„2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/01/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 470000000.10.003.019724
16
13/01/2017
ვებგვერდი, 16/01/2017
470000000.10.003.019724
„2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №16

2017 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის   მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №638 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2016, 470000000.10.003.019705) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“:

1. №6 დანართის (ინფექციური დაავადებების მართვა) დანართი 6.1 (პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება და შემთხვევის ღირებულებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი 6.1. – პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება და შემთხვევის ღირებულებები

 


 

ICD კოდი

ღირებულება

(ლარი)

 

1

ინფექციური

 

 

1.1

ბაქტერიული მენინგიტი

A27.8; A32.1; A39.0; A39.2; A39.4; A39.9; G00.0; G00.1; G00.2; G00.3; G00.8; G00.9

2300

1.2

ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი

A02.2; A27.8; A32.1; A39.0; A39.2; A39.4; A39.8; A39.9; G00.0; G00.1; G00.2; G00.3; G00.8; G00.9; G04.2

3200

1.3

ვირუსული მენინგიტი

A87;  A87.0; A87.1; A87.2; A87.9; B00.3; B01.0; B02.1; B05.1; B26.1

750

1.4

ვირუსული მენინგოენცეფალიტი

A80; A83; A84; A85; A85.0; A85.1; A86; A87.2; B00.4; B01.1; B02.0; B05.0; B06.0; B26.2; G05.1*

3000

1.5

ანთებითი პოლინეიროპათიები

A36.8; B02.2;  B26.8; G61; G63.0

3800

1.6

მწვავე ვირუსული ჰეპატიტი

B15.9; B16.1; B16.9; B17; B17.1; B17.2

1500

1.7

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი − პათოლოგიური პროცესის მაღალი აქტივობით (სპეცმედიკამენტების გარეშე)

B18.0; B18.1; B18.2; B18.9

850

1.8

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი ციროზით (მყარი ვირუსული პასუხის-svr მიუხედავად) სპეცმედიკამენტების გარეშე

B18.0; B18.1; B18.2; B18.9

1200

1.9

ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტი ციროზით, ასციტით და/ან ენცეფალოპათიით, და/ან ჰეპატორენული სინდრომით (მყარი ვირუსული პასუხის - svr მიუხედავად) სპეცმედიკამენტების გარეშე

B18.0; B18.1; B18.2; B18.9

3000

1.10

ბოტულიზმი

A05.1

1400

1.11

სხვა საკვებისმიერი ინტოქსიკაციები

A05; A05.0; A05.2;  A05.3; A05.4; A05.8; A05.9

250

1.12

ნაწლავთა ინფექციები  მიმდინარე ჰემოკოლიტით

A02.0; A03; A04.2; A04.3; A04.4; A04.5; A04.6; A04.7; A06.0; A06.2; A07.0; A09

800

1.13

სხვა ნაწლავთა ინფექციები

A02.0; A03; A04.2; A04.3; A04.4; A04.5; A04.6; A04.7; A06.0; A06.2; A07.0; A09;  A00; A01; A02; A02.1; A02.8; A02.9;  A04; A04.0; A04.1; A04.4; A04.8; A04.9; A06.1; A07.1; A07.2; A07.3; A07.8; A07.9; A08; A08.0; A08.1; A08.2;  A08.3;  A08.4;  A08.5 

380

1.14

სხვა ბაქტერიული ინფექციები

A06.4; B01.8; A20; A21; A21.0; A21.1; A21.2; A21.3;  A21.7;  A21.8; A21.9; A22; A22.0; A22.1; A22.2; A22.7; A24; A25;  A26; A27; A27.0; A27.8; A27.9; A28; A28.2; A32; A35;  A36; A36.0; A36.1; A36.2; A36.8; A36.9; A37; A37.0; A37.1;  A37.9; A38; A46; A48.1; A48.2; A49.3; A49.9; A68; A69;  A69.2; A70; A74; A75-79; A79.9; B05.2; J01; J03; J11.0; J10.0; J15.9; J16.0; L02; N39.0

880

1.15

ჰემორაგიული ცხელებები

A91; A98.0; A98.5; A98.8; A99

1400

1.16

ჰერპესვირუსული ინფექციები

B00; B01.2; B01.8; B01.9; B02; B25; B27; B27.0; B27.1;   B27.8; B27.9  

1100

1.17

სხვა ვირუსული ინფექციები

A82; B05.2; B05.9; B06; B06.8; B08; B09;  B26; B26.0; B26.3; B34; B34.0; B34.1; B34.3; B34.9;  J05.0; J10; J10.1; J11; J11.1; J12.9; J21.0 

550

1.18

დაუზუსტებელი ცხელება ჰიპერპირექსია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R50; R50.9

1200

2

სეფსისი

 

 

2.1

სეფსისი

A40.0-დან A40.9-ის ჩათვლით; A41.0-დან A41.9-ის ჩათვლით; A49.8; A49.9; A54.8; A22.7; A24.1; A26.7; A28.2; A32.7;  B00.7; B37.6; B37.7; I33.0-დან I33.9-ის ჩათვლით; I39.8; O85; P36.0-დან P36.9-ის ჩათვლით; T80.2; T81.4; T88.0

2150

2.2

სეფსისი მძიმე მიმდინარეობით

A40.0-დან A40.9-ის ჩათვლით; A41.0-დან A41.9-ის ჩათვლით; A49.8; A49.9; A54.8; A22.7; A24.1; A26.7; A28.2; A32.7;  B00.7; B37.6; B37.7; I33.0-დან I33.9-ის ჩათვლით; I39.8; O85; P36.0-დან P36.9-ის ჩათვლით; T80.2; T81.4; T88.0

3420

2.3

ქირურგიული მკურნალობა

A40.0-დან A40.9-ის ჩათვლით; A41.0-დან A41.9-ის ჩათვლით; A48.0; A49.8; A49.9; B37.7; T80.2; T81.4

3025

3

პარაზიტოლოგია

 

 

3.1

პარაზიტოლოგია (სტაციონარი)

A06;  A07;  A23;   B50 -დან B55-ის ჩათვლით;   B65-დან B67-ის ჩათვლით;  B75

1200

                                                                                                                                                                                                                       .“.

2. №10 დანართის (ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 6,700.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:

კომპონენტის დასახელება

ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

1

სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია ოპიოიდების, სტიმულატორებისა და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს

1,550.0

2

ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების (ტრანსპორტირება, ბადრაგირება) უზრუნველყოფა ქ. თბილისსა და რეგიონებში

4,450.0

2.1.

მ.შ. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა (2017 წლის 1 ივლისიდან)

150.0

3

ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა

234.0

4

ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა

36.0

5

ეფექტურობის შეფასების კომპონენტი

130.0

6

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება

300.0

 

სულ

6,700.0

                                                                                                                                                                                                                       .“.

 3. №14 დანართის (ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 2,000.0 ათასი ლარით.“. 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.