერთ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში გაიცემა მხოლოდ ერთხელ), გარდა მე-6 მუხლის ,,ბ“, ,,ო“ და ,,რ“ ქვეპუნქტებში მითითებული შემთხვევებისა, ამასთანავე, ,,ბ“ და ,,რ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში, ერთ მოქალაქეზე გაცემულმა თანხამ წლის განმავლობაში არ უნდა გადააჭარბოს 1000 ლარს.

6. პირს (ოჯახს), რომელიც ერთდროულად აკმაყოფილებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული ორი ან მეტი სამიზნე ჯგუფისათვის დადგენილ მოთხოვნებს, უფლება აქვს მიიღოს ყველა შესაბამისი სახეობის დახმარება.

7. არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში თანხა გაიცემა კანონიერ წარმომადგენელზე, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - ოჯახის ერთ-ერთ სრულწლოვან წევრზე.

8. უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯის გაცემა ხორციელდება შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელზე მისივე შუამდგომლობის საფუძველზე.

9. პროგრამით გათვალისწინებული თანხა გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.


მუხლი 8. პროგრამის განხორციელების შედეგი
პროგრამის განხორციელების შედეგია:

ა) საერთო სოციალური ფონის უკეთესობისაკენ შეცვლა;

ბ) უკიდურესად გაჭირვებულ პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

გ) ბავშვთა სახლში, მცირე საოჯახო ტიპის სახლში და მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვის ინსტიტუციაში დაბრუნების რისკის მინიმუმამდე შემცირება.
 


მუხლი 9. პროგრამის საინფორმაციო უზრუნველყოფა
პროგრამის ბენეფიციარები პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმირებული იქნებიან შემდეგი გზით:

ა) ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებებით;

ბ) ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის მეშვეობით.


მუხლი 10. პროგრამის შეფასება
განხორციელებული სოციალური პროგრამის ეფექტურობის დადგენის მიზნით 2017 წლის დეკემბერში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად განახორციელებს პროგრამის შეფასებას. შეფასებისათვის ძირითადი განმსაზღვრელია შემდეგი კრიტერიუმები:

ა) სოციალური დახმარების პროგრამით მოცული მოსახლეობის რაოდენობა განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით;

ბ) სამიზნე ჯგუფების ინფორმირებულობა;

გ) დახმარების გაცემის პროცესის სიმარტივე და ოპერატიულობა.

 დანართი №2
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამის ბიუჯეტი

 

პროგრამის დასახელება

 

ბენეფიციართა სავარაუდო რაოდენობა

სოციალური დახმარების ოდენობა (ლარებში)

ერთ პირზე/ოჯახზე

სულ

1

2

3

4

სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 80 000-მდე (ქულის მინიჭების თარიღიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს ერთი წელი)

150

100

15.000

ეკონომიურად გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო ვარჯიშების დაფინანსება (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის და ლოგოპედის მომსახურებისა)

 

მოქალაქის მიერ გადასახდელი თანხის 2000 ლარის  და მეტის შემთხვევაში – არაუმეტეს 1000 ლარისა, 2000 ლარამდე თანხის შემთხვევაში – არაუმეტეს 500 ლარისა, მოქალაქის მიერ 300 ლარამდე გადასახდელი თანხის შემთხვევაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდება მხოლოდ ის ოჯახი, რომლის  სარეიტინგო ქულა არის 100 000-მდე

 

195.000

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები (16 წლამდე)

40

საახალწლოდ – 50

2.000

სააღდგომოდ – 50

2.000

სულ – 100

          სულ - 4.000

უდედმამო ბავშვები (16 წლამდე)

 

15

საახალწლოდ – 50

750

  სააღდგომოდ – 50

750

სულ – 100

         სულ - 1.500

95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა დახმარება

15

100

1.500

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები

 

8

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს (26 მაისს) – 250

2.000

 

 ა) სამამულო ომის ვეტერანების  სადღესასწაულო დახმარება

 

4

9 მაისისთვის – 250

1000

 ბ)  ომის ვეტერანთა  სარიტუალო ხარჯები

     6

გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის ფულადი დახმარება – 250

1500

მრავალშვილიანი (რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი და არ  იღებენ ,,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5 მუხლის 1 პუნქტით გათვალისწინებულ ბენეფიციართათვის იმავე მუხლის  21 პუნქტით გათვალისწინებულ ყოველთვიურ ფულად  დახმარებას) ოჯახების დახმარება;

80

100

8 000

ოჯახების დახმარება პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, ერთჯერადად, ბავშვის ერთი წლის ასაკამდე, (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა) - 100 ლარი;

170

100

17 000

ოჯახები, რომელთაც ხანძრის ან სტიქიის შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი

 

ხანძარი არაუმეტეს 1000, სტიქია არაუმეტეს 500

20.000

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

4

250

1 000

სასურსათო პაკეტი მაღალმთიანი რეგიონის (თუშეთი) მუდმივად მცხოვრებთათვის

30

საახალწლოდ – 50

1.500

სააღდგომოდ – 50

1.500

სულ – 100

სულ – 3 000

მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა

 

 

3.000

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლის“ უფასო სასადილოს დაფინანსება

270

 

136.000

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტირების ხარჯები

 

არაუმეტეს 500 ლარი

10.000

 სტიქიის შედეგად  უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირის ხარჯები

 

ყოველთვიურად არაუმეტეს 100 ლარი, 4 თვის განმავლობაში 

4.000

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფებისათვის შესაბამისი მედიკამენტების თანხის თანადაფინანსება

 

წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი

32 000

განსაკუთრებულ შემთხვევებში „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე გამოყოფილი სოციალური დახმარება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან

 

 

32. 000

  უსინათლოთათვის ერთჯერადი დახმარება

 25

150 

3750

რეინტეგრირებულ ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახების ერთჯერადი დახმარება--500 (ხუთასი) ლარი;

10

500  ლარი

5.000

დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისთვის

15

150  ლარი.

2250

 

 

 

     სულ – 498.500

 

 

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.