საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016211
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
17/01/2017
ვებგვერდი, 20/01/2017
190020020.35.130.016211
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/01/2017 - 25/01/2017)

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2017 წლის 17 იანვარი

ქ. საჩხერე

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის   შესაბამისად, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანდართული დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილება (სსმ, 30/12/2016;  სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016209). 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიირაკლი ჩხიკვაძედანართი

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,597.7

14,634.8

6,377.6

8,257.2

8,680.1

190.0

8,490.1

გადასახადები

329.3

1,254.2

0.0

1,254.2

1,330.0

0.0

1,330.0

გრანტები

12,794.1

12,337.0

6,377.6

5,959.4

6,471.5

190.0

6,281.5

სხვა შემოსავლები

1,474.3

1,043.6

0.0

1,043.6

878.6

0.0

878.6

ხარჯები

7,767.2

7,798.5

492.6

7,305.9

7,054.5

190.0

6,864.5

შრომის ანაზღაურება

1,568.6

1,988.1

87.5

1,900.6

1,868.7

88.5

1,780.2

საქონელი და მომსახურება

1,451.7

1,258.0

214.0

1,044.0

1,156.0

5.5

1,150.5

სუბსიდიები

3,017.4

3,439.3

99.3

3,340.0

3,277.5

95.0

3,182.5

გრანტები

366.1

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

492.4

877.8

87.9

789.9

489.1

1.0

488.1

სხვა ხარჯები

871.0

212.7

3.9

208.8

263.2

0.0

263.2

საოპერაციო სალდო

6,830.5

6,836.3

5,885.0

951.3

1,625.6

0.0

1,625.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,372.5

6,771.9

5,960.7

811.2

1,638.1

0.0

1,638.1

ზრდა

8,394.9

6,868.2

5,960.7

907.5

1,658.1

0.0

1,658.1

კლება

22.4

96.3

0.0

96.3

20.0

0.0

20.0

მთლიანი სალდო

-1,542.0

64.4

-75.7

140.1

-12.5

0.0

-12.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,542.5

-25.0

-123.6

98.6

-480.3

-353.6

-126.7

ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,542.5

45.0

123.6

-78.6

480.3

353.6

126.7

ვალუტა და დეპოზიტები

1,542.5

45.0

123.6

-78.6

480.3

353.6

126.7

ვალდებულებების ცვლილება

-0.5

-89.4

-47.9

-41.5

-467.8

-353.6

-114.2

კლება

0.5

89.4

47.9

41.5

467.8

353.6

114.2

საშინაო

0.5

89.4

47.9

41.5

467.8

353.6

114.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14620.1

14731.1

6377.6

8353.5

8700.1

190.0

8510.1

შემოსავლები

14597.7

14634.8

6377.6

8257.2

8680.1

190.0

8490.1

არაფინანსიური აქტივების კლება

22.4

96.3

0.0

96.3

20.0

0.0

20.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16162.6

14756.1

6501.2

8254.9

9180.4

543.6

8636.8

ხარჯები

7767.2

7798.5

492.6

7305.9

7054.5

190.0

6864.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8394.9

6868.2

5960.7

907.5

1658.1

0.0

1658.1

ვალდებულებების კლება

0.5

89.4

47.9

41.5

467.8

353.6

114.2

ნაშთის ცვლილება

-1542.5

-25.0

-123.6

98.6

-480.3

-353.6

-126.7

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8680,1  ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14597.7

14634.8

6377.6

8257.2

8680.1

190.0

8490.1

გადასახადები

329.3

1254.2

0.0

1254.2

1330.0

0.0

1330.0

გრანტები

12794.1

12337.0

6377.6

5959.4

6471.5

190.0

6281.5

სხვა შემოსავლები

1474.3

1043.6

0.0

1043.6

878.6

0.0

878.6

 


მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1330,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

329.3

1254.2

1330.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

761.4

850.0

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებულ შემოსავალზე

0.0

761.4

850.0

ქონების გადასახადი

329.3

492.8

480.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

139.1

242.6

385.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

106.7

105.0

20.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

5.1

0.1

5.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

101.6

104.9

15.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10.0

37.3

15.0

ფიზიკური პირებიდან

8.9

8.9

10.0

იურიდიული პირებიდან

1.1

28.4

5.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

68.4

107.9

60.0

ფიზიკური პირებიდან

15.9

25.3

10.0

იურიდიული პირებიდან

52.5

82.6

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

5.1

0.0

0.0

 


მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები 6471,5 ათასი ლარის ოდენობით:

  ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

გრანტები

12794.1

12337.0

6471.5

 

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

12794.1

12337.0

6471.5

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6454.4

5959.4

6281.5

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

190.0

188.5

190.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6149.7

6189.1

0.0

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

87.2

0.0

0.0

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

4176.4

3158.2

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები

968.5

918.5

0.0

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები

917.6

1637.4

0.0

 

  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

475.0

0.0

 

 


მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 878,6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1474.3

1043.6

878.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

894.8

554.4

491.0

პროცენტები

429.3

129.4

90.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

429.3

129.4

90.0

რენტა

465.5

425.0

401.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

465.4

424.9

400.0

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

167.9

0.0

247.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

115.7

0.0

70.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

0.0

1.0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

4.3

0.0

2.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

177.5

424.9

80.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.1

0.1

1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

67.3

237.6

257.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

53.1

179.7

176.6

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.4

0.5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

120.5

120.0

სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან

0.0

120.5

120.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

53.1

52.4

50.0

სანებართვო მოსაკრებელი

9.7

6.4

6.0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

9.7

6.4

6.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.5

57.9

81.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.5

57.9

81.0

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4.5

57.9

81.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

245.0

142.0

120.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

244.3

142.0

118.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

19.4

10.7

10.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

56.6

14.4

15.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

148.5

101.5

85.0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

80.2

78.8

70.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

68.3

22.7

15.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

0.3

0.7

0.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

3.4

0.7

2.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

15.9

6.8

5.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.2

7.0

1.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

0.0

0.0

1.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

0.7

0.0

1.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

267.2

109.6

10.0

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

230.5

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

36.7

109.6

10.0

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7054,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,767.2

7,798.5

492.6

7,305.9

7,054.5

190.0

6,864.5

შრომის ანაზღაურება

1,568.6

1,988.1

87.5

1,900.6

1,868.7

88.5

1,780.2

საქონელი და მომსახურება

1,451.7

1,258.0

214.0

1,044.0

1,156.0

5.5

1,150.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

87.9

98.9

0.0

98.9

86.0

0.0

86.0

მივლინება

15.9

12.1

0.0

12.1

22.0

0.0

22.0

ოფისის ხარჯები

280.0

244.9

39.1

205.8

241.1

5.5

235.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

28.0

32.1

0.0

32.1

17.0

0.0

17.0

კვების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.0

2.7

0.0

2.7

0.7

0.0

0.7

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და  მოვლა–შენახვის ხარჯები

71.3

91.5

0.0

91.5

104.5

0.0

104.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

965.6

775.8

174.9

600.9

684.7

0.0

684.7

სუბსიდიები

3,017.4

3,439.3

99.3

3,340.0

3,277.5

95.0

3,182.5

გრანტები

366.1

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

492.4

877.8

87.9

789.9

489.1

1.0

488.1

სხვა ხარჯები

871.0

212.7

3.9

208.8

263.2

0.0

263.2

 


მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1638,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1658,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

220.1

138.2

5.4

132.8

64.1

0.0

64.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.6

3.1

0.0

3.1

7.8

0.0

7.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7249.1

5790.4

5141.9

648.5

1497.1

0.0

1497.1

04 00

განათლება

604.7

165.6

101.3

64.3

38.8

0.0

38.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

319.4

767.9

711.1

56.8

50.3

0.0

50.3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

1.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ჯამი

8394.9

6868.2

5,960.7

907.5

1658.1

0.0

1,658.1

 

ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

22.4

96.3

20.0

311

ძირითადი აქტივები

4.6

78.3

10.0

3111

შენობა-ნაგებობები

4.6

78.3

10.0

31112

არასაცხოვრებელი შენობები

4.6

78.3

10.0

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

311322

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0.0

 0.0

0.0 

312

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

5.0

0.0

0.0

3122

სხვა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

5.0

0.0

0.0

314

არაწარმოებული აქტივები

12.8

18.0

10.0

3141

მიწა

12.8

18.0

10.0

 


მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,165.8   

2,563.9   

5.4   

2,558.5   

2,533.2    

0.0   

2,533.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,165.8   

2,563.9   

5.4   

2,558.5   

2,528.2   

0.0   

2,528.2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,165.8   

2,563.9   

5.4   

2,558.5   

2,458.2   

0.0   

2,458.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70.0   

0.0   

70.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

702

თავდაცვა

127.2   

154.6   

87.5   

67.1   

158.7   

94.0   

64.7   

7021

შეიარაღებული ძალები

127.2   

154.6   

87.5   

67.1   

158.7   

94.0   

64.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

341.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

341.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,909.6   

4,525.4   

4,077.6   

447.8   

1,278.2   

0.0   

1,278.2   

7045

ტრანპორტი

4,730.7   

3,702.0   

3,254.2   

447.8   

1,083.7   

0.0   

1,083.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,730.7   

3,702.0   

3,254.2   

447.8   

1,083.7   

0.0   

1,083.7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,178.9   

823.4   

823.4   

0.0   

194.5   

0.0   

194.5   

705

გარემოს დაცვა

735.9   

995.0   

464.6   

530.4   

551.4   

0.0   

551.4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

506.1   

348.8   

0.0   

348.8   

330.0   

0.0   

330.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

63.9   

315.9   

247.9   

68.0   

86.4   

0.0   

86.4   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

104.1   

218.3   

216.7   

1.6   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა

61.8   

112.0   

0.0   

112.0   

135.0   

0.0   

135.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,301.0   

1,134.8   

817.6   

317.2   

262.5   

0.0   

262.5   

7061

ბინათმშენებლობა

627.0   

6.0   

0.0   

6.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

320.3   

74.7   

0.0   

74.7   

10.0   

0.0   

10.0   

7063

წყალმომარაგება

1,143.4   

943.9   

817.6   

126.3   

57.5   

0.0   

57.5   

7064

გარე განათება

149.0   

107.7   

0.0   

107.7   

195.0   

0.0   

195.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

61.3   

2.5   

0.0   

2.5   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

102.5   

139.7   

100.3    

39.4   

95.0   

95.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

102.5   

102.3   

100.3   

2.0   

95.0   

95.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

37.4   

0.0   

37.4   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,869.2   

2,207.3   

711.1   

1,496.2   

1,338.8   

0.0   

1,338.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

645.7   

754.3   

152.0   

602.3   

563.9   

0.0   

563.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,141.3   

1,413.0   

559.1   

853.9   

739.9   

0.0   

739.9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

13.4   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

68.8   

40.0   

0.0   

40.0   

35.0   

0.0   

35.0   

709

განათლება

2,029.2   

1,971.8   

101.3   

1,870.5   

1,838.8   

0.0   

1,838.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,758.4   

1,767.3   

101.3   

1,666.0   

1,686.8   

0.0   

1,686.8   

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

109.5   

29.7   

0.0   

29.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

161.3   

174.8   

0.0   

174.8   

152.0   

0.0   

152.0   

710

სოციალური დაცვა

580.0   

974.2   

87.9   

886.3   

656.0   

1.0   

655.0   

7101

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

340.5   

486.5   

0.0   

486.5   

295.0   

0.0   

295.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

255.9   

412.5   

0.0   

412.5   

250.0   

0.0   

250.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

84.6   

74.0   

0.0   

74.0   

45.0   

0.0   

45.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

17.6   

16.0   

0.0   

16.0   

15.0   

0.0   

15.0   

7103

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

20.1   

19.0   

0.0   

19.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

115.7   

292.7   

87.2   

205.5   

140.0   

0.0   

140.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.9   

5.0   

0.0   

5.0   

10.0   

0.0   

10.0   

7107

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

45.2   

48.1   

0.0   

48.1   

59.0   

0.0   

59.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

32.0   

106.9   

0.7   

106.2   

117.0   

1.0   

116.0   

 

სულ

16,162.1   

14666.7

6,453.3   

8,213.4   

8,712.6   

190.0   

8,522.6   

 


მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საჩხერის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 12,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების   ცვლილება  -480,3 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:        

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ზრდა

0.0

20.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

20.0

0.0

 

3. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  კლება  - 480,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ფინანსური აქტივების კლება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ვალუტა და დეპოზიტები

1452.5

45.0

480.3

 


თავი IV
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 70.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საჩხერის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, რაც დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული  უფლებამოსილების ფარგლებში.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების, წვევამდელთა გაწვევის ორგანიზების, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევის, შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების; რეზერვის აღრიცხვის; გაწვევის ორგანიზებისა და სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებას.

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვალდებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

2. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას.  ქუჩებში მოეწყობა გარე განათების ქსელი, მოხდება ქუჩების ტროტუარების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა,  დასუფთავების ღონისძიებები, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირება, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა,  მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, არსებული სკვერებისა და პარკების  მოვლა-შენახვა, გამწვანების სამუშაოები და სხვა.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  ასევე დაგეგმილია  ცენტრალურ გზაზე  სიჩქარის განმსაზღვრელი რადარების მოწყობა. ქუჩების ტროტუარების რეაბილიტაცია. ასევე  გზის საფარის თოვლისგან გაწმენდა საჭიროების შემთხვევაში.

2.1.1 თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თოვლისაგან გზების გაწმენდა და მოყინულ გზებზე მარილის მოყრა, ამით დაცული იქნება მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილება.

2.1.2 ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებულ მდინარეებზე ხიდების მოწყობა და ასევე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის უსაფრთხო გადასვლას მდინარეზე.

2.1.3 საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცენტრალურ გზაზე ავტომობილებისათვის სიჩქარის განმსაზღვრელი რადარების დაყენება, რაც ხელს შეუწყობს ავარიული სიტუაციების შემცირებას, მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებას და წესრიგის შენარჩუნებას.

2.1.4 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქუჩების ტროტუარების და სხვადასხვა ქუჩებზე ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქში ფეხითა და ავტომობილით მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

2.1.5 მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სოფლებში რკინა-ბეტონის გზების მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფეხითა და ავტომობილით მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

2.2 კომუნალური  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და  ნაგვის გატანა.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების  ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობა.

2.2.2  საკანალიზაციო სისტემის, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ქუჩებზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა.

2.2.3  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლის პროექტირება და სასმელი წყლის ავზების მოწყობა.

2.2.4  გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში არსებული გარე განათების ქსელის ტექნიკური მოვლისა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. ასევე დამატებით სხვადასხვა ქუჩაზე მოეწყობა გარე განათების ქსელი.

2.2.4  სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

არსებულ სოფლებში გაგრძელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება და სკვერების მოვლა-პატრონობა.

2.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.3. სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გამწვანების ზოლების  მოვლა-პატრონობა.

2.4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები  (პროგრამული კოდი 03 04)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების მოწყობა, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, ასევე სხვადასხვა სოფლებში სარიტუალო დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები. 

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, აქედან 4 ქალაქში და 16 სხვადასხვა სოფელში, რომელთაც საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებში  ირიცხება 1250 აღსაზრდელი, რომელთა აღრზდას ემსახურება 309  თანამშრომელი. ბიუჯეტიდან ერთი აღსაზრდელის აღზრდის დაფინანსებაზე უნდა დაიხარჯოს 452 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის ანაზღაურების, კვების, ინვენტარის შეძენის და სხვა ხარჯების დაფინანსებას.

3.2 ა(ა) იპ - საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება.

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და  სპორტული  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. იგეგმება მუნიციპალიტეტში არსებული მოდინახის ციხის აღდგენა, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე სტიპენდიების გაცემა.

4.1.1  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, ფეხბურთში, ჭადრაკში, ჩოგბურთში, ძალოსნობაში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან იმედისმომცემ  სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა სხვადასხვა სახის ჯილდოები.

4.1.2  ა(ა)იპ - საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ა(ა)იპ - საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქ არსებულ 12 სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 646 ბავშვი.

4.1.3 ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ა(ა)იპ - საჩხერის საცურაო აუზი საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სქოლიოზითა და სხვადასხვა ტრამვებით დაავადებული ბავშვები.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა  კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 8 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც. განხორციელდება მოდინახის ციხის აღდგენა.

4.2.1  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს  გამოჩენილი ადამიანების  საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ტრადიციული დღესასწაული - საჩხერლობა.

4.3  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას, სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას, ესთეტიკურ აღზრდას, ახალგაზრდების ჩართულობას თავისი ქალაქისა და ქვეყნის განვითარებაში.

4.4 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია  (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის ფინანსური დახმარება.

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

·   დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.  ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

·   მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·   ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;

·   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შემდეგი სახის ავადმყოფებზე და შემდეგი ოდენობით:

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბენეფიციარს, რომელსაც ესაჭიროება გეგმური და გადაუდებელი სტაციონარული– ქირურგიული ოპერაცია, თვალის რეფრაქციული ქირურგია, სიელმის ქირურგიული მკურნალობა, თვალის ლაზერული ქირურგია და სხვა სამედიცინო მომსახურეობა, სამედიცინო დაწესებულებაში მომსახურების წილობრივი თანხა ჩაერიცხება, სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშზე, არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

2. ბენეფიციარს, რომელსაც ესაჭიროება: ლაბორატორიულ- ინსტრუმენტული, პოზიტრონულ-ემისიური და კომპიუტერული ტომოგრაფია (PET/CT), კორონოგრაფია, გასტროფიბროსკოპია, ფიბროსკოპია, ან სხვა სახის კვლევა, სახელმწიფო ან სხვა სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება განესაზღვროს არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

3. ქრონიკული დაავადებების მქონე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტინგენტია:

ა) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ თირკმლის ტრანსპლანტაციის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიურად 150 (ას ორმოცდაათი) ლარამდე.

4. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეებს, რომლებიც დიალეზის მკურნალობის კურსს გადიან სხვადასხვა ქალაქებში, მიეცემათ 120 (ას ოცი) ლარი ყოველთვიურად, გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვისათვის.

5.2.2  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური უზრუნველყოფა, ყრუთა კავშირისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირის სუბსიდირება.

5.2.2.1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ერჯერადად წელიწადში.

5.2.2.2 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

ამ პროგრამის ფარგლებში უნარშეზღუდულ ბავშვებზე გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვა ხარჯებისათვის.

5.2.2.3 საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვა ხარჯებისათვის.

5.2.3  ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

1. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ომის მონაწილე ვეტერანებს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა:

ა) სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე (ავღანეთი, უნგრეთი) მებრძოლ ომის მონაწილეებს;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს;

გ) სამხედრო ძალების ვეტერანებს;

დ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა მარჩენალდაკარგულ პირებს.

წლის განმავლობაში ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური  ოდენობა განისაზღვრება 100 (ასი) ლარამდე.

2. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეზე წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ  გაიცემა ფულადი დახმარება 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1. ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება მოხდება, წელიწადში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა თითოეულ დაავადებულზე;

2. ოჯახს, რომელსაც შეეძინა მეექვსე და მეტი შვილი 0–18 წლის ჩათვლით ჩაერიცხება საბავშვო ანაბარზე ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით შესაბამის ბანკში 18 წლის ასაკამდე;

3. ოჯახს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე და მეტი შვილი 0–18 წლის ჩათვლით მიეცემა ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

4. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულებს (90 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად წელიწადში, თანხის ოდენობა შეადგენს 100 (ასი) ლარს;

5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად წელიწადში, თანხის ოდენობა შეადგენს 300 (სამასი) ლარს;

6. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით,  ერთჯერადად გაეწევათ დედით ან მამით ობოლ,  მარტოხელა დედის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი, 18 წლის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების რომელთაც აქვთ მინიჭებული 57000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა სტუდენტებს, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი;

განსაკუთრებულ შემთხვევაში შესაძლებელია დახმარება გაეწიოს ოჯახებს, ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარამდე, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

5.2.5  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი   06 02 05)

1. დედით ან მამით ობოლ ბავშვს, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, მიეცემა 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი წელიწადში ერთჯერადად;

2. მარტოხელა პენსიონერებს, რომელთაც არა ჰყავთ შვილი, შვილიშვილი ან სხვა კანონით გათვალისწინებული შრომისუნარიანი მარჩენალი, გაეწევათ ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარამდე.

3. მოქმედი კანონის წესით მიჩნეულ მარტოხელა დედებს გაეწევათ დახმარება  150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

5.2.6  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად უმწეო  მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის „უფასო სადილით“ უზრნველყოფის მიზნით დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ბენეფიციარზე, დღეში ერთჯერ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).

5.2.7  სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უპატრონო მიცვალებულთა  სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები თითოეულზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.8  სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაიცემა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილ, დამსახურებულ ბენეფიციარზე, რაიმე დღესასწაულის  ან ღირსშესანიშნავი დღის აღსანიშნავად. თანხის რაოდენობა განისაზღვროს 500 (ხუთასი)ლარამდე.

5.2.9  საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის  საავტობუსო  რეისების  სუბსიდირება  (პროგრამული  კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერედან და პირიქით უფასო საავტობუსო რეისები. ამ მომსახურებით ისარგებლებენ, როგორც პერევის, ასევე მიმდებარე სოფლებში  მცხოვრები მოსახლეობა.

5.2.10  სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა დახმარება ერთჯერადად, შემდეგი კატეგორიების მიხედვით და ოდენობით:

ა) ხანძრის შედეგად მთლიანად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ხანძრის შედეგად დაზიანებული დამხმარე ნაგებობების დაზიანების შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მეწყერის ან სხვა რაიმე ბუნებრივი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი თავისი სახსრებით ცდილობს დაზიანებული ქონების აღდგენას არაუმეტეს 2000 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) ეპიდემიის შედეგად, მასობრივად დაწყვეტილი პირუტყვის (ორი ან მეტი) შემთხვევაში, არაუმეტეს 1000 ათასი ლარის ოდენობით.

5.2.11 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია  თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის გადახდა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა თვეში არ უნდა აღემატებოდეს 130 (ას ოცდაათი)  ლარს.

5.2.13. ინტეგრირებული დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოხუცთა გასართობი ცენტრის სუბსიდირება.


თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
  განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მუნიციპალიტეტი სულ

16,162.6

14,776.1

6,501.2

8,274.9

9,180.4

543.6

8,636.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

166.0

0.0

166.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

7,767.2

7,798.5

492.6

7,305.9

7,054.5

190.0

6,864.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,568.6

1,988.1

87.5

1,900.6

1,868.7

88.5

1,780.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,451.7

1,258.0

214.0

1,044.0

1,156.0

5.5

1,150.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

87.9

98.9

0.0

98.9

86.0

0.0

86.0

 

მივლინება

15.9

12.1

0.0

12.1

22.0

0.0

22.0

 

ოფისის ხარჯები

280.0

244.9

39.1

205.8

241.1

5.5

235.6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

28.0

32.1

0.0

32.1

17.0

0.0

17.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.0

2.7

0.0

2.7

0.7

0.0

0.7

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

71.3

91.5

0.0

91.5

104.5

0.0

104.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

965.6

775.8

174.9

600.9

684.7

0.0

684.7

 

სუბსიდიები

3,017.4

3,439.3

99.3

3,340.0

3,277.5

95.0

3,182.5

 

გრანტები

366.1

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

492.4

877.8

87.9

789.9

489.1

1.0

488.1

 

სხვა ხარჯები

871.0

212.7

3.9

208.8

263.2

0.0

263.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,394.9

6,868.2

5,960.7

907.5

1,658.1

0.0

1,658.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

89.4

47.9

41.5

467.8

353.6

114.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,166.3

2,572.0

5.4

2,566.6

2,550.0

0.0

2,550.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

153.0

0.0

153.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

1,945.7

2,425.7

0.0

2,425.7

2,469.1

0.0

2,469.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,461.7

1,859.7

0.0

1,859.7

1,745.6

0.0

1,745.6

 

საქონელი და მომსახურება

380.1

446.8

0.0

446.8

602.3

0.0

602.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

87.7

98.9

0.0

98.9

86.0

0.0

86.0

 

მივლინება

15.1

11.3

0.0

11.3

20.0

0.0

20.0

 

ოფისის ხარჯები

148.4

190.4

0.0

190.4

235.6

0.0

235.6

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

28.0

32.1

0.0

32.1

17.0

0.0

17.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.0

1.0

0.0

1.0

0.7

0.0

0.7

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.1

61.9

0.0

61.9

81.5

0.0

81.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52.8

51.2

0.0

51.2

161.5

0.0

161.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.2

32.2

0.0

32.2

26.0

0.0

26.0

 

სხვა ხარჯები

90.7

87.0

0.0

87.0

95.2

0.0

95.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220.1

138.2

5.4

132.8

64.1

0.0

64.1

 

ვალდებულებების კლება

0.5

8.1

0.0

8.1

16.8

0.0

16.8

01 01

საჩხერის საკრებულო

634.8

702.8

0.0

702.8

607.0

0.0

607.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

24.0

0.0

24.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

564.9

635.8

0.0

635.8

597.6

0.0

597.6

 

შრომის ანაზღაურება

388.9

456.0

0.0

456.0

376.9

0.0

376.9

 

საქონელი და მომსახურება

83.4

95.4

0.0

95.4

129.5

0.0

129.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.7

18.5

0.0

18.5

16.0

0.0

16.0

 

მივლინება

1.5

1.2

0.0

1.2

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

35.1

31.1

0.0

31.1

53.4

0.0

53.4

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.5

11.9

0.0

11.9

2.0

0.0

2.0

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.6

25.7

0.0

25.7

36.5

0.0

36.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

7.0

0.0

7.0

19.6

0.0

19.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

7.3

0.0

7.3

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

89.8

77.1

0.0

77.1

85.2

0.0

85.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.9

64.2

0.0

64.2

4.4

0.0

4.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.8

0.0

2.8

5.0

0.0

5.0

01 02

საჩხერის  გამგეობა

1,531.5

1,869.2

5.4

1,863.8

1,868.0

0.0

1,868.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

129.0

0.0

129.0

129.0

0.0

129.0

 

ხარჯები

1,380.8

1,789.9

0.0

1,789.9

1,796.5

0.0

1,796.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,072.8

1,403.7

0.0

1,403.7

1,368.7

0.0

1,368.7

 

საქონელი და მომსახურება

296.7

351.4

0.0

351.4

402.8

0.0

402.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70.0

80.4

0.0

80.4

70.0

0.0

70.0

 

მივლინება

13.6

10.1

0.0

10.1

18.0

0.0

18.0

 

ოფისის ხარჯები

113.3

159.3

0.0

159.3

182.2

0.0

182.2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

22.5

20.2

0.0

20.2

15.0

0.0

15.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.0

1.0

0.0

1.0

0.7

0.0

0.7

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.5

36.2

0.0

36.2

45.0

0.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45.8

44.2

0.0

44.2

71.9

0.0

71.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.4

24.9

0.0

24.9

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.9

9.9

0.0

9.9

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.2

74.0

5.4

68.6

59.7

0.0

59.7

 

ვალდებულებების კლება

0.5

5.3

0.0

5.3

11.8

0.0

11.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

468.9

154.6

87.5

67.1

159.4

94.0

65.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

467.3

151.5

87.5

64.0

150.9

94.0

56.9

 

შრომის ანაზღაურება

106.9

128.4

87.5

40.9

123.1

88.5

34.6

 

საქონელი და მომსახურება

27.3

23.1

0.0

23.1

26.7

5.5

21.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მივლინება

0.8

0.8

0.0

0.8

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

8.8

4.8

0.0

4.8

5.5

5.5

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.5

17.5

0.0

17.5

18.0

0.0

18.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

გრანტები

325.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

3.1

0.0

3.1

7.8

0.0

7.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

02 01

 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

341.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

341.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

325.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

127.2

154.6

87.5

67.1

159.4

94.0

65.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

125.6

151.5

87.5

64.0

150.9

94.0

56.9

 

შრომის ანაზღაურება

103.1

128.4

87.5

40.9

123.1

88.5

34.6

 

საქონელი და მომსახურება

22.2

23.1

0.0

23.1

26.7

5.5

21.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მივლინება

0.8

0.8

0.0

0.8

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

4.6

4.8

0.0

4.8

5.5

5.5

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.6

17.5

0.0

17.5

18.0

0.0

18.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

3.1

0.0

3.1

7.8

0.0

7.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,946.5

6,723.1

5,407.7

1,315.4

2,448.0

290.2

2,157.8

 

ხარჯები

1,697.4

864.8

217.9

646.9

595.0

0.0

595.0

 

საქონელი და მომსახურება

914.0

735.9

214.0

521.9

460.0

0.0

460.0

 

ოფისის ხარჯები

105.9

49.7

39.1

10.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

808.1

686.2

174.9

511.3

460.0

0.0

460.0

 

სუბსიდიები

82.4

119.0

0.0

119.0

135.0

0.0

135.0

 

სხვა ხარჯები

701.0

9.9

3.9

6.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,249.1

5,790.4

5,141.9

648.5

1,497.1

0.0

1,497.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

47.9

47.9

0.0

355.9

290.2

65.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,730.7

3,715.6

3,267.8

447.8

1,311.9

228.2

1,083.7

 

ხარჯები

147.8

127.6

53.7

73.9

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.8

127.6

53.7

73.9

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

147.8

127.6

53.7

73.9

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,582.9

3,574.4

3,200.5

373.9

1,053.7

0.0

1,053.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.6

13.6

0.0

228.2

228.2

0.0

03 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

95.9

150.5

146.8

3.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.6

150.5

146.8

3.7

0.0

0.0

0.0

03 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

1.7

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

1.7

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.7

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

03 01 03

ქ. საჩხერეში მოსაცდელი ლაითბოქსების მოწყობა

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

110.5

189.6

159.3

30.3

137.6

52.6

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.5

176.0

145.7

30.3

85.0

0.0

85.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

13.6

13.6

0.0

52.6

52.6

0.0

03 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

280.0

4.9

0.0

4.9

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

03 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

1,183.8

426.8

206.0

220.8

16.6

0.0

16.6

 

ხარჯები

0.0

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,183.8

409.1

188.3

220.8

16.6

0.0

16.6

03 01 07

სოფელ ჭორვილა-საჩხერის საავტომობილო გზის ასფალტ-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 08

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

3,007.2

2,915.8

2,755.7

160.1

1,027.7

175.6

852.1

 

ხარჯები

120.7

77.0

36.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

120.7

77.0

36.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

120.7

77.0

36.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,886.5

2,838.8

2,719.7

119.1

852.1

0.0

852.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

175.6

175.6

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,593.5

1,994.9

1,316.5

678.4

749.3

56.9

692.4

 

ხარჯები

1,106.2

472.0

0.0

472.0

420.0

0.0

420.0

 

საქონელი და მომსახურება

492.1

448.0

0.0

448.0

420.0

0.0

420.0

 

ოფისის ხარჯები

48.5

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

443.6

437.4

0.0

437.4

420.0

0.0

420.0

 

სუბსიდიები

20.6

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

593.5

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,487.3

1,468.6

1,282.2

186.4

248.9

0.0

248.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

34.3

34.3

0.0

80.4

56.9

23.5

03 02 01

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

104.1

252.6

251.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

104.1

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

104.1

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

104.1

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

216.7

216.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

34.3

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

506.1

348.8

0.0

348.8

330.0

0.0

330.0

 

ხარჯები

252.6

340.0

0.0

340.0

330.0

0.0

330.0

 

საქონელი და მომსახურება

252.6

340.0

0.0

340.0

330.0

0.0

330.0

 

ოფისის ხარჯები

35.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

217.1

340.0

0.0

340.0

330.0

0.0

330.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

253.5

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია

63.9

315.9

247.9

68.0

148.8

56.9

91.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.9

315.9

247.9

68.0

86.4

0.0

86.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

62.4

56.9

5.5

03 02 04

ბინათმშენებლობა

627.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.8

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

589.8

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება

52.6

114.5

0.0

114.5

42.5

0.0

42.5

 

ხარჯები

24.3

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.6

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.3

76.5

0.0

76.5

32.5

0.0

32.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

03 02 06

გარე განათების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

149.0

107.7

0.0

107.7

203.0

0.0

203.0

 

ხარჯები

135.4

106.4

0.0

106.4

90.0

0.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

135.4

106.4

0.0

106.4

90.0

0.0

90.0

 

ოფისის ხარჯები

13.0

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122.4

95.8

0.0

95.8

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

1.3

0.0

1.3

105.0

0.0

105.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

03 02 07

სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

504.7

209.4

209.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

504.7

209.4

209.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

335.8

637.3

608.2

29.1

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335.8

637.3

608.2

29.1

25.0

0.0

25.0

03 02 09

სოფელ ივანწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

250.3

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.3

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

443.4

189.2

0.0

189.2

151.7

0.0

151.7

 

ხარჯები

123.1

101.0

0.0

101.0

145.0

0.0

145.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

61.8

101.0

0.0

101.0

135.0

0.0

135.0

 

სხვა ხარჯები

43.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320.3

88.2

0.0

88.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

0.0

6.7

03 03 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

61.8

112.0

0.0

112.0

141.7

0.0

141.7

 

ხარჯები

61.8

101.0

0.0

101.0

135.0

0.0

135.0

 

სუბსიდიები

61.8

101.0

0.0

101.0

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.0

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

0.0

6.7

03 03 03

სკვერების მოწყობა

320.3

74.7

0.0

74.7

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320.3

74.7

0.0

74.7

0.0

0.0

0.0

03 03 04

ქალაქის კეთილმოწყობა

61.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

61.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

43.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

1,178.9

823.4

823.4

0.0

235.1

5.1

230.0

 

ხარჯები

320.3

164.2

164.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

256.4

160.3

160.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

57.4

39.1

39.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

199.0

121.2

121.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

63.9

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

858.6

659.2

659.2

0.0

194.5

0.0

194.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

40.6

5.1

35.5

04 00

განათლება

2,029.2

1,988.3

101.3

1,887.0

1,904.4

63.4

1,841.0

 

ხარჯები

1,424.5

1,806.2

0.0

1,806.2

1,800.0

0.0

1,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.3

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.3

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,392.2

1,776.5

0.0

1,776.5

1,800.0

0.0

1,800.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

23.4

0.0

23.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

604.7

165.6

101.3

64.3

38.8

0.0

38.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

16.5

0.0

16.5

65.6

63.4

2.2

04 01

ა(ა)იპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

1,154.0

1,622.0

0.0

1,622.0

1,656.0

0.0

1,656.0

 

ხარჯები

1,154.0

1,603.5

0.0

1,603.5

1,650.0

0.0

1,650.0

 

სუბსიდიები

1,154.0

1,603.5

0.0

1,603.5

1,650.0

0.0

1,650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.5

0.0

18.5

6.0

0.0

6.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

109.5

29.7

0.0

29.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

109.2

29.7

0.0

29.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.3

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.3

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

76.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

23.4

0.0

23.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ა(ა)იპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

161.3

174.8

0.0

174.8

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

161.3

173.0

0.0

173.0

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

161.3

173.0

0.0

173.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აღჭურვა

604.4

161.8

101.3

60.5

96.4

63.4

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

604.4

145.3

101.3

44.0

30.8

0.0

30.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

16.5

0.0

16.5

65.6

63.4

2.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,869.2

2,222.5

711.1

1,511.4

1,365.8

0.0

1,365.8

 

ხარჯები

1,549.8

1,439.4

0.0

1,439.4

1,288.5

0.0

1,288.5

 

საქონელი და მომსახურება

128.0

45.9

0.0

45.9

67.0

0.0

67.0

 

ოფისის ხარჯები

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.4

7.5

0.0

7.5

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

104.7

38.4

0.0

38.4

62.0

0.0

62.0

 

სუბსიდიები

1,356.0

1,312.6

0.0

1,312.6

1,183.5

0.0

1,183.5

 

გრანტები

41.0

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

24.8

58.3

0.0

58.3

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319.4

767.9

711.1

56.8

50.3

0.0

50.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

15.2

0.0

15.2

27.0

0.0

27.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

645.7

754.3

152.0

602.3

563.9

0.0

563.9

 

ხარჯები

584.7

588.5

0.0

588.5

540.0

0.0

540.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.7

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

561.5

534.7

0.0

534.7

500.0

0.0

500.0

 

სხვა ხარჯები

21.5

47.2

0.0

47.2

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.0

165.8

152.0

13.8

23.9

0.0

23.9

05 01 01

სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება

23.2

53.8

0.0

53.8

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

23.2

53.8

0.0

53.8

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.7

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

21.5

47.2

0.0

47.2

30.0

0.0

30.0

05 01 02

ა(ა)იპ -საჩხერის სპორტული სკოლა

318.4

319.9

0.0

319.9

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

318.4

314.1

0.0

314.1

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

318.4

314.1

0.0

314.1

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.8

0.0

5.8

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ -საჩხერის საცურაო აუზი

243.1

220.6

0.0

220.6

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

243.1

220.6

0.0

220.6

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

243.1

220.6

0.0

220.6

200.0

0.0

200.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

61.0

160.0

152.0

8.0

23.9

0.0

23.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.0

160.0

152.0

8.0

23.9

0.0

23.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,130.1

1,412.8

559.1

853.7

738.4

0.0

738.4

 

ხარჯები

871.7

795.5

0.0

795.5

688.5

0.0

688.5

 

საქონელი და მომსახურება

101.7

30.3

0.0

30.3

32.0

0.0

32.0

 

ოფისის ხარჯები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

98.2

30.3

0.0

30.3

32.0

0.0

32.0

 

სუბსიდიები

725.7

737.9

0.0

737.9

648.5

0.0

648.5

 

გრანტები

41.0

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.3

4.7

0.0

4.7

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.4

602.1

559.1

43.0

26.4

0.0

26.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

15.2

0.0

15.2

23.5

0.0

23.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

105.0

50.2

0.0

50.2

63.5

0.0

63.5

 

ხარჯები

105.0

35.0

0.0

35.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

101.7

30.3

0.0

30.3

32.0

0.0

32.0

 

ოფისის ხარჯები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

98.2

30.3

0.0

30.3

32.0

0.0

32.0

 

სხვა ხარჯები

3.3

4.7

0.0

4.7

8.0

0.0

8.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

15.2

0.0

15.2

23.5

0.0

23.5

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

4.4

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 02 03

ა(ა)იპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

153.4

169.5

0.0

169.5

153.6

0.0

153.6

 

ხარჯები

153.4

157.4

0.0

157.4

144.5

0.0

144.5

 

სუბსიდიები

153.4

157.4

0.0

157.4

144.5

0.0

144.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.1

0.0

12.1

9.1

0.0

9.1

05 02 04

ა(ა)იპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

229.0

241.2

0.0

241.2

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

229.0

241.2

0.0

241.2

210.0

0.0

210.0

 

სუბსიდიები

229.0

241.2

0.0

241.2

210.0

0.0

210.0

05 02 05

ა(ა)იპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

26.4

26.2

0.0

26.2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

26.4

26.2

0.0

26.2

24.0

0.0

24.0

 

სუბსიდიები

26.4

26.2

0.0

26.2

24.0

0.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 02 06

ა(ა)იპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

64.6

63.0

0.0

63.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

64.6

63.0

0.0

63.0

52.0

0.0

52.0

 

სუბსიდიები

64.6

63.0

0.0

63.0

52.0

0.0

52.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

050207

სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

41.0

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41.0

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

41.0

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

05 02 08

ა(ა)იპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო  წერეთლების სახელობის მუზეუმი

35.6

38.5

0.0

38.5

30.7

0.0

30.7

 

ხარჯები

35.6

33.5

0.0

33.5

28.0

0.0

28.0

 

სუბსიდიები

35.6

33.5

0.0

33.5

28.0

0.0

28.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

2.7

0.0

2.7

050209

ა(ა)იპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

131.8

132.4

0.0

132.4

121.2

0.0

121.2

 

ხარჯები

131.8

132.4

0.0

132.4

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

131.8

132.4

0.0

132.4

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 02 10

ა(ა)იპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა

39.8

42.5

0.0

42.5

41.2

0.0

41.2

 

ხარჯები

39.8

42.5

0.0

42.5

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

39.8

42.5

0.0

42.5

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 02 11

ა(ა)იპ -არგვეთის კულტურის სახლი

45.1

42.7

0.0

42.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

45.1

41.7

0.0

41.7

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

45.1

41.7

0.0

41.7

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

05 02 16

ქ. საჩხერეში სამუსიკო სამხატვრო სკოლის შენობის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა

254.0

584.0

559.1

24.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254.0

584.0

559.1

24.9

0.0

0.0

0.0

05 03

მასმედიის ხელშეწყობა

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

11.2

15.4

0.0

15.4

28.5

0.0

28.5

 

ხარჯები

11.2

15.4

0.0

15.4

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.2

9.0

0.0

9.0

25.0

0.0

25.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.4

7.5

0.0

7.5

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

1.5

0.0

1.5

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

05 05

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია

68.8

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

68.8

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

68.8

40.0

0.0

40.0

35.0

0.0

35.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

682.5

1,115.6

188.2

927.4

752.8

96.0

656.8

 

ხარჯები

682.5

1,110.9

187.2

923.7

751.0

96.0

655.0

 

სუბსიდიები

186.8

231.2

99.3

131.9

159.0

95.0

64.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

471.2

845.6

87.9

757.7

462.0

1.0

461.0

 

სხვა ხარჯები

24.5

34.1

0.0

34.1

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

1.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.7

0.0

1.7

1.8

0.0

1.8

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

102.5

102.3

100.3

2.0

95.0

95.0

0.0

 

ხარჯები

102.5

99.3

99.3

0.0

95.0

95.0

0.0

 

სუბსიდიები

102.5

99.3

99.3

0.0

95.0

95.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

1.0

2.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

580.0

958.9

87.9

871.0

642.8

1.0

641.8

 

ხარჯები

580.0

957.2

87.9

869.3

641.0

1.0

640.0

 

სუბსიდიები

84.3

77.5

0.0

77.5

49.0

0.0

49.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

471.2

845.6

87.9

757.7

462.0

1.0

461.0

 

სხვა ხარჯები

24.5

34.1

0.0

34.1

130.0

0.0

130.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.7

0.0

1.7

1.8

0.0

1.8

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

255.9

412.7

0.0

412.7

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

255.9

412.5

0.0

412.5

250.0

0.0

250.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

255.9

412.5

0.0

412.5

250.0

0.0

250.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

84.6

74.0

0.0

74.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

84.6

74.0

0.0

74.0

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

57.6

49.0

0.0

49.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

27.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

27.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

30.6

30.0

0.0

30.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

30.6

30.0

0.0

30.0

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

30.6

30.0

0.0

30.0

15.0

0.0

15.0

06 02 02 03

საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი

27.0

19.0

0.0

19.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

27.0

19.0

0.0

19.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

27.0

19.0

0.0

19.0

5.0

0.0

5.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

17.6

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

17.6

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

115.7

292.7

87.2

205.5

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

115.7

292.7

87.2

205.5

140.0

0.0

140.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91.2

263.2

87.2

176.0

110.0

0.0

110.0

 

სხვა ხარჯები

24.5

29.5

0.0

29.5

30.0

0.0

30.0

06 02 05

უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

20.1

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

20.1

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.1

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

16.5

20.7

0.0

20.7

26.8

0.0

26.8

 

ხარჯები

16.5

19.2

0.0

19.2

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.5

19.2

0.0

19.2

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

1.8

0.0

1.8

06 02 07

სარიტუალო ხარჯები

2.4

1.7

0.7

1.0

2.0

1.0

1.0

 

ხარჯები

2.4

1.7

0.7

1.0

2.0

1.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

1.7

0.7

1.0

2.0

1.0

1.0

06 02 08

სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა

2.0

0.4

0.0

0.4

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.0

0.4

0.0

0.4

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

0.4

0.0

0.4

5.0

0.0

5.0

06 02 09

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

26.7

28.5

0.0

28.5

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

26.7

28.5

0.0

28.5

29.0

0.0

29.0

 

სუბსიდიები

26.7

28.5

0.0

28.5

29.0

0.0

29.0

06 02 10

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

29.6

88.2

0.0

88.2

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

29.6

88.2

0.0

88.2

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.6

83.6

0.0

83.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.6

0.0

4.6

100.0

0.0

100.0

06 02 11

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.9

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.9

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.9

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების დაფინანსება

0.0

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

06 04

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

0.0

17.0

0.0

17.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

17.0

0.0

17.0

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

0.0

17.0

0.0

17.0

15.0

0.0

15.0

 14. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 28/12/2017 13. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 22/12/2017 12. 21/09/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 22/09/2017 11. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 22/08/2017 10. 31/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 04/08/2017 9. 13/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 13/07/2017 8. 28/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 03/07/2017 7. 19/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 22/06/2017 6. 21/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 25/04/2017 5. 06/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 10/04/2017 4. 29/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 05/04/2017 3. 07/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 09/03/2017 2. 20/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 23/02/2017 1. 25/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 30/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.