„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016289
1
17/01/2017
ვებგვერდი, 20/01/2017
190020020.35.105.016289
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №1

2017 წლის 17 იანვარი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის  ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლისა და ნორმატიული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №43 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 31.12.2015წ. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016198) შეტანილ იქნეს ცვლილებები,   თანახმად   დანართისა.                                                                                                                                                           
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე  და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 17 იანვრიდან წარმოშობილ  სამართლებრივ  ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ნანავადანართი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებელი

მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსავლები

21,305.8

22,685.3

6,322.4

16,362.9

14,194.0

0.0

14,194.0

გადასახადები

1,701.1

3,930.0

0.0

3,930.0

4,280.0

0.0

4,280.0

გრანტები

18,617.2

18,087.5

6,322.4

11,765.1

8,632.7

0.0

8,632.7

სხვა შემოსავლები

987.5

667.8

0.0

667.8

1,281.3

0.0

1,281.3

ხარჯები

14,172.1

18,411.7

1,170.0

17,241.7

15,479.6

0.0

15,479.6

შრომის ანაზღაურება

3,830.5

4,571.2

0.0

4,571.2

3,786.0

0.0

3,786.0

საქონელი და მომსახურება

1,553.8

1,531.1

17.2

1,513.9

1,600.9

0.0

1,600.9

      ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5,082.2

6,591.2

0.0

6,591.2

5,905.8

0.0

5,905.8

გრანტები

1,568.0

2,031.8

0.0

2,031.8

1,550.0

0.0

1,550.0

სოციალური უზრუნველყოფა

841.6

1,312.9

0.0

1,312.9

1,432.9

0.0

1,432.9

სხვა ხარჯები

1,296.0

2,373.5

1,152.8

1,220.7

1,204.0

0.0

1,204.0

საოპერაციო  სალდო

 

7,133.7

 

4,273.6

5,152.4

-878.8

-1,285.6

0.0

-1,285.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,139.7

6,351.2

6,367.9

-16.7

-231.8

575.0

-806.8

ზრდა

6,317.6

7,551.2

6,367.9

1,183.3

3,574.2

575.0

2,999.2

კლება

177.9

1,200.0

0.0

1,200.0

3,806.0

0.0

3,806.0

მთლიანი სალდო

 

994.0

 

-2,077.6

-1,215.5

-862.1

-1,053.8

-575.0

-478.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

968.7

-2,084.8

-1,222.8

-862.0

-1,165.6

-616.5

-549.1

ზრდა

968.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

968.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2,084.8

1,222.8

862.0

1,165.6

616.5

549.1

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

2,084.8

1,222.8

862.0

1,165.6

616.5

549.1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-25.3

-12.3

-7.3

-5.0

-111.8

-41.5

-70.3

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

25.3

12.3

7.3

5.0

111.8

41.5

70.3

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

25.3

12.3

7.3

5.0

111.8

41.5

70.3

ბალანსი

 

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსულობები

21,483.7

23,885.3

6,322.4

17,562.9

18,000.0

0.0

18,000.0

შემოსავლები

21,305.8

22,685.3

6,322.4

16,362.9

14,194.0

0.0

14,194.0

არაფინანსური აქტივების კლება

177.9

1,200.0

0.0

1,200.0

3,806.0

0.0

3,806.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გადასახდელები

 

 

20,515.0

         

25,985.6

7,545.2

18,440.4

19,165.6

616.5

18,549.1

ხარჯები

 

14,172.1

 

18,411.7

1,170.0

17,241.7

15,479.6

0.0

15,479.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,317.6

 

7,551.2

6,367.9

1,183.3

3,574.2

575.0

2,999.2

ნაშთის ცვლილება

 

968.7

 

-2100.3

-1224.8

-875.5

-1165.6

-616.5

-549.1

 

მუხლი 3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  14,194.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსავლები

21,305.8

22,685.3

6,322.4

16,362.9

14,194.0

0.0

14,194.0

გადასახადები

1,701.1

3,930.0

0.0

3,930.0

4,280.0

0.0

4,280.0

გრანტები

18,617.2

18,087.5

6,322.4

11,765.1

8,632.7

0.0

8,632.7

სხვა შემოსავლები

987.5

667.8

0.0

667.8

1,281.3

0.0

1,281.3

 

მუხლი 4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4,280.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

გადასახადები

1,701.1

3,930.0

0.0

3,930.0

4,280.0

0.0

4,280.0

საშემოსავლო      გადასახადი

 0.0

 0.0

0.0 

800.0

1,000.0

 0.0

1,000.0

ქონების გადასახადი

1,701.1

3,130.0

0.0

3,130.0

3,280.0

0.0

3,280.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

    498.2

1,555.0

0.0 

1,555.0

2,200.0

 0.0

2,200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

 0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-20.0

130.0

0.0

130.0

80.0

0.0

80.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

 

 

397.7

 

365.0

0.0

365.0

450.0

0.0

450.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

 

825.2

 

1,080.0

0.0

1,080.0

550.0

0.0

550.0

 

მუხლი 5
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8,632.7 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

 

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

გრანტები

18,617.2

18,087.5

6,322.4

11,765.1

8,632.7

0.0

8,632.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

12.9

0.0 

12.9

0.0

 0.0

0.0 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

18,617.2

18,074.6

6,322.4

11,752.2

8,632.7

0.0

8,632.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

11,685.5

11,752.2

0.0

11,752.2

8,632.7

0.0

8,632.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

11,455.5

11,522.2

 0.0

11,522.2

8,402.7

 0.0

8,402.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

230.0

230.0

 0.0

230.0

230.0

0.0

230.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,931.7

6,322.4

6,322.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,206.7

4,673.1

4,673.1

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,760.1

1,649.3

1,649.3

0.0

0.0

 0.0

0.0

 

მუხლი 6
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,281.3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

987.5

667.8

0.0

667.8

1,281.3

0.0

1,281.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

296.9

156.8

0.0

156.8

440.0

0.0

440.0

პროცენტები

54.5

56.8

 0.0

56.8

50.0

 0.0

50.0

დივიდენდები

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

 0.0 

რენტა

242.4

100.0

0.0

100.0

390.0

0.0

390.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

236.0

100.0

 0.0

100.0

390.0

0.0

390.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.4

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

 0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

272.9

186.0

0.0

186.0

381.3

0.0

381.3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

272.9

186.0

0.0

186.0

371.0

0.0

371.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

250.0

150.0

 0.0

150.0

300.0

0.0

300.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.1

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

1.0

 0.0

1.0

1.0

 0.0

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22.2

30.0

 0.0

30.0

60.0

0.0

60.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

5.0

 0.0

5.0

10.0

 0.0

10.0

არა საბაზრო  წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.3

0.0

10.3

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

10.3

0.0

10.3

ჯარიმები,  სანქციები და საურავები

414.5

325.0

0.0 

325.0

460.0

 0.0

460.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.2

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

მუხლი 7
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15,479.6 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

ხარჯები

 

14,172.1

 

18,411.7

1,170.0

17,241.7

15,479.6

0.0

15,479.6

შრომის ანაზღაურება

 

3,830.5

 

4,571.2

0.0

4,571.2

3,786.0

0.0

3,786.0

საქონელი და მომსახურება

          1,553.8

 

 

1,531.1

17.2

1,513.9

1,600.9

0.0

1,600.9

სუბსიდიები

 

5,082.2

 

6,591.2

0.0

6,591.2

5,905.8

0.0

5,905.8

გრანტები

 

1,568.0

 

2,031.8

0.0

2,031.8

1,550.0

0.0

1,550.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

841.6

 

1,312.9

0.0

1,312.9

1,432.9

0.0

1,432.9

სხვა ხარჯები

 

1,296.0

 

2,373.5

1,152.8

1,220.7

1,204.0

0.0

1,204.0

 

მუხლი 8
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,574.2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

 

 

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

 

6,317.6

 

 

7,551.2

6,367.9

1,183.3

3,574.2

575.0

2,999.2

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

 

131.4

 

205.2

0.0

205.2

182.7

0.0

182.7

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

4.6

 

6.1

0.0

6.1

126.0

0.0

126.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

6,154.6

 

6,656.2

5,815.9

840.3

2,842.0

491.5

2,350.5

განათლება

27.0

 

586.7

552.0

34.7

183.5

83.5

100.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 

 

0.0

 

95.3

0.0

95.3

240.0

0.0

240.0

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

2017-2020 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას კულტურისა და სპორტის განვითარებას.

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· მიმზიდველი საინვენსტიციო გარემოს შექმნა, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

· სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების ობიექტების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოწესრიგება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

· კულტურისა და სპორტის განვითარება, ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2017 წლის და შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები:

1. 7,097.0 ათასი ლარი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო, კომუნალური ინფრასტრუქტურის, ხიდების, გარე განათების, წყლის სისტემის, მოსაცდელების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება გამწვანების, კეთილმოწყობის სამუშაოები არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1. 300.8 ათასი ლარი – საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, გზების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციისა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. საკუთარი სახსრებით განხორციელდება ზუგდიდის შიდა გზების ორმულის შეკეთების სამუშაოები.აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. მოსახლეობას მიეცემა ნორმალური გადაადგილების საშუალება.

1.1.1 150.0 ათასი ლარი – გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას, მათ შორის გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა,ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა. ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი, მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.

1.1.2. 150.8 ათასი ლარი – ხიდ-ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

 ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი ხიდების მშენებლობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

1.2 1,962.5 ათასი ლარი – კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის გაფართოება, გამწვანების სამუშაოები. სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი, სოფლის ცენტრები და უბნები.მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა. სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

1.2.1. 100.0 ათასი ლარი – გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 030201)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა, ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადახდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამის განმავლობაში, სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.

1.2.2. 1,550.0 ათასი ლარი დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ხელმისაწდვომი,ეფექტური და მდგრადი განვითარების პრაქტიკის დამკვიდრებას. დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანა-განთავსების პროგრამა უმნიშვნელოვანესია ტერიტორიის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს თვალსაზრისით. ყოველდღიური, დასასუფთავებელი ფართი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს 15,3 ჰექტარს, ხოლო გასატანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის ყოველდღიური მოცულობა 25-30 კმ შეადგენს.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სანიტარიულ-ჰიგიენური და გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 დასაგველი საერთო ფართის ყველა უბანსა და მონაკვეთიდან დასუფთავების ნარჩენების შეგროვებისა და ნაგვის გატანის მდგომარეობის მაჩვენებლის ზრდა. სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

1.2.3 5.0 ათასი ლარი – ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 030204)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ტურისტული საინფორმაციო დაფების და ბუკლეტების მომზადებას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ტურისტული გარემოს გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამთვალიერებელთა და დამსვენებელთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდა.

1.2. 4. 189.0 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა - პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაო მეურნეობის მოწყობა, მოვლა–პატრონობა, შემოღობვა და სასაფლაოს ტერიტორიაზე გასასვლელებისა და ბილიკების მოხრეშვა, დასუფთავება, გადაბერებული ხეების მოჭრა და გადაცემა სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლისა და დაცვის არსებული მდგომარეობის მკვეთრად გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი სასაფლაოების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

1.2.5. 5.0 ათასი ლარი – არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 08)

 მუნიციპალური ქონების სრულად აღრიცხვის და განკარგვისათვის დაურეგისტრირებელი სასოფლო და არასასოფლო მიწის ნაკვეთების, ასევე შენობა-ნაგებობების საკადასტრო ნახაზების შედგენა შემდგომში მათი დარეგისტრირების მიზნით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 დაურეგისტრირებელი ქონების მუნიციპალიტეტის ბალანსზე ასახვა კანონმდებლობის შესაბამისად.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული ქონების რაოდენობრივი და თანხობრივი მაჩვენებელი.

1.3. 1,755.0 ათასი ლარი –მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0303)

მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კეთილმოწყობის პროგრამის განხორციელებას, ამ კუთხით პროექტი ითვალისწინებს, სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოებს: წყალშემკრები არხების მოწყობას და არსებულის მოვლა-შენახვას, ტროტუარების, ბორდიურების კეთილმოწყობის, პარკების, გაზონების, სკვერების გამწვანებას და მოვლა-შენახვას, გარე-განათების ქსელის მოვლა პატრონობას, სოფლის ტერიტორიების იერსახის გაუმჯობესებას და სადღესასწაულო დღეებში მორთვას. ქვეპროგრამის ფარგლებში გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული განათების ქსელის გაფართოება ახალი წერტილების მოწყობა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 კეთილმოწყობილი ტერიტორიები, დასახლებული უბნების გაუმჯობესებული იერსახე. მოსახლეობის პოზიტიური განწყობა არსებული სფეროს მიმართ.ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება. სოფლის ქუჩებისა და უბნების განათებული იერსახე

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობის საკითხებზე მოსახლეობის შენიშვნების ნაკლები რაოდენობა, აღნიშნულ საკითხებზე შემოსული თხოვნებისა და წინადადებების დაკმაყოფილების რიცხოვნობის მაჩვენებელი. დასვენებისა და გართობის მოწყობილი და რეაბილიტირებული ადგილების მაჩვენებელი; წინა წელთან შედარებით განათებული ქუჩებისა და უბნების რაოდენობის გაზრდა

1.3.1. 5.0 ათასი ლარი ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მიმდინარე წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გათვალისწინებულია საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის, ჩატარება რომლის ორგანიზებაში მონაწილეობას იღებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს საინვესტიციო გარემოს და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 კონკრეტულად რა შედეგები აისახება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე.

1.3.2. 1,620.0 ათასი ლარი –მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პ ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რიგი პროგრამები და ღონისძიებები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა,შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კეთილმოწყობის პროგრამის განხორციელებას, ამ კუთხით პროექტი ითვალისწინებს, სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოებს: წყალმშემკრები არხების მოწყობას და არსებულის მოვლა-შენახვას ტროტუარების, ბორდიურების კეთილმოწყობის, პარკების, გაზონების, სკვერების გამწვანებისა და მოვლა-შენახვას, გარე-განათების ქსელის მოვლა-პატრონობას, სოფლის ტერიტორიების იერსახის გაუმჯობესებას და სასდღესასწაულო დღეებში მორთვას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

კეთილმოწყობილი ტერიტორიები, დასახლებული უბნების გაუმჯობესებული იერსახე. მოსახლეობის პოზიტიური განწყობა არსებული სფეროს მიმართ.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობის საკითხებზე მოსახლეობის შენიშვნების ნაკლები რაოდენობა, აღნიშნულ საკითხებზე შემოსული თხოვნებისა და წინადადებების დაკმაყოფილების რიცხოვნობის ზრდა.

1.3.3. 130.0 ათასი ლარი – განმუხურის ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბოტანიკური ბაღის მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა საგრანტო პროგრამებით.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

განმუხურის ზღვისპირა ზოლში მოსახლეობისა და ჩამოსული ტურისტებისა და დამსვენებლებისათვის კეთილმოწყობილი დასასვენებლი ადგილის მოწყობა. მოსარგებლების პოზიტიური განწყობა. მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 დამსვენებელთა რიცხოვნობის ზრდა.მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

1.4. 10.0 ათასი ლარი­­–ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0304)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის მასივი და სოფლის ცენტრებში და უბნების გასწვრივ არსებული მწვანე ნარგავები.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.

1.5. 150.0 ათასი ლარი – სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 ნალექიან ამინდში არასაცხოვრებელი და საცხოვრებელი ტერიტორიებზე სანიაღვრეების მოწყობის შედეგად ჭარბი წყლის დაგროვების შედეგად მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წლის განმავლობაში მოწყობილი სანიაღვრე არხებისა და წყალსაწრეტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

1.6. 50.0 ათასი ლარი – მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგინაწილების ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივ შევსებას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელის შენარჩუნება და ზრდა.

1.7. 1041.0 ათასი ლარი – რეგიონალური ფონდების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 0309)

რეგიონალური პროექტებისათვის თანხის გამოყოფისას სავალდებულო მოთხოვნაა პროექტების გათვალისწინებულ იქნეს თანადაფინანსების სახით საკუთარი სახსრები ადგილობრივ ბიუჯეტში.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 რეგიონალური ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსების ფინანსური უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ბიუჯეტის შესაბამისი კოდით გათვალისწინებული თანხების ოდენობა.

1.8. 40.0 ათასი ლარი – სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 10)

 პროგრამის მიზანია:მუნიციპალიტეტში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად მოსახლეობაზე მიყენებული ზარალის ანაზღაურება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ზარალის მთლიანი ან ნაწილობრივი ანაზღაურება.

1.9. 371.0 ათასი ლარი – რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში აფხაზეთის საზღვრისპირა მიმდებარე ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 11)

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აფხაზეთის საზღვრისპირა მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალ ზონაში გზის, სკვერის, ავტოსადგომისა და ამავე ტერიტორიაზე სადრენაჟე სისტემის, წყალკანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის და საზოგადოებრივი რეტრარტის მოწყობა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 საზღვრისპირა ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საზღვრისპირა მოსახლეობის გადაადგილების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 პროგრამების განხორციელებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი, მიღწეული შედეგები.

1.10. 385.0 ათასი ლარი-შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"-ის ფინანსური ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 12)

პროგრამის მიზანია არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კერძოდ, ხელოვნური საფარისა და ქვიშის მოედნების სამუშაოები, ასევე ამფითეატრში მიმდინარე სამუშაოების შესრულება. შადრევნების, საშხაპეების, წყლის სასმელი სოკოებისა და მსგავსი ფასეულობების მოვლა-პატრონობა. არსებული გამწვანების ზოლის მოთიბვის სამუშაოები, სხვადასხვა  ხე-მცენარეების გასხვლა, შეწამვლა და შესაბამისი მინერალებით კვება. ასევე, განხორციელდება არსებული ელექტრო გაყვანილობის სადენების, ელექტრომოწყობილობების, სხვადასხვა ტიპის სანათების, განათების ბოძებისა და სხვა მინათების საშუალებების მოვლა-პატრონობა და სწორი ექსპლოატაცია.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 საკურორტო ზონაში აღდგენილი,გამართული და გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც შექმნის დამატებით კომფორტს, ვიზიტორებს და ესთეტიკურად წარმოაჩენს ზღვისპირა კურორტის სილამაზეს, ასევე ღამის საათებში ვიზიტორების უსაფრთხო გადაადგილება და ტერიტორიის განათებული იერსახე.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 რეაბილიტირებული და მოვლილი ინფრასტრუქტურის რაოდენობრივი მაჩვენებელი, ზღვისპირა კურორტ ანაკლია-განმუხურის ცნობადობის ამაღლება. ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა და კმაყოფილების დონე.

1.11. 190.0 ათასი ლარი-შპს „ზუგდიდაგროსერვისის“ ფინანსური ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 13)

 პროგრამის მიზანია მიმდინარე წელს ახლად დაფუძნებული 100-პროცენტიანი ადგილობრივი წილის მქონე შპს ,,ზუგდიდაგროსერვისის’’ფინანსური ხელშეწყობა, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლის მეურნეობის და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარებაზე.

1.12. 130.0 ათასი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 14)

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები მოითხოვს კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტს, ძირითადი აქტივებით აღჭურვას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ადმინისტრაციული,საგანმანათლებლო და კულტურული ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული აქტივების რაოდენობრივი და თანხობრივი მაჩვენებელი.

1.13. 210.5 ათასი ლარი – საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 15)

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, პროექტების სწორად განხორციელების აუცილებელი პირობაა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 პროექტების ტექნიკური და ფინანსური გაანგარიშების სისწორე.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 პროექტებში ცვლილებების შეტანის მინიმალური ოდენობა.

2. 2,503.5 ათასი ლარი – განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებების ხელშეწყობა, სკოლამდელ დაწესებულებათა ფუნქციონირებაში საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელება, სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა, რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა-ბაღები და საჯარო სკოლები.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე. შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი.

2.1. 2,300.0 ათასი ლარი – სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

 სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის და სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება. სასკოლო პროგრამის დასაძლევად სათანადოდ მომზადებული ბავშვები, არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების ბაზის მოვლა-პატრონობა და შევსება. სკოლამდელი დაწესებულებების შენობა–ნაგებობათა მონიტორინგი, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განათლების ხარისხის, ფინანსური უზრუნველყოფა.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 44 ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 2000-მდე ბავშვი.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სკოლამდელი აღზრდის სფეროს საბოლოო მიზანია შექმნას ისეთი გარემო, რომ 6 წლის ასაკისათვის ბავშვის განვითარებაში მიღებულ იქნას შემდეგი შედეგები: სოციალურ-ემოციური, ჯანმრთელობის, შემეცნებითი, მეტყველების განვითარება, სწავლისადმი მიდგომა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი 6 წლამდე ასაკის ბავშვების საერთო რაოდენობის სკოლამდელ დაწესებულებებში განთავსების პროცენტული მაჩვენებლი.სკოლამდელ დაწესებულებათა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაზე წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების რაიოდენობრივი და თანხობრივი მაჩვენებელი.სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის ხარისხობრივი მაჩვენებლის ამაღლება სკოლამდელი აღზრდის კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2.2. 90.0 ათასი ლარი – საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

 საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცებისათვის და სხვა აუცილებელი სახელმწიფო პროგრამით დაუფინანსებელი ხარჯების გაწევა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 საჯარო სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წლის განმავლობაში საჯარო სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელებული პროექტების რაოდენობრივი და თანხობრივი მაჩვენებელი.

2.3. 20.0 ათასი ლარი – სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

 ზედაეწერის აგრარული კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური დაცვისა და კოლეჯის სალიკვიდაციო ხარჯებისათვის.

2.4. 10.0 ათასი ლარი – განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭისა და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ-მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უზრუნველსაყოფად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა პოტენციალის ზრდის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ნიჭიერ ახალგაზრდათა ხელშწყობის რაოდენობრივი, ხარისხობრივი და თანხობრივი მაჩვენებელი.

3. 1,757.7 ათასი ლარი – კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარების, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯებს.

3.1. 237.5 ათასი ლარი-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ძირითადი არსია ზუგდიდის რაიონებში სპორტის განვითარება და ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. რაიონის მასშტაბით გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და რესპუბლიკის მასშტაბით. მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება,სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, ასევე სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებისათვის პირობების შექმნა, უზრუნველყოფა სპორტული ობიექტებით, სპორტული ინვენტარით, ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული წრეებისა და სექციების მიხედვით ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობა . სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება; თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვა, სპორტული რეზერვების მომზადების ეფექტური სისტემა; სპორტის სახეობებში ქალაქისა და ეროვნული ნაკრებისათვის, შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენებით დაკომპლექტებული გუნდი.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტის სახეობების მიხედვით ჩატარებული რაიონული, ეროვნული და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეთა რაოდენობა და დაკავებული ადგილების ხარისხი.

3.1.1. 217.5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებები.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წარმატებულ სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

3.1.2 20.0 ათასი ლარი-სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

სპორტული კალენდრის შედგენა, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, სპორტსმენების და მწვრთნელების ოსტატობის დონის ამაღლება. მიღწეული წარმატებები, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სპორტული ღონისძებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

რეგიონულ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში წარმატებულ სპორტსმენთა მონაწილეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შეჯიბრებაში მონაწილეობის შედეგები.

3.2. 1,430.0 ათასი ლარი-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა–აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების ფუნქციონირება და განვითარება

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის კულტურულ შემეცნებითი დონის ამაღლება. მოსწავლე ახალგაზრდობაში სამუსიკო–სახელოვნებო განათლების უზრუნველყოფა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მიხედვით მუსიკალური კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების რაოდენობის ზრდა.

3.2.1. 140.0 ათასი ლარი – ადგილობრივი მუზეუმების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050201)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების (იონა მეუნარგიას, კონდრატე თათარიშვილის, სოლომონ ცაიშვილის, ალექსანდრე საჯაიას, ვანიონ დარასელის ზურაბ ნარმანიას, მედია მუზეუმი), რომელთა ფუნქციონირებასა და მოვლა-შენახვა მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ფუნქცია და მოვალეობა მუზეუმების მართვის ცენტრის პროექტით წარმოდგენილია აქვს რიგი ღონისძიებათა ჩატარების უზრუნველყოფას, მათ შორის საიუბილეო, ლიტერატურული შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება, ხელნაწერების რესტავრაცია და გამოცემა, მუზეუმების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მოსახლეობაზე მეტი ინფორმაციის მიწოდება სახელოვანი წინაპრების ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება და შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული ადგილობრივი მუზეუმები და დამთვალირებელთა მაჩვენებლები.

3.2.2. 100.0 ათასი ლარი – სახელოვნებო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050202)

 სახელოვნებო პროგრამის განვითარება №2 სამუსიკო სკოლის ბაზაზე. მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა დაოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები.მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის მუსიკალური განათლების მიცემა.
 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსწავლეთა მონაწილეობით ჩატარებული კონცერტების ღია გაკვეთილების ღონისძიებების რაოდენობრივი ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

3.2.3. 30.0 ათასი ლარი – კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050203)

კულტურული ძეგლების მოვლის შენახვის პროგრამა ითვალისწინებს არქეოლოგიური გათხრების და ექსპედიციების სამუშაოების ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების საძიებო, ექსპედიციის მოწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების რესტავრაცია-რეაბილიტაციას, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების საადაპტაციო სამუშაოების შესრულებას, ექსპოზიცია-გამოფენებს, შემეცნებითი ექსკურსია-ლაშქრობების მოწყობას, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ წიგნი-გზამკვლევის გამოცემას და სხვა ღონისძიებებს.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობის მოწესრიგება და რეაბილიტაციის და მოვლითი სამუშაოების მაჩვენებლები.

3.2.4. 240.0 ათასი ლარი – ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050204)

აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ა.ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულაზიება.საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება. წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა. წიგნის კვირეულის ჩატარება. ფოტო გამოფენების მოწყობა. საბიბლიოთეკო სისტემის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ასევე წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 წიგნზე მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, ინტელექტუალურად განვითარებულ პირთა რაოდენობრივი ზრდა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მკითხველთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდა.

3.2.5. 120.0 ათასი ლარი – კულტურული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

კულტურული ღონისძიებათა პროგრამით გათვალისწინებულია: საახალწლო -საშობაო, ქალთა და დედის დღისადმი, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, 12-ე კლასელების ბოლო ზარის ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ზუგდიდქალაქობის, ვლაქერნობის დღესასწაული, გიორგობის, მარიამობის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძებები, ლიტერატურულ შემოქმედებითი საღამოები, შეხვედრები, კონკურსები, ანაკლია-განმუხურის საკურორტო სეზონის გახსნა და სხვა კულტურული ღონისძიებები.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ცხოვრების კულტურული დონის ამაღლება, საზეიმო განწყობილების შექმნა ადგილობრივი შემოქმედებითი კოლექტივების პროფესიონალიზმის ამაღლება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.

3.2.6. 35.0 ათასი ლარი – საინფორმაციო საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტულ ღონისძიებებსა და პროგრამებზე ასევე მოსახლეობაზე სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისა და დახმარების შესახებ ინფორმაციის ყოველთვიური ბუკლეტების გამოცემა. საგანმანათლებლო, ისტორიული, მემუარული, საცნობარო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის თემატურად მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო გამომცემლობათა თანადაფინანსების უზრუნველყოფა. ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში. პრესაში მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო საკითხებზე.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ადამიანების მაქსიმალური ინფორმირებულობა საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, კულტურულ საკითხებზე, მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ და ყველა სახის პროექტებზე.ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა რაოდენობა,რომელთაც მიეწოდა კონკრეტული ინფორმაციები.

3.2.7. 65.0 ათასი ლარი-თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

 სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, გასტროლებზე გასვლა, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწად მასტერ-კლასების ორგანიზება. თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი. მიღწეული წარმატებები, სპექტაკლებისა და მაყურებელთა რაოდენობა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 თეატრალური ხელოვნებისადმი მოსახლეობის სიყვარულისა და პატივისცემის უზრუნველყოფა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 სპექტაკლების აქტუალობა და ხარისხი, მაყურებელთა დასწრების მაჩვენებელი.

3.2.8. 650.0 ათასი ლარი-მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ა.ი.პ,,ოდიშის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 05 02 08)

 ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების ხელშეწყობა,ქორეოგრაფების ,ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის მასტერკლასების მოწყობა, სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება.მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში,ფოლკლორის ,როგორც ხელოვნების ერთერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია,მომავალ თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები. ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება.თანამედროვე ახალგაზრდობაში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვასხვა სახის ღონისძიებებს.თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას,სასცენო კულტურის შეძენას.ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე,წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ;სამეჯლისო ცეკვებისა და საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი წრე,ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის გამოცნოაბა და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო საკრავების წრე, ხელს უწყობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლება,მუსიკისა და სიმღერებისადმი დაინტერესებას,რომ მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა;ხელმარჯვეთა სექცია;კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენა, განვითარება.მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მომქმედი წრეებისა და სექციების,ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლი.საერთაშორისო ღონისძიებებში და ფესტივალებში მონაწილეობის მიღების ხარისხობრივი და რაოდენბრივი შედეგები.

3.2.9. 50.0 ათასი ლარი-საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას,ხსოვნის უკვდავსაყოფად ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროექტის განხორციელება (პროგრამული კოდი 05 02 09)

საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების ადგილზე კეთილმოწყობილი ტერიტორია და ინფრასტრუქტურა.

3.3. 30.2 ათასი ლარი – ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503)

 სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის. ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 ახალგაზრდობის აღზრდა პატრიოტული სულისკვეთებით, მათი ინტელექტუალური და შემეცნებითი პოტენციალის ამაღლება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ახალგაზრდულ ღონისძიებათა თვისობრივი, შინაარსობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.

3.4. 60.0 ათასი ლარი – რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)

 პროგრამა ითვალისწინებს რელიგიის პატივისცემას და ხელშეწყობას მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაში.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 სულიერი და ზნეობრივი ფასეულობების განმტკიცება.

4.0. 2,108.5 ათასი ლარი-მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.სოციალური საწარმოების განვითარება, შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, კონფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

· სოციალური რისკების განეიტრალება.

· ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა ოჯახების სოციალური დაცვა.

· უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

· ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

· დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

· სოციალური საწარმოების, შშმ პირთა,გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა, კონფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ეპიდემიის გავრცელებისგან დაცული მოსახლეობა.

· მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

· უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

· მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

· სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება. უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

4.1 135.0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარიული ეპიდემოლოგიური ფონდის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო პრევენციული ზომების გატარება, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან, ამცირებს ავადობის მაჩვენებელს, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, მალარიის სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარიული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის ზედამხედველობს გაუმჯობესება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 გადამდებ დაავადებათა, პარაზიტულ დაავადებათა რიცხოვნობის შემცირება, სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი.

4.2 . 1,153.5 ათასი ლარი-მოსახლეობის სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 უმწეოთა სოციალური პიროებების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წლის განმავლობაში გარკვეულწილად გაუმჯობესდება უმწეო კატეგორიის მოსახელობის კვებითი უზრუნველყოფა.

4.2.1. 30.5 ათასი ლარი-ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს 100 წელს გადაცილებულთა და მარტოხელა მოხუცების მორალურ,მატერიალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას,სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარის ოჯახის მხარდაჭერას.ასევე,ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის-1 ოქტომბრის ღონისძიების ფინანსურ მხარდაჭერას.

· 1000-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 100 წელს გადაცილებული პირებისათვის.დღეის მდგომარეობით 10 ბენეფიციარი.

· 100-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება - მარტოხელა მოხუცებისათვის.დღეის მდგომარეობით 100 ბენეფიციარი.

· 200-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარის ოჯახისათვის.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა,ზრუნვა მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხანდაზმულთა,მარტოხელა მოხუცებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირობების გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.2. 30.0 ათასი ლარი-ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060302)

 ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების ხელშეწყობას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერად ფულად დახმარებას, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით; ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ადგილობრივ ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას, ასევე, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღის - 17 ოქტომბრის ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერას, კონკრეტულად:

· 1000-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ფაშიზმზე გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (ადგილობრივი და დევნილი) ვეტერანებისათვის. დღეის მდგომარეობით 5 ბენეფიციარი

· 200-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ფაშიზმზე გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა და ზურგის მუშაკებისათვის. დღეის მდგომარეობით 33 ბენეფიციარი

· 100-ლარიანი ყოველთვიური ფულადი დახმარება – მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ადგილობრივ ვეტერანებისათვის.დღეის მდგომარეობით 5 ბენეფიციარი

· 250-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების დასაფინანსებლად (დევნილი და ადგილობრივი).

· 1000-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 2008 წლის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებისათვის.დღეის მდგომარეობით 2 ბენეფიციარი.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება და მხარდაჭერა,ომის ვეტერანთა სრული შემადგენლობის სოციალური უზრუნველყოფა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებსა და მათ ოჯახებზე გაწეული ფინანსური და მატერიალური დახმარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3. 60.0 ათასი ლარი-ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060303) ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა უმწეო ოჯახების, მარტოხელა მშობლების, დედ–მამით ობოლი ბავშვების და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერად დახმარებას, კონკრეტულად:

· 200 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – უმწეო კატეგორიის ოჯახებისათვის (რომელთა

 სარეიტინგო ქულა 65 ათასზე დაბალია) პირველი და მეორე შვილის შეძენაზე (ადგილობრივი და დევნილი).დღეის მდგომარეობით 30 ბენეფიციარი.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის,რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 ან მეტი შვილი დღეის მდგომარეობით 120 ბენეფიციარი:

ü 200 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 4 შვილზე.

ü 300 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 5 შვილზე.

ü 400 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 6 შვილზე და ა.შ.

ü 500-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ტყუპის შეძენაზე.

· 300-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე.დღეის მდგომარეობით 10 ბენეფიციარი

· 300-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება – მარტოხელა მშობლებისათვის.დღეის მდგომარეობით 40 ბენეფიციარი

· 800-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერისათვის.დღეის მდგომარეობით 3 ბენეფიციარი

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა და მარტოხელა მშობლების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი.

4.2.4. 100.0 ათასი ლარი– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარებები. შშმ პირთა უფლებების დაცვის თარიღების აღნიშვნა, კონკრეტულად:

· 200-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 18 წლამდე ასაკის შშმ და განსაკუთრებით მძიმე ავადმყოფი ბავშვებისათვის. დღეის მდგომარეობით 130 ბენეფიციარი

· 100-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება – მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისათვის.დღეის მდგომარეობით 350 ბენეფიციარი

· 100-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება - სმენადაქვეითებული და შეძღუდული მეტყველების მქონე პირებისათვის.დღეის მდგომარეობით 50 ბენეფიციარი

· 100-ლარიანი ყოველთვიური დახმარება – განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი შშმ პირებისა და უმწეო კატეგორიის მარტოხელა მოხუცების მომვლელზე (სოციალური მდგომარეობისა და პირობების შემსწავლელი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე).დღეის მდგომარეობით 30 ბენეფიციარი

· 14 ივნისს და 3 დეკემბერს – შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.დღეის მდგომარეობით 2 ბენეფიციარი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა და მარტოხელა მოხუცების მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

4.2.5. 50.0 ათასი ლარი – მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060305)

 პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას, რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი, კონკრეტულად:

· 200 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – მარჩენალდაკარგული პირებისათვის, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი.დღეის მდგომარეობით 250 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების სოცილურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.2.6. 41.0 ათასი ლარი – სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

სადღესასწაულო დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მშობლების, უდედმამო ბავშვების, 100 წელს გადაცილებული პირების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე პირთა ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარადჭერა. შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი), კონკრეტულად:

 კვების პროდუქტებით დახმარება – შობა – ახალი წლის და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, უდედმამო ბავშვების, 100 წელს გადაცილებული პირების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (ადგილობრივი და დევნილი) ვეტერანებისათვის.

 შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად (14 ივნისი, 3 დეკემბერი)

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წლის განმავლობაში დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობრივი მაჩვენებელი,ფულადი და ნატურალური ფორმით მიღებული დახმარების თანხობრივი მაჩვენებელი.

4.2.7. 45.0 ათასი ლარი – სოფელი ხურჩის მოსახლეობის,უმწეო კატეგორიის სტუდენტთა და დიალიზის პროგრამაზე მყოფ მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინასება.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფ. ხურჩაში გამგებლის წარმომადგენლის და შ.პ.ს მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი და გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.დიალიზის პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების მგაზვრობის ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისათვის (რომლებიც სწავლობენ საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100-ლარიანი დახმარების გაწევა, კონკრეტულად:

· საზღვრისპირა სოფ. ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება ( 50%) (ადგილობრივი და დევნილი).

· 100-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში.დღეის მდგომარეობით 30 ბენეფიციარი

· 100-ლარიანი ყოველთვიური დახმარება – დიალიზის პროგრამაზე მყოფი ბენეფიციარების სამედიცინო დაწესებულებაში მგზავრობის ხარჯების დასაფინანსებლად (ადგილობრივი და დევნილი)დღეის მდგომარეობით 25 ბენეფიციარი.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის,დიალიზის პროგრამაზე მყოფი ბენეფიციარების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტების ფინანსური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 შეღავათებით მოსარგებლეთა:საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის,დიალიზის პროგრამაზე მყოფი ბენეფიციარების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.2.8. 87.0 ათასი ლარი – სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის, მეწყერის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი და დაზარალებული მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა, კონკრეტულად:

 1000 ლარის ფარგლებში ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, წყალდიდობის, მიწისძვრის, მეწყერის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი და დაზარალებული მოსახლეობისათვის (სოციალური კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე).

 100-ლარიანი ყოველთვიური ფულადი დახმარება ბინის დასაქირავებლად – საკუთარი საცხოვრებლის არმქონე უმწეო პენსიონერების, შშმ პირების, მარტოხელა მშობლების და მოხუცების, მარჩენალდაკარგული პირების,რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილები, მრავალშვილიან და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერისათვის,რომელთაც შეექმნათ განსაკუთრებით მძიმე პირობები (სოციალური მდგომარეობისა და პირობების შემსწავლელი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე).დღეის მდგომარეობით 30 ბენეფიციარი

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

4.2.9. 30.0 ათასი ლარი–დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

 დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო და კომუნალური პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა, დევნილი მოსახლების იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო და კომუნალური პირობების ხელშეწყობის და სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები.

 200 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება – გარდაცვლილი დევნილის დაკრძალვის ხარჯების დასაფინანსებლად.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 დევნილი მოსახლეობის ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი და თანხობრივი მაჩვენებელი.

4.2.10. 680.0 ათასი ლარი–სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060312)

 პროგრამის მიზანია: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

 პროგრამა ვრცელდება წელიწადში ერთხელ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ადგილობრივ და დევნილ მოქალაქეებზე, (შემდგომში ბენეფიციარი) რომლებიც არ შედიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მოქალაქეთა კატეგორიაში და არ აქვთ სადაზღვევო კომპანიის პოლისი, ასევე იმ მოქალაქეებზე, რომელთაც გააჩნიათ სამედიცინო დაზღვევა, მაგრამ მათთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურება არ შედის სადაზღვევო პაკეტში.

 სამედიცინო მომსახურება და ძვირადღირებული მედიკამენტებით დაფინანსების პროგრამა განსაზღვრულია ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ–ერთი სამედიცინო მომსახურება წელიწადში ერთხელ შემდეგი დანიშნულების მიხედვით:

ა) კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია.

ბ) ძვირადღირებული მედიკამენტები(რომელთა ღირებულება აღემატება 50 ლარს)

გ) ცერებრალური დამბლითა და აუტიზმით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მკურნალობა – ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი;

დ) სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება: ოპერაციის დაფინანსება.

ე) „C” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა _ “C” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა იმ პირებისთვის , რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000–ს დაფინანსდეს დიაგნოსტიკის დადგენილი ღირებულების 30%–ით.ყველა სხვა მოსარგებლისთვის–70 %. მაქს. ლიმიტი –500 (ხუთასი) ლარი.

ვ) ფენილკეტონურიის და ცელიაკიით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციალიზებული საკვებით უზრუნველყოფა. (ლიმიტი 500 ლარი თვეში).

ზ) აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობა გამოკვლევებისა და მკურნალობისადმი.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად ბენეფიციარებზე გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.3. 230.0 ათასი ლარი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის და გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0604)

 პროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ( 65 ათასზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ) ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვა,იქ სადაც ამის შესაძლებლობა არ არის ფულადი დახმარება გათბობის საშუალებების შესაძენად (გამგეობის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე).დღეის მდგომარეობით 500 ბენეფიციარი.

100-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება უმწეობის 30 ათასზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის გათბობის საშუალებების შესაძენად.დღეის მდგომარეობით 300 ბენეფიციარი

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.

4.4. 550.0 ათასი ლარი – უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0605)

 პროგრამის მიზანია:უსახლკარო,უმწეო კატეგორიის მოსახლეობისათვის მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა,ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით ერთი თბილი ოთახის მოწყობა (5 ათასი ლარის ფარგლებში,მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დამტკიცებული პროექტის,დებულების და კომისიის მეშვეობით).

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მუნიციპალიტეტში უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების ოჯახისათვის საცხოვრებელი ფართის გადაცემა და თბილი ოთახის მოწყობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 წლის განმავლობაში ახლადაშენებული სახლების და გარემონტებული ოთახების რაოდენობრივი,ხარისხობრივი და ფინანსური მაჩვენებელი.

4.5. 40,0 ათასი ლარი – სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06) 

 პროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების, შშმ პირთა, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა მოხუცების , მარტოხელა მშობლების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების, სმენადაქვეითებული და შეზღუდული მეტყველების მქონე პირთა, უსინათლოთა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, გენდერულ საკითხთა და სოციალური საწარმოების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება. წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა მოხდეს გამგებლის მიერ დამტკიცებული დებულებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად სპეციალური შექმნილი კომისიის მიერ.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციარების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება,დასაქმების შესაძლებლობა და გარემოსთან ადაპტირება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 პროგამაში ჩართული ბენეფიციარების მათ შორის დასაქმებულთა,სამედიცინო და სხვა სახის მომსახურების მიმღებთა რაოდენობრივი და შედეგობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებელი. 

მუხლი 10
მარეგულირებელი ნორმები

1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს  ბიუჯეტის ერთიანი სახაზინო ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით;

2.  2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით;2016 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში, საკრებულო მიერ დამკიცებული წესის შესაბამისად.

3.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა)  89,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების და საფინანსებლად.

ბ) 131,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ) 5,0 ათასი ლარი  –  ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა,  ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდაყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ) 5,0 ათასი ლარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

მუხლი 11
სარეზერვო ფონდი

2017 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 170.0 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად და გამგებლის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის-ბრძანების  საფუძველზე.


თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

დასახელება

 

 

                       2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

 

 

 

   სულ

   მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

2015 წლის ფაქტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

20,515.0

25,985.6

7,545.2

18,440.4

19,165.6

616.5

18,549.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253.0

253.0

0.0

253.0

252.0

0.0

252.0

 

ხარჯები

14,172.1

18,411.7

1,170.0

17,241.7

15,479.6

0.0

15,479.6

 

შრომის ანაზღაურება

3,830.5

4,571.2

0.0

4,571.2

3,786.0

0.0

3,786.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,317.6

7,551.2

6,367.9

1,183.3

3,574.2

575.0

2,999.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25.3

22.7

7.3

15.4

111.8

41.5

70.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,803.1

5,833.5

0.0

5,833.5

5,370.9

0.0

5,370.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

241.0

241.0

0.0

241.0

243.0

0.0

243.0

 

ხარჯები

4,655.8

5,623.3

0.0

5,623.3

5,180.1

0.0

5,180.1

 

შრომის ანაზღაურება

3,664.5

4,381.0

0.0

4,381.0

3,655.0

0.0

3,655.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.4

205.2

0.0

205.2

182.7

0.0

182.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.9

5.0

0.0

5.0

8.1

0.0

8.1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,178.9

1,278.7

0.0

1,278.7

1,166.2

0.0

1,166.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

34.0

 0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

1,154.0

1,265.8

0.0

1,265.8

1,113.8

0.0

1,113.8

 

შრომის ანაზღაურება

773.2

799.7

0.0

799.7

655.0

0.0

655.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

12.6

0.0

12.6

52.2

0.0

52.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3,624.2

4,511.1

0.0

4,511.1

3,966.0

0.0

3,966.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206.0

208.0

 0.0

208.0

209.0

0.0 

209.0

 

ხარჯები

3,501.8

4,313.8

0.0

4,313.8

3,832.6

0.0

3,832.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,891.3

3,581.3

0.0

3,581.3

3,000.0

0.0

3,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.5

192.6

0.0

192.6

130.5

0.0

130.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.9

4.7

0.0

4.7

2.9

0.0

2.9

 

 

01 03

საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

 

0.0

20.0

0.0

20.0

35.0

0.0

35.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

23.7

0.0

23.7

182.5

0.0

182.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

23.7

0.0

23.7

182.5

0.0

182.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო,პროგრამების მომსახურების ხარჯები

 

0.0

 

 

    0.0

 

 

     0.0

 

 

    0.0

8.7

0.0

8.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.7

0.0

8.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

643.5

267.9

0.0

267.9

335.5

0.0

335.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

11.0

0.0

11.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

638.9

261.8

0.0

261.8

209.2

0.0

209.2

 

შრომის ანაზღაურება

166.0

190.2

0.0

190.2

131.0

0.0

131.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

6.1

0.0

6.1

126.0

0.0

126.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

218.5

267.9

0.0

267.9

210.5

0.0

210.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

11.0

0.0 

11.0

9.0

 0.0

9.0

 

ხარჯები

213.9

261.8

0.0

261.8

209.2

0.0

209.2

 

შრომის ანაზღაურება

166.0

190.2

0.0

190.2

131.0

0.0

131.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

6.1

0.0

6.1

1.0

0.0

1.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვის ხელშეწყობის პროგრამა

425.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

425.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

425.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები

0.0

0.0

0.0

0.0

125.0

0.0

125.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

125.0

0.0

125.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,733.2

11,907.5

6,993.2

4,914.3

7,097.0

533.0

6,564.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,569.2

5,244.0

1,170.0

4,074.0

4,185.3

0.0

4,185.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,154.6

6,656.2

5,815.9

840.3

2,842.0

491.5

2,350.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.4

7.3

7.3

0.0

69.7

41.5

28.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2,843.7

4,452.1

4,310.6

141.5

300.8

22.8

278.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

19.5

322.2

300.0

22.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,824.2

4,129.9

4,010.6

119.3

300.8

22.8

278.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,562.4

3,795.6

3,693.2

102.4

150.0

0.0

150.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

19.5

122.2

100.0

22.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,542.9

3,673.4

3,593.2

80.2

150.0

0.0

150.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

281.3

656.5

617.4

39.1

150.8

22.8

128.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.3

456.5

417.4

39.1

150.8

22.8

128.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,621.6

2,465.5

547.7

1,917.8

1,962.5

63.5

1,899.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,642.8

1,820.8

0.0

1,820.8

1,728.3

0.0

1,728.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

978.8

644.7

547.7

97.0

234.0

63.5

170.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

812.4

97.0

0.0

97.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

ხარჯები

357.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.3

97.0

0.0

97.0

100.0

0.0

100.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა

1,143.0

1,630.0

0.0

1,630.0

1,550.0

0.0

1,550.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

1,143.0

1,630.0

0.0

1,630.0

1,550.0

0.0

1,550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

471.5

547.7

547.7

0.0

63.5

63.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

468.9

547.7

547.7

0.0

63.5

63.5

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის

პროგრამა

0.0

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

შენობა ნაგებობებისა და  სახურავების რეაბილიტაცია

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის ხარჯები

140.1

182.0

0.0

182.0

189.0

0.0

189.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

140.1

182.0

0.0

182.0

168.3

0.0

168.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.5

0.0

20.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 09

მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (2015 წელს ნაგავსაყრელი მიწების  და ტექნიკის შეძენა)

54.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.6

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,127.6

1,793.5

13.5

1,780.0

1,755.0

0.0

1,755.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

896.9

1,751.9

13.5

1,738.4

1,555.0

0.0

1,555.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.7

41.6

0.0

41.6

200.0

0.0

200.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების და ეზოების კეთილმოწყობა

231.7

13.5

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

1.0

13.5

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

კეთილმოწყობის ხელშეწყობის პროგრამა

895.9

1,760.0

0.0

1,760.0

1,620.0

0.0

1,620.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

895.9

1,723.4

0.0

1,723.4

1,450.0

0.0

1,450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

36.6

0.0

36.6

170.0

0.0

170.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

განმუხურის ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

20.0

0.0

20.0

130.0

0.0

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

30.0

0.0

30.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა

43.6

60.0

0.0

60.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

43.6

60.0

0.0

60.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15.8

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1.9

59.7

51.7

8.0

0.0

0.0 

 0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

59.7

51.7

8.0

0.0

0.0 

 0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,962.2

2,378.8

1,901.4

477.4

501.2

436.2

65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

233.1

898.4

699.9

198.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,729.1

1,473.1

1,194.2

278.9

447.7

394.7

53.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

7.3

0.0

53.5

41.5

12.0

03 08

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

80.0

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

80.0

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 09

რეგიონალური ფონდების თანადაფინანსება

 

0.0

223.5

0.0

223.5

1,041.0

0.0

1,041.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

262.0

0.0

262.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

223.5

0.0

223.5

779.0

0.0

779.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 10

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 11

რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში აფხაზეთის საზღვრისპირა მიმდებარე ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

371.0

0.0

371.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

371.0

0.0

371.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 12

შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"

ფინანსური ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

385.0

0.0

385.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

85.0

0.0

85.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 13

შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"

4.0

76.1

0.0

76.1

190.0

0.0

190.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

4.0

76.1

0.0

76.1

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა

6.4

0.0

0.0

0.0

130.0

0.0

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

0.0

0.0

130.0

0.0

130.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 15

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1,026.4

298.3

168.3

130.0

210.5

10.5

200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

649.3

214.6

156.6

58.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.1

83.7

11.7

72.0

144.5

10.5

134.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

04 00

განათლება

2,068.9

3,035.7

552.0

2,483.7

2,503.5

83.5

2,420.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,041.9

2,449.0

0.0

2,449.0

2,320.0

0.0

2,320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.0

586.7

552.0

34.7

183.5

83.5

100.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1,920.0

2,300.0

0.0

2,300.0

2,300.0

0.0

2,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0 

0.0

 

ხარჯები

1,893.0

2,270.0

0.0

2,270.0

2,200.0

0.0

2,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.0

30.0

0.0

30.0

100.0

0.0

100.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

52.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

52.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 

0.0

556.7

552.0

4.7

83.5

83.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

556.7

552.0

4.7

83.5

83.5

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა

93.0

86.0

0.0

86.0

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

93.0

86.0

0.0

86.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

3.9

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

3.9

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,959.3

2,758.3

0.0

2,758.3

1,757.7

0.0

1,757.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,959.3

2,652.7

0.0

2,652.7

1,500.6

0.0

1,500.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

95.3

0.0

95.3

240.0

0.0

240.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

10.3

0.0

10.3

17.1

0.0

17.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

640.4

1,119.9

0.0

1,119.9

237.5

0.0

237.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

640.4

1,057.2

0.0

1,057.2

207.5

0.0

207.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62.5

0.0

62.5

30.0

0.0

30.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

50.5

230.0

0.0

230.0

217.5

0.0

217.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

50.5

230.0

0.0

230.0

187.5

0.0

187.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

9.9

71.9

0.0

71.9

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

9.9

71.9

0.0

71.9

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ფეხბურთისა და  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

580.0

429.1

0.0

429.1

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

580.0

366.4

0.0

366.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62.5

0.0

62.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

388.9

0.0

388.9

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

388.9

0.0

388.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,299.3

1,543.1

0.0

1,543.1

1,430.0

0.0

1,430.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,299.3

1,500.5

0.0

1,500.5

1,263.1

0.0

1,263.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

32.8

0.0

32.8

150.0

0.0

150.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

9.8

0.0

9.8

16.9

0.0

16.9

05 02 01

ადგილობრივი მუზეუმების  ხელშეწყობის პროგრამა

159.0

165.0

0.0

165.0

140.0

0.0

140.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

159.0

163.5

0.0

163.5

140.0

0.0

140.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

86.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

86.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა

38.4

29.1

0.0

29.1

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

38.4

29.1

0.0

29.1

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელშეწყობის პროგრამა

237.0

266.7

0.0

266.7

240.0

0.0

240.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

237.0

262.1

0.0

262.1

240.0

0.0

240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

80.5

150.0

0.0

150.0

120.0

0.0

120.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

80.5

140.2

0.0

140.2

103.1

0.0

103.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

9.8

0.0

9.8

16.9

0.0

16.9

05 02 06

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

19.9

12.3

0.0

12.3

35.0

0.0

35.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

19.9

12.3

0.0

12.3

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე

43.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

43.0

54.5

0.0

54.5

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

მუსიკალურ- ქორეოგრაფიული ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა

635.5

755.0

0.0

755.0

650.0

0.0

650.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0 

 

ხარჯები

635.5

738.8

0.0

738.8

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.2

0.0

16.2

100.0

0.0

100.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 09

საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სკულპტურის პროექტირება და მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19.6

30.3

0.0

30.3

30.2

0.0

30.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

19.6

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

05 04

რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა

 

0.0

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

0.0

65.0

0.0

65.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,307.0

2,182.7

0.0

2,182.7

2,108.5

0.0

2,108.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,307.0

2,180.9

0.0

2,180.9

2,091.9

0.0

2,091.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

16.6

0.0

16.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124.4

148.8

0.0

148.8

135.0

0.0

135.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

124.4

147.1

0.0

147.1

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

21.2

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

21.2

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

722.2

1,243.5

0.0

1,243.5

1,153.5

0.0

1,153.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

722.2

1,243.4

0.0

1,243.4

1,136.9

0.0

1,136.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

16.6

0.0

16.6

06 03 01

ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციალების ოჯახების  მხარდაჭერი პროგრამა

 

0.0

31.5

0.0

31.5

30.5

0.0

30.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

31.5

0.0

31.5

30.5

0.0

30.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

17.4

31.0

0.0

31.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

17.4

31.0

0.0

31.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

50.6

55.0

0.0

55.0

60.0

0.0

60.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

50.6

55.0

0.0

55.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვა 

107.5

111.0

0.0

111.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

107.5

111.0

0.0

111.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა    სოციალური დაცვა

30.3

45.1

0.0

45.1

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

30.3

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

06 03 06

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით  კომპენსაციის თანხა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

21.3

29.9

0.0

29.9

41.0

0.0

41.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

21.3

29.9

0.0

29.9

40.1

0.0

40.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

06 03 08

სოფელი ხურჩის მოსახლეობის,უმწეო კატეგორიის სტუდენტთა და დიალიზის პროგრამაზე მყოფ მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება

 

47.9

54.0

0.0

54.0

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

47.9

54.0

0.0

54.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა  და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

84.7

121.0

0.0

121.0

87.0

0.0

87.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

84.7

121.0

0.0

121.0

87.0

0.0

87.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

32.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

32.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

329.6

735.0

0.0

735.0

680.0

0.0

680.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

329.6

735.0

0.0

735.0

664.3

0.0

664.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.7

0.0

15.7

06 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის და გათბობის  საშუალებებით მხარდაჭერის პროგრამა

 

141.9

44.4

0.0

44.4

230.0

0.0

230.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

141.9

44.4

0.0

44.4

230.0

0.0

230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

297.3

691.0

0.0

691.0

550.0

0.0

550.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

 0.0

 

ხარჯები

297.3

691.0

0.0

691.0

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება

 

0.0

35.0

0.0

35.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

35.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.