აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 26/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.110.016264
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
25/01/2017
ვებგვერდი, 27/01/2017
010250000.35.110.016264
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/01/2017 - 06/03/2017)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2017 წლის 25 იანვარი

აბაშა 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 და მე-4  პუნქტების, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილების შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს:

ა) აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული  მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და  გაცემის წესი (დანართი №1);

ბ) მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა (დანართი №2).

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 იანვრის №2  დადგენილება. 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძედანართი №1

აბაშის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული  მუნიციპალური სოციალური პროგრამები და გაცემის წესი


ეს წესი განსაზღვრავს აბაშის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში – მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე აბაშის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან (შემდგომში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი)  სოციალური დახმარების გაცემის პირობებსა და პროცედურებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში (შემდგომში გამგეობა) წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხას და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს.

თავი I
სოციალური პროგრამების ზოგადი მიმოხილვა

მუხლი 1. სოციალური დახმარების პროგრამები
1. ომის მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

2. გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

3. ომის მონაწილე ვეტერანების დახმარების პროგრამა.

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

5. მე-3 და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა.

6.  დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

7. მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე)ოჯახების დახმარების პროგრამა.

8.  მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა.

9. ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა.

10. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა).

11. მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

12.  ყრუ-მუნჯებისა და ,,ჩერნობილელთა“ დახმარების პროგრამა.

13. მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა.

14.  დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.


მუხლი 2. პროგრამების მიზანი
1. აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება.

2. სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა.

3. სოციალური დახმარების პრიორიტეტების გამოკვეთა.

4. მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

5. აღნიშნული კატეგორიის მქონე პირებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა, მონაცემთა ბაზის წარმოება.


მუხლი 3. რესურსების წყარო
აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

მუხლი 4. პროგრამების ხანგრძლივობა
2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 5. მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამაში მონაწილე მიზნობრივი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქება, ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელშეწყობა-გაუმჯობესება. მათი წახალისება, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

თავი II
სოციალური დახმარების მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიები და დახმარების მისაღებად წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია

მუხლი 6. ომის მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (ვეტერანის გარდაცვალებისას)
ომის მონაწილე ვეტერანის გარდაცვალებისას ვეტერანის ოჯახის წევრმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) გარდაცვლილი ვეტერანის პირადობის, ომის მონაწილის ბარათის და გარდაცვალების მოწმობის ასლები;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 7. გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული    პირის გარდაცვალებისას, გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დაბადების ან ქორწინების მოწმობის ასლი);

გ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის პირადობის,  სტატუსის და გარდაცვალების  მოწმობის ასლები;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 8. ომის მონაწილე ვეტერანების დახმარების პროგრამა
დახმარების მისაღებად აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა ომის მონაწილე ვეტერანმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ვეტერანის მოწმობის ასლი;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 9. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობელმა (ან მეურვემ) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) მშობლის (მეურვის) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 10. მე-3 და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
1. ახალშობილის ოჯახმა, რომელიც რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტში  შეეძინებათ  მე-3 და მეტი შვილი, გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

გ) ბავშვების  დაბადების მოწმობის ასლები;

დ) ქორწინების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

2. დახმარების მისაღებად აუცილებელია ბავშვების მამა იყოს აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული.


მუხლი 11. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარების პროგრამა (0-დან 18 წლის ასაკამდე)
დედ-მამით ობოლი ბავშვის მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან;

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 12. მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (0-დან 18 წლის ასაკამდე)
 მარჩენალდაკარგული ბავშვის ერთ-ერთმა მშობელმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის (ან ბავშვების)  დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან).


მუხლი 13. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
1. პროგრამა ითვალისწინებს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით და სხვა სახის დაზღვევით მოსარგებლე პირების იმ სამედიცინო მომსახურების წილის  დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება სჯდსპ-ით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

2. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები.

3. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ.: მაღალ ტექნოლოგიური  გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 150.000 -მდე.

4. ბენეფიციარმა (ან ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა), რომლის სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება ან  არ ფინანსდება, გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №100/ა;

დ) ანგარიშფაქტურა (ინვოისი);

ე) კალკულაცია (საჭიროების შემთხვევაში);

ვ) საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი (გეგმიური სამედიცინო მომსახურებისას);

ზ) დაბადების მოწმობის ასლი(საჭიროების შემთხვევაში);

თ) სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან(არსებობის შემთხვევაში) ;

ი) შესრულებული   სამედიცინო მომსახურებისას: ცნობა ან სხვა დოკუმენტი (ხელშეკრულება, შეთანხმება) სამედიცინო დაწესებულებიდან, გადასახდელი თანხის  დავალიანების (გადავადების) თაობაზე.

5. ამ პროგრამით არ დაფინანსდება:

ა) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;

ბ) სანატორიულ-კურორტული მომსახურება;

გ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული;

დ) საკეისრო კვეთა და ფიზიოლოგიური მშობიარობა;

ე) ალკოჰოლიზმით, ნარკოტიკული საშუალების  ზემოქმედებით  გამოწვეული  და  სქესობრივი 

 გზით გადამდები  დაავადებების  მკურნალობა.


მუხლი 14. ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
უხუცესმა (ან ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა), რომელსაც შეუსრულდა 100 წელი, გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) საჭიროებისას ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის ასლი;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 15. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)
1. სტიქიის შედეგად (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელზე მიყენებული ზარალისათვის  დაზარალებულმა მოქალაქემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ხანძრის შემთხვევაში ცნობა სახანძრო-სამაშველო სამსახურიდან (შესაბამისი აქტის ასლი) სხვა სტიქიისას, შესაბამისი კომისიის აქტი(ოქმი);

დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლისგან გაცემული ცნობა(რეკომენდაცია);

ე) განადგურებული საცხოვრებლის ფოტოსურათი;

ვ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

2. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას.


მუხლი 16. მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ოჯახმა, რომელსაც ჰყავს 3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

გ) ბავშვების  დაბადების მოწმობის ასლები;

დ) ქორწინების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

2. დახმარების მისაღებად აუცილებელია ბავშვების მამა იყოს აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული.


მუხლი 17. ყრუ-მუნჯებისა და ,,ჩერნობილელთა“ დახმარების პროგრამა
ბენეფიციარმა, რომელიც არის ყრუ-მუნჯი და ბენეფიციარმა, რომელიც არის ,,ჩერნობილის“ მოვლენების მონაწილე, გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 18. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის  (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა
ბენეფიციარმა, რომელიც არის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (ან მისი ოჯახის წევრმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.


მუხლი 19. დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა
1. ბენეფიციარმა, რომელიც სარგებლობს დიალიზის პროგრამით და გადაადგილდება პროცედურის ჩასატარებლად, გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა№100/ა;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

2.  აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოსადგენი იქნება ყოველთვიურად. 


თავი III
სოციალური  დახმარების მიმღებთა კატეგორიები  და მათზე გასაცემი

ფულადი დახმარების  ოდენობები


მუხლი 20. სოციალური დახმარების ოდენობა
1. ომის მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა:

ა) ომის მონაწილე ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი.

2. გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა:

ა) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახზე 200 (ორასი) ლარი.

3. ომის მონაწილე ვეტერანების დახმარების პროგრამა:

ა) II მსოფლიო ომის მონაწილეებზე – 300 (სამასი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ);

ბ) სხვა ომის მონაწილეებზე – 150 (ასორმოცდაათი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე – 200 (ორასი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

5. მე-3 და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა:

ა) მე-3 და მეტი შვილის დაბადების შემთხვევაში ერთ შვილზე – 300 (სამასი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

6. დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

ა) დედ-მამით ობოლ ბავშვზე – 300 (სამასი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ);

7. მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის  ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა:

ა) მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

8. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა:

სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება პაციენტის დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს:

ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 150.000 ჩათვლით,სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:  150 (ასორმოცდაათი) ლარიდან  500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში – 100%-ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 2.000 (ორიათასი) ლარისა.

ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა  150.000 ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულები, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:  200(ორასი) ლარიდან  ღირებულების – 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

 გ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50 (ორმოცდაათი) ლარიდან 500(ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 (ხუთას ერთი) ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2.000 (ორიათასი) ლარისა.

9. ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა:

ა) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესზე – 500 (ხუთასი)ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

10. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა):

ა) სტიქიით დაზარალებულ ოჯახზე 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.

11. მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა:

ა) მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 3 და მეტი 18 წლის ასაკამდე შვილი, თითოეულ ბავშვზე – 100 (ასი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

12. ყრუ-მუნჯებისა და ,,ჩერნობილელთა“ დახმარების პროგრამა:

ა) ყრუ-მუნჯსა და ,,ჩერნობილის“ მონაწილეზე – 200 (ორასი)ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

13. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (1-ლი ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა:

ა) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის პირზე – 200 (ორასი) ლარი (წელიწადში ერთჯერ).

14. დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა:

ა) დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფებზე ტრანსპორტირებისათვის ყოველთვიურად – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი.


თავი IV
სოციალური დახმარების გაცემის ორგანიზება და ადმინისტრირება

მუხლი 21. სოციალური დახმარების  თაობაზე შემოსული განცხადებების რეგისტრაციაზე,  სოციალური დახმარების  დანიშვნისა და გაცემის ორგანიზებაზე პასუხისმგებლობა
1. გამგეობა უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების მთხოვნელთა განცხადებების რეგისტრაციაში გატარებას ქრონოლოგიურად სპეციალურ, დანომრილ, ბეჭედდასმულ და ზონარგაყრილ ჟურნალში.

2. გამგეობაში შემოსული ყველა განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით, მათ შესასწავლად და სოციალური დახმარების გაცემის საკითხზე დასკვნის მოსამზადებლად ეგზავნება აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური დახმარების გაცემის კომისიას (შემდგომში კომისია).

3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის ორგანიზებას ასევე უზრუნველყოფს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

4.  გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომში სამსახური) პასუხისმგებელია სოციალური დახმარების მიმღებთა (ბენეფიციართა) სიების ელექტრონულ (კომპიუტერულ) დამუშავებასა და მონაცემთა ბაზის შექმნაზე.

5. სამსახური უზრუნველყოფს დახმარების მიმღებთა ოჯახებში მომხდარი ცვლილებ(ებ)ის სისტემატურ შემოწმებას (ცვლილებ(ა)(ებ)ში იგულისხმება ბენეფიციართა ახალი ოჯახ(ებ)ის გამოვლენა ან გაუქმება), რის საფუძველზეც შეაქვს შესაბამისი შესწორებები (დახმარების გაუქმება, შეწყვეტა, აღდგენა).


მუხლი 22. კომისიის მიერ განცხადებების განხილვა
1.კომისია იქმნება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით. კომისიას ჰყავს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, მდივანი და წევრები.

2. კომისიის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს კომისიას და უძღვება მის სხდომებს.

3. კომისიის მდივანი კომისიის სხვა წევრებთან ერთად ხმის უფლებით მონაწილეობს საკითხის განხილვაში. ასევე, იგი პასუხისმგებელია კომისიის სხდომის ოქმის შედგენაზე.

4. თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში კომისიის  სხდომის მუშაობას უძღვება კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე.

5. კომისია მისთვის გადაცემულ განცხადებებს განიხილავს არანაკლებ თვეში ერთხელ.

6. კომისიის თავმჯდომარე შემოსულ განცხადებებს, დოკუმენტაციის შემოწმების და სრულყოფილი დოკუმენტების კომისიისათვის წარდგენის მიზნით გადაუნაწილებს კომისიის წევრებს (შესაბამისი სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებს).

7. საჭიროების შემთხვევაში კომისია აწარმოებს მონიტორინგს.

8. კომისიის მუშაობა საჯაროა და მას შეიძლება დაესწროს ყველა დაინტერესებული პირი, მათ შორის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.


მუხლი 23. კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება
კომისიის მიერ  საკითხის გადაწყვეტა ხდება მკაცრად ინდივიდუალურად, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის არსებითად და ყოველმხრივ შესწავლის საფუძველზე.

მუხლი 24. კომისიის ოქმები და დასკვნები
1. კომისიის ყოველი სხდომისას დგება შესაბამისი ოქმი.

2. კომისიის მიერ მიღებული ყოველი გადაწყვეტილება აისახება სხდომის ოქმში.

3. კომისიის სხდომის ოქმები იკრიბება ცალკე საქაღალდეში რიგითობის მიხედვით.

4. კომისიის სხდომის ოქმის სათანადო წესით გაფორმებას უზრუნველყოფს ამავე კომისიის მდივანი.

5. კომისიის სხდომის ოქმების სათანადო წესით შენახვასა და დაცვაზე პასუხისმგებელია კომისიის მდივანი.

6. კომისიის სხდომაზე მიიღება გადაწყვეტილება, რომელსაც ხელს აწერს კომისიის სხდომაზე დამსწრე  ყველა წევრი. განსხვავებული აზრის არსებობის შემთხვევაში კომისიის წევრის აზრი დაერთვება დასკვნას (ოქმს).


მუხლი 25.  სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება
1. სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით, კომისიის ოქმის (გადაწყვეტილების) და კომისიის თავმჯდომარის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

2. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბენეფიციარზე გასცემს საგარანტიო წერილს სამედიცინო დაწესებულებაში წარსადგენად.

3. საგარანტიო წერილის გამოყენების ვადა განისაზღვროს გაცემიდან  3(სამი) თვის განმავლობაში. 


მუხლი 26. სოციალური დახმარების გაცემა
1. სოციალური დახმარება გაიცემა და ბენეფიციარები დახმარებას მიიღებენ უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით პირად საბანკო ანგარიშებზე, საბანკო დაწესებულების მეშვეობით.

2. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამით განსაზღვრული დაფინანსება  განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით. წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით მითითებული სამედიცინო დაწესებულებების შესაბამისი ანგარიშსწორების ანგარიშზე.

3. წარმოდგენილი ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დოკუმენტის გამცემი სამედიცინო დაწესებულება.  დანართი №2

მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა


თავი I
პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა

მუხლი 1. პროგრამების მიზანი
პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობას მოკლებული და უმწეო მგომარეობაში მყოფი ადგილობრივი მოსახლეობის უფასო კვება სასადილოს ფუნქციონირებით.

მუხლი 2. რესურსების წყარო
აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

მუხლი 3. პროგრამების ხანგრძლივობა
2016-2017 წელს ,,მიმწოდებელთან“ გაფორმებული ხელშეკრულებით მითითებული ვადის ფარგლებში.

მუხლი 4. პროგრამის აღწერა
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი უმწეო მდგომარეობაშია და განიცდის საკვები პროდუქტების სიმცირეს. მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხელმიუწვდომელია სრულფასოვანი საკვები. გაუარესებულია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თანხის უდიდესი ნაწილი ეხარჯებათ მედიკამენტებში. არ გააჩნიათ მეურვე ან მზრუნველი. აქვთ ცუდი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობები.

2. ქალაქ აბაშაში ფუნქციონორებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის, სადაც დღეში ერთხელ ყოველდღიურად იკვებება 50 ბენეფიციარი.


მუხლი 5. შედეგი
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობებსება.

თავი II
პროგრამაში მონაწილე  ბენეფიციარები და დახმარების მისაღებად წარმოსადგენ

საჭირო დოკუმენტაცია


მუხლი 6. პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები
ამ პროგრამით ისარგებლებენ აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-მდე.

მუხლი 7. საჭირო დოკუმენტაცია
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი შესაბამისი სტატუსის და კატეგორიის მოქალაქე მიმართავს მუნიციპალიტეტის გამგებელს წერილობით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სოციალური მომსახურების სააგენტოდან   ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.


თავი III
ორგანიზება და ადმინისტრირება

მუხლი 8. ამ პროგრამით დახმარების  თაობაზე შემოსული განცხადებების რეგისტრაციაზე,   ორგანიზებაზე პასუხისმგებლობა
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უზრუნველყოფს ამ პროგრამით დახმარების მთხოვნელთა განცხადებების რეგისტრაციაში გატარებას ქრონოლოგიურად სპეციალურ, დანომრილ, ბეჭედდასმულ და ზონარგაყრილ ჟურნალში.

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსული ყველა განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით, შესასწავლად და  დასკვნის მოსამზადებლად ეგზავნება აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს.

3. უფასო სასადილოს მონიტორინგს აწარმოებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი მონიტორინგის ჯგუფი.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.